Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

”Lär dig mer om EU” inom andra utbildningsområden

”Lär dig mer om EU”-initiativ ska stödja skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) så att de kan tillhandahålla särskilt innehåll om EU-baserade ämnen (bl.a. demokrati, EU:s historia, hur EU fungerar, kulturell mångfald). Verksamheterna bör läras ut under läsåret och kan omfatta projektveckor, studiebesök och andra omslutande verksamheter.

Verksamheterna kommer att erbjudas av skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4). De kan utarbeta och tillhandahålla innehåll om EU-frågor och skapa lärandeupplevelser själva eller med stöd av lärosäten eller andra relevanta organisationer (icke-statliga organisationer, sammanslutningar osv.). De verksamheter som organiseras inom detta avsnitt syftar till att förbättra lärandet om EU på inspirerande sätt. De kommer att bidra till att de studerande stärker sin känsla av tillhörighet till EU, dess inverkan på deras liv och deras förståelse av EU:s mekanismer och politiska åtgärder.

Insatsens Mål

Jean Monnet-initiativet Lär dig mer om EU kommer att främja införandet av en EU-dimension i skolornas och yrkesskolornas utbildningskultur (ISCED 1–4) och bidra till att stärka den europeiska identiteten och det aktiva medborgarskapet hos studerande och lärare.  

Mer specifikt är de viktigaste målen följande:

 • Öka antalet skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) per EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet som undervisar i EU-frågor.
 • Öka antalet klasser i skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) som arbetar med EU-ämnen.
 • Öka antalet viktiga ämnesområden, eller verksamheter utanför skoltid, där EU-kunskap lärs ut i skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) i varje EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet.
 • Öka antalet lärare som arbetar med att förbättra EU-kunskapen.
 • Höja kvaliteten med innovativa metoder för undervisning och inlärning om EU, med särskild uppmärksamhet ägnad åt EU:s prioriteringar.
 • Förbättra inlärningsresultaten om EU och se till att de studerande blir bättre rustade med kunskap om och förståelse av EU, dess historia, värderingar och mål och de institutioner och beslutsprocesser som påverkar unga européers dagliga liv samt stärka det aktiva medborgarskapet hos studerande och lärare.

Hur utformar jag mitt projekt?

Jean Monnet-initiativet ”Lär dig mer om EU” riktar sig särskilt till skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4).

Jean Monnet-initiativet ”Lär dig mer om EU” måste uppfylla en eller flera av följande punkter:

 • Undervisning i EU-frågor är officiellt integrerad i kursplanen (undervisning i ett eller flera befintliga ämnen).
 • Lärandeupplevelser inom EU-ämnen som kompletterar befintliga kurser, bland annat kollaborativt lärande och gemensam undervisning.
 • Seminarier utanför skoltid, studiebesök, andra typer av EU-erfarenheter som omfattar andra organisationer.

I denna insats avses med en undervisningstimme en timmes lärandeupplevelse inom ramen för skol- eller yrkesutbildningsverksamhet. Den kan utgöras av klassrumslärande eller icke-klassrumslärande (dvs. workshoppar, möten med experter, studiebesök), men detta måste vara kopplat till konkreta läranderesultat och till EU-studier/EU-värden.

Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att ansöka om jean monnet-initiativet ”lär dig mer om eu”?

Kriterier för bidragsberättigande

Vilka organisationer får delta? (Vem kan söka?)

För att vara berättigade till stöd måste de sökande (bidragsmottagare och anknutna enheter, i tillämpliga fall) vara

 • skolor eller yrkesskolor (ISCED 1–4),
 • som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Endast ansökningar från enskilda sökande är tillåtna.       

Verksamhet som kan beviljas bidrag

Ett Jean Monnet-initiativ av typen ”Lär dig mer om EU” måste genomföras under minst 40 undervisningstimmar per läsår under tre år i följd i EU-relaterade ämnen.

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring av bidragsavtalet).

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan ska lämnas in senast den 1 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).

Hur söker man?

Du hittar information i del C i handledningen.

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans (högsta poäng: 25)

Förslaget måste visa att det har relevans när det gäller målen för denna insats. Relevansen kommer att beaktas bland annat genom att titta på följande:

 • typen av och antalet EU-ämnen som föreslås för projektet,
 • förslagets innovation och kreativitet,
 • användning av digitala metoder – där så är möjligt,
 • nya undervisnings- och lärandemetoder för att göra EU-ämnen mer attraktiva och skräddarsydda för behoven hos elever och studenter.

Förslaget är relevant för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 25)

När det gäller kvalitet bör förslaget visa

 • kvaliteten på och genomförbarheten av den metod som föreslås,
 • de undervisningsmetoder som används, inklusive gruppföreläsningar, seminarier, handledningsträffar, distansundervisning men inte individuell undervisning,
 • bevis på det föreslagna arbetsprogrammets tydlighet och innehåll i alla faser (förberedelse, genomförande, utvärdering och uppföljning).

