Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Budovanie kapacít v oblasti Vysokoškolského Vzdelávania

Akciou týkajúcou sa budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa podporujú projekty medzinárodnej spolupráce vychádzajúce z viacstranných partnerstiev medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Aktivity a výstupy projektov budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania musia byť zamerané na to, aby boli prospešné pre oprávnené tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, a pre ich inštitúcie a systémy vysokoškolského vzdelávania. V súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a Parížskou dohodou sa touto akciou podporuje relevantnosť, kvalita, modernizácia a reakcieschopnosť vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu na sociálno-hospodársku obnovu, rast a prosperitu, ako aj reagovanie na najnovšie trendy, najmä na hospodársku globalizáciu, ale aj na nedávne zhoršenie v oblasti ľudského rozvoja, nestabilitu a zvyšujúce sa sociálne, hospodárske a environmentálne nerovnosti.

Ciele akcie

V tretích krajinách nepridružených k programu sa akciou konkrétne:

 • zlepší kvalita vysokoškolského vzdelávania a zvýši jeho význam pre trh práce a spoločnosť,
 • zlepší úroveň kompetencií, zručností a potenciálu zamestnateľnosti študentov v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania rozvojom nových, relevantných a inovatívnych vzdelávacích programov,
 • podporí inkluzívne vzdelávanie, rovnosť, spravodlivosť, nediskriminácia a propagácia občianskych kompetencií vo vysokoškolskom vzdelávaní,
 • posilnia mechanizmy výučby a posudzovania zamestnancov a študentov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, zabezpečovanie kvality, riadenie, správa vecí verejných, inklúzia, inovácia, vedomostná základňa, digitálne a podnikateľské spôsobilosti, ako aj internacionalizácia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
 • zvýšia kapacity inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, orgánov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie a príslušných orgánov s cieľom modernizovať vysokoškolské systémy, a to najmä pokiaľ ide o správu vecí verejných a financovanie, na základe podpory vymedzenia, realizácie a monitorovania reformných procesov,
 • zlepší odborná príprava učiteľov a ich neustály profesijný rozvoj s cieľom ovplyvniť dlhodobú kvalitu vzdelávacieho systému,
 • stimuluje spolupráca inštitúcií, budovanie kapacít a výmena osvedčených postupov,
 • posilní spolupráca v rozličných regiónoch sveta prostredníctvom spoločných iniciatív.

Očakávaný vplyv

 • Modernizované inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré nebudú len prenášať vedomosti, ale aj vytvárať hospodársku a sociálnu hodnotu prostredníctvom prenosu výsledkov výučby a výskumu na úroveň komunity/krajiny.
 • Skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania a lepší prístup k nemu, najmä pre ľudí s nedostatkom príležitostí a ľudí v najchudobnejších krajinách v rôznych regiónoch.
 • Zvýšená účasť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa nachádzajú vo vzdialených oblastiach.
 • Správa vecí verejných na účely účinnej a efektívnej tvorby politík a vykonávania politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
 • Regionálna integrácia a zavedenie porovnateľných nástrojov na uznávanie a zabezpečovanie kvality s cieľom podporiť akademickú spoluprácu, mobilitu študentov, zamestnancov a výskumníkov.
 • Silnejšie prepojenie na súkromný sektor a spolupráca s ním s cieľom podporiť inovácie a podnikavosť.
 • Zosúladenie akademického sveta s trhom práce s cieľom posilniť zamestnateľnosť študentov.
 • Väčší zmysel študentov pre iniciatívnosť a podnikavosť.
 • Zvýšenia úroveň digitálnych kompetencií študentov a zamestnancov.
 • Inštitucionálna zodpovednosť za výsledky budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom zabezpečiť ich udržateľnosť.
 • Zodpovednosť jednotlivých krajín za experimentovanie a uplatňovanie pozitívnych a najlepších postupov vo vysokoškolskom vzdelávaní.
 • Lepšia schopnosť a vyššia profesionalita pre pôsobenie na medzinárodnej úrovni: lepšie riadiace kompetencie a stratégie internacionalizácie.

Priority akcie

Akciou by sa malo prispieť k týmto prioritám:

Zelená dohoda 

Systémy vysokoškolského vzdelávania sú kľúčové pre podporu Zelenej dohody rozvojom vedomostí, schopností, zručností a hodnôt a potenciálne umožňujú zásadnú zmenu správania ľudí. V tejto súvislosti sa uprednostnia projekty, ktorých cieľom je: podporovať modernizáciu hospodárstiev, zvyšovať ich konkurencieschopnosť a inovatívnosť a zároveň zabezpečiť spravodlivú zelenú transformáciu, stimulovať ekologické pracovné miesta a pripraviť pôdu pre klimaticky neutrálnu spoločnosť, s rodovo transformačným prístupom, ktoré sa nezameriavajú výhradne na oblasti, v ktorých dominujú muži,

 • prinášať uplatniteľné odpovede na environmentálne výzvy vrátane rozvoja miest a vidieka, ekologickej a efektívnej energie, starostlivosti o zdravie, hospodárenia s vodami a nakladania s odpadom, udržateľnej dopravy, rozširovania púští, straty biodiverzity a udržateľného využívania prírodných zdrojov, posilňovania agropotravinárskych hodnotových reťazcov na celoštátnej a regionálnej úrovni,
 • zvyšovať informovanosť o klíme, udržateľnosť a odolnosť vo všetkých oblastiach spoločnosti a hospodárstva,
 • urýchľovať prechod na spravodlivé zelené a obehové hospodárstvo a riešiť regionálne a nadregionálne environmentálne výzvy, najmä posilňovaním prepojení so súkromným sektorom a zlepšovaním vedomostí a zelených zručností potrebných pre modernú pracovnú silu,
 • rozvíjať kompetencie v rôznych sektoroch významných z hľadiska udržateľnosti, stratégie a metodiky zamerané na zručnosti spojené s ekologickými odvetviami, ako aj učebné plány zamerané na budúcnosť, ktoré lepšie spĺňajú potreby jednotlivcov.

