Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

See veebileht ei kajasta veel Erasmus+ 2023. aasta programmijuhendi sisu.

Saate 2023. aasta täieliku programmijuhendi oma valitud keeles PDFina alla laadida selle lehekülje paremas servas asuvalt ribalt „Download“.

Noorte õpirändeprojektid – algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeede

Algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeetme raames saavad organisatsioonid ja mitteametlikud noorterühmad toetust projektideks, mille eesmärk on tagada, et vähemate võimalustega noored saaksid osaleda algatuses samamoodi nagu eakaaslased.

Algatuses „DiscoverEU“ saavad 18-aastased noored teatava aja jooksul kas üksi või koos rühmaga Euroopas ringi reisida – peamiselt rongiga, kuid vajaduse korral ka muude transpordivahenditega. Selle eesmärk on:

 • võimaldada noortel omandada teadmisi Euroopa kohta ning avastada, mis võimalusi Euroopas edasise haridustee ja elu kujundamiseks leidub;
 • pakkuda noortele kasulikke teadmisi, eluks vajalikke oskusi ja pädevusi;
 • soodustada noorte omavahelist suhtlust ja kultuuridevahelist dialoogi;
 • edendada noortes Euroopa Liitu kuulumise tunnet;
 • innustada noori eelistama kestlikke reisimisviise ning suurendada üldisemalt nende keskkonnateadlikkust.

Meetme eesmärgid

Algatuses „DiscoverEU“ on seatud eesmärk tugevdada kaasamismõõdet – selleks pakutakse vähemate võimalustega osalejatele lisatoetust, et nad saaksid Euroopat avastada.

Täpsemalt on algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeetme eesmärk:

 • jõuda vähemate võimalustega noorteni, kes omal algatusel taotlust ei esitaks;
 • kõrvaldada takistused, mille tõttu need noored ei saa osaleda otse algatuse „DiscoverEU“ üldises taotlusvoorus, ning pakkuda neile vajalikku toetust reisimiseks;
 • võtta ja edendada meetmeid, et algatuses „DiscoverEU“ osalevad vähemate võimalustega noored saaksid arendada oma pädevusi ja oskusi.

Poliitiline taust

Euroopa Liidu noortestrateegias 2019–2027 esitatakse noortevaldkonna Euroopa koostöö raamistik, mis lähtub komisjoni 22. mai 2018. aasta teatisest „Noorte kaasamine ja ühendamine ning nende mõjuvõimu suurendamine“. Strateegiaga edendatakse noorte osalust demokraatlikus elus, toetatakse sotsiaalset kaasatust ja kodanikuaktiivsust ning seatakse eesmärgiks tagada, et kõikidel noortel on ühiskonnas osalemiseks vajalikud vahendid. ELi noortestrateegia hõlmab ka noortedialoogi protsessi ning sellega seoses töötati 2018. aastal välja Euroopa noorte 11 eesmärki. Nende eesmärkidega määratakse kindlaks noorte elu mõjutavad sektoriülesed valdkonnad ja osutatakse kitsaskohtadele. ELi noortestrateegia peaks aitama neid eesmärke ellu viia. ELi noortestrateegia põhivaldkonna „Ühendamine“ eesmärk on toetada ja hõlbustada kontaktide loomist, suhteid ja kogemuste vahetamist noorte vahel, sest see on ELi edasise arengu jaoks määrava tähtsusega. Parimaid võimalusi kontaktide loomiseks pakuvad mitmesugused õpirändetegevused, mille üks vorm on algatus „DiscoverEU“.

ELi noortestrateegia | Euroopa noorteportaal (europa.eu)

Tegevuste kirjeldus

Algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeede

Algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeetme puhul valitakse lühikeseks Euroopa ringreisiks välja 1–5 vähemate võimalustega noort samast riigist. Õppeperiood hõlmab tegevuse kavandamist, ettevalmistamist ja elluviimist enne ja pärast algatuse „DiscoverEU“ raames toimuvat reisi ning ka järelmeetmeid pärast reisi.

Algatuse „DiscoverEU“ raames ei saa toetust taotleda alljärgnevaks tegevuseks: akadeemilised õppereisid; tegevused, mille eesmärk on teenida rahalist kasu; vahetustegevused, mida saab käsitada esinejate ringreiside, korraliste koosolekute, täiskasvanute poolt noortele korraldatavate koolitustena.

