Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2024.

Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2024 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Σχεδια κινητικοτητας για νεους — «Δραση Ενταξης DiscoverEU»

Στο πλαίσιο της «δράσης ένταξης DiscoverEU», οργανώσεις και άτυπες ομάδες νέων μπορούν να λάβουν στήριξη για την υλοποίηση σχεδίων που επιτρέπουν σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν στο DiscoverEU επί ίσοις όροις με τους συνομηλίκους τους.

Το DiscoverEU παρέχει στους νέους ηλικίας 18 ετών την ευκαιρία να αποκτήσουν μια σύντομη εμπειρία ταξιδιού στην Ευρώπη, μόνοι τους ή σε ομάδα, σιδηροδρομικώς ή με άλλους τρόπους μεταφοράς, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Οι στόχοι είναι οι εξής:

 • να δοθεί στους νέους η ευκαιρία να μάθουν για την Ευρώπη, αλλά και να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες της Ευρώπης για τις μελλοντικές τους επιλογές όσον αφορά την εκπαίδευση και τη ζωή·
 • να εφοδιαστούν οι νέοι με γνώσεις, δεξιότητες ζωής και ικανότητες που τους είναι χρήσιμες·
 • να ενθαρρυνθεί η σύνδεση και ο διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ των νέων·
 • να ενισχυθεί το αίσθημα των νέων ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
 • να παρακινηθούν οι νέοι να ενστερνιστούν τα βιώσιμα ταξίδια ειδικότερα και να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση εν γένει.

Στοχοι της δρασης

Το DiscoverEU επιδιώκει να ενισχύσει τη διάσταση της ένταξης παρέχοντας πρόσθετη στήριξη σε συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες για να εξερευνήσουν την Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, η «δράση ένταξης DiscoverEU» έχει ως στόχο:

 • να προσεγγίσει τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες που δεν θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση με δική τους πρωτοβουλία·
 • να υπερβεί τα εμπόδια που εμποδίζουν τους νέους αυτούς να συμμετάσχουν άμεσα στον γύρο υποβολής γενικών αιτήσεων DiscoverEU και να παράσχει την αναγκαία υποστήριξη που χρειάζονται για να μπορέσουν να ταξιδέψουν·
 • να ενεργοποιήσει και να ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν στο DiscoverEU.

Πλαισιο πολιτικης

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία 2019-2027 καθορίζει ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018, με τίτλο «Ενεργοποίηση, σύνδεση και ενίσχυση των νέων». Η στρατηγική επιδιώκει να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο, υποστηρίζει τη συμμετοχή τους στα κοινά και στην κοινωνία και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας. Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία περιλαμβάνει επίσης μια διαδικασία διαλόγου για τη νεολαία και, σε αυτό το πλαίσιο, το 2018 θεσπίστηκαν 11 ευρωπαϊκοί στόχοι για τη νεολαία. Οι εν λόγω στόχοι προσδιορίζουν διατομεακά ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή των νέων και επισημαίνουν τις προκλήσεις. Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία θα πρέπει να συμβάλλει στην εκπλήρωση αυτού του οράματος των νέων. Υπό τη βασική παράμετρο «Σύνδεση», η Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία προάγει και διευκολύνει τη σύνδεση, τις σχέσεις και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των νέων ως καίριο στοιχείο της μελλοντικής ανάπτυξης της ΕΕ. Η εν λόγω σύνδεση ενισχύεται καλύτερα μέσω διαφορετικών μορφών κινητικότητας, μία από τις οποίες είναι η πρωτοβουλία DiscoverEU.

Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία |Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας (europa.eu).

Περιγραφη των δραστηριοτητων

Δράση ένταξης DiscoverEU

Με τη «δράση ένταξης DiscoverEU», ένας έως πέντε νέοι με λιγότερες ευκαιρίες από την ίδια χώρα συναντώνται για σύντομο χρονικό διάστημα για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Η περίοδος μάθησης περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού DiscoverEU, καθώς και την παρακολούθηση μετά το ταξίδι.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο της δράσης DiscoverEU: ταξίδια για ακαδημαϊκές σπουδές· δραστηριότητες ανταλλαγών που αποσκοπούν σε οικονομικό κέρδος· δραστηριότητες ανταλλαγών που μπορούν να θεωρηθούν καλλιτεχνικές περιοδείες, καταστατικές συνελεύσεις, σεμινάρια κατάρτισης από ενηλίκους σε νέους.

