Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

”Projekti mobilnosti za mlade – „Aktivnost Uključivanja u Okviru Inicijative DiscoverEU”

Na temelju aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU organizacije i neformalne skupine mladih mogu primati potporu za provedbu projekata koji mladima s manje mogućnosti omogućuju da u inicijativi DiscoverEU sudjeluju ravnopravno sa svojim vršnjacima.

DiscoverEU mladim osobama koje su napunile 18 godina nudi mogućnost kratkoročnog pojedinačnog ili grupnog iskustva putovanja Europom, i to vlakom ili drugim prijevoznim sredstvima prema potrebi. Ciljevi su sljedeći:

 • omogućiti mladima da uče o Europi, ali i da otkriju prilike koje im Europa nudi u pogledu budućeg obrazovanja i životnih odluka
 • pružiti mladima znanje i životne vještine i kompetencije koje će im biti važne u budućnosti
 • poticati povezanost i međukulturni dijalog među mladima
 • pobuditi osjećaj pripadnosti Europskoj uniji među mladima
 • potaknuti mlade da prigrle održiva putovanja, ali i ekološku savjest općenito.

Ciljevi Aktivnosti

Cilj je inicijative DiscoverEU učvrstiti dimenziju uključivanja tako da sudionicima s manje mogućnosti osigura dodatnu potporu za istraživanje Europe.

Točnije, aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU ima sljedeće ciljeve:

 • doprijeti do mladih s manje mogućnosti koji se ne bi prijavili na vlastitu inicijativu
 • nadvladati prepreke koje te mlade sprečavaju u izravnom sudjelovanju u općem krugu prijava za DiscoverEU i pružiti im potrebnu potporu da bi mogli putovati
 • potaknuti i ojačati razvoj kompetencija i vještina među mladima s manje mogućnosti koji sudjeluju u inicijativi DiscoverEU.

Politički kontekst

Strategijom Europske unije za mlade za razdoblje 2019. – 2027. postavlja se okvir za europsku suradnju u području mladih na temelju Komunikacije Komisije od 22. svibnja 2018. pod nazivom „Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih”. Strategijom se potiče sudjelovanje mladih u demokratskom životu, podupire društveni i građanski angažman i nastoji osigurati da svi mladi imaju potrebna sredstva za sudjelovanje u društvu. Strategija EU-a za mlade uključuje i proces dijaloga s mladima, a u tom je kontekstu 2018. razvijeno 11 europskih ciljeva za mlade. U okviru tih ciljeva utvrđena su međusektorska područja koja utječu na život mladih i s njima povezani izazovi: Strategija EU-a za mlade trebala bi pridonijeti ostvarivanju te vizije mladih. U području djelovanja „Povezivanje” strategija EU-a za mlade promiče i olakšava povezivanje, uspostavu odnosa i razmjenu iskustava među mladima kao okosnice za budući razvoj EU-a. Te se veze najbolje potiču različitim oblicima mobilnosti, među kojima je i DiscoverEU. Strategija EU-a za mlade | Europski portal za mlade (europa.eu)

Opis aktivnosti

Aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU

U okviru aktivnosti jedna do pet mladih osoba s manje mogućnosti koje su iz iste zemlje dobiva priliku za kratko okupljanje i putovanje Europom. Razdoblje učenja obuhvaća planiranje, pripremu, provedbu prije i nakon putovanja u okviru inicijative DiscoverEU te prateće mjere nakon putovanja.

Sljedeće aktivnosti nisu prihvatljive za bespovratna sredstva u okviru inicijative DiscoverEU: akademska studijska putovanja, aktivnosti razmjene s ciljem ostvarivanja financijske dobiti, aktivnosti razmjene koje se mogu smatrati turnejama, osnivačkim sastancima i tečajevima osposobljavanja koje odrasle osobe pružaju mladima.

Uspostava projekta

Projekt provodi jedna organizacija ili neformalna skupina mladih koja šalje jednu ili više skupina sudionika na putovanje u okviru inicijative DiscoverEU. Projekt bi trebao biti usklađen s ciljevima organizacije i odgovarati njezinim potrebama kako bi ona mogla ostvariti korist od sudjelovanja u aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU. Moguće je surađivati s dionicima u drugim zemljama koji sudionicima mogu ponuditi [fn]aktivnosti[ft/]Za inspirativne primjere vidjeti skup alata za sudjelovanje mladih koji je osmislio SALTO PI, modul 9 „DiscoverEU” (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf).[/fn] ili potporu, npr. smještaj itd.

