Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Budovanie kapacít v oblasti Vysokoškolského Vzdelávania

Akciou týkajúcou sa budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa podporujú projekty medzinárodnej spolupráce vychádzajúce z viacstranných partnerstiev medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Podporuje sa ňou relevantnosť, kvalita, modernizácia a reakcieschopnosť vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu sociálno-hospodárskej obnovy, rastu a prosperity, ako aj reagovanie na najnovšie trendy, najmä na hospodársku globalizáciu, ale aj na nedávne zhoršenie v oblasti ľudského rozvoja, nestabilitu a zvyšujúce sa sociálne, hospodárske a environmentálne nerovnosti prehĺbené pandémiou ochorenia COVID-19.

Akciou by sa malo prispieť k celkovým prioritám Európskej komisie:

Zelená dohoda

systémy vysokoškolského vzdelávania sú mimoriadne významné na podporu Európskej zelenej dohody, pretože majú potenciál významne ovplyvniť správanie a zručnosti ľudí. Projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania by mali rozvíjať kompetencie v rôznych sektoroch významných z hľadiska udržateľnosti, stratégie a metodiky zamerané na zručnosti spojené s ekologickými odvetviami, ako aj učebné plány zamerané na budúcnosť, ktoré lepšie spĺňajú potreby jednotlivcov. Erasmus+ podporuje aj testovanie inovačných postupov na prípravu učiacich sa a poskytovateľov vysokoškolského vzdelávania na úlohu skutočných sprostredkovateľov zmeny.

Digitálna transformácia

projekty by mali podporovať rozvoj a využívanie digitálnych zručností, aby bola digitálna transformácia čo najkomplexnejšia a najinkluzívnejšia. Podporuje vypracúvanie a vykonávanie stratégií digitálneho vysokoškolského vzdelávania. Súčasťou digitálnej transformácie by malo byť začlenenie digitalizácie do systémov vysokoškolského vzdelávania a posilnenie programov týkajúcich sa digitálnych zručností. Poskytuje pomoc pri odbornej príprave učiteľov a elektronickom učení sa.

Integrácia migrantov

projekty by mali podporovať mobilitu, a najmä uznávanie diplomov a kvalifikácií v rôznych regiónoch, ako aj medziregionálnu prepojiteľnosť. Projekty by mali podporovať integráciu migrantov a vysídlených osôb prostredníctvom prístupu k vzdelávaniu.

Správa vecí verejných, mier, bezpečnosť a ľudský rozvoj

projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania môžu prispieť k budovaniu základov na posilnenie aktívneho občianstva a k budovaniu osobitných odborných znalostí v oblastiach ako demokracia, ľudské práva a multilateralizmus. Projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania môžu prispieť k vypracovaniu dlhodobých riešení problémov nedostatočnej správy vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Udržateľný rast a zamestnanosť

vzdelanie je potrebné na budovanie zručností pre život a prácu, akými sú základné zručnosti, mäkké zručnosti (napr. riešenie problémov, komunikácia) a zručnosti vo vede, v technológii, inžinierstve, umení a matematike (STEM). Vzdelanie podporuje aj zamestnateľnosť a je predpokladom udržateľného rastu.

Touto akciou sa prispeje aj k vonkajšiemu rozmeru vnútorných politík EÚ v oblasti vzdelávania. Podporí sa ňou úspešná zelená a udržateľná globálna hospodárska obnova v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, súvisiaca s cieľmi v oblasti udržateľného rozvoja a s Parížskou dohodou.

Aktivity a výstupy projektov budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania musia byť zamerané na to, aby boli prospešné pre oprávnené tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, a pre ich inštitúcie a systémy vysokoškolského vzdelávania.

Ciele akcie

Konkrétne sa touto akciou:

 • zlepší kvalita vysokoškolského vzdelania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, a posilní jeho relevantnosť pre trh práce a spoločnosť,
 • zlepší úroveň kompetencií, zručností a potenciálu zamestnateľnosti študentov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, na základe vypracovania nových a inovačných vzdelávacích programov,
 • podporí inkluzívne vzdelávanie, rovnosť, spravodlivosť, nediskriminácia a propagácia občianskych kompetencií vo vysokoškolskom vzdelávaní v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • posilnia mechanizmy výučby a posudzovania zamestnancov a študentov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, zabezpečovanie kvality, riadenie, správa vecí verejných, inklúzia, inovácia, vedomostná základňa, digitálne a podnikateľské spôsobilosti, ako aj internacionalizácia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré ne sú pridružené k programu,
 • zvýšia kapacity inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, orgánov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie a príslušných orgánov tretích krajín, ktoré nie sú nepridružené k programu, s cieľom modernizovať vysokoškolské systémy, a to najmä pokiaľ ide o správu vecí verejných a financovanie, na základe podpory vymedzenia, realizácie a monitorovania reformných procesov,
 • zlepší odborná príprava učiteľov a ich neustály profesijný rozvoj s cieľom ovplyvniť dlhodobú kvalitu vzdelávacieho systému v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • stimuluje spolupráca inštitúcií, budovanie kapacít a výmena osvedčených postupov,
 • posilní spolupráca v rozličných regiónoch sveta prostredníctvom spoločných iniciatív.

Akciou sa zabezpečí spravodlivosť a inklúzia, posilnenie systému a budovanie jeho kapacít, ako aj transverzálna zamestnateľnosť. Intervencie sa už nebudú týkať iba modernizácie vyučovacích programov ako takých, ale malo by sa pri nich prihliadať aj na správu vecí verejných, riadenie a posilňovanie širších hospodárskych a sociálnych ekosystémov vysokoškolského vzdelávania. Dôrazne sa bude podporovať riešenie regionálnych problémov, vytváranie aliancií a koalícií, ako aj pilotné zavádzanie nových prístupov a iniciatív, za ktoré budú zodpovedať jednotlivé krajiny. Podpora vykonávania Európskej zelenej dohody, zvyšovanie kapacity v oblasti IKT v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, a účasti študentov na plánovaní a vzdelávacích procesoch budú tvoriť prierezové prvky akcie. Zabezpečí sa súdržnosť, synergie a komplementarita s ďalšími relevantnými intervenciami Európskej únie v tejto oblasti.

Očakávaný vplyv

 • Modernizované inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré nebudú len prenášať vedomosti, ale aj vytvárať hospodársku a sociálnu hodnotu prostredníctvom prenosu výsledkov výučby a výskumu na úroveň komunity/krajiny.
 • Skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania a lepší prístup k nemu, najmä pre ľudí s nedostatkom príležitostí a ľudí v najchudobnejších krajinách v rôznych regiónoch.
 • Zvýšená účasť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa nachádzajú vo vzdialených oblastiach.
 • Správa vecí verejných na účely účinnej a efektívnej tvorby politík a vykonávania politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
 • Regionálna integrácia a zavedenie porovnateľných nástrojov na uznávanie a zabezpečovanie kvality s cieľom podporiť akademickú spoluprácu, mobilitu študentov, zamestnancov a výskumníkov.
 • Silnejšie prepojenie na súkromný sektor a spolupráca s ním s cieľom podporiť inovácie a podnikavosť.
 • Zosúladenie akademického sveta s trhom práce s cieľom posilniť zamestnateľnosť študentov.
 • Väčší zmysel študentov pre iniciatívnosť a podnikavosť.
 • Zvýšenia úroveň digitálnych kompetencií študentov a zamestnancov.
 • Inštitucionálna zodpovednosť za výsledky budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom zabezpečiť ich udržateľnosť.
 • Zodpovednosť jednotlivých krajín za experimentovanie a uplatňovanie pozitívnych a najlepších postupov vo vysokoškolskom vzdelávaní.
 • Lepšia schopnosť a vyššia profesionalita pre pôsobenie na medzinárodnej úrovni: lepšie riadiace kompetencie a stratégie internacionalizácie.
 • Vyššia kvalita pri príprave, realizácii, monitorovaní a nadväzujúcich opatreniach medzinárodných projektov.

Aktivity

Navrhované aktivity musia priamo súvisieť s uvedenými cieľmi, regionálnymi prioritnými oblasťami, vlastnosťami oblastí (pozri ďalej) a musia byť podrobne rozpísané v opise projektu, ktorý sa vzťahuje na celé obdobie realizácie.

V kontexte tejto akcie musia byť aktivity v rámci projektu zamerané na to, aby boli prospešné pre oprávnené tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, a pre ich inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ako aj ďalšie organizácie pôsobiace v oblasti vysokoškolského vzdelávania a jeho systémov, a na to, aby tieto inštitúcie a organizácie posilňovali.

Financované projekty budú môcť obsahovať najrôznejšiu spoluprácu, výmeny, oznamovanie a iné aktivity, ktorých príklady sa uvádzajú v opise troch oblastí, ktoré sú k dispozícii v rámci tejto akcie. Navrhované aktivity by mali priniesť pridanú hodnotu a budú mať priamy vplyv na dosahovanie cieľov projektu.

Geografické ciele

Projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania možno realizovať ako:

 • vnútroštátne projekty, t. j. projekty zahŕňajúce inštitúcie iba z jednej oprávnenej tretej krajiny, ktorá nie je pridružená k programu,
 • projekty viacerých krajín (regionálne) v rámci jedného oprávneného regiónu,
 • projekty viacerých krajín zahŕňajúce viac ako jeden región (medziregionálne), do ktorých je zapojená aspoň jedna krajina z každého oprávneného regiónu1 .

Pre každý región je vyčlenený rozpočet a ďalšie informácie o dostupných sumách sa zverejňujú na portáli financovania a ponúk:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Okrem toho, že akcia sa bude osobitne zameriavať na zabezpečenie spravodlivejšieho a rodovo vyváženejšieho prístupu k inštitúciám vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, a to najmä pre ľudí s nedostatkom príležitostí, bude vo všetkých regiónoch inkluzívna, aby sa dosiahlo zvýšenie účasti najchudobnejších a najmenej rozvinutých tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Regionálne prioritné oblasti

V oblastiach 1 a 2 sa musia v návrhoch dodržiavať vopred stanovené regionálne priority, ktoré sú zverejnené na portáli financovania a ponúk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

V oblasti 3 sa musia v návrhoch dodržiavať požiadavky týkajúce sa Ukrajiny zverejnené na portáli financovania a ponúk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Projektové oblasti

S cieľom reagovať na rôzne výzvy v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, sa akcia budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania skladá z troch osobitných oblastí:

Oblasť 1 - Posilnenie prístupu k spolupráci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Táto oblasť je určená na pritiahnutie menej skúsených inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a malých subjektov k akcii budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom uľahčiť prístup začínajúcim organizáciám2 . Tieto partnerstvá by mali predstavovať pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a organizácie s menšou prevádzkovou kapacitou nachádzajúce sa v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, prvý krok k prístupu a lepšiemu osloveniu ľudí s nedostatkom príležitostí. V rámci tejto oblasti sa budú financovať malé projekty na zmiernenie rozdielov v internacionalizácii medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z oprávnených tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu a ktoré sú z tej istej krajiny alebo regiónu. Projektmi by sa mali nadväzovať partnerstvá na rozvoj nápadov v rámci spolupráce, ako aj na uľahčovanie prenosu know-how, skúseností a osvedčených postupov, posilňovanie prístupu k príležitostiam na budovanie kapacít a zlepšovaniu sociálnej inklúzie a prístupu študentov/zamestnancov s nedostatočnými príležitosťami ku kvalitatívnej ponuke vysokoškolského vzdelávania. Tieto projekty by sa mali osobitne zameriavať na:

 • inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z najmenej rozvinutých tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zo vzdialených regiónov/oblastí tretích krajín nepridružených k programu,
 • začínajúce alebo menej skúsené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a fakulty z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • študentov a zamestnancov s nedostatkom príležitostí.

Aktivity

Navrhované aktivity a výsledky projektov by mali mať jednoznačnú pridanú hodnotu pre prijímateľov, na ktorých sú zamerané. Ďalej sa uvádza neúplný zoznam možných aktivít:

Aktivity zamerané na posilnenie riadiacej/administratívnej kapacity cieľových inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ako sú:

 • reforma a modernizácia správy univerzít vrátane posilnenia služieb, a to najmä v prospech študentov (usmerňovanie študentov, poskytovanie poradenstva a profesijná orientácia atď.),
 • zriaďovanie alebo posilňovanie kancelárií pre medzinárodné vzťahy a vypracúvanie stratégií internacionalizácie,
 • zriaďovanie nových alebo rozvíjanie existujúcich jednotiek a procesov/stratégie na zabezpečovanie kvality v rámci inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
 • vytváranie alebo zvyšovanie kapacít plánovacích a hodnotiacich jednotiek,
 • posilňovanie mechanizmov na oznamovanie a šírenie výsledkov medzinárodných projektov spolupráce,
 • budovanie kapacít na podporu aktivít študentov a zamestnancov v rámci mobility.

Aktivity zamerané na zabezpečenie vysokokvalitného a relevantného vzdelávania, ako sú:

 • moduly alebo študijné programy, technická alebo profesijná orientácia programov,
 • zavádzanie intenzívnych študijných programov, v rámci ktorých sa na kratších študijných pobytoch stretávajú študenti a pedagogickí pracovníci z účastníckych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
 • rozvoj kapacít postgraduálnych študentov a akademických zamestnancov, ako aj podpora ich mobility,
 • zavádzanie kurzov odbornej prípravy pre akademických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
 • vytváranie synergií a posilňovanie prepojení s podnikateľským sektorom a so súkromnými alebo verejnými organizáciami pôsobiacimi na trhu práce a v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Aktivity zamerané na zlepšenie prístupnosti pre študentov/zamestnancov s nedostatkom príležitostí, ako sú:

 • rozvoj dištančných a inkluzívnych vzdelávacích dráh a príležitostí s využitím digitálnych technológií a elektronického vzdelávania pre zraniteľných študentov,
 • aktualizácia digitálnych technológií na rozvoj špecifických služieb zameraných na zabezpečenie rovnakých a spravodlivých vzdelávacích príležitostí pre študentov so zdravotným postihnutím,
 • podpora iniciatív zameraných na pozitívnu diskrimináciu prostredníctvom posilnenia postavenia žien a etnických/náboženských menšín,
 • rozvoj iniciatív na odstraňovanie a zmierňovanie prekážok, ktorým čelia znevýhodnené skupiny ľudí pri prístupe k vzdelávacím príležitostiam,
 • prínos k vytváraniu inkluzívnych prostredí, ktoré posilňujú rovnosť a spravodlivosť a sú reakciou na potreby širšej komunity.

