Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Projekti mobilnosti za mlade - „Ukrep za Vključevanje v Okviru Pobude Discover EU“

V ukrepu za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU lahko organizacije in neformalne skupine mladih prejmejo podporo za izvajanje projektov, ki mladim z manj priložnostmi omogočajo, da sodelujejo v ukrepu za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU pod enakimi pogoji kot njihovi vrstniki.

Pobuda DiscoverEU osemnajstletnikom omogoča kratkotrajno individualno ali skupinsko potovanje po Evropi z vlakom ali drugimi načini prevoza, če je to potrebno. Cilji so:

 • mladim omogočiti, da se učijo o Evropi, pa tudi, da spoznajo priložnosti Evrope za svoje prihodnje izobraževanje in življenjske odločitve;
 • mlade opremiti s koristnimi znanjem, življenjskimi spretnostmi in znanji ter kompetencami;
 • spodbujati povezovanje in medkulturni dialog med mladimi;
 • spodbujati občutek pripadnosti Evropski uniji pri mladih;
 • navdihniti mlade, da sprejmejo zlasti trajnostna potovanja in so na splošno okoljsko ozaveščeni.

Cilji pobude

Pobuda DiscoverEU si prizadeva okrepiti svojo razsežnost vključevanja z zagotavljanjem dodatne podpore udeležencem z manj priložnostmi za raziskovanje Evrope.

Natančneje, cilj ukrepa za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU je:

 • doseči mlade z manj priložnostmi, ki se ne bi prijavili na lastno pobudo;
 • odpraviti ovire, ki tem mladim preprečujejo neposredno udeležbo v splošnem prijavnem roku DiscoverEU, in jim zagotoviti potrebno podporo, da bi lahko potovali;
 • spodbuditi in okrepiti razvoj kompetenc ter spretnosti in znanj mladih z manj priložnostmi, ki sodelujejo v pobudi DiscoverEU.

Okvir politike

Strategija Evropske unije za mlade za obdobje 2019–2027 določa okvir za evropsko sodelovanje na področju mladine na podlagi sporočila Komisije z dne 22. maja 2018 o angažiranju, povezovanju in opolnomočenju mladih. Strategija spodbuja udeležbo mladih v demokratičnem življenju, podpira družbeno in državljansko udejstvovanje ter si prizadeva zagotoviti, da imajo vsi mladi potrebna sredstva za sodelovanje v družbi. Strategija EU za mlade vključuje tudi postopek mladinskega dialoga, v tem okviru pa je bilo leta 2018 oblikovanih 11 evropskih ciljev mladih. Ti cilji opredeljujejo medsektorska področja, ki vplivajo na življenje mladih, in poudarjajo izzive. Strategija EU za mlade bi morala prispevati k uresničevanju te vizije mladih. V okviru osrednjega področja „povezovanje“ spodbuja in omogoča povezave, odnose in izmenjavo izkušenj med mladimi kot ključno prednost prihodnjega razvoja EU. Te povezave je najbolje spodbujati z različnimi oblikami mobilnosti, med katerimi je tudi pobuda DiscoverEU.Strategija EU za mlade | Evropski mladinski portal (europa.eu)

Opis aktivnosti

Ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU

Z ukrepom za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU se zbere od en do pet mladih z manj priložnostmi iz iste države, ki kratko obdobje potujejo po Evropi. Učno obdobje zajema načrtovanje, pripravo, izvajanje pred potovanjem DiscoverEU in med njim ter nadaljnje spremljanje po potovanju.

Do nepovratnih sredstev v okviru pobude DiscoverEU niso upravičene naslednje aktivnosti: akademski študijski obiski; izmenjave, katerih cilj je finančni dobiček; izmenjave, ki jih je mogoče šteti za turneje na delovnem mestu, redna srečanja in tečaji usposabljanja odraslih za mlade.

Priprava projekta

Projekt izvede ena organizacija ali neformalna skupina mladih, ki pošlje enega ali več udeležencev (oz. skupino) na potovanje v okviru pobude DiscoverEU. Organizacija bi morala imeti koristi od sodelovanja v ukrepu za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU, zato bi moral biti projekt v skladu s cilji organizacije in ustrezati njenim potrebam. Mogoče je sodelovanje z deležniki v drugih državah, ki bi lahko udeležencem ponudili aktivnosti1  ali podporo, na primer gostovanje itd.

Projekt ima štiri faze: načrtovanje, priprava, izvedba in nadaljnje spremljanje. Sodelujoče organizacije in mladi, vključeni v aktivnosti, bi morali aktivno sodelovati v vseh navedenih fazah, s čimer bi izboljšali svoje učne izkušnje.

