Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2023.

Úplnú príručku na rok 2023 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Budovanie kapacít v oblasti športu

Projekty zamerané na budovanie kapacít sú projekty medzinárodnej spolupráce založené na viacstranných partnerstvách medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti športu v programových krajinách a v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu. Ich cieľom je podporiť športové aktivity a politiky v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, ako prostriedok na podporu hodnôt, ako aj vzdelávací nástroj na podporu osobnostného a sociálneho rozvoja jednotlivcov a budovanie súdržnejších komunít.

Ciele akcie

Táto akcia bude zameraná na:

 • zvyšovanie kapacít amatérskych športových organizácií,
 • podporu vykonávania športových a pohybových aktivít v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • propagovanie sociálnej inklúzie prostredníctvom športu,
 • propagovanie pozitívnych hodnôt prostredníctvom športu (ako napríklad fair play, tolerancie, tímového ducha),
 • posilnenie spolupráce v rozličných regiónoch sveta prostredníctvom spoločných iniciatív.

Tematické oblasti/špecifické ciele

Návrhy by sa mali zameriavať na tematické oblasti vymedzené vo fáze programovania. K osobitne relevantným patria tieto oblasti:

 • propagácia spoločných hodnôt, nediskriminácie a rodovej rovnosti prostredníctvom športu,
 • rozvoj zručností (prostredníctvom športu) potrebných na zlepšenie spoločenskej angažovanosti znevýhodnených skupín (napr. nezávislosti, líderstva atď.),
 • integrácia migrantov,
 • zmierenie po ukončení konfliktu.

Aktivity

Navrhované aktivity musia priamo súvisieť so všeobecnými a špecifickými cieľmi akcie, t. j. musia zodpovedať jednej tematickej oblasti alebo viacerým tematickým oblastiam uvedeným v predchádzajúcom bode a musia byť podrobne rozpísané v opise projektu, ktorý sa vzťahuje na celé obdobie realizácie. V kontexte tejto medzinárodnej celosvetovej akcie sa aktivity v rámci projektu musia zameriavať aj na budovanie a posilňovanie kapacít športových organizácií predovšetkým v krajinách nepridružených k programu z regiónu 1, na ktoré sa vzťahuje akcia.

Financované projekty musia byť schopné začleniť široký okruh aktivít v oblasti spolupráce, výmeny, komunikácie a iných aktivít vrátane napríklad týchto:

 • vytvárania a rozvoja sietí medzi organizáciami/krajinami/regiónmi,
 • prípravy a vykonávania výmen najlepších postupov/nápadov,
 • vykonávania spoločných športových aktivít a vzdelávacích doplnkových podujatí,
 • zavádzania, testovania, výmeny a realizácie nových foriem metód, nástrojov, postupov a materiálov v oblasti neformálneho vzdelávania prostredníctvom praktickej odbornej prípravy a mobility pracovníkov v športe,
 • zvyšovania povedomia o problematike diskriminácie znevýhodnených skupín v športe,
 • podpory budovania angažovanej a aktívnej občianskej spoločnosti.

Príprava projektu

Projekt zameraný na budovanie kapacít v oblasti športu zahŕňa štyri fázy, ktoré sa začínajú ešte pred výberom návrhu projektu na poskytnutie finančnej podpory1 , napr. 1. identifikácia a spustenie projektu; 2. príprava, návrh a plánovanie projektu; 3. realizácia projektu a monitorovanie aktivít a 4. preskúmanie projektu a posúdenie jeho vplyvu.

Účastnícke organizácie a účastníci zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúseností čo najviac naučili.

