Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jaunimo mobilumo projektai. „DiscoverEU“ Įtraukties Veiksmai

Pagal „DiscoverEU“ įtraukties veiksmus organizacijos ir neformaliosios jaunimo grupės gali gauti paramą, kad įgyvendintų projektus, leidžiančius mažiau galimybių turintiems jaunuoliams dalyvauti „DiscoverEU“ veikloje vienodomis sąlygomis su kitais dalyviais.

„DiscoverEU“ siūlo aštuoniolikmečiams jaunuoliams galimybę dalyvauti trumpalaikėje individualioje ar grupinėje kelionėje po Europą traukiniu ar kitomis transporto priemonėmis, jei reikia. Pagrindiniai tikslai:

 • Suteikti jaunuoliams galimybę sužinoti naujų dalykų apie Europą ir apie Europos teikiamas galimybes jų būsimų studijų ir gyvenimo pasirinkimų atžvilgiu;
 • Suteikti jaunuoliams vertingų žinių, gyvenimo įgūdžių ir gebėjimų;
 • Skatinti jaunuolių ryšius ir kultūrų dialogą;
 • Puoselėti jaunuolių priklausymo Europos Sąjungai jausmą;
 • Įkvėpti jaunuolius keliauti tvariai ir apskritai išsiugdyti atsakingą požiūrį į aplinką.

Veiksmo Tikslai

„DiscoverEU“ siekia išplėtoti įtraukties aspektą ir suteikti papildomą paramą mažiau galimybių turintiems dalyviams, kad jie galėtų tyrinėti Europą.

Kalbant konkrečiau, „DiscoverEU“ įtraukties veiksmais siekiama:

 • Pritraukti mažiau galimybių turinčius jaunuolius, kurie savo pačių iniciatyva paraiškos neteiktų;
 • Įveikti kliūtis, trukdančias šiems jaunuoliams tiesiogiai teikti „discovereu“ paraiškas, ir suteikti jiems reikiamą paramą, kad jie galėtų leistis į kelionę;
 • Paskatinti ir išplėsti „DiscoverEU“ dalyvaujančių mažiau galimybių turinčių jaunuolių gebėjimų ir įgūdžių ugdymą.

Politinės aplinkybės

2019–2027 m. Europos Sąjungos jaunimo strategijoje nustatyta Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje sistema, pagrįsta 2018 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatu „Įtraukti, susieti jaunuolius ir suteikti jiems galių“. Strategija skatinamas jaunimo dalyvavimas demokratiniame gyvenime, remiamas socialinis ir pilietinis įsitraukimas ir siekiama užtikrinti, kad visi jaunuoliai turėtų reikiamų išteklių dalyvauti visuomenės gyvenime. ES jaunimo strategijoje taip pat numatytas jaunimo dialogo procesas, todėl 2018 m. buvo parengta 11 Europos jaunimo tikslų. Remiantis šiais tikslais, nustatomos tarpsektorinės sritys, turinčios įtakos jaunimo gyvenimui, ir nurodomi uždaviniai. ES jaunimo strategija turėtų padėti įgyvendinti šią jaunimo viziją. Pagal siekį „Susieti“ ES jaunimo strategija skatinami ir stiprinami jaunimo ryšiai, santykiai ir keitimasis patirtimi kaip pagrindiniai būsimos ES raidos veiksniai. Puoselėti šias sąsajas geriausia įvairių formų mobilumu, pavyzdžiui, „DiscoverEU“.

ES jaunimo strategija | Europos jaunimo portalas (europa.eu)

Veiklos aprašymas

„DiscoverEU“ įtraukties veiksmai.

Įgyvendinant „DiscoverEU“ įtraukties veiksmus suburiama vieno–penkių mažiau galimybių turinčių jaunuolių iš tos pačios šalies grupė, kuri trumpą laiką keliauja Europoje. Mokymosi laikotarpis apima planavimo, pasirengimo ir įgyvendinimo veiklą prieš „DiscoverEU“ kelionę ir jos metu bei tolesnę susijusią veiklą kelionei pasibaigus.

