Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Nuorten liikkuvuushankkeet – ”DiscoverEU-Osallisuustoimi”

DiscoverEU-osallisuustoimesta voivat saada tukea organisaatiot ja epäviralliset nuorten ryhmät sellaisten hankkeiden toteuttamiseen, joiden avulla nuoret, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, voivat osallistua DiscoverEU-toimintoon yhdenvertaisesti muiden kanssa.

DiscoverEU tarjoaa 18-vuotiaille nuorille mahdollisuuden tehdä yksin tai ryhmässä lyhytkestoinen matka Euroopassa rautateitse tai tarvittaessa muilla liikennemuodoilla. Sen tavoitteena on

 • antaa nuorille mahdollisuus oppia Euroopasta, mutta myös löytää Euroopan tarjoamia mahdollisuuksia heidän tulevaa koulutustaan ja elämänvalintojaan varten
 • antaa nuorille tietoa, elämänhallintataitoja ja heidän kannaltaan arvokasta osaamista
 • edistää yhteyksiä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua nuorten välillä
 • edistää nuorten Euroopan unioniin kuulumisen tunnetta
 • innostaa nuoria erityisesti kestävään matkustamiseen ja yleisesti ympäristötietoisuuteen.

Toiminnon tavoitteet

DiscoverEU:n osallistavaa ulottuvuutta pyritään parantamaan tarjoamalla lisäavustusta osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, jotta he voisivat tutkia Eurooppaa.

DiscoverEU-osallisuustoimen tavoitteena on erityisesti

 • tavoittaa nuoret, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja jotka eivät hakisi tukea oma-aloitteisesti
 • poistaa esteet, jotka estävät näitä nuoria osallistumasta suoraan yleiseen DiscoverEU-hakuun, ja tarjota heille tarvittavaa tukea, jotta he voivat matkustaa
 • käynnistää DiscoverEU:hun osallistuvien nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osaamisen ja taitojen parantaminen ja tehostaa sitä.

Poliittinen tausta

Euroopan unionin nuorisostrategiassa 2019–2027 vahvistetaan puitteet eurooppalaiselle yhteistyölle nuorisoalalla komission 22. toukokuuta 2018 antaman tiedonannon ”EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet” perusteella. Strategialla edistetään nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan, tuetaan yhteiskunnallista ja kansalaistoimintaa ja pyritään varmistamaan, että kaikilla nuorilla on tarvittavat resurssit yhteiskunnalliseen osallistumiseen. EU:n nuorisostrategiaan sisältyy myös nuorisodialogiprosessi, ja sen yhteydessä vuonna 2018 laadittiin 11 eurooppalaista nuorisotavoitetta. Näissä tavoitteissa yksilöidään nuorten elämään vaikuttavia monialaisia aihepiirejä ja tuodaan esiin haasteita. EU:n nuorisostrategian pitäisi osaltaan edistää tämän nuorten vision toteuttamista. EU:n nuorisostrategian keskeisellä osa-alueella ”Yhdistäminen” edistetään ja helpotetaan nuorten välisiä yhteyksiä, suhteita ja kokemustenvaihtoa EU:n tulevan kehityksen keskeisenä voimavarana. Näitä yhteyksiä edistetään parhaiten liikkuvuuden eri muodoilla, joista yksi on DiscoverEU-toiminto. EU Youth Strategy | European Youth Portal (europa.eu)

Toiminnan kuvaus

DiscoverEU-Osallisuustoimi

DiscoverEU-osallisuustoimessa yhdestä viiteen nuorta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja jotka tulevat samasta maasta, tekevät yhdessä lyhyen matkan Euroopassa. Oppimisjakso koostuu suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ennen DiscoverEU-matkaa ja sen aikana sekä seurannasta matkan jälkeen.

