Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

”Lär dig mer om eu” inom andra utbildningsområden

”Lär dig mer om EU”-initiativ ska stödja skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) så att de kan tillhandahålla särskilt innehåll om EU-baserade ämnen (bl.a. demokrati, EU:s historia, hur EU fungerar, kulturell mångfald). Verksamheterna bör läras ut under läsåret och kan omfatta projektveckor, studiebesök och andra omslutande verksamheter.

Verksamheterna kommer att erbjudas av skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4). De kan utarbeta och tillhandahålla innehåll om EU-frågor och skapa lärandeupplevelser själva eller med stöd av lärosäten eller andra relevanta organisationer (icke-statliga organisationer, sammanslutningar osv.). De verksamheter som organiseras inom detta avsnitt syftar till att förbättra lärandet om EU på inspirerande sätt. De kommer att bidra till att de studerande stärker sin känsla av tillhörighet till EU, dess inverkan på deras liv och deras förståelse av EU:s mekanismer och politiska åtgärder.

Insatsens mål

Jean Monnet-initiativetLär dig mer om EU kommer att främja införandet av en EU-dimension i skolornas och yrkesskolornas utbildningskultur (ISCED 1–4) och bidra till att stärka den europeiska identiteten och det aktiva medborgarskapet hos studerande och lärare.  

 • Ge lärare möjlighet att undervisa om EU med hjälp av engagerande metoder och att ge sina studerande fakta och kunskaper om Europeiska unionen,
 • Förbättra läranderesultaten i EU-frågor.
 • Förbättra EU-kunskapen i skolor (ISCED 1–4).
 • Skapa intresse för EU och utgöra en grund för att öka elevers och studenters deltagande i den demokratiska processen samt göra dem bättre rustade för att bli aktiva medborgare.

Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att ansöka om Jean Monnet-initiativet ”lär dig mer om EU”?

Kriterier för bidragsberättigande

Vem kan söka?

En skola eller en yrkesskola

(ISCED 1–4) som är etablerad i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Projektets varaktighet

3 år

Ett Jean Monnet-initiativ Lär dig mer om EU måste genomföras under minst 40 timmar per läsår under tre år i följd i EU-relaterade ämnen.

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 1 mars kl. 17.00.00 (Brysseltid).

Hur utformar jag mitt projekt?

Jean Monnet-initiativet ”Lär dig mer om EU” riktar sig särskilt till skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4). Jean Monnet-initiativet ”Lär dig mer om EU” måste uppfylla en eller flera av följande punkter:

 • Undervisning i EU-frågor är officiellt integrerad i kursplanen (undervisning i ett eller flera befintliga ämnen).
 • Lärandeupplevelser inom EU-ämnen som kompletterar befintliga kurser (bl.a. kollaborativt lärande mellan klasser, gemensam undervisning).
 • Seminarier utanför skoltid, studiebesök, andra typer av EU-erfarenheter som omfattar andra organisationer.

I denna insats avses med en undervisningstimme en timmes lärandeupplevelse inom ramen för skol- eller yrkesutbildningsverksamhet. Den kan utgöras av klassrumslärande eller icke-klassrumslärande (dvs. workshoppar, möten med experter, studiebesök), men detta måste vara kopplat till konkreta läranderesultat och till EU-studier/EU-värden.

Förväntat genomslag

Kvantitativ effekt

 • Ett ökat antal skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) per EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet undervisar i EU-frågor.
 • Ett ökat antal klasser i skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) arbetar med EU-ämnen.
 • Ett ökat antal viktiga ämnesområden, eller verksamheter utanför skoltid, där EU-kunskap lärs ut i skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) i varje EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet.
 • Ett ökat antal lärare arbetar med att förbättra EU-kunskapen.

Kvalitativ effekt

När det gäller de deltagare som är direkt involverade i insatserna kommer Jean Monnet-insatsen ”Lär dig mer om EU” att ha positiva och bestående effekter på skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) för studerande och lärare, däribland genom

 • en ökad kvalitet med innovativa metoder för undervisning och inlärning om EU, med särskild uppmärksamhet ägnad åt EU:s prioriteringar1 ,
 • ökade möjligheter för undervisande personal i fråga om fortbildning,
 • förbättrade inlärningsresultat om EU för studerande som är bättre utrustade med kunskap om och förståelse av EU, dess historia, värderingar och mål samt de institutioner och beslutsprocesser som påverkar unga européers dagliga liv,
 • ett förstärkt kritiskt tänkande om EU genom tillhandahållande av fakta och kunskap i klassrumssituationer och annan skolverksamhet såsom studiebesök, utbyten och projekt, för att illustrera vikten av EU-medborgarskapet och därtill hörande rättigheter.

