Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

”Projekti mobilnosti za mlade – „Aktivnost Uključivanja u Okviru Inicijative DiscoverEU”

Na temelju aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU organizacije i neformalne skupine mladih mogu primati potporu za provedbu projekata koji mladima s manje mogućnosti omogućuju da u inicijativi DiscoverEU sudjeluju ravnopravno sa svojim vršnjacima.

DiscoverEU mladim osobama koje su napunile 18 godina nudi mogućnost kratkoročnog pojedinačnog ili grupnog iskustva putovanja Europom, i to vlakom ili drugim prijevoznim sredstvima prema potrebi. Ciljevi su sljedeći:

 • omogućiti mladima da uče o Europi, ali i da otkriju prilike koje im Europa nudi u pogledu budućeg obrazovanja i životnih odluka
 • pružiti mladima znanje i životne vještine i kompetencije koje će im biti važne u budućnosti
 • poticati povezanost i međukulturni dijalog među mladima
 • pobuditi osjećaj pripadnosti Europskoj uniji među mladima
 • potaknuti mlade da prigrle održiva putovanja, ali i ekološku savjest općenito.

Ciljevi aktivnosti

Cilj je inicijative DiscoverEU učvrstiti dimenziju uključivanja tako da sudionicima s manje mogućnosti osigura dodatnu potporu za istraživanje Europe.

Točnije, aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU ima sljedeće ciljeve:

 • doprijeti do mladih s manje mogućnosti koji se ne bi prijavili na vlastitu inicijativu
 • nadvladati prepreke koje te mlade sprečavaju u izravnom sudjelovanju u općem krugu prijava za DiscoverEU i pružiti im potrebnu potporu da bi mogli putovati
 • potaknuti i ojačati razvoj kompetencija i vještina među mladima s manje mogućnosti koji sudjeluju u inicijativi DiscoverEU.

Politički kontekst

Strategijom Europske unije za mlade za razdoblje 2019. – 2027. postavlja se okvir za europsku suradnju u području mladih na temelju Komunikacije Komisije od 22. svibnja 2018. pod nazivom „Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih”. Strategijom se potiče sudjelovanje mladih u demokratskom životu, podupire društveni i građanski angažman i nastoji osigurati da svi mladi imaju potrebna sredstva za sudjelovanje u društvu. Strategija EU-a za mlade uključuje i proces dijaloga s mladima, a u tom je kontekstu 2018. razvijeno 11 europskih ciljeva za mlade. U okviru tih ciljeva utvrđena su međusektorska područja koja utječu na život mladih i s njima povezani izazovi: Strategija EU-a za mlade trebala bi pridonijeti ostvarivanju te vizije mladih. U području djelovanja „Povezivanje” strategija EU-a za mlade promiče i olakšava povezivanje, uspostavu odnosa i razmjenu iskustava među mladima kao okosnice za budući razvoj EU-a. Te se veze najbolje potiču različitim oblicima mobilnosti, među kojima je i DiscoverEU.Strategija EU-a za mlade |Europski portal za mlade (europa.eu).

Opis aktivnosti

Aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU

U okviru aktivnosti jedna do pet mladih osoba s manje mogućnosti koje su iz iste zemlje dobiva priliku za kratko okupljanje i putovanje Europom. Razdoblje učenja obuhvaća planiranje, pripremu, provedbu prije i nakon putovanja u okviru inicijative DiscoverEU te prateće mjere nakon putovanja.

Sljedeće aktivnosti nisu prihvatljive za bespovratna sredstva u okviru inicijative DiscoverEU: akademska studijska putovanja, aktivnosti razmjene s ciljem ostvarivanja financijske dobiti, aktivnosti razmjene koje se mogu smatrati turnejama, osnivačkim sastancima i tečajevima osposobljavanja koje odrasle osobe pružaju mladima.

Uspostava projekta

Projekt provodi jedna organizacija ili neformalna skupina mladih koja šalje jednu ili više skupina sudionika na putovanje u okviru inicijative DiscoverEU. Projekt bi trebao biti usklađen s ciljevima organizacije i odgovarati njezinim potrebama kako bi ona mogla ostvariti korist od sudjelovanja u aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU. Moguće je surađivati s dionicima u drugim zemljama koji sudionicima mogu ponuditi aktivnosti 1 ili potporu, npr. smještaj itd.