 • Identifikácia a spustenie: identifikácia problému, potreby alebo príležitosti, ktorými sa môžete vo svojom projektovom zámere v kontexte výzvy zaoberať; identifikácia kľúčových aktivít a hlavných výstupov, ktoré možno od projektu očakávať; vypracovanie prehľadu relevantných zainteresovaných strán a potenciálnych partnerov; formulácia cieľa(-ov) projektu; zabezpečenie súladu projektu so strategickými cieľmi účastníckych organizácií; vykonanie počiatočného plánovania na získanie dobrej pozície na začatie projektu a zhromaždenie informácií potrebných na postúpenie do ďalšej fázy atď.
 • Príprava, návrh a plánovanie: stanovenie rozsahu projektu a vhodného prístupu; jasný opis navrhovanej metodiky so súčasným zabezpečením zhody medzi cieľmi projektu a aktivitami; rozhodnutie o harmonograme dotknutých úloh; vyhotovenie odhadu potrebných zdrojov a vypracovanie časti projektu, napr. posúdenia potrieb; stanovenie solídnych cieľov a ukazovateľov vplyvu (špecifických, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených); určenie výstupov projektu a vzdelávacích výstupov; vypracovanie pracovného programu, formátov aktivity, očakávaného vplyvu a odhadovaného celkového rozpočtu; príprava plánu realizácie projektu a spoľahlivého a realistického plánu komunikácie obsahujúceho strategické prvky správy, monitorovania a kontroly kvality projektu, podávania správ o projektoch a šírenia výsledkov; vymedzenie praktických opatrení a potvrdenie cieľových skupín plánovaných aktivít; vytváranie dohôd s partnermi a napísanie návrhu atď.
 • Realizácia a monitorovanie aktivít: realizácia projektu podľa plánov v súlade s požiadavkami na podávanie správ a komunikáciu; monitorovanie prebiehajúcich aktivít a posúdenie plnenia projektu vzhľadom na plány projektu; identifikácia odchýlok od plánov a prijatie nápravných opatrení na riešenie týchto odchýlok a na riešenie problémov a rizík; identifikácia nesúladu so stanovenými štandardmi kvality a prijatie nápravných opatrení atď.
 • Preskúmanie a posúdenie vplyvu: posúdenie plnenia projektu vzhľadom na ciele projektu a plány realizácie; vyhodnotenie aktivít a ich vplyvu na rôznych úrovniach, výmena a využívanie výsledkov projektu atď.

Horizontálne aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri navrhovaní projektu:

Okrem dodržania formálnych kritérií a stanovenia podmienok udržateľnej spolupráce so všetkými partnermi projektu môžu k zintenzívneniu vplyvu a k lepšej kvalitatívnej realizácii projektov zameraných na budovanie kapacít v rôznych fázach projektu prispieť aj nasledujúce prvky. Žiadateľom sa odporúča, aby pri navrhovaní svojich projektov zohľadnili tieto príležitosti a rozmery.

Environmentálna udržateľnosť

Projekty by mali byť navrhnuté tak, aby boli environmentálne vhodné, pričom by mali vo všetkých aspektoch zahŕňať ekologické postupy. Organizácie a účastníci by mali svoj projekt navrhovať na základe prístupu šetrného k životnému prostrediu, ktorý bude všetky strany zapojené do projektu motivovať k diskusiám o problematike životného prostredia a vzdelávaniu v tejto oblasti, premýšľaniu o tom, čo možno urobiť na rôznych úrovniach, a zároveň organizáciám a účastníkom pomôže pri hľadaní alternatívnych ekologickejších spôsobov realizácie aktivít projektu.

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Na účely realizácie týchto zásad bola stratégia inklúzie a rozmanitosti navrhnutá tak, aby sa v nej podporoval lepší dosah na účastníkov z najrôznejších prostredí, a to najmä účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorí čelia prekážkam účasti na európskych projektoch. Organizácie by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne aktivity projektu s prihliadnutím na názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a zapojiť ich do rozhodovania počas celého procesu.

Digitálny rozmer

Kľúčom k úspešným projektom sú virtuálna spolupráca a experimentovanie s príležitosťami v rámci virtuálneho a zmiešaného vzdelávania.