Oblasť 2 - Partnerstvá pre transformáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní

Projekty v rámci tejto oblasti sa zaoberajú rôznou úrovňou pokroku a výzvami inštitúcií vysokoškolského vzdelávania nachádzajúcich sa v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, posilnením vplyvu programu, prípadne aj získaním ďalších zdrojov financovania. Do vysokoškolského vzdelávania sa nimi zavádzajú nové prístupy a iniciatívy založené na partnerskom učení a prenose skúseností a osvedčených postupov, ktoré menia nielen inštitúcie, ale aj celú spoločnosť. Partnerstvá pre transformáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní sú zložité a inovačné projekty budovania kapacít na základe prenosu skúseností, kompetencií a osvedčených postupov, ktoré obsahujú široký rozsah vzájomne prepojených aktivít zameraných na posilnenie kapacít cieľových inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktorých cieľom je riešiť výzvy 21. storočia, akými sú migrácia, zmena klímy, správa vecí verejných a prechod na digitálne hospodárstvo. Výstupy z projektov by mali mať zásadný a dlhodobý vplyv na cieľové inštitúcie vysokoškolského vzdelávania aj po skončení projektu a ako také by mali byť prospešné aj pre spoločnosť ako celok.

Konkrétne sa budú v týchto projektoch kombinovať tieto prvky prospešné pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu:

 • Inovácia v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom posilniť jeho relevantnosť pre trh práce a spoločnosť. Od navrhovaných projektov sa očakáva, že sa v nich bude riešiť nesúlad medzi požiadavkami zamestnávateľov a ponukou inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a navrhovať ucelené riešenia na zabezpečenie lepšej zamestnateľnosti študentov. To možno dosiahnuť vykonávaním komplexných intervencií, akými sú: 
  • zostavenie inovačných učebných plánov a zavádzanie inovačných prvkov do existujúcich učebných plánov,
  • zavádzanie inovačných vzdelávacích metód a metód výučby (t. j. výučba a učenie sa zamerané na učiacich sa a založené na reálnych problémoch),
  • aktívne zapájanie sa do podnikateľskej sféry a výskumu, organizovanie programov a aktivít ďalšieho vzdelávania s podnikmi a v rámci podnikov,
  • posilňovanie kapacít inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, v oblasti účinného vytvárania sietí pre výskumné, vedecké a technologické inovácie.
 • Podpora reformy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, aby sa stali katalyzátormi hospodárskeho a sociálneho rozvoja v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu. V rámci projektov by sa mali podporovať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania pri príprave a vykonávaní inštitucionálnych reforiem, vďaka ktorým sa z nich stanú demokratické, inkluzívne, spravodlivé a plnohodnotné zložky občianskej spoločnosti. Inštitucionálne reformy zahŕňajú nové systémy a štruktúry správy a riadenia, pripravenosť v oblasti digitálnych zručností, moderné služby univerzít, procesy zabezpečovania kvality, nástroje a metódy profesionalizácie a profesijného rozvoja akademických, technických a administratívnych zamestnancov. Kľúčovými aspektmi úspechu tejto oblasti sú rozvoj podnikateľského zmýšľania a zlepšovanie kompetencií a zručností v rámci inštitúcií. Učenie sa prierezových zručností, podnikateľské vzdelávanie a praktické uplatňovanie podnikateľských zručností umožnia inštitúciám vysokoškolského vzdelávania využívať svoje vedomosti a zdroje v prospech miestnych/národných/regionálnych komunít.

Aktivity

Navrhované aktivity a výsledky projektov by mali mať jednoznačnú pridanú hodnotu pre prijímateľov, na ktorých sú zamerané. Ďalej sa uvádza neúplný zoznam možných aktivít:

 • vypracovanie, testovanie a adaptácia inovačných učebných plánov, pokiaľ ide o ich obsah [kľúčové kompetencie a prierezové zručnosti (podnikanie, riešenie problémov, zelené pracovné miesta atď.)], štruktúru (modulovú, spoločnú atď.) a metódy výučby a vzdelávania [vrátane využitia otvoreného a flexibilného vzdelávania, virtuálnej mobility, otvorených vzdelávacích zdrojov, zmiešaného vzdelávania, hromadných otvorených online kurzov (MOOC) atď.],
 • vypracovanie, testovanie a realizácia nových vzdelávacích metód, nástrojov a materiálov (napríklad nových multidisciplinárnych učebných plánov, výučby a učenia zameraných na učiacich sa a založených na reálnych problémoch) prostredníctvom praktickej odbornej prípravy a stáží študentov,
 • zavedenie bolonských reforiem (trojstupňová štruktúra štúdia, nástroje transparentnosti, ako sú systémy kreditov a dodatky k diplomom, zabezpečovanie kvality, hodnotenie, národné/regionálne kvalifikačné rámce, uznávanie predchádzajúceho a neformálneho vzdelávania atď.) na inštitucionálnej úrovni,
 • zavedenie programov praktickej odbornej prípravy, stáží a štúdia skutočných prípadov v podnikoch a priemysle, ktoré sú plne začlenené do učebných plánov, uznávajú sa a hodnotia kreditmi,
 • zavedenie systémov duálneho vzdelávania, ktoré prepájajú terciárne štúdiá s vyšším sekundárnym OVP na účely podpory zamestnateľnosti absolventov,
 • vypracovanie riešení problémových otázok a inovácie produktov a procesov (spoločná práca študentov, profesorov a odborníkov z praxe),
 • príprava a testovanie riešení naliehavých sociálnych požiadaviek zameraných na zraniteľné skupiny spoločnosti, ktoré nerieši trh, riešenie spoločenských výziev alebo výziev v súvislosti so zmenami postojov a hodnôt, stratégií a politík, organizačných štruktúr a procesov, systémov zabezpečovania výsledkov a služieb,
 • podpora vytvárania centier, inkubátorov inovácií, prenosu technológií a podnikateľských startupov, ako aj začleňovanie vzdelávania, výskumu a inovácie na inštitucionálnej/regionálnej/národnej úrovni,
 • príprava a testovanie programov ďalšieho vzdelávania a aktivít s podnikmi a v rámci podnikov,
 • prípravy na odskúšanie a testovanie inovačných opatrení, výmeny študentov, výskumných pracovníkov, pedagogických zamestnancov a zamestnancov podnikov na obmedzené obdobie, poskytovanie stimulov na zapojenie zamestnancov podnikov do výučby a výskumu,
 • reforma systémov a štruktúr správy a riadenia na inštitucionálnej úrovni (vrátane metód a systémov zabezpečovania kvality, finančného riadenia a autonómie inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, medzinárodných vzťahov, služieb a poradenstva pre študentov, kariérového poradenstva, akademických a výskumných senátov atď.),
 • vypracovanie stratégií a nástrojov na internacionalizáciu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (medzinárodná otvorenosť učebných plánov, medziinštitucionálne programy mobility) a ich kapacity v oblasti účinného vytvárania sietí pre výskumné, vedecké a technologické inovácie (vedecká spolupráca a prenos vedomostí atď.),
 • príprava a testovanie riešení naliehavých sociálnych požiadaviek zameraných na zraniteľné skupiny spoločnosti, ktoré nerieši trh, riešenie spoločenských výziev alebo výziev v súvislosti so zmenami postojov a hodnôt, stratégií a politík, organizačných štruktúr a procesov, systémov zabezpečovania výsledkov a služieb.
 • vypracovanie riešení problémových otázok a inovácie produktov a procesov (spoločná práca študentov, profesorov a odborníkov z praxe),
 • vypracovanie, adaptácia a realizácia nástrojov a metód na zvyšovanie úrovne zručností, hodnotenie/posudzovanie, profesionalizáciu a profesijný rozvoj akademických a administratívnych zamestnancov v oblasti počiatočnej odbornej prípravy učiteľov a na kontinuálny kariérny rast.