Seuraavat toiminnot eivät ole tukikelpoisia DiscoverEU-aloitteen puitteissa: akateemiset opintomatkat, vaihtotoiminnot, joilla tavoitellaan taloudellista voittoa, vaihtotoiminnot, joita voidaan pitää esiintymiskiertueina, sääntömääräiset kokoukset ja aikuisten nuorille pitämät kurssit.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Hankkeen toteuttaa yksi organisaatio tai epävirallinen nuorten ryhmä, joka lähettää yhden tai useamman osallistujan (osallistujaryhmän) DiscoverEU-matkalle. Organisaation olisi hyödyttävä osallistumisestaan DiscoverEU-osallisuustoimeen, ja tästä syystä hankkeen olisi oltava organisaation tavoitteiden mukainen ja vastattava sen tarpeita. Yhteistyö muiden maiden sidosryhmien kanssa, jotka voisivat järjestää osallistujille toimintaa1  tai tarjota tukea, esimerkiksi ottamalla heidät vastaan, on mahdollista.

Hanke koostuu neljästä vaiheesta: suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja jatkotoimista. Osallistujaorganisaatioilla ja toimintaan osallistuvilla nuorilla olisi oltava aktiivinen rooli hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee heidän oppimiskokemustaan.

 • Matkakokemuksen suunnittelu (määritellään tarpeet, tavoitteet, oppimistulokset, toiminnan tyyppi, matkasuunnitelma, toiminnan aikataulu jne.).
 • Valmistelu (DiscoverEU-matkan käytännön järjestelyt, sopimusjärjestelyt sidosryhmien kanssa, kielellisen / kulttuurienvälisen / oppimiskohtaisen / kulttuurisen / ympäristöä koskevan / digitaalisen toiminnan järjestäminen, osallistujien lähtövalmennukseen liittyvät tehtävät ennen lähtöä jne.).
 • Toiminnan toteutus DiscoverEU-matkan aikana.
 • Jatkotoimet (toiminnan arviointi, osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja dokumentointi sekä hanketulosten levittäminen ja hyödyntäminen).

Laadukkaalla DiscoverEU-osallisuustoimella on muun muassa seuraavat ominaisuudet:

 • Se perustuu nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja osallistujaorganisaatioiden aktiiviseen osallistumiseen hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee oppimista ja kehittymiskokemusta.
 • Siihen otetaan mukaan ensisijaisesti erilaisia osallistujaryhmiä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Toiminnassa hyödynnetään tätä monimuotoisuutta.
 • Toiminta perustuu nuorten selvästi määriteltyihin tarpeisiin.
 • Siinä varmistetaan, että osallistujien DiscoverEU-kokemuksen epävirallisen ja arkioppimisen tulokset tunnistetaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti.
 • Osallistujia kannustetaan pohtimaan Eurooppaa koskevia aiheita ja eurooppalaisia arvoja.

Oppimisprosessi

DiscoverEU-osallisuustoimen toteuttaminen epävirallisen oppimisen kontekstissa edellyttää, että ainakin osa halutuista oppimistuloksista on suunniteltu etukäteen, jotta voidaan varmistaa tarvittavat oppimismahdollisuudet. Osallistujien olisi oltava mukana määriteltäessä tarpeita ja oppimistuloksia, joita he haluavat saada tai kehittää DiscoverEU-matkan avulla.

Osallistujien olisi myös osallistuttava mahdollisimman paljon toiminnan suunnitteluun ja laatimiseen matkan aikana (ohjelman laadinta, matkareitti, aktiviteetit, majoitusvaraukset jne.) ja pohdittava, miten he voivat valmistautua, jotta heidän oppimisensa ja henkilökohtainen kehittymisensä matkan aikana olisi mahdollisimman tehokasta.

Kun DiscoverEU-matka on päättynyt, osallistujia olisi kehotettava antamaan palautetta DiscoverEU-kokemuksestaan ja pohtimaan, mitä he ovat oppineet ja miten he voivat hyödyntää oppimistuloksia.

Organisaatioiden olisi tuettava oppimisprosessia sekä oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia erityisesti käyttämällä Youthpass-todistusta DiscoverEU-matkan osallistujien osalta.

