Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kapacitetsopbygning inden for Videregående Uddannelser

Tiltaget kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelser støtter internationale samarbejdsprojekter baseret på multilaterale partnerskaber mellem organisationer, der er aktive inden for videregående uddannelse. Aktiviteterne og resultaterne af projekter vedrørende kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelser skal kunne være til gavn for de tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, og deres videregående uddannelsesinstitutioner og -systemer. I overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling og Parisaftalen støtter denne aktion relevansen, kvaliteten, moderniseringen og tilgængeligheden af videregående uddannelse i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, med hensyn til socialøkonomisk genopretning, vækst og velstand og reaktion på den seneste udvikling, navnlig den økonomiske globalisering, men også det seneste fald i menneskelig udvikling, skrøbelighed og de stigende sociale, økonomiske og miljømæssige uligheder.

Tiltagets mål

I tredjelande, der ikke er associeret med programmet, vil tiltaget specifikt:

 • forbedre kvaliteten af de videregående uddannelser og øge deres relevans for arbejdsmarkedet og samfundet
 • forbedre kompetenceniveauet, færdighederne og beskæftigelsespotentialet hos studerende på videregående uddannelsesinstitutioner ved at udvikle nye, relevante og innovative uddannelsesprogrammer
 • fremme inklusiv uddannelse, ligestilling, lighed, ikkeforskelsbehandling og fremme af medborgerskabskompetencer inden for videregående uddannelse
 • forbedre undervisning, vurderingsmekanismer for personale og studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner, kvalitetssikring, ledelse, forvaltning, inklusion, innovation, videnbase, digitale færdigheder og iværksætterkapacitet samt internationaliseringen af videregående uddannelsesinstitutioner
 • øge kapaciteten hos videregående uddannelsesinstitutioner, organer med ansvar for videregående uddannelse og kompetente myndigheder til at modernisere deres videregående uddannelsessystemer, navnlig med hensyn til forvaltning og finansiering, ved at støtte fastlæggelsen, gennemførelsen og overvågningen af reformprocesser
 • forbedre uddannelsen af undervisere og løbende faglig udvikling med henblik på at påvirke kvaliteten af uddannelsessystemerne på lang sigt
 • stimulere samarbejde mellem institutioner, kapacitetsopbygning og udveksling af god praksis
 • fremme samarbejde på tværs af forskellige regioner i verden gennem fælles initiativer.

Forventet virkning

 • Moderniserede videregående uddannelsesinstitutioner, som ikke kun overfører viden, men også skaber økonomisk og social værdi ved at overføre deres undervisnings- og forskningsresultater til samfundet/landet
 • Forbedret adgang til og kvalitet af videregående uddannelse, navnlig for personer med færre muligheder og i de fattigste lande i de forskellige regioner
 • Øget deltagelse af videregående uddannelsesinstitutioner i fjerntliggende områder
 • Forvaltning målrettet mod effektiv politikudformning og -gennemførelse på området for videregående uddannelse
 • Regional integration og etablering af sammenlignelige anerkendelses- og kvalitetssikringsværktøjer til støtte for akademisk samarbejde og mobilitet for studerende, personale og forskere
 • Stærkere forbindelse og samarbejde med den private sektor for at fremme innovation og iværksætteri
 • Tilpasning af den akademiske verden til arbejdsmarkedets behov, så de studerendes beskæftigelsesegnethed forbedres
 • Øget initiativtagning og iværksætterånd blandt de studerende
 • Forbedrede digitale kompetencer hos studerende og personale
 • Institutionelt ejerskab over resultaterne af dette tiltag for at opnå bæredygtighed
 • Nationalt ejerskab ved at eksperimentere med og mainstreame positive og bedste praksisser inden for videregående uddannelse
 • Øget kapacitet og faglige evner til at operere på internationalt niveau: bedre ledelseskompetencer og internationaliseringsstrategier.

Tiltagets prioriteter

Tiltaget forventes at bidrage til følgende prioriteter:

Den grønne pagt

 •  Videregående uddannelsessystemer er afgørende for at støtte den grønne pagt ved at udvikle viden, kompetencer, færdigheder og værdier og potentielt muliggøre en gennemgribende ændring i folks adfærd. I den forbindelse vil der blive givet prioritet til projekter, der har til formål at: støtte moderniseringen af økonomierne ved at gøre dem mere konkurrencedygtige og innovative og samtidig sikre en retfærdig grøn omstilling, stimulere grønne job og bane vejen for et klimaneutralt samfund gennem en kønstransformativ tilgang, der ikke udelukkende fokuserer på mandsdominerede områder,
 • levere anvendelige løsninger på miljømæssige udfordringer, bl.a. udvikling af byområder og landdistrikter, grøn og effektiv energi, sundhed, vand- og affaldshåndtering, bæredygtig transport, ørkendannelse, tab af biodiversitet og bæredygtig anvendelse af naturressourcer, styrkelse af landbrugsfødevareværdikæderne på nationalt og regionalt plan
 • øge klimabevidstheden, bæredygtigheden og modstandsdygtigheden i alle samfundets og økonomiens sektorer 
 • fremskynde omstillingen til en retfærdig grøn og cirkulær økonomi og tackle regionale og tværregionale miljømæssige udfordringer, navnlig ved at styrke forbindelserne med den private sektor og ved at øge de kundskaber og de grønne færdigheder, der kræves af en moderne arbejdsstyrke
 • udvikle kompetencer inden for sektorer, som er relevante for bæredygtighed, sektorspecifikke strategier og metoder inden for grønne færdigheder samt fremtidsorienterede undervisningsplaner, som i højere grad opfylder den enkeltes behov.

Digital omstilling

Det er af strategisk betydning for EU og mange andre lande i verden at øge kvaliteten og inklusionen i uddannelserne ved hjælp af digitale teknologier, samtidig med at de lærende får mulighed for at tilegne sig vigtige digitale kompetencer og sektorspecifikke digitale færdigheder. Det videregående uddannelsessystem påvirkes i stigende grad af den digitale omstilling, men spiller også en afgørende rolle med hensyn til at udnytte dens fordele og muligheder og tackle digitale kløfter.  I den forbindelse vil der blive givet prioritet til projekter, der har til formål at:

 • støtte udviklingen og udbredelsen af digitale færdigheder for at gøre den digitale omstilling så omfattende og inklusiv som muligt
 • bidrage til at slå bro over den digitale kløft ved at fremme digitale færdigheder, digitalt iværksætteri, kønssensitive programmer og strategier, navnlig i fjerntliggende områder og landdistrikter og sårbare samfund
 • udvikle konnektivitetsløsninger, der styrker borgerne gennem fjernundervisning og innovation i undervisningen
 • støtte den digitale økonomi og styrke den videnskabelige, tekniske og innovative kapacitet ved at fremme forbindelser mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv på digitaliseringsområdet, herunder gennem projekter vedrørende datainfrastruktur, dataforvaltning og digitalisering af SMV'er/virksomheder
 • forbedre digitale uddannelsessystemer ved at styrke undervisernes og det akademiske personales digitale færdigheder og kompetencer.

