Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Fiataloknak szóló mobilitási projektek - „DiscoverEU Esélyegyenlőségi Pályázattípus”

A DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus keretében a fiatalok szervezetei/intézményei és informális csoportjai támogatást kaphatnak olyan projektek végrehajtásához, amelyek lehetővé teszik a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok számára, hogy társaikkal azonos feltételek mellett vegyenek részt a DiscoverEU programban.

A DiscoverEU lehetővé teszi a 18 éves fiatalok számára, hogy rövid távú egyéni vagy csoportos élményt szerezzenek Európa-szerte, szükség esetén vasúti utazás vagy más közlekedési mód segítségével. Az elérendő célkitűzések a következők:

 • lehetőség biztosítása a fiataloknak arra, hogy megismerkedjenek Európával, és felfedezzék Európa lehetőségeit a jövőbeli tanulásuk és életre szóló döntéseik terén;
 • a fiatalok felvértezése a számukra értékes tudással, életviteli készségekkel és kompetenciákkal;
 • a fiatalok közötti kapcsolatok és kultúrák közötti párbeszéd ösztönzése;
 • a fiatalok körében az Európai Unióhoz való tartozás érzésének erősítése;
 • a fiatalok ösztönzése arra, hogy elsajátítsák különösen a fenntartható utazást és általában véve a környezettudatosságot.

A Pályázattípus Célkitűzései

A DiscoverEU arra törekszik, hogy fokozza az esélyegyenlőséget azáltal, hogy további támogatást nyújt a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőknek Európa felfedezésére.

A DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus konkrétan a következőket célozza:

 • olyan, kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok elérése, akik maguktól nem pályáznának;
 • azon akadályok felszámolása, amelyek meggátolják e fiatalokat abban, hogy közvetlenül részt vegyenek a DiscoverEU általános pályázati fordulójában, és az utazáshoz szükséges támogatás biztosítása;
 • a DiscoverEU programban részt vevő, hátrányos helyzetű fiatalok kompetenciáinak és készségeinek fejlesztése és erősítése.

Szakpolitikai háttér

A 2019 és 2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégia a Bizottság 2018. május 22-i, „A fiatalok bevonása, összekapcsolása és felelősségvállalásának ösztönzése” című közleménye alapján meghatározza az ifjúsági területen zajló európai együttműködés keretét. A stratégia elősegíti a fiatalok részvételét a demokratikus életben, támogatja a társadalmi és polgári szerepvállalást, és biztosítja, hogy valamennyi fiatal rendelkezzen a társadalomban való részvételhez szükséges erőforrásokkal. Az uniós ifjúsági stratégia egy ifjúságipárbeszéd-folyamatot is magában foglal. Ezen összefüggésen belül 2018-ban 11 európai ifjúsági cél került meghatározásra. Ezek a célok olyan szektorközi területeket azonosítanak, amelyek hatással vannak a fiatalok életére, valamint rávilágítanak a kihívásokra. Az uniós ifjúsági stratégiának hozzá kell járulnia e jövőkép megvalósításához a fiatalok számára. Az uniós ifjúsági stratégia az „Összekapcsolni” elnevezésű főbb terület keretében előmozdítja és elősegíti a kapcsolatokat és a tapasztalatcserét a fiatalok körében, amelyek alapvető szerepet töltenek be az Unió jövőbeli fejlődésében. Ezek a kapcsolatok elsősorban a mobilitás különböző formái, többek között a DiscoverEU révén segíthetők elő. Uniós ifjúsági stratégia | Európai Ifjúsági Portál (europa.eu)

A tevékenységek leírása

DiscoverEU – Esélyegyenlőségi pályázattípus

A DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus keretében egy-öt, kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatal rövid ideig közösen utazik Európában. A tanulási időszak magában foglalja a DiscoverEU utazás előtti és alatti tervezést, előkészítést, végrehajtást, valamint az utazás utáni nyomon követést.

A DiscoverEU finanszírozása keretében a következő tevékenységek nem támogathatók: tudományos célú tanulmányutak; profitszerzésre irányuló cseretevékenységek; előadói körútnak minősíthető cseretevékenységek; alapszabály által előírt ülések, valamint felnőttek által fiatalok számára biztosított képzések.