Οργανωση σχεδιου

Τα σχέδια υλοποιούνται από μία οργάνωση ή άτυπη ομάδα νέων που αποστέλλει μία ή περισσότερες (ομάδες) συμμετεχόντων σε μετακίνηση στο πλαίσιο της δράσης DiscoverEU. Ο οργανισμός θα πρέπει να επωφεληθεί από τη συμμετοχή του στη «δράση ένταξης DiscoverEU» και, ως εκ τούτου, το σχέδιο θα πρέπει να συνάδει με τους στόχους του οργανισμού και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Είναι δυνατή η συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη σε άλλες χώρες η οποία θα μπορούσε να προσφέρει δραστηριότητες 1 ή στήριξη στους συμμετέχοντες, π.χ. φιλοξενία κ.λπ.

Κάθε σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί και οι νέοι που συμμετέχουν στις δραστηριότητες θα πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια, βελτιώνοντας, έτσι, τη μαθησιακή εμπειρία τους.

 • σχεδιασμός της ταξιδιωτικής εμπειρίας (προσδιορισμός των αναγκών, των στόχων, των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ειδών δραστηριοτήτων, προγραμματισμός του ταξιδιού, χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων κ.λπ.)·
 • προετοιμασία (πρακτικές ρυθμίσεις των μετακινήσεων στο πλαίσιο της δράσης DiscoverEU, κατάρτιση συμφωνιών με ενδιαφερόμενα μέρη, οργάνωση γλωσσικών/διαπολιτισμικών/μαθησιακών/πολιτιστικών/περιβαλλοντικών/ψηφιακών δραστηριοτήτων και ενέργειες σχετικά με την προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρησή τους κ.λπ.)·
 • υλοποίηση δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια μετακινήσεων στο πλαίσιο της δράσης DiscoverEU·
 • παρακολούθηση (αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, προσδιορισμός και τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων του σχεδίου).

Μια ποιοτική δράση ένταξης DiscoverEU:

 • εδράζεται στην ενεργό συμμετοχή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες και των συμμετεχόντων οργανισμών, οι οποίοι θα πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια του σχεδίου, βελτιώνοντας, με τον τρόπο αυτόν, τη μαθησιακή και αναπτυξιακή εμπειρία τους·
 • περιλαμβάνει κατά προτίμηση διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες και αξιοποιεί την εν λόγω πολυμορφία·
 • βασίζεται σε σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες των συμμετεχόντων νέων·
 • διασφαλίζει ότι τα μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά αποτελέσματα της εμπειρίας των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της δράσης DiscoverEU προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται δεόντως·
 • ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να προβληματίζονται σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα και αξίες.

Μαθησιακή διαδικασία

Η οργάνωση της δράσης ένταξης DiscoverEU στο πλαίσιο μη τυπικής μάθησης απαιτεί τουλάχιστον ένα μέρος των επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων να έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες ευκαιρίες. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμβάλουν στον προσδιορισμό των αναγκών τους και της μάθησης που επιθυμούν να λάβουν ή να εξελίξουν μέσω της μετακίνησής τους στο πλαίσιο της δράσης DiscoverEU.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της δραστηριότητας / των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους (οργάνωση του προγράμματος, διαδρομή, δραστηριότητες, κρατήσεις διαμονής) και να εξετάζουν τους τρόπους προετοιμασίας τους ώστε να μεγιστοποιούν τη μαθησιακή και προσωπική ανάπτυξη που προκύπτει από τη μετακίνηση.

Μετά τη μετακίνηση στο πλαίσιο της δράσης DiscoverEU, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλούνται να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με την εμπειρία τους από τη δράση DiscoverEU και να αναστοχάζονται σχετικά με όσα έμαθαν και σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Οι οργανισμοί θα πρέπει να στηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ιδίως χρησιμοποιώντας το Youthpass για τους συμμετέχοντες στη δράση DiscoverEU.