Spoločné hodnoty, občianska angažovanosť a aktívne občianstvo

V rámci projektov sa podporí aktívne občianstvo a etika, ako aj rozvoj sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Dôraz sa bude klásť aj na zvyšovanie informovanosti o kontexte Európskej únie vo svete a na jeho pochopenie.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa projektu zameraného na budovanie kapacít v oblasti športu

Kritériá oprávnenosti

Návrhy projektov zameraných na budovanie kapacít v oblasti športu sú oprávnené na získanie grantu v rámci programu Erasmus+ vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Každá verejná alebo súkromná organizácia so svojimi prepojenými subjektmi (ak existujú) pôsobiaca v oblasti športu, v súlade so zákonom zriadená v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine nepridruženej k programu, ktorá je oprávnená na účasť na tejto akcii. Organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu, pričom musí byť zákonne zriadená a musí sa nachádzať v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, resp. v tretej krajine nepridruženej k programu, ktorá je oprávnená na účasť na tejto akcii.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené zúčastniť sa na projekte?

Všetky verejné alebo súkromné organizácie, ktoré pracujú s mládežou mimo formálnych zariadení, zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine nepridruženej k programu z regiónu 1.

Týmito organizáciami môžu byť napríklad:

 • verejný subjekt zodpovedný za oblasť športu na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
 • športová organizácia na miestnej, regionálnej, národnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni,
 • národný olympijský výbor alebo národná športová federácia,
 • organizácia zastupujúca hnutie Šport pre všetkých,
 • organizácia pôsobiaca v oblasti podpory fyzickej aktivity,
 • organizácia zastupujúca sektor aktívneho trávenia voľného času.

Zahrnúť sa môžu verejné alebo súkromné spoločnosti (malé, stredné alebo veľké podniky vrátane sociálnych podnikov). Keďže je táto akcia zameraná predovšetkým na združenia, MVO a všeobecnejšie na neziskové organizácie, organizácie, ktorých cieľom je dosahovanie zisku, sa môžu zapojiť, ak sa preukáže jasná pridaná hodnota ich účasti pre projekt. Pokiaľ však ide o cieľ zameraný na budovanie kapacít, úlohy v oblasti koordinácie sa musia obmedziť na neziskové organizácie.

Počet a profil účastníckych organizácií

Projekty zamerané na budovanie kapacít sú nadnárodné a musia sa do nich zapojiť aspoň štyri organizácie z aspoň troch krajín: Aspoň jedna organizácia z dvoch rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu a aspoň dve organizácie z aspoň jednej oprávnenej tretej krajiny, ktorá nie je pridružená k programu, z regiónu 1.

Počet organizácií z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu nesmie byť vyšší ako počet organizácií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Miesto realizácie aktivít

Aktivita sa musí uskutočniť v krajinách organizácií zúčastňujúcich sa na aktivite, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov týkajúcich sa cieľov akcie.

Navyše, pokiaľ je to náležitým spôsobom odôvodnené vo vzťahu k cieľom alebo realizácii projektu:

 • aktivity sa môžu realizovať aj v mieste sídla inštitúcie Európskej únie, a to aj ak sa na projekte nezúčastňujú organizácie z krajiny, v ktorej príslušná inštitúcia sídli,
 • aktivity týkajúce sa výmeny a propagácie výsledkov sa môžu uskutočniť aj na príslušných tematických nadnárodných podujatiach/konferenciách v členských štátoch EÚ či tretích krajinách pridružených k programu alebo v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.

Trvanie projektu

Projekty zamerané na budovanie kapacít môžu trvať jeden, dva alebo tri roky. Trvanie sa musí zvoliť vo fáze podania žiadosti na základe cieľa projektu a typu plánovaných aktivít v danom období.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-SPORT-2022-CB

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 7. apríla do 17:00:00 h (bruselského času).