Digitálna transformácia 

Zvyšovanie kvality a inkluzívnosti vzdelávania prostredníctvom digitálnych technológií a zároveň umožnenie študentom získať základné digitálne kompetencie a digitálne zručnosti špecifické pre jednotlivé sektory má pre EÚ a mnohé krajiny sveta strategický význam. Systém vysokoškolského vzdelávania je čoraz viac ovplyvňovaný digitálnou transformáciou, ale má aj zásadnú úlohu pri využívaní jej výhod a príležitostí a pri odstraňovaní digitálnej priepasti. V tejto súvislosti sa uprednostnia projekty, ktorých cieľom je:

 • podpora rozvoja a využívania digitálnych zručností, aby bola digitálna transformácia čo najkomplexnejšia a najinkluzívnejšia,
 • pomôcť preklenúť digitálnu priepasť podporou digitálnej gramotnosti, digitálneho podnikania, programov a stratégií zohľadňujúcich rodovú citlivosť, najmä vo vzdialených a vidieckych oblastiach a zraniteľných komunitách,
 • vyvinúť riešenia pripojenia, ktoré posilnia postavenie občanov prostredníctvom inovácií v oblasti dištančného vzdelávania a výučby,
 • podporovať digitálne hospodárstvo a posilňovať vedecké, technické a inovačné kapacity podporovaním prepojení medzi vzdelávaním, výskumom a podnikmi v oblasti digitalizácie, a to aj prostredníctvom projektov týkajúcich sa dátovej infraštruktúry, správy údajov a digitalizácie MSP/podnikov,
 • zlepšenie digitálnych vzdelávacích ekosystémov posilnením digitálnych zručností a kompetencií učiteľov a akademických zamestnancov.

Integrácia migrantov 

Systémy vzdelávania a odbornej prípravy zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení výziev spojených s migráciou, ako aj pri využívaní prínosov migrácie. Pomáhajú novým pracovníkom získať potrebné zručnosti na trhu práce a pochopiť kultúru hostiteľskej krajiny a domácim obyvateľom pomáhajú v tom, aby boli otvorení voči rozmanitosti a zmenám. V tejto súvislosti sa uprednostnia projekty, ktorých cieľom je:

 • podporovať uznávanie diplomov a osvedčení a prispievať k regionálnemu systému prenosu kreditov s cieľom budovať regionálne oblasti vysokoškolského vzdelávania a prepojenie v rámci regiónu,
 • poskytnúť prístup k vzdelaniu migrantom a vysídleným osobám v prijímajúcich krajinách vrátane jazykového vzdelávania a štipendií;
 • rozvíjať holistické modely, ktoré riešia jedinečné potreby študentov, ktorí sú utečencami, a zabezpečujú prístup k vzdelávaniu so silnou podporou akademického, sociálneho, fyzického a psychologického rozvoja.

Správa vecí verejných, mier, bezpečnosť a ľudský rozvoj 

Záväzok dodržiavať zásady právneho štátu, ľudské a základné práva, rovnosť, demokraciu a dobrú správu vecí verejných sú základom stabilných, spravodlivých a prosperujúcich spoločností. Táto aktivita môže pomôcť položiť základy pre posilnenie aktívneho občianstva a budovanie špecifických odborných znalostí v týchto oblastiach. Projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania môžu pomôcť nájsť dlhodobé riešenia problémov nedostatočnej správy vo vysokoškolskom vzdelávaní. V tejto súvislosti sa uprednostnia projekty, ktorých cieľom je podpora akademickej spolupráce a iniciatív v týchto oblastiach:

 • správa vecí verejných, právny štát, demokracia, základné hodnoty, ochrana ľudských práv a boj proti korupcii,
 • boj proti diskriminácii, podpora mediálnej gramotnosti a úlohy nezávislých médií a občianskej spoločnosti,
 • mier a bezpečnosť, ľudský rozvoj, medzikultúrny dialóg, rešpektovanie rozmanitosti, tolerancia, rodová rovnosť, posilnenie postavenia žien a mládeže,
 • sociálne, hospodárske a kultúrne práva, zdravie a duševná pohoda.

Udržateľný rast a zamestnanosť 

Vysokoškolské vzdelávanie je potrebné na získanie zručností pre život a prácu. Vysokoškolské vzdelávanie podporuje aj zamestnateľnosť a je predpokladom udržateľného rastu. Kľúčovým cieľom je riešiť existujúci nesúlad medzi výstupmi vzdelávania a požiadavkami trhu práce, a to aj prostredníctvom rozvoja učenia sa na pracovisku. V tejto súvislosti sa uprednostnia projekty, ktorých cieľom je:

 • podporovať ponuku a využívanie zručností v oblasti vedy, techniky, inžinierstva, umenia a matematiky (STEAM), a s tým súvisiacu rodovú inkluzívnosť, s prepojením na spravodlivú zelenú transformáciu smerom ku klimatickej neutralite,
 • podporovať podnikanie mladých ľudí a žien, rozvíjať inovačné centrá a startupy s cieľom pomôcť vytvárať miestne pracovné príležitosti a zabrániť úniku mozgov,
 • posilniť väzby medzi akademickým sektorom, výskumom a podnikmi s cieľom riešiť súčasné a budúce potreby zručností, predovšetkým podnikania, a zručností potrebných pre rozvoj hodnotových reťazcov na národnej a regionálnej úrovni,
 • podporovať zvyšovanie úrovne zručností mladých ľudí,
 • posilniť prepojenia s trhom práce s cieľom podporiť vytváranie pracovných miest, pracovných príležitostí a zapojenie súkromného sektora do rozvoja zručností,
 • rozvíjať vzdelávanie a odbornú prípravu učiteľov základných a stredných škôl, ako aj zvyšovanie ich kvalifikácie s cieľom riešiť štrukturálne príčiny predčasného ukončenia štúdia a bojovať proti pretrvávajúcim ekonomickým a rodovým nerovnostiam.

V rámci oblastí 1 a 2 platia uvedené priority v každom regionálnom kontexte takto

 • Západný Balkán: Zelená dohoda, digitálna transformácia, Integrácia migrantov, Správa vecí verejných, mier, bezpečnosť a ľudský rozvoj, Udržateľný rast a pracovné miesta
 • Východné susedstvo: Zelená dohoda, digitálna transformácia, Integrácia migrantov, Správa vecí verejných, mier, bezpečnosť a ľudský rozvoj, Udržateľný rast a pracovné miesta
 • Južné Stredozemie: Zelená dohoda, digitálna transformácia, Integrácia migrantov, Správa vecí verejných, mier, bezpečnosť a ľudský rozvoj, Udržateľný rast a pracovné miesta
 • Ázia: Zelená dohoda, digitálna transformácia, Správa vecí verejných, mier, bezpečnosť a ľudský rozvoj, Udržateľný rast a pracovné miesta
 • Stredná Ázia: Zelená dohoda, Udržateľný rast a pracovné miesta
 • Blízky východ: Zelená dohoda, Udržateľný rast a pracovné miesta
 • Tichomorie: Zelená dohoda, Udržateľný rast a pracovné miesta
 • Subsaharská Afrika: Zelená dohoda, digitálna transformácia, Integrácia migrantov, Správa vecí verejných, mier, bezpečnosť a ľudský rozvoj, Udržateľný rast a pracovné miesta
 • Latinská Amerika: Zelená dohoda, digitálna transformácia, Správa vecí verejných, mier, bezpečnosť a ľudský rozvoj, Udržateľný rast a pracovné miesta
 • Karibská oblasť: Zelená dohoda, Správa vecí verejných, mier, bezpečnosť a ľudský rozvoj, Udržateľný rast a pracovné miesta

Geografické ciele

Projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania možno realizovať ako:

 • vnútroštátne projekty, t. j. projekty zahŕňajúce inštitúcie iba z jednej oprávnenej tretej krajiny, ktorá nie je pridružená k programu,
 • projekty viacerých krajín (regionálne) v rámci jedného oprávneného regiónu,
 • viacnárodné projekty zahŕňajúce viac ako jeden oprávnený región (medziregionálne projekty). Medziregionálne projekty sa musia zaoberať prioritnými oblasťami relevantnými pre všetky zapojené regióny, musia preukázať svoju relevantnosť pre každý región a podložiť ju podrobnou analýzou spoločných potrieb a cieľov.

