Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Budovanie kapacít v oblasti Športu

Projekty zamerané na budovanie kapacít sú projekty medzinárodnej spolupráce založené na viacstranných partnerstvách medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti športu v programových krajinách a v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu v regióne 1 (západný Balkán) a regióne 2 (Východné susedstvo). Ich cieľom je podporiť športové aktivity a politiky v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, ako prostriedok na podporu hodnôt, ako aj vzdelávací nástroj na podporu osobnostného a sociálneho rozvoja jednotlivcov a budovanie súdržnejších komunít.

Ciele akcie

Táto akcia bude zameraná na:

 • zvyšovanie kapacít amatérskych športových organizácií,
 • podporu vykonávania športových a pohybových aktivít v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • propagovanie sociálnej inklúzie prostredníctvom športu,
 • propagovanie pozitívnych hodnôt prostredníctvom športu (ako napríklad fair play, tolerancie, tímového ducha),
 • posilnenie spolupráce v rozličných regiónoch sveta prostredníctvom spoločných iniciatív.

Tematické oblasti / špecifické ciele

Návrhy by sa mali zameriavať na tematické oblasti vymedzené vo fáze programovania. K osobitne relevantným patria tieto oblasti:

 • propagácia spoločných hodnôt, nediskriminácie a rodovej rovnosti prostredníctvom športu,
 • rozvoj zručností (prostredníctvom športu) potrebných na zlepšenie spoločenskej angažovanosti znevýhodnených skupín (napr. nezávislosti, líderstva atď.),
 • integrácia migrantov,
 • zmierenie po ukončení konfliktu.

Aktivity

Navrhované aktivity musia priamo súvisieť so všeobecnými a špecifickými cieľmi akcie, t. j. musia zodpovedať jednej tematickej oblasti alebo viacerým tematickým oblastiam uvedeným v predchádzajúcom bode a musia byť podrobne rozpísané v opise projektu, ktorý sa vzťahuje na celé obdobie realizácie. V kontexte tejto medzinárodnej celosvetovej akcie sa aktivity v rámci projektu musia zameriavať aj na budovanie a posilňovanie kapacít športových organizácií predovšetkým v krajinách nepridružených k programu z regiónu 1 alebo 2.

Financované projekty musia byť schopné začleniť široký okruh aktivít v oblasti spolupráce, výmeny, komunikácie a iných aktivít vrátane napríklad týchto:

 • vytvárania a rozvoja sietí medzi organizáciami/krajinami/regiónmi,
 • prípravy a vykonávania výmen najlepších postupov/nápadov,
 • vykonávania spoločných športových aktivít a vzdelávacích doplnkových podujatí,
 • zavádzania, testovania, výmeny a realizácie nových foriem metód, nástrojov, postupov a materiálov v oblasti neformálneho vzdelávania prostredníctvom praktickej odbornej prípravy a mobility pracovníkov v športe,
 • zvyšovania povedomia o problematike diskriminácie znevýhodnených skupín v športe,
 • podpory budovania angažovanej a aktívnej občianskej spoločnosti.

Príprava projektu

Projekt zameraný na budovanie kapacít v oblasti športu zahŕňa štyri fázy, ktoré sa začínajú ešte pred výberom návrhu projektu na poskytnutie finančnej podpory1 , napr. 1. identifikácia a spustenie projektu; 2. príprava, návrh a plánovanie projektu; 3. realizácia projektu a monitorovanie aktivít a 4. preskúmanie projektu a posúdenie jeho vplyvu.

Účastnícke organizácie a účastníci zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúseností čo najviac naučili.

