Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2023 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2023 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Nuorten liikkuvuushankkeet – ”DiscoverEU-osallisuustoimi”

DiscoverEU-osallisuustoimesta järjestöt ja epäviralliset nuorten ryhmät voivat saada tukea sellaisten hankkeiden toteuttamiseen, joiden avulla ne nuoret, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, voivat osallistua DiscoverEU-aloitteeseen yhdenvertaisesti muiden kanssa.

DiscoverEU-aloite tarjoaa 18-vuotiaille nuorille mahdollisuuden tehdä yksin tai ryhmässä lyhytkestoinen matka Euroopassa rautateitse tai tarvittaessa muilla liikennemuodoilla. Sen tavoitteena on

 • antaa nuorille mahdollisuus oppia Euroopasta, mutta myös löytää Euroopan tarjoamia mahdollisuuksia heidän tulevaa koulutustaan ja elämänvalintojaan varten
 • antaa nuorille tietoa, elämänhallintataitoja ja heidän kannaltaan arvokasta osaamista
 • edistää yhteyksiä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua nuorten välillä
 • edistää nuorten Euroopan unioniin kuulumisen tunnetta
 • innostaa nuoria erityisesti kestävään matkustamiseen ja yleisesti ympäristötietoisuuteen.

Toiminnon tavoitteet

DiscoverEU-aloitteen osallistavaa ulottuvuutta pyritään parantamaan tarjoamalla lisäavustusta osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, jotta he voisivat tutkia Eurooppaa.

DiscoverEU-osallisuustoimen tavoitteena on erityisesti

 • tavoittaa nuoret, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja jotka eivät hakisi tukea oma-aloitteisesti
 • poistaa esteet, jotka estävät näitä nuoria osallistumasta suoraan yleiseen DiscoverEU-hakuun, ja tarjota heille tarvittavaa tukea, jotta he voivat matkustaa
 • käynnistää DiscoverEU-aloitteeseen osallistuvien nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osaamisen ja taitojen parantaminen ja tehostaa sitä.

Poliittinen tausta

Euroopan unionin nuorisostrategiassa 2019–2027 vahvistetaan puitteet eurooppalaiselle yhteistyölle nuorisoalalla komission 22. toukokuuta 2018 antaman tiedonannon ”EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet” perusteella. Strategialla edistetään nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan, tuetaan yhteiskunnallista ja kansalaistoimintaa ja pyritään varmistamaan, että kaikilla nuorilla on tarvittavat resurssit yhteiskunnalliseen osallistumiseen. EU:n nuorisostrategiaan sisältyy myös nuorisodialogiprosessi, ja sen yhteydessä vuonna 2018 laadittiin 11 eurooppalaista nuorisotavoitetta. Näissä tavoitteissa yksilöidään monialaisia aloja, jotka vaikuttavat nuorten elämään, ja tuodaan esiin haasteita. EU:n nuorisostrategian pitäisi osaltaan edistää tämän nuorten vision toteuttamista. EU:n nuorisostrategian keskeisellä osa-alueella ”Yhdistäminen” edistetään ja helpotetaan nuorten välisiä yhteyksiä, suhteita ja kokemustenvaihtoa EU:n tulevan kehityksen keskeisenä voimavarana. Näitä yhteyksiä edistetään parhaiten liikkuvuuden eri muodoilla, joista yksi on DiscoverEU-aloite.

EU Youth Strategy | European Youth Portal (europa.eu)

Toiminnan kuvaus

DiscoverEU-osallisuustoimi

DiscoverEU-osallisuustoimessa yhdestä viiteen nuorta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja jotka tulevat samasta maasta, tekevät yhdessä lyhyen matkan Euroopassa. Oppimisjakso koostuu suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ennen DiscoverEU-matkaa ja sen aikana sekä seurannasta matkan jälkeen.