Integration af migranter

Uddannelsessystemer spiller en central rolle i håndteringen af udfordringerne i forbindelse med migration og frigørelse af fordelene ved migration. De hjælper nyankomne med at erhverve de nødvendige kvalifikationer på arbejdsmarkedet, forstå værtslandets kulturer og hjælpe den indfødte befolkning med at være åben over for mangfoldighed og forandring. I den forbindelse vil der blive givet prioritet til projekter, der har til formål at:

 • støtte anerkendelse af uddannelser og eksamensbeviser og bidrage til et regionalt meritoverførselssystem med henblik på at opbygge regionale områder for videregående uddannelse og intraregional konnektivitet
 • give migranter og fordrevne personer adgang til uddannelse i modtagerlandene, herunder sprogundervisning og stipendier
 • udvikle holistiske modeller, der imødekommer flygtningestuderendes unikke behov og sikrer adgang til uddannelse med stærk støtte til akademisk, social, fysisk og psykologisk udvikling.

Forvaltning, fred, sikkerhed og menneskelig udvikling

Forpligtelse til retsstatsprincippet, menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder, ligestilling, demokrati og god regeringsførelse er fundamentet for stabile, retfærdige og velstående samfund. Dette tiltag kan bidrage til at skabe grundlaget for at styrke aktivt medborgerskab og opbygge specifik ekspertise på disse områder. Projekter vedrørende kapacitetsopbygning kan medvirke til at identificere langsigtede løsninger på problemer med svag forvaltning inden for videregående uddannelse. I den forbindelse vil der blive givet prioritet til projekter, der har til formål at støtte akademisk samarbejde og initiativer på følgende områder:

 • regeringsførelse, retsstatsprincippet, demokrati, grundlæggende værdier, beskyttelse af menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption
 • bekæmpelse af forskelsbehandling, fremme af mediekendskab og uafhængige mediers og civilsamfundets rolle
 • fred og sikkerhed, menneskelig udvikling, interkulturel dialog, respekt for mangfoldighed, tolerance, ligestilling mellem kønnene, styrkelse af kvinders og unges indflydelse og status
 • sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder, sundhed og trivsel.

Bæredygtig vækst og beskæftigelse

Videregående uddannelse er nødvendig for at opbygge livs- og arbejdsfærdigheder. Videregående uddannelse understøtter også beskæftigelsesegnethed og er en forudsætning for bæredygtig vækst. Et centralt mål er at afhjælpe det aktuelle misforhold mellem uddannelsesresultater og arbejdsmarkedets behov, herunder gennem udvikling af arbejdsbaseret læring. I den forbindelse vil der blive givet prioritet til projekter, der har til formål at:

 • fremme udbuddet og udbredelsen af færdigheder inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed, kunst og matematik (STEAM) — og relateret kønsmæssig inklusion — med forbindelser til den retfærdige grønne omstilling til klimaneutralitet
 • fremme iværksætteri blandt unge og kvinder, udvikle innovationsknudepunkter og nystartede virksomheder for at bidrage til at skabe lokale beskæftigelsesmuligheder og forebygge hjerneflugt
 • styrke forbindelserne mellem den akademiske sektor, forskning og erhvervsliv for at imødekomme nuværende og fremtidige kvalifikationsbehov, primært iværksætteri, og færdigheder, der er nødvendige for udvikling af værdikæder på nationalt og regionalt plan
 • støtte opkvalificering af den unge befolkning
 • styrke forbindelserne til arbejdsmarkedet for at fremme jobskabelse, jobmuligheder og inddragelse af den private sektor i udviklingen af færdigheder
 • udvikle læreruddannelse og efteruddannelse på primær- og sekundærtrinnet for at tackle strukturelle årsager til skolefrafald og imødegå vedvarende økonomiske og kønsbestemte uligheder.

For deltiltag 1 og 2 gælder ovennævnte prioriteter som følger i hver regional sammenhæng:

 • Vestbalkan: Den grønne pagt Digital omstilling Integration af migranter Forvaltning, fred, sikkerhed og menneskelig udvikling Bæredygtig vækst og beskæftigelse
 • Naboskab Øst: Den grønne pagt Digital omstilling Integration af migranter Forvaltning, fred, sikkerhed og menneskelig udvikling Bæredygtig vækst og beskæftigelse
 • Det sydlige Middelhavsområde: Den grønne pagt Digital omstilling Integration af migranter Forvaltning, fred, sikkerhed og menneskelig udvikling Bæredygtig vækst og beskæftigelse
 • Asien: Den grønne pagt Digital omstilling Forvaltning, fred, sikkerhed og menneskelig udvikling Bæredygtig vækst og beskæftigelse
 • Centralasien: Den grønne pagt, bæredygtig vækst og beskæftigelse.
 • Mellemøsten: Den grønne pagt, bæredygtig vækst og beskæftigelse.
 • Stillehavet: Den grønne pagt, bæredygtig vækst og beskæftigelse.
 • Afrika syd for Sahara: Den grønne pagt Digital omstilling Integration af migranter Forvaltning, fred, sikkerhed og menneskelig udvikling Bæredygtig vækst og beskæftigelse
 • Latinamerika: Den grønne pagt Digital omstilling Forvaltning, fred, sikkerhed og menneskelig udvikling Bæredygtig vækst og beskæftigelse
 • Vestindien: Den grønne pagt, forvaltning, fred, sikkerhed og menneskelig udvikling, bæredygtig vækst og beskæftigelse.

Geografiske mål

Projekter vedrørende kapacitetsopbygning på området for videregående uddannelse kan gennemføres som:

 • nationale projekter, dvs. projekter, der involverer institutioner fra kun ét tilskudsberettiget land, der ikke er associeret med programmet
 • regionale projekter med deltagelse af flere lande inden for en enkelt tilskudsberettiget region
 • projekter med deltagelse af flere lande, der involverer mere end én tilskudsberettiget region (tværregionale). Tværregionale projekter skal tage fat på prioriterede områder, der er relevante for alle involverede regioner, påvise deres relevans for hver region og begrunde dette i en detaljeret analyse af fælles behov og mål.

Budgettet for tiltaget vedrørende kapacitetsopbygning vil blive anvendt til at støtte projekter som følger:

 • Nationale og regionale projekter: vejledende 90 % af tiltagets budget
 • Tværregionale projekter: vejledende 10 % af tiltagets budget

Tiltaget har til formål at støtte en tematisk variation af projekter og tilstrækkelig geografisk repræsentation inden for en region med hensyn til antal projekter pr. land. For hver region er der et defineret budget. For Afrika syd for Sahara kan intet land opnå mere end 8 % af de disponible midler, der er afsat til regionen.

