Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tionscadail soghluaisteachta le Haghaidh daoine óga – ‘Gníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU’

Faoi Ghníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU, féadann eagraíochtaí agus grúpaí neamhfhoirmiúla daoine óga tacaíocht a fháil chun tionscadail a dhéanamh, cinn a ligean do dhaoine óga ar lú na deiseanna atá acu a bheith rannpháirteach in DiscoverEU ionas go mbeidh sí ar comhchéim lena bpiaraí.

Tugann DiscoverEU an deis do dhaoine óga ar aois 18 mbliana dul ag taisteal go gearrthéarmach, ina n‑aonar nó i ngrúpa, ar fud na hEorpa le traenacha nó modhanna eile iompair nuair is gá. Is iad na nithe a leanas na cuspóirí leis:

 • tugann sé deis do dhaoine óga tuiscint a fháil ar an Eoraip, chomh maith leis na deiseanna atá ar fáil san Eoraip i ndáil leis an oideachas amach anseo agus roghanna saoil a iniúchadh;
 • tugann sé eolas, scileanna saoil agus inniúlachtaí a bheidh luachmhar do dhaoine óga;
 • spreagann sé naisc agus idirphlé idirchultúrtha i measc na ndaoine óga;
 • cothaíonn sé tuiscint maidir leis an muintearas san Aontas Eorpach agus an bhaint atá acu leis;
 • spreagann sé daoine óga glacadh leis an taisteal inbhuanaithe go háirithe agus coinsias comhshaoil a fhorbairt go ginearálta.

Cuspóirí na gníomhaíochta

Is é is aidhm do DiscoverEU, gné an chuimsithe a fheabhsú le tacaíocht bhreise do rannpháirtithe ar lú na deiseanna atá acu an Eoraip a iniúchadh.

Ar bhonn níos sonraí, tá sé d’aidhm ag Gníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU na nithe a leanas a dhéanamh:

 • Teagmháil a dhéanamh le daoine óga ar lú na deiseanna atá acu nach ndéanfadh iarratas as a stuaim féin;
 • Na bacainní a chuireann cosc ar na daoine óga seo a bheith rannpháirteach go díreach i mbabhta ginearálta iarratais DiscoverEU a shárú agus an tacaíocht is gá a theastaíonn uathu a chur ar fáil ionas go mbeidh siad in ann a bheith ag taisteal;
 • Forbairt inniúlachtaí agus scileanna na ndaoine óga ar lú na deiseanna atá acu agus atá rannpháirteach in DiscoverEU a spreagadh agus a fheabhsú.

Comhthéacs beartais

Le Straitéis Óige an Aontais Eorpaigh 2019‑2027 leagtar amach Creat le haghaidh comhar Eorpach i réimse na hóige, bunaithe ar an Teachtaireacht ón gCoimisiún an 22 Bealtaine 2018 maidir le páirt a thabhairt do dhaoine óga, ceangail a dhéanamh leo agus iad a chumhachtú. Leis an Straitéis cothaítear rannpháirtíocht na hóige sa saol daonlathach, tacaítear le rannpháirtíocht shóisialta agus saoránach agus is é is aidhm di a chinntiú go mbeidh na hacmhainní is gá ag gach duine óg chun páirt a ghlacadh sa tsochaí. I Straitéis Óige an Aontais Eorpaigh áirítear próiseas idirphlé Óige freisin agus sa chomhthéacs sin, forbraíodh 11 Sprioc Eorpacha don Óige in 2018. Leis na spriocanna sin sainaithnítear réimsí trasearnála lena ndéantar difear do shaol daoine óga agus tarraingítear aird ar dhúshláin. Le Straitéis Óige an Aontais Eorpaigh ba cheart rannchuidiú leis an bhfís sin a fhíorú le haghaidh daoine óga. Faoin gcroíréimse a bhaineann le ceangail a dhéanamh, le Straitéis Óige an Aontais Eorpaigh tá ceangail, caidrimh agus malartú taithí idir daoine óga á gcur chun cinn agus á n‑éascú mar áis ríthábhachtach chun forbairt a dhéanamh ar an Aontas amach anseo. Is fearr is féidir na ceangail sin a chothú trí fhoirmeacha éagsúla soghluaisteachta agus tá DiscoverEU ar cheann díobh sin. Straitéis an Aontais Eorpaigh i leith na hÓige | Tairseach Eorpach na hÓige (europa.eu)

Tuairisc ar na gníomhaíochtaí

Gníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU

Le Gníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU, cruinníonn idir duine óg amháin agus cúigear daoine óga, ar lú na deiseanna atá acu, ón tír chéanna le chéile ar feadh tréimhse ghairid chun dul ag taisteal ar fud na hEorpa. Cuimsítear sa tréimhse foghlama pleanáil, ullmhúchán, cur chun feidhme roimh thaisteal DiscoverEU, agus lena linn, chomh maith le beart leantach tar éis an taistil.

