Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Proġetti ta’ mobbiltà għaż-żgħażagħ - “Azzjoni Ta’ Inklużjoni Ta’ DiscoverEU”

Taħt l-Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ DiscoverEU, l-organizzazzjonijiet u l-gruppi informali taż-żgħażagħ jistgħu jirċievu appoġġ sabiex iwettqu proġetti li jippermettu liż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet jipparteċipaw f’DiscoverEU fuq l-istess livell mal-pari tagħhom.

DiscoverEU toffri liż-żgħażagħ li għandhom 18-il sena ċans li jkollhom esperjenza individwali jew fi grupp fuq perjodu qasir li jivvjaġġaw madwar l-Ewropa bil-ferrovija jew b’mezzi oħrajn ta’ trasport fejn meħtieġ. L-objettivi huma li ż-żgħażagħ:

 • jingħataw l-opportunità li jitgħallmu dwar l-Ewropa iżda wkoll li jiskopru l-opportunitajiet tal-Ewropa għall-għażliet futuri tagħhom fl-edukazzjoni u l-ħajja;
 • jiġu mgħammra bl-għarfien, bil-ħiliet tal-ħajja u bil-kompetenzi li jkunu ta’ valur għalihom;
 • jiġu mħeġġa l-konnessjoni u d-djalogu interkulturali bejniethom;
 • jiġu mrawma bis-sens ta’ appartenenza fl-Unjoni Ewropea;
 • jiġu ispirati jħaddnu vjaġġar sostenibbli b’mod partikolari u kuxjenza ambjentali b’mod ġenerali.

Objettivi tal-azzjoni

DiscoverEU tfittex li ssaħħaħ id-dimensjoni tal-inklużjoni tagħha billi tipprovdi appoġġ addizzjonali lill-parteċipanti b’inqas opportunitajiet sabiex jesploraw l-Ewropa.

B’mod aktar speċifiku, l-Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ DiscoverEU għandha l-għan li:

 • Tilħaq liż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet li ma japplikawx fuq inizjattiva tagħhom stess;
 • Tegħleb l-ostakli li jwaqqfu lil dawn iż-żgħażagħ milli jipparteċipaw direttament fiċ-ċiklu ta’ applikazzjoni ġenerali ta’ DiscoverEU u tipprovdi l-appoġġ meħtieġ sabiex ikunu jistgħu jivvjaġġaw;
 • Tiskatta u ssaħħaħ l-iżvilupp tal-kompetenzi u l-ħiliet taż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet li jieħdu sehem f’DiscoverEU.

Kuntest tal-politika

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2019-2027 tistabbilixxi Qafas għal Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ, ibbażat fuq il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Mejju 2018 dwar “L-Impenn, il-Konnessjoni u l-Għoti tas-Setgħa liż-żgħażagħ”. L-Istrateġija trawwem il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika, tappoġġa l-involviment soċjali u ċiviku u għandha l-għan li tiżgura li ż-żgħażagħ kollha jkollhom ir-riżorsi meħtieġa sabiex jieħdu sehem fis-soċjetà. L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ tinkludi wkoll proċess ta’ djalogu maż-Żgħażagħ u f’dak il-kuntest, fl-2018 ġew żviluppati 11-il għan Ewropew dwar iż-Żgħażagħ. Dawn l-għanijiet jidentifikaw oqsma transsettorjali li jaffettwaw il-ħajja taż-żgħażagħ u jindikaw l-isfidi. L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ għandha tikkontribwixxi għat-twettiq ta’ din il-viżjoni fir-rigward taż-żgħażagħ. Taħt il-qasam ewlieni “Konnessjoni”, l-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ qiegħda tippromwovi u tiffaċilita l-konnessjonijiet, ir-relazzjonijiet u l-iskambju tal-esperjenza bejn iż-żgħażagħ bħala assi ċentrali għall-iżvilupp futur tal-UE. Dawn il-konnessjonijiet jitrawmu bl-aħjar mod permezz ta’ forom differenti ta’ mobbiltà, li waħda minnhom hija DiscoverEU. L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ | Portal Ewropew taż-Żgħażagħ (europa.eu)

Deskrizzjoni tal-attivitajiet

Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ DiscoverEU

Bl-Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ DiscoverEU, żagħżugħ wieħed sa ħames żgħażagħ b’inqas opportunitajiet mill-istess pajjiż jiltaqgħu għal perjodu qasir sabiex jivvjaġġaw madwar l-Ewropa. Il-perjodu ta’ apprendiment jinkludi l-ippjanar, it-tħejjija, l-implimentazzjoni qabel u matul l-ivvjaġġar ta’ DiscoverEU kif ukoll is-segwitu wara l-ivvjaġġar.