Προστασία και ασφάλεια των συμμετεχόντων

Η «δράση ένταξης DiscoverEU» μπορεί να περιλαμβάνει αρχηγούς ομάδων, συντονιστές, συνοδούς που μπορούν να παρακολουθούν και να παρέχουν υποστήριξη στους συμμετέχοντες προκειμένου να διασφαλίσουν ποιοτική μαθησιακή διαδικασία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού DiscoverEU. Ταυτόχρονα, φροντίζουν για την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, σεβασμού και χωρίς διακρίσεις, καθώς και για την προστασία των συμμετεχόντων. Κατά τον σχεδιασμό και την προετοιμασία μια μετακίνησης στο πλαίσιο της δράσης ένταξης DiscoverEU, θα πρέπει να καλύπτεται το ζήτημα της προστασίας και της ασφάλειας των συμμετεχόντων και θα πρέπει να προβλέπονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη/μείωση των κινδύνων.

Πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus στον τομέα της νεολαίας

Η υλοποίηση όλων των σχεδίων που στηρίζονται από την εν λόγω δράση πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα ποιότητας Erasmus στον τομέα της νεολαίας όσον αφορά την οργάνωση δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας υψηλής ποιότητας. Τα πρότυπα ποιότητας Erasmus στον τομέα της νεολαίας καλύπτουν τις βασικές αρχές της δράσης, καθώς και συγκεκριμένες πρακτικές υλοποίησης των καθηκόντων στο πλαίσιο του σχεδίου, όπως η επιλογή και προετοιμασία των συμμετεχόντων, ο προσδιορισμός, η αξιολόγηση και η αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου κ.λπ. Τα πρότυπα ποιότητας Erasmus στον τομέα της νεολαίας διατίθενται εδώ: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_el  

Οριζόντιες διαστάσεις

Ένταξη και πολυμορφια

Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ως στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης, της ένταξης και της δικαιοσύνης σε όλες τις δράσεις του. Οι οργανισμοί θα πρέπει να σχεδιάζουν στο πλαίσιο του σχεδίου δραστηριότητες προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες και εντάσσοντάς τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Η δράση ένταξης DiscoverEU είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την ένταξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες:

 • για την απόκτηση της εμπειρίας του να ταξιδεύεις μόνος ως άτομο·
 • η ομαδική κινητικότητα προσφέρει διεθνή εμπειρία κινητικότητας εντός της ασφάλειας μιας ομάδας·
 • λόγω της σύντομης διάρκειας και της συνεχούς συνοδείας από έναν οργανισμό, οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία του να ταξιδεύουν σε ομάδα ή ακόμη και μόνοι τους.

Η δράση ένταξης DiscoverEU είναι επίσης κατάλληλη για εργασία στους τομείς της ένταξης και της πολυμορφίας για τη στήριξη της καταπολέμησης των στερεοτύπων, για την προώθηση της κατανόησης, της ανοχής και της μη διάκρισης. 

Περιβαλλοντικη βιωσιμοτητα

Η δράση DiscoverEU θα πρέπει να προάγει την περιβαλλοντικά βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά μεταξύ των συμμετεχόντων αυξάνοντας την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη σημασία της δράσης για τη μείωση ή την αντιστάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Η δράση ένταξης DiscoverEU θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με περιβαλλοντική συνείδηση π.χ. μέσω της ενσωμάτωσης βιώσιμων πρακτικών όπως η επιλογή επαναχρησιμοποιούμενων ή φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, η μείωση αποβλήτων και η ανακύκλωση, καθώς και τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς.

Ψηφιακος μετασχηματισμος στο πλαισιο της δρασης DiscoverEU

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς προκειμένου να ενσωματώσουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικτυακών μεθόδων μάθησης με σκοπό τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και της ποιότητας των δραστηριοτήτων τους. Ενθαρρύνεται η εισαγωγή ψηφιακών και διαδικτυακών στοιχείων για τη μείωση του ορίου συμμετοχής των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Μέσω σχεδίων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στην προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και/ή στην ανάπτυξη της κατανόησης των κινδύνων και των ευκαιριών της ψηφιακής τεχνολογίας, το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει νοοτροπίες και να συμβάλλει στην ανάπτυξη ψηφιακών και μικτών προσεγγίσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της νεολαίας.

Ανάλογα με τον σχεδιασμό και τους στόχους των δραστηριοτήτων, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η ευαισθητοποίηση σε ψηφιακά θέματα καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών μπορούν να εισαχθούν σε μαθησιακές δραστηριότητες κινητικότητας.

