Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2023.

Úplnú príručku na rok 2023 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Akciou týkajúcou sa budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa podporujú projekty medzinárodnej spolupráce vychádzajúce z viacstranných partnerstiev medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Podporuje sa ňou relevantnosť, kvalita, modernizácia a reakcieschopnosť vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+, v oblasti sociálno-hospodárskej obnovy, rastu a prosperity, ako aj reagovanie na najnovšie trendy, najmä na hospodársku globalizáciu, ale aj na nedávne zhoršenie v oblasti ľudského rozvoja, nestabilitu a zvyšujúce sa sociálne, hospodárske a environmentálne nerovnosti prehĺbené pandémiou ochorenia COVID-19.

Akciou by sa malo prispieť k celkovým prioritám Európskej komisie: Európskej zelenej dohode (vrátane zmeny klímy, životného prostredia a energetiky), digitálnej transformácii a dátovým technológiám, alianciám pre udržateľný rast a zamestnanosť, partnerstvám pre migráciu, ako aj k správe vecí verejných, mieru a bezpečnosti a k vonkajšiemu rozmeru vnútorných politík EÚ v oblasti vzdelávania. Podporí sa ňou úspešná zelená a udržateľná globálna hospodárska obnova v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+, súvisiaca s cieľmi v oblasti udržateľného rozvoja a s Parížskou dohodou.

Aktivity a výstupy projektov budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania musia byť zamerané na to, aby boli prospešné pre oprávnené tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, a pre ich inštitúcie a systémy vysokoškolského vzdelávania.

Ciele akcie

Konkrétne sa touto akciou:

 • zlepší kvalita vysokoškolského vzdelania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, a posilní jeho relevantnosť pre trh práce a spoločnosť,
 • zlepší úroveň kompetencií, zručností a potenciálu zamestnateľnosti študentov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, na základe vypracovania nových a inovačných vzdelávacích programov,
 • podporí inkluzívne vzdelávanie, rovnosť, spravodlivosť, nediskriminácia a propagácia občianskych kompetencií vo vysokoškolskom vzdelávaní v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • posilnia mechanizmy výučby a posudzovania zamestnancov a študentov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, zabezpečovanie kvality, riadenie, správa vecí verejných, inklúzia, inovácia, vedomostná základňa, digitálne a podnikateľské spôsobilosti, ako aj internacionalizácia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách nepridružených k programu,
 • zvýšia kapacity inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, orgánov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie a príslušných orgánov tretích krajín nepridružených k programu s cieľom modernizovať vysokoškolské systémy, a to najmä pokiaľ ide o správu vecí verejných a financovanie, na základe podpory vymedzenia, realizácie a monitorovania reformných procesov,
 • zlepší odborná príprava učiteľov a ich neustály profesijný rozvoj s cieľom ovplyvniť dlhodobú kvalitu vzdelávacieho systému v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • stimuluje spolupráca inštitúcií, budovanie kapacít a výmena osvedčených postupov,
 • posilní spolupráca v rozličných regiónoch sveta prostredníctvom spoločných iniciatív.

Akciou sa zabezpečí spravodlivosť a inklúzia, posilnenie systému a budovanie jeho kapacít, ako aj transverzálna zamestnateľnosť. Intervencie sa už nebudú týkať iba modernizácie vyučovacích programov ako takých, ale malo by sa pri nich prihliadať aj na správu vecí verejných, riadenie a posilňovanie širších hospodárskych a sociálnych ekosystémov vysokoškolského vzdelávania. Dôrazne sa bude podporovať riešenie regionálnych problémov, vytváranie aliancií a koalícií, ako aj pilotné zavádzanie nových prístupov a iniciatív, za ktoré budú zodpovedať jednotlivé krajiny. Podpora vykonávania Európskej zelenej dohody, zvyšovanie kapacity v oblasti IKT v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, a účasti študentov na plánovaní a vzdelávacích procesoch budú tvoriť prierezové prvky akcie. Zabezpečí sa súdržnosť, synergie a komplementarita s ďalšími relevantnými intervenciami Európskej únie v tejto oblasti.

Očakávaný vplyv

 • Modernizované inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré nebudú len prenášať vedomosti, ale aj vytvárať hospodársku a sociálnu hodnotu prostredníctvom prenosu výsledkov výučby a výskumu na úroveň komunity/krajiny.
 • Skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania a lepší prístup k nemu, najmä pre ľudí s nedostatkom príležitostí a ľudí v najchudobnejších krajinách v rôznych regiónoch.
 • Zvýšená účasť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa nachádzajú vo vzdialených oblastiach.
 • Správa vecí verejných na účely účinnej a efektívnej tvorby politík a vykonávania politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
 • Regionálna integrácia a zavedenie porovnateľných nástrojov na uznávanie a zabezpečovanie kvality s cieľom podporiť akademickú spoluprácu, mobilitu študentov, zamestnancov a výskumníkov.
 • Silnejšie prepojenie na súkromný sektor a spolupráca s ním s cieľom podporiť inovácie a podnikavosť.
 • Zosúladenie akademického sveta s trhom práce s cieľom posilniť zamestnateľnosť študentov.
 • Väčší zmysel študentov pre iniciatívnosť a podnikavosť.
 • Zvýšenia úroveň digitálnych kompetencií študentov a zamestnancov.
 • Inštitucionálna zodpovednosť za výsledky budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom zabezpečiť ich udržateľnosť.
 • Zodpovednosť jednotlivých krajín za experimentovanie a uplatňovanie pozitívnych a najlepších postupov vo vysokoškolskom vzdelávaní.
 • Lepšia schopnosť a vyššia profesionalita na pôsobenie na medzinárodnej úrovni: lepšie riadiace kompetencie a stratégie internacionalizácie.
 • Vyššia kvalita pri príprave, realizácii, monitorovaní a nadväzujúcich opatreniach medzinárodných projektov.

Aktivity

Navrhované aktivity musia priamo súvisieť s uvedenými cieľmi, regionálnymi prioritnými oblasťami, vlastnosťami oblastí (pozri ďalej) a musia byť podrobne rozpísané v opise projektu, ktorý sa vzťahuje na celé obdobie realizácie.

V kontexte tejto akcie musia byť aktivity v rámci projektu zamerané na to, aby boli prospešné pre oprávnené tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, a pre ich inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ako aj ďalšie organizácie pôsobiace v oblasti vysokoškolského vzdelávania a jeho systémov, a na to, aby tieto inštitúcie a organizácie posilňovali.

Financované projekty budú môcť obsahovať najrôznejšiu spoluprácu, výmeny, oznamovanie a iné aktivity, ktorých príklady sa uvádzajú v opise troch oblastí, ktoré sú k dispozícii v rámci tejto akcie. Navrhované aktivity by mali priniesť pridanú hodnotu a budú mať priamy vplyv na dosahovanie cieľov projektu.

Geografické ciele

Projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania možno realizovať ako:                                            

 • vnútroštátne projekty, t. j. projekty zahŕňajúce inštitúcie iba z jednej oprávnenej tretej krajiny nepridruženej k programu Erasmus+,
 • projekty viacerých krajín (regionálne) v rámci jedného oprávneného regiónu,
 • projekty viacerých krajín zahŕňajúce viac ako jeden región (medziregionálne), do ktorých je zapojená aspoň jedna krajina z každého oprávneného regiónu1 .