Projekt se sastoji od četiri faze: planiranje, priprema, provedba i prateće mjere. Organizacije sudionice i mladi uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja:

 • planiranje iskustva putovanja (definiranje potreba, ciljeva, ishoda učenja, oblika aktivnosti, planiranje putovanja, raspored aktivnosti itd.)
 • priprema (rješavanje praktičnih pitanja putovanja, potpisivanje sporazuma s dionicima, organizacija jezičnih, međukulturnih, kulturnih, okolišnih i digitalnih aktivnosti i aktivnosti povezanih s učenjem te obavljanje zadataka povezanih s pripremom sudionika prije odlaska itd.)
 • provedba aktivnosti tijekom putovanja
 • prateće mjere (evaluacija aktivnosti, utvrđivanje i evidentiranje ishoda učenja sudionika te diseminacija i korištenje rezultata projekta).

Kvalitetna aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU:

 • oslanja se na aktivno sudjelovanje mladih s manje mogućnosti i organizacija sudionica, koji bi trebali imati aktivnu ulogu u svim fazama projekta i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja i razvoja
 • po mogućnosti uključuje raznolike skupine sudionika s manje mogućnosti i temelji se na toj raznolikosti
 • temelji se na jasno utvrđenim potrebama mladih sudionika
 • osigurava da se ishodi neformalnog i informalnog učenja sudionika u inicijativi DiscoverEU ispravno utvrde i evidentiraju
 • potiče sudionike da razmišljaju o europskim temama i vrijednostima.

Proces učenja

Postavljanje aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU u kontekst neformalnog učenja podrazumijeva da je barem dio željenih ishoda učenja planiran unaprijed kako bi se osigurale odgovarajuće prilike. Sudionici bi trebali pridonijeti utvrđivanju svojih potreba i znanja koje žele steći ili razviti tijekom putovanja u okviru inicijative DiscoverEU.

Sudionici bi trebali biti što više uključeni u osmišljavanje i razvoj aktivnosti tijekom putovanja (uspostava programa, plan putovanja, aktivnosti, rezerviranje smještaja itd.) i razmisliti o tome kako se pripremiti da putovanje što bolje iskoriste za učenje i osobni razvoj.

Nakon putovanja sudionike bi trebalo pozvati da daju povratne informacije o iskustvu te razmisle o tome što su naučili i kako mogu iskoristiti ishode učenja.

Organizacije bi trebale podupirati proces učenja i utvrđivanje i evidentiranje ishoda učenja, posebice putem alata Youthpass za sudionike inicijative DiscoverEU.

Zaštita i sigurnost sudionika

Aktivnost uključivanja može uključivati voditelje skupine, facilitatore i osobe u pratnji koji prate sudionike i pružaju im potporu kako bi osigurali kvalitetan proces učenja tijekom putovanja u okviru inicijative DiscoverEU. Ujedno se brinu za sigurno i nediskriminirajuće okruženje ispunjeno poštovanjem i za zaštitu sudionika. Tijekom planiranja i pripreme putovanja u okviru inicijative DiscoverEU treba voditi računa o zaštiti i sigurnosti sudionika i predvidjeti sve potrebne mjere za sprečavanje/smanjenje rizika.

Erasmus standardi kvalitete u području mladih

Pri provedbi svih projekata koji se podupiru u okviru ove aktivnosti treba se pridržavati Erasmus standarda kvalitete u području mladih za organiziranje visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja. Obuhvaćaju osnovna načela aktivnosti i konkretne korake za provedbu projektnih zadataka, kao što su odabir i priprema sudionika, definiranje, vrednovanje i priznavanje ishoda učenja, dijeljenje rezultata projekata itd. Erasmus standardi kvalitete u području mladih dostupni su na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_hr.  