L-attivitajiet li ġejjin mhumiex eliġibbli għal għotjiet fil-qafas ta’ DiscoverEU: vjaġġi għal studji akkademiċi; attivitajiet ta’ skambju li jkollhom l-għan li jagħmlu profitt finanzjarju; attivitajiet ta’ skambju li jistgħu jitqiesu bħala tours ta’ prestazzjoni, laqgħat statutorji, korsijiet ta’ taħriġ mill-adulti għaż-żgħażagħ.

Stabbiliment ta’ proġett

Proġett jiġi implimentat minn organizzazzjoni waħda jew minn grupp informali ta’ żgħażagħ, li jibgħat parteċipant wieħed jew aktar (grupp ta’ parteċipanti) fuq ivvjaġġar fl-ambitu ta’ DiscoverEU. L-organizzazzjoni għandha tibbenefika mill-parteċipazzjoni tagħha fl-Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ DiscoverEU u għalhekk il-proġett għandu jkun konformi mal-objettivi tal-organizzazzjoni u jissodisfa l-ħtiġijiet tagħha. Hija possibbli l-kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati f’pajjiżi oħra li jistgħu joffru attivitajiet1  jew appoġġ lill-parteċipanti, eż. ospitar eċċ.

Proġett jikkonsisti f’erba’ stadji: l-ippjanar, it-tħejjija, l-implimentazzjoni u s-segwitu. L-organizzazzjonijiet parteċipanti u ż-żgħażagħ involuti fl-attivitajiet għandhom jassumu rwol attiv f’dawk l-istadji kollha u b’hekk isaħħu l-esperjenza tagħhom fl-apprendiment.

 • l-ippjanar tal-esperjenza tal-ivvjaġġar (id-definizzjoni tal-ħtiġijiet, l-objettivi, l-eżiti tal-apprendiment, it-tip ta’ attività(jiet), l-ippjanar tal-ivvjaġġar, l-iskeda tal-attivitajiet eċċ.);
 • it-tħejjija (l-arranġamenti prattiċi tal-ivvjaġġar fl-ambitu ta’ DiscoverEU, l-istabbiliment ta’ ftehimiet mal-partijiet ikkonċernati, l-organizzazzjoni ta’ attivitajiet lingwistiċi/interkulturali/ta’ apprendiment/kulturali/ambjentali/diġitali, il-kompiti relatati mat-tħejjija tal-parteċipanti qabel it-tluq, eċċ.);
 • l-implimentazzjoni ta’ attivitajiet matul l-ivvjaġġar ta’ DiscoverEU;
 • is-segwitu (l-evalwazzjoni tal-attivitajiet, l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, kif ukoll it-tixrid u l-użu tal-eżiti tal-proġett).

Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ kwalità ta’ DiscoverEU:

 • tiddependi mill-involviment attiv taż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet u l-organizzazzjonijiet parteċipanti, li għandhom jassumu rwol attiv fl-istadji kollha tal-proġett, u b’dan il-mod isaħħu l-esperjenza tagħhom fl-apprendiment u l-iżvilupp;
 • tinvolvi preferibbilment gruppi diversi ta’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet u tibni fuq din id-diversità;
 • tkun ibbażata fuq ħtiġijiet identifikati b’mod ċar tal-parteċipanti żgħażagħ;
 • tiżgura li l-eżiti tal-apprendiment mhux formali u informali tal-esperjenza ta’ DiscoverEU tal-parteċipanti jiġu identifikati u ddokumentati kif xieraq;
 • tħeġġeġ lill-parteċipanti sabiex jirriflettu dwar suġġetti u valuri Ewropej.

Proċess ta’ apprendiment

It-twaqqif ta’ Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ DiscoverEU fil-kuntest tal-apprendiment mhux formali jeħtieġ li mill-inqas parti mill-eżiti tal-apprendiment mixtieqa tiġi ppjanata minn qabel, sabiex jiġu żgurati l-opportunitajiet xierqa. Il-parteċipanti għandhom jikkontribwixxu għall-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet tagħhom u għall-apprendiment li jixtiequ jiksbu jew jiżviluppaw permezz tal-ivvjaġġar tagħhom ta’ DiscoverEU.

