Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Проекти за мобилност за младежи - „Действие за приобщаване DiscoverEU“

В рамките на действието за приобщаване DiscoverEU организациите и неформалните групи младежи могат да получат подкрепа за осъществяването на проекти, които позволяват на младежи с по-малко възможности да участват в DiscoverEU наравно със своите връстници.

DiscoverEU предлага на 18-годишните младежи възможност да придобият краткосрочен индивидуален или групов опит, като пътуват из цяла Европа с железопътен или друг вид транспорт, когато е необходимо. Целите включват:

 • даване на възможност на младежите да научат за Европа, но и да открият възможностите на Европа за своето бъдещо образование и избор в живота;
 • предоставяне на ценни за младежите знания, умения за живота и компетентности;
 • насърчаване на връзката и междукултурния диалог между младежите;
 • укрепване на чувството за принадлежност към Европейския съюз;
 • вдъхновяване на младежите да възприемат устойчивото пътуване в частност и съзнанието за опазване на околната среда като цяло.

Цели на Действието

DiscoverEU се стреми да увеличи своето измерение за приобщаване, като предоставя допълнителна подкрепа на участниците с по-малко възможности да опознаят Европа.

По-конкретно действието за приобщаване DiscoverEU има за цел:

 • достигане до младежи с по-малко възможности, които не биха кандидатствали по собствена инициатива;
 • преодоляване на пречките, които възпрепятстват тези младежи да участват пряко в общия кръг за кандидатстване в DiscoverEU, и осигуряване на необходимата подкрепа, от която се нуждаят, за да могат да пътуват;
 • стимулиране и подобряване на развитието на компетентностите и уменията на младежите с по-малко възможности, участващи в DiscoverEU.

Контекст на политиката

Стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. определя рамка за европейското сътрудничество в областта на младежта въз основа на съобщението на Комисията от 22 май 2018 г., озаглавено „Ангажиране, свързване и овластяване на младите хора: нова стратегия на ЕС за младежта“. Стратегията насърчава участието на младежите в демократичния живот, подпомага социалното и гражданското участие и има за цел да гарантира, че всички младежи разполагат с необходимите ресурси, за да участват в обществения живот. Стратегията на ЕС за младежта включва и процес на диалог по въпросите на младежта, като в този контекст през 2018 г. бяха разработени 11 европейски цели за младежта. Тези цели набелязват междусекторни области, които засягат живота на младежите, и посочват предизвикателствата. Стратегията на ЕС за младежта следва да допринася за осъществяването на тази визия на младежите. В рамките на основната област „Свързване“ стратегията на ЕС за младежта насърчава и улеснява връзките, отношенията и обмена на опит между младежите като основно предимство за бъдещото развитие на ЕС. Тези връзки се насърчават най-добре чрез различни форми на мобилност, една от които е DiscoverEU.

Стратегия на ЕС за младежта | Европейски младежки портал (europa.eu)

Описание на дейностите

Действие за приобщаване DiscoverEU

В рамките на действието за приобщаване DiscoverEU от един до петима младежи с по-малко възможности от една и съща държава се събират за кратък период от време, за да пътуват из Европа. Периодът на учене включва планиране, подготовка, изпълнение преди и по време на пътуването по линия на DiscoverEU, както и последващи действия след пътуването.

Следните дейности не са допустими за финансиране по линия на DiscoverEU: пътувания за академично обучение, дейности за обмен, предприети с цел финансова печалба, дейности за обмен, които могат да бъдат счетени за турнета, официални заседания, курсове за обучение от възрастни за младежи.

Създаване на проект

Проектът се изпълнява от една организация или неформална група от младежи, която изпраща един или повече (група от) участници на пътуване по линия на DiscoverEU. Организацията следва да има полза от участието си в действието за приобщаване DiscoverEU и поради това проектът следва да съответства на целите на организацията и да отговаря на нейните нужди. Възможно е сътрудничество със заинтересовани страни в други държави, които биха могли да предложат дейности1  или подкрепа на участниците, например домакинство и т.н.