 • Identifikácia a spustenie: identifikácia problému, potreby alebo príležitosti, ktorými sa môžete vo svojom projektovom zámere v kontexte výzvy zaoberať; identifikácia kľúčových aktivít a hlavných výstupov, ktoré možno od projektu očakávať; vypracovanie prehľadu relevantných zainteresovaných strán a potenciálnych partnerov; formulácia cieľa (-ov) projektu; zabezpečenie súladu projektu so strategickými cieľmi účastníckych organizácií; vykonanie počiatočného plánovania na získanie dobrej pozície na začatie projektu a zhromaždenie informácií potrebných na postúpenie do ďalšej fázy atď.
 • Príprava, návrh a plánovanie: stanovenie rozsahu projektu a vhodného prístupu; jasný opis navrhovanej metodiky so súčasným zabezpečením zhody medzi cieľmi projektu a aktivitami; rozhodnutie o harmonograme dotknutých úloh; vyhotovenie odhadu potrebných zdrojov a vypracovanie časti projektu, napr. posúdenia potrieb; stanovenie solídnych cieľov a ukazovateľov vplyvu (špecifických, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených); určenie výstupov projektu a vzdelávacích výstupov; vypracovanie pracovného programu, formátov aktivity, očakávaného vplyvu a odhadovaného celkového rozpočtu; príprava plánu realizácie projektu a spoľahlivého a realistického plánu komunikácie obsahujúceho strategické prvky správy, monitorovania a kontroly kvality projektu, podávania správ o projektoch a šírenia výsledkov; vymedzenie praktických opatrení a potvrdenie cieľových skupín plánovaných aktivít; vytváranie dohôd s partnermi a napísanie návrhu atď.
 • Realizácia a monitorovanie aktivít: realizácia projektu podľa plánov v súlade s požiadavkami na podávanie správ a komunikáciu; monitorovanie prebiehajúcich aktivít a posúdenie plnenia projektu vzhľadom na plány projektu; identifikácia odchýlok od plánov a prijatie nápravných opatrení na riešenie týchto odchýlok a na riešenie problémov a rizík; identifikácia nesúladu so stanovenými štandardmi kvality a prijatie nápravných opatrení atď.
 • Preskúmanie a posúdenie vplyvu: posúdenie výkonnosti projektu vzhľadom na ciele projektu a plány realizácie; vyhodnotenie aktivít a ich vplyvu na rôznych úrovniach, výmena a využívanie výsledkov projektu atď.

Horizontálne aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri navrhovaní projektu:

Okrem dodržania formálnych kritérií a stanovenia podmienok udržateľnej spolupráce so všetkými partnermi projektu môžu k zintenzívneniu vplyvu a k lepšej kvalitatívnej realizácii projektov zameraných na budovanie kapacít v rôznych fázach projektu prispieť aj nasledujúce prvky. Žiadateľom sa odporúča, aby pri navrhovaní svojich projektov zohľadnili tieto príležitosti a rozmery.

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Na účely realizácie týchto zásad bola stratégia inklúzie a rozmanitosti navrhnutá tak, aby sa v nej podporoval lepší dosah na účastníkov z najrôznejších prostredí, a to najmä účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorí čelia prekážkam účasti na európskych projektoch. Organizácie by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne aktivity projektu s prihliadnutím na názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a zapojiť ich do rozhodovania počas celého procesu.

Environmentálna udržateľnosť

Projekty by mali byť navrhnuté tak, aby boli environmentálne vhodné, pričom by mali vo všetkých aspektoch zahŕňať ekologické postupy. Organizácie a účastníci by mali svoj projekt navrhovať na základe prístupu šetrného k životnému prostrediu, ktorý bude všetky strany zapojené do projektu motivovať k diskusiám o problematike životného prostredia a k vzdelávaniu v tejto oblasti, premýšľaniu o tom, čo možno urobiť na rôznych úrovniach, a zároveň organizáciám a účastníkom pomôže pri hľadaní alternatívnych ekologickejších spôsobov realizácie aktivít projektu.

Digitálny rozmer

Kľúčom k úspešným projektom sú virtuálna spolupráca a experimentovanie s príležitosťami v rámci virtuálneho a zmiešaného vzdelávania.

Spoločné hodnoty, občianska angažovanosť a aktívne občianstvo

V rámci projektov sa podporí aktívne občianstvo a etika, ako aj rozvoj sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Dôraz sa bude klásť aj na zvyšovanie informovanosti o kontexte Európskej únie vo svete a na jeho pochopenie.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa projektu zameraného na budovanie kapacít v oblasti športu

Kritériá oprávnenosti

Návrhy projektov zameraných na budovanie kapacít v oblasti športu sú oprávnené na získanie grantu v rámci programu Erasmus+ vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Oprávnení žiadatelia (prijímatelia a prípadne prepojené subjekty) musia:

 • právnickými osobami (verejnými alebo súkromnými subjektmi),aktívni v oblasti športu
 • zriadení v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine nepridruženej k programu z regiónu 1 (západný Balkán) alebo regiónu 2 (Východné susedstvo)2 .