Osallistujien Suojelu ja turvallisuus

DiscoverEU-osallisuustoimessa voi olla mukana yksi tai useampi ryhmänvetäjä, fasilitaattori tai tukihenkilö, jotka voivat seurata ja tukea osallistujia, jotta varmistetaan laadukas oppimisprosessi DiscoverEU-matkan aikana. Samalla he huolehtivat turvallisesta, kunnioittavasta ja syrjimättömästä toimintaympäristöstä ja osallistujien suojelusta. DiscoverEU-osallisuustoimeen kuuluvan DiscoverEU-matkan suunnittelun ja valmistelun aikana olisi käsiteltävä kysymystä osallistujien suojelusta ja turvallisuudesta, ja olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi/pienentämiseksi.

Erasmus+ -Nuorisotoiminnan Laatustandardit

Kaikkien tästä toiminnosta tuettavien hankkeiden toteutuksessa on noudatettava laadukkaan oppimiseen liittyvän liikkuvuustoiminnan järjestämistä koskevia Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardeja. Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardit kattavat toiminnon perusperiaatteet sekä hanketehtävien konkreettisen toimeenpanon, kuten osallistujien valinnan ja lähtövalmennuksen, oppimistulosten määrittelyn, arvioinnin ja tunnustamisen ja hanketulosten jakamisen. Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardit ovat saatavissa osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_fi  

Horisontaaliset ulottuvuudet

Osallisuus ja moninaisuus

Erasmus+ -ohjelman kaikissa toiminnoissa pyritään edistämään yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Organisaatioiden olisi suunniteltava helposti saavutettavaa ja osallistavaa hanketoimintaa ottaen huomioon niiden osallistujien näkemykset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon. 

DiscoverEU-osallisuustoimi soveltuu erityisen hyvin sellaisten nuorten osallistamiseen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia:

 • Nuoret voivat matkustaa yksin yksilöinä.
 • Ryhmäliikkuvuus tarjoaa mahdollisuuden kansainväliseen liikkuvuusjaksoon ryhmän tarjoamassa turvassa.
 • Lyhyen keston ja organisaation tiiviin seurannan ansiosta nuoret, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, saavat mahdollisuuden matkustaa ryhmässä tai jopa yksin.

DiscoverEU-osallisuustoimi soveltuu myös osallisuutta ja moninaisuutta koskevaan työhön stereotypioiden torjumisen tukemiseksi sekä ymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi. 

Ympäristökestävyys

DiscoverEU-toiminnolla olisi edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujien keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoiminnan ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä.

DiscoverEU-osallisuustoimi olisi suunniteltava ja toteutettava ympäristötietoisesti esimerkiksi sisällyttämällä siihen kestäviä käytäntöjä, kuten uudelleenkäytettävien tai ympäristöä säästävien materiaalien käyttö, jätteen syntymisen vähentäminen ja kierrätys sekä kestävien liikennemuotojen käyttö.

Digitaalinen muutos DiscoverEU:ssa

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja verkkopohjaisten oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintamuotoja, parantaa yhteistyötä sidosryhmien välillä sekä parantaa toiminnan laatua. Digitaalisten ja verkkopohjaisten elementtien käyttö nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumiskynnyksen madaltamiseksi on suositeltavaa. Toteuttamalla hankkeita ja toimintaa, joilla pyritään vahvistamaan digitaitoja, edistämään digitaalista lukutaitoa ja/tai kehittämään ymmärrystä digiteknologian riskeistä ja mahdollisuuksista, ohjelmalla voidaan muuttaa ajattelutapaa ja edistää digitaalisten ja monimuotolähestymistapojen kehittämistä nuorisotoiminnassa.

Digitaalisiin kysymyksiin liittyvän osaamisen ja tietoisuuden kehittäminen sekä uusien teknologioiden käyttö voidaan toiminnan suunnittelun ja tavoitteiden mukaisesti ottaa mukaan oppimiseen liittyviin liikkuvuustoimintoihin.