Проектът се състои от четири етапа: планиране, подготовка, изпълнение и последващи дейности. Участващите организации и младежите, включени в дейностите, следва да играят активна роля във всички тези етапи и по този начин да обогатяват своя опит от ученето.

 • планиране на пътуването (определяне на нуждите, целите, резултатите от обучението, вида на дейността(ите), планиране на пътуванията, график на дейностите и т.н.);
 • подготовка (практическа организация на пътуването по линия на DiscoverEU, сключване на споразумения със заинтересованите страни, организиране на езикови/междукултурни/образователни/културни/екологични/цифрови дейности, задачи, свързани с подготовката на участниците преди заминаването им и т.н.);
 • изпълнение на дейностите по време на пътуването по линия на DiscoverEU;
 • последващи дейности (оценка на дейностите, определяне и документиране на резултатите от обучението на участниците и разпространение и използване на резултатите от проекта).

Качественото действие за приобщаване DiscoverEU:

 • се основава на активното участие на младежите с по-малко възможности и участващите организации, които следва да играят активна роля във всички етапи на проекта, като по този начин обогатяват своя опит в областта на обучението и развитието;
 • включва за предпочитане различни групи участници с по-малко възможности и се основава на това многообразие;
 • се основава на ясно определени нужди на младите участници;
 • гарантира, че резултатите от неформалното и самостоятелното учене на участниците в преживяването в рамките на DiscoverEU са правилно определени и документирани;
 • насърчава участниците да разсъждават върху европейски теми и ценности.

Процес на обучение

Организирането на действие за приобщаване DiscoverEU в контекста на неформалното учене изисква желаните резултати от обучението поне частично да се планират предварително, за да се осигурят подходящи възможности. Участниците следва да съдействат за определянето на техните нужди и на обучението, което желаят да получат или да развият чрез пътуването си по линия на DiscoverEU.

Участниците следва също така да се ангажират във възможно най-голяма степен в проектирането и разработването на дейността(ите) по време на пътуването си (изготвяне на програмата, маршрута, дейностите, резервиране на места за настаняване и т.н.) и да обмислят как да се подготвят, за да увеличат максимално ученето и личностното развитие, които ще получат по време на пътуването.

След пътуването по линия на DiscoverEU участниците следва да бъдат приканени да предоставят обратна информация за преживяването в рамките на DiscoverEU, да обмислят какво са научили и как могат да се възползват от резултатите от обучението.

Организациите следва да подкрепят процеса на обучение, определянето и документирането на резултатите от обучението, по-специално чрез използването на Youthpass за участниците в DiscoverEU.

Защита и безопасност на участниците

Действието за приобщаване DiscoverEU може да включва водач(и) на група, модератор(и), придружаващо(и) лице(а), които могат да наблюдават и да оказват подкрепа на участниците, за да се осигури качествен процес на обучение по време на пътуването по линия на DiscoverEU. В същото време те се грижат за безопасна, основана на уважение и недискриминационна среда и за защита на участниците. По време на планирането и подготовката на пътуване по линия на DiscoverEU в рамките на действието за приобщаване DiscoverEU следва да се обърне внимание на въпроса за защитата и безопасността на участниците и да се предвидят всички необходими мерки за предотвратяване/намаляване на рисковете.

Стандарти за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта

При изпълнението на всички проекти, подкрепяни по настоящото действие, трябва да се спазват стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта за организиране на висококачествени дейности за образователна мобилност. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта обхващат както основните принципи на действието, така и конкретни практики за изпълнение на задачи по проекта като подбор и подготовка на участниците, определяне, оценка и признаване на резултатите от обучението, споделяне на резултатите от проекта и др. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта можете да откриете на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en  

Хоризонтални измерения

Приобщаване и многообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. Организациите следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в процеса на вземане на решения. 

Действието за приобщаване DiscoverEU е особено подходящо за включването на младежи с по-малко възможности:

 • да придобият опит в самостоятелно пътуване като отделно лице;
 • груповата мобилност предлага осъществяване на международна мобилност в безопасното обкръжение на групата;
 • Поради кратката продължителност и непосредственото придружаване от организация, младежите с по-малко възможности получават възможност да придобият опит в пътуване в група или дори самостоятелно.

