Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitātes projekti jauniešiem — “DiscoverEU Iekļaušanas Pasākums”

DiscoverEU iekļaušanas pasākumā organizācijas un neformālas jauniešu grupas var saņemt atbalstu tādu projektu īstenošanai, kas jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju, dod tādas pašas iespējas piedalīties iniciatīvā DiscoverEU kā viņu līdzgaitniekiem.

DiscoverEU piedāvā 18 gadu vecumu sasniegušiem jauniešiem iespēju doties īstermiņa individuālajā vai grupas ceļojumā pa Eiropu, izmantojot vilcienu vai nepieciešamības gadījumā citus transportlīdzekļus. Mērķi ir šādi:

 • sniegt jauniešiem iespēju uzzināt informāciju par Eiropu, kā arī atklāt Eiropas valstu sniegtās iespējas, ko viņi var ņemt vērā, pieņemot turpmākus lēmumus par savu izglītību un dzīvi,
 • nodrošināt jauniešiem vērtīgas zināšanas, dzīves prasmes un kompetences,
 • veicināt saikni un starpkultūru dialogu starp jauniešiem,
 • veicināt jauniešos piederības sajūtu Eiropas Savienībai,
 • motivēt jauniešus izvēlēties ilgtspējīgu ceļošanu un kopumā rīkoties apzināti vides jomā.

Pasākuma Mērķi

Iniciatīvas DiscoverEU mērķis ir uzlabot iekļaušanas dimensiju, nodrošinot dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju, papildu atbalstu Eiropas sniegto izdevību apzināšanā.

Konkrētāk, DiscoverEU iekļaušanas pasākumam ir šādi mērķi:

 • sasniegt jauniešus, kuriem ir mazāk iespēju un kuri neiesniegtu pieteikumu pēc savas iniciatīvas,
 • pārvarēt šķēršļus, kuri liedz šiem jauniešiem tieši piedalīties DiscoverEU vispārējās pieteikšanās kārtā, un sniegt atbalstu, kas tiem nepieciešams, lai tie varētu ceļot,
 • rosināt un sekmēt jauniešu, kuriem ir mazāk iespēju un kuri piedalās iniciatīvā DiscoverEU, kompetenču un prasmju attīstību.

Politiskais konteksts

Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā 2019.–2027. gadam ir izklāstīts regulējums Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, pamatojoties uz Komisijas 2018. gada 22. maija paziņojumu “Jauniešu iesaistīšanās, saiknes veidošana un iespēju veicināšana”. Šī stratēģija veicina jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, kā arī atbalsta sociālo un pilsonisko iesaistīšanos, lai nodrošinātu, ka visiem jauniešiem būtu pieejami līdzdalībai sabiedrībā nepieciešamie resursi. Tāpat ES jaunatnes stratēģija ietver jaunatnes dialoga procedūru, un šajā kontekstā 2018. gadā tika izstrādāti 11 Eiropas jaunatnes mērķi. Šie mērķi nosaka tās starpnozaru jomas, kuras ietekmē jauniešu dzīvi, un norāda uz problēmām. ES jaunatnes stratēģijai ir jāsniedz ieguldījums šīs jauniešu vīzijas īstenošanā. ES jaunatnes stratēģijas galvenās jomas “Saiknes veidošana” mērķis ir veicināt un rosināt savstarpējas saiknes, attiecības un pieredzes apmaiņu jauniešu vidū, kam ir izšķiroša nozīme ES attīstībā nākotnē. Šīs saiknes visefektīvāk var veicināt ar dažādiem mobilitātes veidiem, no kuriem viens ir DiscoverEU. ES jaunatnes stratēģija |Eiropas Jaunatnes portāls (europa.eu)

Darbību apraksts

DiscoverEU Iekļaušanas Pasākums

DiscoverEU iekļaušanas pasākumā viens līdz pieci jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju, no vienas un tās pašas valsts pulcējas uz īsu laika periodu, lai ceļotu pa Eiropu. Mācību periodu veido plānošana, sagatavošanās, īstenošana pirms DiscoverEU ceļošanas un tās laikā, kā arī pēc ceļošanas veiktie pēcpasākumi.

DiscoverEU ietvaros paredzētās dotācijas nevar saņemt par šādām darbībām: akadēmiskiem studiju braucieniem, apmaiņas darbības, kuru nolūks ir gūt finansiālu peļņu, apmaiņas darbības, kuras var uzskatīt par braucieniem uzstāšanās nolūkā, statūtos noteiktām sanāksmēm, pieaugušo vadītiem apmācības kursiem jauniešiem.