Osallistuminen

Erasmus+ -ohjelmalla autetaan kaikkia osallistuvia organisaatioita parantamaan hankkeiden laatua sisällyttämällä niihin osallistava ulottuvuus. Nuorille tarjotaan merkityksellisiä mahdollisuuksia sitoutua ja osallistua hanketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen ja kokea tällä tavalla aktiivisen kansalaisuuden ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen hyödyllisyyden. Resursseja tuettujen hankkeiden osallistavan ulottuvuuden vahvistamista varten löytyy muun muassa verkkosivustolta ”participationpool.eu”. Lisäksi kannustetaan luomaan linkkejä ja osallistumaan toiminnassa oleviin kansallisiin, kansainvälisiin tai (muihin) EU:n laajuisiin aloitteisiin ja foorumeihin, joilla käsitellään osallisuusasioita ja kansalaistoimintaa.

Hankkeiden arviointiperusteet

Kelpoisuusperusteet

Yleiset kelpoisuusperusteet

Seuraavia yleisiä perusteita sovelletaan DiscoverEU-osallisuustoimeen. 

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jonkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan tukikelpoinen osallistujaorganisaatio tai epävirallinen nuorten ryhmä.

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot

Tukikelpoinen osallistujaorganisaatio voi olla

 • voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai kansalaisjärjestö, paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö, yhteiskunnallinen yritys, yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin
 • epävirallinen nuorten ryhmä2 .

Sen on oltava sijoittautunut johonkin EU:n jäsenvaltioon tai ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan.

Sama organisaatio (yksi organisaatiotunnus) voi olla kunkin hakuajan puitteissa mukana yhteensä enintään 5 hakemuksessa joko hakijana tai kumppanina.

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Yksi osallistujaorganisaatio.

Hankkeen kesto

3–24 kuukautta.

Mihin hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään seuraavina ajankohtina:

20. helmikuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa) saman vuoden heinäkuun 1. päivän ja seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivän välisenä aikana alkavista hankkeista.

Mahdollinen ylimääräinen hakukierros:

Kansalliset toimistot voivat päättää järjestää ylimääräisen hakukierroksen. Kansalliset toimistot tiedottavat hakijoille ylimääräisen hakukierroksen avaamisesta verkkosivustoillaan. Jos ylimääräinen hakukierros järjestetään, hakemukset on jätettävä viimeistään:

1. lokakuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa) seuraavana vuonna 1. maaliskuuta ja 31. elokuuta välisenä aikana alkavista hankkeista.

Miten haetaan?

Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

Liitteet

Hakulomakkeeseen on liitettävä laillisen edustajan valaehtoinen vakuutus.

DiscoverEU-osallisuustoimen Täydentävät Kelpoisuusperusteet

DiscoverEU-matkan kesto

1–30 päivää.

Organisaatio voi järjestää useita DiscoverEU-matkoja (1–5 osallistujaa ja mahdollisesti tukihenkilöitä kullakin matkalla) hankkeen elinkaaren aikana.

Hankkeen toteutuspaikka tai -paikat

DiscoverEU-matkojen on tapahduttava vähintään yhdessä muussa maassa kuin siinä, jossa osallistuja/osallistujat aloittivat matkansa.

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana voi olla vain yksi osallistujaorganisaatio.

Tukikelpoiset osallistujat

Nuoret, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia3 , jotka ovat 18-vuotiaita4  ja jotka oleskelevat laillisesti lähettävän organisaationsa sijaintimaassa.

Ryhmänvetäjien5 , fasilitaattorien tai tukihenkilöiden on oltava vähintään 18-vuotiaita.

Osallistujamäärä ja kansallisten ryhmien kokoonpano

Vähintään yksi ja enintään viisi osallistujaa DiscoverEU-matkaa kohden (ryhmänvetäjät, fasilitaattorit ja tukihenkilöt pois lukien). Enintään kaksi tukihenkilöä osallistujaa kohti perustelluissa tapauksissa.

Ryhmät voivat matkustaa yksin tai aikuisten seurassa.

Arviointikriteerit

Hanke-ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein: Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava vähintään puolet enimmäispistemäärästä jokaisessa jäljempänä mainituista arviointikriteerien luokista.