Действието за приобщаване DiscoverEU е подходящо и за работа по приобщаването и многообразието за подкрепа на борбата със стереотипите и насърчаване на разбирателството, толерантността и недискриминацията. 

Устойчивост на околната среда

Чрез DiscoverEU следва да се насърчава екологично устойчиво и отговорно поведение на участниците, като се повишава тяхната осведоменост относно значението на действията за намаляване или компенсиране на въздействието на дейностите за мобилност върху околната среда. Действието за приобщаване DiscoverEU следва да бъде проектирано и осъществявано с екологично съзнание, например чрез интегриране на устойчиви практики като избор на материали за многократна употреба или на екологично чисти материали, намаляване на отпадъците и рециклиране, избор на устойчиви транспортни средства.

Цифрова трансформация в DiscoverEU

Програмата „Еразъм+“ подкрепя всички участващи организации за включване на използването на цифрови инструменти и методи за учене онлайн за допълване на физическите дейности, подобряване на сътрудничеството между заинтересованите страни, и на качеството на дейностите. Насърчава се въвеждането на цифрови и онлайн елементи, за да се намали прагът за участие на младежи с по-малко възможности. Програмата може да промени нагласите и да допринесе за развитието на цифрови и смесени подходи в младежките дейности чрез проекти и дейности, които имат за цел да повишат цифровите умения, да насърчат цифровата грамотност и/или да развият разбиране за рисковете и възможностите на цифровите технологии.

В зависимост от замисъла и целите на дейностите, развиването на компетентности и осведоменост в областта на цифровите въпроси, както и използването на нови технологии, могат да бъдат включени в дейности за образователна мобилност.

Участие

С програмата „Еразъм+“ се подкрепят всички участващи организации да подобрят качеството на своите проекти като интегрират измерение, свързано с участието, и предлагат на младежите подходящи възможности за активно ангажиране и участие в планирането и изпълнението на дейностите по проекта като път към откриване на ползите от активното гражданство и участието в демократичния живот. Уебсайтът participationpool.eu предлага достъп до ресурсите за подобряване на измерението, свързано с участието в подкрепяните проекти. Също така се насърчават връзките и участието в съществуващи национални, международни или (други видове) инициативи и платформи на ЕС, свързани с участието и гражданската ангажираност.

Критерии за оценяване на този проект

Критерии за допустимост

Общи критерии за допустимост

Представените по-долу общи критерии се прилагат за действието за приобщаване DiscoverEU. 

Кой може да кандидатства?

Кандидат може да бъде всяка допустима участваща организация или неформална група от младежи, установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Допустими участващи организации

Допустима участваща организация може да бъде:

 • организация с нестопанска цел, сдружение, НПО; публичен орган на местно, регионално или национално равнище; социално предприятие; организация със стопанска цел, осъществяваща дейност в сферата на корпоративната социална отговорност;
 • неформална група младежи2 .

установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата

Една и съща организация (един OID) не може да участва в повече от 5 заявления за всеки краен срок по това действие нито като заявител, нито като партньор.

Брой на участващите организации

Най-малко една участваща организация

Продължителност на проекта

от 3 до 24 месеца.

Къде се кандидатства?

В националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от следните дати:

20 февруари до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, стартиращи между 1 юли същата година и 31 март следващата година.

Възможен допълнителен кръг:

Националните агенции може да решат да определят допълнителен кръг. Националните агенции ще информират кандидатите за определянето на допълнителния кръг чрез своя уебсайт. Ако бъде организиран допълнителен кръг, кандидатите трябва да подадат своите заявления не по-късно от:

1 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 март и 31 август следващата година

Как се кандидатства?

Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство.

Приложения

Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложена клетвена декларация от законния представител.

Допълнителни критерии за допустимост за действието за приобщаване DiscoverEU

Продължителност на пътуване по линия на DiscoverEU

От 1 и 30 дни.

По време на жизнения цикъл на проекта организацията може да организира няколко пътувания по линия на DiscoverEU (всеки път с 1—5 участници и евентуално придружаващо(и) лице(а).