Rozpočet akcie v rámci budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa použije na podporu týchto projektov:

 • Vnútroštátne a regionálne projekty: orientačne 90 % rozpočtu na akciu
 • Medziregionálne projekty: orientačne 10 % rozpočtu na akciu

Cieľom akcie bude podporiť tematickú rozmanitosť projektov a ich dostatočné geografické zastúpenie v rámci regiónu z hľadiska počtu projektov na krajinu, Pre každý región je stanovený rozpočet.

V prípade subsaharskej Afriky nemôže žiadna krajina získať viac ako 8 % finančných prostriedkov pridelených regiónu.

Ďalšie informácie o výške dostupných finančných prostriedkov sú zverejnené na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Projektové oblasti

S cieľom reagovať na rôzne výzvy v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, sa akcia budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania skladá z troch osobitných oblastí:

Oblasť – 1 – Posilnenie prístupu k spolupráci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Táto oblasť je určená na pritiahnutie menej skúsených inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a malých subjektov k akcii budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom uľahčiť prístup začínajúcim organizáciám1 . Tieto partnerstvá by mali predstavovať pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a organizácie s menšou prevádzkovou kapacitou nachádzajúce sa v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, prvý krok k prístupu a lepšiemu osloveniu ľudí s nedostatkom príležitostí. V rámci tejto oblasti sa budú financovať malé projekty na zmiernenie rozdielov v internacionalizácii medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z oprávnených tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu a ktoré sú z tej istej krajiny alebo regiónu. Projekty, ktoré patria do tejto oblasti, sa zameriavajú predovšetkým na tieto oblasti v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu:

 • inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z najmenej rozvinutých tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zo vzdialených regiónov/oblastí tretích krajín nepridružených k programu,
 • začínajúce alebo menej skúsené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a fakulty z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • študentov a zamestnancov s nedostatkom príležitostí.

Aktivity

Navrhované aktivity a výsledky projektov by mali mať jednoznačnú pridanú hodnotu pre prijímateľov, na ktorých sú zamerané. Ďalej sa uvádza neúplný zoznam možných aktivít:

Aktivity zamerané na posilnenie riadiacej/administratívnej kapacity cieľových inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ako sú:

 • reforma a modernizácia správy univerzít vrátane posilnenia služieb, a to najmä v prospech študentov (usmerňovanie študentov, poskytovanie poradenstva a profesijná orientácia atď.),
 • zriaďovanie alebo posilňovanie kancelárií pre medzinárodné vzťahy a vypracúvanie stratégií internacionalizácie,
 • zriaďovanie nových alebo rozvíjanie existujúcich jednotiek a procesov/stratégie na zabezpečovanie kvality v rámci inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
 • vytváranie alebo zvyšovanie kapacít plánovacích a hodnotiacich jednotiek,
 • posilňovanie mechanizmov na oznamovanie a šírenie výsledkov medzinárodných projektov spolupráce,
 • budovanie kapacít na podporu aktivít študentov a zamestnancov v rámci mobility.

Aktivity zamerané na zabezpečenie vysokokvalitného a relevantného vzdelávania, ako sú:

 • moduly alebo študijné programy, technická alebo profesijná orientácia programov,
 • zavádzanie intenzívnych študijných programov, v rámci ktorých sa na kratších študijných pobytoch stretávajú študenti a pedagogickí pracovníci z účastníckych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
 • rozvoj kapacít postgraduálnych študentov a akademických zamestnancov, ako aj podpora ich mobility,
 • zavádzanie kurzov odbornej prípravy pre akademických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
 • vytváranie synergií a posilňovanie prepojení s podnikateľským sektorom a so súkromnými alebo verejnými organizáciami pôsobiacimi na trhu práce a v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Aktivity zamerané na zlepšenie prístupnosti pre študentov/zamestnancov s nedostatkom príležitostí, ako sú:

 • rozvoj dištančných a inkluzívnych vzdelávacích dráh a príležitostí s využitím digitálnych technológií a elektronického vzdelávania pre zraniteľných študentov,
 • aktualizácia digitálnych technológií na rozvoj špecifických služieb zameraných na zabezpečenie rovnakých a spravodlivých vzdelávacích príležitostí pre študentov so zdravotným postihnutím,
 • podpora iniciatív zameraných na pozitívnu diskrimináciu prostredníctvom posilnenia postavenia žien a etnických/náboženských menšín,
 • rozvoj iniciatív na odstraňovanie a zmierňovanie prekážok, ktorým čelia znevýhodnené skupiny ľudí pri prístupe k vzdelávacím príležitostiam,
 • prínos k vytváraniu inkluzívnych prostredí, ktoré posilňujú rovnosť a spravodlivosť a sú reakciou na potreby širšej komunity.

Oblasť – 2 – Partnerstvá pre transformáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní

Projektami v rámci tejto oblasti sa do vysokoškolského vzdelávania zavádzajú nové prístupy a iniciatívy založené na partnerskom učení a prenose skúseností a osvedčených postupov, ktoré menia nielen inštitúcie, ale aj celú spoločnosť. Výstupy z projektov by mali mať zásadný a dlhodobý vplyv na cieľové inštitúcie vysokoškolského vzdelávania aj po skončení projektu a ako také by mali byť prospešné aj pre spoločnosť ako celok.