Pre každý región je vyčlenený rozpočet a ďalšie informácie o dostupných sumách sa zverejňujú na portáli financovania a ponúk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Okrem toho, že akcia sa bude osobitne zameriavať na zabezpečenie spravodlivejšieho a rodovo vyváženejšieho prístupu k inštitúciám vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, a to najmä pre ľudí s nedostatkom príležitostí, bude vo všetkých regiónoch inkluzívna, aby sa dosiahlo zvýšenie účasti najchudobnejších a najmenej rozvinutých tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Regionálne prioritné oblasti

V oblastiach 1 a 2 sa musia v návrhoch dodržiavať vopred stanovené regionálne priority, ktoré sú zverejnené na portáli financovania a ponúk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Projektové oblasti

S cieľom reagovať na rôzne výzvy v tretích krajinách nepridružených k programu sa akcia budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania skladá z troch osobitných oblastí:

Oblasť 1 – Posilnenie prístupu k spolupráci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Táto oblasť je určená na pritiahnutie menej skúsených inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a malých subjektov k akcii budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom uľahčiť prístup začínajúcim organizáciám2 . Tieto partnerstvá by mali predstavovať pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a organizácie s menšou prevádzkovou kapacitou nachádzajúce sa v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, prvý krok k prístupu a lepšiemu osloveniu ľudí s nedostatkom príležitostí. V rámci tejto oblasti sa budú financovať malé projekty na zmiernenie rozdielov v internacionalizácii medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z oprávnených tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu a ktoré sú z tej istej krajiny alebo regiónu. Projektmi by sa mali nadväzovať partnerstvá na rozvoj nápadov v rámci spolupráce, ako aj na uľahčovanie prenosu know-how, skúseností a osvedčených postupov, posilňovanie prístupu k príležitostiam na budovanie kapacít a zlepšovaniu sociálnej inklúzie a prístupu študentov/zamestnancov s nedostatočnými príležitosťami ku kvalitatívnej ponuke vysokoškolského vzdelávania. Tieto projekty by sa mali osobitne zameriavať na:

 • inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z najmenej rozvinutých krajín, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+,
 • inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zo vzdialených regiónov/oblastí tretích krajín nepridružených k programu Erasmus+,
 • začínajúce alebo menej skúsené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a fakulty z tretích krajín nepridružených k programu,
 • zapojenie študentov a zamestnancov s nedostatkom príležitostí.

Aktivity

Navrhované aktivity a výsledky projektov by mali mať jednoznačnú pridanú hodnotu pre prijímateľov, na ktorých sú zamerané. Ďalej sa uvádza neúplný zoznam možných aktivít:

Aktivity zamerané na posilnenie riadiacej/administratívnej kapacity cieľových inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ako sú:

 • reforma a modernizácia správy univerzít vrátane posilnenia služieb, a to najmä v prospech študentov (usmerňovanie študentov, poskytovanie poradenstva a profesijná orientácia atď.),
 • zriaďovanie alebo posilňovanie kancelárií pre medzinárodné vzťahy a vypracúvanie stratégií internacionalizácie,
 • zriaďovanie nových alebo rozvíjanie existujúcich jednotiek a procesov/stratégie na zabezpečovanie kvality v rámci inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
 • vytváranie alebo zvyšovanie kapacít plánovacích a hodnotiacich jednotiek,
 • posilňovanie mechanizmov na oznamovanie a šírenie výsledkov medzinárodných projektov spolupráce,
 • budovanie kapacít na podporu aktivít študentov a zamestnancov v rámci mobility.

Aktivity zamerané na zabezpečenie vysokokvalitného a relevantného vzdelávania, ako sú:

 • moduly alebo študijné programy, technická alebo profesijná orientácia programov,
 • zavádzanie intenzívnych študijných programov, v rámci ktorých sa na kratších študijných pobytoch stretávajú študenti a pedagogickí pracovníci z účastníckych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
 • rozvoj kapacít postgraduálnych študentov a akademických zamestnancov, ako aj podpora mobility postgraduálnych študentov a/alebo zamestnancov,
 • zavádzanie kurzov odbornej prípravy pre akademických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
 • vytváranie synergií a posilňovanie prepojení s podnikateľským sektorom a so súkromnými alebo verejnými organizáciami pôsobiacimi na trhu práce a v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Aktivity zamerané na zlepšenie prístupnosti pre študentov/zamestnancov s nedostatkom príležitostí, ako sú:

 • rozvoj dištančných a inkluzívnych vzdelávacích dráh a príležitostí s využitím digitálnych technológií a elektronického vzdelávania pre zraniteľných študentov,
 • aktualizácia digitálnych technológií na rozvoj špecifických služieb zameraných na zabezpečenie rovnakých a spravodlivých vzdelávacích príležitostí pre študentov so zdravotným postihnutím,
 • podpora iniciatív zameraných na pozitívnu diskrimináciu prostredníctvom posilnenia postavenia žien a etnických/náboženských menšín,
 • rozvoj iniciatív na odstraňovanie a zmierňovanie prekážok, ktorým čelia znevýhodnené skupiny ľudí pri prístupe k vzdelávacím príležitostiam,
 • prínos k vytváraniu inkluzívnych prostredí, ktoré posilňujú rovnosť a spravodlivosť a sú reakciou na potreby širšej komunity.

Oblasť 2 – Partnerstvá pre transformáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní

Projekty v rámci tejto oblasti sa zaoberajú rôznou úrovňou pokroku a výzvami inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa nachádzajú v oprávnených tretích krajinách nepridružených k programu, posilnením vplyvu programu, prípadne aj získaním ďalších zdrojov financovania. Do vysokoškolského vzdelávania sa nimi zavádzajú nové prístupy a iniciatívy založené na partnerskom učení a prenose skúseností a osvedčených postupov, ktoré menia nielen inštitúcie, ale aj celú spoločnosť. Partnerstvá pre transformáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní sú zložité a inovačné projekty budovania kapacít na základe prenosu skúseností, kompetencií a osvedčených postupov, ktoré obsahujú široký rozsah vzájomne prepojených aktivít zameraných na posilnenie kapacít cieľových inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktorých cieľom je riešiť výzvy 21. storočia, akými sú migrácia, zmena klímy, správa vecí verejných a prechod na digitálne hospodárstvo. Výstupy z projektov by mali mať zásadný a dlhodobý vplyv na cieľové inštitúcie vysokoškolského vzdelávania aj po skončení projektu a ako také by mali byť prospešné aj pre spoločnosť ako celok.