Horizontalne dimenzije

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Organizacije bi trebale osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove sudionika s manje mogućnosti te ih uključiti u proces donošenja odluka. 

Aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU osobito je primjerena za uključivanje mladih s manje mogućnosti zato što:

 • omogućuje stjecanje iskustva samostalnog putovanja
 • grupna mobilnost pruža iskustvo međunarodne mobilnosti u sigurnom okruženju grupe
 • zbog kratkog trajanja i bliske pratnje koju osigurava organizacija mladi s manje mogućnosti mogu steći iskustvo putovanja u skupini ili čak iskustvo samostalnog putovanja.

Aktivnost uključivanja prikladna je i za rad na uključivosti i raznolikosti za potporu borbi protiv stereotipa, poticanje razumijevanja, tolerancije i nediskriminacije. 

Okolišna održivost

DiscoverEU bi među sudionicima trebao promicati okolišno održivo i odgovorno ponašanje, ističući važnost zalaganja za smanjenje ili kompenziranje ekološkog otiska aktivnosti mobilnosti. Aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU trebalo bi osmisliti i provoditi vodeći računa o okolišu npr. integriranjem održive prakse, kao što su odabir materijala koji se mogu ponovno koristiti ili su prihvatljivi za okoliš, smanjenje otpada i recikliranje i odabir održivih načina prijevoza.

Digitalna transformacija u okviru inicijative DiscoverEU

U okviru programa Erasmus+ sve se organizacije sudionice potiču na uvođenje digitalnih alata i metoda učenja putem interneta kako bi se nadopunile aktivnosti uz fizičku prisutnost, poboljšala suradnja između dionika i povećala kvaliteta aktivnosti. Potiče se uvođenje digitalnih i internetskih elemenata kako bi se smanjio prag za sudjelovanje mladih s manje mogućnosti. Provođenjem projekata i aktivnosti čiji je cilj jačanje digitalnih vještina, poticanje digitalne pismenosti i/ili razumijevanja rizika i mogućnosti digitalne tehnologije program može pridonijeti promjeni načina razmišljanja te razvoju digitalnih i kombiniranih pristupa u aktivnostima mladih.

Ovisno o planu i ciljevima aktivnosti, razvoj kompetencija i informiranosti o digitalnim izazovima te korištenje novim tehnologijama mogu se uvesti u mobilnosti u svrhu učenja.

Sudjelovanje

U okviru programa Erasmus+ sve se organizacije sudionice podupiru u poboljšanju kvalitete svojih projekata uključivanjem participativne dimenzije i pružanjem relevantnih prilika mladima da se aktivno uključe i sudjeluju u osmišljavanju i provedbi projektnih aktivnosti te tako otkriju prednosti aktivnog građanstva i sudjelovanja u demokratskom životu. Resursima za poboljšanje participativne dimenzije podržanih projekata može se pristupiti, među ostalim, putem internetske stranice participationpool.eu. Potiče se i povezivanje s postojećim nacionalnim, međunarodnim ili drugim inicijativama i platformama EU-a koje se temelje na sudjelovanju i građanskom angažmanu te sudjelovanje u njima.

Kriteriji za ocjenjivanje projekta

Kriteriji prihvatljivosti

Opći kriteriji prihvatljivosti

Opći kriteriji u nastavku odnose se na aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU. 

Tko se može prijaviti?

Svaka prihvatljiva organizacija ili skupina sudionica s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu može biti prijavitelj.

Prihvatljive organizacije sudionice

Prihvatljiva organizacija sudionica može biti:

 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija, javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, socijalno poduzeće, tijelo koje ostvaruje dobit i koje je aktivno u području društveno odgovornog poslovanja,
 • neformalna skupina mladih 2

s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Broj organizacija sudionica

Najmanje jedna organizacija sudionica

Trajanje projekta

Od 3 do 18 mjeseci.

Gdje se treba prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima poslovni nastan.

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do sljedećih datuma:

4. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. ožujka i 31. kolovoza sljedeće godine

Mogući dodatni rok:

do 23. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. srpnja iste godine i 31. ožujka sljedeće godine

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Prilozi

Prijavnom obrascu mora se priložiti izjava o časti pravnog zastupnika.