Konkrétne sa budú v týchto projektoch kombinovať tieto prvky prospešné pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu:

 • Inovácia v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom posilniť jeho relevantnosť pre trh práce a spoločnosť. Od navrhovaných projektov sa očakáva, že sa v nich bude riešiť nesúlad medzi požiadavkami zamestnávateľov a ponukou inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a navrhovať ucelené riešenia na zabezpečenie lepšej zamestnateľnosti študentov. To možno dosiahnuť vykonávaním komplexných intervencií, akými sú: 
  • zostavenie inovačných učebných plánov a zavádzanie inovačných prvkov do existujúcich učebných plánov,
  • zavádzanie inovačných vzdelávacích metód a metód výučby (t. j. výučba a učenie sa zamerané na učiacich sa a založené na reálnych problémoch),
  • aktívne zapájanie sa do podnikateľskej sféry a výskumu, organizovanie programov a aktivít ďalšieho vzdelávania s podnikmi a v rámci podnikov,
  • posilňovanie kapacít inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v oblasti účinného vytvárania sietí pre výskumné, vedecké a technologické inovácie.
 • Podpora reformy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, aby sa stali katalyzátormi hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V rámci projektov by sa mali podporovať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania pri príprave a vykonávaní inštitucionálnych reforiem, vďaka ktorým sa z nich stanú demokratické, inkluzívne, spravodlivé, zodpovedné a plnohodnotné zložky občianskej spoločnosti. Inštitucionálne reformy zahŕňajú nové systémy a štruktúry správy a riadenia, pripravenosť v oblasti digitálnych zručností, moderné služby univerzít, procesy zabezpečovania kvality, nástroje a metódy profesionalizácie a profesijného rozvoja vedenia, akademických, technických a administratívnych zamestnancov. Kľúčovými aspektmi úspechu tejto oblasti sú rozvoj podnikateľského zmýšľania a zlepšovanie kompetencií a zručností v rámci inštitúcií. Učenie sa prierezových zručností, podnikateľské vzdelávanie a praktické uplatňovanie podnikateľských zručností umožnia inštitúciám vysokoškolského vzdelávania využívať svoje vedomosti a zdroje v prospech miestnych/národných/regionálnych komunít.

Aktivity

Navrhované aktivity a výsledky projektov by mali mať jednoznačnú pridanú hodnotu pre prijímateľov, na ktorých sú zamerané. Ďalej sa uvádza neúplný zoznam možných aktivít:

 • vypracovanie, testovanie a adaptácia inovačných učebných plánov, pokiaľ ide o ich obsah [kľúčové kompetencie a prierezové zručnosti (podnikanie, riešenie problémov, zelené pracovné miesta atď.)], štruktúru (modulovú, spoločnú atď.) a metódy výučby a vzdelávania [vrátane využitia otvoreného a flexibilného vzdelávania, virtuálnej mobility, otvorených vzdelávacích zdrojov, zmiešaného vzdelávania, hromadných otvorených online kurzov (MOOC) atď.],
 • vypracovanie, testovanie a realizácia nových vzdelávacích metód, nástrojov a materiálov (napríklad nových multidisciplinárnych učebných plánov, výučby a učenia zameraných na učiacich sa a založených na reálnych problémoch) prostredníctvom praktickej odbornej prípravy a stáží študentov,
 • zavedenie bolonských reforiem (trojstupňová štruktúra štúdia, nástroje transparentnosti, ako sú systémy kreditov a dodatky k diplomom, zabezpečovanie kvality, hodnotenie, národné/regionálne kvalifikačné rámce, uznávanie predchádzajúceho a neformálneho vzdelávania atď.) na inštitucionálnej úrovni,
 • zavedenie programov praktickej odbornej prípravy, stáží a štúdia skutočných prípadov v podnikoch a priemysle, ktoré sú plne začlenené do učebných plánov, uznávajú sa a hodnotia kreditmi,
 • zavedenie systémov duálneho vzdelávania, ktoré prepájajú terciárne štúdiá s vyšším sekundárnym OVP na účely podpory zamestnateľnosti absolventov,
 • vypracovanie riešení problémových otázok a inovácie produktov a procesov (spoločná práca študentov, profesorov a odborníkov z praxe),
 • príprava a testovanie riešení naliehavých sociálnych požiadaviek zameraných na zraniteľné skupiny spoločnosti, ktoré nerieši trh, riešenie spoločenských výziev alebo výziev v súvislosti so zmenami postojov a hodnôt, stratégií a politík, organizačných štruktúr a procesov, systémov zabezpečovania výsledkov a služieb,
 • podpora vytvárania centier, inkubátorov inovácií, prenosu technológií a podnikateľských startupov, ako aj začleňovanie vzdelávania, výskumu a inovácie na inštitucionálnej/regionálnej/národnej úrovni,
 • príprava a testovanie programov ďalšieho vzdelávania a aktivít s podnikmi a v rámci podnikov,
 • prípravy na odskúšanie a testovanie inovačných opatrení, výmeny študentov, výskumných pracovníkov, pedagogických zamestnancov a zamestnancov podnikov na obmedzené obdobie, poskytovanie stimulov na zapojenie zamestnancov podnikov do výučby a výskumu,
 • reforma systémov a štruktúr správy a riadenia na inštitucionálnej úrovni (vrátane metód a systémov zabezpečovania kvality, finančného riadenia a autonómie inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, medzinárodných vzťahov, služieb a poradenstva pre študentov, kariérového poradenstva, akademických a výskumných senátov atď.),
 • vypracovanie stratégií a nástrojov na internacionalizáciu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (medzinárodná otvorenosť učebných plánov, medziinštitucionálne programy mobility) a ich kapacity v oblasti účinného vytvárania sietí pre výskumné, vedecké a technologické inovácie (vedecká spolupráca a prenos vedomostí atď.),
 • príprava a testovanie riešení naliehavých sociálnych požiadaviek zameraných na zraniteľné skupiny spoločnosti, ktoré nerieši trh, riešenie spoločenských výziev alebo výziev v súvislosti so zmenami postojov a hodnôt, stratégií a politík, organizačných štruktúr a procesov, systémov zabezpečovania výsledkov a služieb.
 • vypracovanie riešení problémových otázok a inovácie produktov a procesov (spoločná práca študentov, profesorov a odborníkov z praxe),
 • vypracovanie, adaptácia a realizácia nástrojov a metód na zvyšovanie úrovne zručností, hodnotenie/posudzovanie, profesionalizáciu a profesijný rozvoj akademických a administratívnych zamestnancov v oblasti počiatočnej odbornej prípravy učiteľov a na kontinuálny kariérny rast.

Kritériá oprávnenosti – Oblasť 1 a Oblasť 2

Oprávnené účastnícke organizácie (Kto môže požiadať o grant?)

Aby boli žiadatelia (prijímatelia a prípadne prepojené subjekty) oprávnení, musia byť verejnými alebo súkromnými právnickými osobami, ktoré patria do týchto kategórií:

 • inštitúciami alebo organizáciami vysokoškolského vzdelávania,
 • organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Tieto subjekty musia byť zriadené v jednej z oprávnených krajín:

 • členský štát EÚ,
 • tretia krajina pridružená k programu,
 • tretia krajina nepridružená k programu z oprávneného regiónu. Oprávnené regióny, na ktoré sa vzťahuje táto akcia, sú regióny 1, 22 , 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 a 11.