Seuraavat toiminnot eivät ole tukikelpoisia DiscoverEU-aloitteen puitteissa: akateemiset opintomatkat, vaihtotoiminnot, joilla tavoitellaan taloudellista voittoa, vaihtotoiminnot, joita voidaan pitää esiintymiskiertueina, sääntömääräiset kokoukset ja aikuisten nuorille pitämät kurssit.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Hankkeen toteuttaa yksi organisaatio tai epävirallinen nuorten ryhmä, joka lähettää yhden tai useamman osallistujan (osallistujaryhmän) DiscoverEU-matkalle. Organisaation olisi hyödyttävä osallistumisestaan DiscoverEU-osallisuustoimeen, ja tästä syystä hankkeen olisi oltava organisaation tavoitteiden mukainen ja vastattava sen tarpeita. Yhteistyö muiden maiden sidosryhmien kanssa, jotka voisivat järjestää osallistujille toimintaa1  tai tarjota tukea, esimerkiksi ottamalla heidät vastaan, on mahdollista.

Hanke koostuu neljästä vaiheesta: suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja jatkotoimista. Osallistujaorganisaatioilla ja toimintaan osallistuvilla nuorilla olisi oltava aktiivinen rooli hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee heidän oppimiskokemustaan:

 • matkakokemuksen suunnittelu (määritellään tarpeet, tavoitteet, oppimistulokset, toiminnan tai toimintojen tyyppi, matkasuunnitelma, toimintojen aikataulu jne.)
 • valmistelu (DiscoverEU-matkan käytännön järjestelyt, sopimusjärjestelyt sidosryhmien kanssa, kielellisten / kulttuurienvälisten / oppimiskohtaisten / kulttuuristen / ympäristöä koskevien / digitaalisten toimintojen järjestäminen, osallistujien lähtövalmennukseen liittyvät tehtävät ennen lähtöä jne.)
 • toimintojen toteuttaminen DiscoverEU-matkan aikana
 • jatkotoimet (toimintojen arviointi, osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja dokumentointi sekä hankkeen tulosten levittäminen ja hyödyntäminen).

Laadukkaalla DiscoverEU-osallisuustoimella on muun muassa seuraavat ominaisuudet:

 • Se perustuu nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja osallistujaorganisaatioiden aktiiviseen osallistumiseen hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee oppimista ja kehittymiskokemusta.
 • Siihen otetaan mukaan ensisijaisesti erilaisia osallistujaryhmiä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Toiminnassa hyödynnetään tätä monimuotoisuutta.
 • Toiminta perustuu nuorten selvästi määriteltyihin tarpeisiin.
 • Siinä varmistetaan, että DiscoverEU-kokemuksen osallistujien epävirallisen ja arkioppimisen tulokset tunnistetaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti.
 • Osallistujia kannustetaan pohtimaan Eurooppaa koskevia aiheita ja eurooppalaisia arvoja.

Oppimisprosessi

DiscoverEU-osallisuustoimen asettaminen epävirallisen oppimisen kontekstiin edellyttää, että ainakin osa halutuista oppimistuloksista on suunniteltu etukäteen, jotta voidaan varmistaa tarvittavat mahdollisuudet. Osallistujien olisi oltava mukana määriteltäessä tarpeita ja oppimistuloksia, joita he haluavat saada tai kehittää DiscoverEU-matkan avulla.

Osallistujien olisi myös osallistuttava mahdollisimman paljon toimintojen suunnitteluun ja laatimiseen matkan aikana (ohjelman laadinta, matkareitti, toiminnot, majoitusvaraukset jne.) ja pohdittava, miten he voivat valmistautua, jotta heidän oppimisensa ja henkilökohtainen kehittymisensä matkan aikana olisi mahdollisimman tehokasta.

Kun DiscoverEU-matka on päättynyt, osallistujia olisi kehotettava antamaan palautetta DiscoverEU-kokemuksestaan ja pohtimaan, mitä he ovat oppineet ja miten he voivat hyödyntää oppimistuloksia.

Organisaatioiden olisi tuettava oppimisprosessia sekä oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia erityisesti käyttämällä Youthpass-todistusta DiscoverEU-matkan osallistujien osalta.

Osallisuus ja moninaisuus

Erasmus+ -ohjelman kaikissa toiminnoissa pyritään edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia, osallistumismahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Organisaatioiden olisi suunniteltava helposti saavutettavia ja osallistavia hanketoimintoja ottaen huomioon niiden osallistujien näkemykset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon. 