När det gäller deltagande organisationer kommer Jean Monnet-insatsen Lär dig mer om EU att skapa ny dynamik, och att

 • öka och systematisera deras kapacitet att undervisa i EU-ämnen med en tvärvetenskaplig strategi,
 • locka fler och nya lärare och studerande som är intresserade av att inhämta fakta och kunskap om EU.

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier (följ strukturen i punktuppställningen för varje kriterium):

Projektets relevans (högsta poäng: 25)

Förslaget måste visa att det har relevans när det gäller målen för denna insats. Relevansen kommer att beaktas bland annat genom att titta på följande:

 • typen av och antalet EU-ämnen som föreslås för projektet,
 • förslagets innovation och kreativitet,
 • användning av digitala metoder – där så är möjligt,
 • nya undervisnings- och lärandemetoder för att göra EU-ämnen mer attraktiva och skräddarsydda för behoven hos elever och studenter.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 25)

När det gäller kvalitet bör förslaget visa

 • kvaliteten på och genomförbarheten av den metod som föreslås,
 • de undervisningsmetoder som används, inklusive gruppföreläsningar, seminarier, handledningsträffar, distansundervisning men inte individuell undervisning,
 • bevis på det föreslagna arbetsprogrammets tydlighet och innehåll i alla faser (förberedelse, genomförande, utvärdering och uppföljning).

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 25)

Projektförslaget bör innehålla följande:

 • Bevis på ett tydligt engagemang från skolans/yrkesskolans lednings sida.
 • Bevis på ett tydligt engagemang till stöd för lärare i utarbetandet av innehåll och i deras undervisningsverksamhet.
 • Bevis för övervakningen av verksamheten och synligheten för de resultat som uppnåtts av den personal som deltar i detta initiativ.
 • Bevis på att den personal som deltar har relevanta pedagogiska färdigheter.

Genomslag, spridning och hållbarhet (högsta poäng: 25)

Projektförslaget bör innehålla följande:

 • Bevis på lämpliga åtgärder och resurser för att se till att resultaten och fördelarna kommer att bestå när projektet har avslutats.
 • En tydlig beskrivning av spridningsstrategin inom och utanför institutet.
 • En förklaring av de förväntade effekterna på skolorna och yrkesskolorna (ISCED 1–4), och på de elever, studenter och lärare som drar nytta av verksamheterna.

Förslagen måste få minst 70 poäng totalt för att kunna komma i fråga för finansiering, och minst 15 poäng inom varje tilldelningskriterium. Likvärdiga förslag inom samma ämnesområde kommer att prioriteras enligt de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”projektets relevans” och därefter ”genomslag”.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med engångsbelopp. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för på bidraget, så att tonvikten läggs på kvalitet och på graden av uppnående av mätbara mål. Högsta EU-bidrag per projekt är 30 000 euro.

Bidraget i form av ett engångsbelopp kommer att täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (informationsspridning, publicering, översättning).

De sökande måste begära den angivna enhetssummans fördefinierade belopp för landet i fråga, enligt tabellen nedan. Observera att enhetsbeloppet per land återspeglar det totala antalet undervisningstimmar under tre år. Beloppen i tabellen representerar det slutliga EU-bidraget, med en samfinansieringsandel på 80 %.

Initiativen ”Lär dig mer om EU”:

Länder/antal undervisningstimmar under treårsperioden (minst 40 timmar/år)

120–150 undervisningstimmar

151–180 undervisningstimmar

180–210 undervisningstimmar

211–240 undervisningstimmar

≥ 241 undervisningstimmar

Bulgarien, Rumänien, Nordmakedonien, Liechtenstein, Serbien

10 250 euro

12 500 euro

14 750 euro

17 000 euro

19 250 euro

Turkiet, Kroatien, Lettland

12 000 euro

14 750 euro

17 500 euro

20 000 euro

22 750 euro

Ungern, Polen, Litauen, Tjeckien, Estland, Slovakien

13 500 euro

16 500 euro

19 750 euro

22 750 euro

26 000 euro

Portugal, Grekland, Slovenien, Malta

17 000 euro

20 500 euro

24 000 euro

27 750 euro

30 000 euro

Cypern, Island, Spanien, Italien

19 750 euro

24 500 euro

29 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

Irland, Frankrike, Finland

23 250 euro

28 500 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

Belgien, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Sverige, Norge

25 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

30 000 euro

Tagged in:  Jean Monnet