Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Proiecte de mobilitate pentru tineri – „Acțiunea De Incluziune Din Cadrul Inițiativei DiscoverEU”

În cadrul acțiunii de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU, organizațiile și grupurile informale de tineri pot primi sprijin pentru desfășurarea de proiecte care să le permită tinerilor cu mai puține oportunități să participe la Inițiativa DiscoverEU în condiții de egalitate cu colegii lor.

Inițiativa DiscoverEU oferă tinerilor cu vârsta de 18 ani oportunitatea de a beneficia de o experiență individuală sau de grup de scurtă durată de a călători prin Europa cu trenul sau, dacă este necesar, cu alte mijloace de transport. Obiectivele sunt următoarele:

 • de a oferi tinerilor oportunitatea de a învăța despre Europa, dar și de a descoperi oportunitățile pe care le oferă Europa în ceea ce privește viitoarea lor educație și viitoarele lor alegeri în viață;
 • de a le oferi tinerilor cunoștințe, abilități de viață și competențe valoroase pentru aceștia;
 • de a încuraja conexiunile și dialogul intercultural între tineri;
 • de a promova sentimentul de apartenență a tinerilor la Uniunea Europeană;
 • de a-i inspira pe tineri să adopte un stil de călătorie sustenabil, în special, și să devină mai conștienți de importanța mediului, în general.

Obiectivele Acțiunii

Inițiativa DiscoverEU urmărește să își îmbunătățească dimensiunea incluzivă oferind sprijin suplimentar participanților cu mai puține oportunități pentru a explora Europa.

Mai exact, acțiunea de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU are ca obiectiv:

 • să se adreseze tinerilor cu mai puține oportunități care nu ar depune o cerere din proprie inițiativă;
 • să elimine barierele care îi împiedică pe acești tineri să participe direct la runda generală de depunere a cererilor pentru Inițiativa DiscoverEU și să le ofere sprijinul de care au nevoie pentru a putea călători;
 • să inițieze și să îmbunătățească dezvoltarea competențelor și aptitudinilor tinerilor cu mai puține oportunități care participă la Inițiativa DiscoverEU.

Contextul Politic

Strategia Uniunii Europene pentru tineret pentru perioada 2019-2027 stabilește un cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului, care se bazează pe Comunicarea Comisiei din 22 mai 2018 privind „Implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor”. Strategia promovează participarea tineretului la viața democratică, sprijină angajamentul social și civic și își propune să se asigure că toți tinerii dispun de resursele necesare pentru a participa la societate. De asemenea, Strategia UE pentru tineret include un proces de dialog cu tinerii, context în care, în 2018, au fost elaborate 11 obiective europene pentru tineret. Aceste obiective identifică domeniile intersectoriale care au un impact asupra vieții tinerilor și evidențiază provocările. Strategia UE pentru tineret trebuie să contribuie la realizarea acestei viziuni a tinerilor. În cadrul domeniului principal de acțiune denumit „Conectare”, Strategia UE pentru tineret promovează și facilitează conexiunile, relațiile și schimbul de experiență între tineri ca element esențial pentru dezvoltarea viitoare a UE. Aceste conexiuni sunt cel mai bine încurajate prin diferite forme de mobilitate, una dintre acestea fiind Inițiativa DiscoverEU. Strategia UE pentru tineret| Portalul european pentru tineret (europa.eu)

Descrierea activităților

Acțiunea de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU.

Datorită acțiunii de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU, unul până la cinci tineri cu mai puține oportunități care provin din aceeași țară se reunesc pentru o perioadă scurtă pentru a călători prin Europa. Perioada de învățare include planificarea, pregătirea, punerea în aplicare înainte de călătoria organizată în cadrul Inițiativei DiscoverEU și în timpul acesteia, precum și monitorizarea după finalizarea călătoriei.

Următoarele activități nu sunt eligibile pentru granturi în cadrul Inițiativei DiscoverEU: călătoriile pentru studii academice; activitățile de schimb care au ca scop obținerea de profit financiar; activitățile de schimb care pot fi considerate drept turnee artistice, reuniuni statutare, cursuri de formare oferite tinerilor de către adulți.

Crearea unui proiect

Un proiect este pus în aplicare de o organizație sau de un grup informal de tineri care trimite unul sau mai mulți participanți sau grupuri de participanți într-o călătorie organizată în cadrul Inițiativei DiscoverEU. Organizația ar trebui să beneficieze de pe urma participării lor la acțiunea de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU și, prin urmare, proiectul ar trebui să fie în conformitate cu obiectivele organizației și compatibil cu nevoile acesteia. Este posibilă cooperarea cu părți interesate din alte țări care ar putea să ofere activități1  sau sprijin participanților, de exemplu, găzduire etc.

Un proiect constă în patru etape: planificarea, pregătirea, punerea în aplicare și monitorizarea. Organizațiile participante și tinerii implicați în activități trebuie să își asume un rol activ în toate aceste etape, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare.

 • planificarea experienței de călătorie [definirea nevoilor, a obiectivelor, a rezultatelor învățării, a tipului de activitate (activități), planificarea călătoriei, stabilirea programului activităților etc.];
 • pregătirea (demersurile practice pentru călătoria organizată în cadrul Inițiativei DiscoverEU, stabilirea de acorduri cu părțile interesate, organizarea de activități lingvistice/interculturale/de învățare/culturale/privind mediul/digitale, sarcini legate de pregătirea participanților înainte de plecare etc.);
 • punerea în aplicare a activităților pe parcursul călătoriei organizate în cadrul Inițiativei DiscoverEU;
 • monitorizarea (evaluarea activităților, identificarea și documentarea rezultatelor învățării participanților, precum și diseminarea și utilizarea rezultatelor proiectului).

O acțiune de incluziune de calitate din cadrul Inițiativei DiscoverEU:

 • se bazează pe implicarea activă a tinerilor cu mai puține oportunități și a organizațiilor participante, care ar trebui să își asume un rol activ în toate etapele proiectului, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare și de dezvoltare;
 • implică, de preferat, diverse grupuri de participanți cu mai puține oportunități și evoluează pe baza acestei diversități;
 • se bazează pe nevoile clar identificate ale tinerilor participanți;
 • asigură că rezultatele învățării nonformale și informale obținute de participanți în urma experienței lor în cadrul Inițiativei DiscoverEU sunt identificate și documentate în mod corespunzător;
 • încurajează participanții să reflecteze asupra temelor și valorilor europene.

Procesul de învățare

Pentru realizarea acțiunii de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU în contextul învățării nonformale este necesar ca cel puțin o parte din rezultatele dorite ale învățării să fie planificate în avans, pentru a se asigura oportunitățile adecvate. Participanții ar trebui să contribuie la identificarea nevoilor lor și la cunoștințele pe care doresc să le obțină sau să le dezvolte prin intermediul călătoriei lor organizate în cadrul Inițiativei DiscoverEU.

De asemenea, participanții trebuie să fie implicați cât mai mult posibil în elaborarea și dezvoltarea activității (activităților) în timpul călătoriei lor (elaborarea programului, itinerariul, activitățile, rezervarea locurilor de cazare etc.) și să se gândească cum să se pregătească pentru a valorifica la maximum experiența de învățare și de dezvoltare personală pe care urmează să o dobândească în timpul călătoriei lor.

După încheierea călătoriei organizate în cadrul Inițiativei DiscoverEU, participanții ar trebui să fie invitați să ofere feedback cu privire la experiența lor în cadrul Inițiativei DiscoverEU, să reflecteze la ceea ce au învățat și la modul în care pot utiliza rezultatele învățării.

Organizațiile ar trebui să sprijine procesul de învățare, identificarea și documentarea rezultatelor învățării, în special prin utilizarea instrumentului Youthpass pentru participanții la Inițiativa DiscoverEU.

Protecția și siguranța participanților

Acțiunea de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU poate implica unul sau mai mulți lideri de grup, facilitatori, însoțitori care pot monitoriza și oferi sprijin participanților în vederea asigurării unui proces de învățare de calitate pe parcursul călătoriilor organizate în cadrul Inițiativei DiscoverEU. În același timp, ei asigură un mediu sigur, respectuos și nediscriminatoriu, precum și protecția participanților. În timpul planificării și al pregătirii unei călătorii în cadrul acțiunii de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU, ar trebui abordată problema protecției și a siguranței participanților și ar trebui prevăzute toate măsurile necesare pentru a preveni/reduce riscurile.

Standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului

Punerea în aplicare a tuturor proiectelor sprijinite în cadrul acestei acțiuni trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului pentru organizarea unor activități de înaltă calitate de mobilitate în scopul învățării. Standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului acoperă principiile de bază ale acțiunii, precum și practici concrete de punere în aplicare a sarcinilor proiectului, cum ar fi selecția și pregătirea participanților, definirea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor proiectului etc. Standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului sunt disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_ro

Dimensiuni orizontale

Incluziune și diversitate

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze egalitatea de șanse și accesul, incluziunea și echitatea în toate acțiunile sale. Organizațiile trebuie să elaboreze activități de proiect accesibile și favorabile incluziunii, luând în considerare opiniile participanților cu mai puține oportunități și implicându-i în procesul de luare a deciziilor. 