Συμμετοχη

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς στη βελτίωση της ποιότητας των έργων τους, ενσωματώνοντας μια συμμετοχική διάσταση, προσφέροντας στους νέους κατάλληλες ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των έργων ως μέσο για την ανακάλυψη των οφελών της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της συμμετοχής στον δημοκρατικό βίο. Οι πόροι για την ενίσχυση της συμμετοχικής διάστασης των υποστηριζόμενων έργων είναι προσβάσιμοι, μεταξύ άλλων, μέσω του δικτυακού τόπου participationpool.eu. Ενθαρρύνονται επίσης οι δεσμοί και η συμμετοχή σε υφιστάμενες εθνικές, διεθνείς ή (άλλες) πρωτοβουλίες και πλατφόρμες της ΕΕ που αφορούν τη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο και στα κοινά.

Κριτηρια που χρησιμοποιουνται για την αξιολογηση του σχεδιου

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Γενικα κριτηρια επιλεξιμοτητας

Εφαρμόζονται τα παρακάτω γενικά κριτήρια στις αιτήσεις για τη δράση ένταξης DiscoverEU. 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε επιλέξιμος συμμετέχων οργανισμός ή ομάδα που εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Επιλέξιμος συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ· δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο· κοινωνική επιχείρηση· κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
 • μια άτυπη ομάδα νέων 2 .

που εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Τουλάχιστον ένας συμμετέχων οργανισμός

Διάρκεια του σχεδίου

Από 3 έως 18 μήνες.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:

4 Οκτωβρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 31ης Αυγούστου του επόμενου έτους

Πιθανή πρόσθετη προθεσμία:

23 Φεβρουαρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Ιουλίου του ίδιου έτους και της 31ης Μαρτίου του επόμενου έτους·

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Παραρτήματα

Στο έντυπο της αίτησης πρέπει να επισυνάπτεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

Προσθετα κριτηρια επιλεξιμοτητας για τη δραση ενταξης DiscoverEU

Διάρκεια ανά μετακίνηση DiscoverEU

Από 1 έως 30 ημέρες.

Ο οργανισμός μπορεί να διοργανώσει διάφορες μετακινήσεις στο πλαίσιο της δράσης DiscoverEU (με 1-5 συμμετέχοντες και ενδεχομένως συνοδούς κάθε φορά) κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του σχεδίου.

Τόπος/-οι του σχεδίου

Οι μετακινήσεις στο πλαίσιο της δράσης DiscoverEU πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον σε μια άλλη χώρα διαφορετική από εκείνη από την οποία ξεκίνησαν το ταξίδι τους οι συμμετέχοντες.

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Πρέπει να συμμετέχει ένας συμμετέχων οργανισμός.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Νέοι με λιγότερες ευκαιρίες 3 , ηλικίας 18 ετών 4 , που διαμένουν μόνιμα στις χώρες του οργανισμού αποστολής τους.

Οι επικεφαλής ομάδων 5 και οι συντονιστές που συμμετέχουν πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Αριθμός συμμετεχόντων και σύνθεση εθνικών ομάδων

Από 1 έως και 5 συμμετέχοντες ανά μετακίνηση DiscoverEU (δεν λαμβάνονται υπόψη οι επικεφαλής ομάδων, οι συντονιστές και οι συνοδοί).

Οι ομάδες μπορούν να ταξιδεύουν μόνες τους ή με συνοδό.

Κριτηρια χορηγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια χορήγησης. Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπροσθέτως, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παρακάτω.

Συνάφεια, σκεπτικό και αντίκτυπος  (μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

 • Η συνάφεια του σχεδίου με:
  • τους στόχους της δράσης·
  • τις ανάγκες των συμμετεχόντων οργανισμών και ατόμων·
  • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο καθιστά δυνατή τη μάθηση μέσω της ανακάλυψης·
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
  • στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του σχεδίου·
 • Ο βαθμός στον οποίο ο οργανισμός μπορεί να αποδείξει προηγούμενη πείρα στη συνεργασία με νέους με λιγότερες ευκαιρίες σε τοπικό επίπεδο.
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο είναι κατάλληλο να συμβάλει στην ένταξη και την πολυμορφία, στις πράσινες, ψηφιακές και συμμετοχικές διαστάσεις του προγράμματος.
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο εισάγει νεοεισερχόμενους και λιγότερο έμπειρους οργανισμούς στο πρόγραμμα Erasmus+, οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν πείρα στη συνεργασία με νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