Konkrétne sa budú v týchto projektoch kombinovať tieto prvky prospešné pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+:

 • Inovácia v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom posilniť jeho relevantnosť pre trh práce a spoločnosť. Od navrhovaných projektov sa očakáva, že sa v nich bude riešiť nesúlad medzi požiadavkami zamestnávateľov a ponukou inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a navrhovať ucelené riešenia na zabezpečenie lepšej zamestnateľnosti študentov. To možno dosiahnuť vykonávaním komplexných intervencií, akými sú:
 • zostavenie inovačných učebných plánov a zavádzanie inovačných prvkov do existujúcich učebných plánov,
 • zavádzanie inovačných vzdelávacích metód a metód výučby (t. j. výučba a učenie sa zamerané na učiacich sa a založené na reálnych problémoch),
 • aktívne zapájanie sa do podnikateľskej sféry a výskumu, organizovanie programov a aktivít ďalšieho vzdelávania s podnikmi a v rámci podnikov,

posilňovanie kapacít inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách nepridružených k programu Erasmus+ v oblasti účinného vytvárania sietí pre výskumné, vedecké a technologické inovácie.

 • Podpora reformy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, aby sa stali katalyzátormi hospodárskeho a sociálneho rozvoja v tretích krajinách nepridružených k programu. V rámci projektov by sa mali podporovať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania pri príprave a vykonávaní inštitucionálnych reforiem, vďaka ktorým sa z nich stanú demokratické, inkluzívne, spravodlivé a plnohodnotné zložky občianskej spoločnosti. Inštitucionálne reformy zahŕňajú nové systémy a štruktúry správy a riadenia, pripravenosť v oblasti digitálnych zručností, moderné služby univerzít, procesy zabezpečovania kvality, nástroje a metódy profesionalizácie a profesijného rozvoja akademických, technických a administratívnych zamestnancov. Kľúčovými aspektmi úspechu tejto oblasti sú rozvoj podnikateľského zmýšľania a zlepšovanie kompetencií a zručností v rámci inštitúcií. Učenie sa prierezových zručností, podnikateľské vzdelávanie a praktické uplatňovanie podnikateľských zručností umožnia inštitúciám vysokoškolského vzdelávania využívať svoje vedomosti a zdroje v prospech miestnych/národných/regionálnych komunít.

Aktivity

Navrhované aktivity a výsledky projektov by mali mať jednoznačnú pridanú hodnotu pre prijímateľov, na ktorých sú zamerané. Ďalej sa uvádza neúplný zoznam možných aktivít:

 • vypracovanie, testovanie a adaptácia inovačných učebných plánov, pokiaľ ide o ich obsah [kľúčové kompetencie a prierezové zručnosti (podnikanie, riešenie problémov, zelené pracovné miesta atď.)], štruktúru (modulovú, spoločnú atď.) a metódy výučby a vzdelávania [vrátane využitia otvoreného a flexibilného vzdelávania, virtuálnej mobility, otvorených vzdelávacích zdrojov, zmiešaného vzdelávania, hromadných otvorených online kurzov (MOOC)],
 • vypracovanie, testovanie a realizácia nových vzdelávacích metód, nástrojov a materiálov (napríklad nových multidisciplinárnych učebných plánov, výučby a učenia zameraných na učiacich sa a založených na reálnych problémoch) prostredníctvom praktickej odbornej prípravy a stáží študentov,
 • zavedenie bolonských reforiem (trojstupňová štruktúra štúdia, nástroje transparentnosti, ako sú systémy kreditov a dodatky k diplomom, zabezpečovanie kvality, hodnotenie, národné/regionálne kvalifikačné rámce, uznávanie predchádzajúceho a neformálneho vzdelávania atď.) na inštitucionálnej úrovni,
 • zavedenie programov praktickej odbornej prípravy, stáží a štúdia skutočných prípadov v podnikoch a priemysle, ktoré sú plne začlenené do učebných plánov, uznávajú sa a hodnotia kreditmi,
 • zavedenie systémov duálneho vzdelávania, ktoré prepájajú terciárne štúdiá s vyšším sekundárnym OVP na účely podpory zamestnateľnosti absolventov,
 • vypracovanie riešení problémových otázok a inovácie produktov a procesov (spoločná práca študentov, profesorov a odborníkov z praxe),
 • príprava a testovanie riešení naliehavých sociálnych požiadaviek zameraných na zraniteľné skupiny spoločnosti, ktoré nerieši trh, riešenie spoločenských výziev alebo výziev v súvislosti so zmenami postojov a hodnôt, stratégií a politík, organizačných štruktúr a procesov, systémov zabezpečovania výsledkov a služieb,
 • podpora vytvárania centier, inkubátorov inovácií, prenosu technológií a podnikateľských startupov, ako aj začleňovanie vzdelávania, výskumu a inovácie na inštitucionálnej/regionálnej/národnej úrovni,
 • príprava a testovanie programov ďalšieho vzdelávania a aktivít s podnikmi a v rámci podnikov,
 • prípravy na odskúšanie a testovanie inovačných opatrení, výmeny študentov, výskumných pracovníkov, pedagogických zamestnancov a zamestnancov podnikov na obmedzené obdobie, poskytovanie stimulov na zapojenie zamestnancov podnikov do výučby a výskumu,
 • reforma systémov a štruktúr správy a riadenia na inštitucionálnej úrovni (vrátane metód a systémov zabezpečovania kvality, finančného riadenia a autonómie inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, medzinárodných vzťahov, služieb a poradenstva pre študentov, kariérového poradenstva, akademických a výskumných senátov atď.),
 • vypracovanie stratégií a nástrojov na internacionalizáciu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (medzinárodná otvorenosť učebných plánov, medziinštitucionálne programy mobility) a ich kapacity v oblasti účinného vytvárania sietí pre výskumné, vedecké a technologické inovácie (vedecká spolupráca a prenos vedomostí atď.),
 • príprava a testovanie riešení naliehavých sociálnych požiadaviek zameraných na zraniteľné skupiny spoločnosti, ktoré nerieši trh, riešenie spoločenských výziev alebo výziev v súvislosti so zmenami postojov a hodnôt, stratégií a politík, organizačných štruktúr a procesov, systémov zabezpečovania výsledkov a služieb.
 • vypracovanie riešení problémových otázok a inovácie produktov a procesov (spoločná práca študentov, profesorov a odborníkov z praxe),
 • vypracovanie, adaptácia a realizácia nástrojov a metód na zvyšovanie úrovne zručností, hodnotenie/posudzovanie, profesionalizáciu a profesijný rozvoj akademických a administratívnych zamestnancov v oblasti počiatočnej odbornej prípravy učiteľov a na kontinuálny kariérny rast.