Il-parteċipanti għandhom ikunu involuti wkoll kemm jista’ jkun fit-tfassil u l-iżvilupp tal-attività(jiet) matul l-ivvjaġġar tagħhom (l-istabbiliment tal-programm, l-itinerarju, l-attivitajiet, il-prenotazzjoni tal-akkomodazzjoni, eċċ.) u jaħsbu dwar kif għandhom jippreparaw sabiex jimmassimizzaw l-apprendiment u l-iżvilupp personali li jiksbu matul l-ivvjaġġar tagħhom.

Wara l-ivvjaġġar ta’ DiscoverEU, il-parteċipanti għandhom jiġu mistiedna jipprovdu feedback dwar l-esperjenza tagħhom ta’ DiscoverEU, jirriflettu fuq dak li jkunu tgħallmu u kif jistgħu jagħmlu użu minn dawn l-eżiti tal-apprendiment.

L-organizzazzjonijiet għandhom jappoġġaw il-proċess ta’ apprendiment, l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment, b’mod partikolari billi jużaw il-Youthpass għall-parteċipanti ta’ DiscoverEU.

Protezzjoni u Sikurezza tal-parteċipanti

L-Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ DiscoverEU tista’ tinvolvi l-mexxej(a) tal-grupp, il-faċilitatur(i), l-akkumpanjatur(i) li jistgħu jimmonitorjaw u jipprovdu appoġġ lill-parteċipanti sabiex jiġi żgurat proċess ta’ apprendiment kwalitattiv matul l-ivvjaġġar ta’ DiscoverEU. Fl-istess ħin, dawn jipprovdu ambjent sikur, rispettuż u mhux diskriminatorju, kif ukoll il-protezzjoni tal-parteċipanti. Matul l-ippjanar u t-tħejjija tal-ivvjaġġar ta’ DiscoverEU taħt l-Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ DiscoverEU, għandha tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-protezzjoni u s-sikurezza tal-parteċipanti u għandhom jiġu previsti l-miżuri kollha meħtieġa għall-prevenzjoni/it-tnaqqis tar-riskji.

Standards tal-Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ

L-implimentazzjoni tal-proġetti kollha appoġġati fil-qafas ta’ din l-Azzjoni trid issegwi l-Istandards tal-Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ biex jiġu organizzati attivitajiet ta’ mobbiltà għall-apprendiment ta’ kwalità għolja. L-Istandards tal-Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ ikopru l-prinċipji bażiċi tal-Azzjoni, kif ukoll il-prattiki konkreti tal-implimentazzjoni għall-kompiti tal-proġett bħall-għażla u t-tħejjija tal-parteċipanti, id-definizzjoni, l-evalwazzjoni u r-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment, il-kondiviżjoni tar-riżultati tal-proġett, eċċ. L-Istandards tal-Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ huma disponibbli hawnhekk: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_mt  

Dimensjonijiet Orizzontali

Inklużjoni u diversità

Il-Programm Erasmus+ ifittex li jippromwovi l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess, l-inklużjoni u l-ġustizzja fl-azzjonijiet kollha tiegħu. L-organizzazzjonijiet għandhom ifasslu attivitajiet ta’ proġetti aċċessibbli u inklużivi, filwaqt li jqisu l-fehmiet tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet u jinvolvuhom fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet. 

L-Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ DiscoverEU hija partikolarment adatta għall-inklużjoni taż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet:

 • Sabiex jesperjenzaw l-ivvjaġġar waħedhom bħala individwi;
 • Il-mobbiltà tal-gruppi toffri esperjenza ta’ mobbiltà internazzjonali fis-sikurezza ta’ grupp;
 • Minħabba d-durata qasira u l-akkumpanjament mill-qrib minn organizzazzjoni, iż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet jiksbu l-opportunità li jesperjenzaw l-ivvjaġġar fi grupp jew saħansitra waħedhom.

L-Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ DiscoverEU hija adatta wkoll għall-ħidma fuq l-inklużjoni u d-diversità sabiex tiġi appoġġata l-ġlieda kontra l-istereotipi, jitrawmu l-fehim, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni. 