Níl na gníomhaíochtaí seo a leanas incháilithe le haghaidh deontais faoi DiscoverEU: turais staidéir acadúla; gníomhaíochtaí malartaithe arb é is aidhm dóibh brabús airgeadais a dhéanamh; gníomhaíochtaí malartaithe a d’fhéadfaí a mheas gur turais feidhmíochta, cruinnithe reachtúla, cúrsaí oiliúna curtha ar fáil ag daoine fásta le haghaidh daoine óga iad.

Tionscadal a bhunú

Cuireann eagraíocht amháin nó grúpa neamhfhoirmiúil daoine óga amháin tionscadal chun feidhme, tionscadal a sheolann rannpháirtí amháin nó níos mó (nó grúpa rannpháirtithe) ar thaisteal DiscoverEU. Ba cheart don eagraíocht tairbhe a bhaint as a rannpháirtíocht i nGníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU agus, dá bhrí sin, ba cheart don tionscadal a bheith i gcomhréir le cuspóirí na heagraíochta agus oiriúnach dá cuid riachtanas. Is féidir a bheith ag obair i gcomhar le páirtithe leasmhara i dtíortha eile a fhéadfadh gníomhaíochtaí1  nó tacaíocht a chur ar fáil do na rannpháirtithe, mar shampla óstáil srl.

Baineann ceithre chéim le tionscadal: pleanáil, ullmhú, cur chun feidhme agus obair leantach. Ní mór d’eagraíochtaí rannpháirteacha agus do dhaoine óga atá páirteach sna gníomhaíochtaí ról gníomhach a ghlacadh sna céimeanna sin uile, rud a chuirfidh feabhas ar a n‑eispéireas foghlama.

 • pleanáil an eispéiris taistil (sainigh riachtanais, cuspóirí, torthaí foghlama agus cineál na gníomhaíochta/na ngníomhaíochtaí, pleanáil taistil, sceideal na ngníomhaíochtaí, srl.);
 • ullmhúchán (socruithe praiticiúla thaisteal DiscoverEU, socrú comhaontuithe le páirtithe leasmhara, eagrú gníomhaíochtaí teangeolaíocha/idirchultúrtha/foghlama/cultúrtha/comhshaoil/digiteacha, cúraimí a bhaineann le hullmhú na rannpháirtithe sula n‑imíonn siad, srl.);
 • cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí le linn thaisteal DiscoverEU;
 • obair leantach (meastóireacht ar na gníomhaíochtaí, torthaí foghlama na rannpháirtithe a shainaithint agus a dhoiciméadú, chomh maith le scaipeadh agus úsáid thorthaí an tionscadail).

Gníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU ardchaighdeáin:

 • tá sé ag brath ar rannpháirtíocht ghníomhach daoine óga ar lú na deiseanna atá acu agus eagraíochtaí rannpháirteacha, ar cheart dóibh ról gníomhach a ghlacadh i ngach céim den tionscadal, rud a fheabhsóidh a n‑eispéireas foghlama agus forbartha;
 • tá grúpaí éagsúla rannpháirtithe, ar lú na deiseanna atá acu, páirteach ann, más féidir, agus tógtar ar an éagsúlacht sin leis;
 • tá sé bunaithe ar riachtanais na rannpháirtithe óga agus iad sainaitheanta go soiléir;
 • cinntítear go ndéanfar torthaí foghlama seachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla thaithí DiscoverEU na rannpháirtithe a shainaithint agus a dhoiciméadú go cuí;
 • spreagtar na rannpháirtithe chun a machnamh a dhéanamh ar thopaicí agus luachanna Eorpacha.