Projekt se sastoji od četiri faze: planiranja, pripreme, provedbe i pratećih mjera. Organizacije sudionice i mladi uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja:

 • planiranje iskustva putovanja (definiranje potreba, ciljeva, ishoda učenja, oblika aktivnosti, planiranje putovanja, raspored aktivnosti itd.)
 • priprema (rješavanje praktičnih pitanja putovanja, potpisivanje sporazuma s dionicima, organizacija jezičnih, međukulturnih, kulturnih, okolišnih i digitalnih aktivnosti i aktivnosti povezanih s učenjem te obavljanje zadataka povezanih s pripremom sudionika prije odlaska itd.)
 • provedba aktivnosti tijekom putovanja
 • prateće mjere (evaluacija aktivnosti, utvrđivanje i dokumentiranje ishoda učenja sudionika te diseminacija i korištenje rezultata projekta).

Kvalitetna aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU:

 • oslanja se na aktivno sudjelovanje mladih s manje mogućnosti i organizacija sudionica, koji bi trebali imati aktivnu ulogu u svim fazama projekta i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja i razvoja
 • po mogućnosti uključuje raznolike skupine sudionika s manje mogućnosti i temelji se na toj raznolikosti
 • temelji se na jasno utvrđenim potrebama mladih sudionika
 • osigurava da se ishodi neformalnog i informalnog učenja sudionika u inicijativi DiscoverEU ispravno utvrde i evidentiraju
 • potiče sudionike da razmišljaju o europskim temama i vrijednostima.

Proces učenja

Postavljanje aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU u kontekst neformalnog učenja podrazumijeva da je barem dio željenih ishoda učenja planiran unaprijed kako bi se osigurale odgovarajuće prilike. Sudionici bi trebali pridonijeti utvrđivanju svojih potreba i znanja koje žele steći ili razviti tijekom putovanja u okviru inicijative DiscoverEU.

Sudionici bi trebali biti što više uključeni u osmišljavanje i razvoj aktivnosti tijekom putovanja (uspostava programa, plan putovanja, aktivnosti, rezerviranje smještaja itd.) i razmisliti o tome kako se pripremiti da putovanje što bolje iskoriste za učenje i osobni razvoj.

Nakon putovanja sudionike bi trebalo pozvati da daju povratne informacije o iskustvu te razmisle o tome što su naučili i kako mogu iskoristiti ishode učenja.

Organizacije bi trebale podupirati proces učenja i utvrđivanje i dokumentiranje ishoda učenja, posebno korištenjem Youthpassa za sudionike inicijative DiscoverEU.

Zaštita i sigurnost sudionika

Aktivnost uključivanja može uključivati voditelje skupine, facilitatore i osobe u pratnji koji prate sudionike i pružaju im potporu kako bi osigurali kvalitetan proces učenja tijekom putovanja u okviru inicijative DiscoverEU. Ujedno se brinu za sigurno i nediskriminirajuće okruženje ispunjeno poštovanjem i za zaštitu sudionika. Tijekom planiranja i pripreme putovanja u okviru inicijative DiscoverEU treba voditi računa o zaštiti i sigurnosti sudionika i predvidjeti sve potrebne mjere za sprečavanje/smanjenje rizika.

Erasmus standardi kvalitete u području mladih

Pri provedbi svih projekata koji se podupiru u okviru ove aktivnosti treba se pridržavati Erasmus standarda kvalitete u području mladih za organiziranje visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja. Obuhvaćaju osnovna načela aktivnosti i konkretne korake za provedbu projektnih zadataka, kao što su odabir i priprema sudionika, definiranje, vrednovanje i priznavanje ishoda učenja, dijeljenje rezultata projekata itd. Erasmus standardi kvalitete u području mladih dostupni su na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_hr.  

Horizontalne dimenzije

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Organizacije bi trebale osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove sudionika s manje mogućnosti te ih uključiti u proces donošenja odluka. 

Aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU osobito je primjerena za uključivanje mladih s manje mogućnosti zato što:

 • omogućuje stjecanje iskustva samostalnog putovanja
 • grupna mobilnost pruža iskustvo međunarodne mobilnosti u sigurnom okruženju grupe
 • zbog kratkog trajanja i bliske pratnje koju osigurava organizacija mladi s manje mogućnosti mogu steći iskustvo putovanja u skupini ili čak iskustvo samostalnog putovanja.

Aktivnost uključivanja prikladna je i za rad na uključivosti i raznolikosti za potporu borbi protiv stereotipa, poticanje razumijevanja, tolerancije i nediskriminacije. 

Okolišna održivost

DiscoverEU bi među sudionicima trebao promicati okolišno održivo i odgovorno ponašanje, ističući važnost zalaganja za smanjenje ili kompenziranje ekološkog otiska aktivnosti mobilnosti. Aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU trebalo bi osmisliti i provoditi vodeći računa o okolišu npr. integriranjem održive prakse, kao što su odabir materijala koji se mogu ponovno koristiti ili su prihvatljivi za okoliš, smanjenje otpada i recikliranje i odabir održivih načina prijevoza.

Digitalna transformacija u okviru inicijative DiscoverEU

U okviru programa Erasmus+ sve se organizacije sudionice potiču na uvođenje digitalnih alata i metoda učenja putem interneta kako bi se nadopunile aktivnosti uz fizičku prisutnost, poboljšala suradnja između dionika i povećala kvaliteta aktivnosti. Potiče se uvođenje digitalnih i internetskih elemenata kako bi se smanjio prag za sudjelovanje mladih s manje mogućnosti. Provođenjem projekata i aktivnosti čiji je cilj jačanje digitalnih vještina, poticanje digitalne pismenosti i/ili razumijevanja rizika i mogućnosti digitalne tehnologije program može pridonijeti promjeni načina razmišljanja te razvoju digitalnih i kombiniranih pristupa u aktivnostima mladih.

Ovisno o planu i ciljevima aktivnosti razvoj kompetencija i informiranosti o digitalnim izazovima te korištenje novim tehnologijama mogu se uvesti u mobilnosti u svrhu učenja.

Sudjelovanje

U okviru programa Erasmus+ sve se organizacije sudionice podupiru u poboljšanju kvalitete svojih projekata uključivanjem participativne dimenzije i pružanjem relevantnih prilika mladima da se aktivno uključe i sudjeluju u osmišljavanju i provedbi projektnih aktivnosti te tako otkriju prednosti aktivnog građanstva i sudjelovanja u demokratskom životu. Resursima za poboljšanje participativne dimenzije podržanih projekata može se pristupiti, među ostalim, putem internetske stranice participationpool.eu. Potiče se i povezivanje s postojećim nacionalnim, međunarodnim ili drugim inicijativama i platformama EU-a koje se temelje na sudjelovanju i građanskom angažmanu te sudjelovanje u njima.

Kriteriji za ocjenjivanje projekta

Kriteriji prihvatljivosti

Opći kriteriji prihvatljivosti

Opći kriteriji u nastavku odnose se na aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU. 

Tko se može prijaviti?

Svaka prihvatljiva organizacija ili skupina sudionica sa sjedištem u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu može biti prijavitelj.

Prihvatljive organizacije sudionice

Prihvatljiva organizacija sudionica može biti:

 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija, javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, socijalno poduzeće, tijelo koje ostvaruje dobit i koje je aktivno u području društveno odgovornog poslovanja
 • neformalna skupina [fn]mladih[ft/]Skupina od najmanje četvero mladih u dobi od 18 do 30 godina. Jedan od članova skupine preuzima ulogu predstavnika i odgovornost u ime skupine. Definiciju neformalne skupine pronaći ćete u pojmovniku. Za potrebe ove aktivnosti i svih odredbi povezanih s njom „neformalna skupina mladih” bit će obuhvaćena pojmom „organizacije sudionice”. Upućivanje na „organizaciju sudionicu” odnosit će se i na „neformalnu skupinu mladih”.[/fn]

sa sjedištem u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

U ovoj aktivnosti ista organizacija (jedan OID) ne može biti uključena u više od ukupno 5 prijava po roku, bilo kao prijavitelj ili kao partner.

Broj organizacija sudionica

Jedna organizacija sudionica

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mjeseca.

Gdje se prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima sjedište.

