Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Erasmusackreditering på ungdomsområdet

VAD INNEBÄR ERASMUSACKREDITERING PÅ UNGDOMSOMRÅDET[1]?

Erasmusackrediteringar är ett verktyg för organisationer som vill inleda gränsöverskridande utbyten och samarbete, främja ungas deltagande och stödja kapacitetsuppbyggnad för ungdomsarbetare och organisationer som arbetar med unga via mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte. Erasmusackrediteringen på ungdomsområdet underlättar mobilitet i utbildningssyfte för unga genom att tillhandahålla ett förenklat och flexibelt format för de ackrediterade organisationernas verksamheter.

På ungdomsområdet har Erasmusackrediteringen följande syften:

 • Stärka unga människors personliga och yrkesmässiga utveckling genom mobilitetsverksamhet via icke-formellt och informellt lärande.
 • Främja ungdomars egenmakt, aktiva medborgarskap och deltagande i det demokratiska livet.
 • Främja ungdomsarbete av god kvalitet på lokal, regional, nationell, europeisk och internationell nivå genom att öka kapaciteten hos organisationer som är verksamma på ungdomsområdet och stödja ungdomsarbetares utbildnings- och yrkesmässiga utveckling.
 • Främja integration och mångfald, interkulturell dialog, europeiskt samarbete och värdena solidaritet, lika möjligheter och mänskliga rättigheter bland ungdomar i EU.

Sökande organisationer ska fastställa sina långsiktiga mål och planer vad gäller den verksamhet som ska stödjas med Erasmusmedel, liksom förväntade fördelar och strategin för projektförvaltning. Erasmusackreditering på ungdomsområdet bekräftar att sökanden har lämpliga och ändamålsenliga processer och har vidtagit åtgärder för att genomföra den mobilitetsverksamhet med utbildning av hög kvalitet som planerats och att använda dem för att gynna ungdomar.

HUR FUNGERAR DET?

Organisationer som vill erhålla ackreditering ska fastställa sina långsiktiga mål och planer vad gäller den verksamhet som ska stödjas med medel från Erasmus+, liksom förväntade fördelar och strategin för projektförvaltning.

Organisationerna kan ansöka om en löpande ackreditering på ungdomsområdet. Sökande som beviljas en sådan ackreditering får enklare tillgång till möjligheterna på ungdomsområdet inom programområde 1 enligt beskrivningarna i berörda avsnitt i denna handledning. Detaljerad information om kriterier för bidragsberättigande, urval och tilldelning anges i den särskilda ansökningsomgång som publicerats här: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_en.

Erasmusackrediteringen tilldelas för perioden 2021–2027, med förbehåll för regelbunden övervakning och för att kraven för ackrediteringen fortsatt uppfylls och att de instruktioner som det nationella programkontoret utfärdat efterlevs.

HUR KAN JAG DELTA I MOBILITETSVERKSAMHET MED EN ERASMUSACKREDITERING?

Ackrediterade organisationer har förenklade möjligheter att ansöka om bidrag för mobilitetsverksamhet för unga. Ansökningarna baseras på den tidigare godkända ackrediteringsplanen, så organisationerna behöver inte lämna in en detaljerad förteckning över och beskrivning av de planerade verksamheterna för att ansöka om bidrag. Syftet med ansökningarna är i stället att uppskatta antalet verksamheter och deltagare.

Den mobilitetsverksamhet som ska genomföras inom denna insats måste följa de regler och principer som fastställs för varje typ av insats i respektive avsnitt i denna handledning.

Ackrediterade organisationer förbinder sig att uppfylla kvalitetsstandarderna för Erasmus Ungdom och att erbjuda mobilitetsverksamhet av hög kvalitet på ungdomsområdet.

Ackrediterade ungdomsorganisationer kan inte beviljas bidrag enligt standardformerna för ungdomsutbyten och mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare. De kan dock ta på sig rollen som partner i sådana projekt. Undantagsvis för 2021 är organisationer som beviljades ackreditering efter det att tidsfristen för bidragsansökan hade löpt ut berättigade till finansiering enligt den andra tidsfristen för ordinarie projekt för ungdomsutbyte och mobilitet för ungdomsarbetare.

Kriterier för bidragsberättigande

Följande allmänna kriterier gäller för bidragsansökningar.

Vem kan söka bidrag?

Organisationer som har en giltig Erasmusackreditering på ungdomsområdet den sista ansökningsdagen

Verksamhet som kan beviljas bidrag

 • Ungdomsutbyten
 • Verksamheter avseende ungdomsarbetares yrkesmässiga utveckling.

Dessutom kan följande verksamheter genomföras:

 • Förberedande besök

Du hittar beskrivningar och information om kriterier för bidragsberättigande för dessa verksamheter i relevanta avsnitt i denna handledning.

Projektets varaktighet

Alla ackrediterade projekt kommer att ha en inledande varaktighet på 15 månader. Efter tolv månader har alla stödmottagare möjlighet att förlänga projektet upp till en total varaktighet på 24 månader.

Var kan ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen har sitt säte.

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast

 • den 11 maj kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds den 1 augusti samma år.

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

Andra kriterier

Ackrediterade organisationer kan ansöka en gång per ansökningsomgång.

En försäkran på heder och samvete av den rättsliga företrädaren måste bifogas ansökningsblanketten.

BUDGETTILLDELNING

Det beviljade bidragsbeloppet beror på flera faktorer:

 • Den totala budget som finns tillgänglig för tilldelning till ackrediterade sökande.
 • De berörda verksamheterna.
 • lägsta och högsta bidrag,
 • Följande tilldelningskriterier: Ekonomiskt resultat, kvalitativt resultat, de politiska prioriteringar och tematiska områden som behandlas i den verksamhet som ansökan gäller samt geografisk balans (om det nationella programkontoret tillämpar sådana regler).

Det nationella programkontoret kommer att offentliggöra detaljerade regler för grundbidrag och högsta bidrag, poäng för tilldelningskriterierna, viktning av varje kriterium, fördelningsmetod och tillgänglig budget för ackrediterade projekt innan tidsfristen för ansökningsomgången löper ut.

 1. Huvuddelen av budgeten för denna insats anslås till stöd för transnationell verksamhet som inbegriper organisationer och deltagare från programländer. Cirka 25 % av den tillgängliga budgeten kan dock finansiera internationella mobilitetsverksamheter som inbegriper organisationer och deltagare från program- och partnerländer i EU:s grannskap (regionerna 1–4: se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen).

Tagged in: