Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jean Monnet-initiativet ”lärarfortbildning”

Inom denna insats kommer lärosäten eller lärarhögskolor att anordna verksamhet som gör det möjligt för lärare i grund-, gymnasie- och yrkesskolor att utveckla ny kompetens och undervisa i och skapa engagemang kring EU-frågor, vilket förbättrar deras förståelse av EU och EU:s funktionssätt.

Lärarutbildningsorgan (både för grundläggande utbildning och fortbildning) kommer att förbättra sin interna kunskap och kompetens när det gäller undervisning i EU-frågor, vilket leder till att lärarna blir bättre rustade för att införa EU-innehåll i sin verksamhet.

Verksamheten för lärarfortbildning kommer att stödja lärarpersonal vid skolor och yrkesutbildningsanordnare (ISCED 1–4).

Insatsens mål

Jean Monnet-insatsen ”Lärarfortbildning” ska hjälpa skolor och yrkesutbildningsanordnare att planera, organisera och införa EU-innehåll i kursplaner och i verksamhet utanför skoltid. De viktigaste målen är följande:

 • Ge skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) möjlighet att bygga upp kunskapen om EU-frågor hos den undervisande personalen.
 • Erbjuda strukturerade förslag på utbildningar i EU-frågor för skolor och yrkesutbildningsanordnare samt förse lärare som undervisar på olika nivåer och med olika bakgrund och erfarenhet med innehåll och metoder.
 • Tillhandahålla särskilda kurser för enskilda personer eller grupper (modulbaserade, med fysisk närvaro, blandade eller webbaserade) för lärare som är intresserade av EU-frågor och vill integrera EU-ämnen i sitt dagliga arbete.
 • Stärka lärarnas självförtroende när det gäller att integrera ett EU-perspektiv i sitt dagliga arbete.

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för ansökan om projekt inom Jean Monnet-insatsen ”lärarfortbildning”?

Kriterier för bidragsberättigande

Vem kan söka?

De sökande ska vara

 • lärosäten som tillhandahåller grundläggande lärarutbildning och/eller fortbildning för lärare vid skolor och/eller yrkesskolor (ISCED 1–4) och som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning, ellerett lärosäte eller en lärarhögskola som tillhandahåller grundläggande lärarutbildning och/eller fortbildning för lärare vid skolor och/eller yrkesskolor (ISCED 1–4).

De sökande måste vara etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Konsortiets sammansättning

Endast ansökningar från enskilda sökande är tillåtna (enskilda bidragsmottagare).

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring).

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-JMO-2023-OFET-TT

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan ska lämnas in senast den 14 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid)

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information i del C i handledningen.

Hur utformar jag mitt projekt?

Lärare som utrustas med nya och innovativa metoder för att föreslå ämnen för undervisning i EU-frågor för studerande kommer att bidra till att integrera fakta och kunskap om EU i kursplaner och fritidsaktiviteter.

En lärarhögskola är en institution vars huvudsakliga verksamhet bland annat är att tillhandahålla lärarutbildning.

Verksamheterna inom ramen för Jean Monnet-initiativet ”Lärarutbildning” bör omfatta förberedelse och tillhandahållande av lärarutbildning. Dessa aktiviteter kan vara utformade som riktade kurser eller moduler, inbegripet distanslärande (mooc-kurser och/eller blandade aktiviteter). Lärarfortbildningen bör vara formell och ett intyg ska utfärdas för slutförd utbildning.

Den föreslagna verksamheten bör även omfatta stöd till deltagarna (t.ex. bidrag till resor och uppehälle, handledningar och andra specifika verktyg, utan avgift).

Jean Monnet-insatsen Lärarfortbildning måste uppfylla en av följande punkter:

 • utbildning i undervisningsmetoder för att behandla EU-frågor,
 • utbildning i EU-frågor.
 • Lärandeupplevelser inom EU-ämnen som kompletterar befintliga kurser (kollaborativt lärande mellan klasser, gemensam undervisning).
 • Seminarier, sommarkurser och intensivkurser, andra typer av EU-erfarenheter som omfattar andra intressenter.

Detta kan göras på följande sätt:

 • Tillhandahålla särskild vägledning för att välja utbildning.
 • Utbildning med fysisk närvaro, webbaserad utbildning och/eller blandad utbildning.

Förväntat genomslag

Kvantitativ effekt

 • Antalet bidragsmottagare per EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet/region.
 • Antal lärare som deltar i lärarfortbildning per land/region.

Kvalitativ effekt

Jean Monnet-insatsen Lärarfortbildning väntas ge positiva och bestående effekter både för de institutioner som tillhandahåller grundläggande lärarutbildning och/eller fortbildning för lärare och för deltagarna i deras verksamheter.

Lärarfortbildningen kommer att ge ökade möjligheter till yrkes- och karriärutveckling för undervisande personal.

Den verksamhet som stöds inom ramen för Jean Monnet Lärarfortbildning syftar till att ge följande resultat:

 • Bättre rustade lärare genom att de tillägnar sig metoder for undervisning i EU-frågor.
 • Ökad kapacitet för att undervisa om EU-ämnen.
 • Ökad kunskap om EU-frågor.
 • Utökat utbud av särskild utbildning hos organisationer som tillhandahåller grundläggande lärarutbildning och/eller fortbildning för lärare.