 • načrtovanje potovalnih izkušenj (opredelitev potreb, ciljev, učnih izidov, vrste ene ali več aktivnosti, načrtovanja potovanj, razporeda aktivnosti itd.);
 • priprava (praktične ureditve potovanja DiscoverEU, sklepanje sporazumov z deležniki, organizacija jezikovnih/medkulturnih/učnih/kulturnih/okoljskih/digitalnih aktivnosti, z nalogami povezana priprava udeležencev pred odhodom itd.);
 • izvajanje aktivnosti med potovanjem DiscoverEU;
 • nadaljnje spremljanje (ocenjevanje aktivnosti, opredelitev in dokumentiranje učnih izidov udeležencev ter razširjanje in uporaba rezultatov projekta).

Prednost ukrepa za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU:

 • temelji na aktivnem vključevanju mladih z manj priložnostmi in sodelujočih organizacij, ki bi morali aktivno sodelovati v vseh fazah projekta ter tako izboljšati svoje učne in razvojne izkušnje;
 • po možnosti vključuje različne skupine udeležencev z manj priložnostmi in gradi na tej raznolikosti;
 • temelji na jasno opredeljenih potrebah mladih udeležencev;
 • zagotavlja, da so učni izidi neformalnega in priložnostnega učenja, ki jih dosežejo udeleženci v okviru pobude DiscoverEU, pravilno opredeljeni in dokumentirani;
 • spodbuja udeležence k razmisleku o evropskih temah in vrednotah.

Učni proces

Za vzpostavitev ukrepa za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU v kontekstu neformalnega učenja je treba vsaj del želenih učnih izidov načrtovati vnaprej, da se zagotovijo ustrezne priložnosti. Udeleženci bi morali prispevati k opredelitvi svojih potreb in znanja, ki ga želijo pridobiti ali razviti s potovanjem DiscoverEU.

Udeleženci bi morali biti med potovanjem tudi čim bolj vključeni v načrtovanje in oblikovanje aktivnosti (pripravo programa, načrta potovanja, aktivnosti, rezervacije nastanitev itd.) ter razmisliti, kako se pripraviti, da bi se med potovanjem čim več naučili in dosegli čim večji osebni razvoj.

Po zaključku potovanja DiscoverEU bi bilo treba udeležence povabiti, naj zagotovijo povratne informacije o svoji izkušnji DiscoverEU ter razmislijo o tem, kaj so se naučili in kako lahko izkoristijo te učne izide.

Organizacije bi morale podpirati učni proces ter opredelitev in dokumentiranje učnih izidov, zlasti z orodjem Youthpass za udeležence DiscoverEU.

Zaščita in varnost udeležencev

Ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU lahko vključuje vodje skupin, olajševalce, spremljevalne osebe, ki lahko spremljajo udeležence in jim zagotavljajo podporo, da se zagotovi kakovosten učni proces med potovanjem DiscoverEU. Hkrati skrbijo za varno, spoštljivo in nediskriminatorno okolje ter zaščito udeležencev. Med načrtovanjem in pripravo potovanja DiscoverEU v okviru ukrepa za vključevanje pobude DiscoverEU bi bilo treba obravnavati vprašanje zaščite in varnosti udeležencev ter predvideti vse potrebne ukrepe za preprečevanje/zmanjšanje tveganj.

Standardi kakovosti Erasmus na Področju Mladine

Pri izvajanju vseh projektov, podprtih v okviru tega ukrepa, je treba upoštevati standarde kakovosti Erasmus na področju mladine za organizacijo visokokakovostnih aktivnosti učne mobilnosti. Standardi kakovosti Erasmus na področju mladine zajemajo osnovna načela ukrepa in konkretne prakse izvajanja za projektne naloge, kot so izbor in priprava udeležencev, opredelitev, ocenjevanje in priznavanje učnih izidov, izmenjava rezultatov projektov itd. Standardi kakovosti Erasmus na področju mladine so na voljo na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_sl.

Horizontalne razsežnosti

Vključevanje in raznolikost

Namen programa Erasmus+ je spodbujati enake možnosti in dostop, vključevanje in pravičnost v vseh njegovih ukrepih. Organizacije bi morale načrtovati dostopne in vključujoče projektne aktivnosti, pri tem pa upoštevati stališča udeležencev z manj priložnostmi in jih vključiti v postopek odločanja. 

Ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU je še zlasti primeren za vključevanje mladih z manj priložnostmi:

 • da izkusijo samostojno potovanje kot posamezniki;
 • skupinska mobilnost nudi izkušnjo mednarodne mobilnosti v varnem okolju skupine;
 • zaradi kratkega trajanja in pozornega spremljanja organizacije mladi z manj priložnostmi dobijo priložnost, da izkusijo potovanje v skupini ali celo sami.

Ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU je primeren tudi za delo na področju vključevanja in raznolikosti za podporo boju proti stereotipom ter spodbujanje razumevanja, strpnosti in nediskriminacije. 

Okoljska trajnostnost

Pobuda DiscoverEU bi morala med udeleženci spodbujati okoljsko trajnostno in odgovorno vedenje ter jih ozaveščati o pomenu ukrepov za zmanjšanje ali nadomestitev okoljskega odtisa aktivnosti mobilnosti.

Načrtovati in izvesti bi jo bilo treba ob upoštevanju okoljskega vidika, na primer z vključitvijo trajnostnih praks, kot so izbira materialov za večkratno uporabo ali okolju prijaznih materialov, zmanjšanje količine odpadkov in recikliranje ter trajnostna prevozna sredstva.

Digitalna preobrazba v okviru pobude DiscoverEU

Program Erasmus+ vse sodelujoče organizacije podpira pri vključevanju uporabe digitalnih orodij in spletnih učnih metod za dopolnitev fizičnih aktivnosti, izboljšanje sodelovanja med deležniki in kakovosti aktivnosti. Spodbuja se uvedba digitalnih in spletnih elementov za znižanje praga za udejstvovanje mladih z manj priložnostmi. S projekti in aktivnostmi, katerih cilj je okrepiti digitalne spretnosti, spodbujati digitalno pismenost in/ali razvijati razumevanje tveganj in priložnosti digitalne tehnologije, lahko program spremeni miselnost in prispeva k razvoju digitalnih in kombiniranih pristopov v mladinskih aktivnostih.

Glede na zasnovo in cilje aktivnosti se lahko razvoj kompetenc in ozaveščenosti o digitalnih vprašanjih ter uporaba novih tehnologij uvedejo v učne mobilnosti.

Udeležba

Program Erasmus+ podpira vse sodelujoče organizacije pri izboljšanju kakovosti njihovih projektov z vključevanjem sodelovalne razsežnosti, ki mladim ponuja ustrezne priložnosti za aktivno vključitev ter sodelovanje pri zasnovi in izvajanju projektnih aktivnosti kot pot do odkrivanja prednosti aktivnega državljanstva in udeležbe v demokratičnem življenju. Do virov za krepitev sodelovalne razsežnosti podprtih projektov je med drugim mogoče dostopati prek spletišča participationpool.eu. Spodbujajo se tudi povezave z obstoječimi nacionalnimi, mednarodnimi ali (drugimi) pobudami in platformami EU, ki se nanašajo na sodelovanje in državljansko udejstvovanje, ter vključevanje vanje.

Merila za oceno tega projekta

Merila za upravičenost

Splošna merila za upravičenost

Za ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU se uporabljajo splošna merila, navedena v nadaljevanju.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavi se lahko vsaka upravičena sodelujoča organizacija ali neformalna skupina mladih, ustanovljena v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Upravičene sodelujoče organizacije

Upravičena sodelujoča organizacija je lahko:

 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija; javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni; socialno podjetje; profitna organizacija, dejavna na področju družbene odgovornosti podjetij.
 • neformalna skupina mladih2

s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Ista organizacija (ena oznaka OID) kot prijavitelj ali kot partner pri tem ukrepu ne more sodelovati pri več kot 5 prijavah na rok.

Število sodelujočih organizacij

Ena sodelujoča organizacija

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mesecev.

Kje se prijaviti?

Pri nacionalni agenciji države, kjer ima organizacija prijaviteljica sedež.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do naslednjih datumov:

do 20. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. julijem istega leta in 31. marcem naslednjega leta.

Morebitni dodatni prijavni rok:

Za nacionalne agencije, ki se odločijo za dodaten prijavni rok. Nacionalne agencije bodo prijavitelje o dodatnem prijavnem roku obvestile na svojem spletnem mestu. Če je organiziran dodaten prijavni rok, morajo prijavitelji vlogo za nepovratna sredstva oddati do:

1. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. marcem in 31. avgustom naslednjega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Priloge

Prijavnemu obrazcu mora biti priložena častna izjava zakonitega zastopnika.

Dodatna merila za upravičenost za ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU

Trajanje potovanja DiscoverEU

Od 1 do 30 dni.