Oblasť 3 – Projekty štrukturálnych reforiem

Projekty v rámci tejto oblasti podporujú úsilie tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+, pri príprave súdržných a udržateľných systémov vysokoškolského vzdelávania s cieľom plniť ich sociálno-ekonomické potreby a dosiahnuť všeobecnú ambíciu vytvoriť vedomostnú ekonomiku. Prvky tejto oblasti tvorí aj uplatňovanie a zlepšovanie úspešných výsledkov, ako aj synergií s prebiehajúcou alebo nasmerovanou podporou v oblasti uskutočňovanej v rámci programov dvojstrannej podpory. Projekty štrukturálnej reformy sa budú týkať potrieb oprávnených tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+, s cieľom podporiť udržateľné systémové a štrukturálne zlepšenia a inovácie na úrovni sektora vysokoškolského vzdelávania. Konkrétnejšie sa budú tieto projekty týkať úsilia krajín pri vypracúvaní súdržných a udržateľných systémov vysokoškolského vzdelávania s cieľom plniť svoje sociálno-ekonomické potreby a nakoniec vytvoriť vedomostnú ekonomiku. Prostredníctvom zapojenia príslušných vnútroštátnych orgánov (najmä ministerstiev školstva) tretích krajín nepridružených k programu, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, výskumných inštitúcií a ďalších príslušných orgánov a zainteresovaných strán sa v rámci týchto projektov konkrétne:

 • bude podporovať spolupráca a vzájomné učenie sa subjektov verejného sektora na najvyššej inštitucionálnej úrovni členských štátov EÚ alebo krajín pridružených k programu Erasmus+ a oprávnených tretích krajín nepridružených k programu Erasmus+ s cieľom posilniť systémové zlepšovanie a inovácie v sektore vysokoškolského vzdelávania,
 • budú podporovať inkluzívne systémy vysokoškolského vzdelávania, ktoré dokážu zabezpečovať správne podmienky na prístup študentov z rôznych prostredí k vzdelaniu a jeho úspešnému absolvovaniu. Osobitnú pozornosť je preto potrebné venovať ľuďom s nedostatkom príležitostí,
 • budú zvyšovať kapacity inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+, orgánov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie a príslušných orgánov (najmä ministerstiev), a to prostredníctvom ich účasti na vymedzení, vykonávaní a monitorovaní reformných procesov, ktorých cieľom je modernizácia ich systémov vysokoškolského vzdelávania, najmä pokiaľ ide o ich správu a financovanie,
 • budú identifikovať synergie s prebiehajúcimi iniciatívami EÚ v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu v oblastiach, ktorých sa týka Erasmus+.

Aktivity

V projektoch by sa mali navrhovať aktivity, ktoré zabezpečia pridanú hodnotu systému vysokoškolského vzdelávania ako takému a ktoré budú mať priamy vplyv na cieľových prijímateľov. Tieto aktivity by mali byť prínosné pre reformu politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa týkajú potrieb spoločnosti a trhu práce.

Ďalej sa uvádza neúplný zoznam možných aktivít:

 • Posilnenie vnútroštátnej zodpovednosti prostredníctvom experimentovania s pozitívnymi a najlepšími postupmi v oblasti vysokoškolského vzdelávania na vnútroštátnej a/alebo regionálnej úrovni a ich zavádzania na týchto úrovniach s cieľom: 
  • zvýšiť zamestnateľnosť absolventov,
  • rozšíriť prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu na ľudí s nedostatkom príležitostí,
 • posilniť prepojenia medzi vzdelávaním, výskumom a inováciou.
 • Prínos k účinnej a efektívnej tvorbe politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom zapojenia ďalších zainteresovaných strán zo sektora vysokoškolského vzdelávania:  
  • podporiť účasť ďalších zodpovedných subjektov verejného sektora s cieľom zvýšiť význam sektora vysokoškolského vzdelávania a jeho vplyv na celú spoločnosť,
  • umožniť aktívnu účasť študentov na správe vecí verejných a reforme systému vysokoškolského vzdelávania,
  • zapájať združenia pôsobiace v iných príslušných oblastiach, napríklad v oblasti odbornej prípravy a mládeže,
  • posilňovať medzinárodný rozmer vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch EÚ alebo v krajinách pridružených k programu Erasmus+ a v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu. Najmä vypracúvať a realizovať programy, ktorými sa uľahčuje mobilita študentov a akademických zamestnancov, ako napríklad vytvorenie systému regionálneho prenosu kreditov alebo podpora pri vypracúvaní národných kvalifikačných rámcov,
  • vymedziť národné/regionálne rámce zabezpečovania kvality. 
 • Posilnenie regionálnej akademickej spolupráce a podpora dobrovoľnej konvergencie tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+, smerom k spoločnej regionálnej stratégii v oblasti vysokoškolského vzdelávania: 
  • vymedziť kroky na vytvorenie regionálneho priestoru vysokoškolského vzdelávania,
  • umožniť vnútroštátne a cezhraničné uznávanie,
  • odstraňovať prekážky v oblasti vzdelávania, zlepšiť prístup k vysokokvalitnému vzdelávaniu založenému na inováciách a zjednodušenie pohybu učiteľov, učiacich sa a pracovníkov medzi jednotlivými krajinami. 
 • Umožnenie zavedenia mechanizmov financovania zameraných na: 
  • zvýšenie účasti ľudí s nedostatkom príležitostí na vysokoškolskom vzdelávaní,
  • preklenutie digitálnej priepasti na inštitucionálnej a individuálnej úrovni. 
 • Zvýšenie príťažlivosti učiteľskej profesie zavedením opatrení, ako napr.: 
  • podpora iniciatív v oblasti kariérneho rastu,
  • podpora účasti učiteľov na internacionalizácii vysokoškolského vzdelávania vytváraním stimulov.

Na účasť na projektoch sa vyzývajú zodpovedné subjekty verejného sektora s kompetenciami v sektoroch, ktorých sa projekt týka (napr. zamestnanosť, mládež, financie, sociálne veci, vnútorné veci, spravodlivosť, zdravie atď.), ako aj orgány z členských štátov EÚ alebo krajín pridružených k programu Erasmus+.

Na podanie žiadosti v rámci tejto oblasti sa osobitne vyzývajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z oprávnených tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+.

Kritériá oprávnenosti

Kto môže požiadať o grant?

V rámci oblastí 1 a 2: Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo organizácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu Erasmus+ alebo v oprávnenej tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu Erasmus+. Žiadajúca inštitúcia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do návrhu3 .

Dodatočne v rámci oblasti 3: Právne uznané vnútroštátne alebo medzinárodné rektorské, učiteľské alebo študentské organizácie zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu Erasmus+ alebo v oprávnenej tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu Erasmus+.

Výnimka: účastnícke organizácie z Bieloruska (región 2), Sýrie (región 3) a z Ruskej federácie (región 4) nemôžu vystupovať ako žiadatelia4 .

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené zúčastniť sa na projekte?

Každá účastnícka organizácia musí byť zriadená v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu Erasmus+ alebo v oprávnenej tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu Erasmus+ (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).

Tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+, oprávnené na túto akciu:

všetky tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu) v regiónoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 115 .

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii.