Oblasť 3 - Projekty štrukturálnych reforiem

Projekty v rámci tejto oblasti podporujú úsilie tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, pri príprave súdržných a udržateľných systémov vysokoškolského vzdelávania s cieľom plniť ich sociálno-ekonomické potreby a dosiahnuť všeobecnú ambíciu vytvoriť vedomostnú ekonomiku. Prvky tejto oblasti tvorí aj uplatňovanie a zlepšovanie úspešných výsledkov, ako aj synergií s prebiehajúcou alebo nasmerovanou podporou v oblasti uskutočňovanej v rámci programov dvojstrannej podpory. Projekty štrukturálnej reformy sa budú týkať potrieb oprávnených tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, s cieľom podporiť udržateľné systémové a štrukturálne zlepšenia a inovácie na úrovni sektora vysokoškolského vzdelávania. Konkrétnejšie sa budú tieto projekty týkať úsilia krajín pri vypracúvaní súdržných a udržateľných systémov vysokoškolského vzdelávania s cieľom plniť svoje sociálno-ekonomické potreby a nakoniec vytvoriť vedomostnú ekonomiku. Prostredníctvom zapojenia príslušných vnútroštátnych orgánov (najmä ministerstiev školstva) tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, výskumných inštitúcií a ďalších príslušných orgánov a zainteresovaných strán sa v rámci týchto projektov konkrétne:

 • bude podporovať spolupráca a vzájomné učenie sa subjektov verejného sektora na najvyššej inštitucionálnej úrovni členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu a oprávnených tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, s cieľom posilniť systémové zlepšovanie a inovácie v sektore vysokoškolského vzdelávania,
 • budú podporovať inkluzívne systémy vysokoškolského vzdelávania, ktoré dokážu zabezpečovať správne podmienky na prístup študentov z rôznych prostredí k vzdelaniu a jeho úspešnému absolvovaniu. Osobitnú pozornosť je preto potrebné venovať ľuďom s nedostatkom príležitostí,
 • budú zvyšovať kapacity inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, orgánov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie a príslušných orgánov (najmä ministerstiev), a to prostredníctvom ich účasti na vymedzení, vykonávaní a monitorovaní reformných procesov, ktorých cieľom je modernizácia ich systémov vysokoškolského vzdelávania, najmä pokiaľ ide o ich správu a financovanie,
 • budú identifikovať synergie s prebiehajúcimi iniciatívami EÚ v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu v oblastiach, ktorých sa týka Erasmus+.

Posilnenie vzdelávacieho digitálneho prostredia pre Ukrajinu

V rámci oblasti 3 sa touto akciou podporuje aj projekt štrukturálnej reformy zameraný na vytvorenie otvoreného vzdelávacieho digitálneho prostredia, ktoré bude na základe spolupráce medzi ukrajinskými a ďalšími európskymi univerzitami ponúkať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie pre študentov zapísaných na ukrajinských inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, a to najmä tým, ktorí utekajú z Ukrajiny, alebo vnútorne vysídleným študentom, ako aj možnosti vzdelávania pre celú ukrajinskú komunitu v zahraničí. Takéto digitálne prostredie podporí aj výmenu informácií a spoluprácu s akademickými pracovníkmi.

Očakávaným cieľom tohto projektu je:

 • podpora rozvoja vysokovýkonného ekosystému ukrajinských univerzít v oblasti digitálneho vzdelávania, a tým zaručenie pokračovania ich aktivít, ako aj ich výkonnosti počas konfliktu a po ňom,
 • podpora digitalizácie metód výučby a učenia sa a zabezpečenie infraštruktúry potrebnej na elektronické a inkluzívne učenie sa, a to aj v súlade so všeobecnými cieľmi akčného plánu pre digitálne vzdelávanie na roky 2021 – 2027.

Konkrétnejšie získa prostredníctvom tohto projektu sieť ukrajinských inštitúcií vysokoškolského vzdelávania príležitosť zriadiť spoločnú multiinštitucionálnu online platformu, ktorá bude prepájať aj existujúce platformy digitálneho vzdelávania. Podporu pri zriaďovaní a prevádzke spoločnej platformy môžu poskytovať aj európske vzdelávacie inštitúcie so skúsenosťami v oblasti dištančného a elektronického učenia sa.

Táto platforma by spájala digitálne online kurzy a ďalší relevantný obsah vyučovaný na ukrajinských univerzitách pred vojnou a aktualizovaný podľa štandardov kvality projektu. Platforma by mohla umožňovať aj riadenie kurzov, registráciu, overovanie študentov, ukladanie vzdelávacích materiálov, online skúšky a hodnotenie atď. Platforma by bola zacielená najmä na tie inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré úplne alebo čiastočne prišli o svoju infraštruktúru, keďže ich akademickí pracovníci a študenti sa premiestnili do iných regiónov Ukrajiny alebo do zahraničia, hoci by mohla podporovať aj iné ukrajinské inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a ich študentov.

Počas trvania projektu by mali ukrajinskí partneri možnosť vykonávať tento orientačný zoznam aktivít:

 • navrhnutie medziinštitucionálnych pravidiel a mechanizmov na vypracovanie univerzitného štúdia a študijných materiálov,
 • navrhnutie a realizáciu obsahu a kurzov digitálneho vzdelávania, ktoré budú sprístupnené všetkým ukrajinským inštitúciám vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom online platformy,
 • zabezpečovanie aktivít odbornej prípravy akademických pracovníkov vykonávajúcich elektronickú a dištančnú výučbu prostredníctvom platformy,
 • vypracovanie postupov na uznávanie vzdelávacích výstupov a kreditov systému ECTS, a to najmä pre univerzitné štúdium,
 • vypracovanie spoločných mechanizmov zabezpečenia kvality,
 • akúkoľvek vysokokvalitnú aktivitu, ktorou sa zabezpečí pokračovanie ukrajinského systému vysokoškolského vzdelávania napriek náročným okolnostiam.

V strednodobom časovom horizonte by mohla platforma slúžiť ako základ na zriadenie otvorenej univerzity na Ukrajine, v ktorej by sa zlúčila digitálna ponuka existujúcich univerzít a zároveň by sa umožňovalo vypracovanie nových programov vrátane nových online kurzov a relevantných študijných materiálov.

Ďalšie informácie a požiadavky budú zverejnené na portáli financovania a ponúk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Aktivity

V projektoch by sa mali navrhovať aktivity, ktoré zabezpečia pridanú hodnotu systému vysokoškolského vzdelávania ako takému a ktoré budú mať priamy vplyv na cieľových prijímateľov. Tieto aktivity by mali byť prínosné pre reformu politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa týkajú potrieb spoločnosti a trhu práce.