Koordinátorom konzorcia musí byť nezisková organizácia.

Týmito organizáciami môžu byť napríklad:

 • verejný subjekt zodpovedný za oblasť športu na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
 • športová organizácia na miestnej, regionálnej, národnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni,
 • národný olympijský výbor alebo národná športová federácia,
 • organizácia zastupujúca hnutie Šport pre všetkých,
 • organizácia pôsobiaca v oblasti podpory fyzickej aktivity,
 • organizácia zastupujúca sektor aktívneho trávenia voľného času.

Zloženie konzorcia

Projekty zamerané na budovanie kapacít sú nadnárodné a musia sa do nich zapojiť aspoň štyri organizácie z aspoň troch krajín:

 • aspoň jedna organizáciadvoch rôznych členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu a
 •  Aspoň dve organizácie z najmenej jednej oprávnenej tretej krajiny, ktorá nie je pridružená k programu, z regiónu 1 (západný Balkán) alebo regiónu 2 (Východné susedstvo). Organizácie z regiónu 1 a regiónu 2 sa nemôžu zúčastniť na tom istom návrhu (t. j. partnerstvá zahŕňajúce regióny 1 a 2 nie sú oprávnené získať grant).

Počet organizácií z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu nemôže byť vyšší ako počet organizácií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu. Prepojené subjekty a pridružení partneri sa do zloženia konzorcia nezapočítavajú.

Geografická poloha (Miesto realizácie aktivít)

Aktivita sa musí uskutočniť v krajinách organizácií zúčastňujúcich sa na aktivite, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov týkajúcich sa cieľov akcie.

Ďalej:

 • aktivity sa môžu realizovať aj v mieste sídla inštitúcie Európskej únie, a to aj ak sa na projekte nezúčastňujú organizácie z krajiny, v ktorej príslušná inštitúcia sídli,
 • aktivity týkajúce sa výmeny a propagácie výsledkov sa môžu uskutočniť aj na príslušných tematických nadnárodných podujatiach/konferenciách v členských štátoch EÚ či tretích krajinách pridružených k programu alebo v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.

Trvanie projektu

Projekty zamerané na budovanie kapacít by mali bežne trvať 12, 24 alebo 36 mesiacov. Trvanie sa musí zvoliť vo fáze podania žiadosti na základe cieľa projektu a typu plánovaných aktivít v danom období. V riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny dohody o grante sú možné predĺženia.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-SPORT-2024-CB

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 5. marca, 17.00.00 h (bruselského času).

Žiadateľské organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Očakávaný vplyv

V prípade projektov, ktoré získajú grant, by sa mal preukázať ich očakávaný vplyv:

 • zvýšením účasti a kapacít amatérskych športových organizácií,
 • zvýšením účasti žien na športových a pohybových aktivitách,
 • zlepšením spoločenskej angažovanosti znevýhodnených skupín,
 • zlepšením kapacity sektora športu vyvíjať nadnárodnú činnosť so zreteľom na inkluzívnosť, solidaritu a udržateľnosť,
 • propagovaním nadnárodného vzdelávania a spolupráce medzi športujúcimi ľuďmi a osobami s rozhodovacou právomocou a prispievaním k nim, a to najmä v oprávnených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • účinným a atraktívnym šírením ich výsledkov medzi športujúcimi ľuďmi zapojenými v športových organizáciách.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť projektu - (maximálny počet bodov: 30)

 • Relevantnosť návrhu z hľadiska cieľov akcie.
 • je návrh relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie.
 • Miera, do akej:
  • ciele sú jasne vymedzené, realistické a riešia relevantné otázky z hľadiska účastníckych organizácií aj z hľadiska cieľových skupín,
  • je návrh inovačný a/alebo dopĺňa ďalšie iniciatívy, ktoré už účastnícke organizácie realizujú,
  • sú aktivity zamerané na budovanie kapacít jasne vymedzené a zamerané na posilnenie kapacít účastníckych organizácií,