Projekti kavandamine

Projekti võib ellu viia üks organisatsioon või mitteametlik noorterühm, kes saadab ühe või mitu osalejat (osalejate rühma) algatuse „DiscoverEU“ raames toimuvale reisile. Selleks et organisatsioon saaks algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeetmes osalemisest kasu, tuleks projektis juhinduda organisatsiooni eesmärkidest ja vajadustest. Võimalik on teha koostööd teistes riikides tegutsevate sidusrühmadega, kes võivad pakkuda osalejatele tegevust1  või tuge, näiteks neid võõrustada jms.

Projekt koosneb neljast etapist: kavandamine, ettevalmistamine, elluviimine ja järelmeetmed. Osalevad organisatsioonid ja tegevustesse kaasatud noored peaksid osalema aktiivselt kõigis nimetatud etappides, et seeläbi saadud kogemustest õppida.

 • Reisikogemuse kavandamine (tegevus(t)ega seotud vajaduste, eesmärkide, õpiväljundite, tegevus/, liigi, ajakava kindlaksmääramine, reisi planeerimine jms);
 • ettevalmistamine (praktilised korraldused algatuse „DiscoverEU“ raames toimuvaks reisiks, lepingute sõlmimine sidusrühmadega, keelealaste / kultuuridevaheliste / õppimisega seotud / kultuuriliste / keskkonnaalaste / digitehnoloogiaga seotud tegevuste korraldamine, osalejate väljasõidueelse ettevalmistusega seotud ülesanded jms);
 • tegevuste elluviimine algatuse „DiscoverEU“ raames toimuval reisil;
 • järelmeetmed (sealhulgas tegevuste hindamine, osalejate õpiväljundite kindlakstegemine ja dokumenteerimine ning projekti tulemuste levitamine ja kasutamine).

Algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeede on kvaliteetne siis, kui selle puhul:

 • kaasatakse aktiivselt vähemate võimalustega noori ja osalevaid organisatsioone – nad peaksid aktiivselt osalema projekti kõigis etappides, et seeläbi veelgi rohkem õppida ja areneda;
 • kaasatakse eelistatavalt mitmesuguse taustaga vähemate võimalustega osalejate rühmi ja kasutatakse seda mitmekesisust tulemuslikult ära;
 • lähtutakse osalevate noorte selgelt kindlaksmääratud vajadustest;
 • tagatakse, et õpiväljundid, mille osalejad algatuse „DiscoverEU“ raames aset leidva mitteformaalse ja informaalse õppe käigus omandavad, tehakse nõuetekohaselt kindlaks ja dokumenteeritakse;
 • julgustatakse osalejaid mõtisklema Euroopa jaoks oluliste teemade ja euroopalike väärtuste üle.

Õpiprotsess

Mitteformaalse õppimise eesmärgil toimuvaks algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeetmeks on vaja, et vähemalt osa soovitavatest õpiväljunditest oleksid ette kavandatud; sel viisil tagatakse asjakohased võimalused. Osalejad peaksid aitama kindlaks teha oma vajadusi ja soovitavaid õpitulemusi – st mis teadmisi ja oskusi nad soovivad algatuse „DiscoverEU“ raames toimuval reisil omandada või arendada.

Osalejad peaksid olema võimalikult suurel määral kaasatud ka reisil toimuva(te) tegevus(t)e kavandamisse ja väljatöötamisse (programmi, ajakava ja tegevus(t)e kindlaksmääramine, majutuskohtade broneerimine jms) ning mõtlema, kuidas valmistuda, et reisi käigus võimalikult palju õppida ja toetada oma isiklikku arengut.

Pärast algatuse „DiscoverEU“ raames toimuvat reisi tuleks paluda osalejatel anda tagasisidet saadud kogemuse kohta ning mõelda sellele, mida nad on õppinud ja kuidas nad saavad õpiväljundeid ära kasutada.

Organisatsioonid peaksid toetama õpiprotsessi ning õpiväljundite kindlakstegemist ja dokumenteerimist, eelkõige kasutades algatuses „DiscoverEU“ osalejate puhul noortepassi.

Kaasamine ja mitmekesisus

Programmi „Erasmus+“ eesmärk on edendada kõigis meetmetes võrdseid võimalusi ja võrdset juurdepääsu, kaasamist ja õiglust. Organisatsioonid peaksid projektitegevusi kavandades mõtlema nende juurdepääsetavusele ja kaasavusele, võttes arvesse vähemate võimalustega osalejate arvamusi ja kaasates neid otsustusprotsessi. 

Algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeede on eriti sobiv vähemate võimalustega noorte kaasamiseks, sest:

 • see võimaldab noorel omandada üksi reisimise kogemuse;
 • rühmaviisiline õpiränne võimaldab omandada rahvusvahelisi kogemusi turvaliselt koos rühmaga reisides;
 • tänu reisi lühikesele kestusele ja organisatsioonilt saadavale abile saavad vähemate võimalustega noored omandada reisikogemusi kas koos teistega või üksi.

Algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeede aitab toetada ka kaasamist ja mitmekesisust, et kummutada stereotüüpe, suurendada mõistvust ja sallivust ning vältida diskrimineerimist. 

Osalejate kaitse ja turvalisus

Algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeetmes võivad osaleda rühmajuht (-juhid), juhendaja(d) ja saatev isik (saatvad isikud), kes jälgivad ja toetavad osalejaid algatuse „DiscoverEU“ raames toimuval reisil, et tagada kvaliteetne õpiprotsess. Samal ajal hoolitsevad nad selle eest, et noortevahetus toimuks turvalises, lugupidavas ja mittediskrimineerivas keskkonnas ning et osalejad oleksid kaitstud. Algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeetme raames toimuvat reisi kavandades ja ette valmistades tuleb tähelepanu pöörata osalejate kaitse ja turvalisuse küsimustele ning näha ette kõik vajalikud meetmed riskide vältimiseks või vähendamiseks.

Keskkonnasäästlikkus

Algatus „DiscoverEU“ peaks edendama osalejate seas keskkonnasäästlikku ja keskkonna suhtes vastutustundlikku käitumist, suurendades nende teadlikkust sellest, kui oluline on võtta meetmeid selleks, et vähendada õpirändetegevuste keskkonnajalajälge või heastada tekitatud kahju. Algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeedet kavandades ja ellu viies tuleb tegutseda keskkonnateadlikult, näiteks korduskasutatavate või loodussäästlike materjalide valikuga, jäätmetekke vähendamise ja ringlussevõtuga ning säästvate transpordivahendite eelistamisega.

Digipööre algatuses „DiscoverEU“

Programmi „Erasmus+“ raames toetatakse kõiki osalevaid organisatsioone digitaalsete vahendite ja veebiõppemeetodite kasutuselevõtmisel, et täiendada füüsilise õpirändega seotud tegevust, edendada koostööd sidusrühmade vahel ning parandada tegevuste kvaliteeti.

Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardid

Kõik selle meetme raames toetatavad projektid peavad vastama Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandarditele kvaliteetse õpirände korraldamiseks. Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardid hõlmavad meetme aluspõhimõtteid ning ka konkreetseid tavasid projektiga seotud ülesannete täitmiseks, nagu osalejate valik ja ettevalmistamine, õpiväljundite määratlemine, hindamine ja tunnustamine, projekti tulemuste jagamine jne. Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardid on kättesaadavad aadressil https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_et.  

Projekti hindamisel kasutatavad kriteeriumid

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Rahastamiskõlblikkuse üldkriteeriumid

Allpool esitatud üldkriteeriume kohaldatakse noortevahetuse standardprojektide suhtes. Akrediteerimise kohta lisateabe saamiseks vt juhendi vastav jaotis.

Rahastamiskõlblik organisatsioon

Organisatsioon võib olla:

 • mittetulundusühendus, ühendus, vabaühendus; kohaliku, piirkonna, riigi tasandi avalik-õiguslik asutus; sotsiaalne ettevõte; ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsev kasumit taotlev asutus;
 • mitteametlik noorterühm,2
 • mis on asutatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Kes võib esitada taotluse?

Taotluse võib esitada iga ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis asutatud rahastamiskõlblik osalev organisatsioon või rühm.

Osalevate organisatsioonide arv

Vähemalt üks osalev organisatsioon

Projekti kestus

3–18 kuud.

Kellele esitada taotlus?

Selle riigi riiklikule büroole, kus taotlev organisatsioon on asutatud.

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt:

4. oktoobril kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida hakatakse ellu viima ajavahemikus järgneva aasta 1. märtsist kuni 31. augustini.

Kuidas esitada taotlus?

Üksikasjalik teave taotluse esitamise kohta on esitatud käesoleva juhendi C osas.

Lisad

Taotlusvormile tuleb lisada esindaja kirjalik kinnitus.

Täiendavad rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeetme puhul

Algatuse „DiscoverEU“ raames toimuva reisi kestus

1–30 päeva.

Organisatsioon saab projekti kestuse jooksul korraldada mitu algatuse „DiscoverEU“ raames toimuvat reisi (iga reisi kohta 1–5 osalejat ja saatev isik (saatvad isikud)).