Koordinátor

Spomedzi uvedených subjektov môžu byť koordinátormi žiadosti v rámci budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania len inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo organizácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Všeobecné pravidlá pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania:

 • Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania nachádzajúce sa v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu musia mať udelenú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).
 • Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, musia byť ako také uznané príslušnými orgánmi spolu s ich prepojenými subjektmi (ak existujú). Musia ponúkať úplné študijné programy vedúce k získaniu vysokoškolských titulov a uznávaných diplomov na úrovni terciárneho vzdelávania3 .

Zloženie konzorcia

Musí byť dodržané toto minimálne zloženie:

Vnútroštátne projekty (otvorené len pre regióny 24 , 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9):

 • aspoň dva členské štáty EÚ alebo tretie krajiny pridružené k programu,
  • každá z týchto krajín musí zapojiť aspoň jednu inštitúciu vysokoškolského vzdelávania.
 • iba jedna oprávnená tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu,
  • musia byť zapojené aspoň dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania5 .
 • Počet účastníckych organizácií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, musí byť rovnaký alebo vyšší ako počet účastníckych organizácií z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu.

Viacnárodné projekty (otvorené pre všetky oprávnené regióny):

 • aspoň dva členské štáty EÚ alebo tretie krajiny pridružené k programu,
  • každá z týchto krajín musí zapojiť aspoň jednu inštitúciu vysokoškolského vzdelávania.
 • aspoň dve oprávnené tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu.
  • Každá z týchto krajín musí zapojiť aspoň dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania6 . Tretie krajiny nepridružené k programu môžu byť z toho istého regiónu (regionálne projekty) alebo z rôznych regiónov (medziregionálne projekty),
 • Počet účastníckych organizácií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, musí byť rovnaký alebo vyšší ako počet účastníckych organizácií z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu.

Všeobecné pravidlá pre všetky konzorciá:

Pokiaľ ide o splnenie minimálnych kritérií týkajúcich sa zloženia konzorcia, ktoré už boli opísané, organizácia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania sa nebude považovať za inštitúciu vysokoškolského vzdelávania.

Geografická poloha (Miesto realizácie aktivít)

Aktivity sa musia uskutočňovať v krajinách organizácií zapojených do projektu.

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 24 alebo 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) cez systém na elektronické predkladanie ponúk portálu financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Oblasť 1:

 • Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Identifikátor témy: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-1

Oblasť 2:

 • Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Identifikátor témy: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-2

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 8. februára, 17.00.00 h (bruselského času).

Oblasť – 3 – Projekty štrukturálnych reforiem

Projekty v rámci tejto oblasti podporujú úsilie tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, pri príprave súdržných a udržateľných systémov vysokoškolského vzdelávania s cieľom plniť ich sociálno-ekonomické potreby a dosiahnuť všeobecnú ambíciu vytvoriť vedomostnú ekonomiku. Prvky tejto oblasti tvorí aj uplatňovanie a zlepšovanie úspešných výsledkov, ako aj synergií s prebiehajúcou alebo nasmerovanou podporou v oblasti uskutočňovanej v rámci programov dvojstrannej podpory. Projekty štrukturálnej reformy sa budú týkať potrieb oprávnených tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, s cieľom podporiť udržateľné systémové a štrukturálne zlepšenia a inovácie na úrovni sektora vysokoškolského vzdelávania. Prostredníctvom zapojenia príslušných vnútroštátnych orgánov (najmä ministerstiev školstva) tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, výskumných inštitúcií a ďalších príslušných orgánov/subjektov a zainteresovaných strán sa v rámci týchto projektov konkrétne:

 • bude podporovať spolupráca a vzájomné učenie medzi vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy a v rámci nich s cieľom podporiť systémové zlepšenia a inovácie v sektore vysokoškolského vzdelávania,
 • budú podporovať inkluzívne systémy vysokoškolského vzdelávania, ktoré dokážu zabezpečovať správne podmienky na prístup študentov z rôznych prostredí k vzdelaniu a jeho úspešnému absolvovaniu. Osobitnú pozornosť je preto potrebné venovať ľuďom s nedostatkom príležitostí,
 • budú zvyšovať kapacity inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, subjektov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie a príslušných orgánov (najmä ministerstiev), a to prostredníctvom ich účasti na vymedzení, vykonávaní a monitorovaní reformných procesov, ktorých cieľom je modernizácia ich systémov vysokoškolského vzdelávania, najmä pokiaľ ide o zabezpečovanie kvality, ich správu a financovanie,
 • budú identifikovať synergie s prebiehajúcimi iniciatívami EÚ v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu v oblastiach, ktorých sa týka Erasmus+.

Kritériá oprávnenosti – Oblasť 3

Oprávnené účastnícke organizácie (Kto môže požiadať o grant?)

Aby boli žiadatelia (prijímatelia a prípadne prepojené subjekty) oprávnení, musia byť (verejnými alebo súkromnými) právnickými osobami, ktoré patria do týchto kategórií:

 • inštitúciami alebo organizáciami vysokoškolského vzdelávania,
 • organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Tieto subjekty musia byť zriadené v jednej z oprávnených krajín:

 • členský štát EÚ,
 • tretia krajina pridružená k programu,
 • tretia krajina nepridružená k programu z oprávneného regiónu. Oprávnené regióny, na ktoré sa vzťahuje táto akcia, sú regióny 1, 27 , 38 , 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 a 11.

Koordinátor

Spomedzi uvedených subjektov môžu byť koordinátormi žiadosti v rámci budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania len inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo organizácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Všeobecné pravidlá pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania:

 • Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania nachádzajúce sa v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu musia mať udelenú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).
 • Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, musia byť ako také uznané príslušnými orgánmi spolu s ich prepojenými subjektmi (ak existujú). Musia ponúkať úplné študijné programy vedúce k získaniu vysokoškolských titulov a uznávaných diplomov na úrovni terciárneho vzdelávania9 .

Zloženie konzorcia

Musí byť dodržané toto minimálne zloženie:

 • aspoň dva členské štáty EÚ alebo tretie krajiny pridružené k programu,
  • každá z týchto krajín musí zapojiť aspoň jednu inštitúciu vysokoškolského vzdelávania.
 • aspoň jedna oprávnená tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu,
 • Počet účastníckych organizácií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, musí byť rovnaký alebo vyšší ako počet účastníckych organizácií z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu.

Všeobecné pravidlá pre všetky konzorciá:

Pokiaľ ide o splnenie minimálnych kritérií týkajúcich sa zloženia konzorcia, ktoré už boli opísané, organizácia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania sa nebude považovať za inštitúciu vysokoškolského vzdelávania.

Geografická poloha (Miesto realizácie aktivít)

Aktivity sa musia uskutočňovať v krajinách organizácií zapojených do projektu.

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 36 alebo 48 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) cez systém na elektronické predkladanie ponúk portálu financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Oblasť 3:

 • Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Identifikátor témy: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-3

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 8. februára, 17.00.00 h (bruselského času).