DiscoverEU-osallisuustoimi soveltuu erityisen hyvin sellaisten nuorten osallistamiseen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia:

 • Nuoret voivat matkustaa yksin yksilöinä.
 • Ryhmäliikkuvuus mahdollistaa kansainvälisen liikkuvuuskokemuksen ryhmän tarjoamassa turvassa.
 • Lyhyen keston ja organisaation tiiviin seurannan ansiosta nuoret, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, saavat mahdollisuuden matkustaa ryhmässä tai jopa yksin.

DiscoverEU-osallisuustoimi soveltuu myös osallisuutta ja moninaisuutta koskevaan työhön stereotypioiden torjumisen tukemiseksi sekä ymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi. 

Osallistujien suojelu ja turvallisuus

DiscoverEU-osallisuustoimessa voi olla mukana yksi tai useampi ryhmänvetäjä, fasilitaattori tai tukihenkilö, jotka voivat seurata ja tukea osallistujia, jotta varmistetaan laadukas oppimisprosessi DiscoverEU-matkan aikana. Samalla he huolehtivat turvallisesta, kunnioittavasta ja syrjimättömästä toimintaympäristöstä ja osallistujien suojelusta. DiscoverEU-osallisuustoimeen kuuluvan DiscoverEU-matkan suunnittelun ja valmistelun aikana olisi käsiteltävä kysymystä osallistujien suojelusta ja turvallisuudesta ja kaikki tarvittavat toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi/pienentämiseksi olisi toteutettava.

Ympäristökestävyys

DiscoverEU-aloitteella olisi edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujien keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoimien ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. DiscoverEU-osallisuustoimi olisi suunniteltava ja toteutettava ympäristötietoisesti esimerkiksi sisällyttämällä siihen kestäviä käytäntöjä, kuten uudelleenkäytettävien tai ympäristöä säästävien materiaalien käyttö, jätteen syntymisen vähentäminen ja kierrätys sekä kestävien liikennevälineiden käyttö.

Digitaalinen muutos DiscoverEU-aloitteessa

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja verkkopohjaisten oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintoja, parantaa yhteistyötä sidosryhmien välillä sekä parantaa toimintojen laatua.

Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit

Kaikkien tästä toiminnosta tuettavien hankkeiden toteutuksessa on noudatettava laadukkaiden oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimintojen järjestämistä koskevia Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardeja. Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit kattavat toiminnon perusperiaatteet sekä hanketehtävien konkreettisen täytäntöönpanon, kuten osallistujien valinnan ja valmentamisen, oppimistulosten määrittelyn, arvioinnin ja tunnustamisen ja hanketulosten jakamisen. Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit ovat saatavissa osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_fi.  

Hankkeiden arviointiperusteet

Kelpoisuusperusteet

Yleiset kelpoisuusperusteet

Seuraavia yleisiä perusteita sovelletaan yksittäisiin nuorisovaihtohankkeisiin. Akkreditointien osalta ks. tämän oppaan asianomainen luku.

Tukikelpoiset organisaatiot

Organisaatio voi olla

 • voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai kansalaisjärjestö paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö, yhteiskunnallinen yritys, yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin
 • epävirallinen nuorten ryhmä2 .

joka sijaitsee jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jonkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan tukikelpoinen osallistujaorganisaatio tai ryhmä.

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Vähintään yksi osallistujaorganisaatio

Hankkeen kesto

3–18 kuukautta.

Mihin hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa seuraavaan ajankohtaan mennessä:

Maaliskuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat hakemukset on jätettävä viimeistään edellisen vuoden 4. lokakuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Miten haetaan?

Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

Liitteet

Hakulomakkeeseen on liitettävä laillisen edustajan valaehtoinen vakuus.

DiscoverEU-osallisuustoimen täydentävät kelpoisuusperusteet

DiscoverEU-matkan kesto

1–30 päivää.

Organisaatio voi järjestää useita DiscoverEU-matkoja (1–5 osallistujaa ja mahdollisesti tukihenkilöitä kullakin matkalla) hankkeen elinkaaren aikana.