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU

Trajanje po putovanju u okviru inicijative DiscoverEU

Od 1 do 30 dana.

Organizacija može organizirati nekoliko putovanja u okviru inicijative DiscoverEU (jedan do pet sudionika po putovanju i osobe u pratnji prema potrebi) tijekom projektnog ciklusa.

Mjesto provedbe projekta

Putovanja u okviru inicijative DiscoverEU moraju se odvijati u najmanje jednoj zemlji koja nije zemlja u kojoj sudionici započnu svoje putovanje.

Broj organizacija sudionica

Mora sudjelovati jedna organizacija sudionica.

Prihvatljivi sudionici

Mladi s manje mogućnosti 3 koji su napunili 18 godina 4 i imaju boravište u zemljama svojih organizacija pošiljateljica.

Uključeni voditelji skupine 5 , facilitatori ili osobe u pratnji moraju imati najmanje 18 godina.

Broj sudionika i sastav nacionalnih skupina

Najmanje 1, a najviše 5 sudionika po putovanju u okviru inicijative DiscoverEU (ne uključujući voditelje skupina, facilitatore ni osobe u pratnji).

Skupine mogu putovati samostalno ili u pratnji.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju kriterija za dodjelu navedenih u nastavku. Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od kategorija kriterija za dodjelu navedenih u nastavku.

Relevantnost, obrazloženje i učinak (najviše 40 bodova)

 • Relevantnost projekta za: 
  • ciljeve aktivnosti
  • potrebe organizacija sudionica i sudionika
  • Mjera u kojoj projekt osigurava učenje otkrivanjem
 • Mogući učinak projekta: 
  • na sudionike i organizacije sudionice tijekom i nakon završetka projekta
 • Mjera u kojoj organizacija može dokazati prethodno iskustvo u radu s mladima s manje mogućnosti na lokalnoj razini
 • Mjera u kojoj je projekt prikladan za doprinos uključivosti i raznolikosti te zelenoj, digitalnoj i participativnoj dimenziji programa
 • Mjera u kojoj projekt u program Erasmus+ uključuje nove sudionike i organizacije s manje iskustva koji mogu dokazati iskustvo u radu s mladima s manje mogućnosti

Kvaliteta projektnog plana (najviše 40 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza projekta: priprema prilagođena posebnim potrebama sudionika, potpora tijekom putovanja, provedba aktivnosti i prateće mjere
 • Mjera u kojoj su sudionici uključeni sve faze aktivnosti
 • Aktivnosti su pristupačne i uključive 
 • Kvaliteta rješenja i potpore za proces promišljanja, utvrđivanja i evidentiranja ishoda učenja sudionika i upotreba Youthpassa
 • Primjerenost i učinkovitost mjera predviđenih radi sigurnosti i zaštite sudionika
 • Uključivanje održive i ekološki prihvatljive prakse u aktivnosti

Kvaliteta upravljanja projektom (najviše 20 bodova)

 • Kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i potpore
 • Kvaliteta suradnje i komunikacije s drugim relevantnim dionicima ako je primjenjivo
 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje različitih faza i ishoda projekta
 • Primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica

Pravila financiranja

Proračunska kategorija - Putni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Propusnica za putovanje: broj propusnica za putovanje za sudionike.

Broj propusnica za putovanje za sve osobe u pratnji (koje putuju istim prijevoznim sredstvom kao i sudionici).

Sudionici će u načelu putovati prijevoznim sredstvom s ukupno najnižim emisijama stakleničkih plinova 6 .

Mehanizam financiranja:

 • doprinos u naravi za propusnicu za putovanje
 • doprinos jediničnim troškovima: ako zemlja podrijetla nije izravno povezana sa željezničkim sustavom na kontinentalnoj Europi i potrebno je dodatno putovanje drugim prijevoznim sredstvom kako bi se stiglo u zemlju u kojoj započinje mobilnost. 
 • Zeleno putovanje: Ako sudionici trebaju dodatno putovati kako bi stigli na mjesto na kojem aktivnost počinje, imaju pravo na potporu za putovanje, uključujući „zeleno putovanje” ako je primjenjivo.