Organizacija lahko organizira več potovanj DiscoverEU (vsakič z 1–5 udeleženci in po potrebi spremljevalne osebe) v življenjskem ciklu projekta.

Kraj/-i projekta

Potovanje DiscoverEU mora potekati vsaj v eni drugi državi, ki ni država, v kateri so udeleženci začeli potovanje.

Število sodelujočih organizacij

Sodeluje lahko samo ena organizacija.

Upravičeni udeleženci

Mladi z manj priložnostmi3 , stari 18 let4 , ki zakonito bivajo v državi svoje organizacije pošiljateljice.

Vključeni vodje skupin5 , olajševalci ali spremljevalne osebe morajo biti stari najmanj 18 let.

Število udeležencev in sestava nacionalnih skupin

Najmanj 1 in največ 5 udeležencev na potovanje DiscoverEU (vodje skupin, olajševalci in spremljevalne osebe niso zajeti). Največ dve spremljevalni osebi na udeleženca, kadar je to ustrezno utemeljeno.

Skupine lahko potujejo same ali v spremstvu.

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni po naslednjih merilih za dodelitev. Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj polovico vseh možnih točk v vsaki od spodaj navedenih kategorij meril za dodelitev.

Ustreznost, utemeljitev in učinki (največ 40 točk)

 • Ustreznost projekta glede na: 
  • cilje ukrepa;
  • potrebe sodelujočih organizacij in udeležencev;
  • obseg, v katerem projekt omogoča učenje z odkrivanjem.
 • V kolikšni meri je projekt pomemben za spoštovanje in spodbujanje skupnih vrednot EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, ter boj proti vsem oblikam diskriminacije.
 • Morebitni učinek projekta: 
  • na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom projekta in po njem.
 • V kolikšni meri lahko organizacija dokaže predhodne izkušnje z delom z mladimi z manj priložnostmi na lokalni ravni.
 • Kako primeren je projekt za prispevanje k vključevanju in raznolikosti ter zeleni, digitalni in sodelovalni razsežnosti programa.
 • V kolikšni meri projekt uvaja nove in manj izkušene organizacije v program Erasmus+, ki lahko dokažejo izkušnje z delom z mladimi z manj priložnostmi.

Kakovost zasnove projekta (največ 40 točk)

 • Jasnost, celovitost in kakovost vseh faz projekta: priprava, prilagojena specifičnim potrebam udeležencev, podpora med potovanjem, izvajanje aktivnosti in nadaljnje spremljanje.
 • V kolikšni meri so udeleženci vključeni v vse faze aktivnosti.
 • Aktivnosti so zasnovane na dostopen in vključujoč način. 
 • Kakovost ureditev in podpore za razmislek, opredelitev in dokumentiranje učnih izidov udeležencev ter uporaba orodja Youthpass.
 • Ustreznost in učinkovitost ukrepov, predvidenih za zagotovitev varnosti in zaščite udeležencev.
 • V kolikšni meri aktivnosti vključujejo trajnostne in okolju prijazne prakse.

Kakovost vodenja projekta (največ 20 točk)

 • Kakovost praktičnih ureditev ter načinov upravljanja in podpore.
 • Kakovost sodelovanja in komunikacije z drugimi ustreznimi deležniki, če je ustrezno.
 • Kakovost ukrepov za ocenjevanje različnih faz in rezultatov projekta.
 • Ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah in drugod.

Pravila za dodelitev sredstev

Proračunska kategorija: Potni stroški

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Vozovnica: število vozovnic za udeležence.

Število vozovnic morebitnih spremljevalnih oseb (z uporabo istega prevoznega sredstva kot udeleženci).

Udeleženci praviloma potujejo s prevoznim sredstvom z najmanjšimi skupnimi emisijami toplogrednih plinov6 .

Mehanizem financiranja:

 • prispevek k dejanskim stroškom vozovnice;
 • prispevek za stroške na enoto: kadar izvorna država ni neposredno povezana z železniškim sistemom celinske Evrope in je potrebno dodatno potovanje z drugimi prevoznimi sredstvi, da bi dosegli državo, v kateri se mobilnost začne;
 • zeleno potovanje: če udeleženci potrebujejo dodatna potovanja, da bi prišli do kraja, kjer se aktivnost začne, so upravičeni tudi do podpore za potovanje, vključno z „zelenim potovanjem“, kjer je to ustrezno.