Projekttervezés

A projekteket egy fiatalokból álló informális csoport vagy szervezet/intézmény bonyolítja le, amely egy vagy több résztvevőt küld DiscoverEU utazásra. A szervezetnek/intézménynek részesülnie kell a DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípusban való részvételéből, ezért a projektnek összhangban kell lennie a szervezet/intézmény célkitűzéseivel, és igazodnia kell a szükségleteihez. Lehetőség van más országok érdekelt feleivel való együttműködésre is, akik lehetővé teszik, hogy a résztvevők különböző tevékenységekben vegyenek részt1 , vagy akár támogatást nyújtanak (pl. fogadják a résztvevőket stb.).

A projektek négy szakaszból állnak: tervezés, előkészítés, végrehajtás és nyomon követés. A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és fiataloknak aktív szerepet kell vállalniuk valamennyi szakaszban, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási tapasztalatot.

 • az utazási élmény tervezése (az igények, a célkitűzések, a tanulási eredmények, a tevékenység(ek) típusának meghatározása, az utazás tervezése, a tevékenységek ütemezése stb.);
 • előkészítés (a DiscoverEU utazás gyakorlati megszervezése, megállapodások létrehozása az érdekelt felekkel, nyelvi/interkulturális/tanulási/kulturális/környezetvédelmi/digitális tevékenységek szervezése, a résztvevők indulás előtti felkészítésével kapcsolatos feladatok stb.);
 • tevékenységek végrehajtása a DiscoverEU utazás során;
 • utánkövetés (a tevékenységek értékelése, a résztvevők tanulási eredményeinek azonosítása és dokumentálása, valamint a projekt eredményeinek disszeminációja és hasznosítása).

A minőségi DiscoverEU – Esélyegyenlőségi pályázattípusok:

 • a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok és a részt vevő szervezetek/intézmények aktív részvételén alapulnak, és e szereplőknek tevékenyen ki kell venniük a részüket a projekt valamennyi szakaszából, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási és fejlődési tapasztalatokat;
 • lehetőleg a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők sokszínű csoportját foglalják magukban, és építenek erre a sokszínűségre;
 • a fiatal résztvevők egyértelműen azonosított igényein alapulnak;
 • biztosítják a DiscoverEU kezdeményezés résztvevői nem formális és informális tanulási eredményeinek megfelelő azonosítását és dokumentálását;
 • arra ösztönzik a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el az európai témákról és értékekről.

Tanulási folyamat

A nem formális tanulás összefüggésén belül megszervezett DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípushoz legalább a kívánt tanulási eredmények egy részét előre meg kell tervezni a megfelelő lehetőségek biztosításához. A résztvevőknek hozzá kell járulniuk az igényeik azonosításához, és a tanuláshoz, amelyet meg kívánnak valósítani vagy fejleszteni szeretnének a DiscoverEU utazás keretében.

Ezenkívül a résztvevőknek a lehető legteljesebb mértékben részt kell venniük a tevékenység(ek) megtervezésében és kidolgozásában (a program, az útvonal, a tevékenységek kialakítása, szállásfoglalás stb.), és át kell gondolniuk, hogy miként készülhetnek fel arra, hogy maximálisan kiaknázzák az utazás által kínált tanulási és személyes fejlődési lehetőségeket.

A résztvevőket a DiscoverEU utazás lezárultával fel kell kérni arra, hogy adjanak visszajelzést a DiscoverEU kezdeményezésről, és gondolják végig, hogy mit tanultak, illetve hogyan tudnák hasznosítani a tanulási eredményeket.

A szervezeteknek/intézményeknek támogatniuk kell a tanulási folyamatot, valamint a tanulási eredmények azonosítását és dokumentációját, különösen a Youthpass DiscoverEU résztvevői számára történő használatával.

A résztvevők védelme és biztonsága

A DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus magában foglalhat csoportvezető(ke)t, facilitátor(oka)t, kísérő személy(eke)t, aki(k) nyomon követhetik és támogathatják a résztvevőket annak érdekében, hogy a DiscoverEU utazás során minőségi tanulási folyamatot lehessen biztosítani. Ugyanakkor megteremtik a biztonságos, tiszteletteljes és megkülönböztetésmentes környezet, valamint a résztvevők védelmének feltételeit. A DiscoverEU utazásnak a DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus keretében történő tervezése és előkészítése során foglalkozni kell a résztvevők védelmének és biztonságának kérdésével, és elő kell irányozni a kockázatok megelőzéséhez/csökkentéséhez szükséges valamennyi intézkedést.

Erasmus minőségbiztosítási szabályok az Ifjúsági Területen

A magas színvonalú tanulási célú mobilitási tevékenységek megszervezése érdekében a pályázattípus keretében támogatott összes projekt megvalósításakor be kell tartani az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályokat. Az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályok lefedik a pályázattípus alapelveit, valamint kiterjednek az olyan projektfeladatok konkrét megvalósítási gyakorlataira, mint a résztvevők kiválasztása és előkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályok a következő oldalon tekinthetők meg: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en  

Horizontális dimenziók

Befogadás és Sokszínűség

Az Erasmus+ program valamennyi tevékenysége keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás és a méltányosság előmozdítására törekszik. A szervezeteknek/intézményeknek hozzáférhető és befogadó projekttevékenységeket kell tervezniük, valamint figyelembe kell venniük a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők álláspontját, és be kell vonniuk őket a döntéshozatali folyamatba. 

A DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus különösen alkalmas a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok bevonására:

 • az egyéni utazás megtapasztalása érdekében;
 • a csoportos mobilitás lehetőséget ad a résztvevőknek arra, hogy a csoport nyújtotta biztonságos keretek között tegyenek szert nemzetközi mobilitási tapasztalatra;
 • a rövid időtartam és a szervezet/intézmény szoros kísérete miatt a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiataloknak lehetőségük nyílik arra, hogy csoportban vagy akár egyedül utazzanak.

A DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus emellett különösen alkalmas arra, hogy a keretében lehessen kezelni a befogadás és sokszínűség kérdését; támogatni lehessen a sztereotípiák leküzdését, valamint elő lehessen segíteni a megértést, a toleranciát és a megkülönböztetésmentességet. 

Környezeti fenntarthatóság

A DiscoverEU-nak elő kell mozdítania a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevők körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban.

A DiscoverEU esélyegyenlőségi tevékenység tervezése és megvalósítása során ügyelni kell a környezettudatosságra, például olyan fenntartható gyakorlatok beépítése révén, mint az újrahasználható vagy a környezetbarát anyagok előnyben részesítése, a hulladék csökkentése és az újrahasznosítás, valamint a közlekedés fenntartható módjainak igénybevétele.

Digitális átállás a DiscoverEU-ban

Az Erasmus+ program valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és online tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák az érdekelt felek közötti együttműködést, és javítsák a tevékenységek minőségét. Célszerű digitális és online elemeket bevezetni a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok részvételi küszöbértékének csökkentése érdekében. A digitális készségek fejlesztését, a digitális jártasság előmozdítását és/vagy a digitális technológia kockázatainak és lehetőségeinek megértését célzó projektek és tevékenységek révén a program megváltoztathatja a gondolkodásmódot, és hozzájárulhat az ifjúsági tevékenységek digitális és vegyes megközelítéseinek kidolgozásához.

A tevékenységek kialakításától és célkitűzéseitől függően a kompetenciák fejlesztése és a digitális kérdésekkel kapcsolatos tudatosság, valamint az új technológiák alkalmazása beépíthető a tanulási célú mobilitásba.

Részvétel

Az Erasmus+ program valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat projektjeik minőségének javításában azáltal, hogy beépíti a részvételi dimenziót, és megfelelő lehetőségeket kínál a fiataloknak arra, hogy aktívan részt vegyenek a projekttevékenységek megtervezésében és végrehajtásában, és ily módon felfedezzék az aktív polgári szerepvállalás és a demokratikus életben való részvétel előnyeit. A támogatott projektek részvételi dimenziójának erősítésére szolgáló források többek között a participationpool.eu weboldalon keresztül érhetők el. A részvételt és a polgári szerepvállalást célzó, meglévő nemzeti, nemzetközi vagy (egyéb) uniós kezdeményezésekkel és platformokkal való kapcsolatok és az azokban való részvétel is ösztönzést élveznek.