Reikalavimų „DiscoverEU“ dotacijoms gauti neatitinka tokia veikla: akademinės pažintinės kelionės; mainų veikla, kuria siekiama pelno; mainų veikla, tokia kaip gastrolės, teisės aktais numatyti posėdžiai, suaugusiųjų rengiami mokymo kursai jaunimui.

Projekto rengimas

Projektą įgyvendina viena ar kelios organizacijos ar neformaliosios jaunimo grupės, siunčiančios vieną ar kelias dalyvių grupes į „DiscoverEU“ kelionę. „DiscoverEU“ įtraukties veiksmai dalyvaujančiai organizacijai turėtų teikti naudos, todėl projektas turėtų derėti su organizacijos tikslais ir jos poreikiais. Galima bendradarbiauti su kitų šalių suinteresuotaisiais subjektais, galinčiais dalyviams pasiūlyti veiklos 1 arba paremti dalyvius, pavyzdžiui, priimti juos.

Projektą sudaro keturi etapai – planavimo, parengiamosios veiklos, įgyvendinimo ir tolesnės susijusios veiklos. Dalyvaujančiosios organizacijos ir veikloje dalyvaujantis jaunimas turėtų išplėsti savo mokymosi patirtį aktyviai įsitraukdami į visus etapus:

 • kelionės patirties planavimas (poreikiai, tikslai, mokymosi rezultatai, veiklos pobūdis, pačios kelionės planavimas, veiklos tvarkaraštis ir t. t.);
 • parengiamoji veikla („DiscoverEU“ kelionės praktinis organizavimas, susitarimai su suinteresuotaisiais subjektais, kalbinės, tarpkultūrinės, mokymosi, kultūrinės, aplinkosauginės, skaitmeninės veiklos organizavimas, užduotys, susijusios su dalyvių parengimu prieš išvykimą ir t. t.);
 • veiklos įgyvendinimas „DiscoverEU“ kelionės metu;
 • tolesnė susijusi veikla (veiklos vertinimas, dalyvių mokymosi rezultatų nustatymas ir dokumentavimas, taip pat – projekto rezultatų sklaida ir panaudojimas).

Kokybiški „DiscoverEU“ įtraukties veiksmai:

 • priklauso nuo aktyvaus mažiau galimybių turinčių jaunuolių ir dalyvaujančiųjų organizacijų įsitraukimo į veiklą; jie turėtų aktyviai dalyvauti visuose projekto etapuose, taip išplėsdami savo mokymosi ir tobulėjimo patirtį;
 • įtraukia – pageidautina – įvairias mažiau galimybių turinčių dalyvių grupes ir savo veiklą grindžia šia įvairove;
 • yra grindžiami aiškiai nustatytais jaunų dalyvių poreikiais;
 • užtikrina, kad dalyvių neformaliojo ir savaiminio mokymosi iš „DiscoverEU“ patirties rezultatai būtų tinkamai nustatomi ir dokumentuojami;
 • skatina dalyvius apmąstyti Europos temas ir vertybes.

Mokymosi procesas

Norint parengti su neformaliuoju mokymusi susijusius „DiscoverEU“ įtraukties veiksmus, reikia iš anksto numatyti bent dalį pageidaujamų mokymosi rezultatų, kad būtų užtikrintos tinkamos galimybės. Dalyviai turėtų padėti nustatyti savo poreikius ir ko norėtų išmokti dalyvaudami „DiscoverEU“ kelionėje.

Dalyviai taip pat turėtų kuo aktyviau dalyvauti rengiant ir plėtojant veiklą kelionės metu (rengiant programą, kelionės maršrutą, numatant veiklą, užsakant nakvynės vietas ir t. t.) ir apsvarstyti, kaip pasirengti kuo geresniam mokymuisi ir asmeniniam tobulėjimui kelionės metu.

Pasibaigus „DiscoverEU“ kelionei dalyviai turėtų būti raginami pateikti atsiliepimus apie savo patirtį, apmąstyti, ko išmoko ir kaip gali pasinaudoti šiais mokymosi rezultatais.