Sostenibbiltà ambjentali

DiscoverEU għandha tippromwovi mġiba ambjentalment sostenibbli u responsabbli fost il-parteċipanti, filwaqt li tqajjem is-sensibilizzazzjoni tagħhom dwar l-importanza li tittieħed azzjoni sabiex titnaqqas jew tiġi kkumpensata l-impronta ambjentali tal-attivitajiet ta’ mobbiltà.

L-Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ DiscoverEU għandha titfassal u tiġi implimentata b’kuxjenza ambjentali, billi eż. jiġu integrati prattiki sostenibbli bħall-għażla ta’ materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw jew li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, it-tnaqqis tal-iskart u r-riċiklaġġ u mezzi sostenibbli tat-trasport.

Trasformazzjoni diġitali f’DiscoverEU

Il-Programm Erasmus+ jappoġġa lill-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fl-inkorporazzjoni tal-użu ta’ għodod diġitali u metodi ta’ apprendiment online sabiex jikkomplementaw l-attivitajiet fiżiċi, itejbu l-kooperazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati, u l-kwalità tal-attivitajiet. Hija mħeġġa l-introduzzjoni ta’ elementi diġitali u online biex jitnaqqas il-limitu għall-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet. Permezz ta’ proġetti u attivitajiet li għandhom l-għan li jagħtu spinta lill-ħiliet diġitali, irawmu l-litteriżmu diġitali u/jew jiżviluppaw fehim tar-riskji u l-opportunitajiet tat-teknoloġija diġitali, il-programm jista’ jibdel il-mentalità u jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ approċċi diġitali u mħallta fl-attivitajiet taż-żgħażagħ.

Skont it-tfassil u l-objettivi tal-attivitajiet, l-iżvilupp tal-kompetenzi u s-sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet diġitali, u l-użu ta’ teknoloġiji ġodda, jistgħu jiġu introdotti fil-mobbiltajiet għall-apprendiment.

Parteċipazzjoni

Il-Programm Erasmus+ jappoġġa lill-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fit-titjib tal-kwalità tal-proġetti tagħhom billi jintegra dimensjoni parteċipattiva, filwaqt li joffri opportunitajiet rilevanti liż-żgħażagħ ħalli jinvolvu ruħhom u jipparteċipaw b’mod attiv fil-ħolqien u fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ proġetti bħala l-perkors biex jiġu skoperti l-benefiċċji taċ-ċittadinanza attiva u tal-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika. Ir-riżorsi għat-tisħiħ tad-dimensjoni parteċipattiva tal-proġetti appoġġati jistgħu jiġu aċċessati, fost l-oħrajn, permezz tas-sit web participationpool.eu. Huma mħeġġa wkoll ir-rabtiet ma’ inizjattivi u pjattaformi nazzjonali, internazzjonali jew (oħrajn) eżistenti tal-UE li huma fformati madwar il-parteċipazzjoni u l-involviment ċiviku, kif ukoll l-involviment fihom.

Kriterji li jintużaw biex jiġi vvalutat dan il-proġett

Kriterji tal-eliġibbiltà

Kriterji Ġenerali tal-Eliġibbiltà

Il-kriterji ġenerali ta’ hawn taħt japplikaw għal azzjoni ta’ inklużjoni ta’ DiscoverEU. 

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni jew grupp informali ta’ żgħażagħ parteċipanti eliġibbli, stabbilit fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jista’ jkun l-applikant.

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Organizzazzjoni parteċipanti eliġibbli tista’ tkun:

 • organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ, assoċjazzjoni, NGO; korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali; intrapriża soċjali; korp bi skop ta’ qligħ attiv fir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva;
 • grupp informali ta’ żgħażagħ2 .

stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm

L-istess organizzazzjoni (OID wieħed) ma tistax tkun involuta f’aktar minn 5 applikazzjonijiet għal kull skadenza f’din l-azzjoni, jew bħala applikant jew bħala sieħeb.

Numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti

Organizzazzjoni parteċipanti waħda

Durata tal-proġett

Minn tliet xhur sa 24-il xahar.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti

Meta napplika?

L-applikanti jridu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sad-dati li ġejjin:

l-20 ta’ Frar f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Lulju tal-istess sena u l-31 ta’ Marzu tas-sena ta’ wara

Ċiklu addizzjonali possibbli:

L-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jiftħu ċiklu addizzjonali. L-Aġenziji Nazzjonali se jinformaw lill-applikanti dwar il-ftuħ taċ-ċiklu addizzjonali permezz tas-sit web tagħhom. Jekk jiġi organizzat ċiklu addizzjonali, l-applikanti jridu jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom sa:

l-1 ta’ Ottubru f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Marzu u l-31 ta’ Awwissu tas-sena ta’ wara

Kif napplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta’ din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Annessi

Mal-formola tal-applikazzjoni jrid ikun hemm annessa dikjarazzjoni fuq l-unur tar-rappreżentant legali.