Acțiunea de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU este foarte potrivită pentru includerea tinerilor cu mai puține oportunități:

 • pentru a dobândi experiență pe parcursul unor călătorii individuale;
 • mobilitatea de grup oferă experiență de mobilitate internațională în siguranță, în cadrul unui grup;
 • datorită duratei scurte și a îndrumării atente din partea unei organizații, tinerii cu mai puține oportunități au posibilitatea de a dobândi experiență pe parcursul unei călătorii de grup sau chiar individuale.

De asemenea, acțiunea de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU este potrivită pentru abordarea unor aspecte legate de incluziune și diversitate, pentru a sprijini lupta împotriva stereotipurilor, a încuraja înțelegerea, toleranța și nediscriminarea. 

Durabilitatea mediului

Inițiativa DiscoverEU ar trebui să promoveze un comportament responsabil și durabil din punct de vedere al mediului în rândul participanților, sensibilizându-i cu privire la importanța măsurilor de reducere sau de compensare a amprentei de mediu a activităților de mobilitate. Acțiunea de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU ar trebui să fie concepută și pusă în aplicare ținând cont de mediul înconjurător, de exemplu, prin integrarea practicilor durabile, cum ar fi alegerea materialelor reutilizabile sau ecologice, reducerea deșeurilor și reciclarea, mijloacele de transport durabile.

Transformarea digitală în cadrul Inițiativei DiscoverEU

Programul Erasmus+ sprijină toate organizațiile participante în ceea ce privește încorporarea utilizării instrumentelor digitale și a metodelor de învățare online în completarea activităților fizice, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea dintre părțile interesate și calitatea activităților. Este încurajată introducerea de elemente digitale și online pentru a reduce pragul de participare a tinerilor cu mai puține oportunități. Prin intermediul proiectelor și al activităților care vizează îmbunătățirea competențelor digitale, promovarea alfabetizării digitale și/sau dezvoltarea unei înțelegeri a riscurilor și a oportunităților tehnologiei digitale, programul poate schimba mentalitățile și poate contribui la dezvoltarea unor abordări digitale și mixte în cadrul activităților de tineret.

În funcție de modul de concepere a activităților și de obiectivele acestora, în cadrul activităților de mobilitate în scopul învățării pot fi introduse dezvoltarea competențelor și sensibilizarea cu privire la aspectele digitale, precum și utilizarea noilor tehnologii.

Participarea

Programul Erasmus+ sprijină toate organizațiile participante în procesul de îmbunătățire a calității proiectelor lor prin integrarea unei dimensiuni participative și prin faptul că le oferă tinerilor oportunități relevante de implicare și participare activă la conceperea și punerea în aplicare a activităților de proiect, sub forma unui parcurs de descoperire a beneficiilor cetățeniei active și ale participării la viața democratică. Resursele pentru îmbunătățirea dimensiunii participative a proiectelor sprijinite pot fi accesate, printre altele, prin intermediul site-ului participationpool.eu. Sunt încurajate, de asemenea, legăturile cu, sau implicarea în, inițiative naționale, internaționale sau (alte) inițiative ale UE existente și platforme centrate pe participare și implicare civică.

Criteriile utilizate pentru evaluarea acestui tip de proiecte

Criterii de eligibilitate

Criterii generale de eligibilitate

Criteriile generale de mai jos se aplică pentru acțiunea de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU.

Cine poate depune o cerere?

Solicitant poate fi orice organizație participantă eligibilă sau orice grup informal de tineri participant eligibil, stabilit(ă) într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Organizații participante eligibile

O organizație participantă eligibilă poate fi:

 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit; un organism public de la nivel local, regional, național; o întreprindere socială; un organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor.
 • un grup informal de tineri2 .

stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Aceeași organizație (un singur OID) nu poate fi implicată în mai mult de 5 cereri pentru fiecare termen-limită din cadrul acestei acțiuni, fie în calitate de solicitant, fie în calitate de partener.

Numărul organizațiilor participante

O organizație participantă

Durata proiectului

Între 3 luni și 24 de luni.

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererile de grant până la următoarele date:

20 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 iulie a aceluiași an și data de 31 martie a anului următor.

Posibilitatea organizării unei runde suplimentare:

Agențiile naționale pot decide să deschidă o rundă suplimentară. Agențiile naționale vor informa solicitanții cu privire la deschiderea rundei suplimentare prin intermediul site-ului lor. Dacă este organizată o rundă suplimentară, solicitanții trebuie să cererile până la:

1 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 martie și data de 31 august a anului următor

Cum se depune cererea?

Pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Anexe

La formularul de cerere trebuie anexată o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal.

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru acțiunea de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU

Durata călătoriei organizate în cadrul Inițiativei DiscoverEU

Între 1 și 30 de zile.

Organizația poate organiza mai multe călătorii în cadrul Inițiativei DiscoverEU (de fiecare dată, cu 1-5 participanți și, eventual, cu unul sau mai mulți însoțitori) de-a lungul ciclului de viață al proiectului.

Locul (locurile) de desfășurare a proiectului

Călătoriile organizate în cadrul Inițiativei DiscoverEU trebuie să se desfășoare cel puțin într-o altă țară diferită de cea în care participantul (participanții) a (au) început călătoria.

Numărul organizațiilor participante

Poate fi implicată o singură organizație participantă.

Participanți eligibili

Tineri cu mai puține oportunități3  cu vârsta de 18 ani4  și cu reședința legală în țările organizațiilor lor de trimitere.

Liderii de grup5 , facilitatorii sau însoțitorii implicați trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani.

Numărul de participanți și componența grupurilor naționale

Minimum 1 participant și maximum 5 participanți per călătorie organizată în cadrul Inițiativei DiscoverEU (nu sunt incluși liderii de grup, facilitatorii și însoțitorii). Maximum doi însoțitori per participant, atunci când acest lucru este justificat în mod corespunzător.

Grupurile pot călători neînsoțite sau pot fi însoțite.

Criterii de atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii de atribuire. Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. În plus, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai jos.

Relevanță, motivație și impact (punctaj maxim 40 de puncte)

 • Relevanța proiectului pentru:
  • obiectivele acțiunii;
  • nevoile organizațiilor participante și ale participanților;
  • măsura în care proiectul permite învățarea prin descoperire;
 • Măsura în care proiectul este relevant pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare.
 • Impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și a organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
 • Măsura în care organizația poate face dovada unei experiențe anterioare în ceea ce privește lucrul cu tineri cu mai puține oportunități la nivel local;
 • Măsura în care proiectul este adecvat pentru a contribui la dimensiunea privind incluziunea și diversitatea și la dimensiunea ecologică, digitală și participativă a programului;
 • Măsura în care proiectul implică organizații nou-intrate și organizații cu mai puțină experiență în cadrul programului Erasmus+, care pot face dovada experienței în ceea ce privește lucrul cu tineri cu mai puține oportunități.

Calitatea elaborării proiectului (punctaj maxim 40 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea tuturor etapelor proiectului: pregătirea adaptată nevoilor specifice ale participanților, sprijinul acordat pe parcursul călătoriei, punerea în aplicare a activităților și monitorizarea;
 • Măsura în care participanții sunt implicați în toate etapele activităților;
 • Activitățile sunt concepute într-un mod accesibil și favorabil incluziunii; 
 • Calitatea mecanismelor și a sprijinului pentru procesul de reflecție, identificarea și documentarea rezultatelor învățării participanților și utilizarea Youthpass;
 • Adecvarea și eficacitatea măsurilor prevăzute pentru a garanta siguranța și protecția participanților;
 • Măsura în care activitățile încorporează practici durabile și ecologice.

Calitatea gestionării proiectului (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Calitatea demersurilor practice, a modalităților de gestionare și de sprijin;
 • Calitatea cooperării și a comunicării cu alte părți interesate relevante, dacă este cazul;
 • Calitatea măsurilor de evaluare a diferitelor etape și rezultate ale proiectului;
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante.

Reguli de finanțare

Categoria bugetară - Costurile de călătorie

Costuri eligibile și reguli aplicabile 

Permisul de călătorie: numărul de permise de călătorie pentru participanți.

Numărul de permise de călătorie ale oricărui însoțitor (care utilizează același mijloc de transport ca și participanții).

Ca regulă generală, participanții vor călători cu mijlocul de transport care produce, în general, cele mai scăzute emisii de gaze cu efect de seră6 .

Mecanismul de finanțare:

 • contribuția la costurile reale pentru permisul de călătorie;
 • Contribuție la costurile unitare: în cazurile în care țara de origine nu este legată în mod direct de sistemul feroviar din Europa continentală și sunt necesare călătorii suplimentare cu alte mijloace de transport pentru a ajunge în țara în care începe mobilitatea.

Deplasare cu mijloace de transport ecologice: în cazul în care trebuie să efectueze călătorii suplimentare pentru a ajunge la locul de începere a activității, participanții au dreptul de a beneficia, de asemenea, de sprijin pentru deplasare, inclusiv pentru „deplasarea cu mijloace de transport ecologice”, dacă este cazul.