Próiseas foghlama

Má chuirtear Gníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU ar bun i gcomhthéacs na foghlama seachfhoirmiúla, ní mór ar a laghad cuid de na torthaí foghlama inmhianaithe a phleanáil roimh ré, chun na deiseanna iomchuí a chinntiú. Ba cheart do na rannpháirtithe rannchuidiú lena riachtanais agus leis an bhfoghlaim ar mian leo a bhaint amach nó a fhorbairt trí thaisteal DiscoverEU a shainaithint.

Ba cheart do na rannpháirtithe a bheith páirteach, a mhéid is féidir, i ndearadh agus forbairt na gníomhaíochta/na ngníomhaíochtaí le linn an taistil (réiteach an chláir, an chúrsa taistil, na ngníomhaíochtaí, áirithintí lóistín, srl.) agus ba cheart dóibh smaoineamh ar conas is féidir leo ullmhú chun go bhfoghlaimeoidís agus go bhforbróidís ar leibhéal pearsanta a mhéid is féidir le linn an taistil.

Tar éis thaisteal DiscoverEU, ba cheart a iarraidh ar na rannpháirtithe aiseolas a thabhairt ar an eispéireas maidir le taisteal DiscoverEU, a machnamh a dhéanamh ar a bhfuil foghlamtha acu agus ar conas is féidir leo úsáid a bhaint as na torthaí foghlama sin.

Ba cheart d’eagraíochtaí tacú leis an bpróiseas foghlama, le sainaithint agus doiciméadú na dtorthaí foghlama, le húsáid Youthpass do rannpháirtithe DiscoverEU go háirithe.

Cosaint agus Sábháilteacht na rannpháirtithe

Is féidir le ceannaire grúpa/ceannairí grúpaí, éascaitheoir(í), agus duine tionlacain/daoine tionlacain ar féidir leo monatóireacht a dhéanamh agus tacaíocht a thabhairt do na rannpháirtithe chun próiseas foghlama cáilíochtúil a chinntiú le linn thaisteal DiscoverEU a bheith páirteach i nGníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU. An tráth céanna, freastalaíonn siad ar thimpeallacht shlán, mheasúil agus neamh‑idirdhealaitheach agus ar chosaint na rannpháirtithe. Le linn na pleanála agus an ullmhúcháin le haghaidh thaisteal DiscoverEU faoi Ghníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU, ba cheart dul i ngleic leis an tsaincheist a bhaineann le cosaint agus sábháilteacht na rannpháirtithe agus ba cheart foráil a dhéanamh maidir le gach beart is gá chun rioscaí a chosc/a laghdú.

Caighdeáin Cháilíochta Erasmus i réimse na hÓige

Agus gach tionscadal lena dtacaítear faoin nGníomhaíocht seo á chur chun feidhme, ní mór Caighdeáin Cháilíochta Erasmus i réimse na hÓige a leanúint chun gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama ardcháilíochta a eagrú. Le Caighdeáin Cháilíochta Erasmus i réimse na hÓige cumhdaítear prionsabail bhunúsacha na Gníomhaíochta, chomh maith le cleachtais nithiúla maidir le cur chun feidhme le haghaidh cúraimí tionscadail amhail roghnú agus ullmhú rannpháirtithe, sainiú, meastóireacht agus aitheanta torthaí foghlama, comhroinnt torthaí tionscadail, srl. Tá Caighdeáin Cháilíochta Erasmus i réimse na hÓige le fáil anseo: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_ga  

Gnéithe Cothrománacha

An cuimsiú agus an éagsúlacht

Leis an gClár Erasmus+ féachtar leis an gcomhionannas deiseanna a chur chun cinn ar fud a ghníomhaíochtaí uile agus féachtar leis an rochtain, leis an gcuimsiú, agus leis an gcothroime a chur chun cinn leis sin freisin. Ba cheart d’eagraíochtaí gníomhaíochtaí tionscadail inrochtana agus cuimsitheacha a dhearadh, agus dearcthaí na rannpháirtithe ar lú na deiseanna atá acu á gcur san áireamh agus páirt á tabhairt dóibh sa phróiseas cinnteoireachta. 

Oireann Gníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU do chuimsiú daoine óga ar lú na deiseanna atá acu go háirithe:

 • Chun taithí a fháil ar an taisteal mar dhuine aonair;
 • Le soghluaisteacht grúpa tairgtear eispéireas soghluaisteachta idirnáisiúnta do dhaoine óga agus iad sábháilte i ngrúpa;
 • De bharr an fhaid ghearr agus dlúth‑thionlacan eagraíochta, faigheann daoine óga, ar lú na deiseanna atá acu, an deis dul ag taisteal i ngrúpa nó ina n‑aonar fiú.