Kriterji tal-Eliġibbiltà Addizzjonali għall-Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ DiscoverEU

Durata għal kull vjaġġ ta’ DiscoverEU

Minn jum sa 30 jum.

L-organizzazzjoni tista’ torganizza diversi vjaġġi ta’ DiscoverEU (b’parteċipant wieħed sa ħames parteċipanti u eventwalment l-akkumpanjatur(i) kull darba) matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġett.

Post(ijiet) tal-proġett

L-ivvjaġġar ta’ DiscoverEU jrid isir f’mill-inqas pajjiż wieħed ieħor differenti minn fejn il-parteċipant(i) ikun beda/bdew l-ivvjaġġar tagħhom.

Numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti

Tista’ tkun involuta biss organizzazzjoni parteċipanti waħda.

Parteċipanti eliġibbli

Żgħażagħ b’inqas opportunitajiet3  li għandhom 18-il sena4  u residenti legalment fil-pajjiżi tal-organizzazzjoni li tibgħat tagħhom.

Il-mexxejja ta’ gruppi5 , il-faċilitaturi jew l-akkumpanjaturi involuti jeħtieġ ikollhom mill-inqas 18-il sena.

Numru ta’ parteċipanti u kompożizzjoni tal-gruppi nazzjonali

Minimu ta’ parteċipant wieħed u massimu ta’ ħames parteċipanti għal kull ivvjaġġar ta’ DiscoverEU (il-mexxejja tal-gruppi, il-faċilitaturi u l-akkumpanjaturi ma humiex inklużi). Massimu ta’ żewġ akkumpanjaturi għal kull parteċipant meta jkun iġġustifikat kif xieraq.

Il-gruppi jistgħu jivvjaġġaw waħedhom jew jistgħu jkunu akkumpanjati.

Kriterji għall-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji għall-għoti li ġejjin. Sabiex jitqiesu għall-finanzjament, il-proposti jridu jiksbu tal-inqas 60 punt. Barra minn hekk, iridu jiksbu tal-inqas nofs il-punti tal-punteġġ massimu f’kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji għall-għoti msemmija hawn taħt.

Rilevanza, raġunament u impatt (punteġġ massimu ta’ 40 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proġett: 
  • għall-objettivi tal-Azzjoni;
  • għall-ħtiġijiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-parteċipanti.
  • Kemm il-proġett jippermetti l-apprendiment permezz tal-iskoperta;
 • Kemm il-proġett huwa rilevanti għar-rispett u l-promozzjoni ta’ valuri kondiviżi tal-UE, bħar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-ġlieda kontra kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni.
 • L-impatt potenzjali tal-proġett: 
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti matul u wara l-ħajja tal-proġett;
 • Kemm l-organizzazzjoni tista’ turi esperjenza preċedenti fil-ħidma fost iż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet fil-livell lokali.
 • Kemm il-proġett huwa adattat biex jikkontribwixxi għall-inklużjoni u d-diversità, id-dimensjonijiet ekoloġiċi, diġitali u parteċipattivi tal-Programm;
 • Kemm il-proġett jintroduċi parteċipanti ġodda u organizzazzjonijiet b’inqas esperjenza għall-programm Erasmus+ li jistgħu jagħtu prova tal-esperjenza fil-ħidma fost iż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet

Kwalità tat-tfassil tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 40 punt)

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-fażijiet kollha tal-proġett: it-tħejjija mfassla apposta għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-parteċipanti, l-appoġġ matul l-ivvjaġġar, l-implimentazzjoni tal-attivitajiet u s-segwitu;
 • Kemm il-parteċipanti huma involuti fil-fażijiet kollha tal-attivitajiet;
 • L-attivitajiet huma mfassla b’mod aċċessibbli u inklużiv. 
 • Il-kwalità tal-arranġamenti u l-appoġġ għall-proċess ta’ riflessjoni, l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, u l-użu tal-Youthpass;
 • L-adegwatezza u l-effettività tal-miżuri previsti biex jiġu żgurati s-sikurezza u l-protezzjoni tal-parteċipanti;
 • Kemm l-attivitajiet jinkorporaw prattiki sostenibbli u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent.