Oprávnené účastnícke organizácie:

 • každá verejná alebo súkromná organizácia vymedzená ako inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a uznaná ako taká príslušnými orgánmi krajiny, v ktorej sa nachádza, s prípadnými prepojenými subjektmi, ktorá ponúka úplné študijné programy vedúce k vysokoškolským titulom a uznávaným diplomom na úrovni kvalifikácií terciárneho vzdelávania6  (vymedzená ako inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a uznaná ako taká príslušnými orgánmi),
 • každá verejná alebo súkromná organizácia so svojimi prepojenými subjektmi (ak existujú) pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, zriadená v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
 • verejný, súkromný malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
 • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni (vrátane ministerstiev),
 • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
 • výskumný ústav,
 • nadácia,
 • škola/inštitúcia (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých),
 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia (vrátane národných alebo medzinárodných združení alebo združení/sietí inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, združení študentov alebo učiteľov atď.),
 • kultúrna organizácia, knižnica, múzeum,
 • inštitúcia poskytujúca kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu a informačné služby.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa nachádzajú v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, musia byť držiteľmi platnej Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+, nemusia mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Združenia alebo organizácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania zamerané na propagáciu, zlepšovanie a reformu vysokoškolského vzdelávania, ako aj na spoluprácu v rámci Európy a medzi Európou a ostatnými časťami sveta sú oprávnené. Ak takéto združenia, organizácie alebo siete pokrývajú aj ďalšie odvetvia vzdelávania a odbornej prípravy, hlavnou náplňou ich činnosti musí byť vysokoškolské vzdelávanie, čo musí byť jasne uvedené v organizačnom štatúte a štruktúrach riadenia.

Združenie, organizácia alebo sieť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania sa bude považovať za jeden právny subjekt/partnerskú inštitúciu, čo znamená, že na účely požiadavky týkajúcej sa minimálneho počtu účastníckych organizácií sa bude považovať za jeden subjekt z krajiny, v ktorej má sídlo. Tieto organizácie nebudú považované za inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Grant môžu využiť iba tí členovia, ktorí sú usadení v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Medzinárodné vládne organizácie sa môžu zúčastniť na projektoch zameraných na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania ako partneri na základe samofinancovania.

Počet a profil účastníckych organizácií

Vnútroštátne projekty týkajúce sa iba jednej tretej krajiny, ktorá nie je pridružená k programu Erasmus+

Účasť krajiny

Do projektu musí byť zapojená jedna oprávnená tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu a aspoň dva členské štáty EÚ alebo krajiny pridružené k programu.

Účasť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania

Projekty musia zahŕňať ako plnoprávnych partnerov inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, a to v tomto počte:

 • aspoň jednu inštitúciu vysokoškolského vzdelávania z každého účastníckeho členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu a
 • aspoň dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z účastníckej tretej krajiny, ktorá nie je pridružená k programu.

Dodatočne (len v prípade oblasti 3):

 • Projekty musia ako plnoprávneho partnera zahŕňať aj príslušný vnútroštátny orgán (napr. ministerstvo) zodpovedný za vysokoškolské vzdelávanie v oprávnenej tretej krajine nepridruženej k programu, na ktorú sa projekt zameriava.

Projekty viacerých krajín týkajúce sa dvoch alebo viacerých tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+

Účasť krajiny

Do projektu musia byť zapojené dve oprávnené tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, a aspoň dva členské štáty EÚ alebo krajiny pridružené k programu. Tretie krajiny nepridružené k programu môžu byť z toho istého regiónu (regionálne projekty) alebo z rôznych regiónov (medziregionálne projekty), ktorých sa týka akcia.

Účasť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania

Tieto projekty musia ako plnoprávnych partnerov zahŕňať tento minimálny počet inštitúcií vysokoškolského vzdelávania:

 • aspoň jednu inštitúciu vysokoškolského vzdelávania z každého účastníckeho členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu Erasmus+ a
 • aspoň dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z každej účastníckej tretej krajiny nepridruženej k programu Erasmus+.

Dodatočne (len v prípade oblasti 3):

 • Projekty musia ako plnoprávneho partnera zahŕňať aj príslušný vnútroštátny orgán (napr. ministerstvo) zodpovedný za vysokoškolské vzdelávanie v oprávnenej tretej krajine nepridruženej k programu, na ktorú sa projekt zameriava.

Špecifické kritériá, ktoré sa uplatňujú na všetky projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania:

Počet inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z členských štátov EÚ a z krajín pridružených k programu Erasmus+ nesmie byť vyšší ako počet inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Výnimka: V tretích krajinách nepridružených k programu, v ktorých je menej ako päť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania alebo v ktorých jediná inštitúcia zastupuje viac než 50 % celkového počtu študentov v krajine, sa bude uplatňovať výnimka z pravidla a žiadosti týchto krajín, v ktorých bude uvedená len jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, budú prijaté.

Ďalšie uplatňované špecifické kritériá:

 • projekty zahŕňajúce partnerov z regiónu 1 (v rámci oblastí 1 a 2) musia zahŕňať aspoň dve tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+, z daného regiónu,
 • projekty zahŕňajúce partnerov z regiónu 4 musia zahŕňať aspoň jednu ďalšiu tretiu krajinu, ktorá nie je pridružená k programu Erasmus+,
 • projekty zahŕňajúce partnerov z regiónov 10 a 11 (v rámci oblastí 1 a 2) musia zahŕňať aspoň dve tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+, z týchto regiónov.
 • Sýria nemôže využívať projekty v oblasti 3.                                                                          

Trvanie projektu

Trvanie sa musí zvoliť vo fáze podania žiadosti na základe cieľa projektu a typu plánovaných aktivít v danom období. Iba za výnimočných okolností môže byť poskytnuté jedno predĺženie obdobia oprávnenosti najviac o 12 mesiacov, ak partnerstvo nebude schopné dokončiť projekt v stanovenej lehote.

Oblasť 1:

Projekty môžu trvať 24 alebo 36 mesiacov.

Oblasť 2:

Projekty môžu trvať 24 alebo 36 mesiacov.

Oblasť 3:

Projekty môžu trvať 36 alebo 48 mesiacov.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Oblasť 1:

Identifikátor výzvy: ERASMUS -EDU-2022-CBHE

Identifikátor témy: ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-1

Oblasť 2:

Identifikátor výzvy: ERASMUS -EDU-2022-CBHE

Identifikátor témy: ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-2

Oblasť 3:

Identifikátor výzvy: ERASMUS -EDU-2022-CBHE

Identifikátor témy: ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-3

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 17. februára do 17:00:00 h (bruselského času).

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Projekty sa budú posudzovať v dvoch krokoch na základe týchto kritérií:

Krok 1

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Účel: návrh je relevantný pre ciele a aktivity akcie budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania a špecifiká oblasti. Predstavuje primeranú reakciu na aktuálne potreby a prekážky v prípade cieľovej krajiny (cieľových krajín) alebo regiónu (regiónov) a cieľových skupín a konečných prijímateľov. Zohľadňujú sa potreby cieľových účastníkov s nedostatkom príležitostí (v prípade potreby). Rozsah, v akom sa návrh týka celkových priorít EÚ.
 • Ciele: ciele vychádzajú z kvalitnej analýzy potrieb; sú jednoznačne vymedzené, špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené. Týkajú sa problémov účastníckych organizácií (v súlade so stratégiou modernizácie, rozvoja a internacionalizácie cieľových inštitúcií vysokoškolského vzdelávania) a stratégií rozvoja vysokoškolského vzdelávania v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.
 • Prepojenie s politikou a iniciatívami EÚ: v návrhu sa prihliada na komplementaritu a v prípade potreby sa ním posilňuje komplementarita/synergie s inými intervenciami financovanými z prostriedkov EÚ a iných subjektov (darcov, verejných aj súkromných).
 • Pridaná hodnota EÚ: v návrhu sa preukazuje, že podobné výsledky nemožno dosiahnuť bez spolupráce inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu a bez financovania z prostriedkov EÚ.