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do sljedećih datuma:

do 20. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. srpnja iste godine i 31. ožujka sljedeće godine

Mogući dodatni krug:

Nacionalne agencije mogu odlučiti otvoriti dodatni krug. Nacionalne agencije obavijestit će prijavitelje o otvaranju dodatnog kruga na svojim internetskim stranicama. Ako se organizira dodatni krug, prijavitelji zahtjeve moraju predati do:

1. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. ožujka i 31. kolovoza sljedeće godine

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog vodiča.

Prilozi

Prijavnom obrascu mora se priložiti izjava o časti pravnog zastupnika.

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU

Trajanje po putovanju u okviru inicijative DiscoverEU

Od 1 do 30 dana.

Organizacija može organizirati nekoliko putovanja u okviru inicijative DiscoverEU (jedan do pet sudionika po putovanju i osobe u pratnji prema potrebi) tijekom projektnog ciklusa.

Mjesto provedbe projekta

Putovanja u okviru inicijative DiscoverEU moraju se odvijati u najmanje jednoj zemlji koja nije zemlja u kojoj sudionici započnu svoje putovanje.

Broj organizacija sudionica

Može sudjelovati samo jedna organizacija sudionica.

Prihvatljivi sudionici

Mladi s manje [fn]mogućnosti[ft/]Vidjeti definiciju u pojmovniku pod „osobe s manje mogućnosti”.[/fn] koji su napunili [fn]18 godina[ft/]Uzmite u obzir sljedeće: 

donja dobna granica – do datuma početka projekta sudionici moraju doseći donju dobnu granicu

gornja dobna granica – na datum početka projekta sudionici ne smiju biti stariji od navedene gornje dobne granice.[/fn] i imaju boravište u zemljama svojih organizacija pošiljateljica.

Uključeni voditelji [fn]skupine[ft/]Voditelj skupine odrasla je osoba koja se pridružuje mladima radi osiguravanja učinkovitosti učenja te njihove zaštite i sigurnosti.[/fn], facilitatori ili osobe u pratnji moraju imati najmanje 18 godina.

Broj sudionika i sastav nacionalnih skupina

Najmanje 1, a najviše 5 sudionika po putovanju u okviru inicijative DiscoverEU (ne uključujući voditelje skupina, facilitatore ni osobe u pratnji). Najviše dvije osobe u pratnji po sudioniku ako je opravdano.

Skupine mogu putovati samostalno ili u pratnji.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju kriterija za dodjelu navedenih u nastavku. Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od kategorija kriterija za dodjelu navedenih u nastavku.

Relevantnost, obrazloženje i učinak (najviše 40 bodova)

 • Relevantnost projekta za:
  • ciljeve aktivnosti
  • potrebe organizacija sudionica i sudionika
  • Mjera u kojoj projekt osigurava učenje otkrivanjem
 • Mjera u kojoj je projekt relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.
 • Mogući učinak projekta:
  • na sudionike i organizacije sudionice tijekom i nakon završetka projekta
 • Mjera u kojoj organizacija može dokazati prethodno iskustvo u radu s mladima s manje mogućnosti na lokalnoj razini
 • Mjera u kojoj je projekt prikladan za doprinos uključivosti i raznolikosti te zelenoj, digitalnoj i participativnoj dimenziji programa
 • Mjera u kojoj projekt u program Erasmus+ uključuje nove sudionike i organizacije s manje iskustva koji mogu dokazati iskustvo u radu s mladima s manje mogućnosti

Kvaliteta projektnog plana (najviše 40 bodova)

Jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza projekta: priprema prilagođena posebnim potrebama sudionika, potpora tijekom putovanja, provedba aktivnosti i prateće mjere

 • Mjera u kojoj su sudionici uključeni sve faze aktivnosti
 • Aktivnosti su pristupačne i uključive 
 • Kvaliteta rješenja i potpore za proces promišljanja, utvrđivanja i dokumentiranja ishoda učenja sudionika i korištenje Youthpassa
 • Primjerenost i učinkovitost mjera predviđenih radi sigurnosti i zaštite sudionika
 • Uključivanje održive i ekološki prihvatljive prakse u aktivnosti

Kvaliteta upravljanja projektom (najviše 20 bodova)

 • Kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i potpore
 • Kvaliteta suradnje i komunikacije s drugim relevantnim dionicima ako je primjenjivo
 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje različitih faza i ishoda projekta
 • Primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica

Pravila financiranja

Proračunska kategorija - Putni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Putna propusnica: broj putnih propusnica za sudionike.