Yderligere oplysninger om de disponible beløb findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Projektdele

For at imødegå de forskellige udfordringer i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, består tiltaget vedrørende kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelser af tre specifikke deltiltag:

Deltiltag 1 — Fremme af adgang til samarbejde inden for videregående uddannelser

Dette deltiltag har til formål at tiltrække mindre erfarne videregående uddannelsesinstitutioner og mindre aktører til tiltaget vedrørende kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelser, så nye organisationer1 lettere kan få adgang. Disse partnerskaber kan være det første skridt, som videregående uddannelsesinstitutioner og organisationer med mindre operationel kapacitet i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, tager for at få adgang, og de kan øge mulighederne for at nå ud til personer med færre muligheder. Dette deltiltag kan finansiere små projekter for at mindske internationaliseringskløften mellem videregående uddannelsesinstitutioner fra tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, fra det samme land eller den samme region. De projekter, der falder ind under dette deltiltag, vil primært fokusere på følgende områder i tredjelande, der ikke er associeret med programmet:

 • videregående uddannelsesinstitutioner fra de mindst udviklede tredjelande, der ikke er associeret med-programmet
 • videregående uddannelsesinstitutioner i fjerntliggende regioner/områder af tredjelande, der ikke er associeret med programmet
 • nye eller mindre erfarne videregående uddannelsesinstitutioner og fakulteter fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet
 • studerende og personale med færre muligheder.

Aktiviteter

De foreslåede aktiviteter og projektresultater bør have en klar merværdi for målgrupperne. Nedenfor findes en ikke-udtømmende liste over mulige aktiviteter:

Aktiviteter, der har til formål at forbedre den ledelsesmæssige og administrative kapacitet hos de videregående uddannelsesinstitutioner i målgruppen, f.eks.:

 • reform og modernisering af universitetsforvaltning, herunder forbedring af tjenester til fordel for især de studerende (studievejledning, rådgivning, beskæftigelsesvejledning osv.)
 • etablering eller styrkelse af kontorer for internationale relationer og udarbejdelse af internationaliseringsstrategier
 • etablering af nye eller udvikling af eksisterende kvalitetssikringsenheder og -processer/-strategier inden for videregående uddannelsesinstitutioner
 • etablering eller forøgelse af kapaciteten for planlægnings- og evalueringsenheder
 • forbedring af mekanismerne for kommunikation og formidling af resultater fra internationale samarbejdsprojekter
 • opbygning af kapacitet til støtte for studerendes og personales mobilitetsaktiviteter.

Aktiviteter, der har til formål at sikre relevant uddannelse af høj kvalitet, f.eks.:

 • moduler eller studieprogrammer, tekniske eller faglige retningslinjer for programmer
 • udbud af intensive studieprogrammer, som samler studerende og undervisere fra deltagende videregående uddannelsesinstitutioner i kortere studieperioder
 • udvikling af kapacitet hos ph.d.-studerende og akademisk personale samt fremme af deres mobilitet
 • gennemførelse af kurser for akademisk personale på videregående uddannelsesinstitutioner
 • udvikling af synergier og styrkelse af forbindelser til erhvervslivet og med private eller offentlige organisationer på arbejdsmarkedet og inden for uddannelse og ungdom.

Aktiviteter vedrørende øget adgang for studerende/personale med færre muligheder, f.eks.:

 • udvikling af muligheder for fjernundervisning og inklusiv læring ved hjælp af digital teknologi og e-læring for sårbare studerende
 • opdatering af den digitale teknologi for at udvikle specifikke tjenester, der kan sikre lige og retfærdige læringsmuligheder for handicappede studerende
 • fremme af initiativer med positiv forskelsbehandling ved at styrke kvinder og etniske/religiøse minoriteter;
 • udvikling af initiativer, der kan mindske hindringerne for dårligt stillede gruppers adgang til læringsmuligheder
 • bidrag til at skabe inkluderende miljøer, der fremmer ligestilling og lighed, og som imødekommer det bredere samfunds behov.

Deltiltag 2 — Partnerskaber for omstilling inden for videregående uddannelse

Projekter under dette deltiltag skal indføre nye tilgange og initiativer inden for videregående uddannelse baseret på peer learning og overførsel af erfaring og god praksis, som ikke kun påvirker institutionerne, men samfundet som helhed. . Projekternes resultater bør have en betydelig og langsigtet indvirkning på de involverede videregående uddannelsesinstitutioner ud over projekternes levetid og som sådan gavne samfundet som helhed.

Disse projekter skal navnlig kombinere følgende elementer til fordel for videregående uddannelsesinstitutioner i tredjelande, der ikke er associeret med programmet:

 • Innovation inden for videregående uddannelser for at gøre dem mere relevante for arbejdsmarkedet og samfundet. Det forventes, at de foreslåede projekter søger at afhjælpe misforhold mellem arbejdsgivernes behov og de videregående uddannelsesinstitutioners tilbud og foreslår integrerede løsninger, der forbedrer de studerendes beskæftigelsesegnethed. Dette kan ske ved at gennemføre omfattende interventioner, der omfatter:
  • udformning af innovative undervisningsplaner og introduktion af innovative elementer i de eksisterende undervisningsplaner
  • implementering af innovative lærings- og undervisningsmetoder (dvs. elevcentreret og problembaseret undervisning og læring)
  • aktivt samarbejde med erhvervslivet og med forskere, tilrettelæggelse af efteruddannelsesprogrammer og aktiviteter sammen med og i virksomheder
  • styrkelse af kapaciteten hos videregående uddannelsesinstitutioner til at netværkssamarbejde effektivt inden for forskning samt videnskabelig og teknologisk innovation.
 • Fremme af reformer i videregående uddannelsesinstitutioner med henblik på at blive katalysatorer for økonomisk og social udvikling. Projekterne bør støtte videregående uddannelsesinstitutioner i deres indsats for at udvikle og gennemføre institutionelle reformer, som vil gøre dem mere demokratiske, inkluderende, lige, ansvarlige og fuldgyldige elementer af civilsamfundet. Institutionelle reformer omfatter nye forvaltnings- og ledelsessystemer og -strukturer, parathed med hensyn til digitale færdigheder, moderne universitetstjenester, kvalitetssikringsprocesser, værktøjer og metoder til professionalisering og faglig udvikling af ledelse, akademisk, teknisk og administrativt personale. Udvikling af iværksætterånd og forbedrede kompetencer og færdigheder inden for institutionerne er centrale aspekter for en vellykket gennemførelse af dette deltiltag. Gennem tværfaglig læring, uddannelse i iværksætteri og praktisk anvendelse af iværksætterevner vil videregående uddannelsesinstitutioner kunne stille deres viden og ressourcer til rådighed for deres lokale/nationale/regionale samfund.