Tá Gníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU oiriúnach freisin chun oibriú ar an gcuimsiú agus ar an éagsúlacht chun tacú leis an gcomhrac in aghaidh steiréitíopaí chomh maith leis an tuiscint, leis an gcaoinfhulaingt agus leis an neamh‑idirdhealú a chothú. 

Inbhuaine comhshaoil

Ba cheart do DiscoverEU iompar atá inbhuanaithe agus freagrach ó thaobh an chomhshaoil de a chur chun cinn i measc na rannpháirtithe, agus feasacht á múscailt faoin tábhacht a bhaineann le gníomhú chun lorg comhshaoil gníomhaíochtaí soghluaisteachta a laghdú nó a chúiteamh.

Ba cheart Gníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU a dhearadh agus a chur chun feidhme agus feasacht á cothú ar an gcomhshaol, mar shampla, trí chleachtais inbhuanaithe a lánpháirtiú amhail ábhair in‑athúsáidte nó éiceabhácha a roghnú, tríd an dramhaíl a laghdú, tríd an athchúrsáil agus trí mhodhanna iompair inbhuanaithe a roghnú.

An claochlú digiteach in DiscoverEU

Leis an gClár Erasmus+ tacaítear leis na heagraíochtaí rannpháirteacha úsáid uirlisí digiteacha agus modhanna foghlama ar líne a shní isteach chun na gníomhaíochtaí fisiceacha a chomhlánú, chun feabhas a chur ar an gcomhar idir páirtithe leasmhara, agus chun feabhas a chur ar cháilíocht na ngníomhaíochtaí. Moltar tabhairt isteach gnéithe digiteacha agus gnéithe ar líne chun an tairseach le haghaidh rannpháirtíochta a ísliú do dhaoine óga ar lú na deiseanna atá acu. Trí thionscadail agus gníomhaíochtaí arb é is aidhm dóibh borradh a chur faoi scileanna digiteacha, an litearthacht dhigiteach a chothú agus/nó tuiscint a fhorbairt ar rioscaí agus ar dheiseanna na teicneolaíochta digití, féadfaidh an clár meonta a athrú agus cur le cuir chuige dhigiteacha agus chumaisc a fhorbairt i ngníomhaíochtaí na hóige.

Ag brath ar dhearadh agus cuspóirí na ngníomhaíochtaí, forbairt na n‑inniúlachtaí agus feasacht ar shaincheisteanna digiteacha, agus úsáid teicneolaíochtaí nua a bhféadfar a thabhairt isteach i soghluaisteachtaí foghlama.

Rannpháirtíocht

Tacaíonn Clár Erasmus+ le gach eagraíocht rannpháirteach chun cáilíocht a dtionscadal a fheabhsú trí ghné rannpháirtíochta a chuimsiú, deiseanna ábhartha a thairiscint do dhaoine óga chun gabháil do cheapadh agus do chur chun feidhme gníomhaíochtaí tionscadail, agus chun páirt a ghlacadh sa cheapadh agus sa chur chun feidhme sin, mar bhealach chun eolas a chur ar thairbhí na saoránachta gníomhaí agus na rannpháirtíochta sa saol daonlathach. Tá acmhainní chun gné rannpháirtíochta tionscadal a dtacaítear leo le fáil inter alia ar an suíomh gréasáin participationpool.eu. Ina theannta sin, spreagtar naisc le tionscnaimh agus le hardáin (eile) náisiúnta nó idirnáisiúnta nó de chuid an Aontais atá ann cheana, atá bunaithe ar an rannpháirtíocht agus ar an rannpháirtíocht saoránach, agus spreagtar páirt a ghlacadh sna tionscnaimh agus sna hardáin den sórt sin.

Na critéir a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar an tionscadal seo

Critéir incháilitheachta

Critéir Incháilitheachta ghinearálta

Tá feidhm leis na critéir ghinearálta thíos maidir le hiarratas a dhéanamh ar ghníomhaíocht cuimsithe DiscoverEU. 

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?

Is féidir le haon eagraíocht rannpháirteach incháilithe nó aon ghrúpa neamhfhoirmiúil daoine óga atá bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír a bheith ina hiarratasóir.