Organizacijos turėtų remti „DiscoverEU“ dalyvių mokymosi procesą, mokymosi rezultatų nustatymą ir dokumentavimą, visų pirma per „Youthpass“.

Dalyvių apsauga ir Saugumas

DiscoverEU“ įtraukties veiksmuose gali dalyvauti grupės lyderis (-iai), fasilitatorius (-iai), lydintis (-ys) asmuo (-enys), kurie stebi dalyvius ir juos remia, kad užtikrintų kokybišką mokymosi procesą „DiscoverEU“ kelionės metu. Jie taip pat rūpinasi saugia, pagarbia ir nediskriminacine aplinka ir dalyvių apsauga. Planuojant ir rengiant kelionę pagal įtraukties veiksmų iniciatyvą „DiscoverEU“, turėtų būti sprendžiamas dalyvių apsaugos ir saugumo klausimas ir numatytos visos būtinos rizikos prevencijos ir (arba) mažinimo priemonės.

„Erasmus“ Kokybės Standartai Jaunimo Reikalų Srityje

Įgyvendinant visus pagal šį veiksmą remiamus projektus turi būti laikomasi „Erasmus“ kokybės standartų jaunimo reikalų srityje, kad mobilumo mokymosi tikslais veikla būtų kokybiška. „Erasmus“ kokybės standartai jaunimo reikalų srityje apima pagrindinius veiklos principus, taip pat konkrečią projekto užduočių įgyvendinimo praktiką, pavyzdžiui, dalyvių atranką ir parengimą, mokymosi rezultatų nustatymą, vertinimą ir pripažinimą, dalijimąsi projekto rezultatais ir t. t. „Erasmus“ kokybės standartai jaunimo reikalų srityje pateikiami adresu https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_lt..  

Horizontalieji aspektai

Įtrauktis ir įvairovė

Pagal programą „Erasmus+“ siekiama skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį ir teisingumą vykdant visus veiksmus. Organizacijos turėtų parengti prieinamą ir įtraukią projektų veiklą, atsižvelgdamos į mažiau galimybių turinčių dalyvių nuomonę ir įtraukdamos juos į sprendimų priėmimo procesą. 

„DiscoverEU“ įtraukties veiksmai yra ypač tinkami mažiau galimybių turintiems jaunuoliams įtraukti:

 • Kad jie galėtų įgyti asmeninės keliavimo patirties;
 • Grupinis mobilumas suteikia ne tik tarptautinio mobilumo patirties, bet ir saugumo jausmą;
 • Dėl trumpumo ir glaudaus ryšio su organizacija mažiau galimybių turintiems jaunuoliams suteikiama galimybė keliauti grupėje ar pavieniui.

„DiscoverEU“ įtraukties veiksmai taip pat padeda remiantis įtrauktimi ir įvairove kovoti su stereotipais, skatinti supratimą, toleranciją ir nediskriminavimą. 

Aplinkos tvarumas

Iniciatyva „DiscoverEU“ turėtų būti skatinamas aplinkos požiūriu tvarus ir atsakingas dalyvių elgesys, didinant jų informuotumą apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba kompensuojamas mobilumo veiklos poveikis aplinkai. „DiscoverEU“ įtraukties veiksmai turėtų būti kuriami ir įgyvendinami atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, pavyzdžiui, integruojant tvarią praktiką, kaip antai daugkartinio naudojimo ar ekologiškų medžiagų pasirinkimą, atliekų mažinimą ir perdirbimą, tvarias transporto priemones.

„DiscoverEU“ skaitmeninė transformacija

Pagal programą „Erasmus+“ visoms dalyvaujančiosioms organizacijoms padedama diegti ir naudoti skaitmenines priemones ir internetinio mokymosi metodus fizinei veiklai papildyti, suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimui stiprinti ir jų vykdomos veiklos kokybei gerinti. Skatinama naudoti skaitmeninius ir internetinius elementus, kad mažiau galimybių turintiems jaunuoliams būtų lengviau dalyvauti veikloje. Įgyvendinant Programos projektus ir veiklą, kuriais siekiama pagerinti skaitmeninius įgūdžius, skatinti skaitmeninį raštingumą ir (arba) ugdyti supratimą apie skaitmeninių technologijų keliamus pavojus ir teikiamas galimybes galima pakeisti mąstyseną ir prisidėti prie jaunimo veiklos skaitmenizacijos ir mišrumo plėtotės.