Sumă

Permis de călătorie pentru 7 zile , valabil timp de o lună

Contribuție pentru utilizarea altor mijloace de transport, dacă este cazul

Distanța parcursă Deplasare cu mijloace de transport ecologice Deplasare cu mijloace de transport neecologice
10 – 99 km 56 EUR 28 EUR
100 – 499 km 285 EUR 211 EUR
500 – 1 999 km 417 EUR 309 EUR
2 000 – 2 999 km 535 EUR 395 EUR
3 000 – 3 999 km 785 EUR 580 EUR
4 000 – 7 999 km 1 188 EUR 1 188 EUR
8 000 km sau mai mult 1 735 EUR 1 735 EUR

Categoria bugetară - Sprijin organizatoric

Costuri eligibile și reguli aplicabile 

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți, excluzând liderii de grup, însoțitorii și facilitatorii.

Sumă

125 EUR pentru fiecare participant

Categoria bugetară - Sprijin individual

Costuri eligibile și reguli aplicabile 

Costuri legate de ședere.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei perioadei de ședere per participant, inclusiv lideri de grup, însoțitori și facilitatori.

Sumă

78 EUR pentru fiecare participant pe zi.

Maximum 21 de zile de sprijin pentru fiecare participant.

Categoria bugetară - Sprijin pentru incluziune

Costuri eligibile și reguli aplicabile 

Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate pentru participanții cu mai puține oportunități.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți cu mai puține oportunități, excluzând liderii de grup, însoțitorii și facilitatorii.

Sumă

125 EUR pentru fiecare participant

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități și de însoțitorii acestora, inclusiv de liderii de grup și de facilitatori (inclusiv costuri justificate de călătorie și de ședere, dacă nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Deplasare” și „Sprijin individual”).

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Sumă

100 % din costurile eligibile

Categoria bugetară - Costuri excepționale

Costuri eligibile și reguli aplicabile 

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale.

Costuri cu rezervarea: în anumite țări nu este posibilă deplasarea fără o rezervare obligatorie de locuri. Acoperirea acestor costuri cu rezervarea în plus față de permisul de călătorie, acolo unde este cazul, reprezintă o opțiune.

Cheltuielile de deplasare ridicate ale participanților, inclusiv ale însoțitorilor, ale liderilor de grup și ale facilitatorilor, care nu pot fi sprijinite în cadrul categoriei standard „Deplasare” din cauza distanței geografice mari sau a altor bariere (și anume, atunci când utilizarea de mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon implică costuri ridicate de călătorie). Dacă sunt aprobate, cheltuielile excepționale pentru deplasări costisitoare înlocuiesc sprijinul pentru deplasare bazat pe costuri unitare.

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională. Sprijinul pentru deplasări costisitoare se aplică în cazurile în care sprijinul pentru deplasare bazat pe costul unitar nu acoperă 70 % din costurile de călătorie ale participanților. Dacă sunt aprobate, costurile excepționale pentru deplasările costisitoare înlocuiesc grantul pentru deplasare cu mijloace de transport neecologice.

Sumă

Garanție financiară: 80 % din costurile eligibile

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale: 100 % din costurile eligibile

Costuri cu rezervarea: 80 % din costurile cu rezervarea eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80 % din costurile de călătorie eligibile

 • 1 Pentru inspirație, a se vedea setul de instrumente pentru participarea tinerilor elaborat de SALTO PI, modulul 9 „DiscoverEU” (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf). ↩ back
 • 2 Grup format din cel puțin patru tineri cu vârste cuprinse între 18 ani și 30 de ani. Unul dintre membrii grupului își asumă rolul de reprezentant și responsabilitatea în numele grupului. Pentru definiția grupului informal, vă rugăm să consultați glosarul. În sensul acestei acțiuni și al oricărei dispoziții referitoare la aceasta, „un grup informal de tineri” se încadrează în noțiunea de „organizație participantă”. În cazul în care se face referire la „organizația participantă”, se consideră că aceasta include și un „grup informal de tineri”. ↩ back
 • 3 A se vedea definiția din glosar pentru „participant cu mai puține oportunități”. ↩ back
 • 4 Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:  limite inferioare de vârstă - participanții trebuie să fi împlinit vârsta minimă la data de începere a proiectului. limite superioare de vârstă – participanții nu trebuie să depășească vârsta maximă indicată la data de începere a proiectului. ↩ back
 • 5 Un lider de grup este un adult care însoțește tinerii pentru a asigura în mod eficace învățarea, protecția și siguranța acestora. ↩ back
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9. ↩ back
Tagged in:  Youth