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe

Is féidir le heagraíocht rannpháirteach incháilithe a bheith:

 • ina heagraíocht neamhbhrabúsach, ina comhlachas, ina heagraíocht neamhrialtasach; ina comhlacht poiblí ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta; ina fiontar sóisialta; ina comhlacht brabúsach atá gníomhach sa fhreagracht chorparáideach;
 • ina grúpa neamhfhoirmiúil daoine óga2 .

bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár

Ní féidir leis an eagraíocht chéanna (OID amháin) a bheith ag gabháil do níos mó ná 5 iarratas in aghaidh an sprioc-ama sa ghníomhaíocht seo, bíodh sé sin mar iarratasóir nó mar chomhpháirtí.

An líon eagraíochtaí rannpháirteacha

Eagraíocht rannpháirteach amháin

Fad an tionscadail

Idir 3 mhí agus 24 mí.

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Is féidir iarratas a chur faoi bhráid Ghníomhaireacht Náisiúnta na tíre ina bhfuil an eagraíocht is iarratasóir bunaithe

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoi na dátaí seo a leanas:

An 20 Feabhra ar 12:00:00 (meán lae am na Bruiséile) le haghaidh tionscadail dar tosach idir an 1 Iúil den bhliain chéanna agus an 31 Márta an bhliain ina dhiaidh sin

Babhta breise féideartha:

Féadfaidh Gníomhaireachtaí Náisiúnta cinneadh a dhéanamh babhta breise a oscailt. Cuirfidh Gníomhaireachtaí Náisiúnta na hiarratasóirí ar an eolas faoi oscailt an bhabhta bhreise trína suíomhanna gréasáin. Má eagraítear babhta breise, ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratais a chur isteach faoin:

An 1 Deireadh Fómhair ar 12:00:00 (meán lae am na Bruiséile) le haghaidh tionscadail dar tosach idir an 1 Márta agus an 31 Lúnasa an bhliain ina dhiaidh sin

Iarratas a dhéanamh

Féach cuid C den Treoir seo le haghaidh sonraí faoi conas iarratas a dhéanamh.

Iarscríbhinní

Ní mór dearbhú onóra ón ionadaí dlíthiúil a bheith i gceangal leis an bhfoirm iarratais.

Critéir Incháilitheachta bhreise maidir le Gníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU

Fad in aghaidh thaisteal DiscoverEU

Idir 1 agus 30 lá.

Is féidir leis an eagraíocht roinnt tréimhsí taistil DiscoverEU a eagrú (1-5 rannpháirtithe agus duine tionlacain/daoine tionlacain gach uair ar deireadh) le linn shaolré an tionscadail.

Iona(i)d an tionscadail

Ní mór do thréimhsí taistil DiscoverEU tarlú, ar a laghad, i dtír amháin eile atá difriúil leis an áit ar thosaigh an rannpháirtí/na rannpháirtithe an taisteal.

An líon eagraíochtaí rannpháirteacha

Ní féidir ach le heagraíocht rannpháirteach amháin a bheith páirteach.

Rannpháirtithe incháilithe

Daoine óga ar lú na deiseanna atá acu3  atá 18 mbliana d’aois4  agus ar cónaitheoirí dlítheanacha iad i dtíortha na heagraíochta seolta.

Ní mór do cheannairí grúpa5 , d’éascaitheoirí nó do dhaoine tionlacain a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad.

An líon rannpháirtithe agus comhdhéanamh na ngrúpaí náisiúnta

Rannpháirtí amháin ar a laghad agus cúigear rannpháirtithe ar a mhéad in aghaidh thaisteal DiscoverEU (níl ceannairí grúpa, éascaitheoirí ná daoine tionlacain san áireamh sa líon sin). Uasmhéid beirt daoine tionlacain in aghaidh an rannpháirtí nuair a bhíonn údar cuí leis.

Is féidir le grúpaí taisteal ina n‑aonar nó is féidir le duine nó daoine tionlacain dul in éineacht leo.

Critéir dhámhachtana

Déanfar measúnú ar thionscadail de réir na gcritéar dámhachtana seo a leanas. Ní mór do thograí 60 pointe ar a laghad a bhaint amach chun go gcuirfear san áireamh le haghaidh maoiniúcháin iad. Thairis sin, ní mór dóibh ar a laghad leath na bpointí scóir uasta a bhaint amach i ngach ceann de na catagóirí le haghaidh critéir dhámhachtana a luaitear thíos.