Ďalej sa uvádza neúplný zoznam možných aktivít:

 • Posilnenie vnútroštátnej zodpovednosti prostredníctvom experimentovania s pozitívnymi a najlepšími postupmi v oblasti vysokoškolského vzdelávania na vnútroštátnej a/alebo regionálnej úrovni a ich zavádzania na týchto úrovniach s cieľom:
  • zvýšiť zamestnateľnosť absolventov,
  • rozšíriť prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu na ľudí s nedostatkom príležitostí,
  • posilniť prepojenia medzi vzdelávaním, výskumom a inováciou.
 • Prínos k účinnej a efektívnej tvorbe politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom zapojenia ďalších zainteresovaných strán zo sektora vysokoškolského vzdelávania:
  • podporiť účasť ďalších zodpovedných subjektov verejného sektora s cieľom zvýšiť význam sektora vysokoškolského vzdelávania a jeho vplyv na celú spoločnosť,
  • umožniť aktívnu účasť študentov na správe vecí verejných a reforme systému vysokoškolského vzdelávania,
  • zapájať združenia pôsobiace v iných príslušných oblastiach, napríklad v oblasti odbornej prípravy a mládeže,
  • posilňovať medzinárodný rozmer vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách pridružených k programu a v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu. Najmä vypracúvať a realizovať programy, ktorými sa uľahčuje mobilita študentov a akademických zamestnancov, ako napríklad vytvorenie systému regionálneho prenosu kreditov alebo podpora pri vypracúvaní národných kvalifikačných rámcov,
  • vymedziť národné/regionálne rámce zabezpečovania kvality.
 • Posilnenie regionálnej akademickej spolupráce a podpora dobrovoľnej konvergencie tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, smerom k spoločnej regionálnej stratégii v oblasti vysokoškolského vzdelávania:
  • vymedziť kroky na vytvorenie regionálneho priestoru vysokoškolského vzdelávania,
  • umožniť vnútroštátne a cezhraničné uznávanie,
  • odstraňovať prekážky v oblasti vzdelávania, zlepšiť prístup k vysokokvalitnému vzdelávaniu založenému na inováciách a zjednodušenie pohybu učiteľov, učiacich sa a pracovníkov medzi jednotlivými krajinami.
 • Umožnenie zavedenia mechanizmov financovania zameraných na:
  • zvýšenie účasti ľudí s nedostatkom príležitostí na vysokoškolskom vzdelávaní,
  • preklenutie digitálnej priepasti na inštitucionálnej a individuálnej úrovni.
 • Zvýšenie príťažlivosti učiteľskej profesie zavedením opatrení, ako napr.:
  • podpora iniciatív v oblasti kariérneho rastu,
  • podpora účasti učiteľov na internacionalizácii vysokoškolského vzdelávania vytváraním stimulov.

Na účasť na projektoch sa vyzývajú zodpovedné subjekty verejného sektora s kompetenciami v sektoroch, ktorých sa projekt týka (napr. zamestnanosť, mládež, financie, sociálne veci, vnútorné veci, spravodlivosť, zdravie atď.), ako aj orgány z členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu.

Na podanie žiadosti v rámci tejto oblasti sa osobitne vyzývajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z oprávnených tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Posilnenie vzdelávacieho digitálneho prostredia pre Ukrajinu

Konkrétnejšie sa pri tejto iniciatíve očakáva, že sieť ukrajinských inštitúcií zriadi s podporou európskych inštitúcií so skúsenosťami v oblasti dištančného učenia sa online platformu, ktorá bude spájať digitálne online kurzy a ďalší relevantný obsah vyučovaný na ukrajinských univerzitách pred vojnou a aktualizovaný podľa štandardov kvality projektu (prvá fáza) a/alebo osobitne vypracovaný v rámci otvorenej (virtuálnej) ukrajinskej univerzity alebo pre ňu (druhá fáza). Cieľom by malo byť, aby boli kurzy na platforme ponúkané ukrajinskými univerzitami, a teda študenti by mohli študovať a absolvovať štúdium podobne ako študenti denného štúdia.

Počas trvania projektu by inštitúcie museli navrhnúť medziinštitucionálne pravidlá a mechanizmy na vypracovanie univerzitného štúdia a študijných materiálov, ako aj na realizovanie, výučbu kurzov a učenia sa na kurzoch, ktoré by boli dostupné všetkým ukrajinským inštitúciám vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom online platformy; vypracovať postupy uznávania vzdelávacích výstupov a kreditov systému ECTS, a to najmä pre univerzitné štúdium; vypracovať spoločné mechanizmy na zabezpečovanie kvality vrátane rámca sebahodnotenia pre štúdium na otvorenej virtuálnej ukrajinskej univerzite a jej študijné materiály. Projektom sa podporí vytváranie nového obsahu digitálneho vzdelávania a kurzov.

Súčasťou platformy budú aj aktivity odbornej prípravy ukrajinských akademických pracovníkov vykonávajúcich dištančnú výučbu.

Očakáva sa, že v prvej fáze bude platforma podporovať najmä inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré úplne alebo čiastočne prišli o svoju infraštruktúru, keďže ich akademickí pracovníci a študenti sa premiestnili do iných regiónov Ukrajiny alebo do zahraničia, prípadne na iné ukrajinské inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

Platformou sa prostredníctvom otvorených kurzov zabezpečí viditeľnosť a prístup k produktom digitálneho vzdelávania vypracovaným ukrajinskými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania pre širokú verejnosť na Ukrajine aj na celom svete.

Kritériá oprávnenosti

Kto môže požiadať o grant?

Tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, oprávnené na túto akciu:

všetky tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu) v regiónoch 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 113 .

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) a Ruskej federácie (región 4) nie sú oprávnené zúčastniť sa na tejto akcii.

V rámci oblastí 1 a 2

Žiadatelia (koordinátor a partneri) musia byť právnickými osobami:

 • inštitúciami alebo organizáciami vysokoškolského vzdelávania4 ,
 • zriadenými v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu5 , prípadne v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.

V rámci oblasti 3

Posilnenie vzdelávacieho digitálneho prostredia pre Ukrajinu:

Návrhy musí predložiť konzorcium (koordinátor a partneri), ktoré spĺňa tieto podmienky:

Geografické pokrytie:

 • územie Ukrajiny uznané medzinárodným právom,
 • aspoň jeden členský štát EÚ alebo tretia krajina pridružená k programu.

Inštitucionálne pokrytie:

 • aspoň jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z každej účastníckej krajiny,
 • príslušný vnútroštátny orgán (napr. ministerstvo) zodpovedný za vysokoškolské vzdelávanie na Ukrajine.

Iné projekty štrukturálnych reforiem:

Žiadatelia (koordinátor a partneri) musia byť právnickými osobami:

 • inštitúciami alebo organizáciami vysokoškolského vzdelávania, prípadne uznanými vnútroštátnymi alebo medzinárodnými rektorskými, učiteľskými alebo študentskými organizáciami,
 • zriadenými v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, prípadne v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • organizácie zo Sýrie nie sú oprávnené na účasť na tejto oblasti.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania nachádzajúce sa v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu musia mať udelenú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu a uznané ako také príslušnými orgánmi, ako aj ich prepojené subjekty (ak existujú), musia ponúkať plnohodnotné študijné programy ukončené získaním vysokoškolského diplomu a uznávaných diplomov na úrovni kvalifikácie terciárneho vzdelania6 .

Združenia, verejné alebo súkromné organizácie vrátane ich prepojených subjektov (ak existujú), ktoré pôsobia na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a nachádzajú sa v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu alebo v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, sa môžu takisto zúčastniť, nie však ako koordinátor.