Aktiviteter

De foreslåede aktiviteter og projektresultater bør have en klar merværdi for målgrupperne. Nedenfor findes en ikke-udtømmende liste over mulige aktiviteter:

 • udvikling, afprøvning og tilpasning af innovative undervisningsplaner med hensyn til indhold [nøglekompetencer og tværfaglige færdigheder (iværksætteri, problemløsning, grønne job osv.)], struktur (modulopbygget, fælles osv.) og undervisnings-/læringsmetoder [herunder brug af åben og fleksibel læring, virtuel mobilitet, åbne uddannelsesressourcer, blandet læring, MOOC'er osv.]
 • udvikling, afprøvning og tilpasning af nye læringsmetoder, -værktøjer og -materialer (f.eks. nye tværfaglige undervisningsplaner og elevcentreret og problembaseret undervisning og læring) gennem praktisk undervisning af og praktikophold for studerende
 • indførelse af reformer af Bolognatypen (system med tre uddannelsesniveauer, gennemsigtighedsværktøjer som f.eks. meritsystemer og eksamensbevistillæg, kvalitetssikring, evaluering, nationale/regionale kvalifikationsrammer, anerkendelse af tidligere og ikkeformelle uddannelser osv.) på institutionsniveau
 • indførelse af praktikordninger, praktikophold og studier af virkelige cases fra erhvervslivet og industrien, som er fuldt integrerede i undervisningsplanen, og som anerkendes og giver merit
 • indførelse af tosporede læringssystemer, der bygger bro mellem videregående uddannelser og postsekundær erhvervsuddannelse med henblik på at øge de nyuddannedes beskæftigelsesegnethed
 • udvikling af løsninger på problemstillinger, produkt- og procesinnovation (studerende, professorer og aktører i fællesskab)
 • udvikling og afprøvning af løsninger på presserende sociale behov, som ikke løses af markedet, og som berører udsatte grupper i samfundet håndtering af samfundsmæssige udfordringer eller ændringer i holdninger og værdier, strategier og politikker, organisatoriske strukturer og procedurer, gennemførelsessystemer og tjenester
 • støtte til etablering af centre, inkubatorer for innovation, teknologioverførsel og opstart af virksomheder og til integration af uddannelse, forskning og innovation på institutionelt/regionalt/nationalt niveau
 • udvikling og afprøvning af videreuddannelsesprogrammer og -aktiviteter sammen med og i virksomheder
 • strukturer for afprøvning af innovative tiltag udveksling af studerende, forskere, undervisere og personale i virksomheder i en begrænset periode, incitamenter til inddragelse af personale fra virksomheder i undervisning og forskning
 • reform af forvaltning- og ledelsessystemer og -strukturer på institutionelt niveau (herunder kvalitetssikringsmetoder og -systemer, finansiel forvaltning og autonomi for videregående uddannelsesinstitutioner, internationale forbindelse, studietjenester og -vejledning, erhvervsvejledning, akademiske anliggender og forskning osv.)
 • udvikling af strategier og værktøjer målrettet mod internationaliseringen af videregående uddannelsesinstitutioner (international åbenhed for så vidt angår undervisningsplaner, interinstitutionelle mobilitetsordninger) og deres kapacitet til at netværkssamarbejde effektivt inden for forskning samt videnskabelig og teknologisk innovation (videnskabeligt samarbejde, videnoverførsel osv.)
 • udvikling og afprøvning af løsninger på presserende sociale behov, som ikke løses af markedet, og som berører udsatte grupper i samfundet håndtering af samfundsmæssige udfordringer eller ændringer i holdninger og værdier, strategier og politikker, organisatoriske strukturer og procedurer, gennemførelsessystemer og tjenester
 • udvikling af løsninger på problemstillinger, produkt- og procesinnovation (studerende, professorer og aktører i fællesskab)
 • udvikling, tilpasning og levering af værktøjer og metoder til opkvalificering, evaluering/vurdering, professionalisering og faglig udvikling af akademisk, teknisk og administrativt personale og til grunduddannelse og efteruddannelse af lærere.

Kriterier for tilskudsberettigelse — Deltiltag 1 og deltiltag 2

Tilskudsberettigede deltagende organisationer (Hvem kan ansøge?)

For at være tilskudsberettigede skal ansøgere (tilskudsmodtagere og tilknyttede enheder, hvis det er relevant) være offentlige eller private juridiske enheder, der falder ind under følgende kategorier:

 • videregående uddannelsesinstitutioner eller organisationer af videregående uddannelsesinstitutioner
 • organisationer eller institutioner, der er aktive på arbejdsmarkedet eller på uddannelses- og ungdomsområdet.

Disse enheder skal være etableret i et af de tilskudsberettigede lande:

 • en EU-medlemsstat
 • et tredjeland, der er associeret med programmet
 • et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, fra en tilskudsberettiget region. De tilskudsberettigede regioner, der er omfattet af dette tiltag, er region 1, 22  , 3, 5a, 6, 7a, 9, 10 og 11.

Koordinator

Blandt de enheder, der er beskrevet ovenfor, kan kun videregående uddannelsesinstitutioner eller organisationer af videregående uddannelsesinstitutioner være koordinatorer af en ansøgning vedrørende kapacitetsopbygning.

Generelle regler for videregående uddannelsesinstitutioner:

 • Videregående uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i en EU-medlemsstat eller i et tredjeland, der er associeret med programmet, skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter.
 • Videregående uddannelsesinstitutioner, der er etableret i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, skal anerkendes som sådanne af de kompetente myndigheder sammen med deres eventuelle tilknyttede enheder. De skal tilbyde komplette studieprogrammer, der fører til videregående uddannelser og anerkendte eksamensbeviser på videregående uddannelsesniveau3

Konsortiets sammensætning

Følgende minimumssammensætning skal overholdes:

Nationale projekter (kun åbne for region 24 , 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9):

 • mindst to EU-medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet.
  • hvert af disse lande skal involvere mindst én videregående uddannelsesinstitution.
 • kun ét tilskudsberettiget tredjeland, der ikke er associeret med programmet
  • inddragelse af mindst to videregående uddannelsesinstitutioner[ft/]Undtagelse: I tredjelande, der ikke er associeret med programmet, hvor antallet af videregående uddannelsesinstitutioner, der er anerkendt af de kompetente nationale myndigheder, er lavere end fem i hele landet, eller hvor én enkelt institution repræsenterer mere end 50 % af landets samlede antal studerende, vil ansøgninger med kun én videregående uddannelsesinstitution blive accepteret
 • Antallet af deltagende organisationer fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet, skal være lig med eller højere end antallet af deltagende organisationer fra EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet.