Ábharthacht, réasúnaíocht agus tionchar (scór uasta 40 pointe)

 • A ábhartha atá an tionscadal i leith an mhéid seo a leanas: 
  • cuspóirí na Gníomhaíochta;
  • riachtanais na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha agus na rannpháirtithe.
  • A mhéid a chuireann an tionscadal ar chumas na ndaoine óga a bheith ag foghlaim leis an bhfionnachtain;
 • A mhéid atá an tionscadal ábhartha chun comhluachanna an Aontais a urramú agus a chur chun cinn, cuir i gcás meas ar dhínit an duine, ar an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, smacht reatha agus meas ar chearta an duine, chomh maith le troid in aghaidh aon sórt idirdhealaithe.
 • Tionchar féideartha an tionscadail: 
  • ar rannpháirtithe agus eagraíochtaí rannpháirteacha le linn shaolré an tionscadail agus ina dhiaidh sin;
 • A mhéid is féidir leis an eagraíocht fianaise a thabhairt i ndáil leis an taithí atá aici maidir le bheith ag obair le daoine óga ar lú na deiseanna atá acu ón mbonn aníos.
 • A mhéid atá an togra oiriúnach chun rannchuidiú leis na héirimí cuimsithe agus éagsúlachta, glasa, digiteacha agus rannpháirteacha den chlár;
 • A mhéid a thugann an tionscadal nuatheachtaithe agus eagraíochtaí ag a bhfuil níos lú taithí isteach sa chlár Erasmus+, rud lenar féidir fianaise a thabhairt maidir leis an taithí atá aige i ndáil le bheith ag obair le daoine óga ar lú na deiseanna atá acu

Cáilíocht dhearadh an tionscadail (scór uasta 40 pointe)

 • Soiléireacht, iomláine agus cáilíocht gach céime den tionscadal: ullmhúchán atá saincheaptha do riachtanais shonracha na rannpháirtithe, tacaíocht le linn an taistil, cur chun feidhme gníomhaíochtaí agus bearta leantacha;
 • A mhéid atá rannpháirtithe páirteach i ngach céim de na gníomhaíochtaí;
 • Deartar na gníomhaíochtaí ar bhealach inrochtana agus cuimsitheach. 
 • Cáilíocht na socruithe agus tacaíocht le haghaidh an phróisis machnaimh, sainaithint agus doiciméadú thorthaí foghlama na rannpháirtithe, agus úsáid Youthpass;
 • Leordhóthanacht agus éifeachtacht na mbeart dá bhforáiltear chun sábháilteacht agus cosaint na rannpháirtithe a chinntiú;
 • A mhéid atá cleachtais atá inbhuanaithe agus neamhdhíobhálach don chomhshaol ionchorpraithe sna gníomhaíochtaí.

Cáilíocht bhainistíocht an tionscadail (scór uasta 20 pointe)

 • Cáilíocht na socruithe praiticiúla agus na módúlachtaí bainistíochta agus tacaíochta;
 • Cáilíocht an chomhair agus na cumarsáide le páirtithe leasmhara ábhartha eile, más infheidhme;
 • Cáilíocht na mbeart chun meastóireacht a dhéanamh ar chéimeanna agus torthaí éagsúla an tionscadail;
 • A iomchuí atá na bearta, agus cáilíocht na mbeart, arb é is aidhm dóibh torthaí an tionscadail a scaipeadh laistigh agus lasmuigh de na heagraíochtaí rannpháirteacha.

Rialacha maoiniúcháin

Catagóir bhuiséid: Costais taistil

Costais incháilithe agus rialacha is infheidhme

Pas taistil: An líon pasanna taistil do na rannpháirtithe.

An líon pasanna taistil ag aon duine tionlacain (agus iad ag úsáid an mhodha iompair chéanna leis na rannpháirtithe).

Taistealóidh rannpháirtithe, mar riail ghinearálta, agus úsáid á baint acu as an modh iompair lena mbaineann na hastaíochtaí gás ceaptha teasa is ísle ar an bhforiomlán6 .