Ποιότητα σχεδιασμού του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

 • Σαφήνεια, πληρότητα και ποιότητα όλων των φάσεων του σχεδίου: προετοιμασία προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες των συμμετεχόντων, υποστήριξη κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, υλοποίηση δραστηριοτήτων και παρακολούθηση·
 • Ο βαθμός συμμετοχής των συμμετεχόντων σε όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων·
 • Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς. 
 • Ποιότητα των ρυθμίσεων και στήριξης της διαδικασίας προβληματισμού, προσδιορισμός και τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων και χρήση του Youthpass·
 • Επάρκεια και αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται για τη διασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας των συμμετεχόντων.
 • Ο βαθμός στον οποίον οι δραστηριότητες ενσωματώνουν βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Ποιότητα της διαχείρισης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Ποιότητα των πρακτικών ρυθμίσεων, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης·
 • Ποιότητα της συνεργασίας και της επικοινωνίας με άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, κατά περίπτωση·
 • Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των διαφόρων φάσεων και των αποτελεσμάτων του σχεδίου·
 • Καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων που αποβλέπουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εντός και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών.

Κανονες χρηματοδοτησης

Κατηγορια προϋπολογισμου - Έξοδα μετακινησης

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Ταξιδιωτική κάρτα: Αριθμός ταξιδιωτικών καρτών για τους συμμετέχοντες.

Αριθμός ταξιδιωτικών καρτών τυχόν συνοδού (με χρήση του ίδιου μεταφορικού μέσου με τους συμμετέχοντες).

Κατά γενικό κανόνα, οι συμμετέχοντες θα ταξιδεύουν με τον τρόπο μεταφοράς που παράγει τις συνολικά χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 6 .

Μηχανισμός χρηματοδότησης:

 • Συνεισφορά σε είδος για την ταξιδιωτική κάρτα.
 • Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος: στις περιπτώσεις που η χώρα προέλευσης δεν συνδέεται άμεσα με το σιδηροδρομικό σύστημα της ηπειρωτικής Ευρώπης και απαιτούνται πρόσθετες μετακινήσεις, με άλλα μέσα μεταφοράς, για την άφιξη στη χώρα όπου αρχίζει η κινητικότητα. 
 • Πράσινη μετακίνηση: στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες χρειάζεται να ταξιδέψουν παραπάνω για να φτάσουν στον τόπο έναρξης της δραστηριότητας, δικαιούνται επίσης επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης μετακίνησης, όπου αυτό ισχύει.

Ποσό

Ταξιδιωτική κάρτα 7 ημερών 7 για μετακινήσεις εντός ενός μηνός

Συνεισφορά για τη χρήση άλλων μέσων μεταφοράς, κατά περίπτωση

Απόσταση μετακίνησης Συνήθης μετακίνηση Πράσινη μετακίνηση
10 – 99 χλμ. 23 EUR  
100 – 499 χλμ. 180 EUR 210 EUR
500 – 1 999 χλμ. 275 EUR 320 EUR
2 000 – 2 999 χλμ. 360 EUR 410 EUR
3 000 – 3 999 χλμ. 530 EUR 610 EUR
4 000 – 7 999 χλμ. 820 EUR  
8 000 χλμ. και άνω 1 500 EUR  

Κατηγορια προϋπολογισμου - Επιχορηγηση για την καλυψη των οργανωτικων δαπανων

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει του αριθμού συμμετεχόντων, εξαιρουμένων των επικεφαλής ομάδων, των συνοδών και των συντονιστών.

Ποσό

100 EUR ανά συμμετέχοντα

Κατηγορια προϋπολογισμου - Επιχορηγηση για την καλυψη των ατομικων δαπανων

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες που συνδέονται με τη διαβίωση.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής ομάδων, των συνοδών και των συντονιστών.

Ποσό

70 EUR ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα.

Έως 21 ημέρες επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα.

Κατηγορια προϋπολογισμου - Στηριξη για την ενταξη

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες που αφορούν τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει του αριθμού συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες, εξαιρουμένων των επικεφαλής ομάδων, των συνοδών και των συντονιστών.

