Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Projekty mobility pro mladé lidi – „DiscoverEU– Akce Pro Začlenění“

V rámci DiscoverEU – akce pro začlenění mohou organizace a neformální skupiny mladých lidí získat podporu na provádění projektů, které mladým lidem s omezenými příležitostmi umožní účast v iniciativě DiscoverEU za rovných podmínek s jejich vrstevníky.

Iniciativa DiscoverEU nabízí mladým lidem ve věku osmnácti let příležitost získat krátkodobou individuální nebo skupinovou zkušenost z cestování po Evropě po železnici, případně jinými druhy dopravy. Cílem je:

 • dát mladým lidem možnost poznat Evropu, ale také objevit evropské příležitosti pro jejich budoucí vzdělávání a životní volby,
 • vybavit mladé lidi pro ně cennými znalostmi, životními dovednostmi a kompetencemi,
 • podporovat propojení a mezikulturní dialog mezi mladými lidmi,
 • rozvíjet pocit sounáležitosti mladých lidí s Evropskou unií,
 • inspirovat mladé lidi, aby přijali za své udržitelné způsoby cestování a v obecném smyslu ekologické uvědomění.

Cíle akce

DiscoverEU se snaží posílit svůj prvek inkluze poskytováním mimořádné podpory účastníkům s omezenými příležitostmi za účelem objevování Evropy.

Konkrétně je cílem DiscoverEU – akce pro začlenění:

 • oslovit mladé lidi s omezenými příležitostmi, kteří by sami žádost nepodali,
 • překonat překážky, které těmto mladým lidem brání přímo se účastnit obecného kola podávání žádostí v rámci iniciativy DiscoverEU, a poskytnout jim potřebnou podporu k tomu, aby mohli cestovat,
 • aktivovat a posílit rozvoj kompetencí a dovedností mladých lidí s omezenými příležitostmi účastnících se iniciativy DiscoverEU.

Politické souvislosti

Strategie Evropské unie pro mládež na období 2019–2027 stanoví rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže, jehož základem je sdělení Komise ze dne 22. května 2018 s názvem „Zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi“. Strategie podporuje účast mládeže na demokratickém životě, podporuje sociální a občanské zapojování mladých lidí a snaží se zajistit, aby všichni mladí lidé měli potřebné zdroje pro účast ve společnosti. Strategie EU pro mládež zahrnuje rovněž proces dialogu s mládeží a v této souvislosti bylo v roce 2018 vypracováno jedenáct evropských cílů v oblasti mládeže. Tyto cíle vymezují průřezové oblasti, které mají vliv na život mladých lidí, a zdůrazňují výzvy. Strategie EU pro mládež by měla přispět k uskutečnění této vize mladých lidí. V rámci základní oblasti s názvem „Propojovat“ strategie EU pro mládež prosazuje a usnadňuje propojení, vztahy a výměny zkušeností mezi mladými lidmi jako rozhodující faktor budoucího rozvoje Evropské unie. Tato propojení jsou nejlépe podporována prostřednictvím různých forem mobility a jednou z nich je iniciativa DiscoverEU. Strategie EU pro mládež | Evropský portál pro mládež (europa.eu)

Popis aktivit

DiscoverEU – akce pro začlenění.

Díky DiscoverEU – akci pro začlenění se na krátkou dobu sejde až pět mladých lidí s omezenými příležitostmi ze stejné země, aby cestovali po Evropě. Období učení zahrnuje plánování, přípravu a realizaci před a během cesty DiscoverEU a následné činnosti po cestě.

Pro získání grantu v rámci iniciativy DiscoverEU nejsou způsobilé tyto aktivity: akademické studijní cesty; výměnné aktivity s cílem finančního zisku; výměnné aktivity, které lze považovat za umělecká turné, statutární schůze, dospělými lidmi vedená školení pro mladé lidi.

Vypracování projektu

Projekt realizuje jedna organizace nebo neformální skupina mladých lidí, která vysílá jednoho nebo více (skupinu) účastníků na cestu DiscoverEU. Organizace by měla mít ze své účasti v iniciativě DiscoverEU – akce pro začlenění prospěch, a projekt by proto měl být v souladu s cíli organizace a odpovídat jejím potřebám. Je možná spolupráce se zúčastněnými stranami v jiných zemích, které by mohly účastníkům nabídnout [fn]aktivity[ft/]Pro inspiraci viz soubor nástrojů pro participaci mládeže, který vytvořilo centrum SALTO pro účast a informace, modul 9 „DiscoverEU“ (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf).[/fn] nebo podporu, např. hostování atd.