Iznos

Propusnica za putovanje od sedam dana 7 unutar mjesec dana

Doprinos za korištenje drugim prijevoznim sredstvima ako je primjenjivo

Udaljenost Standardno putovanje Zeleno putovanje
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km ili više 1500 EUR  

Proračunska kategorija - Organizacijska potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika, ne uključujući voditelje skupina, osobe u pratnji i facilitatore.

Iznos

100 EUR po sudioniku

Proračunska kategorija -  Pojedinačna potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja boravka po sudioniku, uključujući voditelje sku

Troškovi povezani s boravkom.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

pina i osobe u pratnji

Iznos

70 EUR po sudioniku po danu

najviše 21 dan potpore po sudioniku

Proračunska kategorija - Potpora za uključivost

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s organizacijom aktivnosti mobilnosti za sudionike s manje mogućnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika s manje mogućnosti, ne uključujući voditelje skupina, osobe u pratnji i facilitatore.

Iznos

100 EUR po sudioniku

Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s manje mogućnosti i osobe u njihovoj pratnji, uključujući voditelje skupina i facilitatore (uključujući opravdane putne i životne troškove ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Iznos

100 % prihvatljivih troškova

Proračunska kategorija - Izvanredni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde.

Troškovi rezervacije: u nekim zemljama nije moguće putovati bez obvezne rezervacije sjedala. Moguće je pokrivanje tih troškova rezervacije povrh propusnice za putovanje ako je primjenjivo.

Visoki putni troškovi sudionika, uključujući osobe u pratnji, voditelje skupina i facilitatore  koji se ne mogu pokriti u okviru standardne kategorije „putovanja” zbog geografske udaljenosti ili drugih prepreka (odnosno ako putovanje čišćim prijevoznim sredstvima s nižim emisijama ugljika dovodi do visokih putnih troškova).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.  Skupa putovanja primjenjuju se samo ako potpora za putovanja koja se temelji na jediničnom trošku ne pokriva 70 % putnih troškova sudionika. Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju standardnu potporu za putovanje.

Iznos

Financijsko jamstvo: 80 % prihvatljivih troškova

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde: 100 % prihvatljivih troškova

Troškovi rezervacije: 80 % prihvatljivih troškova rezervacije

Visoki putni troškovi: 80 % prihvatljivih putnih troškova

  Footnote

 • 1 Za inspirativne primjere vidjeti skup alata za sudjelovanje mladih koji je osmislio SALTO PI, modul 9 „DiscoverEU” (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf). ↩ back
 • 2 Skupina od najmanje četvero mladih u dobi od 18 do 30 godina. Jedan od članova skupine preuzima ulogu predstavnika i odgovornost u ime skupine. Definiciju neformalne skupine pronaći ćete u pojmovniku. Za potrebe ove aktivnosti i svih odredbi povezanih s njom „neformalna skupina mladih” bit će obuhvaćena pojmom „organizacije sudionice”. Upućivanje na „organizaciju sudionicu” odnosit će se i na „neformalnu skupinu mladih”. ↩ back
 • 3 Vidjeti definiciju u pojmovniku pod „osobe s manje mogućnosti”. ↩ back
 • 4 Uzmite u obzir sljedeće: 

  donja dobna granica – do datuma početka aktivnosti sudionici moraju doseći donju dobnu granicugornja dobna granica – na datum početka aktivnosti sudionici ne smiju biti stariji od navedene gornje dobne granice. ↩ back

 • 5 Voditelj skupine odrasla je osoba koja se pridružuje mladima radi osiguravanja učinkovitosti učenja te njihove zaštite i sigurnosti. ↩ back
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9 ↩ back
 • 7 Propusnica za putovanje vrijedi 30 dana tijekom kojih se sudionik neograničeno može voziti vlakovima od ponoći do ponoći svakog od sedam dana putovanja. Sudionici sami odlučuju kako će provesti ostale dane. ↩ back
Tagged in:  Youth