Projekta izveide

Projektu īsteno viena organizācija vai neformāla jauniešu grupa, kas nosūta vienu vai vairākus dalībniekus vai dalībnieku grupu DiscoverEU ceļojumā. Organizācijai būtu jāgūst labums no līdzdalības DiscoverEU iekļaušanas pasākumā, tāpēc projektam būtu jāatbilst organizācijas mērķiem un vajadzībām. Ir iespējama sadarbība ar ieinteresētajām personām citās valstīs, kas var nodrošināt darbības1  vai atbalstu dalībniekiem, piemēram, uzņemšanu.

Projektu veido četri posmi: plānošana, sagatavošanās, īstenošana un pēcpasākumi. Darbībās iesaistītajām dalīborganizācijām un jauniešiem aktīvi jāiesaistās visos minētajos posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās pieredzi.

 • Brauciena plānošana (vajadzību, mērķu, mācīšanās rezultātu, darbības(-u) veida(-u) noteikšana, brauciena plānošana, darbību grafika izveidošana utt.).
 • Sagatavošanās (DiscoverEU brauciena praktiskie aspekti, vienošanās ar ieinteresētajām personām, valodas/starpkultūru/mācīšanās/kultūras/vides/digitālo darbību organizēšana, uzdevumi, kas saistīti ar dalībnieku sagatavošanu pirms došanās prom, utt.).
 • Darbību īstenošana DiscoverEU brauciena laikā.
 • Pēcpasākumi (darbību izvērtēšana, dalībnieku iegūto mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī projekta iznākumu izplatīšana un izmantošana).

Kvalitatīvs DiscoverEU iekļaušanas pasākums:

 • pamatojas uz jauniešu, kuriem ir mazāk iespēju, un dalīborganizāciju aktīvu iesaisti — tiem būtu aktīvi jāpiedalās visos projekta posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās un attīstības pieredzi,
 • vēlams, ietver dažādas tādu dalībnieku grupas, kuriem ir mazāk iespēju, un daudzveidība ir tā stūrakmens,
 • ir balstīts uz skaidri noteiktām jauno dalībnieku vajadzībām,
 • nodrošina iniciatīvas DiscoverEU ietvaros gūto dalībnieku neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātu pienācīgu identificēšanu un dokumentēšanu,
 • rosina dalībnieku pārdomas par Eiropas jautājumiem un vērtībām.

Mācīšanās process

DiscoverEU iekļaušanas pasākums neformālās mācīšanās kontekstā nosaka nepieciešamību iepriekš plānot vismaz daļu vēlamo mācīšanās rezultātu, lai nodrošinātu pienācīgas iespējas. Dalībniekiem jāsniedz ieguldījums savu vajadzību identificēšanā, kā arī to mācību noteikšanā, kuras viņi vēlas apgūt vai pilnveidot DiscoverEU braucienā.

Dalībniekiem pēc iespējas vairāk jāiesaistās ceļošanas laikā paredzētās(-o) darbības(-u) plānošanā un izstrādē (programmas, maršruta, darbību noteikšanā, uzturēšanās vietas rezervēšanā utt.) un jādomā par to, kā sagatavoties, lai brauciena laikā gūtu maksimālu labumu mācīšanās un personiskās izaugsmes ziņā.

Pēc DiscoverEU brauciena dalībnieki būtu jāuzaicina sniegt atsauksmes par DiscoverEU ietvaros gūto pieredzi un apdomāt, ko viņi ir apguvuši un kā viņi varētu izmantot šos mācīšanās rezultātus.

Organizācijām vajadzētu atbalstīt mācīšanās procesu, mācīšanās rezultātu apzināšanu un dokumentēšanu, jo īpaši, iniciatīvas DiscoverEU dalībniekiem izmantojot instrumentu Youthpass.

Dalībnieku aizsardzība un drošība

DiscoverEU iekļaušanas pasākumā var piedalīties grupas vadītājs(-i), koordinators(-i), pavadošā(-ās) persona(-as), kas var veikt pārraudzību un sniegt atbalstu dalībniekiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācīšanās procesu DiscoverEU brauciena laikā. Vienlaikus tie rūpējas par drošas, cieņpilnas un nediskriminējošas vides nodrošināšanu dalībniekiem un to aizsardzību. DiscoverEU braucienu plānošanas un sagatavošanas posmā DiscoverEU iekļaušanas pasākuma ietvaros jārisina dalībnieku aizsardzības un drošības jautājumi, kā arī jāparedz visi nepieciešamie risku novēršanas/samazināšanas pasākumi.