Atsižvelgiant į veiklos turinį ir tikslus, į mobilumo veiklą mokymosi tikslais galima įtraukti skaitmeninių gebėjimų ugdymą ir skaitmeninių klausimų išmanymą bei naujųjų technologijų naudojimą.

Dalyvavimas

Pagal programą „Erasmus+“ visos dalyvaujančiosios organizacijos remiamos tam, kad pagerintų savo projektų kokybę, integruodamos dalyvavimo aspektą ir suteikdamos jaunimui tinkamas galimybes aktyviai įsitraukti ir dalyvauti rengiant ir įgyvendinant projekto veiklą, nes tai padeda atrasti aktyvaus pilietiškumo ir dalyvavimo demokratiniame gyvenime privalumus. Remiamų projektų dalyvavimo aspekto stiprinimo priemonių galima rasti, be kita ko, interneto svetainėje participationpool.eu. Taip pat skatinama palaikyti ryšius su esamomis nacionalinėmis, tarptautinėmis ar (kitomis) ES iniciatyvomis ir platformomis, susijusiomis su dalyvavimu ir pilietiniu aktyvumu, ir dalyvauti jų veikloje.

Šiam projektui vertinti taikomi kriterijai

Tinkamumo kriterijai

Bendrieji tinkamumo kriterijai

Toliau pateikti bendrieji kriterijai taikomi „DiscoverEU“ įtraukties veiksmams. 

Kas gali teikti paraišką?

Reikalavimus atitinkanti dalyvaujanti organizacija ar grupė, įsteigta ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos

Reikalavimus atitinkanti dalyvaujančioji organizacija gali būti:

 • ne pelno organizacija, asociacija, NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešoji įstaiga; socialinė įmonė; pelno siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje;
 • neformalioji jaunimo grupė 2 ,

įsteigti ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius

Bent viena dalyvaujančioji organizacija

Projekto trukmė

3–18 mėn.

Kam teikti paraišką?

Šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki:

Spalio 4 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku) projektams, prasidedantiems nuo kitų metų kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Galimas papildomas terminas

Vasario 23 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku) projektams, prasidedantiems nuo tų pačių metų liepos 1 d. iki kitų metų kovo 31 d.

Kaip teikti paraišką?

Dėl išsamesnės informacijos, kaip teikti paraišką, žr. šio vadovo C dalį.

Priedai

Prie paraiškos formos turi būti pridėta teisinio atstovo sąžiningumo deklaracija.

Papildomi Tinkamumo kriterijai „DiscoverEU“ Įtraukties Veiksmams

„DiscoverEU“ kelionės trukmė

1–30 dienų

Organizacija per projekto įgyvendinimo ciklą gali surengti kelias „DiscoverEU“ keliones (su 1–5 dalyviais ir, prireikus, lydinčiais asmenimis).

Projekto vieta (-os)

„DiscoverEU“ kelionės turi vykti bent vienoje kitoje šalyje, kuri nėra dalyvio (-ių) kelionės pradžios šalis.

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius

Turi dalyvauti viena dalyvaujančioji organizacija.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

18 m. amžiaus 3  mažiau galimybių turintys jaunuoliai 4 , teisėtai gyvenantys siunčiančiosios organizacijos šalyje.

Grupių lyderiai 5 , fasilitatoriai ar lydintys asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų.

Dalyvių skaičius ir nacionalinių grupių sudėtis

Ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 5 vienos „DiscoverEU“ kelionės dalyviai (neįskaitant grupės lyderių, fasilitatorių ir lydinčių asmenų).

Grupės gali keliauti pačios arba būti lydimos.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Projektai vertinami pagal toliau nurodytus dotacijų skyrimo kriterijus. Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 60 balų. Pagal kiekvieną iš toliau išvardytų dotacijų skyrimo kriterijų pasiūlymas turi būti įvertintas bent puse didžiausio galimo balų skaičiaus.