Kvalita návrhu a realizácie projektu - (maximálny počet bodov: 20)

 • Zrozumiteľnosť, úplnosť a kvalita pracovného programu vrátane príslušných fáz na prípravu, vykonávanie, monitorovanie, hodnotenie a šírenie výsledkov.
 • Vhodnosť navrhovanej metodiky na riešenie identifikovaných potrieb a jej a kvalita.
 • Súdržnosť medzi navrhovanými cieľmi a aktivitami projektu.
 • Kvalita a účinnosť pracovného plánu vrátane miery, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Kvalita prípadných navrhovaných metód neformálneho vzdelávania.
 • Existencia a význam opatrení na kontrolu kvality v záujme zabezpečenia vysokokvalitnej realizácie projektu, jeho včasného dokončenia a dodržania rozpočtu.
 • Miera, do akej je projekt nákladovo efektívny a prideľujú sa v ňom primerané zdroje na jednotlivé aktivity.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce - (maximálny počet bodov: 20)

 • Miera, do akej: 
  • projekt zahŕňa vhodnú kombináciu komplementárnych účastníckych organizácií s potrebným profilom, skúsenosťami a odbornými znalosťami na úspešnú realizáciu všetkých aspektov projektu,
  • rozdelenie povinností a úloh preukazuje záväzok a aktívny príspevok zo strany všetkých účastníckych organizácií.
 • Existencia účinných mechanizmov na zabezpečenie koordinácie a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami a s inými relevantnými zainteresovanými stranami.

Vplyv - (maximálny počet bodov: 30)

 • Kvalita opatrení na vyhodnotenie výsledkov projektu.
 • Potenciálny vplyv projektu: 
  • na účastníkov a účastnícke organizácie počas životného cyklu projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizácií a jednotlivcov priamo zapojených do projektu na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a/alebo medzinárodnej úrovni.
 • Kvalita plánu šírenia: primeranosť a kvalita opatrení zameraných na výmenu informácií o výstupoch projektu v rámci zúčastnených organizácií aj mimo nich.
 • V prípade potreby sa v návrhu opisuje spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných materiálov, dokumentov a médií prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.
 • Kvalita plánov z hľadiska zabezpečenia udržateľnosti projektu: jeho kapacita zabezpečiť udržateľnosť vplyvu projektu a dosahovanie výsledkov aj po využití grantu EÚ.

Návrhy musia získať aspoň 60 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každej z uvedených kategórii kritérií na vyhodnotenie návrhov.

Návrhy ex aequo sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, priorita sa určí na základe počtov bodov získaných v rámci kritéria Kvalita návrhu a realizácie projektu. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, uprednostní sa počet bodov získaný za kritérium Vplyv.

Ak na základe toho nie je možné určiť uprednostnenie, ďalšie určenie uprednostnenia je možné vykonať zohľadnením celkového portfólia projektu a vytvorením pozitívnych synergií medzi projektmi, prípadne inými faktormi súvisiacimi s cieľmi výzvy. Tieto faktory budú zdokumentované v správe panelu.

Vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu sa opíše spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Výška grantu EÚ na jeden projekt by sa mala pohybovať v rozpätí od 100 000 EUR do 200 000 EUR.

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 • do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania. Miera spolufinancovania vo výške 80 % sa uplatní na celkové odhadované oprávnené náklady stanovené po vyhodnotení.

Parametre grantu (maximálna výška grantu atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).                       

 • 1 Upozorňujeme, že zatiaľ čo prípravné činnosti sa môžu začať pred predložením alebo výberom návrhu na financovanie, náklady môžu vzniknúť a aktivity sa vykonajú až po podpise dohody o grante. ↩ back
 • 2 Organizácie z Bieloruska nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii. Organizácie z Arménska a Azerbajdžanu sa môžu zúčastniť, ale nie ako koordinátori. ↩ back
Tagged in:  Sport