Zloženie konzorcia

V rámci oblastí 1 a 2

Návrhy musí predložiť konzorcium (koordinátor a partneri), ktoré spĺňa tieto podmienky:

Geografické pokrytie:

 • aspoň dva členské štáty EÚ alebo tretie krajiny pridružené k programu,
 • aspoň jedna oprávnená tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu,
 • aspoň dve oprávnené tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, z regiónov 1, 10 a 11,
 • aspoň jedna tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu, z regiónu 10 a ďalšia z regiónu 11 v prípade projektov, do ktorých sú zapojené obidva regióny7 .

Inštitucionálne pokrytie:

 • aspoň jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z každého účastníckeho členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu,
 • aspoň dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z každej účastníckej tretej krajiny, ktorá nie je pridružená k programu.

Inštitucionálne pokrytie sa vzťahuje na všetky krajiny zúčastňujúce sa na konzorciu.

Počet žiadateľov z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, musí byť rovnaký alebo vyšší ako počet žiadateľov z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu.

Výnimka:

V tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu a v ktorých je menej ako päť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania alebo v ktorých jediná inštitúcia zastupuje viac než 50 % celkového počtu študentov v krajine, sa bude uplatňovať výnimka z pravidla a žiadosti týchto krajín, v ktorých bude uvedená len jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, budú prijaté.

V rámci oblasti 3:

Návrhy musí predložiť konzorcium (koordinátor a partneri), ktoré spĺňa tieto podmienky:

Geografické pokrytie:

 • aspoň dva členské štáty EÚ alebo tretie krajiny pridružené k programu,
 • aspoň jedna oprávnená tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu.

Inštitucionálne pokrytie:

 • aspoň jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z každého účastníckeho členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu,
 • aspoň dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z každej účastníckej tretej krajiny, ktorá nie je pridružená k programu,
 • príslušný vnútroštátny orgán (napr. ministerstvo) zodpovedný za vysokoškolské vzdelávanie v každej z oprávnených tretích krajín, ktorá nie je pridružená k programu.

Inštitucionálne pokrytie sa vzťahuje na všetky krajiny zúčastňujúce sa na konzorciu.

Počet žiadateľov z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, musí byť rovnaký alebo vyšší ako počet žiadateľov z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu.

Výnimka:

V tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu a v ktorých je menej ako päť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania alebo v ktorých jediná inštitúcia zastupuje viac než 50 % celkového počtu študentov v krajine, sa bude uplatňovať výnimka z pravidla a žiadosti týchto krajín, v ktorých bude uvedená len jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, budú takisto prijaté.

Miesto realizácie aktivít

Aktivity by sa mali uskutočňovať v krajinách, ktoré sa zúčastňujú na projektoch.

Trvanie projektu

V rámci oblastí 1 a 2

Projekty by mali bežne trvať 24 alebo 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

V rámci oblasti 3

Projekty by mali bežne trvať 36 alebo 48 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Oblasť 1:

Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Identifikátor témy: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1

Oblasť 2:

Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Identifikátor témy: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2

Oblasť 3:

Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Identifikátor témy: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 16. februára, 17.00.00 h (bruselského času).

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Projekty sa budú posudzovať v dvoch krokoch na základe týchto kritérií:

Krok 1

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Účel: návrh je relevantný pre ciele a aktivity akcie budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania a špecifiká oblasti. Predstavuje primeranú reakciu na aktuálne potreby a prekážky v prípade cieľovej krajiny (cieľových krajín) alebo regiónu (regiónov) a cieľových skupín a konečných prijímateľov. Zohľadňujú sa potreby cieľových účastníkov s nedostatkom príležitostí (v prípade potreby). Návrh sa týka celkových priorít EÚ.
 • Ciele: ciele vychádzajú z kvalitnej analýzy potrieb; sú jednoznačne vymedzené, špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené. Týkajú sa problémov účastníckych organizácií (v súlade so stratégiou modernizácie, rozvoja a internacionalizácie cieľových inštitúcií vysokoškolského vzdelávania) a stratégií rozvoja vysokoškolského vzdelávania v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.
 • Prepojenie s politikou a iniciatívami EÚ: v návrhu sa prihliada na komplementaritu a v prípade potreby sa ním posilňuje komplementarita/synergie s inými intervenciami financovanými z prostriedkov EÚ a iných subjektov (darcov, verejných aj súkromných).
 • Pridaná hodnota EÚ: v návrhu sa preukazuje, že podobné výsledky nemožno dosiahnuť bez spolupráce inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu a bez financovania z prostriedkov EÚ.

Konkrétne v rámci oblasti 1

 • Návrh sa jednoznačne týka vopred stanovených regionálnych priorít pre cieľový región (cieľové regióny).

Konkrétne v rámci oblasti 2

 • Návrh je zameraný na inovatívne prvky a najmodernejšie metódy a techniky v danej oblasti intervencie.
 • Návrh sa jednoznačne týka vopred stanovených regionálnych priorít pre cieľový región (cieľové regióny).

Konkrétne v rámci oblasti 3

 • Návrh sa týka reformy a modernizácie systému (systémov) vysokoškolského vzdelávania v súlade so stratégiami rozvoja cieľových tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Kvalita návrhu a realizácie projektu - (maximálny počet bodov: 30)

 • Koherentnosť: celkovým návrhom projektu sa zabezpečuje konzistentnosť medzi cieľmi, metodikou, aktivitami a navrhovaným rozpočtom projektu. Návrh obsahuje súdržný a komplexný súbor primeraných aktivít na uspokojenie identifikovaných potrieb a na docielenie očakávaných výsledkov.
 • Metodika: logika intervencie je kvalitná, plánované výstupy a výsledky koherentné a uskutočniteľné, a kľúčové predpoklady a riziká boli jasne identifikované. Štruktúra a obsah matice logického rámca (LFM) sú primerané (výber objektívne overiteľných ukazovateľov, dostupnosť údajov, základné údaje, cieľové hodnoty atď.).
 • Pracovný plán: kvalita a účinnosť pracovného plánu vrátane miery, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi; vzťah medzi zdrojmi a očakávanými výsledkami je primeraný a pracovný plán je realistický, obsahuje dostatočne vymedzené aktivity, harmonogramy, jasné výstupy a čiastkové ciele.
 • Rozpočet: návrh je nákladovo efektívny a vyčleňujú sa v ňom primerané finančné zdroje potrebné na úspešnú realizáciu projektu.
 • Kontrola kvality: kontrolnými opatreniami (priebežné hodnotenie kvality, partnerské hodnotenia, aktivity referenčného porovnávania, zmierňujúce opatrenia atď.) a ukazovateľmi kvality sa zabezpečuje vysokokvalitná realizácia projektu.
 • Enviromentálna udržateľnosť: projekt je navrhnutý tak, aby bol environmentálne vhodný, a v rôznych fázach zahŕňa ekologické postupy (napr. zelené cestovanie).

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce - (maximálny počet bodov: 20)

 • Riadenie: naplánované kvalitné mechanizmy riadenia. Harmonogram, štruktúry správy, podmienky spolupráce a povinnosti sú riadne vymedzené a realistické.
 • Zloženie: partnerstvo obsahuje vhodnú kombináciu organizácií, ktoré majú potrebné kompetencie na dosahovanie cieľov návrhu, súvisiace so špecifikami oblasti; návrh obsahuje najvhodnejších a rôznorodých partnerov mimo akademickej sféry.
 • Úlohy: roly a úlohy sa prideľujú na základe špecifického know-how, profilov a skúseností jednotlivých partnerov a sú primerané.
 • Spolupráca: navrhujú sa účinné mechanizmy na zabezpečenie efektívnej spolupráce, oznamovania a riešenia konfliktov medzi partnerskými organizáciami a všetkými ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami.
 • Záväzok: príspevok partnerov projektu je významný, relevantný a doplnkový; v návrhu sa preukazuje zapojenie, záväzok a zodpovednosť partnerov za špecifické ciele a výsledky projektu, a to najmä partnerov z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Konkrétne v rámci oblasti 2

 • Návrh zahŕňa príslušné organizácie a zainteresované strany mimo akademickej sféry, ktoré pre navrhované ciele zabezpečia inovačnú pridanú hodnotu.