Hankkeen toteutuspaikka tai –paikat

DiscoverEU-matkojen on tapahduttava vähintään yhdessä muussa maassa kuin siinä, jossa osallistuja/osallistujat aloittivat matkansa.

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava yksi osallistujaorganisaatio.

Tukikelpoiset osallistujat

Nuoret, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia3 , jotka ovat 18-vuotiaita4  ja jotka oleskelevat laillisesti lähettävän organisaationsa sijaintimaassa.

Ryhmänvetäjien5 , fasilitaattorien tai tukihenkilöiden on oltava vähintään 18-vuotiaita.

Osallistujamäärä ja kansallisten ryhmien koostumus

Vähintään yksi ja enintään viisi osallistujaa DiscoverEU-matkaa kohden (ryhmänvetäjät, fasilitaattorit ja tukihenkilöt pois lukien).

Ryhmät voivat matkustaa yksin tai aikuisten seurassa.

Arviointikriteerit

Hanke-ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein: Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava vähintään puolet enimmäispistemäärästä jokaisessa jäljempänä mainituista arviointikriteerien luokista.

Relevanssi, perustelut ja vaikutus (enintään 40 pistettä)

 • Hankkeen relevanssi seuraavien asioiden kannalta: 
  • toiminnon tavoitteet
  • osallistujaorganisaatioiden ja osallistujien tarpeet.
  • missä määrin hanke mahdollistaa oppimisen löytämisen avulla
 • Hankkeen mahdolliset vaikutukset 
  • osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen
 • Missä määrin organisaatio pystyy osoittamaan, että sillä on aiempaa kokemusta heikommassa asemassa olevien nuorten kanssa työskentelystä ruohonjuuritasolla.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista edistää osallisuutta ja moninaisuutta ja ohjelman vihreää, digitaalista ja osallistavaa ulottuvuutta.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista saada mukaan Erasmus+ -ohjelman uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatiota, jotka pystyvät osoittamaan, että niillä on aiempaa kokemusta heikommassa asemassa olevien nuorten kanssa työskentelystä ruohonjuuritasolla.

Hankesuunnitelman laatu (enintään 40 pistettä)

 • Selkeys, kattavuus ja laatu hankkeen kaikissa vaiheissa: osallistujien erityistarpeisiin mukautettu valmistelu, matkan aikana annettava tuki, toimintojen toteuttaminen ja seuranta
 • Missä määrin osallistujat ovat mukana toimintojen kaikissa vaiheissa.
 • Toiminnot on suunniteltu helposti saavutettaviksi ja osallistaviksi. 
 • Reflektointiprosessia ja osallistujien oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia koskevien järjestelyjen ja tuen laatu sekä Youthpass-todistuksen hyödyntäminen.
 • Osallistujien turvallisuuden ja suojelun varmistamiseksi toteutettavien toimenpiteiden riittävyys ja tehokkuus.
 • Missä määrin toimintoihin sisältyy kestäviä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä.

Hankkeen hallinnoinnin laatu (enintään 20 pistettä)

 • Käytännön järjestelyjen, hallinnoinnin ja tukimenettelyjen laatu.
 • Soveltuvin osin yhteistyön ja viestinnän laatu muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.
 • Hankkeen eri vaiheiden ja hanketulosten arviointitoimenpiteiden laatu.

Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa hankkeen tuloksista osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella.

Rahoitussäännöt

Matkakulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Matkakortit: Osallistujien matkakorttien määrä.

Mahdollisten tukihenkilöiden (jotka käyttävät samaa liikennevälinettä kuin osallistujat) matkakorttien määrä.

Osallistujat käyttävät pääsääntöisesti liikennemuotoa, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat pienimmät6 .

Rahoitustapa:

 • Luontoissuoritus matkakorttia varten
 • Tuki yksikkökustannuksiin: tapauksissa, joissa lähtömaa ei ole suoraan yhteydessä manner-Euroopan rautatiejärjestelmään ja matkustaminen muilla liikennevälineillä on tarpeen siihen maahan pääsemiseksi, josta liikkuvuustoiminto alkaa. 
 • Vihreä matkustaminen: Jos osallistujat tarvitsevat ylimääräisen matkan päästäkseen paikkaan, jossa toiminto alkaa, heillä on myös oikeus matkustustukeen, tarvittaessa myös ”vihreään matka-avustukseen”.

