Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitetsprojekter for unge — "inklusionstiltaget discovereu "

Under inklusionstiltaget DiscoverEU kan organisationer og uformelle grupper af unge modtage støtte til at gennemføre projekter, der sætter unge med færre muligheder i stand til at deltage i DiscoverEU på lige fod med andre unge.

DiscoverEU giver 18-årige mulighed for at foretage en kortvarig rejse individuelt eller i en gruppe i Europa med tog eller andre transportmidler, hvis det er nødvendigt. Målene er at:

 • give unge mulighed for at lære om Europa og samtidig opdage, hvilke muligheder Europa kan tilbyde dem med hensyn til fremtidig uddannelses- og livsvalg
 • give de unge viden, livsfærdigheder og kompetencer, som de kan bruge
 • fremme kontakter og interkulturel dialog mellem de unge
 • give unge et tilhørsforhold til EU
 • inspirere unge til at rejse på en bæredygtig måde og til generelt at være miljøbevidste.

Tiltagets mål

DiscoverEU søger at styrke inklusionsdimensionen ved at tilbyde ekstra støtte til deltagere med færre muligheder, der ønsker at udforske Europa.

Inklusionstiltaget DiscoverEU har mere specifikt til formål at:

 • nå ud til unge med færre muligheder, som ikke ville ansøge på eget initiativ
 • overvinde de hindringer, der forhindrer disse unge i direkte at deltage i den almindelige ansøgningsrunde under DiscoverEU og yde den nødvendige støtte, så de kan rejse
 • udløse og forstærke udviklingen af kompetencer hos unge med færre muligheder, som deltager i DiscoverEU.

Politisk baggrund

I EU-strategien for unge 2019-2027 fastsættes der en ramme for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet baseret på Kommissionens meddelelse af 22. maj 2018 "Engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge". Strategien fremmer unges deltagelse i det demokratiske liv, støtter et socialt engagement og et aktivt medborgerskab og sigter mod at sikre, at alle unge har de nødvendige ressourcer til at deltage i samfundet. EU-strategien for unge omfatter en proces for ungdomsdialog, og i den sammenhæng blev der i 2018 opstillet 11 europæiske ungdomsmål. Disse mål identificerer tværsektorielle områder, som påvirker unges liv, og påpeger de aktuelle udfordringer. EU-strategien for unge bør bidrage til virkeliggørelsen af denne vision for unge. Under kerneområdet "Netværk" fremmer og letter EU-strategien for unge netværk, forbindelser og udveksling af erfaringer mellem unge som et afgørende aktiv for EU's fremtidige udvikling. Disse forbindelser fremmes bedst gennem forskellige former for mobilitet, hvoraf den ene er DiscoverEU.

EU-strategien for unge | Den Europæiske Ungdomsportal (europa.eu)

Beskrivelse af aktiviteterne

Inklusionstiltaget discovereu

Med inklusionstiltaget DiscoverEU kan 1-5 unge med færre muligheder fra det samme land i en kort periode rejse som en gruppe i Europa. Læringsperioden omfatter planlægning, forberedelse, gennemførelse før og under DiscoverEU-rejsen samt opfølgning efter rejsen.

Følgende aktiviteter er ikke tilskudsberettigede under DiscoverEU: akademiske studierejser, udvekslingsaktiviteter med økonomisk fortjeneste for øje, udvekslingsaktiviteter, der kan anses for turnéer, vedtægtsbestemte møder og kurser, der afholdes af voksne for unge.

Planlægning af et projekt

Et projekt gennemføres af en organisation eller en uformel gruppe af unge, som sender en eller flere (grupper af) deltagere på en DiscoverEU-rejse. Organisationen bør drage fordel af deltagelsen i inklusionstiltaget DiscoverEU, og projektet bør derfor være i overensstemmelse med organisationens mål og imødekomme dens behov. Der kan eventuelt indgås samarbejde med interessenter i andre lande, der f.eks. tilbyder deltagerne aktiviteter1 eller støtte, f.eks. ophold og lignende.

Et projekt består af fire faser: planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning. De deltagende organisationer og unge, der er involveret i aktiviteterne, bør deltage aktivt i alle disse faser, så de forstærker deres læringserfaring.

 • Planlægning af rejseoplevelsen (fastlæg behov, mål, læringsresultater, aktivitetstyper, rejseplanlægning, aktivitetsplan osv.)
 • Forberedelse (praktisk planlægning af DiscoverEU-rejsen, indgåelse af aftaler med interessenter, tilrettelæggelse af sproglige/tværkulturelle/læringsmæssige/miljømæssige/digital aktiviteter, opgaver vedrørende forberedelse af deltagerne inden afgang osv.)
 • Gennemførelse af aktiviteterne under DiscoverEU-rejsen
 • Opfølgning (evaluering af aktiviteterne, kortlægning og dokumentation af deltagernes læringsresultater samt formidling og udnyttelse af projektresultaterne).