Relevanssi, perustelut ja vaikutus (enintään 40 pistettä)

 • Hankkeen relevanssi seuraavien asioiden kannalta: 
  • toiminnon tavoitteet
  • osallistujaorganisaatioiden ja osallistujien tarpeet
  • missä määrin hanke mahdollistaa oppimisen löytämisen avulla.
 • Missä määrin hanke-ehdotus on merkityksellinen EU:n yhteisten arvojen – kuten ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien – kunnioittamisen ja edistämisen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjunnan kannalta.
 • Hankkeen mahdolliset vaikutukset 
  • osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen.
 • Missä määrin organisaatio pystyy osoittamaan, että sillä on aiempaa kokemusta ruohonjuuritason työskentelystä sellaisten nuorten kanssa, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista edistää osallisuutta ja moninaisuutta ja ohjelman vihreää, digitaalista ja osallistavaa ulottuvuutta.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista saada mukaan Erasmus+ -ohjelman uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatiota, jotka pystyvät osoittamaan, että niillä on aiempaa kokemusta ruohonjuuritason työskentelystä sellaisten nuorten kanssa, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Hankesuunnitelman laatu (enintään 40 pistettä)

 • Selkeys, kattavuus ja laatu hankkeen kaikissa vaiheissa: osallistujien erityisiä tarpeita vastaava valmistelu, tuki matkustuksen aikana, toiminnan toteuttaminen ja seuranta.
 • Missä määrin osallistujat ovat mukana toiminnan kaikissa vaiheissa.
 • Toiminta on suunniteltu helposti saavutettavaksi ja osallistavaksi. 
 • Reflektointiprosessia ja osallistujien oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia koskevien järjestelyjen ja tuen laatu sekä Youthpass-todistuksen hyödyntäminen.
 • Osallistujien turvallisuuden ja suojelun varmistamiseksi toteutettavien toimenpiteiden riittävyys ja tehokkuus.
 • Missä määrin toimintaan sisältyy kestäviä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä.

Hankkeen hallinnoinnin laatu (enintään 20 pistettä)

 • Käytännön järjestelyjen, hallinnoinnin ja tukimenettelyjen laatu.
 • Soveltuvin osin yhteistyön ja viestinnän laatu muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.
 • Hankkeen eri vaiheiden ja hanketulosten arviointitoimenpiteiden laatu.
 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa hankkeen tuloksista osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella.

Rahoitussäännöt

Kululuokka: Matkakulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Matkakortit: Osallistujien matkakorttien määrä.

Mahdollisten tukihenkilöiden (jotka käyttävät samaa liikennevälinettä kuin osallistujat) matkakorttien määrä.

Osallistujien on pääsääntöisesti käytettävä liikennemuotoa, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat kokonaisuutena tarkastellen pienimmät6 .

Rahoitustapa:

 • Tuki matkakortin hankinnasta aiheutuviin todellisiin kustannuksiin.
 • Tuki yksikkökustannuksiin: tapauksissa, joissa lähtömaa ei ole suoraan yhteydessä manner-Euroopan rautatiejärjestelmään ja matkustaminen muilla liikennevälineillä on tarpeen siihen maahan pääsemiseksi, josta liikkuvuustoiminto alkaa. 

Vihreä matkustaminen: Jos osallistujat tarvitsevat ylimääräisen matkan päästäkseen paikkaan, jossa toiminto alkaa, heillä on myös oikeus matkatukeen, tarvittaessa myös ”vihreän matkustamisen tukeen”.

Määrä

Kuukauden voimassa oleva ja seitsemän matkapäivää7  sisältävä matkakortti

Tuki muiden liikennevälineiden käyttöön tarvittaessa

Matkan pituus

Vihreä matkustaminen

Muu kuin vihreä matkustaminen

10–99 km

56 euroa

28 euroa

100–499 km

285 euroa

211 euroa

500–1999 km

417 euroa

309 euroa

2 000–2 999 km

535 euroa

395 euroa

3000–3999 km

785 euroa

580 euroa

4000–7999 km

1188 euroa

1188 euroa

vähintään 8 000 km

1735 euroa

1735 euroa

Kululuokka: Organisointituki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Liikkuvuustoiminnan toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä, ryhmänvetäjät, tukihenkilöt ja fasilitaattorit pois luettuina.