Място (места) на изпълнение на проекта

Пътуванията по линия на DiscoverEU трябва да се провеждат в поне още една държава, различна от тази, в която участникът(ите) е(са) започнал(и) пътуването си.

Брой на участващите организации

Може да е включена само една участваща организация.

Допустими участници

Младежи с по-малко възможности3  на възраст 18 години4  и законно пребиваващи в страните на изпращащата ги организация.

Участващите водачи на групи5 , модератори или придружаващи лица трябва да имат навършени 18 години.

Брой на участниците и състав на националните групи

Минимум 1 и максимум 5 участници на пътуване по линия на DiscoverEU (не са включени водачите на групи, модераторите и придружаващите лица). Максимум две придружаващи лица на участник, когато това е надлежно обосновано.

Групите могат да пътуват самостоятелно или с придружители.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Проектите ще бъдат оценявани спрямо посочените по-долу критерии за отпускане на безвъзмездни средства. За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки. Освен това те трябва да получат най-малко половината от максималния брой точки за всяка от посочените по-долу категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства.

Релевантност, обосновка и въздействие (максимален резултат: 40 точки)

 • Релевантност на проекта за:
  • целите на действието;
  • нуждите на участващите организации и на отделните участници.
  • Доколко проектът дава възможност за учене чрез открития;
 • Доколко проектът е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.
 • Потенциално въздействие на проекта:
  • върху участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • Доколко организацията може да докаже предишен опит в работата с младежи с по-малко възможности на местно равнище.
 • Доколко проектът е подходящ да допринесе за приобщаването и многообразието, за екологичните и цифровите измерения на програмата, както и за измерението, свързано с участието;
 • Доколко проектът въвежда в програмата „Еразъм+“ нови участници и организации с по-малък опит, които могат да докажат опит в работата с младежи с по-малко възможности.

Качество на структурата на проекта (максимален резултат: 40 точки)

 • Яснота, пълнота и качество на всички етапи на проекта: подготовка, съобразена със специфичните нужди на участниците, подкрепа по време на пътуването, изпълнение на дейностите и последващи действия;
 • Доколко участниците се включват активно във всички етапи на дейностите;
 • Дейностите са проектирани по достъпен и приобщаващ начин; 
 • Качество на мерките и подкрепата за процеса на анализ, определяне и документиране на резултатите от обучението на участниците, както и използване на Youthpass;
 • Адекватност и ефективност на предвидените мерки за гарантиране на безопасността и защитата на участниците;
 • Доколко дейностите включват устойчиви и екологосъобразни практики.

Качество на управлението на проекта (максимален резултат: 20 точки)

 • Качество на практическата организация и условия за управление и предоставяне на подкрепа;
 • Качество на сътрудничеството и комуникацията с други заинтересовани страни, ако е приложимо;
 • Качество на мерките за оценяване на различните етапи и резултати от проекта;
 • Целесъобразност и качество на мерките за разпространение на резултатите от проекта в рамките на участващите организации и извън тях.

Правила за финансиране

Бюджетна категория - Пътни разходи

Допустими разходи и приложими правила

Карта за пътуване: Брой карти за пътуване за участниците.

Брой карти за пътуване на всяко придружаващо лице (използващо същите транспортни средства като участниците).

Основното правило е участниците да пътуват с транспортните средства с най-ниски общи емисии на парникови газове6 .

Механизъм на финансиране:

 • Финансиране на действително извършените разходи за картата за пътуване;
 • Принос към единичните разходи: в случаите когато държавата на произход не е пряко свързана с железопътната система на континентална Европа и е необходимо допълнително пътуване с други транспортни средства, за да се достигне до държавата, в която започва мобилността. 
 • Екологично пътуване: В случай че участниците се нуждаят от допълнително пътуване, за да стигнат до мястото, където започва дейността, те също имат право на подкрепа за пътуване, в това число „екологично пътуване“, когато е приложимо.

Сума

Карта за пътуване за 7 дни за пътуване  в рамките на един месец

Принос за използване на други транспортни средства, когато е приложимо

Разстояние на пътуване Екологично пътуване Неекологично пътуване
10—99 km: 56 EUR 28 EUR
100—499 км: 285 EUR 211 EUR
500—1999 км: 417 EUR 309 EUR
2000—2999 km: 535 EUR 395 EUR
3000—3999 km: 785 EUR 580 EUR
4000—7999 km: 1188 EUR 1188 EUR
8000 km или повече: 1735 EUR 1735 EUR

Бюджетна категория - Организационна подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Разходи, пряко свързани с изпълнението на дейности за мобилност.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците, с изключение на водачите на групи, придружаващите лица и модераторите.

Сума

125 EUR на участник

Бюджетна категория - Индивидуална подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Дневни разходи

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на престоя на участник, включително водачи на групи, придружаващи лица и модератори.

Сума

78 EUR на участник на ден.

Максимум 21 дни подкрепа на участник.

Бюджетна категория - Подкрепа за приобщаване

Допустими разходи и приложими правила

Разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност за участници с по-малко възможности.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците с по-малко възможности, с изключение на водачите на групи, придружаващите лица и модераторите.

Сума

125 EUR на участник

Допълнителни разходи, пряко свързани с участници с по-малко възможности и придружаващите ги лица, включително водачи на групи и модератори (включващи обосновани пътни и дневни разходи, ако за тези участници не е отправено искане за безвъзмездни средства чрез бюджетните категории „Пътни разходи“ и „Индивидуална подкрепа“).

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Сума

100 % от допустимите разходи

Бюджетна категория - Извънредни разходи

Допустими разходи и приложими правила

Разходи за предоставяне на финансова гаранция, ако националната агенция поиска такава.

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения.

Разходи за резервация: в някои държави не е възможно да се пътува без задължителна резервация на място. Има възможност за покриване на тези разходи за резервация в допълнение към картата за пътуване, когато е приложимо.

Високи пътни разходи на участниците, включително придружаващи лица, водачи на групи и модератори,  които не могат да бъдат подкрепени по стандартната категория „Пътни разходи“ поради географска отдалеченост или други пречки (т.е. когато използването на по-чисти транспортни средства с по-ниски въглеродни емисии води до високи пътни разходи).  Ако бъдат предоставени, извънредните разходи за скъпо пътуване заместват подкрепата за пътуване въз основа на единичните разходи.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.  Разходи за скъпо пътуване се прилагат в случаите, когато подкрепата за пътуване, основана на единичните разходи, не покрива 70 % от пътните разходи на участниците. Ако бъдат предоставени, извънредните разходи за скъпо пътуване заместват безвъзмездните средства за неекологично пътуване.

Сума

Финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения: 100 % от допустимите разходи 

Разходи за резервация: 80 % от допустимите разходи за резервация

Високи пътни разходи: 80 % от допустимите пътни разходи

 • 1 вж. Инструментариума за младежко участие, изготвен от SALTO PI, модул 9 “DiscoverEU (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf) за вдъхновение. ↩ back
 • 2 Група от най-малко четирима младежи на възраст между 18 и 30 години. Един от членовете на групата поема ролята на представител на останалите и носи отговорност от името на групата. Моля, проверете в речника определението за неформална група. За целите на настоящото действие и на всички разпоредби, свързани с него, „неформална група младежи“ се вписва в понятието „участваща организация“. При позоваване на „участваща организация“ се счита, че тя обхваща и „неформална група младежи“. ↩ back
 • 3 вж. определението за „участник с по-малко възможности“ в речника на термините ↩ back
 • 4

  Моля, обърнете внимание на следното: 

  долни възрастови граници: участниците трябва да са навършили минималната възраст към началната дата на проекта.

  горни възрастови граници: участниците трябва да не са по-възрастни от посочената максимална възраст към началната дата на проекта. ↩ back

 • 5 Водач на група е възрастен, който се присъединява към младежите, за да осигури тяхното ефективно учене, защита и безопасност. ↩ back
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9 ↩ back
Tagged in:  Youth