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans (högsta poäng: 25)

 • I vilken utsträckning förslaget når målen för Jean Monnet-insatsen:
  • omfattar EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen),
  • gör det möjligt för skollärare att utveckla nya färdigheter,
  • skapar en bättre förståelse för EU och hur EU fungerar,
  • gör det möjligt för lärare att introducera EU-innehåll i sina verksamheter.
 • I vilken utsträckning förslaget når prioriterade målgrupper:
  • skolor och yrkesutbildningsanordnare (ISCED 1–4),
  • lärare.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 25)

 • Metod: förslagets kvalitet, nyhetsvärde och genomförbarhet samt bärkraften i den metod som föreslås.
 • I vilken utsträckning arbetsprogrammet
  • är tydligt, fullständigt och samstämmigt, med lämplig information om planering av förberedelser, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning,
  • uppvisar samstämmighet mellan projektets mål och verksamhet,
  • omfattar stöd till deltagarna (t.ex. bidrag till resor och uppehälle, handledningar och andra specifika verktyg, utan avgift).
 • I vilken utsträckning de resurser som har avsatts för arbetspaketen överensstämmer med deras mål och resultat.
 • Uppföljnings- och utvärderingsstrategi.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 25)

 • Gruppens kompetensnivå och mervärde:
  • Relevans och komplementaritet när det gäller profil och sakkunskap hos den nyckelpersonal som deltar i de verksamheter som föreslås (både inom den akademiska och den icke-akademiska sfären, i förekommande fall)
   • vad gäller EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen)
   • vad gäller det särskilda tema som behandlas i förslaget.

Genomslag (högsta poäng: 25)

 • Lärarfortbildningens förväntade genomslag på lång sikt
  • hos skolor och yrkesutbildningsanordnare (ISCED 1–4),
  • ökad kapacitet för att undervisa om EU-ämnen,
  • förbättrat eller innovativt innehåll, utveckling av nya perspektiv för att introducera EU-ämnen i kursplanen,
  • vid den institution som organiserar verksamheterna,
  • utökat samarbete och förmåga att skapa kontakter med partner,
  • antal och nivå på föreslagna utbildningar och antal personer som potentiellt kan gynnas av verksamheten,
  • ökade budgetanslag för stärkt och mer riktad fortbildning inom institutionen,
 • för de personer som gynnas av Jean Monnet-insatsen,
  • stärka lärarnas kunskap om EU-innehåll i sina verksamheter.
 • Spridning och kommunikation:
  • Lämplighet och kvalitet när det gäller åtgärder för att sprida verksamhetens resultat inom och utanför den institution som står som värd för Jean Monnet-insatsen.
  • Öka medvetenheten om projekten och resultaten, genom att göra deltagare och organisationer mer synliga,
  • Nå ut till grupper utanför de direkta målgrupperna.
  • I vilken grad de planerade spridningsverktygen kommer att nå målgruppen.
  • Hållbarhet och kontinuitet: Ansökan omfattar lämpliga åtgärder och resurser för att se till att projektets resultat och fördelar kommer att bevaras efter projektets utgång.

Förslagen måste få minst 70 poäng totalt för att kunna komma i fråga för finansiering, och minst 15 poäng inom varje tilldelningskriterium. Likvärdiga förslag inom samma ämnesområde kommer att prioriteras enligt de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”projektets relevans” och därefter ”genomslag”.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med enhetsbelopp. Enhetsbeloppets storlek fastställs för varje bidrag på grundval av den uppskattade budget för insatsen som föreslås av sökanden. Den beviljande myndigheten fastställer enhetsbeloppet för varje bidrag på grundval av förslaget, utvärderingsresultatet, finansieringsgrader och det högsta belopp som anges i ansökningsomgången.

Högsta EU-bidrag per projekt är 300 000 euro.

Hur fastställs projektets enhetsbelopp?

Sökanden ska fylla i en detaljerad budgettabell enligt ansökningsblanketten med beaktande av följande:

 • Budgeten bör vid behov specificeras per bidragsmottagare och delas upp i enhetliga arbetspaket (t.ex. ”projektförvaltning”, ”utbildning”, ”anordnande av evenemang”, ”förberedelser och genomförande av mobilitet”, ”kommunikation och spridning”, ”kvalitetssäkring”).
 • Förslaget ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ingår i varje arbetspaket.
 • Förslaget ska innehålla en uppdelning av de beräknade kostnaderna, med uppgift om andelen per arbetspaket (och inom varje arbetspaket, den andel som har anvisats till varje bidragsmottagare och anknuten enhet).
 • Kostnaderna kan täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (t.ex. informationsspridning, publicering, översättning).

Förslagen kommer att utvärderas enligt standardförfaranden med hjälp av interna och/eller externa experter. Experterna kommer att utvärdera förslagens kvalitet i förhållande till de krav som anges i ansökningsomgången och insatsens förväntade genomslag, kvalitet och effektivitet.

När förslagen har utvärderats kommer utanordnaren att fastställa enhetsbeloppet med beaktande av bedömningsresultaten. Enhetsbeloppet kommer att begränsas till högst 80 % av den uppskattade budget som fastställs efter utvärderingen.

Bidragsvillkoren (högsta bidragsbelopp, finansieringsgrad, totala bidragsberättigande kostnader osv.) kommer att fastställas i bidragsavtalet.

Projektresultaten kommer att utvärderas på grundval av slutförda verksamheter. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för på bidraget, så att tonvikten läggs på kvalitet och på graden av uppnående av mätbara mål.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Jean Monnet Skolpersonal Yrkesutbildning – studenter och personal