Kwalità tal-ġestjoni tal-proġetti (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, il-ġestjoni u l-modalitajiet ta’ appoġġ;
 • Il-kwalità tal-kooperazzjoni u tal-komunikazzjoni ma’ partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn jekk applikabbli;
 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-fażijiet u l-eżiti differenti tal-proġett;
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn it-tixrid tal-eżiti tal-proġett fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u lil hinn minnhom.

Regoli ta’ finanzjament

Kategorija tal-baġit: Kostijiet tal-ivjaġġar

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Pass tal-ivvjaġġar: Numru ta’ passes tal-ivvjaġġar għall-parteċipanti.

Numru ta’ passes tal-ivvjaġġar ta’ kwalunkwe akkumpanjatur (bl-użu tal-istess mezzi ta’ trasport bħall-parteċipanti).

Bħala regola bażika, il-parteċipanti se jivvjaġġaw bil-mezz tat-trasport li għandu l-inqas emissjonijiet kumplessivi ta’ gassijiet serra6 .

Mekkaniżmu ta’ finanzjament:

 • Kontribuzzjoni għal kostijiet reali għall-pass tal-ivvjaġġar;
 • Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji: f’każijiet fejn il-pajjiż ta’ oriġini ma jkunx marbut direttament mas-sistema tal-ferrovija fuq l-Ewropa kontinentali u jkun meħtieġ vjaġġar addizzjonali, b’mezzi oħrajn ta’ trasport, biex jintlaħaq il-pajjiż fejn tibda l-mobbiltà. 
 • Vjaġġar ekoloġiku: F’każ li l-parteċipanti jkunu jeħtieġu vjaġġar addizzjonali sabiex jilħqu l-post fejn tibda l-attività, ikunu intitolati wkoll għall-appoġġ għall-ivvjaġġar, inkluż “l-ivvjaġġar ekoloġiku” fejn applikabbli.

Ammont

Pass tal-ivvjaġġar ta’ 7 ijiem ta’ vjaġġar7  fi żmien xahar

Kontribuzzjoni għall-użu ta’ mezzi oħrajn tat-trasport fejn applikabbli

Distanza tal-ivvjaġġar

Vjaġġar ekoloġiku

Vjaġġar mhux ekoloġiku

10 – 99 km

EUR 56

EUR 28

100 – 499 km

EUR 285

EUR 211

500 – 1999 km

EUR 417

EUR 309

2000 – 2999 km

EUR 535

EUR 395

3000 – 3999 km

EUR 785

EUR 580

4000 – 7999 km

EUR 1188

EUR 1188

8000 km jew aktar

EUR 1735

EUR 1735

Kategorija tal-baġit: Appoġġ Organizzazzjonali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet relatati direttament mal-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ mobbiltà.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ parteċipanti, esklużi l-mexxejja tal-gruppi, l-akkumpanjaturi u l-faċilitaturi.

Ammont

EUR 125 għal kull parteċipant

Kategorija tal-baġit: Appoġġ individwali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet marbuta mas-sussistenza.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-durata tas-soġġorn għal kull parteċipant, inklużi l-mexxejja tal-gruppi, l-akkumpanjaturi u l-faċilitaturi.

Ammont

EUR 78 għal kull parteċipant kull jum.

Massimu ta’ 21 jum ta’ appoġġ għal kull parteċipant.

Kategorija tal-baġit: Appoġġ għall-inklużjoni

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Il-kostijiet relatati mal-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà għall-parteċipanti b’inqas opportunitajiet.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet, minbarra l-mexxejja tal-gruppi, l-akkumpanjaturi u l-faċilitaturi.

Ammont

EUR 125 għal kull parteċipant

Kostijiet addizzjonali marbuta direttament ma’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet u l-akkumpanjaturi tagħhom, inklużi l-mexxejja tal-gruppi u l-faċilitaturi (inklużi kostijiet iġġustifikati relatati mal-ivvjaġġar u s-sussistenza jekk ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit “Vjaġġar” u “Appoġġ individwali”).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.

100 % tal-kostijiet eliġibbli

Kategorija tal-baġit: Kostijiet eċċezzjonali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet għall-għoti ta’ garanzija finanzjarja, jekk l-Aġenzija Nazzjonali titlob dan.