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 25)

Projektförslaget bör innehålla följande:

 • Bevis på ett tydligt engagemang från skolans/yrkesskolans lednings sida.
 • Bevis på ett tydligt engagemang till stöd för lärare i utarbetandet av innehåll och i deras undervisningsverksamhet.
 • Bevis för övervakningen av verksamheten och synligheten för de resultat som uppnåtts av den personal som deltar i detta initiativ.
 • Bevis på att den personal som deltar har relevanta pedagogiska färdigheter.

Genomslag (högsta poäng: 25)

Projektförslaget bör innehålla följande:

 • Bevis på lämpliga åtgärder och resurser för att se till att resultaten och fördelarna kommer att bestå när projektet har avslutats.
 • En tydlig beskrivning av spridningsstrategin inom och utanför institutet.
 • En förklaring av de förväntade effekterna på skolorna och yrkesskolorna (ISCED 1–4), och på de elever, studenter och lärare som drar nytta av verksamheterna.

Förslagen måste få minst 70 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst 15 poäng för var och en av kategorierna för tilldelningskriterier ovan.

Förslag med samma antal poäng prioriteras efter de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”Relevans”. Om förslagen har tilldelats lika många poäng för detta kriterium baseras prioriteringen på poängen för kriteriet ”Kvaliteten på projektets utformning och genomförande”. Om förslagen har tilldelats lika många poäng för detta kriterium baseras prioriteringen på poängen för kriteriet ”Genomslag”.

Om det inte går att prioritera mellan förslagen på det sätt som anges ovan kan projektportföljen i stort, förväntade positiva synergier mellan projekt eller andra faktorer kopplade till målen för ansökningsomgången beaktas för fastställa prioriteringen. Dessa faktorer dokumenteras i panelrapporten.

Förväntat genomslag

Jean Monnet-initiativ av typen ”Lär dig mer om EU” förväntas ge positiva och långvariga effekter både för skolor och yrkesutbildningsanordnare och för deltagarna i deras verksamhet, särskilt lärare och studenter.

Det genomslag som Jean Monnet-initiativ av typen ”Lär dig mer om EU” får mäts med hjälp av kvantitativa och kvalitativa indikatorer (se tabellen nedan), kopplade till de mål som beskrivs i det inledande avsnittet, ”Insatsens mål”.

Sökande uppmanas att använda indikatorerna nedan i sina ansökningar, och fastställa målvärden för dem:

Mål

Öka antalet klasser i skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) som arbetar med EU-ämnen.

Indikatorer

Antal grupper och studenter som deltar i insatsen (uppdelat efter kön).

Mål

Öka antalet viktiga ämnesområden, eller verksamheter utanför skoltid, där EU-kunskap lärs ut i skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) i varje EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet.

Indikatorer

Antal och typ av ämnesområden och tillfällen där undervisning om EU bedrivs.

Mål

Öka antalet lärare som arbetar med att förbättra EU-kunskapen.

Indikatorer

Antal lärare som deltar i insatsen (uppdelat efter kön).

Mål

Höja kvaliteten med innovativa metoder för undervisning och inlärning om EU, med särskild uppmärksamhet ägnad åt EU:s prioriteringar.

Indikatorer

Antal projekt som omfattar innovativa metoder.

Mål

Förbättra inlärningsresultaten om EU och se till att de studerande blir bättre rustade med kunskap om och förståelse av EU, dess historia, värderingar och mål och de institutioner och beslutsprocesser som påverkar unga européers dagliga liv.

Indikatorer

Procentandel med positivt resultat på ett kunskapstest om EU (uppdelat efter kön).

Vilka regler gäller för finansieringen?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med enhetsbelopp. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för på bidraget, så att tonvikten läggs på kvalitet och på graden av uppnående av mätbara mål.

Högsta EU-bidrag per projekt är 35 000 euro.

Bidraget i form av ett enhetsbelopp kommer att täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (informationsspridning, publicering, översättning).

De sökande måste begära den angivna enhetssummans fördefinierade belopp för landet i fråga, enligt tabellen nedan. Observera att enhetsbeloppet per land återspeglar det totala antalet undervisningstimmar under tre år. Beloppen i tabellen representerar det slutliga EU-bidraget, med en samfinansieringsandel på 80 %.

Initiativen ”Lär dig mer om EU”

Länder/antal undervisningstimmar under treårsperioden (minst 40 timmar/år) 120–150 undervisningstimmar 151–180 undervisningstimmar 181–210 undervisningstimmar 211–240 undervisningstimmar ≥241 undervisningstimmar
Bulgarien, Rumänien, Nordmakedonien, Liechtenstein, Serbien 12 250 EUR 14 250 EUR 16 000 EUR 20 000 EUR 23 500 EUR
Turkiet, Kroatien, Lettland 14 750 EUR 17 500 EUR 19 500 EUR 24 000 EUR 29 000 EUR
Ungern, Polen, Litauen, Tjeckien, Estland, Slovakien 17 250 EUR 20 750 EUR 23 500 EUR 28 000 EUR 34 000 EUR
Portugal, Grekland, Slovenien, Malta 19 750 EUR 24 000 EUR 27 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR
Cypern, Island, Spanien, Italien 22 000 EUR 27 250 EUR 31 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Irland, Frankrike, Finland 27 000 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Belgien, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Sverige, Norge 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Tagged in:  Jean Monnet