Konkrétne v rámci oblasti 1

 • Návrh sa jednoznačne týka vopred stanovených regionálnych priorít pre cieľovú krajinu (cieľové krajiny) alebo región (regióny).

Konkrétne v rámci oblasti 2

 • Návrh obsahuje inovatívne prvky a najmodernejšie metódy a techniky v danej oblasti intervencie.
 • Návrh sa jednoznačne týka vopred stanovených regionálnych priorít pre cieľovú krajinu (cieľové krajiny) alebo región (regióny).

Konkrétne v rámci oblasti 3

 • Návrh sa týka reformy a modernizácie systému (systémov) vysokoškolského vzdelávania v súlade so stratégiami rozvoja cieľových tretích krajín nepridružených k programu.
 • V návrhu sa preukazuje silná inštitucionálna podpora príslušného orgánu z oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Súdržnosť: celkovým návrhom projektu sa zabezpečuje konzistentnosť medzi cieľmi, metodikou, aktivitami a navrhovaným rozpočtom projektu. Návrh obsahuje súdržný a komplexný súbor primeraných aktivít na uspokojenie identifikovaných potrieb a na docielenie očakávaných výsledkov.
 • Metodika: Logika intervencie je kvalitná, plánované výstupy a výsledky koherentné a uskutočniteľné, a kľúčové predpoklady a riziká boli jasne identifikované. Štruktúra a obsah matice logického rámca (LFM) sú primerané (výber objektívne overiteľných ukazovateľov, dostupnosť údajov, základné údaje, cieľové hodnoty atď.).
 • Pracovný plán: kvalita a účinnosť pracovného plánu vrátane miery, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi; vzťah medzi zdrojmi a očakávanými výsledkami je primeraný a pracovný plán je realistický, obsahuje dostatočne vymedzené aktivity, harmonogramy, jasné výstupy a čiastkové ciele.
 • Rozpočet: návrh je nákladovo efektívny a vyčleňujú sa v ňom primerané finančné zdroje potrebné na úspešnú realizáciu projektu. Odhadovaný rozpočet nie je predimenzovaný ani poddimenzovaný.
 • Kontrola kvality: kontrolnými opatreniami (priebežné hodnotenie kvality, partnerské hodnotenia, aktivity referenčného porovnávania, zmierňujúce opatrenia atď.) a ukazovateľmi kvality sa zabezpečuje vysokokvalitná realizácia projektu.
 • Environmentálna udržateľnosť: projekt je navrhnutý tak, aby bol environmentálne vhodný, a v rôznych fázach zahŕňa ekologické postupy (napr. zelené cestovanie).

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

 • Riadenie: naplánované kvalitné mechanizmy riadenia. Harmonogram, štruktúry správy, podmienky spolupráce a povinnosti sú riadne vymedzené a realistické.
 • Zloženie: partnerstvo obsahuje vhodnú kombináciu organizácií, ktoré majú potrebné kompetencie na dosahovanie cieľov návrhu, súvisiace so špecifikami oblasti; návrh obsahuje najvhodnejších a rôznorodých partnerov mimo akademickej sféry.
 • Úlohy: roly a úlohy sa prideľujú na základe špecifického know-how, profilov a skúseností jednotlivých partnerov a sú primerané.
 • Spolupráca: navrhujú sa účinné mechanizmy na zabezpečenie efektívnej spolupráce, oznamovania a riešenia konfliktov medzi partnerskými organizáciami a všetkými ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami.
 • Záväzok: príspevok partnerov projektu je významný, relevantný a doplnkový; v návrhu sa preukazuje zapojenie, záväzok a zodpovednosť partnerov za špecifické ciele a výsledky projektu, a to najmä partnerov z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.
 • Konkrétne v rámci oblasti 2
 • Návrh zahŕňa príslušné organizácie a zainteresované strany mimo akademickej sféry, ktoré pre navrhované ciele zabezpečia inovačnú pridanú hodnotu.

Konkrétne v rámci oblasti 3

 • V návrhu sa preukazuje, že príslušné vnútroštátne orgány sú primerane zapojené do riadenia a vykonávania akcie.

Udržateľnosť, vplyv a šírenie očakávaných výsledkov (maximálny počet bodov: 20)

 • Využívanie výsledkov: v návrhu sa preukazuje, ako partneri a ďalšie zainteresované strany využijú výstupy projektu a ako sa zabezpečí multiplikácia účinkov (vrátane miery, v akej možno zopakovať a rozšíriť výstup akcie na sektorovej, ako aj miestnej/regionálnej/národnej alebo medzinárodnej úrovni), a uvádzajú sa v ňom prostriedky na meranie využívania v čase financovania projektu aj po ňom.
 • Šírenie výsledkov: v návrhu sa uvádza jasný a účinný plán šírenia výsledkov, ktorý obsahuje primerané aktivity, ich harmonogram, nástroje a kanály na zabezpečenie účinného šírenia výsledkov a prínosov všetkým príslušným zainteresovaným stranám a skupinám, ktoré sa na projekte nezúčastňujú, a to tak, aby oslovili a pritiahli príslušné zainteresované strany k výstupom v čase financovania projektu aj po ňom.
 • Vplyv: v návrhu sa zabezpečuje hmatateľný vplyv na cieľové skupiny a príslušné zainteresované strany na miestnej, národnej alebo regionálnej úrovni. Obsahuje opatrenia, ako aj ciele a ukazovatele týkajúce sa monitorovania pokroku a posúdenia očakávaného (krátkodobého a dlhodobého) vplyvu na individuálnej, inštitucionálnej a systémovej úrovni.
 • Otvorený prístup: v prípade potreby sa v návrhu opisuje spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných materiálov, dokumentov a médií prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.
 • Udržateľnosť: v návrhu sa vysvetľuje, ako sa výsledky projektu udržia finančne (po skončení financovania projektu) a inštitucionálne (aktivity a služby budú pokračovať) a ako sa zabezpečí zodpovednosť na miestnej úrovni.

Konkrétne v rámci oblasti 1:

 • V návrhu sa zabezpečuje neustála a udržateľná reakcia na existujúce prekážky a zlepšenie prístupu študentov/zamestnancov s nedostatkom príležitostí k príležitostiam na vzdelávanie a k zdrojom ponúkaným inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.
 • Návrhom as pravdepodobne zvýšia kapacity inštitúcií v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu.

Konkrétne v rámci oblasti 2

 • V návrhu sa zabezpečuje významný vplyv na inštitúcie tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, a to najmä na rozvoj ich inovačných kapacít a modernizáciu ich správy v rámci otvárania sa celej spoločnosti, trhu práce a širšiemu svetu.
 • V návrhu sa preukazuje jeho potenciál dosiahnuť vplyv na spoločnosť a/alebo hospodársky sektor.

Konkrétne v rámci oblasti 3

 • V návrhu sa preukazuje, ako budú viesť výsledky projektu k reformám politiky alebo k modernizácii vysokoškolského vzdelávania na systémovej úrovni.