A projektek értékelésének szempontjai

Támogathatósági feltételek

A támogathatóság általános feltételei

Az alábbi általános kritériumok alkalmazandók a DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípusára. 

Ki pályázhat?

Bármely támogatható részt vevő szervezet/intézmény vagy fiatalok informális csoportja, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat.

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények

Támogatható részt vevő szervezet/intézmény a következő lehet:

 • bármely nonprofit szervezet/intézmény, egyesület, nem kormányzati szervezet, helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; szociális vállalkozás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv;
 • fiatalok informális csoportja2 .

Valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban rendelkezik székhellyel

Ugyanaz a szervezet/intézmény (egy OID) nem vehet részt határidőnként összesen ötnél több pályázatban sem pályázóként, sem partnerként.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma

Legalább egy részt vevő szervezet/intézmény

A projekt időtartama

3–24 hónap.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak a következő határidőig kell benyújtaniuk pályázatukat:

Február 20. déli 12:00 óra (közép-európai idő szerint) az ugyanazon év július 1. és a következő év március 31. között kezdődő projektekre

Lehetséges további forduló:

a nemzeti irodák dönthetnek úgy, hogy további fordulót indítanak. A nemzeti irodák a weboldalukon tájékoztatják a pályázókat a további forduló meghirdetéséről. Ha további fordulóra kerül sor, a pályázóknak a következő időpontig kell benyújtaniuk pályázatukat:

A következő évben március 1. és augusztus 31. között kezdődő projektekre október 1. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Mellékletek

A pályázati űrlaphoz csatolni kell a törvényes képviselő nyilatkozatát.

Kiegészítő Támogathatósági Feltételek a DiscoverEU esélyegyenlőségi Pályázattípus Esetén

A DiscoverEU utazások időtartama

1–30 nap.

A szervezet/intézmény a projekt életciklusa során több alkalommal is szervezhet DiscoverEU utazásokat (1–5 résztvevővel és adott esetben kísérő személlyel vagy személyekkel).

A projekt helyszíne(i)

A DiscoverEU utazásokra legalább egy olyan országban kell sort keríteni, amely eltér attól, ahol a résztvevő(k) az utazást megkezdte (megkezdték).

A részt vevő szervezetek/intézmények száma

Csak egy részt vevő szervezet/intézmény vehet részt.

Támogatható résztvevők

A kevesebb lehetőséggel rendelkező3 18 éves4  fiatalok és a küldő szervezetük/intézményük országában jogszerűen tartózkodó fiatalok.

Az ifjúsági cserében részt vevő csoportvezetőknek5 , facilitátoroknak és kísérő személyeknek legalább 18 éves személyeknek kell lenniük.

A résztvevők száma és az egyes országok csoportjainak összetétele

DiscoverEU utazásonként legalább 1, és legfeljebb 5 résztvevő (a csoportvezetőket, facilitátorokat és a kísérőket nem számítva). Kellően indokolt esetben résztvevőnként legfeljebb két kísérő személy.

A csoportok egyedül utazhatnak, vagy kísérhetik őket.

Értékelési szempontok

A projektek értékelése a következő értékelési szempontok szerint történik. A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenfelül a lent említett értékelési szempontok minden egyes kategóriájában el kell érniük a maximálisan megszerezhető pontok legalább felét.