Et DiscoverEU-inklusionstiltag af høj kvalitet:

 • kræver aktiv inddragelse af unge med færre muligheder og deltagende organisationer, som bør spille en aktiv rolle i alle faser af projektet, så de forstærker deres lærings- og udviklingserfaring
 • involverer fortrinsvis forskelligartede grupper af deltagere med færre muligheder og bygger på denne mangfoldighed
 • er baseret på de unge deltageres klart identificerede behov
 • sikrer, at deltagernes ikkeformelle og uformelle læringsresultater af DiscoverEU-oplevelsen identificeres og dokumenteres behørigt
 • tilskynder deltagerne til at reflektere over europæiske emner og værdier.

Læringsproces

Igangsætning af inklusionstiltaget DiscoverEU inden for rammerne af uformel læring kræver, at i det mindste en del af de ønskede læringsresultater planlægges på forhånd for at sikre hensigtsmæssige muligheder. Deltagerne bør bidrage til at identificere deres behov og den læring, de ønsker at tilegne sig eller udvikle sig gennem DiscoverEU-rejsen.

Deltagerne bør også så vidt muligt inddrages i udformningen og udviklingen af aktiviteten eller aktiviteterne under deres rejse (fastlæggelse af program, rute, aktiviteter, reservation af logi osv.) og overveje, hvordan de kan forberede sig, så de får optimalt udbytte af rejsen med hensyn til læring og personlig udvikling.

Efter DiscoverEU-rejsen bør deltagerne opfordres til at give feedback om deres DiscoverEU-oplevelse og overveje, hvad de har lært, og hvordan de kan udnytte disse læringsresultater.

Organisationer bør støtte læringsprocessen samt kortlægningen og dokumentationen af læringsresultater, navnlig gennem Youthpass til DiscoverEU-deltagere.

Inklusion og mangfoldighed

Erasmus+-programmet har til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets tiltag. Organisationer bør udforme tilgængelige og inkluderende projektaktiviteter under hensyntagen til synspunkter fra deltagere med færre muligheder, som også bør inddrages i beslutningsprocessen. 

Inklusionstiltaget DiscoverEU er særligt egnet til at inkludere unge med færre muligheder:

 • Mulighed for individuel rejseoplevelse
 • Gruppemobilitet tilbyder en international mobilitetsoplevelse i sikre omgivelser som del af en gruppe.
 • Den korte varighed og en organisation tætte deltagelse giver unge med færre muligheder chancen for at rejse i en gruppe eller endda alene.

Inklusionstiltaget DiscoverEU kan også bruges til at arbejde med inklusion og mangfoldighed, støtte bekæmpelsen af stereotyper og fremme forståelse, tolerance og ikkediskrimination. 

Deltagernes sikkerhed og beskyttelse

Inklusionstiltaget DiscoverEU kan involvere en eller flere gruppeledere, formidlere og ledsagere, der kan føre tilsyn med og støtte deltagerne for at sikre den kvalitative læringsproces under DiscoverEU-rejsen. Samtidig sørger de for, at der er et sikkert, respektfuldt og ikkediskriminerende miljø, som er trygt for deltagerne. Under planlægningen og forberedelsen af en DiscoverEU-rejse under inklusionstiltaget DiscoverEU bør deltagernes beskyttelse og sikkerhed vurderes, og alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge/mindske risiciene, bør træffes.

Miljømæssig bæredygtighed

DiscoverEU bør fremme en miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig adfærd blandt deltagerne med henblik på at øge bevidstheden om vigtigheden af at reducere eller kompensere for mobilitetsaktiviteternes miljøaftryk. Inklusionstiltaget DiscoverEU bør udformes og gennemføres på en miljøbevidst måde, f.eks. ved at integrere bæredygtig praksis, hvor man vælger genanvendelige eller miljøvenlige materialer, reducerer og genanvender affald og benytter bæredygtige transportmidler.

Digital omstilling og discovereu

Erasmus+-programmet støtter alle deltagende organisationer i deres indsats for at indarbejde brugen af digitale værktøjer og læringsmetoder som supplement til deres fysiske aktiviteter, for at forbedre samarbejdet mellem interessenter og for at forbedre aktiviteternes kvalitet.