Projekt sestává ze čtyř fází: plánování, příprava, realizace a následné činnosti. Zúčastněné organizace a mladí lidé zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu; díky tomu získají nové zkušenosti a poznatky.

 • Plánování cesty (vymezuje potřeby, cíle, výsledky učení, druhy aktivit, plán cesty, harmonogram činností atd.).
 • Příprava (praktická opatření cesty DiscoverEU, uzavření dohod se zúčastněnými stranami, organizace jazykových/mezikulturních/učebních/kulturních/environmentálních/digitálních aktivit, úkoly související s přípravou účastníků před odjezdem atd.).
 • Realizace aktivit během cesty DiscoverEU.
 • Následné činnosti (vyhodnocení aktivit, určení a dokumentace výsledků učení účastníků, jakož i šíření a využití výsledků projektu).

Kvalita DiscoverEU – akce pro začlenění:

 • se opírá o aktivní zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi a zúčastněných organizací, kteří by měli hrát aktivní úlohu ve všech fázích projektu, a posilovat tak své praktické zkušenosti v oblasti učení a rozvoje,
 • zahrnuje především různorodé skupiny účastníků s omezenými příležitostmi a na této rozmanitosti staví,
 • je založena na jasně zjištěných potřebách mladých účastníků,
 • zajišťuje, aby byly řádně identifikovány a zdokumentovány výsledky neformálního a informálního učení účastníků DiscoverEU – akce pro začlenění,
 • vybízí účastníky k zamyšlení nad evropskými tématy a hodnotami.

Proces učení

Zřízení DiscoverEU – akce pro začlenění v souvislosti s neformálním učením vyžaduje, aby alespoň část požadovaných výsledků učení byla předem naplánována a byly tak zajištěny vhodné příležitosti. Účastníci by měli přispívat k určování svých potřeb a obsahu učení, který chtějí získat nebo rozvíjet prostřednictvím cesty DiscoverEU.

Účastníci by také měli být v co největší míře zapojeni do navrhování a přípravy aktivity (aktivit) během cesty (stanovení programu, plánu cesty, aktivit, rezervace ubytování atd.) a měli by se zamyslet nad tím, jak se připravit, aby co nejvíce zvýšili přínos v oblasti učení a osobního rozvoje, který mohou během své cesty získat.

Po skončení cesty DiscoverEU by účastníci měli být vyzváni, aby k cestě poskytli zpětnou vazbu a zamysleli se nad tím, co se naučili a jak mohou tyto výsledky učení využít.

Organizace by měly podporovat proces učení, určení a dokumentaci výsledků učení, a to zejména prostřednictvím certifikátu Youthpass pro účastníky akce DiscoverEU.

Ochrana a bezpečnost účastníků

DiscoverEU – akce pro začlenění může zahrnovat jednoho nebo více vedoucích skupin, facilitátorů a doprovodných osob, kteří jsou schopni monitorovat účastníky a poskytovat jim podporu, aby zajistili kvalitativní proces učení během cesty DiscoverEU. Zároveň zajišťují bezpečné, ohleduplné a nediskriminační prostředí a ochranu účastníků. Během plánování a přípravy cesty DiscoverEU v rámci DiscoverEU – akce pro začlenění by měla být ošetřena otázka ochrany a bezpečnosti účastníků a měla by být stanovena veškerá nezbytná opatření k prevenci/snížení rizik.

Standardy kvality Programu Erasmus Mládež

Realizace všech projektů podporovaných v rámci této akce se musí řídit standardy kvality programu Erasmus mládež, pokud jde o organizaci vysoce kvalitních vzdělávacích mobilit. Standardy kvality programu Erasmus mládež zahrnují základní zásady akce, jakož i konkrétní prováděcí postupy pro projektové úkoly, jako je výběr a příprava účastníků, vymezení, hodnocení a uznávání výsledků učení, sdílení výsledků projektu atd. Standardy kvality programu Erasmus mládež jsou k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en  

Horizontální rozměry

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. Organizace by měly navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a zapojí je do rozhodovacího procesu. 

Iniciativa DiscoverEU – akce pro začlenění je obzvláště vhodná pro inkluzi mladých lidí s omezenými příležitostmi:

 • aby mohli zažít samostatné cestování jako jednotlivci,
 • skupinová mobilita nabízí možnost účasti v mezinárodní mobilitě v bezpečném prostředí skupiny,
 • díky krátké době trvání a doprovodným službám ze strany organizace získají mladí lidé s omezenými příležitostmi možnost zažít cestování ve skupině, nebo dokonce sami.