Sásra maoiniúcháin:

 • Ranníocaíocht le fíorchostais don phas taistil;
 • Ranníocaíocht le costais aonaid: i gcásanna nach mbeidh an tír thionscnaimh nasctha go díreach leis an gcóras traenach ar mhór‑roinn na hEorpa agus ina bhfuil gá le taisteal breise, ar mhodhanna eile iompair chun an tír ina dtosaíonn an tsoghluaisteacht a shroicheadh. 
 • Taisteal glas: I gcásanna ina mbíonn ar rannpháirtithe taisteal breise a dhéanamh chun an áit ina dtosaíonn an ghníomhaíocht a bhaint amach, bíonn siad i dteideal tacaíochta taistil freisin, ‘taisteal glas’ san áireamh i gcás inarb infheidhme.

Méid

Pas taistil de 7 lá taistil7  laistigh de mhí amháin

Ranníocaíocht as modh iompair eile i gcás inarb infheidhme

Achar taistil

Taisteal glas

Taisteal nach taisteal glas é

10 – 99 km

EUR 56

EUR 28

100 – 499 km

EUR 285

EUR 211

500 – 1 999 km

EUR 417

EUR 309

2000 – 2999 km

EUR 535

EUR 395

3000 – 3999 km

EUR 785

EUR 580

4000 – 7999 km

EUR 1188

EUR 1188

8 000 km nó níos mo

EUR 1735

EUR 1735

Catagóir bhuiséid: Tacaíocht Eagraíochtúil

Costais incháilithe agus rialacha is infheidhme

Costais atá nasctha go díreach le cur chun feidhme gníomhaíochtaí soghluaisteachta.

Sásra maoiniúcháin: ranníocaíocht le costais aonaid

Riail maidir le leithdháileadh: bunaithe ar an líon rannpháirtithe, cé is moite de cheannairí grúpa, daoine tionlacain agus éascaitheoirí.

Méid

EUR 125 in aghaidh an rannpháirtí

Catagóir bhuiséid: Tacaíocht Aonair

Costais incháilithe agus rialacha is infheidhme

Costais atá nasctha leis an gcothú.

Sásra maoiniúcháin: ranníocaíocht le costais aonaid.

Riail maidir le leithdháileadh: bunaithe ar fhad an fhanachta in aghaidh an rannpháirtí, ceannairí grúpa, daoine tionlacain agus éascaitheoirí san áireamh.

Méid

EUR 78 in aghaidh an rannpháirtí in aghaidh an lae.

21 lá tacaíochta ar a mhéad in aghaidh an rannpháirtí.

Catagóir bhuiséid: Tacaíocht chuimsiúcháin

Costais incháilithe agus rialacha is infheidhme

Costais a bhaineann le gníomhaíochtaí soghluaisteachta a eagrú do rannpháirtithe ar lú na deiseanna atá acu.

Sásra maoiniúcháin: ranníocaíocht le costais aonaid.

Riail maidir le leithdháileadh: bunaithe ar an líon rannpháirtithe ar lú na deiseanna atá acu, cé is moite de cheannairí grúpa, daoine tionlacain agus éascaitheoirí.

Méid

EUR 125 in aghaidh an rannpháirtí

Costais bhreise atá nasctha go díreach le rannpháirtithe ar lú na deiseanna atá acu agus leis na daoine atá á dtionlacan, lena n‑áirítear ceannairí grúpa agus éascaitheoirí (lena n‑áirítear costais taistil agus chothaithe a dtugtar údar leo mura n‑iarrtar deontas le haghaidh na rannpháirtithe sin trí na catagóirí buiséid ar a dtugtar 'Taisteal' agus 'Tacaíocht aonair').

Sásra maoiniúcháin: fíorchostais.

Riail maidir le leithdháileadh: ní mór don iarratasóir údar a thabhairt leis an iarraidh agus ní mór don Ghníomhaireacht Náisiúnta í a fhormheas.

Méid

100 % de chostais incháilithe

Catagóir bhuiséid: Costais eisceachtúla

Costais incháilithe agus rialacha is infheidhme

Costais chun ráthaíocht airgeadais a thabhairt, má iarrann an Ghníomhaireacht Náisiúnta sin.

Víosa agus costais a bhaineann le víosa, ceadanna cónaithe, vacsaínithe agus deimhnithe leighis.