Relevancia, megalapozottság és hatás (maximális pontszám: 40 pont)

 • A projekt relevanciája a következő szempontok alapján: 
  • a pályázattípus célkitűzései;
  • a részt vevő szervezetek/intézmények és a résztvevők igényei;
  • milyen mértékben alkalmas a projekt a felfedezésen keresztüli tanulásra;
 • a projekt milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából.
 • A projekt lehetséges hatása: 
  • a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
 • A szervezet/intézmény milyen mértékben tudja bizonyítani a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokkal helyi szinten folytatott munka terén szerzett korábbi tapasztalatait;
 • A projekt milyen mértékben alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a befogadáshoz és sokszínűséghez, valamint a program zöld, digitális és részvételen alapuló dimenzióihoz;
 • A projekt milyen mértékben vezet be olyan új résztvevő és kevésbé tapasztalt szervezeteket/intézményeket az Erasmus+ programba, amelyek bizonyítani tudják, hogy kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokkal dolgoznak együtt

A projektterv minősége (maximális pontszám: 40 pont)

 • A projekt valamennyi szakaszának áttekinthetősége, teljessége és minősége: a résztvevők egyedi igényeihez igazított előkészítés, az utazás során nyújtott támogatás, a tevékenységek végrehajtása és nyomon követés;
 • Milyen mértékben vesznek részt aktívan a résztvevők a tevékenységek egyes szakaszaiban;
 • A tevékenységeket hozzáférhető és inkluzív módon alakítják ki. 
 • Az intézkedések minősége és a gondolkodási folyamat támogatása, a résztvevők tanulási eredményeinek azonosítása és dokumentálása, valamint a Youthpass használata;
 • A résztvevők biztonságának és védelmének garantálása érdekében előirányzott intézkedések megfelelősége és hatékonysága;
 • Milyen mértékben képezik fenntartható és környezetbarát gyakorlatok a tevékenységek részét.

A projektmenedzsment minősége (maximális pontszám: 20 pont)

 • A gyakorlati intézkedések, valamint az irányítási és támogatási módszerek minősége;
 • Adott esetben az egyéb érdekelt felekkel folytatott együttműködés és kommunikáció minősége;
 • A projekt különböző szakaszainak és eredményeinek értékelésére szolgáló intézkedések minősége;
 • a projekt eredményeinek a részt vevő szervezetek/intézmények körében és azon kívül történő disszeminációját célzó lépések megfelelősége és minősége.

Finanszírozási szabályok

Költségvetési kategória: Utazási költségek

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Utazási igazolvány: A résztvevők utazási igazolványainak száma.

A kísérő személyek utazási igazolványainak száma (a résztvevők által használttal azonos közlekedési eszköz használata esetén).

A résztvevők főszabályként olyan közlekedési eszközzel utaznak, amelynél összességében a legalacsonyabb az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása6 .

Finanszírozási mechanizmus:

 • Hozzájárulás az utazási igazolvány tényleges költségeihez;
 • Egységköltség-hozzájárulás: azokban az esetekben, amikor a származási ország nem kapcsolódik közvetlenül a kontinentális Európa vonatrendszeréhez, és további, más közlekedési eszközökkel történő utazásra van szükség annak az országnak az eléréséhez, ahol a mobilitás megkezdődik. 
 • Környezetkímélő utazás: amennyiben a résztvevőknek további utazásra van szükségük ahhoz, hogy eljussanak arra a helyszínre, ahol a tevékenység megkezdődik, utazási támogatásra is jogosultak, beleértve adott esetben a „zöld utazást”.

Összeg

Egy hónapon belül 7 utazási napra szóló utazási igazolvány7

Adott esetben egyéb közlekedési eszközök használatához való hozzájárulás

Utazási távolság

Környezettudatos/környezetkímélő utazás

Nem környezettudatos/környezetkímélő utazás

10–99 km-es távolság esetén

56 EUR

28 EUR

100–499 km-es távolság esetén

285 EUR

211 EUR

500–1999 km-es távolság esetén

417 EUR

309 EUR

2000–2999 km-es távolság esetén

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km-es távolság esetén

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km-es távolság esetén

1188 EUR

1188 EUR

8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén

1735 EUR

1735 EUR

Költségvetési kategória: Szervezési támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A mobilitási tevékenységek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján, kivéve a csoportvezetőket, a kísérő személyeket és a facilitátorokat.

Összeg

125 EUR résztvevőnként

Költségvetési kategória: Egyéni támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Megélhetési költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a tartózkodás időtartama alapján résztvevőnként, beleértve a csoportvezetőket, a kísérő személyeket és a facilitátorokat is.