Kritériá na vyhodnotenie návrhov uplatniteľné na všetky oblasti

Projekt sa bude posudzovať v dvoch krokoch na základe týchto kritérií:

Krok 1

Relevantnosť projektu - (maximálny počet bodov: 30)

 • Účel: Návrh sa jednoznačne týka vopred stanovených regionálnych priorít pre cieľový región (cieľové regióny) a je relevantný pre ciele a aktivity akcie v rámci budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania a oblasti. Predstavuje primeranú reakciu na aktuálne potreby a prekážky v prípade cieľovej krajiny (cieľových krajín) alebo regiónu (regiónov) a cieľových skupín a konečných prijímateľov. Zohľadňujú sa potreby cieľových účastníkov s nedostatkom príležitostí. Návrh sa týka celkových priorít EÚ.
 • Hodnoty EÚ: je návrh relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie.
 • Ciele: ciele vychádzajú z kvalitnej analýzy potrieb; sú jednoznačne vymedzené a konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené (SMART). Týkajú sa problémov účastníckych organizácií (v súlade so stratégiou modernizácie, rozvoja a internacionalizácie cieľových inštitúcií vysokoškolského vzdelávania) a stratégií rozvoja vysokoškolského vzdelávania v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.
 • Prepojenie s politikou a iniciatívami EÚ: v návrhu sa prihliada na komplementaritu a v prípade potreby sa ním posilňuje komplementarita/synergie s Global Gateway (vrátane investícií a iných intervencií financovaných z prostriedkov EÚ) alebo s inými subjektmi (darcami, verejnými aj súkromnými).
 • Pridaná hodnota EÚ: v návrhu sa preukazuje, že podobné výsledky nemožno dosiahnuť bez spolupráce inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu a bez financovania z prostriedkov EÚ.

Konkrétne v rámci Oblasti 2

V návrhu je uvedená jasná analýza toho, ako oblasť intervencie reaguje na prioritné oblasti sociálno-hospodárskeho rastu a autonómie v danom regióne, a zameriava sa na inovačné prvky a najmodernejšie metódy a techniky v určenej oblasti intervencie.

Konkrétne v rámci Oblasti 3

Návrh sa týka reformy a modernizácie systému (systémov) vysokoškolského vzdelávania v súlade so stratégiami rozvoja cieľových tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Kvalita návrhu a realizácie projektu - (maximálny počet bodov: 30)

 • Koherentnosť: celkovým návrhom projektu sa zabezpečuje konzistentnosť medzi cieľmi, metodikou, aktivitami a navrhovaným rozpočtom projektu. Návrh obsahuje súdržný a komplexný súbor primeraných aktivít na uspokojenie identifikovaných potrieb a na docielenie očakávaných výsledkov.
 • Metodika: logika intervencie je kvalitná, plánované výstupy a výsledky koherentné a uskutočniteľné, a kľúčové predpoklady a riziká boli jasne identifikované. Štruktúra a obsah matice logického rámca (LFM) sú primerané (výber objektívne overiteľných ukazovateľov, dostupnosť údajov, základné údaje, cieľové hodnoty atď.).
 • Pracovný plán: kvalita a účinnosť pracovného plánu vrátane miery, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi; vzťah medzi zdrojmi a očakávanými výsledkami je primeraný a pracovný plán je realistický, obsahuje dostatočne vymedzené aktivity, harmonogramy, jasné výstupy a čiastkové ciele.
 • Rozpočet: návrh je nákladovo efektívny a vyčleňujú sa v ňom primerané finančné zdroje potrebné na úspešnú realizáciu projektu.
 • Kontrola kvality: kontrolnými opatreniami (priebežné hodnotenie kvality, partnerské hodnotenia, aktivity referenčného porovnávania, zmierňujúce opatrenia atď.) a ukazovateľmi kvality sa zabezpečuje vysokokvalitná realizácia projektu.
 • Environmentálna udržateľnosť: projekt je navrhnutý tak, aby bol environmentálne vhodný, a v rôznych fázach zahŕňa ekologické postupy (napr. zelené cestovanie).

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce - (maximálny počet bodov: 20)

 • Riadenie: naplánované kvalitné mechanizmy riadenia. Harmonogram, štruktúry správy, podmienky spolupráce a povinnosti sú riadne vymedzené a realistické.
 • Zloženie: partnerstvo obsahuje vhodnú kombináciu organizácií, ktoré majú potrebné kompetencie na dosahovanie cieľov návrhu, súvisiace so špecifikami oblasti; návrh obsahuje najvhodnejších a rôznorodých partnerov mimo akademickej sféry. Krajiny regiónu 2: v prípade oblastí 1 a 2 sa uprednostnia projekty, do ktorých sa zapájajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z iných ako hlavných miest a/alebo z vidieckych a/alebo zo vzdialenejších regiónov. Krajiny regiónu 5a, 6, 7a, 8a: v prípade oblastí 1 a 2 sa uprednostnia projekty, do ktorých sa zapájajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo organizácie z najmenej rozvinutých krajín.
 • Úlohy: roly a úlohy sa prideľujú na základe špecifického know-how, profilov a skúseností jednotlivých partnerov a sú primerané.
 • Spolupráca: navrhujú sa účinné mechanizmy na zabezpečenie efektívnej spolupráce, oznamovania a riešenia konfliktov medzi partnerskými organizáciami a všetkými ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami.
 • Záväzok: príspevok partnerov projektu je významný, relevantný a doplnkový; v návrhu sa preukazuje zapojenie, záväzok a zodpovednosť partnerov za špecifické ciele a výsledky projektu, a to najmä partnerov z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Konkrétne v rámci Oblasti 2

Návrh zahŕňa príslušné organizácie a zainteresované strany mimo akademickej sféry, ktoré pre navrhované ciele zabezpečia inovačnú pridanú hodnotu. V prípade návrhov, ktorých cieľom je podpora hodnotových reťazcov v kľúčových prioritných oblastiach investícií na národnej alebo regionálnej úrovni, je súkromný sektor zahrnutý do partnerstva a jasne zapojený na všetkých potrebných úrovniach.

Konkrétne v rámci Oblasti 3

V návrhu sa preukazuje, že príslušné vnútroštátne orgány pre vysokoškolské vzdelávanie sú intenzívne zapojené do riadenia a vykonávania akcie.