“Erasmus” Kvalitātes Standarti Jaunatnes Jomā

Visi šajā pasākumā atbalstītie projekti jāīsteno saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem jaunatnes jomā ar mērķi organizēt augstas kvalitātes mācību mobilitātes darbības. “Erasmus” kvalitātes standarti jaunatnes jomā nosaka pasākuma pamatprincipus, kā arī konkrētas projektu uzdevumu īstenošanas metodes, piemēram, dalībnieku atlases un sagatavošanas, mācīšanās rezultātu definēšanas, novērtēšanas un atzīšanas, projekta rezultātu kopīgošanas metodes utt. “Erasmus” kvalitātes standarti jaunatnes jomā pieejami vietnē https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.  

Horizontālās dimensijas

Iekļaušana un daudzveidība

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos. Organizācijām jāizstrādā piekļūstamas un iekļaujošas projekta darbības, ņemot vērā to dalībnieku viedokli, kuriem ir mazāk iespēju, un iesaistot viņus lēmumu pieņemšanas procesā. 

DiscoverEU iekļaušanas pasākums ir īpaši piemērots tādu jauniešu iekļaušanai, kuriem ir mazāk iespēju:

 • lai dotos braucienā patstāvīgi,
 • grupu mobilitāte piedāvā starptautisku mobilitātes pieredzi, vienlaikus sniedzot grupai raksturīgu drošības sajūtu,
 • pateicoties īsajam periodam un organizācijas nodrošinātajai ciešajai pavadībai, jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju, ir izdevība ceļot grupā vai pat vienatnē.

Tāpat DiscoverEU iekļaušanas pasākums ir piemērots darbam ar jautājumiem, kas saistīti ar iekļaušanu un daudzveidību, lai atbalstītu cīņu pret stereotipiem, veicinot izpratni, iecietību un nediskriminēšanu. 

Vidiskā ilgtspēja

Iniciatīvai DiscoverEU būtu jāpopularizē vidiski ilgtspējīga un atbildīga rīcība dalībnieku vidū, veicinot izpratni par to, cik svarīgi ir rīkoties, lai mazinātu vai kompensētu mobilitātes darbību vidisko pēdu. DiscoverEU iekļaušanas pasākums jāizstrādā un jāīsteno ar vides apziņu, piemēram, integrējot tādas ilgtspējīgas metodes kā atkārtoti lietojamu vai videi draudzīgu materiālu izmantošana, atkritumu apjoma samazināšana un reciklēšana, ilgtspējīgu transporta veidu izvēle.

Digitālā pārveide iniciatīvā DiscoverEU

Programma “Erasmus+” atbalsta visas dalīborganizācijas digitālo rīku un tiešsaistes mācīšanās metožu izmantošanā, lai papildinātu to fiziskās darbības, kā arī uzlabotu sadarbību ieinteresēto personu starpā un darbību kvalitāti. Ieteicams ieviest digitālos un tiešsaistes elementus, lai pazeminātu līdzdalības slieksni jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju. Izmantojot projektus un darbības, kuru mērķis ir uzlabot digitālās prasmes, veicināt digitālo pratību un/vai veidot izpratni par digitālās tehnoloģijas riskiem un iespējām, programma var mainīt domāšanu un sekmēt digitālo un jaukta tipa pieeju attīstīšanu jauniešu darbībās.

Atkarībā no darbību veidola un mērķiem mācību mobilitātē var ieviest kompetenču attīstību un informētības vairošanu digitālos jautājumos, kā arī jauno tehnoloģiju izmantošanu.

Dalība

Programma “Erasmus+” palīdz visām dalīborganizācijām uzlabot savu projektu kvalitāti, iekļaujot tajos līdzdalības dimensiju, proti, piedāvājot jauniešiem atbilstīgas iespējas aktīvi iesaistīties un piedalīties projekta darbību iecerēšanā un īstenošanā un tādējādi apjaust, kādu labumu dod aktīvs pilsoniskums un piedalīšanās demokrātiskajā dzīvē. Resursi, ko var izmantot, lai stiprinātu līdzdalības dimensiju atbalstītajos projektos, ir cita starpā pieejami tīmekļa vietnē participationpool.eu. Tiek mudināts arī veidot saiknes ar pastāvošajām valsts, starptautiskajām vai (citām) ES iniciatīvām un platformām, kas saistītas ar līdzdalību un pilsonisko iesaistīšanos, un piedalīties tajās.