Žiadosti môžu získať najviac 100 bodov. Návrhy musia získať celkovo aspoň 60 bodov a aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v rámci jednotlivých kritérií na vyhodnotenie návrhov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore.

V prípade návrhov ex aequo sa uprednostnia projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Udržateľnosť, vplyv a šírenie očakávaných výsledkov.

Projekty, ktoré podľa uvedených pravidiel spĺňajú uvedené požiadavky na kvalitu, sa uvedú v zostupnom poradí podľa celkového počtu získaných bodov. Na posun ku kroku 2 treba stanoviť zoznam žiadostí na región predstavujúcich dvojnásobok odhadovaného počtu financovaných projektov na oblasť (na základe dostupných regionálnych finančných prostriedkov7 ).

Krok 2

S delegáciami EÚ v príslušných oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+, sa budú konzultovať tieto aspekty:

 • uznanie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania príslušnými národnými orgánmi,
 • uskutočniteľnosť projektu v miestnych podmienkach tretích krajín,
 • príspevok projektu k napĺňaniu miestnych potrieb v prioritnej oblasti,
 • prekrývanie s existujúcimi iniciatívami vo vybratej tematickej oblasti, ktoré sú financované delegáciou EÚ, vnútroštátnymi alebo medzinárodnými darcami.

Na financovanie z prostriedkov EÚ budú navrhnuté len projekty, ktoré budú úspešne odkonzultované s delegáciami EÚ.

Na udelenie grantu EÚ bude teda predložených množstvo návrhov v zostupnom poradí na základe kritérií na vyhodnotenie návrhov a na základe výsledkov konzultácií s delegáciami EÚ, a to v súlade s obmedzeniami rozpočtu dostupného pre daný región a v rozsahu najviac dvoch financovaných návrhov na žiadajúcu organizáciu. Pre každú z troch oblastí sa predpokladá orientačný rozpočet, je však možný prenos rozpočtu medzi nimi.

Okrem toho výberová komisia zohľadní:

 • tematickú rozmanitosť projektov a ich dostatočné geografické zastúpenie v rámci regiónu z hľadiska počtu projektov na krajinu,
 • dodržanie požiadaviek vzťahujúcich sa na tieto regióny:
  • krajiny Východného partnerstva: v prípade oblastí 1 a 2 sa uprednostňujú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z iných ako hlavných miest a/alebo z vidieckych a/alebo vzdialenejších regiónov,
  • Ázia, stredná Ázia, Blízky východ a Tichomorie: v prípade oblastí 1 a 2 sa uprednostňujú najmenej rozvinuté krajiny,
  • subsaharská Afrika: v prípade všetkých oblastí sa uprednostňujú najmenej rozvinuté krajiny; osobitný dôraz sa kladie na krajiny prioritné z hľadiska migrácie a na regionálne projekty, do ktorých sú zapojené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z viacerých krajín. Žiadna krajina nemôže získať viac ako 8 % finančných prostriedkov predpokladaných pre región.

Dodatočné informácie

Prijatie žiadosti nepredstavuje záväzok prideliť finančnú pomoc vo výške, ktorú požaduje žiadateľ. Požadovaná výška financovania sa môže znížiť na základe finančných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na oblasti akcie, a na základe výsledkov hodnotenia.

Vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu sa opíše spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

Príprava projektu

Horizontálne aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri navrhovaní projektu

Žiadateľom sa odporúča, aby pri navrhovaní svojich projektov zohľadnili tieto horizontálne priority:

Environmentálna udržateľnosť:

Systémy vysokoškolského vzdelávania sú mimoriadne významné na podporu Európskej zelenej dohody, pretože majú potenciál významne ovplyvniť správanie a zručnosti ľudí. Projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania by mali rozvíjať kompetencie v rôznych sektoroch významných z hľadiska udržateľnosti, stratégie a metodiky zamerané na zručnosti spojené s ekologickými odvetviami, ako aj učebné plány zamerané na budúcnosť, ktoré lepšie spĺňajú potreby jednotlivcov. Erasmus+ podporuje aj testovanie inovačných postupov na prípravu učiacich sa a poskytovateľov vysokoškolského vzdelávania na úlohu skutočných sprostredkovateľov zmeny.

Inklúzia a rozmanitosť:

Rola inštitúcií vysokoškolského vzdelávania je dôležitá na budovanie kapacít budúcich občanov, tvorcov politík a expertov, aby sa zabezpečil inkluzívny rast a účasť v spoločnosti, ako aj spravodlivejšie systémy vzdelávania. Mali by sa zaviesť aj mechanizmy na zabezpečovanie vyššej účasti ľudí s nedostatkom príležitostí spomedzi študentov, učiteľov, výskumníkov a ďalších osôb a na lepšie zohľadňovanie sociálneho a hospodárskeho znevýhodnenia a rodu.

Digitálna transformácia:

Vzdelávanie by malo uvoľniť potenciál digitálnych technológií v najchudobnejších krajinách budovaním základov pre digitálne zručnosti, zlepšovaním mediálnej gramotnosti, podporou vzdelávacích systémov v snahe stať sa odolnejšími voči prudkým zmenám ako pandémia ochorenia COVID-19, preklenovaním digitálnej priepasti. Erasmus+ podporuje plány digitálnej transformácie a posilňuje účelové využívanie digitálnych technológií. To zahŕňa rozvoj digitálnej pedagogiky a odborných znalostí pri používaní digitálnych nástrojov vrátane dostupných a podporných technológií, ako aj vytvorenie a inovačné využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu.

Občianska angažovanosť a účasť:

Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania môže prispieť k vybudovaniu základov na posilnenie aktívneho občianstva a k budovaniu osobitných odborných znalostí v oblastiach ako demokracia, ľudské práva a multilateralizmus. Projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania môžu prispieť k vypracovaniu dlhodobých riešení problémov nedostatočnej správy vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Rast a zamestnanosť:

Vzdelanie je potrebné na budovanie zručností pre život a prácu, akými sú základné zručnosti, mäkké zručnosti (napr. riešenie problémov, komunikácia) a zručnosti vo vede, v technológii, inžinierstve, umení a matematike (STEM). Vzdelanie podporuje aj zamestnateľnosť a je predpokladom udržateľného rastu.

Okrem toho však treba zohľadniť tieto aspekty:

Záväzok partnerských inštitúcií projektu

Účinný projekt budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania musí zabezpečovať silnú účasť všetkých partnerských inštitúcií, ale najmä inštitúcií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu. Spoločná zodpovednosť za prípravu návrhu bude znamenať, že sú spoločne zodpovedné za výstupy a udržateľnosť projektu. Projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania môžu zahŕňať pridružených partnerov, ktorí prispievajú k vykonávaniu osobitných úloh/aktivít projektu alebo podporujú šírenie a udržateľnosť projektu. V prípade správy zmlúv sa pridružení partneri nepovažujú za súčasť partnerstva a z tohto dôvodu sa im neposkytuje financovanie.