Aktualumas, loginis pagrindimas ir poveikis (daugiausia 40 balų)

 • Projekto aktualumas:
  • veiksmo tikslams;
  • dalyvaujančiųjų organizacijų ir dalyvių poreikiams;
  • kokiu mastu projektas padeda mokytis atrandant;
 • Galimas projekto poveikis:
  • dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms įgyvendinant projektą ir jam pasibaigus;
  • kokiu mastu organizacija gali įrodyti ankstesnę visuomeninio lygmens darbo su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais patirtį;
 • kokiu mastu projektu prisidedama prie Programos įtraukties ir įvairovės, ekologiškumo, skaitmeninio ir dalyvavimo aspektų;
 • kokiu mastu projektu nauji dalyviai ir mažiau patirties turinčios organizacijos, galintys įrodyti, kad turi darbo su mažiau galimybių turinčiu jaunimu patirties, supažindinami su programa „Erasmus+“.

Projekto parengimo kokybė  (daugiausia 40 balų)

 • Visų projekto etapų aiškumas, išsamumas ir kokybė: pasirengimas, pritaikytas prie specialių dalyvių poreikių, parama kelionės metu, veiklos ir tolesnių susijusių veiksmų įgyvendinimas;
 • dalyvių įsitraukimo visais veiklos etapais mastas;
 • veikla yra prieinama ir įtrauki; 
 • susitarimų kokybė ir svarstymų proceso rėmimas, dalyvių mokymosi rezultatų nustatymas ir dokumentavimas „Youthpass“, naudojimas;
 • priemonių, numatytų dalyvių saugumui ir apsaugai užtikrinti, tinkamumas ir veiksmingumas;
 • kokiu mastu į veiklą integruojama tvari ir aplinką tausojanti praktika.

Projekto valdymo kokybė (daugiausia 20 balų)

 • Praktinio organizavimo, valdymo ir rėmimo kokybė;
 • prireikus, bendradarbiavimo ir komunikacijos su kitais svarbiais suinteresuotaisiais subjektais kokybė;
 • skirtingų projekto etapų ir rezultatų vertinimo priemonių kokybė;
 • priemonių, kuriomis siekiama skleisti projekto rezultatus dalyvaujančiosiose organizacijose ir už jų ribų, tinkamumas ir kokybė.

Finansavimo taisyklės

Biudžeto kategorija - Kelionės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Kelionės bilietas (travel pass): Dalyviams skirtų kelionės bilietų skaičius

Lydintiems asmenims skirtų kelionės bilietų skaičius (tuo pačiu transportu kaip ir dalyviai)

Paprastai dalyviai keliaus tokia transporto priemone, kurios bendras išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra mažiausias 6 .

Finansavimo mechanizmas:

 • Nepiniginis įnašas kelionės bilietui;
 • Vieneto įkainiai taikomi: tais atvejais, nėra tiesiogiai geležinkeliais susieta su žemynine europa ir reikia papildomų kelionių kitomis transporto priemonėmis mobilumo pradžios šaliai pasiekti. 
 • Ekologiška kelionė: jei dalyviams reikia papildomos kelionės, kad pasiektų veiklos vykdymo vietą, jie taip pat turi teisę į paramą kelionės (prireikus, įskaitant ekologišką kelionę) išlaidoms padengti.

Suma

Septynių kelionės dienų bilietas 7 , galiojantis vieną mėnesį

Prireikus, parama kelionei kitomis transporto priemonėmis

Kelionės atstumas Įprastinė kelionė Ekologiška kelionė
10–99 km 23 EUR  
100–499 km 180 EUR 210 EUR
500–1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000–2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000–3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000–7 999 km 820 EUR  
8 000 km arba daugiau 1 500 EUR  

Biudžeto kategorija - Organizacinė parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, tiesiogiai susijusios su mobilumo veiklos įgyvendinimu.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių, išskyrus grupių lyderius, lydinčius asmenis ir fasilitatorius.