Šī projekta novērtēšanai izmantotie kritēriji

Atbilstības kritēriji

Vispārējie atbilstības kritēriji

DiscoverEU iekļaušanas pasākumam ir piemērojami turpmāk izklāstītie vispārējie kritēriji. 

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura atbilstīga dalīborganizācija vai neformāla jauniešu grupa, kas izveidota ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

Atbilstīgās dalīborganizācijas

Atbilstīga dalīborganizācija var būt:

 • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO, vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra, sociālais uzņēmums, peļņu gūstoša organizācija, kas ir aktīva korporatīvās sociālās atbildības jomā,
 • neformāla jauniešu grupa2 .

kas izveidota(-s) ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

Viena un tā pati organizācija (viens OID) nevar būt iesaistīta vairāk kā 5 pieteikumos vienā termiņā šajā pasākumā ne kā pieteikuma iesniedzējs, ne kā partneris.

Dalīborganizāciju skaits

Viena dalīborganizācija.

Projekta ilgums

No 3 līdz 24 mēnešiem.

Kur pieteikties?

Tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz:

20. februārim plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas laikā no tā paša gada 1. jūlija līdz nākamā gada 31. martam;

Iespējamā projektu pieteikumu iesniegšanas papildu kārta

Valstu aģentūras var izlemt izsludināt pieteikumu iesniegšanas papildu kārtu. Valstu aģentūras informē pieteikumu iesniedzējus par papildu kārtas izsludināšanu savā tīmekļa vietnē. Ja tiek organizēta papildu kārta, pieteikumu iesniedzējiem pieteikumi jāiesniedz līdz

1. oktobra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas laikā no nākamā gada 1. marta līdz 31. augustam.

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, skatīt šo vadlīniju C daļā.

Pielikumi

Pieteikuma veidlapai jāpievieno likumīgā pārstāvja godprātīgs apliecinājums.

Papildu atbilstības kritēriji DiscoverEU iekļaušanas pasākumam

Katra DiscoverEU brauciena ilgums

1–30 dienas.

Projekta laikā organizācija var rīkot vairākus DiscoverEU braucienus (katrā gadījumā 1–5 dalībnieki un, ja nepieciešams, pavadošā(-ās) persona(-as)).

Projekta norises vieta(-as)

DiscoverEU braucieniem jānotiek vismaz vienā citā valstī, kas nav valsts, kurā dalībnieki sākuši savu braucienu.

Dalīborganizāciju skaits

Tikai viena dalīborganizācija var būt iesaistīta.

Atbilstīgie dalībnieki

Jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju3 , kuri sasnieguši 18 gadu vecumu4  un kuri likumīgi mīt to nosūtītājorganizācijas valstī.

Iesaistītajiem grupu vadītājiem5 , koordinatoriem un pavadošajām personām jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu.

Dalībnieku skaits un valsts grupu sastāvs

Vienā DiscoverEU braucienā piedalās vismaz viens un ne vairāk kā pieci dalībnieki (neskaitot grupu vadītājus, koordinatorus un pavadošās personas). Ne vairāk kā divas pavadošās personas vienam dalībniekam, ja tas ir pienācīgi pamatots.

Grupas var doties braucienā patstāvīgi, vai tām var būt pavadošās personas.

Piešķiršanas kritēriji

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk izklāstītajiem piešķiršanas kritērijiem. Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu. Turklāt tiem ir jāiegūst vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no turpmāk minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām.