Znesek

Vozovnica z veljavnostjo 7 dni7  v enomesečnem časovnem obdobju

Prispevek za uporabo drugih prevoznih sredstev, kjer je primerno

Potovalna razdalja

Zeleno potovanje

Potovanje, ki ni zeleno

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1 999 km

417 EUR

309 EUR

2 000–2 999 km

535 EUR

395 EUR

3 000–3 999 km

785 EUR

580 EUR

4 000–7 999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km ali več

1 735 EUR

1 735 EUR

Proračunska kategorija: Organizacijska podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti mobilnosti.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev brez vodij skupin, spremljevalnih oseb in olajševalcev.

Znesek

125 EUR na udeleženca

Proračunska kategorija: Individualna podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški bivanja.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na trajanje bivanja na udeleženca, vključno z vodji skupin, spremljevalnimi osebami in olajševalci.

Znesek

78 EUR na udeleženca na dan;

največ 21 dni podpore na udeleženca.

Proračunska kategorija: Podpora za vključevanje

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški, povezani z organizacijo aktivnosti mobilnosti za udeležence z manj priložnostmi.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev z manj priložnostmi brez vodij skupin, spremljevalnih oseb in olajševalcev.

Znesek

125 EUR na udeleženca.

Dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci z manj priložnostmi in njihovimi spremljevalnimi osebami, vključno z vodji skupin in olajševalci (vključno z utemeljenimi potnimi stroški in stroški bivanja, če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo v okviru proračunskih kategorij „potovanje“ in „individualna podpora“).

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

Znesek

100 % upravičenih stroškov.

Proračunska kategorija: Izredni stroški

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala.

Stroški rezervacij: v nekaterih državah ni mogoče potovati brez obvezne rezervacije sedeža. Kritje stroškov rezervacij poleg vozovnice je, kjer je to primerno, ena od možnosti.

Visoki potni stroški udeležencev, vključno s spremljevalnimi osebami, vodji skupin in olajševalci, ki jih ni mogoče kriti v okviru standardne kategorije „potovanje“ zaradi geografske oddaljenosti ali drugih ovir (tj. kadar uporaba čistejših prevoznih sredstev z manjšimi emisijami ogljika vodi do visokih potnih stroškov). Če se dodelijo nepovratna sredstva za kritje izrednih stroškov za drago potovanje, nadomestijo podporo za potne stroške na podlagi stroškov na enoto.

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija. Potovanje je drago, kadar potni stroški na podlagi stroškov na enoto ne pokrijejo 70 % potnih stroškov udeležencev. Če se dodelijo nepovratna sredstva za izredne stroške za drago potovanje, nadomestijo nepovratna sredstva za potovanje, ki ni zeleno.

Znesek

Finančno jamstvo: 80 % upravičenih stroškov.

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala: 100 % upravičenih stroškov.

Stroški rezervacij: 80 % upravičenih potnih stroškov.

Visoki potni stroški: 80 % upravičenih potnih stroškov.

 • 1 Za primere glej zbirko orodij za sodelovanje mladih, pripravljeno v okviru projekta SALTO PI, modul 9 „DiscoverEU“ (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf). ↩ back
 • 2 Skupina najmanj štirih mladih, starih od 18 do 30 let. Eden od članov skupine prevzame vlogo predstavnika in odgovornost v imenu skupine. Za opredelitev neformalne skupine glej glosar. Za namene tega ukrepa in vseh določb, povezanih z njim, je pojem „neformalna skupina mladih“ zajet v pojmu „sodelujoča organizacija“. Pri sklicevanju na „sodelujočo organizacijo“ se šteje, da ta pojem zajema tudi „neformalno skupino mladih“. ↩ back
 • 3 Glej opredelitev v glosarju „udeleženec z manj priložnostmi“. ↩ back
 • 4 Upoštevati je treba naslednje: 

  spodnja starostna omejitev – udeleženci morajo do dneva začetka projekta dopolniti najnižjo navedeno starost;zgornja starostna omejitev – udeleženci na dan začetka projekta ne smejo biti starejši od najvišje navedene starosti. ↩ back

 • 5 Vodja skupine je odrasla oseba, ki se pridruži mladim, da zagotovi njihovo učinkovito učenje, zaščito in varnost. ↩ back
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9 ↩ back
 • 7 Vozovnica je na voljo posebej za ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU in se lahko uporablja samo na namenski platformi. Vozovnica velja 30 dni, ko lahko udeleženec potuje na poljubnem številu vlakov od polnoči do polnoči vsakega od sedmih dni potovanja. O tem, kako se porabijo drugi dnevi, odloča udeleženec. ↩ back
Tagged in:  Youth