Projekti elluviimise koht (kohad)

Algatuse „DiscoverEU“ raames toimuv reis peab toimuma vähemalt ühes teises riigis, mis ei ole riik, kust osaleja(d) reisi alustas(id).

Osalevate organisatsioonide arv

Osalema peab üks osalev organisatsioon.

Rahastamiskõlblikud osalejad

Saatva organisatsiooni riigis seaduslikult elavad 18aastased3  vähemate võimalustega noored4 .

Osalevad rühmajuhid,5  juhendajad ja saatvad isikud peavad olema vähemalt 18aastased.

Osalejate arv ja riikidest pärit rühmade koosseis

Vähemalt üks ja kõige rohkem viis osalejat algatuse „DiscoverEU“ raames toimuva reisi kohta (lisaks rühmajuhid, juhendajad ja saatvad isikud).

Rühmad võivad reisida saatva isikuga või ilma.

Hindamiskriteeriumid

Projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel. Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektiettepanekute puhul, mis koguvad vähemalt 60 punkti. Peale selle peavad need saavutama iga allpool nimetatud hindamiskriteeriumi puhul vähemalt poole maksimumpunktidest.

Asjakohasus, põhjendatus ja mõju (maksimaalne punktisumma: 40)

 • Projekti asjakohasus, võttes arvesse: 
  • meetme eesmärke;
  • osalevate organisatsioonide ja osalejate vajadusi;
  • projekti sobivus avastusõppe võimaldamiseks; 
 • projekti võimalik mõju:
  • osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele projekti ajal ning pärast projekti lõppu; 
 • ulatus, mil määral suudab organisatsioon tõendada varasemaid kogemusi rohujuure tasandi töös vähemate võimalustega noortega;
 • ulatus, mil määral suudetakse projektiga soodustada programmi järgmisi mõõtmeid: kaasamine ja mitmekesisus, keskkonnasäästlikkus, digipööre ja osalus;
 • ulatus, mil määral kaasatakse projekti programmi „Erasmus+“ uusi tulijaid ja vähemate kogemustega organisatsioone, kellel on tõendatud kogemused töös vähemate võimalustega noortega.

Projekti kavandamise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 40)

 • Projekti kõigi etappide – ettevalmistamine vastavalt osalejate konkreetsetele vajadustele, tugi reisi ajal, tegevuste elluviimine ja järelmeetmed – selgus, täielikkus ja kvaliteet;
 • ulatus, mil määral on osalejad kaasatud tegevuse kõikidesse etappidesse;
 • ulatus, mil määral on kavandatud tegevused juurdepääsetavad ja kaasavad; 
 • refleksiooniprotsessi korraldamise ja toetamise ning osalejate õpiväljundite kindlakstegemise ja dokumenteerimise kvaliteet ning asjaolu, kas kasutatakse noortepassi;
 • osalejate turvalisuse ja kaitse tagamiseks ette nähtud meetmete piisavus ja tõhusus;
 • ulatus, mil määral hõlmavad tegevused jätkusuutlikke ja keskkonnasõbralikke tavasid.

Projekti juhtimise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 20)

 • Praktilise korralduse ning juhtimis- ja toetamismeetodite kvaliteet;
 • vajaduse korral muude asjaomaste sidusrühmadega suhtlemise ja nendega tehtava koostöö kvaliteet;
 • projekti eri etappide ja tulemuste hindamise meetmete kvaliteet;
 • nende meetmete asjakohasus ja kvaliteet, mille eesmärk on levitada projekti tulemusi osalevate organisatsioonide seas ning laiemalt.

Rahastamiseeskirjad

Reisikulud

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Reisipass: osalejate reisipasside arv.

Võimalike saatvate isikute reisipasside arv (sama transpordivahend nagu osalejate puhul).

Reeglina kasutavad osalejad üldarvestuses kõige väiksema kasvuhoonegaaside heitega transpordivahendit6 .

Rahastamismehhanism:

 • mitterahaline toetus reisipassi kujul.
 • Hüvitamine ühikuhindade alusel: kui osaleja päritoluriigil ei ole otseühendust Mandri-Euroopa raudteevõrguga ning õpirände alustamise riiki reisimiseks on vaja kasutada muid transpordivahendeid. 
 • Keskkonnasäästlik reisimine: kui osalejatel on vaja veel reisida, et jõuda sihtkohta, kus tegevust alustatakse, on neil õigus saada reisitoetust, sealhulgas vajaduse korral keskkonnasäästliku reisimise eest.