Erasmus-kvalitetsstandarder på ungdomsområdet

Alle de projekter, der støttes under dette tiltag, skal gennemføres i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet med henblik på at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet. Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet omfatter tiltagets grundprincipper samt konkret gennemførelsespraksis for projektopgaver som f.eks. udvælgelse og forberedelse af deltagere, definition, evaluering og anerkendelse af læringsresultater, deling af projektresultater osv. Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet kan findes på: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Hvilke kriterier anvendes der for at vurdere projektet?

Kriterier for tilskudsberettigelse

Overordnede kriterier for tilskudsberettigelse

Følgende generelle kriterier gælder for almindelige ungdomsudvekslingsprojekter. Oplysninger om akkrediteringer kan findes i det relevante afsnit i denne guide.

Tilskudsberettigede organisationer

En organisation kan være:

 • en almennyttig organisation, forening eller NGO en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau en socialøkonomisk virksomhed et organ, der arbejder med fortjeneste for øje, og som er aktivt inden for CSR (virksomhedernes sociale ansvar)
 • en uformel gruppe af unge2 .

der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Hvem kan ansøge?

En deltagende organisation eller gruppe, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, kan ansøge.

Antal deltagende organisationer

Mindst én deltagende organisation

Projektets varighed

Mellem 3 og 18 måneder.

Hvor ansøger man?

Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgninger inden følgende datoer:

4. oktober kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. marts og den 31. august det følgende år

Hvordan ansøger man?

Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Bilag

Ansøgningsskemaet skal vedlægges en tro og love-erklæring fra den lovlige repræsentant.

Yderligere kriterier for tilskudsberettigelse i forbindelse med inklusionstiltaget discovereu

Varighed pr. Discovereu-rejse

Mellem 1 og 30 dage.

Organisationen kan tilrettelægge flere DiscoverEU-rejser (med 1-5 deltagere og eventuelle ledsagere hver gang) i løbet af projektets livscyklus.

Sted for projektet

DiscoverEU-rejserne skal finde sted i mindst ét andet land end det land, hvorfra deltagerne indledte deres rejse.

Antal deltagende organisationer

Mindst én deltagende organisation skal være involveret.

Tilskudsberettigede deltagere

18-årige3  med færre muligheder4 , der har lovligt ophold i sendeorganisationens land.

De involverede gruppeledere5 , formidlere eller ledsagere skal være mindst 18 år.

Antal deltagere og sammensætning af de nationale grupper

Mindst 1 og højst 5 deltagere pr. DiscoverEU-rejse (ekskl. gruppeledere, formidlere og ledsagere).

Grupper kan rejse alene eller under ledsagelse.

Tildelingskriterier

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier: For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. Desuden skal de opnå mindst halvdelen af det højeste antal point i hver af kategori af tildelingskriterier, der er nævnt nedenfor.

Relevans, begrundelse og virkning (højst 40 point)

 • Projektets relevans for:
  • tiltagets mål
  • de deltagende organisationers og deltagernes behov
  • det omfang, hvori projektet muliggør læring gennem opdagelse 
 • Projektets potentielle virkning:
  • på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid
 • Det omfang, hvori organisationen kan dokumentere tidligere erfaringer med at arbejde med unge med færre muligheder på græsrodsniveau
 • Det omfang, hvori projektet er egnet til at bidrage til programmets inklusions- og mangfoldighedsdimensioner, samt dets grønne, digitale og deltagerorienterede dimensioner
 • Det omfang, hvori projektet introducerer førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer til Erasmus+-programmet, som kan dokumentere tidligere erfaringer med at arbejde med unge med færre muligheder.

Kvaliteten af projektets udformning (højst 40 point)

 • Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i alle projektets faser: forberedelser skræddersyet til deltagernes specifikke behov, støtte under rejsen, gennemførelse af aktiviteter og opfølgning
 • I hvor høj grad deltagerne involveres i alle faser af aktiviteterne
 • Aktiviteterne er udformet på en tilgængelig og inklusiv måde 
 • Kvaliteten af arrangementer og støtte til refleksionsprocessen, kortlægningen og dokumentationen af deltagernes læringsresultater og brugen af Youthpass
 • Tilstrækkeligheden og effektiviteten af de foranstaltninger, der er planlagt for at sikre deltagernes sikkerhed og beskyttelse
 • I hvilket omfang aktiviteterne omfatter bæredygtig og miljøvenlig praksis.

Kvaliteten af projektstyringen(højst 20 point)

 • Kvaliteten af de praktiske foranstaltninger samt forvaltnings- og støttemetoderne
 • Kvaliteten af evt. samarbejde og kommunikation med andre relevante interessenter
 • Kvaliteten af foranstaltningerne til evaluering af de forskellige faser og resultater af projektet
 • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af projektresultaterne i og uden for de deltagende organisationer.

Finansieringsregler

Budgetpost - rejseudgifter

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Rejsepas: Antal rejsepas til deltagerne

Antal rejsepas til eventuelle ledsagere (som bruger de samme transportmidler som deltagerne).

Deltagerne skal generelt benytte den transportform, der samlet set har de laveste drivhusgasemissioner6 .

Finansieringsordning:

 • Naturaliebidrag til rejsepasset
 • Bidrag til enhedsomkostninger: hvis oprindelseslandet ikke er direkte forbundet med jernbanesystemet på det europæiske fastland, og der skal foretages yderligere rejse med andre transportmidler for at nå det land, hvor mobiliteten indledes. 
 • Grøn rejse: Hvis deltagerne skal foretage yderligere rejse for at nå det sted, hvor aktiviteten indledes, er de også berettiget til rejsetilskud, herunder "grøn rejse", hvis det er relevant.

Beløb

Rejsepas til syv rejsedage7  inden for en måned

Bidrag ved eventuel anvendelse af andre transportmidler

Rejseafstand

Almindelig rejse

Grøn rejse

10-99 km

23 EUR

 

100-499 km

180 EUR

210 EUR

500-1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000-2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000-3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000-7 999 km

820 EUR

 

8 000 km og derover

1 500 EUR

 

Budgetpost - Organisatorisk tilskud

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger, som er direkte forbundet med gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger

BeløbTildelingsregler: baseret på antallet af deltagere, ekskl. gruppeledere, ledsagere og formidlere.

100 EUR pr. deltager

Budgetpost - Individuel støtte

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger til ophold.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på opholdets varighed pr. deltager, inkl. gruppeledere og ledsagere

Beløb

62 EUR pr. deltager pr. dag.

Højst 21 dages tilskud pr. deltager.

Budgetpost - Støtte til inklusion

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger vedrørende tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteter for deltagere med færre muligheder.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere med færre muligheder, ekskl. gruppeledere, ledsagere og formidlere.

Beløb

100 EUR pr. Deltager

Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet med deltagere med færre muligheder og deres ledsagere, herunder gruppeledere og formidlere) (inkl. begrundede rejse- og opholdsomkostninger, hvis der ikke er ansøgt om tilskud til disse deltagere under budgetposterne "Rejse" og "Individuel støtte").

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Beløb

100% af de tilskudsberettigede omkostninger

Budgetpost - Ekstraordinære omkostninger

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis det nationale agentur anmoder herom.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer, lægeattester.

Reservationsudgifter: I nogle lande er det ikke muligt at rejse uden obligatorisk pladsreservation. Disse reservationsudgifter kan eventuelt dækkes i tillæg til rejsepasset.

Høje rejseomkostninger for deltagere, herunder gruppeledere, ledsagere og formidlere, inkl. udgifter til anvendelse af renere transportmidler med lavere kulstofemissioner.

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Beløb

Finansiel garanti: 80% af de tilskudsberettigede omkostninger

Høje rejseomkostninger: 80% af de tilskudsberettigede omkostninger

Reservationsudgifter: 80% af de tilskudsberettigede rejseomkostninger

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer og lægeattester: 100% af de tilskudsberettigede omkostninger

 • 1 Se "Youth Participation Toolkit" udarbejdet af SALTO PI, modul 9 "DiscoverEU (DiscoverEU (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf) for inspiration.
 • 2 En gruppe på mindst fire unge i alderen 18-30 år. En af gruppens medlemmer påtager sig rollen som repræsentant og ansvaret på gruppens vegne. Se ordlisten for definitionen af en uformel gruppe. I forbindelse med dette tiltag og alle bestemmelser herom er "en uformel gruppe af unge" omfattet af begrebet "deltagende organisation". Henvisninger til "deltagende organisation" omfatter også "en uformel gruppe af unge".
 • 3

  Bemærk: 

  nedre aldersgrænser — deltagerne skal have nået minimumsalderen senest på aktivitetens startdato,

  øvre aldersgrænser — deltagerne må ikke være ældre end den angivne maksimumsalder på aktivitetens startdato.

 • 4 Se definitionen i ordlisten af "Deltager med færre muligheder".
 • 5 En gruppeleder er en voksen, der ledsager de unge for at sikre de unges effektive læring, beskyttelse og sikkerhed.
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9.
 • 7 Rejsepasset er gyldigt i 30 dage, hvor deltageren kan benytte så mange tog, deltageren ønsker, fra midnat til midnat på hver af de syv rejsedage. Deltagere bestemmer selv, hvordan vedkommende vil tilbringe de øvrige dage.
Tagged in:  Youth