Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2024.

Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

”Lär dig mer om EU” inom andra utbildningsområden

”Lär dig mer om EU”-initiativ ska stödja skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) så att de kan tillhandahålla särskilt innehåll om EU-baserade ämnen (bl.a. demokrati, EU:s historia, hur EU fungerar, kulturell mångfald). Verksamheterna bör läras ut under läsåret och kan omfatta projektveckor, studiebesök och andra omslutande verksamheter.

Verksamheterna kommer att erbjudas av skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4). De kan utarbeta och tillhandahålla innehåll om EU-frågor och skapa lärandeupplevelser själva eller med stöd av lärosäten eller andra relevanta organisationer (icke-statliga organisationer, sammanslutningar osv.). De verksamheter som organiseras inom detta avsnitt syftar till att förbättra lärandet om EU på inspirerande sätt. De kommer att bidra till att de studerande stärker sin känsla av tillhörighet till EU, dess inverkan på deras liv och deras förståelse av EU:s mekanismer och politiska åtgärder.

Insatsens mål

Jean Monnet-initiativet Lär dig mer om EU kommer att främja införandet av en EU-dimension i skolornas och yrkesskolornas utbildningskultur (ISCED 1–4) och bidra till att stärka den europeiska identiteten och det aktiva medborgarskapet hos studerande och lärare. 

 • Ge lärare möjlighet att undervisa om EU med hjälp av engagerande metoder och att ge sina studerande fakta och kunskaper om Europeiska unionen,
 • Förbättra läranderesultaten i EU-frågor.
 • Förbättra EU-kunskapen i skolor (ISCED 1–4).
 • Skapa intresse för EU och utgöra en grund för att öka elevers och studenters deltagande i den demokratiska processen samt göra dem bättre rustade för att bli aktiva medborgare.

Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att ansöka om Jean Monnet-initiativet ”lär dig mer om EU”?

Kriterier för bidragsberättigande

Vem kan söka?

De sökande ska vara

 • skolor eller yrkesskolor (ISCED 1–4),
 • som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Konsortiets sammansättning

 Endast ansökningar från enskilda sökande är tillåtna (enskilda bidragsmottagare).

Verksamhet som kan beviljas bidrag

Ett Jean Monnet-initiativ av typen ”Lär dig mer om EU” måste genomföras under minst 40 undervisningstimmar per läsår under tre år i följd i EU-relaterade ämnen.

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring).

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan ska lämnas in senast den 14 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).

Hur utformar jag mitt projekt?

Jean Monnet-initiativet ”Lär dig mer om EU” riktar sig särskilt till skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4). Jean Monnet-initiativet ”Lär dig mer om EU” måste uppfylla en eller flera av följande punkter:

 • Undervisning i EU-frågor är officiellt integrerad i kursplanen (undervisning i ett eller flera befintliga ämnen).
 • Lärandeupplevelser inom EU-ämnen som kompletterar befintliga kurser (bl.a. kollaborativt lärande mellan klasser, gemensam undervisning).
 • Seminarier utanför skoltid, studiebesök, andra typer av EU-erfarenheter som omfattar andra organisationer.

I denna insats avses med en undervisningstimme en timmes lärandeupplevelse inom ramen för skol- eller yrkesutbildningsverksamhet. Den kan utgöras av klassrumslärande eller icke-klassrumslärande (dvs. workshoppar, möten med experter, studiebesök), men detta måste vara kopplat till konkreta läranderesultat och till EU-studier/EU-värden.

Förväntat genomslag

Kvantitativ effekt

 • Ett ökat antal skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) per EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet undervisar i EU-frågor.
 • Ett ökat antal klasser i skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) arbetar med EU-ämnen.
 • Ett ökat antal viktiga ämnesområden, eller verksamheter utanför skoltid, där EU-kunskap lärs ut i skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) i varje EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet.
 • Ett ökat antal lärare arbetar med att förbättra EU-kunskapen.

Kvalitativ effekt

När det gäller de deltagare som är direkt involverade i insatserna kommer Jean Monnet-insatsen ”Lär dig om EU” att ha positiva och bestående effekter på skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) för studerande och lärare, däribland genom

 • ökad kvalitet med innovativa metoder för undervisning och inlärning om EU, med särskild uppmärksamhet ägnad åt EU:s prioriteringar 1 ,
 • ökade möjligheter för undervisande personal i fråga om fortbildning,
 • förbättrade inlärningsresultat om EU för studerande som är bättre utrustade med kunskap om och förståelse av EU, dess historia, värderingar och mål samt de institutioner och beslutsprocesser som påverkar unga européers dagliga liv,
 • ett förstärkt kritiskt tänkande om EU genom tillhandahållande av fakta och kunskap i klassrumssituationer och annan skolverksamhet såsom studiebesök, utbyten och projekt, för att illustrera vikten av EU-medborgarskapet och därtill hörande rättigheter.

När det gäller deltagande organisationer kommer Jean Monnet-insatsen Lär dig mer om EU att skapa ny dynamik, och att

 • öka och systematisera deras kapacitet att undervisa i EU-ämnen med en tvärvetenskaplig strategi,
 • locka fler och nya lärare och studerande som är intresserade av att inhämta fakta och kunskap om EU.

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans - (högsta poäng: 25)

Förslaget måste visa att det har relevans när det gäller målen för denna insats. Relevansen kommer att beaktas bland annat genom att titta på följande:

 • typen av och antalet EU-ämnen som föreslås för projektet,
 • förslagets innovation och kreativitet,
 • användning av digitala metoder – där så är möjligt,
 • nya undervisnings- och lärandemetoder för att göra EU-ämnen mer attraktiva och skräddarsydda för behoven hos elever och studenter.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande - (högsta poäng: 25)

När det gäller kvalitet bör förslaget visa

 • kvaliteten på och genomförbarheten av den metod som föreslås,
 • de undervisningsmetoder som används, inklusive gruppföreläsningar, seminarier, handledningsträffar, distansundervisning men inte individuell undervisning,
 • bevis på det föreslagna arbetsprogrammets tydlighet och innehåll i alla faser (förberedelse, genomförande, utvärdering och uppföljning).

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen - (högsta poäng: 25)

Projektförslaget bör innehålla följande:

 • Bevis på ett tydligt engagemang från skolans/yrkesskolans lednings sida.
 • Bevis på ett tydligt engagemang till stöd för lärare i utarbetandet av innehåll och i deras undervisningsverksamhet.
 • Bevis för övervakningen av verksamheten och synligheten för de resultat som uppnåtts av den personal som deltar i detta initiativ.
 • Bevis på att den personal som deltar har relevanta pedagogiska färdigheter.

Genomslag, spridning och hållbarhet - (högsta poäng: 25)

Projektförslaget bör innehålla följande:

 • Bevis på lämpliga åtgärder och resurser för att se till att resultaten och fördelarna kommer att bestå när projektet har avslutats.
 • En tydlig beskrivning av spridningsstrategin inom och utanför institutet.
 • En förklaring av de förväntade effekterna på skolorna och yrkesskolorna (ISCED 1–4), och på de elever, studenter och lärare som drar nytta av verksamheterna.

Förslagen måste få minst 70 poäng totalt för att kunna komma i fråga för finansiering, och minst 15 poäng inom varje tilldelningskriterium. Likvärdiga förslag inom samma ämnesområde kommer att prioriteras enligt de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”projektets relevans” och därefter ”genomslag”.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med enhetsbelopp. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för på bidraget, så att tonvikten läggs på kvalitet och på graden av uppnående av mätbara mål. Högsta EU-bidrag per projekt är 30 000 euro.

Bidraget i form av ett enhetsbelopp kommer att täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (informationsspridning, publicering, översättning).

De sökande måste begära den angivna enhetssummans fördefinierade belopp för landet i fråga, enligt tabellen nedan. Observera att enhetsbeloppet per land återspeglar det totala antalet undervisningstimmar under tre år. Beloppen i tabellen representerar det slutliga EU-bidraget, med en samfinansieringsandel på 80 %.

Initiativen ”Lär dig mer om EU”

Länder/antal undervisningstimmar under treårsperioden (minst 40 timmar/år) 120–150 undervisningstimmar 151–180 undervisningstimmar

181–210 undervisningstimmar

211–240 undervisningstimmar

≥241 undervisningstimmar

Bulgarien, Rumänien, Nordmakedonien, Liechtenstein, Serbien 10 250 euro 12 500 euro 14 750 euro 17 000 euro 19 250 euro
Turkiet, Kroatien, Lettland 12 000 euro 14 750 euro 17 500 euro 20 000 euro 22 750 euro
Ungern, Polen, Litauen, Tjeckien, Estland, Slovakien 13 500 euro 16 500 euro 19 750 euro 22 750 euro 26 000 euro
Portugal, Grekland, Slovenien, Malta 17 000 euro 20 500 euro 24 000 euro 27 750 euro 30 000 euro
Cypern, Island, Spanien, Italien 19 750 euro 24 500 euro 29 000 euro 30 000 euro 30 000 euro
Irland, Frankrike, Finland 23 250 euro 28 500 euro 30 000 euro 30 000 euro 30 000 euro
Belgien, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Sverige, Norge 25 000 euro 30 000 euro 30 000 euro 30 000 euro

30 000 euro

Tagged in:  Jean Monnet