Summa

Reisipass seitsmeks reisipäevaks7  ühe kuu jooksul

Vajaduse korral hüvitis muude transpordivahendite kasutamiseks

Sihtkoha kaugus

Tavapärane reisimine

Keskkonnasäästlik reisimine

10–99 km

23 eurot

 

100–499 km

180 eurot

210 eurot

500–1 999 km

275 eurot

320 eurot

2 000–2 999 km

360 eurot

410 eurot

3 000–3 999 km

530 eurot

610 eurot

4 000–7 999 km

820 eurot

 

8 000 km või enam

1 500 eurot

 

Korraldustoetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Otseselt õpirändetegevuste elluviimisega seotud kulud.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse osalejate arv, v.a rühmajuhid, saatvad isikud ja juhendajad.

Summa

100 eurot osaleja kohta

Individuaalne toetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Elamiskulud.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse viibimise kestus osaleja kohta, k.a rühmajuhid ja saatvad isikud.

Summa

62 eurot päevas osaleja kohta.

Iga osaleja saab toetust maksimaalselt 21 päeva eest.

Kaasamistoetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud õpirändetegevuste korraldamisega vähemate võimalustega osalejatele.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse vähemate võimalustega osalejate arv, v.a rühmajuhid, saatvad isikud ja juhendajad.

Summa

100 eurot osaleja kohta

Lisakulud, mis on otseselt seotud vähemate võimalustega osalejate ja neid saatvate isikutega, sealhulgas rühmajuhtide ja juhendajatega (sealhulgas põhjendatud reisi- ja elamiskulud, kui nendele osalejatele ei ole toetust taotletud reisi- ja individuaalse toetuse eelarvekategooriatest).

Rahastamismehhanism: tegelikud kulud.

Eraldamisel kohaldatav reegel: taotleja peab taotlust põhjendama ja riiklik büroo peab selle heaks kiitma.

Summa

100% rahastamiskõlblikest kuludest

Erakorralised kulud

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud finantstagatise andmisega, kui riiklik büroo seda nõuab.

Kulud, mis on seotud viisa, elamislubade, vaktsineerimiste ja arstitõenditega.

Broneerimiskulud: mõnes riigis on reisimiseks nõutav koha broneerimine. Need broneerimiskulud on vajaduse korral võimalik katta lisaks reisipassile.

Osalejate, sh rühmajuhtide, saatvate isikute ja juhendajate suured reisikulud; sh keskkonnasäästlikemate ja väiksema CO2 heitega transpordivahendite kasutamine.

Rahastamismehhanism: tegelikud kulud.

Eraldamisel kohaldatav reegel: taotleja peab taotlust põhjendama ja riiklik büroo peab selle heaks kiitma.

Summa

Finantstagatis: 80% rahastamiskõlblikest kuludest.

Suured reisikulud: 80% rahastamiskõlblikest kuludest.

Broneerimiskulud: 80% rahastamiskõlblikest broneerimiskuludest.

Kulud, mis on seotud viisa, elamislubade, vaktsineerimiste ja arstitõenditega: 100% rahastamiskõlblikest kuludest.

 • 1 Vt nt SALTO osaluse ja info ressursikeskuse koostatud noorte osaluse moodulite komplekti 9. moodul „DiscoverEU“ (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf).
 • 2 Vähemalt neljast 18–30aastasest noorest koosnev rühm. Üks rühmaliige võtab endale esindaja rolli ja vastutab rühma nimel. Mitteametliku rühma määratlus on esitatud sõnastikus. Selle meetme ja sellega seotud sätete kontekstis kuulub mitteametlik noorterühm osaleva organisatsiooni mõiste alla. Viidet osalevale organisatsioonile tuleb käsitada nii, et see hõlmab ka mitteametlikku noorterühma.
 • 3

  Kaaluda tuleb järgmist: 

  vanuse alampiir – osalejad peavad tegevuse alguse kuupäeva seisuga olema nõutud miinimumvanuses;

  vanuse ülempiir – osalejad ei tohi olla tegevuse alguse kuupäeva seisuga vanemad kindlaksmääratud maksimumvanusest.

 • 4 Vt sõnastikus mõiste „vähemate võimalustega osaleja“ määratlus.
 • 5 Rühmajuht on täiskasvanu, kes liitub noortega, et tagada nende tõhus õppimine, kaitse ja turvalisus.
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9.
 • 7 Reisipass kehtib 30 päeva, mille jooksul osaleja saab teha seitsmel reisipäeval (keskööst keskööni) nii palju rongireise, kui ta soovib. See, kuidas veeta ülejäänud päevad, on osaleja enda otsustada.
Tagged in:  Youth