Udržateľnosť, vplyv a šírenie očakávaných výsledkov - (maximálny počet bodov: 20)

 • Využitie: v návrhu sa preukazuje, ako partneri a ďalšie zainteresované strany využijú výstupy projektu a ako sa zabezpečí multiplikácia účinkov (vrátane miery, v akej možno zopakovať a rozšíriť výstup akcie na sektorovej, ako aj miestnej/regionálnej/národnej alebo medzinárodnej úrovni), a uvádzajú sa v ňom prostriedky na meranie využívania v čase financovania projektu aj po ňom.
 • Šírenie výsledkov: v návrhu sa uvádza jasný a účinný plán šírenia výsledkov, ktorý obsahuje primerané aktivity, ich harmonogram, nástroje a kanály na zabezpečenie účinného šírenia výsledkov a prínosov všetkým príslušným zainteresovaným stranám a skupinám, ktoré sa na projekte nezúčastňujú, a to tak, aby oslovili a pritiahli príslušné zainteresované strany k výstupom v čase financovania projektu aj po ňom.
 • Vplyv: v návrhu sa zabezpečuje hmatateľný vplyv na cieľové skupiny a príslušné zainteresované strany na miestnej, národnej alebo regionálnej úrovni. Obsahuje opatrenia, ako aj ciele a ukazovatele týkajúce sa monitorovania pokroku a posúdenia očakávaného (krátkodobého a dlhodobého) vplyvu na individuálnej, inštitucionálnej a systémovej úrovni.
 • Udržateľnosť: v návrhu sa vysvetľuje, ako sa výsledky projektu udržia finančne (po skončení financovania projektu) a inštitucionálne (aktivity a služby budú pokračovať), ako sa zabezpečí zodpovednosť na miestnej úrovni a prípadne, ako sa zapojí súkromný sektor počas financovania projektu a po ňom.

Konkrétne v rámci Oblasti 1

 • V návrhu sa zabezpečuje neustála a udržateľná reakcia na existujúce prekážky a zlepšenie prístupu študentov/zamestnancov s nedostatkom príležitostí k príležitostiam na vzdelávanie a k zdrojom ponúkaným inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.
 • Návrhom as pravdepodobne zvýšia kapacity inštitúcií v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu.

Konkrétne v rámci Oblasti 2

 • V návrhu sa zabezpečuje významný vplyv na inštitúcie tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, a to najmä na rozvoj ich inovačných kapacít a modernizáciu ich správy v rámci otvárania sa celej spoločnosti, trhu práce a širšiemu svetu.
 • V návrhu sa preukazuje jeho potenciál dosiahnuť širší vplyv na spoločnosť a/alebo hospodársky sektor.

Konkrétne v rámci Oblasti 3

 • V návrhu sa preukazuje, ako budú viesť výsledky projektu k reformám politiky alebo k modernizácii vysokoškolského vzdelávania na systémovej úrovni.

Žiadosti môžu získať najviac 100 bodov. Návrhy musia získať aspoň 60 bodov (z celkových 100 bodov), aby sa mohlo uvažovať o tom, že sa finančne podporia. Okrem toho musia získať aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každej kategórii uvedených kritérií na vyhodnotenie návrhov (t. j. aspoň 15 bodov v kategóriách Relevantnosť projektu a Kvalita návrhu a realizácie projektu; 10 bodov v kategóriách Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a Vplyv).

Návrhy ex aequo sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, uprednostní sa počet bodov získaný za kritérium Kvalita návrhu a realizácie projektu. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, uprednostní sa počet bodov získaný za kritérium Vplyv.

Ak na základe toho nie je možné určiť uprednostnenie, ďalšie určenie uprednostnenia je možné vykonať zohľadnením celkového portfólia projektu a vytvorením pozitívnych synergií medzi projektmi, prípadne inými faktormi súvisiacimi s cieľmi výzvy. Tieto faktory budú zdokumentované v správe panelu.

Potom sa návrhy usporiadajú zostupne podľa regiónov a oblastí.

Krok 2:

V druhom kroku sa budú v prípade návrhov, ktoré výberová komisia odporučila financovať (a zaradiť do rezervného zoznamu), konzultovať s delegáciou (delegáciami) EÚ v príslušnej oprávnenej tretej krajine (krajinách), ktorá nie je pridružená k programu.

Na financovanie z prostriedkov EÚ budú navrhnuté len projekty, ktoré budú úspešne odkonzultované s delegáciou (delegáciami) EÚ, a to v súlade s obmedzeniami rozpočtu dostupného pre daný región.

Pre každú z troch oblastí sa predpokladá orientačný rozpočet, je však možný prenos rozpočtu medzi nimi.

Dodatočné informácie

Prijatie žiadosti nepredstavuje záväzok udeliť finančný príspevok vo výške, ktorú požaduje žiadateľ. Požadovaná výška financovania sa môže znížiť na základe finančných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na oblasti akcie, a na základe výsledkov hodnotenia.

Vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu sa opíše spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

Príprava projektu

Zohľadnené by mali byť tieto body:

1. Záväzok partnerských inštitúcií projektu

Účinný projekt budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania musí zabezpečovať silnú účasť všetkých partnerských inštitúcií, ale najmä inštitúcií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu. Spoločná zodpovednosť za prípravu návrhu bude znamenať, že sú spoločne zodpovedné za výstupy a udržateľnosť projektu. Projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania môžu zahŕňať pridružených partnerov, ktorí prispievajú k vykonávaniu osobitných úloh/aktivít projektu alebo podporujú šírenie a udržateľnosť projektu. V prípade správy zmlúv sa pridružení partneri nepovažujú za súčasť partnerstva a z tohto dôvodu sa im neposkytuje financovanie.

2. Analýza potrieb

Posúdenie potrieb predstavuje prvý dôležitý krok vypracovania návrhu budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Účelom posúdenia potrieb je identifikovať oblasti/sektory, ktoré je potrebné posilniť, a dôvody, pre ktoré v nich existujú nedostatky. Tým sa získa základ na navrhnutie vhodných intervencií na riešenie týchto nedostatkov, a teda aj na budovanie kapacít inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

3. Realizácia a monitorovanie

Po uskutočnení analýzy potrieb sa môže vypracovať plán realizácie na riešenie identifikovaných nedostatkov.

Musia sa zohľadniť tieto základné prvky:

 • Modernizácia/nové učebné plány: Projekty, ktorých súčasťou je vypracovanie učebných plánov, by mali zahŕňať najmä odbornú prípravu pedagogických zamestnancov a riešenie súvisiacich otázok, ako je zabezpečenie kvality a zamestnateľnosť absolventov prostredníctvom väzieb na trh práce. Študijné programy by mali byť oficiálne akreditované alebo osvedčené pred skončením obdobia financovania projektu. Výučba v rámci nových alebo aktualizovaných kurzov sa musí začať počas životného cyklu projektu s dostatočným počtom študentov a rekvalifikovaných učiteľov a musí prebiehať počas najmenej jednej tretiny trvania projektu. Odborná príprava v rámci projektov reformy učebných plánov môže byť zameraná aj na administratívnych zamestnancov, ako sú zamestnanci knižníc, laboratórny personál a pracovníci IT. Dôrazne sa odporúča, aby sa v rámci projektov do modernizovaných učebných plánov začlenili aj stáže študentov v podnikoch. Stáže musia mať primerané trvanie, aby sa umožnilo získanie potrebných zručností.
 • Zapojenie študentov: V projektoch by sa malo predpokladať zapojenie študentov (napr. do vypracúvania nových študijných programov), a to nielen v testovacej/pilotnej fáze projektu.
 • Mobilita zamestnancov a študentov: Mobilita musí byť zameraná najmä na študentov z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, a zamestnancov z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, a určená pre: zamestnancov (napr. manažérov, odborníkov vo výskume a transfere technológií, technických a administratívnych zamestnancov) s oficiálnou pracovnou zmluvou v inštitúciách prijímajúcich grant zapojených do projektu; študentov [krátkeho cyklu, prvého stupňa (bakalárskeho alebo rovnocenného), druhého stupňa (magisterského alebo rovnocenného) a tretieho alebo doktorandského stupňa] zapísaných v niektorej z inštitúcií prijímajúcich grant. Mobilita študentov v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených programu a medzi nimi nie je oprávnená. Mobilita musí mať primerané trvanie, aby sa zabezpečilo vzdelanie a získanie potrebných zručností v súlade s cieľmi projektu, a bežne by nemala trvať kratšie ako jeden týždeň. Odporúča sa kombinovať fyzickú mobilitu s virtuálnou mobilitou. Môže sa používať v rámci prípravy, podpory a nadväzujúcich aktivít fyzickej mobility. Môže sa tiež použiť na pomoc ľuďom so špeciálnymi potrebami alebo ľuďom s nedostatkom príležitostí pri prekonávaní prekážok spojených s dlhodobou fyzickou mobilitou.
 • Zabezpečenie kvality musí byť integrálnou zložkou projektov budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, aby sa zaistilo, že projekty prinesú svoje očakávané výsledky a ich vplyv presiahne samotné partnerstvo. Musia byť zavedené opatrenia kontroly kvality vrátane ukazovateľov a kritérií hodnotenia na zabezpečenie vysokej kvality realizácie projektu, jeho včasného dokončenia a nákladovej efektívnosti.
 • Dohoda o konzorciu: Z praktických a právnych dôvodov sa dôrazne odporúča vytvoriť interné opatrenia medzi členmi konzorcia, ktoré umožnia riešiť výnimočné alebo nepredvídané okolnosti. Členovia konzorcia môžu dohodu podpísať na začiatku projektu.
 • Zariadenia: Za oprávnené výdavky sa môže považovať iba nákup zariadení, ktorý má priamy význam pre dosiahnutie cieľov v danej oblasti a ktorý sa uskutočnil najneskôr 12 mesiacov pred ukončením projektu. Zariadenia sú určené výhradne pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, a sú zapojené do partnerstva, pričom musia byť zaevidované ako oficiálny inventár inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, pre ktoré boli zakúpené.
 • Vplyv a udržateľnosť: Projekty budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania by mali mať dlhodobý štrukturálny vplyv v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu. V návrhoch sa bude musieť v prípade potreby preukázať očakávaný vplyv na troch úrovniach (individuálnej, inštitucionálnej a systémovej), pričom by sa v nich mala stanovovať metodika a identifikovať nástroje na meranie vplyvu.
 • Environmentálne vhodné vykonávanie: V projektoch by sa mali zohľadňovať environmentálne vhodné postupy pri vykonávaní aktivít, ale aj pri riadení projektov. V rámci projektov by sa mala systematicky zaznamenávať a vypočítavať uhlíková stopa individuálnej dopravy účastníkov.
 • Otvorený prístup: V návrhu by sa mala zabezpečovať voľná dostupnosť a podpora vypracovaných materiálov, dokumentov a médií prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Orgán udeľujúci grant stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, miery financovania na úrovni 90 % a maximálnej výšky grantu.

Výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje:

 • v prípade oblasti – 1 – Posilnenie prístupu k spolupráci vo vysokoškolskom vzdelávaní: od 200 000 do 400 000 EUR na projekt,
 • v prípade oblasti – 2 – Partnerstvá pre transformáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní: od 400 000 do 800 000 EUR na projekt,
 • v prípade oblasti – 3 – Projekty štrukturálnych reforiem: od 600 000 do 1 000 000 EUR na projekt.

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • prijímatelia by mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“, „zariadenia“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít/výstupov v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 • do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady). 
 • Náklady na zariadenia by mali predstavovať najviac 35 % udeleného grantu EÚ, pričom z grantu EÚ sa uhradí 100 % oprávnených nákladov.
 • Využívanie subdodávateľov by malo predstavovať najviac 10 % udeleného grantu EÚ.
 • Finančná podpora tretím stranám nie je povolená.
 • Náklady na dobrovoľníkov zapojených do projektu sú povolené. Majú formu jednotkových nákladov, ako sú vymedzené v rozhodnutí Komisie o jednotkových nákladoch na dobrovoľníkov11 .
 • Jednotkové náklady MSP nie sú povolené.

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií je k dispozícii v časti C Kontrola finančných podmienok a nachádza sa aj vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.                     

 • 1 Pozri vymedzenie začínajúcej organizácie v časti D – Slovník pojmov. ↩ back
 • 2 Organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii. ↩ back
 • 3 Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania (ISCED 2013), terciárne vzdelávanie, minimálne úrovne 5. Postsekundárne vzdelávanie (nezahrňované do terciárneho) ISCED 2011 úrovne 4 nie je prijateľné. ↩ back
 • 4 Organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii. ↩ back
 • 5 Výnimka: V tretích krajinách nepridružených k programu, v ktorých je menej ako päť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania uznaných príslušnými vnútroštátnymi orgánmi alebo v ktorých jediná inštitúcia zastupuje viac než 50 % celkového počtu študentov v krajine, sa bude uplatňovať výnimka z pravidla a žiadosti týchto krajín, v ktorých bude uvedená len jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, budú prijaté. ↩ back
 • 6 Výnimka: pozri predchádzajúcu poznámku pod čiarou. ↩ back
 • 7 Organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii. ↩ back
 • 8 Organizácie zo Sýrie (región 3) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii. ↩ back
 • 9 Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania (ISCED 2013), terciárne vzdelávanie, minimálne úrovne 5. Postsekundárne vzdelávanie (nezahrňované do terciárneho) zodpovedajúce úrovni 4 klasifikácie ISCED 2011 nie je prijateľné. ↩ back
 • 10 Výnimka: V tretích krajinách nepridružených k programu, v ktorých je menej ako päť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania uznaných príslušnými vnútroštátnymi orgánmi alebo v ktorých jediná inštitúcia zastupuje viac než 50 % celkového počtu študentov v krajine, sa bude uplatňovať výnimka z pravidla a žiadosti týchto krajín, v ktorých bude uvedená len jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, budú prijaté. ↩ back
 • 11 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf. ↩ back
Tagged in:  Higher education