Määrä

Kuukauden voimassa oleva ja seitsemän matkapäivää7  sisältävä matkakortti

Tuki muiden liikennevälineiden käyttöön tarvittaessa

Matkan pituus

Tavanomainen matkustaminen

Vihreä matkustaminen

10–99 km

23 euroa

 

100–499 km

180 euroa

210 euroa

500–1 999 km

275 euroa

320 euroa

2 000–2 999 km

360 euroa

410 euroa

3 000–3 999 km

530 euroa

610 euroa

4 000–7 999 km

820 euroa

 

vähintään 8 000 km

1 500 euroa

 

Organisointituki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä, ryhmänvetäjät, tukihenkilöt ja fasilitaattorit pois luettuina.

Määrä

100 euroa osallistujalta

Yksilötuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Oleskelukustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujakohtainen oleskelun kesto, ryhmänvetäjät ja tukihenkilöt mukaan lukien

Määrä

62 euroa osallistujaa kohden päivässä.

Tukea myönnetään enintään 21 päivältä osallistujaa kohden.

Osallisuustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoimintojen järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena niiden osallistujien määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ryhmänvetäjät, tukihenkilöt ja fasilitaattorit pois luettuina.

Määrä

100 euroa osallistujalta

Niihin osallistujiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä, ryhmänvetäjät ja fasilitaattorit mukaan luettuina, suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Määrä

100% tukikelpoisista kustannuksista

Poikkeukselliset kulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset

Varauskulut: Joissakin maissa ei ole mahdollista matkustaa ilman pakollista paikkavarausta. Näiden varauskulujen kattaminen matkakortin lisäksi on mahdollista.

Osallistujien, myös ryhmänvetäjien, tukihenkilöiden ja fasilitaattorien korkeat matkakulut, mukaan lukien puhtaampien, vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien kuljetusvälineiden käyttö.

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Määrä

Vakuus: 80% tukikelpoisista kustannuksista

Korkeat matkakulut: 80% tukikelpoisista kustannuksista

Varauskulut: 80% tukikelpoisista varauskuluista

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset: 100% tukikelpoisista kustannuksista

 • 1 Ks. inspiraation lähteeksi SALTO PI -resurssikeskuksen laatiman nuorten osallistumista koskevan välineistön moduuli 9 ”DiscoverEU” (DiscoverEU (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf).
 • 2 Vähintään neljän 18–30-vuotiaan nuoren muodostama ryhmä. Joku ryhmän jäsenistä toimii ryhmän edustajana ja vastuuhenkilönä Epävirallisen nuorten ryhmän määritelmä esitetään sanastossa. Tämän toimen ja siihen liittyvien määräysten yhteydessä ”epävirallinen nuorten ryhmä” sisältyy ”osallistujaorganisaation” määritelmään. Viitattaessa ”osallistujaorganisaatioihin” viittauksen katsotaan kattavan myös ”epäviralliset nuorten ryhmät”.
 • 3 Ks. sanastossa oleva määritelmä ”osallistuja, jolla on muita vähemmän mahdollisuuksia”.
 • 4 Huomaa seuraava: 

  Alaikärajat – osallistujien on ylitettävä vähimmäisikä viimeistään toiminnon alkamispäivänä.

  Yläikärajat – osallistujat eivät saa hakemusten viimeisenä jättöpäivänä ylittää asetettua enimmäisikää.

 • 5 Ryhmänvetäjä on nuorten mukana matkustava aikuinen, joka huolehtii heidän oppimisestaan, suojelustaan ja turvallisuudestaan.
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9
 • 7 Matkakortti on voimassa 30 päivää, joiden aikana osallistuja voi matkustaa niin monella junalla kuin haluaa keskiyöstä keskiyöhön kunakin seitsemänä matkapäivänä. Muut päivät osallistuja voi käyttää vapaasti haluamallaan tavalla.
Tagged in:  Youth