Määrä

125 euroa osallistujaa kohden

Kululuokka: Yksilötuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Oleskelukustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujakohtainen oleskelun kesto, ryhmänvetäjät, tukihenkilöt ja fasilitaattorit mukaan lukien.

Määrä

78 euroa osallistujaa kohden päivässä.

Tukea myönnetään enintään 21 päivältä osallistujaa kohden.

Kululuokka: Osallisuustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoiminnan järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena niiden osallistujien määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ryhmänvetäjät, tukihenkilöt ja fasilitaattorit pois luettuina.

Määrä

125 euroa osallistujaa kohden

Osallistujiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä, ryhmänvetäjät ja fasilitaattorit mukaan luettuina, suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Määrä

100 % tukikelpoisista kustannuksista

Kululuokka: Poikkeukselliset kulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset.

Varauskulut: Joissakin maissa ei ole mahdollista matkustaa ilman pakollista paikkavarausta. Näiden varauskulujen kattaminen matkakortin lisäksi on mahdollista.

Osallistujien sekä tukihenkilöiden, ryhmänvetäjien ja fasilitaattorien korkeat matkakulut,  joita ei voida tukea tavanomaisesta matkakulujen tukiluokasta maantieteellisen etäisyyden tai muiden esteiden vuoksi (esim. jos puhtaampien, vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien kuljetusvälineiden käyttö aiheuttaa korkeita matkakuluja).  Jos korvaukset kalliista matkoista aiheutuvista poikkeuksellisista kustannuksista myönnetään, ne korvaavat yksikkökustannuksiin perustuvan matkatuen.

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.  Korkeita matkakuluja sovelletaan tapauksissa, joissa yksikkökustannuksiin perustuva matkatuki kattaa alle 70 prosenttia osallistujien matkakustannuksista. Jos korvaukset poikkeuksellisen korkeista matkakustannuksista myönnetään, ne korvaavat muun kuin vihreän matkustamisen tuen.

Määrä

Vakuus: 80 % tukikelpoisista kustannuksista

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset: 100 % tukikelpoisista kustannuksista 

Varauskulut: 80 % tukikelpoisista varauskuluista

Korkeat matkakulut: 80 % tukikelpoisista matkakuluista

 • 1 Ks. inspiraation lähteeksi SALTO PI -resurssikeskuksen laatiman nuorten osallistumista koskevan välineistön moduuli 9 ”DiscoverEU” (DiscoverEU (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf). ↩ back
 • 2 Vähintään neljän 18–30-vuotiaan nuoren muodostama ryhmä. Joku ryhmän jäsenistä toimii ryhmän edustajana ja vastuuhenkilönä Epävirallisen nuorten ryhmän määritelmä esitetään sanastossa. Tämän toiminnon ja siihen liittyvien määräysten yhteydessä ”epävirallinen nuorten ryhmä” sisältyy ”osallistujaorganisaation” määritelmään. Viitattaessa ”osallistujaorganisaatioihin” viittauksen katsotaan kattavan myös ”epäviralliset nuorten ryhmät”. ↩ back
 • 3 Ks. sanastossa oleva määritelmä ”osallistuja, jolla on muita vähemmän mahdollisuuksia”. ↩ back
 • 4

  Huomaa seuraava: 

  Alaikärajat – osallistujien on ylitettävä vähimmäisikä viimeistään hankkeen alkamispäivänä. Yläikärajat – osallistujat eivät saa hankkeen alkamispäivänä ylittää asetettua enimmäisikää. ↩ back

 • 5 Ryhmänvetäjä on nuorten mukana matkustava aikuinen, joka huolehtii heidän oppimisestaan, suojelustaan ja turvallisuudestaan. ↩ back
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9 ↩ back
 • 7 Matkakortti on saatavilla nimenomaisesti DiscoverEU-osallisuustoimea varten, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sille varatulla verkkoalustalla. Matkakortti on voimassa 30 päivää, joiden aikana osallistuja voi matkustaa niin monella junalla kuin haluaa keskiyöstä keskiyöhön kunakin seitsemänä matkapäivänä. Muut päivät osallistuja voi käyttää vapaasti haluamallaan tavalla. ↩ back
Tagged in:  Youth