Atbilstība, pamatojums un ietekme (maksimālais rezultāts — 40 punkti)

 • Projekta atbilstība: 
  • pasākuma mērķiem,
  • dalīborganizāciju un dalībnieku vajadzībām,
  • tas, kādā mērā projekts ļauj mācīties izzinot.
 • tas, cik lielā mērā priekšlikums ir saistīts ar ES kopīgo vērtību, piemēram, cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas, kā arī jebkāda veida diskriminācijas apkarošanas, ievērošanu un veicināšanu,
 • projekta iespējamā ietekme: 
  • uz dalībniekiem un dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tam.
 • Cik lielā mērā organizācija var pierādīt iepriekšēju pieredzi vietējā līmenī darbā ar jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju.
 • Cik lielā mērā projekts ir piemērots ieguldījuma sniegšanai iekļaušanā un daudzveidībā, kā arī programmas zaļajiem, digitālajiem un līdzdalības aspektiem.
 • Cik lielā mērā projekts iesaista programmā “Erasmus+” jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas, kas var pierādīt pieredzi darbā ar jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju.

Projekta izstrādes kvalitāte (maksimālais rezultāts — 40 punkti)

 • Projekta posmu saprotamība, pabeigtība un kvalitāte: sagatavošanās, kas pielāgota dalībnieku konkrētajām vajadzībām, atbalsts brauciena laikā, darbību īstenošana un pēcpasākumi.
 • Cik lielā mērā dalībnieki ir iesaistīti visos darbību posmos.
 • Darbības ir izstrādātās piekļūstamā un iekļaujošā veidā. 
 • Pārdomu procesa kārtības un atbalsta kvalitāte, dalībnieku mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī Youthpass izmantošana.
 • Dalībnieku drošībai un aizsardzībai paredzēto pasākumu atbilstība un efektivitāte.
 • Cik lielā mērā darbības ietver ilgtspējīgu un videi draudzīgu rīcību.

Projekta vadības kvalitāte (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Praktisko pasākumu, pārvaldības un atbalsta kārtības kvalitāte.
 • Sadarbības un saziņas ar citām attiecīgām ieinteresētajām personām (ja piemērojams) kvalitāte.
 • Projekta dažādo posmu un iznākumu izvērtēšanas pasākumu kvalitāte.
 • To pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt projekta iznākumus dalīborganizāciju vidū un ārpus tām.

Finansējuma noteikumi

Budžeta kategorija: Ceļa izdevumi

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Abonementa biļete: dalībnieku abonementa biļešu skaits.

Pavadošās personas (kas izmanto to pašu transportlīdzekli, ko izmanto dalībnieki) abonementa biļešu skaits.

Parasti dalībnieki pārvietojas, izmantojot transportlīdzekli, kuram ir kopumā viszemākās siltumnīcefekta gāzu emisijas6 .

Finansēšanas mehānisms:

 • ieguldījums abonementa biļetes faktiskajās izmaksās,
 • ieguldījums vienības izmaksās — ja izcelsmes valsts nav tieši savienota ar dzelzceļa sistēmu kontinentālajā Eiropā un, lai sasniegtu mobilitātes sākuma valsti, ir vajadzīgs vēl cits transportlīdzeklis, 
 • videi draudzīgi transporta veidi — ja dalībniekiem ir jāveic papildu ceļš, lai nokļūtu darbības sākuma vietā, tie var saņemt arī ceļošanas atbalstu, ieskaitot atbalstu par videi draudzīgiem transporta veidiem (attiecīgā gadījumā).

Summa

Abonementa biļete septiņām ceļošanas dienām7  viena mēneša ietvaros.

Ieguldījums citu transporta veidu izmantošanai attiecīgā gadījumā.

Ceļa attālums

Videi draudzīgi transporta veidi

Videi nedraudzīgi transporta veidi

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1999 km

417 EUR

309 EUR

2000–2999 km

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km

1188 EUR

1188 EUR

8000 km vai vairāk

1735 EUR

1735 EUR

Budžeta kategorija: Organizatoriskais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas tieši saistītas ar mobilitātes darbību īstenošanu.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz dalībnieku skaitu, izņemot grupu vadītājus, pavadošās personas un koordinatorus.

Summa

125 EUR par dalībnieku.

Budžeta kategorija: Individuālais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ar uzturēšanos saistītie izdevumi.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz viena dalībnieka, tostarp grupas vadītāju, pavadošo personu un koordinatoru, uzturēšanās ilgumu

Summa

78 EUR dienā par dalībnieku.

Ne vairāk kā 21 atbalsta diena vienam dalībniekam.

Budžeta kategorija: Iekļaušanas atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas saistītas ar mobilitātes darbību organizēšanu dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz to dalībnieku skaitu, kuriem ir mazāk iespēju, izņemot grupu vadītājus, pavadošās personas un koordinatorus.