Broj putnih propusnica za sve osobe u pratnji (koje putuju istim prijevoznim sredstvom kao i sudionici).

Sudionici će u načelu putovati prijevoznim sredstvom s ukupno najnižim emisijama stakleničkih plinova .

Mehanizam financiranja:

 • doprinos stvarnim troškovima za putnu propusnicu
 • doprinos jediničnim troškovima: ako zemlja podrijetla nije izravno povezana sa željezničkim sustavom na kontinentalnoj Europi i potrebno je dodatno putovanje drugim prijevoznim sredstvom kako bi se stiglo u zemlju u kojoj započinje mobilnost. 
 • Zeleno putovanje: Ako sudionici trebaju dodatno putovati kako bi stigli na mjesto na kojem aktivnost počinje, imaju pravo i na potporu za putovanje, uključujući „zeleno putovanje” ako je primjenjivo.              

Iznos

Putna propusnica za 7 dana [fn]putovanja[ft/]Putna propusnica izdaje se baš za DiscoverEU – aktivnost uključivanja i može se koristiti samo na za to predviđenoj platformi. Putna propusnica vrijedi 30 dana tijekom kojih se sudionik neograničeno može voziti vlakovima od ponoći do ponoći svakog od 7 dana putovanja. Sudionici sami odlučuju kako će provesti ostale dane.[/fn] unutar mjesec dana

Doprinos za korištenje drugim prijevoznim sredstvima ako je primjenjivo

Udaljenost Zeleno putovanje Putovanje koje nije zeleno
10 – 99 km 56 EUR 28 EUR
100 – 499 km 285 EUR 211 EUR
500 – 1999 km 417 EUR 309 EUR
2000 – 2999 km 535 EUR 395 EUR
3000 – 3999 km 785 EUR 580 EUR
4000 – 7999 km 1188 EUR 1188 EUR
8000 km ili više 1735 EUR 1735 EUR

Proračunska kategorija - Organizacijska potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila       

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti. Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika, ne uključujući voditelje skupina, osobe u pratnji i facilitatore.

Iznos

125 EUR po sudioniku

Proračunska kategorija - Pojedinačna potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s boravkom.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja boravka po sudioniku, uključujući voditelje skupina i osobe u pratnji  

Iznos

78 EUR po sudioniku po danu

najviše 21 dan potpore po sudioniku.

 

Proračunska kategorija - Potpora za uključivanje

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila       

Iznos

Troškovi povezani s organizacijom aktivnosti mobilnosti za sudionike s manje mogućnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika s manje mogućnosti, ne uključujući voditelje skupina, osobe u pratnji i facilitatore.

125 EUR po sudioniku

Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s manje mogućnosti i osobe u njihovoj pratnji, uključujući voditelje skupina i facilitatore (uključujući opravdane putne i životne troškove ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Iznos

100 % prihvatljivih troškova

Proračunska kategorija - Izvanredni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila       

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde.

Troškovi rezervacije: u nekim zemljama nije moguće putovati bez obvezne rezervacije sjedala. Postoji mogućnost pokrivanja tih troškova rezervacije povrh putne propusnice.

Visoki putni troškovi sudionika, uključujući osobe u pratnji, voditelje skupina i facilitatore  koji se ne mogu pokriti u okviru standardne kategorije „putovanja” zbog geografske udaljenosti ili drugih prepreka (odnosno ako putovanje čišćim prijevoznim sredstvima s nižim emisijama ugljika dovodi do visokih putnih troškova).  Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju potporu za putovanje na temelju jediničnih troškova.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.  Skupa putovanja primjenjuju se samo ako potpora za putovanja koja se temelji na jediničnom trošku ne pokriva 70 % putnih troškova sudionika. Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju bespovratna sredstva za putovanje koje nije zeleno.

Iznos

Financijsko jamstvo: 80 % prihvatljivih troškova

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde: 100 % prihvatljivih troškova

Troškovi rezervacije: 80 % prihvatljivih troškova rezervacije

Visoki putni troškovi: 80 % prihvatljivih putnih troškova

Tagged in:  Youth