Ποσό

100 EUR ανά συμμετέχοντα

Πρόσθετες δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες και τους συνοδούς τους, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής ομάδων και των συντονιστών (περιλαμβανομένων αιτιολογημένων δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον δεν έχει ζητηθεί επιχορήγηση για τους εν λόγω συμμετέχοντες από τις κατηγορίες προϋπολογισμού «Δαπάνες μετακίνησης» και «Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών»).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.

Ποσό

100 % των επιλέξιμων δαπανών

Κατηγορια προϋπολογισμου- Έκτακτες δαπανες

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες για την παροχή οικονομικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

Θεώρηση και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις.

Δαπάνες κράτησης: σε ορισμένες χώρες δεν είναι δυνατόν να ταξιδέψετε χωρίς υποχρεωτική κράτηση θέσης. Κατά περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης αυτών των δαπανών κράτησης επιπλέον της ταξιδιωτικής κάρτας.

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, των επικεφαλής ομάδας και των συντονιστών  που δεν μπορούν να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο της συνήθους κατηγορίας «Δαπάνες μετακίνησης» λόγω μεγάλης γεωγραφικής απόστασης ή άλλων εμποδίων (δηλ. όταν η χρήση καθαρότερων μεταφορικών μέσων με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συνεπάγεται υψηλά έξοδα μετακίνησης).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.  Οι υψηλές δαπάνες μετακίνησης ισχύουν σε περιπτώσεις στις οποίες η επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης βάσει μοναδιαίου κόστους δεν καλύπτει το 70 % των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Εάν εγκριθούν, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τη συνήθη επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού.

Ποσό

Οικονομική εγγύηση: 80 % των επιλέξιμων δαπανών

Θεώρηση και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις: 100 % των επιλέξιμων δαπανών

Δαπάνες κράτησης: το 80 % των επιλέξιμων δαπανών κράτησης

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: 80 % των επιλέξιμων δαπανώ

 • 1 Ως πηγή έμπνευσης μπορείτε να συμβουλευτείτε την εργαλειοθήκη για τη συμμετοχή των νέων που καταρτίστηκε από το δίκτυο SALTO PI, ενότητα 9 «DiscoverEU» (Ανακαλύψτε την ΕΕ) – (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf) ↩ back
 • 2 Ομάδα τουλάχιστον τεσσάρων νέων μεταξύ 18 και 30 ετών. Ένα από τα μέλη της ομάδας αναλαμβάνει τον ρόλο εκπροσώπου, καθώς και την ευθύνη εξ ονόματος της ομάδας. Για τον ορισμό της άτυπης ομάδας, ανατρέξτε στο γλωσσάριο. Για τον σκοπό της παρούσας δράσης, καθώς και για κάθε διάταξη συναφή με αυτήν, η «άτυπη ομάδα νέων» εντάσσεται στην έννοια «συμμετέχων οργανισμός». Οποιαδήποτε αναφορά στον «συμμετέχοντα οργανισμό» θεωρείται ότι καλύπτει επίσης την «άτυπη ομάδα νέων». ↩ back
 • 3 Για τον ορισμό του «συμμετέχοντος με λιγότερες ευκαιρίες» βλ. το γλωσσάριο. ↩ back
 • 4 Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

  κατώτατα όρια ηλικίας — οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας·

  ανώτατα όρια ηλικίας — οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο ανώτατο όριο ηλικίας κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας.

  ↩ back

 • 5 Επικεφαλής ομάδας είναι ένας ενήλικας ο οποίος συνοδεύει τους νέους που συμμετέχουν σε ανταλλαγές νέων και μεριμνά για την αποτελεσματική εκπαίδευση, την προστασία και την ασφάλειά τους. ↩ back
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9 ↩ back
 • 7 Η ταξιδιωτική κάρτα ισχύει για 30 ημέρες κατά τις οποίες ο συμμετέχων μπορεί να ταξιδέψει σε όσα τρένα επιθυμεί, από τα μεσάνυχτα έως τα μεσάνυχτα κάθε μίας από τις επτά ημέρες μετακίνησης. Ο τρόπος με τον οποίο περνά τις υπόλοιπες ημέρες επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του συμμετέχοντος. ↩ back
Tagged in:  Youth