Costais áirithintí: ní féidir, i dtíortha áirithe, a bheith ag taisteal gan áirithint éigeantach ar shuíochán. D’fhéadfaí costais na n‑áirithintí sin a chumhdach chomh maith le costas an phas taistil i gcás inarb infheidhme.

Costais taistil arda na rannpháirtithe, lena n‑áirítear daoine tionlacain, ceannairí grúpa agus éascaitheoirí;  nach féidir tacú leo leis an ngnáthchatagóir ‘Taisteal’, de bharr iargúltacht gheografach nó bacainní eile (is é sin, i gcás ina mbíonn costais taistil níos costasaí ann toisc go n‑úsáidtear modhanna iompair níos glaine ag a bhfuil astaíochtaí níos ísle carbóin).  Má dhámhtar iad, cuirtear na costais eisceachtúla le haghaidh taisteal costasach in ionad na tacaíochta taistil bunaithe ar chostais aonaid.

Sásra maoiniúcháin: fíorchostais.

Riail maidir le leithdháileadh: ní mór don iarratasóir údar a thabhairt leis an iarraidh agus ní mór don Ghníomhaireacht Náisiúnta í a fhormheas.  Tá feidhm ag taisteal costasach i gcásanna nach gcumhdaíonn an tacaíocht taistil bunaithe ar chostas aonaid 70 % de chostais taistil na rannpháirtithe. Má dhámhtar iad, cuirtear na costais eisceachtúla le haghaidh taisteal costasach in ionad an deontais taistil nach deontas taistil ghlais é.

Méid

Ráthaíocht airgeadais: 80 % de chostais incháilithe

Víosa agus costais a bhaineann le víosa, ceadanna cónaithe, vacsaínithe agus deimhnithe leighis: 100 % de chostais incháilithe 

Costais áirithintí: 80 % de chostais áirithinte incháilithe

Costais taistil chostasaigh: 80 % de chostais taistil incháilithe

 • 1 féach Foireann Uirlisí na hÓige arna hullmhú ag an Ionstraim um Chomhpháirtíocht SALTO, modúl 9 ‘DiscoverEU (DiscoverEU (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf) le haghaidh inspioráide ↩ back
 • 2 Grúpa de cheathrar ógánach ar a laghad atá idir 18 bliana d’aois agus 30 bliain d’aois. Glacann duine de na baill den ghrúpa ról an ionadaí chomh maith leis an bhfreagracht thar ceann an ghrúpa. Seiceáil an ghluais le haghaidh sainmhíniú ar ghrúpa neamhfhoirmiúil. Chun críoch na gníomhaíochta seo agus aon fhorála a bhaineann léi, bainfidh ‘grúpa neamhfhoirmiúil daoine óga’ leis an nóisean ‘eagraíocht rannpháirteach’. I gcás ina ndéantar tagairt do ‘eagraíocht rannpháirteach’ measfar go gcumhdaítear ‘grúpa neamhfhoirmiúil daoine óga’ leis sin freisin. ↩ back
 • 3 féach an sainmhíniú faoin ngluais ar ‘rannpháirtí ag a bhfuil deiseanna níos lú’ ↩ back
 • 4 Is fiú an méid seo a leanas a chur san áireamh: 

  íosteorainneacha aoise – ní mór an aois íosta a bheith slánaithe ag na rannpháirtithe ar dháta tosaigh an tionscadail.uasteorainneacha aoise – níor cheart na rannpháirtithe a bheith níos sine ná an aois uasta léirithe i ndáta tosaigh an tionscadail. ↩ back

 • 5 is éard is ceannaire grúpa ann duine fásta a théann in éineacht leis na daoine óga chun a chinntiú go dtabharfaidh siad faoin bhfoghlaim, go gcosnófar iad agus go mbeidh siad sábháilte, agus sin ar bhealach éifeachtach. ↩ back
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9 ↩ back
 • 7 Cuirtear an pas taistil ar fáil go sonrach le haghaidh Gníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU agus ní féidir é a úsáid ach ar an ardán tiomnaithe amháin. Tá an pas taistil bailí ar feadh 30 lá agus laistigh de na laethanta sin is féidir leis an rannpháirtí a bheith ag taisteal ar a mhéad traenacha is mian leis an rannpháirtí ó mheán oíche go meán oíche ar gach ceann de na 7 lá taistil. Is faoin rannpháirtí féin an bealach a gcaitear na laethanta eile. ↩ back
Tagged in:  Youth