 Analýza potrieb

Posúdenie potrieb predstavuje prvý dôležitý krok vypracovania návrhu budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Účelom posúdenia potrieb je identifikovať oblasti/sektory, ktoré je potrebné posilniť, a dôvody, pre ktoré v nich existujú nedostatky. Tým sa získa základ na navrhnutie vhodných intervencií na riešenie týchto nedostatkov, a teda aj na budovanie kapacít inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Realizácia a monitorovanie

Po uskutočnení analýzy potrieb sa môže vypracovať plán realizácie na riešenie identifikovaných nedostatkov.

Musia sa zohľadniť tieto základné prvky:

 • Modernizácia/nové učebné plány: Projekty, ktorých súčasťou je vypracovanie učebných plánov, by mali zahŕňať najmä odbornú prípravu pedagogických zamestnancov a riešenie súvisiacich otázok, ako je zabezpečenie kvality a zamestnateľnosť absolventov prostredníctvom väzieb na trh práce. Študijné programy by mali byť oficiálne akreditované alebo osvedčené pred skončením obdobia financovania projektu. Výučba v rámci nových alebo aktualizovaných kurzov sa musí začať počas trvania projektu s dostatočným počtom študentov a rekvalifikovaných učiteľov a musí prebiehať počas najmenej jednej tretiny trvania projektu. Odborná príprava v rámci projektov reformy učebných plánov môže byť zameraná aj na administratívnych zamestnancov, ako sú zamestnanci knižníc, laboratórny personál a pracovníci IT. Dôrazne sa odporúča, aby sa v rámci projektov do modernizovaných učebných plánov začlenili aj stáže študentov v podnikoch. Stáže musia mať primerané trvanie, aby sa umožnilo získanie potrebných zručností.
 • Zapojenie študentov: V projektoch by sa malo predpokladať zapojenie študentov (napr. do vypracúvania nových študijných programov), a to nielen v testovacej/pilotnej fáze projektu.
 • Mobilita zamestnancov a študentov: Mobilita musí byť zameraná najmä na študentov z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu a zamestnancov z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, a určená pre: zamestnancov (napr. manažérov, odborníkov vo výskume a technologickom transfere, technických a administratívnych zamestnancov) s oficiálnou pracovnou dohodou v inštitúciách prijímajúcich grant zapojených do projektu; študentov [krátkeho cyklu, prvého stupňa (bakalárskeho alebo rovnocenného), druhého stupňa (magisterského alebo rovnocenného) a tretieho alebo doktorandského stupňa] zapísaných v niektorej z inštitúcií prijímajúcich grant. Mobilita študentov v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených programu a medzi nimi nie je oprávnená. Mobilita musí mať primerané trvanie, aby sa zabezpečilo vzdelanie a získanie potrebných zručností v súlade s cieľmi projektu. Odporúča sa kombinovať fyzickú mobilitu s virtuálnou mobilitou. Môže sa používať v rámci prípravy, podpory a nadväzujúcich aktivít fyzickej mobility. Môže sa tiež použiť na pomoc ľuďom so špeciálnymi potrebami alebo ľuďom s nedostatkom príležitostí pri prekonávaní prekážok spojených s dlhodobou fyzickou mobilitou.
 • Zabezpečenie kvality musí byť integrálnou zložkou projektov budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, aby sa zaistilo, že projekty prinesú svoje očakávané výsledky a ich vplyv presiahne samotné partnerstvo. Musia byť zavedené opatrenia kontroly kvality vrátane ukazovateľov a kritérií hodnotenia na zabezpečenie vysokej kvality realizácie projektu, jeho včasného dokončenia a nákladovej efektívnosti.
 • Partnerská dohoda: podrobné pravidlá týkajúce sa realizácie projektu musia byť odsúhlasené partnermi projektu a formalizované v partnerskej dohode, ktorú podpíšu partneri na začiatku projektu. Kópia partnerskej dohody musí byť predložená výkonnej agentúre do šiestich mesiacov od podpisu dohody o grante.
 • Zariadenia: Za oprávnené výdavky sa môže považovať iba nákup zariadení, ktorý má priamy význam pre dosiahnutie cieľov v danej oblasti a ktorý sa uskutočnil najneskôr 12 mesiacov pred ukončením projektu. Zariadenia sú určené výhradne pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, a sú zapojené do partnerstva, pričom musia byť zaevidované ako oficiálny inventár inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, pre ktoré boli zakúpené.
 • Vplyv a udržateľnosť: Projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania by mali mať dlhodobý štrukturálny vplyv v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu. V návrhoch sa bude musieť v prípade potreby preukázať očakávaný vplyv na troch úrovniach (individuálnej, inštitucionálnej a systémovej), pričom by sa v nich mala stanovovať metodika a identifikovať nástroje na meranie vplyvu.
 • Environmentálne vhodné vykonávanie: V projektoch by sa mali zohľadňovať environmentálne vhodné postupy pri vykonávaní aktivít, ale aj pri riadení projektov. V rámci projektov by sa mala systematicky zaznamenávať a vypočítavať uhlíková stopa individuálnej dopravy účastníkov.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje:

 • v prípade oblasti 1 – Posilnenie prístupu k spolupráci vo vysokoškolskom vzdelávaní: od 200 000 do 400 000 EUR na projekt,
 • v prípade oblasti 2 – Partnerstvá pre transformáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní: od 400 000 do 800 000 EUR na projekt,
 • v prípade oblasti 3 – Projekty štrukturálnych reforiem: od 800 000 do 1 000 000 EUR na projekt,

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • prijímatelia by mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“, „zariadenia“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít/výstupov v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 • do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 90 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení a parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

 • 1 Medziregionálne projekty sa musia týkať prioritných oblastí všetkých zapojených regiónov, musia preukázať svoju relevantnosť pre každý región a podložiť ju podrobnou analýzou spoločných potrieb a cieľov.
 • 2 Pozri vymedzenie začínajúcej organizácie v časti D – Slovník pojmov.
 • 3 Účastnícke organizácie budú musieť podpísať mandát pre žiadajúcu organizáciu. Mandáty by sa mali poskytnúť vo fáze podania žiadosti, pričom v čase podpísania dohody o grante budú overené. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.
 • 4 Návrhy musia byť v súlade so závermi Rady o Sýrii zo 16. apríla 2018. Finančné prostriedky sa navyše nesmú poskytnúť tretím stranám, či už subjektom, jednotlivcom alebo skupinám jednotlivcov, na ktorých sa v čase spustenia výzvy na predkladanie návrhov vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ. Prijímatelia grantu a dodávatelia musia takisto zabezpečiť, že subdodávatelia, fyzické osoby vrátane účastníkov seminárov a/alebo školení a príjemcovia finančných prostriedkov pre tretie strany sa neuvádzajú na zoznamoch reštriktívnych opatrení EÚ.
 • 5 Okrem krajín s najvyššími príjmami (HIC) v regiónoch 5, 7 a 8 (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).
 • 6 Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania (ISCED 2013), terciárne vzdelávanie, minimálne úrovne 5. Postsekundárne vzdelávanie (nezahrňované do terciárneho) ISCED 2011 úrovne 4 nie je prijateľné.
 • 7 Orientačné sumy dostupné na región sú zverejnené na portáli financovania a ponúk (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
Tagged in:  Higher education