Summa

125 EUR par dalībnieku.

Papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju, un viņus pavadošajām personām, tostarp grupu vadītājiem un koordinatoriem (ieskaitot pamatotos ceļa un uzturēšanās izdevumus, ja vien dotācija šiem dalībniekiem netiek pieprasīta no budžeta kategorijām “Ceļa izdevumi” un “Individuāls atbalsts”).

Finansēšanas mehānisms: faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieteikuma iesniedzējs pamato un valsts aģentūra apstiprina pieprasījumu.

Summa

100 % no attiecināmajām izmaksām.

Budžeta kategorija: Izņēmuma izmaksas

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu garantijas nodrošināšanu, ja to prasa valsts aģentūra.

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija.

Rezervēšanas izmaksas: dažās valstīs nav iespējams ceļot, neveicot sēdvietu rezervēšanu. Attiecīgos gadījumos papildus abonementa biļetes izmaksām ir iespēja segt šādas rezervēšanas izmaksas.

Augsti dalībnieku, tostarp pavadošo personu, grupu vadītāju un koordinatoru, ceļa izdevumi,  kurus nevar atbalstīt standarta kategorijā “Ceļa izdevumi” ģeogrāfiskā attāluma vai citu šķēršļu dēļ (t. i., gadījumos, kad, izmantojot tīrāku transporta veidu, kam ir mazākas oglekļa emisijas, rodas augsti ceļa izdevumi).  Piešķiršanas gadījumā augstu ceļa izdevumu izņēmuma izmaksas aizstāj ceļošanas atbalstu, kas balstīts uz vienības izmaksām.

Finansēšanas mehānisms: faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieteikuma iesniedzējs pamato un valsts aģentūra apstiprina pieprasījumu.  Augsti ceļa izdevumi attiecas uz gadījumiem, kad ceļošanas atbalsts, kas balstīts uz vienības izmaksām, nesedz 70 % no dalībnieku ceļa izdevumiem. Ja tiek piešķirtas izņēmuma izmaksas augstu ceļa izdevumu segšanai, tās aizstāj ceļa izdevumu dotāciju par videi kaitīgu transporta veidu izmantošanu.

Summa

Finanšu garantija: 80 % no attiecināmajām izmaksām.

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija: 100 % no attiecināmajām izmaksām.

Rezervēšanas izmaksas: 80 % no attiecināmajām rezervēšanas izmaksām.

Augsti ceļa izdevumi: 80 % no attiecināmajiem ceļa izdevumiem.

 • 1 Iedvesmai skatiet SALTO PI sagatavoto Jauniešu līdzdalības rīkkopu, 9. moduli DiscoverEU (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf). ↩ back
 • 2 Grupa, kurā ir vismaz 4 jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Viens no grupas dalībniekiem uzņemas pārstāvja pienākumus un atbildību visas grupas vārdā. Neformālas grupas definīcija ir sniegta glosārijā. Šā pasākuma un visu ar to saistīto noteikumu nolūkiem jēdziens “dalīborganizācija” ietver jēdzienu “neformāla jauniešu grupa”. Tiek pieņemts, ka “dalīborganizācija” ietver arī “neformālu jauniešu grupu”. ↩ back
 • 3 Sk. termina “dalībnieki, kuriem ir mazāk iespēju” definīciju glosārijā. ↩ back
 • 4 Lūdzu ņemt vērā: 

  minimālā vecuma ierobežojumi — projekta sākuma datumā dalībniekiem jābūt sasniegušiem norādīto minimālo vecumu;maksimālā vecuma ierobežojumi — projekta sākuma datumā dalībnieki nedrīkst būt vecāki par norādīto maksimālo vecumu. ↩ back

 • 5 Grupas vadītājs ir pieaugušais, kas pievienojas jauniešiem, lai nodrošinātu viņu efektīvu mācīšanos, aizsardzību un drošību. ↩ back
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9. ↩ back
 • 7 Abonementa biļete ir īpaši paredzēta programmas DiscoverEU iekļaušanas darbībai un to var izmantot tikai īpašajā platformā. Abonementa biļete ir derīga 30 dienām, kuru laikā dalībnieks var pārvietoties ar vilcienu neierobežotu skaitu reižu laikposmā no pusnakts līdz pusnaktij katrā no 7 ceļošanas dienām. Tas, kā pavadīt pārējās dienas, ir dalībnieka ziņā. ↩ back
Tagged in:  Youth