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Očakávaný vplyv

V prípade projektov, ktoré získajú grant, by sa mal preukázať ich očakávaný vplyv:

 • zvýšením účasti a kapacít amatérskych športových organizácií,
 • zvýšením účasti žien na športových a pohybových aktivitách,
 • zlepšením spoločenskej angažovanosti znevýhodnených skupín,
 • zlepšením kapacity sektora športu vyvíjať nadnárodnú činnosť so zreteľom na inkluzívnosť, solidaritu a udržateľnosť,
 • propagovaním nadnárodného vzdelávania a spolupráce medzi športujúcimi ľuďmi a osobami s rozhodovacou právomocou a prispievaním k nim, a to najmä v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • účinným a atraktívnym šírením ich výsledkov medzi športujúcimi ľuďmi zapojenými v športových organizáciách.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Relevantnosť návrhu z hľadiska cieľov akcie.
 • Miera, do akej:  
  • ciele sú jasne vymedzené, realistické a riešia relevantné otázky z hľadiska účastníckych organizácií aj z hľadiska cieľových skupín,
  • je návrh inovačný a/alebo dopĺňa ďalšie iniciatívy, ktoré už účastnícke organizácie realizujú,
  • sú aktivity zamerané na budovanie kapacít jasne vymedzené a zamerané na posilnenie kapacít účastníckych organizácií,

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 20)

 • Zrozumiteľnosť, úplnosť a kvalita pracovného programu vrátane príslušných fáz na prípravu, vykonávanie, monitorovanie, hodnotenie a šírenie výsledkov.
 • Vhodnosť navrhovanej metodiky na riešenie identifikovaných potrieb a jej a kvalita.
 • Súdržnosť medzi navrhovanými cieľmi a aktivitami projektu.
 • Kvalita a účinnosť pracovného plánu vrátane miery, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Kvalita prípadných navrhovaných metód neformálneho vzdelávania.
 • Existencia a význam opatrení na kontrolu kvality v záujme zabezpečenia vysokokvalitnej realizácie projektu, jeho včasného dokončenia a dodržania rozpočtu.
 • Miera, do akej je projekt nákladovo efektívny a prideľujú sa v ňom primerané zdroje na jednotlivé aktivity.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

 • Miera, do akej:
  • projekt zahŕňa vhodnú kombináciu komplementárnych účastníckych organizácií s potrebným profilom, skúsenosťami a odbornými znalosťami na úspešnú realizáciu všetkých aspektov projektu,
  • rozdelenie povinností a úloh preukazuje záväzok a aktívny príspevok zo strany všetkých účastníckych organizácií.
 • Existencia účinných mechanizmov na zabezpečenie koordinácie a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami a s inými relevantnými zainteresovanými stranami.

Vplyv (maximálny počet bodov: 30)

 • Kvalita opatrení na vyhodnotenie výsledkov projektu.
 • Potenciálny vplyv projektu:  
  • na účastníkov a účastnícke organizácie počas trvania projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizácií a jednotlivcov priamo zapojených do projektu na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a/alebo medzinárodnej úrovni.
 • Kvalita plánu šírenia informácií: primeranosť a kvalita opatrení zameraných na výmenu výsledkov projektu v rámci účastníckych organizácií a mimo nich.
 • V prípade potreby sa v návrhu opisuje spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných materiálov, dokumentov a médií prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.
 • Kvalita plánov z hľadiska zabezpečenia udržateľnosti projektu: potenciál projektu nestratiť vplyv a prinášať výsledky aj po vyčerpaní grantu EÚ.

Návrhy musia získať aspoň 60 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každej kategórii uvedených kritérií na vyhodnotenie návrhov (t. j. aspoň 15 bodov v kategóriách Relevantnosť projektu a Vplyv; 10 bodov v kategóriách Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a Kvalita návrhu a realizácie projektu).

V prípade ex aequo sa uprednostnia projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu sa opíše spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Výška grantu EÚ na jeden projekt sa bude pohybovať od minimálnej sumy 100 000 EUR do maximálnej sumy 200 000 EUR.

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 • do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

 • 1 Upozorňujeme, že zatiaľ čo prípravné činnosti sa môžu začať pred predložením alebo výberom návrhu na financovanie, náklady môžu vzniknúť a činnosti sa vykonajú až po podpise dohody o grante.
Tagged in:  Sport