Flerlandeprojekter (åbne for alle tilskudsberettigede regioner):

 • mindst to EU-medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet.
  • hvert af disse lande skal involvere mindst én videregående uddannelsesinstitution.
 • mindst to tilskudsberettiget tredjelande, der ikke er associeret med programmet. Hvert af disse lande skal involvere mindst to videregående uddannelsesinstitutioner[ft/]Undtagelse: Se forrige fodnote Tredjelande, der ikke er associeret med programmet, kan være fra samme region (regionale projekter) eller fra forskellige regioner (tværregionale projekter)
 • Antallet af deltagende organisationer fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet, skal være lig med eller højere end antallet af deltagende organisationer fra EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet.

Generelle regler for alle konsortier:

Med hensyn til overholdelse af minimumskriterierne for sammensætningen af konsortiet, der er beskrevet ovenfor, vil en organisation af videregående uddannelsesinstitutioner ikke blive betragtet som en videregående uddannelsesinstitution.

Geografisk placering (sted for aktiviteterne)

Aktiviteter skal finde sted i en af de deltagende organisationers land.

Projektets varighed:

Projekterne skal normalt vare 24 eller 36 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring).

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) via det elektroniske indsendelsessystem Funding and Tender Opportunities-portalen (FTOP).

Deltiltag 1

 • Indkaldelsens ID: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Emne-ID: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-1

Deltiltag 2

 • Indkaldelsens ID: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Emne-ID: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-2

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 8. februar kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Deltiltag 3 — Projekter vedrørende strukturreformer

Projekterne under dette deltiltag skal støtte indsatsen i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, for at udvikle sammenhængende og bæredygtige videregående uddannelsessystemer, som kan opfylde deres socioøkonomiske behov og brede ambition om at skabe en videndrevet økonomi. Mainstreaming og opskalering af vellykkede resultater samt synergier med nuværende eller kommende støtte på området under bilaterale støtteprogrammer er også elementer af dette deltiltag. Projekter vedrørende strukturreformer skal omhandle behovene i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, for at støtte bæredygtig systemisk og strukturel forbedring og innovation på niveauet for videregående uddannelse. Ved at involvere kompetente nationale myndigheder (navnlig undervisningsministerier) i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, videregående uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og andre relevante myndigheder/organer og interessenter vil disse projekter navnlig:

 • Fremme samarbejde og gensidig læring blandt og mellem offentlige myndigheder med henblik på at fremme systemforbedringer og innovation i sektoren for videregående uddannelse.
 • Fremme inkluderende systemer for videregående uddannelse, som kan skabe de rette betingelser for, at studerende med forskellige baggrunde kan få adgang til og gennemføre læring. Der bør derfor lægges særlig vægt på personer med færre muligheder.
 • Øge kapaciteten hos videregående uddannelsesinstitutioner i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, organer med ansvar for videregående uddannelse og kompetente myndigheder (navnlig ministerier) ved at inddrage dem i fastlæggelsen, gennemførelsen og overvågningen af reformprocesser, til at modernisere deres videregående uddannelsessystemer, navnlig med hensyn til kvalitetssikring, forvaltning og finansiering.
 • Identificere synergier med igangværende EU-initiativer i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, på områder, der er omfattet af Erasmus+.

Kriterier for tilskudsberettigelse — deltiltag 3

Tilskudsberettigede deltagende organisationer (Hvem kan ansøge?)

For at være tilskudsberettigede skal ansøgerne (tilskudsmodtagere og tilknyttede enheder, hvis det er relevant) være offentlige eller private juridiske enheder, der falder ind under følgende kategorier:

 • videregående uddannelsesinstitutioner eller organisationer af videregående uddannelsesinstitutioner
 • organisationer eller institutioner, der er aktive på arbejdsmarkedet eller på uddannelses- og ungdomsområdet.

Disse enheder skal være etableret i et af de støtteberettigede lande:

 • en EU-medlemsstat
 • et tredjeland, der er associeret med programmet
 • et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, fra en tilskudsberettiget region. De tilskudsberettigede regioner, der er omfattet af denne aktion, er region 1, 25 , 36 , 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 og 11.

Koordinator

Blandt de enheder, der er beskrevet ovenfor, kan kun videregående uddannelsesinstitutioner eller organisationer af videregående uddannelsesinstitutioner være koordinatorer af en ansøgning vedrørende kapacitetsopbygning.

Generelle regler for videregående uddannelsesinstitutioner:

 • Videregående uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i en EU-medlemsstat eller i et tredjeland, der er associeret med programmet, skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter.
 • Videregående uddannelsesinstitutioner, der er etableret i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, skal anerkendes som sådanne af de kompetente myndigheder sammen med deres eventuelle tilknyttede enheder. De skal tilbyde komplette studieprogrammer, der fører til videregående uddannelser og anerkendte eksamensbeviser på videregående uddannelsesniveau7

Konsortiets sammensætning

Følgende minimumssammensætning skal overholdes:

 • mindst to EU-medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet.
  • hvert af disse lande skal involvere mindst én videregående uddannelsesinstitution.
 • mindst ét tilskudsberettiget tredjeland, der ikke er associeret med programmet
 • Antallet af deltagende organisationer fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet, skal være lig med eller højere end antallet af deltagende organisationer fra EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet.

Generelle regler for alle konsortier:

Med hensyn til overholdelse af minimumskriterierne for sammensætningen af konsortiet, der er beskrevet ovenfor, vil en organisation af videregående uddannelsesinstitutioner ikke blive betragtet som en videregående uddannelsesinstitution.

Geografisk placering (sted for aktiviteterne)

Aktiviteter skal finde sted i en af de deltagende organisationers land.

Projektets varighed:

Projekterne skal normalt vare 36 eller 48 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring).

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) via det elektroniske indsendelsessystem Funding and Tender Opportunities-portalen (FTOP).

Deltiltag 3

 • Indkaldelsens ID: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Emne-ID: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-3

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 8. februar kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Tildelingskriterier, der gælder for alle deltiltag

Projektet vurderes i en totrinsprocedure ud fra følgende kriterier:

Trin 1

Projektets relevans (højst 30 point)

 • Formål: Forslaget omhandler klart de fastsatte regionale prioriteter for målregionen/målregionerne og er relevant for målene og aktiviteterne i tiltaget vedrørende kapacitetsopbygning og deltiltaget. Det er en tilstrækkelig foranstaltning, som imødekommer de nuværende behov og begrænsninger i mållandet (eller -landene) eller målregionen (eller -regionerne), for målgrupperne og slutmodtagerne. Der tages hensyn til behovene hos deltagere med færre muligheder. Forslaget omhandler EU's overordnede prioriteter.
 • EU's værdier: Forslaget er relevant for respekt for og fremme af fælles EU-værdier såsom respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne samt bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling.
 • Mål: Målene er baseret på en grundig behovsanalyse. De er klart definerede, specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og tidsbestemte (SMART). De omhandler spørgsmål, der er relevante for de deltagende organisationer (i overensstemmelse med strategien for modernisering, udvikling af internationalisering af de omhandlede videregående uddannelsesinstitutioner), og udviklingsstrategierne for videregående uddannelse i de tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet.
 • Forbindelse til EU-politikker og -initiativer: Forslaget tager hensyn til og forbedrer komplementariteten/synergierne med Global Gateway-strategien (herunder investeringer og andre interventioner finansieret af EU) eller andre enheder (donorer, offentlige og private), hvor det er relevant.
 • EU-merværdi: Forslaget godtgør, at lignende resultater ikke ville kunne opnås uden samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner fra EU-medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet, og uden EU-tilskud.

Navnlig for deltiltag 2

Forslaget indeholder en klar analyse af, hvordan interventionsområdet reagerer på prioriterede områder for socioøkonomisk vækst og autonomi i den pågældende region, og fokuserer på innovative elementer og de nyeste metoder og teknikker inden for det udpegede interventionsområde.

Navnlig for deltiltag 3

Forslaget omhandler reformen og moderniseringen af de videregående uddannelsessystemer i overensstemmelse med udviklingsstrategierne i de omhandlede tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 30 point)

 • Sammenhæng: Den overordnede projektudformning sikrer overensstemmelse mellem projektmålene, metoderne, aktiviteterne og det foreslåede budget. Forslaget præsenterer et sammenhængende og omfattende sæt af passende aktiviteter, som skal opfylde de identificerede behov og skabe de forventede resultater.
 • Metode: Interventionslogikken er af god kvalitet, de planlagte outputs og resultater er sammenhængene og gennemførlige, og centrale forudsætninger og risici er blevet klart udpeget. Strukturen og indholdet af Logical Framework Matrix (LFM) er hensigtsmæssig, dvs. valget af objektivt verificerbare indikatorer, datatilgængelighed, baselinedata, målværdier osv.
 • Arbejdsplan: Arbejdsplanens kvalitet og effektivitet, herunder i hvilket omfang de ressourcer, der er tildelt arbejdspakkerne, er i overensstemmelse med deres mål og leverancer. Forholdet mellem ressourcer og forventede resultater er hensigtsmæssigt, og arbejdsplanen er realistisk med veldefinerede aktiviteter, tidsfrister, klare leverancer og milepæle.
 • Budget: Forslaget er omkostningseffektivt og tildeler de relevante finansielle ressourcer, som er nødvendige for at gennemføre projektet.
 • Kvalitetskontrol: Kontrolforanstaltninger (løbende kvalitetssikring, peerevalueringer, benchmarkaktiviteter, afbødende tiltag osv.) og kvalitetsindikatorer sikrer, at projektgennemførelsen er af høj kvalitet.
 • Miljømæssig bæredygtighed: Projektet er udformet på en miljøvenlig måde og omfatter grøn praksis (f.eks. miljøvenlige rejser) i alle projektfaser.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 20 point)

 • Forvaltning: Der er planlagt velfungerende forvaltningsordninger. Tidsplaner, forvaltningsstrukturer, samarbejdsordninger og ansvarsområderne er velafgrænsede og realistiske.
 • Sammensætning: Partnerskabet består af en passende blanding af organisationer med de nødvendige kompetencer, som er relevante for forslagets mål og de særlige elementer i dette deltiltag. Forslaget omfatter den mest hensigtsmæssige og forskelligartede række af ikke-akademiske partnere. For lande i region 2: For deltiltag 1 og 2 gives der prioritet til projekter, der involverer videregående uddannelsesinstitutioner fra provinser, landdistrikter og/eller mere fjerntliggende regioner. For lande i region 5a, 6, 7a, 8a: for deltiltag 1 og 2 gives der prioritet til projekter, der involverer videregående uddannelsesinstitutioner eller organisationer fra de mindst udviklede lande.
 • Opgaver: Roller og opgaver er fordelt ud fra hver partners specifikke knowhow, profiler og erfaringsniveau.
 • Samarbejde: Der foreslås effektive mekanismer til at sikre effektiv koordinering, kommunikation og konfliktløsning mellem partnerorganisationerne og andre relevante interessenter.
 • Engagement: Partnernes bidrag er betydelige, relevante og komplementære. Forslaget dokumenterer partnernes involvering, engagement og ejerskab over projektets specifikke mål og resultater, især fra de tredjelande, der ikke er associeret med programmet

Navnlig for deltiltag 2

Forslaget involverer relevante ikke-akademiske organisationer og interessenter, der tilfører merværdi til forslagets mål. For så vidt angår forslag, der har til formål at støtte værdikæder på centrale prioriterede investeringsområder på nationalt eller regionalt plan, indgår den private sektor i partnerskabet og er klart engageret på alle nødvendige niveauer.

Navnlig for deltiltag 3

Forslaget dokumenterer, at de kompetente nationale myndigheder med ansvar for videregående uddannelse er tilstrækkeligt involveret i styringen og gennemførelsen af tiltaget.

De forventede resultaters bæredygtighed, virkning og formidling (højst 20 point)

 • Udnyttelse: Forslaget dokumenterer, hvordan projektets resultater vil blive brugt af partnerne og af andre interessenter, og hvordan der vil blive sikret multiplikatoreffekter (herunder mulighed for reproduktion og udvidelse af resultatet af tiltaget på sektorniveau og på lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt niveau), og det indeholder metoder til måling af udnyttelsen i og efter projektets tilskudsperiode.
 • Formidling: Forslaget indeholder en klar og effektiv plan for formidling af resultater og passende aktiviteter, herunder deres timing, samt værktøjer og kanaler til at sikre, at resultaterne og fordelene formidles effektivt til alle relevante interessenter og ikkedeltagende publikum, således at det når ud til og tiltrækker relevante interessenter til resultaterne i og efter projektets tilskudsperiode.
 • Virkning: Forslaget sikrer en håndgribelig indvirkning på dets målgrupper og relevante interessenter på lokalt, nationalt eller regionalt niveau. Det indeholder foranstaltninger samt mål og indikatorer til måling af fremskridtene og vurdering af den forventede effekt (på kort og lang sigt) på individuelt, institutionelt og systemisk niveau.
 • Bæredygtighed: I forslaget forklares det, hvordan projektresultaterne vil blive opretholdt finansielt (efter tilskudsperioden) og institutionelt (aktiviteter og tjenester, der fortsat er til rådighed), hvordan der vil blive sikret lokalt ejerskab, og i givet fald hvordan den private sektor vil blive inddraget under og efter projektfinansieringen.

Navnlig for deltiltag 1

 • Forslaget sikrer en kontinuerlig og bæredygtig indsats mod de eksisterende hindringer og forbedringen af adgangen for studerende og personale med færre muligheder til de læringsmuligheder og ressourcer, der tilbydes af de videregående uddannelsesinstitutioner.
 • Forslaget forventes at øge kapaciteten til internationalt samarbejde for institutioner i tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Navnlig for deltiltag 2

 • Forslaget vil have en betydelig virkning på institutionerne i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, navnlig på udviklingen af deres innovationskapacitet og moderniseringen af deres forvaltning, når de åbner sig for samfundet som helhed, arbejdsmarkedet og den øvrige verden.
 • Forslaget dokumenterer dets potentiale til at påvirke samfundet og/eller den økonomiske sektor generelt.

Navnlig for deltiltag 3

 • Forslaget dokumenterer, hvordan projektet vil føre til politiske reformer eller modernisering inden for videregående uddannelse på systemniveau.

Ansøgningerne kan opnå op til 100 point. For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point (ud af 100 point i alt). De skal desuden opnå mindst halvdelen af det højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne "Projektets relevans" og "Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse" og 10 point for kategorierne "Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne" og "Virkning").

I tilfælde af ens pointtal mellem projekter prioriteres projekter, der har opnået højest pointtal under kriteriet "Relevans". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Kvalitet af projektets udformning og gennemførelse". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Indvirkning".

Hvis dette ikke gør det muligt at fastlægge prioriteten, kan der foretages en yderligere prioritering ved at overveje den samlede projektportefølje og opnåelsen af positive synergier mellem projekter eller andre faktorer i forbindelse med indkaldelsens mål. Disse faktorer vil blive dokumenteret i panelets rapport.

Derefter rangordnes forslag i faldende rækkefølge efter region og deltiltag.

Trin 2

Når der er tale om forslag, som bedømmelsesudvalget foreslår støttet (og optaget på reservelisten), høres EU-delegationerne i de relevante tilskudsberettigede tredjelande, som ikke er associeret med programmet.

Kun projekter, der accepteres efter høring af EU-delegationerne, vil blive indstillet til EU-tilskud inden for grænserne af det tilgængelige budget for hver region.

Der fastsættes et vejledende budget for hvert af de tre deltiltag. Der kan dog ske en budgetoverførsel fra et deltiltag til et andet.

Yderligere oplysninger

Imødekommelse af en ansøgning er ikke ensbetydende med et løfte om tildeling af et tilskud, der svarer til det beløb, som ansøgeren har ansøgt om. Det tilskud, der ansøges om, kan nedsættes på grundlag af de finansielle bestemmelser, der finder anvendelse på tiltagets dele, og resultatet af evalueringen.

Generelt og inden for rammerne af de eksisterende nationale og europæiske retlige rammer bør resultaterne gøres tilgængelige som åbne uddannelsesressourcer og på relevante faglige, sektorspecifikke eller kompetente myndigheders platforme. Forslaget beskriver, hvordan data, materialer, dokumenter, audiovisuelt indhold og aktiviteter på sociale medier, der er produceret, vil blive stillet frit til rådighed og udbredt via åbne licenser, og forslaget indeholder ikke uforholdsmæssigt store begrænsninger.

Planlægning af et projekt

Følgende punkter bør tages i betragtning:

1. Partnerinstitutioners engagement i projektet

Et effektivt projekt vedrørende kapacitetsopbygning skal sikre stærk deltagelse af alle partnerinstitutioner, især institutioner i tredjelande, der ikke er associeret med programmet. Delt ejerskab ved planlægningen af forslaget vil gøre dem ansvarlige for projektresultaterne og projektets bæredygtighed. Projekter vedrørende kapacitetsopbygning kan involvere "associerede partnere", som bidrager til gennemførelsen af særlige projektopgaver/projektaktiviteter eller understøtter udbredelsen og bæredygtigheden af projektet. I kontraktlig henseende betragtes "associerede partnere" ikke som en del af projektpartnerne, og de modtager ikke tilskud.

2. Behovsanalyser

Vurderingen af behov er det første trin i udviklingen af et kapacitetsopbygningsforslag. En behovsvurdering har til formål at udpege de områder, der skal styrkes, og årsagerne til manglerne på disse områder. Dette vil derefter blive lagt til grund for udformningen af passende interventioner til afhjælpning af disse mangler med henblik på at opbygge de videregående uddannelsesinstitutioners kapacitet.

3. Gennemførelse og overvågning

Når behovsanalysen er udført, kan der fastlægges en gennemførelsesplan, der omhandler de udpegede mangler.

Der bør tages hensyn til følgende centrale elementer:

 • Modernisering/nye undervisningsplaner: Projekter, der omfatter "udvikling af undervisningsplaner", forventes at indebære kurser for undervisere og omhandle relaterede spørgsmål som kvalitetssikring og dimittenders beskæftigelsesegnethed via forbindelser til arbejdsmarkedet. Studieprogrammer bør være officielt akkrediterede eller certificerede inden udløbet af projektets tilskudsperiode. Nye eller opdaterede kurser skal påbegyndes i projektets levetid med et passende antal studerende og omskolede undervisere og skal afholdes i mindst en tredjedel af projektets varighed. Undervisning i forbindelse med projekter vedrørende reform af undervisningsplaner kan også være rettet mod administrativt personale som bibliotekarer, laboratoriemedarbejdere og IT-medarbejdere. Projekter bør integrere perioder med virksomhedspraktik for studerende i de moderniserede undervisningsplaner. Praktikperioderne skal have en rimelig varighed, så de studerende kan tilegne sig de nødvendige færdigheder.
 • Inddragelse af studerende: Projekterne bør inddrage de studerende (f.eks. i udarbejdelse af nye studieprogrammer), ikke kun i projektets test-/pilotfase.
 • Mobilitet for personale og studerende: Mobilitet skal være målrettet mod studerende og personale fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet, og er henvendt til: personale (f.eks. ledere, forsknings- og teknologioverførsel samt teknisk og administrativt personale), som ansat under officiel kontrakt i de tilskudsmodtagende institutioner og involveret i projektet, studerende [på en kort uddannelse, en bacheloruddannelse, en masteruddannelse eller en ph.d.], som er indskrevet på en af de tilskudsmodtagende institutioner. Mobilitet for studerende i og mellem EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, er ikke tilskudsberettiget. Mobiliteten skal være af rimelig varighed for at sikre læring og tilegnelse af de nødvendige færdigheder i overensstemmelse med projektets mål og bør ikke være kortere end én uge. Fysisk mobilitet bør kombineres med virtuel mobilitet. Sådan mobilitetsaktiviteter kan anvendes til at forberede, understøtte og følge op på fysiske mobilitetsaktiviteter. De kan også tilrettelægges til personer med særlige behov eller begrænsede muligheder for at hjælpe dem med at overvinde forhindringerne i forbindelse med et længerevarende fysisk mobilitetsophold.
 • Kvalitetssikring skal være en integreret del af projektet for at sikre, at projekter vedrørende kapacitetsopbygning leverer de forventede resultater og opnår en virkning, der rækker ud over selve partnerskabet. Der skal iværksættes foranstaltninger til kvalitetskontrol, herunder indikatorer og benchmarks, som skal sikre, at projektet gennemføres med høj kvalitet, rettidigt og inden for budgettet.
 • ​​​​​​Konsortieaftale: Af praktiske og juridiske årsager anbefales det kraftigt at indføre interne ordninger blandt medlemmerne af konsortiet, som gør det muligt at håndtere ekstraordinære eller uforudsete omstændigheder.  Aftalen kan underskrives af medlemmerne af konsortiet ved projektets begyndelse.
 • Udstyr: Kun køb af udstyr, der er direkte relevante for deltiltagets mål, og som foretages senest 12 måneder inden projektets afslutning, anses for støtteberettigede udgifter. Udstyr er alene beregnet til de videregående uddannelsesinstitutioner i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som deltager i partnerskabet, hvor det skal registreres i de officielle fortegnelser hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som det er købt til.
 • Virkning og bæredygtighed: Projekter vedrørende kapacitetsopbygning forventes at få langsigtet strukturel indvirkning i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet. Forslaget skal dokumentere den forventede virkning på de tre niveauer (individuelt, institutionelt og system), hvis det er relevant, og bør angive en metode og værktøjer til måling heraf. Miljøvenlig gennemførelse: Projekterne bør benytte miljøvenlige praksisser ved gennemførelsen af aktiviteter, herunder projektstyring. Projekterne forventes systematisk at registrere og beregne deltagernes individuelle transportrelaterede CO2-fodaftryk. Fri adgang: Forslaget bør sikre, at de producerede materialer, dokumenter og medier vil blive stillet frit til rådighed og udbredt via åbne licenser og uden uforholdsmæssigt store begrænsninger.

Hvilke finansieringsregler gælder?

Dette tiltag følger en finansieringsmodel med faste beløb. Størrelsen af det faste engangsbidrag bestemmes for hvert tilskud på grundlag af det anslåede budget til det tiltag, som ansøgeren har foreslået. Den tilskudsydende myndighed fastsætter det faste beløb for hvert tilskud på grundlag af forslaget, vurderingsresultatet, finansieringssatsen på 90 % og det maksimale tilskudsbeløb.

EU-tilskuddet pr. projekt er følgende:

 • For deltiltag -1 — Fremme af adgang til samarbejde inden for videregående uddannelser: mellem 200 000 EUR og 400 000 EUR pr. projekt
 • For deltiltag -2 — Partnerskaber for omstilling inden for videregående uddannelse: mellem 400 000 EUR og 800 000 EUR pr. projekt
 • For deltiltag -3 — Projekter vedrørende strukturreformer: mellem 600 000 EUR og 1 000 000 EUR pr. projekt.

Hvordan fastsættes projektets faste beløb?

Ansøgerne skal udfylde en detaljeret budgetoversigt i overensstemmelse med ansøgningsskemaet under hensyntagen til følgende:

 • Tilskudsmodtagerne bør anføre et tilstrækkeligt detaljeret budget, der er opstillet i sammenhængende arbejdspakker (f.eks. opdelt i "projektstyring", "uddannelse", "tilrettelæggelse af arrangementer", "forberedelse og gennemførelse af mobilitet", "kommunikation og formidling", "kvalitetssikring", "udstyr" osv.).
 • Forslaget skal beskrive de aktiviteter/leverancer, der er omfattet af hver arbejdspakke.
 • Ansøgerne skal i deres forslag angive en fordeling af de anslåede omkostninger, som viser andelen pr. arbejdspakke (og inden for hver arbejdspakke den andel, der er tildelt hver tilskudsmodtager og hver tilknyttet enhed).
 • De beskrevne omkostninger kan dække personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).
 • Omkostningerne til udstyr bør højst udgøre 35 % af det tildelte EU-tilskud, og EU-tilskuddet dækker 100 % af de tilskudsberettigede omkostninger.
 • Underentreprisen bør højst udgøre 10 % af det tildelte EU-tilskud.
 • Finansiel støtte til tredjemand er ikke tilladt.
 • Omkostninger i forbindelse med frivillige, der er involveret i projektet, er tilladt. De skal tage form af enhedsomkostninger som defineret i Kommissionens afgørelse om enhedsomkostninger for frivillige9 .
 • Enhedsomkostninger for SMV'er er ikke tilladt.

Forslagene evalueres efter standardprocedurerne for evaluering med assistance fra interne og/eller eksterne eksperter. Eksperterne vil vurdere forslagenes kvalitet i forhold til de krav, der er fastlagt i indkaldelsen, og tiltagets forventede virkning, kvalitet og effektivitet.

Projektets resultater vil blive evalueret, når opgaverne er afsluttet. Finansieringsordningen vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Flere oplysninger kan findes i del C "Tjek, at de finansielle betingelser er opfyldt" samt i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

 • 1 Se definitionen af ny organisation i del D — Ordliste. ↩ back
 • 2 Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag. ↩ back
 • 3 Uddannelse på mindst niveau 5 ifølge International Standard Classification of Education (ISCED 2013). Postsekundær ikke-tertiæruddannelse på niveau 4 ifølge ISCED 2011 accepteres ikke ↩ back
 • 4 Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag. ↩ back
 • 5 Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag. ↩ back
 • 6 Organisationer fra Syrien (region 3) kan ikke deltage i dette deltiltag ↩ back
 • 7 Uddannelse på mindst niveau 5 ifølge International Standard Classification of Education (ISCED 2013). Postsekundær ikke-tertiæruddannelse på niveau 4 ifølge ISCED 2011 accepteres ikke ↩ back
 • 8 Undtagelse: I tredjelande, der ikke er associeret med programmet, hvor antallet af videregående uddannelsesinstitutioner, der er anerkendt af de kompetente nationale myndigheder, er lavere end fem i hele landet, eller hvor én enkelt institution repræsenterer mere end 50 % af landets samlede antal studerende, vil ansøgninger med kun én videregående uddannelsesinstitution blive accepteret. ↩ back
 • 9 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf ↩ back
Tagged in:  Higher education