DiscoverEU – akce pro začlenění je rovněž vhodná pro práci v oblasti inkluze a rozmanitosti za účelem podpory boje proti stereotypům a prosazování porozumění, tolerance a nediskriminace. 

Environmentální udržitelnost

Akce DiscoverEU by měla mezi účastníky prosazovat environmentálně udržitelné a odpovědné chování a zvyšovat povědomí o důležitosti kroků, které omezují nebo kompenzují environmentální stopu mobilit.

DiscoverEU – akce pro začlenění by měla být koncipována a realizována s ohledem na životní prostředí, např. začleněním udržitelných postupů, jako je volba opětovně použitelných nebo ekologických materiálů, omezování množství odpadu a recyklace, udržitelné dopravní prostředky.

Digitální transformace v akci DiscoverEU

Program Erasmus+ podporuje všechny zúčastněné organizace při začleňování využití digitálních nástrojů a on-line metod učení, které mají doplnit jejich fyzické aktivity, zlepšit spolupráci mezi zúčastněnými stranami a zvýšit kvalitu aktivit. Je podněcováno zavádění digitálních a on-line prvků ke snížení prahu pro participaci mladých lidí s omezenými příležitostmi. Prostřednictvím projektů a aktivit, jejichž cílem je posílení digitálních dovedností, podpora digitální gramotnosti a/nebo porozumění rizikům a příležitostem digitální technologie, může program změnit myšlení a přispět k rozvoji digitálních a kombinovaných přístupů v aktivitách mládeže.

V závislosti na koncepci a cílech aktivit lze do vzdělávacích mobilit začlenit rozvoj kompetencí a povědomí o digitální problematice a používání nových technologií.

Účast

Program Erasmus+ podporuje všechny zúčastněné organizace při zlepšování kvality jejich projektů začleňováním participativního rozměru a nabídkou vhodných příležitostí pro mladé lidi k aktivnímu zapojení a účasti na koncipování a realizaci projektových činností jakožto cesty k objevení výhod aktivního občanství a zapojení do demokratického života. Zdroje pro posílení participativního rozměru podporovaných projektů jsou dostupné mimo jiné prostřednictvím internetové stránky participationpool.eu. Jsou povzbuzovány i vazby na stávající vnitrostátní, mezinárodní nebo (jiné) unijní iniciativy a platformy zaměřené na účast a občanskou angažovanost a zapojení do těchto iniciativ.

Kritéria používaná k posouzení projektu

Kritéria způsobilosti

Obecná kritéria způsobilosti

Níže uvedená obecná kritéria se použijí pro DiscoverEU – akci pro začlenění. 

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být kterákoli způsobilá zúčastněná organizace nebo neformální skupina mladých lidí se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu.

Způsobilé zúčastněné organizace

Způsobilou zúčastněnou organizací může být:

 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni, sociální podnik, subjekt generující zisk, který je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti podniků,
 • neformální skupina mladých [fn]lidí[ft/]Skupina nejméně čtyř mladých lidí ve věku od 18 do 30 let. Jeden z členů skupiny přebírá úlohu zástupce a nese odpovědnost jménem skupiny. Definice neformální skupiny viz glosář. Pro účely této akce a jakýchkoli souvisejících ustanovení spadá „neformální skupina mladých lidí“ do pojmu „zúčastněná organizace“. Pokud se odkazuje na „zúčastněnou organizaci“, má se za to, že zahrnuje rovněž „neformální skupinu mladých lidí“.[/fn]

se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu.

Stejná organizace (jedno OID) se v rámci této akce nemůže zapojit do více než 5 žádostí v jednom termínu, ať už jako žadatel, nebo partner.

Počet zúčastněných organizací

Jedna zúčastněná organizace

Délka projektu

Od 3 do 24 měsíců.

Kde podat žádost?

U národní agentury země, v níž má žadatelská organizace sídlo.

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí svou žádost o grant podat nejpozději do následujících termínů:

20. února 12:00:00 (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. července téhož roku do 31. března následujícího roku

Případné dodatečné kolo:

Národní agentury se mohou rozhodnout otevřít dodatečné kolo. Národní agentury informují žadatele o otevření dodatečného kola prostřednictvím svých internetových stránek. V případě, že bude vyhlášeno dodatečné kolo, žadatelé musí podat žádost nejpozději do:

1. října 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. března do 31. srpna následujícího roku

Jak podat žádost?

Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Přílohy

K žádosti musí být připojeno čestné prohlášení statutárního zástupce.

Dodatečná kritéria způsobilosti pro DiscoverEU – Akci pro Začlenění

Doba trvání jedné cesty DiscoverEU

Od 1 do 30 dnů.

Organizace může během životního cyklu projektu uspořádat několik cest DiscoverEU (vždy s 1–5 účastníky a případně doprovodnými osobami).

Místo(a) konání projektu

Cesty DiscoverEU se musí konat v nejméně jedné zemi, která není zemí, v níž účastník (účastníci) zahájil(i) cestu.

Počet zúčastněných organizací

Zapojit se může pouze jedna zúčastněná organizace.

Způsobilí účastníci

Mladí lidé s omezenými [fn]příležitostmi[ft/]Viz definice „účastníka s omezenými příležitostmi“ v glosáři.[/fn] ve věku [fn]18 let[ft/]Vezměte v úvahu tyto aspekty:  dolní věková hranice – účastníci musí ke dni zahájení projektu dosáhnout minimálního věku,horní věková hranice – účastníci nesmí ke dni zahájení projektu přesáhnout stanovený maximální věk.[/fn] s oprávněným pobytem v zemi vysílající organizace.

Zapojení vedoucí [fn]skupiny[ft/]Vedoucím skupiny je dospělá osoba, která doprovází mladé lidi, aby zajistila efektivitu učebního procesu, ochranu a bezpečnost.[/fn], facilitátoři nebo doprovodné osoby musí být nejméně ve věku 18 let.

Počet účastníků a složení národních skupin

Minimálně 1 a maximálně 5 účastníků na cestu DiscoverEU (bez vedoucích skupin, facilitátorů a doprovodných osob). Maximálně dvě doprovodné osoby na účastníka, pokud je to řádně odůvodněno.

Skupiny mohou cestovat samy, nebo s doprovodem.

Kritéria pro udělení grantu

Projekty budou posouzeny na základě následujících kritérií pro udělení grantu. Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Mimoto musí dosáhnout alespoň poloviny maximálního počtu bodů v každé kategorii níže uvedených kritérií pro udělení grantu.

Relevance, odůvodnění a dopad (maximálně 40 bodů)

 • Relevance projektu vzhledem k: 
  • cílům akce,
  • potřebám zúčastněných organizací a účastníků.
  • Míra, do jaké je projekt umožňuje učení prostřednictvím objevování.
 • Do jaké míry je návrh relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.
 • Potenciální dopad projektu: 
  • na účastníky a zúčastněné organizace během doby trvání projektu a po jeho skončení.
 • Míra, do jaké má žadatelská organizace předchozí zkušenosti s prací s mladými lidmi s omezenými příležitostmi na základní úrovni.
 • Míra, do jaké je projekt vhodný pro účely přispění k inkluzi a rozmanitosti a k zelenému, digitálnímu a participativnímu rozměru programu.
 • Do jaké míry projekt přivádí do programu Erasmus+ nováčky a méně zkušené organizace, které mohou prokázat praxi s prací s mladými lidmi s omezenými příležitostmi.

Kvalita koncepce projektu (maximálně 40 bodů)

 • Jasné vymezení, úplnost a kvalita všech fází projektu: příprava uzpůsobená zvláštním potřebám účastníků, podpora během cesty, realizace aktivit a následné činnosti.
 • Míra, do jaké jsou účastníci zapojeni do všech fází aktivit.
 • Činnosti jsou koncipovány přístupným a inkluzivním způsobem. 
 • Kvalita opatření a podpora procesu reflexe, identifikace a dokumentace výsledků učení účastníků a využívání certifikátu Youthpass.
 • Přiměřenost a účinnost plánovaných opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany účastníků.
 • Míra, do jaké aktivity zahrnují udržitelné a k životnímu prostředí šetrné postupy.

Kvalita řízení projektu (maximálně 20 bodů)

 • Kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory.
 • Kvalita spolupráce a komunikace s případnými dalšími relevantními zúčastněnými subjekty.
 • Kvalita opatření sloužících k hodnocení jednotlivých fází a výsledků projektu.
 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků projektu v rámci zúčastněných organizací a mimo ně.

Pravidla financování

Rozpočtová kategorie: Cestovní náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Časová jízdenka: Počet časových jízdenek pro účastníky.

Počet časových jízdenek pro případnou doprovodnou osobu (využívající tentýž dopravní prostředek jako účastníci).

Základním pravidlem je, aby účastníci využili způsob dopravy s celkově nejnižšími emisemi skleníkových [fn]plynů[ft/]https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9[/fn].

Mechanismus financování:

 • Příspěvek na skutečné náklady na časovou jízdenku.
 • Příspěvek na jednotkové náklady: v případech, kdy země původu nemá přímé spojení s železniční sítí kontinentální Evropy a k přepravě do země, kde mobilita začíná, je nutná další cesta jiným dopravním prostředkem. 

Ekologicky šetrné cestování: v případech, kdy účastníci musí k přepravě do místa, kde aktivita začíná, podniknout další cestu, mohou rovněž obdržet podporu na cestovní náklady zahrnující případně i příspěvek na ekologicky šetrné cestování.

Částka

Časová jízdenka na 7 dnů [fn]cesty[ft/]Časová jízdenka je určena speciálně na akci pro začlenění v rámci iniciativy DiscoverEU a lze ji používat pouze na vyhrazené platformě. Časová jízdenka je platná po dobu 30 dnů, během nichž může účastník cestovat každý ze sedmi dnů na cestu od půlnoci do půlnoci libovolným počtem vlaků. Způsob, jakým stráví ostatní dny, je na uvážení účastníka.[/fn] v rámci jednoho měsíce.

Případný příspěvek na využití jiných dopravních prostředků

Cestovní vzdálenost

Ekologicky šetrné cestování

Cestování, které není ekologicky šetrné

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1 999 km

417 EUR

309 EUR

2 000–2 999 km

535 EUR

395 EUR

3 000–3 999 km

785 EUR

580 EUR

4 000–7 999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km nebo více

1 735 EUR

1 735 EUR

Rozpočtová kategorie: Organizační podpora

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady přímo související s realizací mobilit.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků, bez započtení vedoucích skupin, doprovodných osob a facilitátorů.

Částka

125 EUR na účastníka

Rozpočtová kategorie: Pobytové náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady spojené s pobytem.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě délky pobytu účastníka, včetně vedoucích skupin, doprovodných osob a facilitátorů.

Částka

78 EUR na účastníka a den.

Nejvýše 21 dnů podpory na účastníka.

Rozpočtová kategorie: Podpora inkluze

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady spojené s organizací mobilit pro účastníky s omezenými příležitostmi.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků s omezenými příležitostmi, bez započtení vedoucích skupin, doprovodných osob a facilitátorů.

Částka

125 EUR na účastníka

Další náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi a jejich doprovodnými osobami, včetně vedoucích skupin a facilitátorů (včetně odůvodněných nákladů na cestu a pobyt, pokud není grant pro tyto účastníky nárokován v rozpočtových kategoriích „cestovní náklady“ a „pobytové náklady“).

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

Částka

100 % uznatelných nákladů

Rozpočtová kategorie: Mimořádné náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní agentura vyžaduje.

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení.

Náklady na rezervaci: v některých zemích nelze cestovat bez povinné rezervace místa v dopravním prostředku. Úhrada těchto případných nákladů na rezervaci navíc k ceně časové jízdenky je nepovinnou možností.

Vysoké cestovní náklady účastníků, včetně doprovodných osob, vedoucích skupin a facilitátorů,  které nelze krýt ze standardní kategorie „cestovní náklady“ z důvodu zeměpisné odlehlosti nebo jiných překážek (tj. v případech, kdy využití ekologičtějších dopravních prostředků s nižšími emisemi uhlíku přináší vysoké cestovní náklady).  Mimořádné vysoké cestovní náklady, pokud jsou přiznány, nahrazují podporu na cestovní náklady na základě jednotkových nákladů.

Mechanismus financování: skutečné náklady.

​​​Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.  Vysoké cestovní náklady se použijí v případech, kdy podpora na cestovní náklady na základě jednotkových nákladů nepokrývá 70 % cestovních nákladů účastníků. Mimořádné vysoké cestovní náklady, pokud jsou přiznány, nahrazují příspěvek na standardní cestu.

Částka

Finanční záruka: 80 % uznatelných nákladů

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení: 100 % uznatelných nákladů 

Náklady na rezervaci: 80 % uznatelných nákladů na rezervaci

Vysoké cestovní náklady: 80 % uznatelných cestovních nákladů

Tagged in:  Youth