Kostijiet tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, vaċċinazzjonijiet, ċertifikati mediċi.

Kostijiet tal-prenotazzjoni: f’xi pajjiżi ma huwiex possibbli li wieħed jivvjaġġa mingħajr prenotazzjoni obbligatorja tas-sit. Il-kopertura ta’ dawk il-kostijiet tal-prenotazzjoni minbarra l-pass tal-ivvjaġġar fejn applikabbli hija alternattiva minnhom.

Il-kostijiet għaljin tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inkluż tal-akkumpanjaturi, tal-mexxejja tal-gruppi u tal-faċilitaturi; li ma jistgħux jiġu appoġġati bil-kategorija standard ta’ “Vjaġġar” minħabba bogħod ġeografiku jew ostakli oħrajn (jiġifieri meta l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa u b’livell aktar baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju jirriżulta f’kostijiet għaljin tal-ivvjaġġar).  Jekk jingħataw, il-kostijiet eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għali jissostitwixxu l-appoġġ għall-ivvjaġġar abbażi ta’ kostijiet unitarji.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.  L-ivvjaġġar għali japplika f’każijiet fejn l-appoġġ għall-ivvjaġġar ibbażat fuq il-kost unitarju ma jkoprix 70 % tal-kostijiet tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti. Jekk jingħataw, il-kostijiet eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għali jissostitwixxu l-għotja għall-ivvjaġġar mhux ekoloġiku.

Ammont

Garanzija finanzjarja: 80 % tal-kostijiet eliġibbli

Kostijiet tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, vaċċinazzjonijiet, ċertifikati mediċi: 100 % tal-kostijiet eliġibbli 

Kostijiet tal-prenotazzjoni: 80 % tal-kostijiet eliġibbli tal-prenotazzjoni

Kostijiet tal-ivvjaġġar għaljin: 80 % tal-kostijiet eliġibbli tal-ivvjaġġar 

 • 1 ara s-Sett ta’ Għodod għall-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ imħejjija minn SALTO PI, il-module 9 “DiscoverEU (DiscoverEU(https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf) (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf) bħala ispirazzjoni ↩ back
 • 2 Grupp ta’ mill-inqas erba’ żgħażagħ ta’ bejn it-18 u t-30 sena. Wieħed mill-membri tal-grupp jassumi r-rwol ta’ rappreżentant u jieħu r-responsabbiltà f’isem il-grupp. Jekk jogħġbok iċċekkja l-glossarju għad-definizzjoni ta’ grupp informali. Għall-iskopijiet ta’ din l-azzjoni u kwalunkwe dispożizzjoni relatata magħha, “grupp informali ta’ żgħażagħ” għandu jkun konformi mal-kunċett ta’ “organizzazzjoni parteċipanti”. Fejn issir referenza għal “organizzazzjoni parteċipanti”, din għandha titqies li tkopri wkoll “grupp informali ta’ żgħażagħ”. ↩ back
 • 3 ara d-definizzjoni fil-glossarju dwar “parteċipant b’inqas opportunitajiet” ↩ back
 • 4 Jekk jogħġbok qis dawn li ġejjin:  limiti minimi tal-età - il-parteċipanti jeħtiġilhom ikunu laħqu l-età minima fid-data tal-bidu tal-proġett.limiti massimi tal-età - il-parteċipanti jeħtiġilhom ma jkunux akbar mill-età massima indikata fid-data tal-bidu tal-proġett. ↩ back
 • 5 mexxej ta’ grupp huwa adult li jingħaqad maż-żgħażagħ sabiex jiżgura l-apprendiment, il-protezzjoni u s-sikurezza effettivi tagħhom. ↩ back
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9 ↩ back
 • 7 Il-pass tal-ivvjaġġar huwa speċifikament ipprovdut għal Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ DiscoverEU u jista’ jintuża biss fuq il-pjattaforma ddedikata. Il-pass tal-ivvjaġġar huwa validu għal 30 jum li fihom il-parteċipant jista’ jivvjaġġa fuq kemm-il ferrovija jixtieq il-parteċipant minn nofsillejl sa nofsillejl f’kull wieħed mis-7 ijiem ta’ vjaġġar. Kif jintefqu l-jiem l-oħra huma fid-diskrezzjoni tal-parteċipant. ↩ back
Tagged in:  Youth