Konkrétne v rámci oblasti 3

 • V návrhu sa preukazuje, že príslušné vnútroštátne orgány pre vysokoškolské vzdelávanie sú intenzívne zapojené do riadenia a vykonávania akcie.

Udržateľnosť, vplyv a šírenie očakávaných výsledkov - (maximálny počet bodov: 20)

 • Využitie: v návrhu sa preukazuje, ako partneri a ďalšie zainteresované strany využijú výstupy projektu a ako sa zabezpečí multiplikácia účinkov (vrátane miery, v akej možno zopakovať a rozšíriť výstup akcie na sektorovej, ako aj miestnej/regionálnej/národnej alebo medzinárodnej úrovni), a uvádzajú sa v ňom prostriedky na meranie využívania v čase financovania projektu aj po ňom.
 • Šírenie výsledkov: v návrhu sa uvádza jasný a účinný plán šírenia výsledkov, ktorý obsahuje primerané aktivity, ich harmonogram, nástroje a kanály na zabezpečenie účinného šírenia výsledkov a prínosov všetkým príslušným zainteresovaným stranám a skupinám, ktoré sa na projekte nezúčastňujú, a to tak, aby oslovili a pritiahli príslušné zainteresované strany k výstupom v čase financovania projektu aj po ňom.
 • Vplyv: v návrhu sa zabezpečuje hmatateľný vplyv na cieľové skupiny a príslušné zainteresované strany na miestnej, národnej alebo regionálnej úrovni. Obsahuje opatrenia, ako aj ciele a ukazovatele týkajúce sa monitorovania pokroku a posúdenia očakávaného (krátkodobého a dlhodobého) vplyvu na individuálnej, inštitucionálnej a systémovej úrovni.
 • Udržateľnosť: v návrhu sa vysvetľuje, ako sa výsledky projektu udržia finančne (po skončení financovania projektu) a inštitucionálne (aktivity a služby budú pokračovať) a ako sa zabezpečí zodpovednosť na miestnej úrovni.

Konkrétne v rámci oblasti 1:

 • V návrhu sa zabezpečuje neustála a udržateľná reakcia na existujúce prekážky a zlepšenie prístupu študentov/zamestnancov s nedostatkom príležitostí k príležitostiam na vzdelávanie a k zdrojom ponúkaným inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.
 • Návrhom as pravdepodobne zvýšia kapacity inštitúcií v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu.

Konkrétne v rámci oblasti 2:

 • V návrhu sa zabezpečuje významný vplyv na inštitúcie tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, a to najmä na rozvoj ich inovačných kapacít a modernizáciu ich správy v rámci otvárania sa celej spoločnosti, trhu práce a širšiemu svetu.
 • V návrhu sa preukazuje jeho potenciál dosiahnuť širší vplyv na spoločnosť a/alebo hospodársky sektor.

Konkrétne v rámci oblasti 3

 • V návrhu sa preukazuje, ako budú viesť výsledky projektu k reformám politiky alebo k modernizácii vysokoškolského vzdelávania na systémovej úrovni.

Žiadosti môžu získať najviac 100 bodov. Návrhy musia získať celkovo aspoň 60 bodov a aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v rámci jednotlivých kritérií na vyhodnotenie návrhov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore.

V prípade návrhov ex aequo sa uprednostnia projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Udržateľnosť, vplyv a šírenie očakávaných výsledkov.

Okrem toho výberová komisia zohľadní:

 • tematickú rozmanitosť projektov a ich dostatočné geografické zastúpenie v rámci regiónu z hľadiska počtu projektov na krajinu,
 • dodržanie požiadaviek vzťahujúcich sa na tieto regióny:
  • krajiny Východného partnerstva: v prípade oblastí 1 a 2 sa uprednostňujú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z iných ako hlavných miest a/alebo z vidieckych a/alebo zo vzdialenejších regiónov,
  • Ázia, stredná Ázia, Blízky východ a Tichomorie: v prípade oblastí 1 a 2 sa uprednostňujú najmenej rozvinuté krajiny,
  • subsaharská Afrika: v prípade všetkých oblastí sa uprednostňujú najmenej rozvinuté krajiny; osobitný dôraz sa kladie na krajiny prioritné z hľadiska migrácie a na regionálne projekty, do ktorých sú zapojené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z viacerých krajín. Žiadna krajina nemôže získať viac ako 8 % finančných prostriedkov predpokladaných pre región.

Potom sa návrhy usporiadajú zostupne podľa regiónov a oblastí.

V druhom kroku sa budú v prípade návrhov, ktoré výberová komisia odporučila financovať (a zaradiť do rezervného zoznamu), konzultovať s delegáciou (delegáciami) EÚ v príslušnej oprávnenej tretej krajine (krajinách), ktorá nie je pridružená k programu, tieto aspekty:

 • uznanie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania príslušnými národnými orgánmi,
 • uskutočniteľnosť projektu v miestnych podmienkach tretích krajín,
 • príspevok projektu k napĺňaniu miestnych potrieb v prioritnej oblasti,
 • prekrývanie s existujúcimi iniciatívami vo vybratej tematickej oblasti, ktoré sú financované delegáciou EÚ, vnútroštátnymi alebo medzinárodnými darcami.

Na financovanie z prostriedkov EÚ budú navrhnuté len projekty, ktoré budú úspešne odkonzultované s delegáciou (delegáciami) EÚ, a to v súlade s obmedzeniami rozpočtu dostupného pre daný región a v rozsahu najviac dvoch financovaných návrhov na žiadateľskú organizáciu. Pre každú z troch oblastí sa predpokladá orientačný rozpočet, je však možný prenos rozpočtu medzi nimi.

Dodatočné informácie

Prijatie žiadosti nepredstavuje záväzok udeliť finančný príspevok vo výške, ktorú požaduje žiadateľ. Požadovaná výška financovania sa môže znížiť na základe finančných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na oblasti akcie, a na základe výsledkov hodnotenia.

Vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu sa opíše spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

Príprava projektu

Zohľadnené by mali byť tieto body:

1. Záväzok partnerských inštitúcií projektu

Účinný projekt budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania musí zabezpečovať silnú účasť všetkých partnerských inštitúcií, ale najmä inštitúcií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu. Spoločná zodpovednosť za prípravu návrhu bude znamenať, že sú spoločne zodpovedné za výstupy a udržateľnosť projektu. Projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania môžu zahŕňať pridružených partnerov, ktorí prispievajú k vykonávaniu osobitných úloh/aktivít projektu alebo podporujú šírenie a udržateľnosť projektu. V prípade správy zmlúv sa pridružení partneri nepovažujú za súčasť partnerstva a z tohto dôvodu sa im neposkytuje financovanie.