Suma

100 EUR vienam dalyviui

Biudžeto kategorija - Individuali parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

su pragyvenimu susijusios išlaidos.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvio, įskaitant grupės lyderius, lydinčius asmenis ir fasilitatorius, kelionės trukmę

Suma

70 EUR vienam dalyviui per dieną.

Parama vienam dalyviui teikiama ne daugiau kaip 21 dieną.

Biudžeto kategorija - Įtraukties rėmimas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su mažiau galimybių turinčių dalyvių mobilumo veiklos organizavimu.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių, išskyrus grupių lyderius, lydinčius asmenis ir fasilitatorius.

Suma

100 EUR vienam dalyviui

Papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių turinčiais dalyviais ir juos lydinčiais asmenimis, įskaitant grupių lyderius ir fasilitatorius (įskaitant pagrįstas kelionės ir pragyvenimo išlaidas, jeigu šiems dalyviams neprašyta dotacijos pagal biudžeto kategorijas „Kelionės išlaidos“ ir „Individuali parama“).

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Suma

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Biudžeto kategorija - Išimtinės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su finansinės garantijos suteikimu, kai to prašo nacionalinė agentūra.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos.

Rezervacijos išlaidos: kai kuriose šalyse negalima keliauti iš anksto nerezervavus vietos. Viena iš galimybių – padengti ne tik kelionės bilieto, bet ir su rezervacija susijusias išlaidas.

Dalyvių, įskaitant lydinčius asmenis, grupių lyderius ir fasilitatorius, brangių kelionių išlaidos,  kurių dėl geografinio atokumo ar kitų kliūčių negalima padengti pagal įprastą kategoriją „Kelionės išlaidos“ (t. y. kai dėl švaresnių, mažiau anglies dioksido išmetančių transporto priemonių naudojimo patiriamos brangių kelionių išlaidos).

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra. Brangios kelionės tarifai taikomi tais atvejais, kai taikant vieneto įkainį būtų padengta mažiau kaip 70 proc. dalyvio kelionės išlaidų. Jei skiriama išmoka išimtinėms brangios kelionės išlaidoms padengti, ji skiriama vietoj įprastinės kelionės dotacijos.

Suma

Finansinė garantija: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos: 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Rezervacijos išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti rezervacijos išlaidų.

Brangių kelionių išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti kelionės išlaidų.

  Footnote

 • 1 Įkvepiančių pavyzdžių ieškokite Jaunimo dalyvavimo rinkinyje, kurį parengė SALTO centras. Žr. 9 modulį „DiscoverEU“ (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf). ↩ back
 • 2 Bent keturių 18–30 m. amžiaus jaunuolių grupė. Vienas iš grupės narių prisiima atstovo vaidmenį ir atsakomybę grupės vardu. Neformaliosios grupės apibrėžtis pateikta sąvokų žodyne. Šio veiksmo tikslais ir su juo susijusiose nuostatose sąvoka „dalyvaujančioji organizacija“ apima sąvoką „neformalioji jaunimo grupė“. Jeigu daroma nuoroda į „dalyvaujančiąją organizaciją“, laikoma, kad ji apima ir „neformaliąją jaunimo grupę“. ↩ back
 • 3 Taip pat reikėtų atsižvelgti į: 

  jauniausių dalyvių amžių – dalyviai veiklos pradžios dieną turi būti ne jaunesni nei nurodyta;

  vyriausių dalyvių amžių – dalyviai veiklos pradžios dieną turi būti ne vyresni nei nurodyta.

  ↩ back

 • 4 Mažiau galimybių turinčio dalyvio sąvokos apibrėžtį žr. skyriuje „Sąvokų žodynas“. ↩ back
 • 5 Grupės lyderis yra suaugęs asmuo, lydintis jaunuolius, kad užtikrintų jų veiksmingą mokymąsi, apsaugą ir saugumą. ↩ back
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9 ↩ back
 • 7 Kelionės bilietas galioja 30 dienų, per kurias dalyvis gali be apribojimų keliauti traukiniais visą parą iš viso septynias kelionės dienas. Kaip praleisti likusias kelionės dienas renkasi pats dalyvis. ↩ back
Tagged in:  Youth