Összeg

78 EUR/résztvevő/nap.

Résztvevőnként legfeljebb 21 nap támogatás.

Költségvetési kategória: Esélyegyenlőségi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők száma alapján, a csoportvezetőket, a kísérő személyeket és a facilitátorokat nem számítva.

Összeg

125 EUR résztvevőnként

A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz, többek közt a csoportvezetőkhöz és a facilitátorokhoz közvetlenül kapcsolódó többletköltségek (ideértve az indokolt utazási és megélhetési költségeket, amennyiben e résztvevőkre nem igényeltek támogatást az „Utazás” és az „Egyéni támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Finanszírozási mechanizmus: tényleges költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

Összeg

az elszámolható költségek 100%-a

Költségvetési kategória: Rendkívüli támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

Foglalási költségek: egyes országokban nem lehet utazni kötelező helyfoglalás nélkül. Lehetőség van arra, hogy a foglalási költségeket adott esetben az utazási igazolványon felül fedezzék.

A résztvevők – beleértve a kísérő személyeket, a csoportvezetőket  és a facilitátorokat is – magas utazási költségei, amelyek földrajzi távolságuk vagy egyéb akadályok miatt nem támogathatók a standard „Utazás” kategórián belül (azaz ahol a tisztább, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású közlekedési eszközök használata magas utazási költségeket eredményez).  Odaítélése esetén a magas utazási költségeket fedező rendkívüli támogatás lép az egységköltségen alapuló utazási támogatás helyébe.

Finanszírozási mechanizmus: tényleges költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.  A drága utazás azokban az esetekben alkalmazandó, amikor az egységköltségen alapuló utazási támogatás nem fedezi a résztvevők utazási költségeinek 70%-át. Odaítélése esetén a magas utazási költségeket fedező rendkívüli támogatás lép a nem környezettudatos/környezetkímélő utazási támogatás helyébe.

Összeg

Pénzügyi garancia: az elszámolható költségek 80 %-a

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások: az elszámolható költségek 100%-a 

Foglalási költségek: a támogatható foglalási költségek 80%-a

Magas utazási költségek: a támogatható utazási költségek 80%-a

 • 1 Inspirációként lásd a SALTO PI által készített, a fiatalok részvételével kapcsolatos eszköztár 9. modulját: DiscoverEU (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf). ↩ back
 • 2 Legalább négy, 18 és 30 év közötti fiatalból álló csoport. A csoport egyik tagja a képviselő szerepét tölti be, és felelősséget vállal a csoport nevében. Az „informális csoport” fogalommeghatározását az útmutató D. része (Fogalomgyűjtemény) tartalmazza. A pályázattípus, és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések értelmében a „fiatalok informális csoportja” beletartozik a „részt vevő szervezet/intézmény” fogalmába. A „részt vevő szervezetekre/intézményekre” vonatkozó hivatkozások a „fiatalok informális csoportját” is lefedik. ↩ back
 • 3 A „kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevő” fogalommeghatározását a fogalomgyűjtemény tartalmazza. ↩ back
 • 4

  Kérjük, vegyék figyelembe a következőket: 

  alsó korhatár: a résztvevőknek a projekt időpontjáig be kell tölteniük az alsó korhatárként megadott életkort.felső korhatár: a résztvevők a projekt kezdőnapján nem lehetnek idősebbek a felső korhatárként megadott életkornál. ↩ back

 • 5 A csoportvezető fiatalokat kísérő felnőtt, aki a fiatalok eredményes tanulásáért, védelméért és biztonságáért felel. ↩ back
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9 ↩ back
 • 7 Az utazási igazolvány kifejezetten a DiscoverEU integrációs fellépéshez van rendelve, és csak az erre a célra létrehozott platformon használható. Az utazási igazolvány 30 napig érvényes, amely időtartam során a résztvevő a hét utazási nap mindegyikén éjféltől éjfélig annyi vonaton utazhat, amennyin szeretne. A többi napot a résztvevő saját belátása szerint tölti el. ↩ back
Tagged in:  Youth