2. Analýza potrieb

Posúdenie potrieb predstavuje prvý dôležitý krok vypracovania návrhu budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Účelom posúdenia potrieb je identifikovať oblasti/sektory, ktoré je potrebné posilniť, a dôvody, pre ktoré v nich existujú nedostatky. Tým sa získa základ na navrhnutie vhodných intervencií na riešenie týchto nedostatkov, a teda aj na budovanie kapacít inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

3. Realizácia a monitorovanie

Po uskutočnení analýzy potrieb sa môže vypracovať plán realizácie na riešenie identifikovaných nedostatkov.

Musia sa zohľadniť tieto základné prvky:

 • Modernizácia/nové učebné plány: Projekty, ktorých súčasťou je vypracovanie učebných plánov, by mali zahŕňať najmä odbornú prípravu pedagogických zamestnancov a riešenie súvisiacich otázok, ako je zabezpečenie kvality a zamestnateľnosť absolventov prostredníctvom väzieb na trh práce. Študijné programy by mali byť oficiálne akreditované alebo osvedčené pred skončením obdobia financovania projektu. Výučba v rámci nových alebo aktualizovaných kurzov sa musí začať počas životného cyklu projektu s dostatočným počtom študentov a rekvalifikovaných učiteľov a musí prebiehať počas najmenej jednej tretiny trvania projektu. Odborná príprava v rámci projektov reformy učebných plánov môže byť zameraná aj na administratívnych zamestnancov, ako sú zamestnanci knižníc, laboratórny personál a pracovníci IT. Dôrazne sa odporúča, aby sa v rámci projektov do modernizovaných učebných plánov začlenili aj stáže študentov v podnikoch. Stáže musia mať primerané trvanie, aby sa umožnilo získanie potrebných zručností.
 • Zapojenie študentov: V projektoch by sa malo predpokladať zapojenie študentov (napr. do vypracúvania nových študijných programov), a to nielen v testovacej/pilotnej fáze projektu.
 • Mobilita zamestnancov a študentov: Mobilita musí byť zameraná najmä na študentov z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, a zamestnancov z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, a určená pre: zamestnancov (napr. manažérov, odborníkov vo výskume a transfere technológií, technických a administratívnych zamestnancov) s oficiálnou pracovnou zmluvou v inštitúciách prijímajúcich grant zapojených do projektu; študentov [krátkeho cyklu, prvého stupňa (bakalárskeho alebo rovnocenného), druhého stupňa (magisterského alebo rovnocenného) a tretieho alebo doktorandského stupňa] zapísaných v niektorej z inštitúcií prijímajúcich grant. Mobilita študentov v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených programu a medzi nimi nie je oprávnená. Mobilita musí mať primerané trvanie, aby sa zabezpečilo vzdelanie a získanie potrebných zručností v súlade s cieľmi projektu, a bežne by nemala trvať kratšie ako jeden týždeň. Odporúča sa kombinovať fyzickú mobilitu s virtuálnou mobilitou. Môže sa používať v rámci prípravy, podpory a nadväzujúcich aktivít fyzickej mobility. Môže sa tiež použiť na pomoc ľuďom so špeciálnymi potrebami alebo ľuďom s nedostatkom príležitostí pri prekonávaní prekážok spojených s dlhodobou fyzickou mobilitou.
 • Zabezpečenie kvality musí byť integrálnou zložkou projektov budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, aby sa zaistilo, že projekty prinesú svoje očakávané výsledky a ich vplyv presiahne samotné partnerstvo. Musia byť zavedené opatrenia kontroly kvality vrátane ukazovateľov a kritérií hodnotenia na zabezpečenie vysokej kvality realizácie projektu, jeho včasného dokončenia a nákladovej efektívnosti.
 • Partnerská dohoda: podrobné pravidlá týkajúce sa realizácie projektu musia byť odsúhlasené partnermi projektu a formalizované v partnerskej dohode, ktorú podpíšu partneri na začiatku projektu. Kópia partnerskej dohody musí byť predložená výkonnej agentúre do šiestich mesiacov od podpisu dohody o grante.
 • Zariadenia: Za oprávnené výdavky sa môže považovať iba nákup zariadení, ktorý má priamy význam pre dosiahnutie cieľov v danej oblasti a ktorý sa uskutočnil najneskôr 12 mesiacov pred ukončením projektu. Zariadenia sú určené výhradne pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, a sú zapojené do partnerstva, pričom musia byť zaevidované ako oficiálny inventár inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, pre ktoré boli zakúpené.
 • Vplyv a udržateľnosť: Projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania by mali mať dlhodobý štrukturálny vplyv v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu. V návrhoch sa bude musieť v prípade potreby preukázať očakávaný vplyv na troch úrovniach (individuálnej, inštitucionálnej a systémovej), pričom by sa v nich mala stanovovať metodika a identifikovať nástroje na meranie vplyvu.
 • Realizácia šetrná k životnému prostrediu: V projektoch by sa mali zohľadňovať environmentálne vhodné postupy pri vykonávaní aktivít, ale aj pri riadení projektov. V rámci projektov by sa mala systematicky zaznamenávať a vypočítavať uhlíková stopa individuálnej dopravy účastníkov.
 • Otvorený prístup: V návrhu by sa mala zabezpečovať voľná dostupnosť a podpora vypracovaných materiálov, dokumentov a médií prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje:

 • v prípade oblasti 1 – Posilnenie prístupu k spolupráci vo vysokoškolskom vzdelávaní: od 200 000 do 400 000 EUR na projekt,
 • v prípade oblasti 2 – Partnerstvá pre transformáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní: od 400 000 do 800 000 EUR na projekt,
 • v prípade oblasti 3 – Posilnenie vzdelávacieho digitálneho prostredia pre Ukrajinu: do 5 000 000 EUR. Iné projekty štrukturálnych reforiem: od 600 000 do 1 000 000 EUR na projekt,

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • prijímatelia by mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“, „zariadenia“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít/výstupov v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 • do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).
 • Náklady na zariadenia by mali predstavovať najviac 35 % udeleného grantu EÚ, pričom z grantu EÚ sa uhradí 100 % oprávnených nákladov.
 • Využívanie subdodávateľov by malo predstavovať najviac 10 % udeleného grantu EÚ.

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 90 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení a parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/hom

 • 1 Medziregionálne projekty sa musia týkať prioritných oblastí všetkých zapojených regiónov, musia preukázať svoju relevantnosť pre každý región a podložiť ju podrobnou analýzou spoločných potrieb a cieľov.
 • 2 Pozri vymedzenie začínajúcej organizácie v časti D – Slovník pojmov.
 • 3 Okrem krajín s najvyššími príjmami (HIC) v regiónoch 5, 7 a 8 (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).
 • 4 Organizácia vysokoškolského vzdelávania sa nebude považovať za inštitúciu vysokoškolského vzdelávania. Grant môžu využiť iba tí členovia, ktorí sú usadení v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.
 • 5 Oprávnené sú krajiny, s ktorými prebieha rokovanie o dohode o pridružení a v prípade ktorých dohoda nadobúda účinnosť pred podpísaním dohody o grante.
 • 6 Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania (ISCED 2013), terciárne vzdelávanie, minimálne úrovne 5. Postsekundárne vzdelávanie (nezahrňované do terciárneho) ISCED 2011 úrovne 4 nie je prijateľné.
 • 7 Je možné predkladať medziregionálne projekty len s jednou treťou krajinou, ktorá nie je pridružená k programu, z regiónu 10 a ďalšou z regiónu 11
Tagged in:  Higher education