Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Fothú acmhainneachta San Ardoideachas

Tacaíonn an ghníomhaíocht Fothú Acmhainneachta san Ardoideachas (FAA) le tionscadail comhair idirnáisiúnta atá bunaithe ar chomhpháirtíochtaí iltaobhacha idir eagraíochtaí atá gníomhach i réimse an ardoideachais. Ní mór gníomhaíochtaí agus torthaí tionscadal FAA a bheith dírithe ar leas na dtíortha incháilithe nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, agus ar leas a gcóras agus a n‑institiúidí ardoideachais. I gcomhréir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) agus le Comhaontú Pháras, tacaíonn sí le hábharthacht, cáilíocht, nuachóiriú agus freagrúlacht an ardoideachais i dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár chun aghaidh a thabhairt ar an téarnamh socheacnamaíoch, fás agus rathúnas agus freagra a thabhairt ar threochtaí atá ann le déanaí, go háirithe domhandú eacnamaíoch ach chomh maith leis sin an meath atá ann le déanaí ar fhorbairt dhaonna, leochaileacht agus neamhionannas sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil atá ag méadú.

Cuspóirí na gníomhaíochta

I dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, is é seo a leanas go sonrach a dhéanfar leis an ngníomhaíocht:

 • Feabhas a chur ar cháilíocht an ardoideachais agus a ábharthacht do mhargadh an tsaothair agus don tsochaí a fheabhsú;
 • Feabhas a chur ar leibhéal inniúlachtaí, scileanna agus acmhainneacht infhostaitheachta mac léinn in institiúidí ardoideachais ach cláir oideachais nua, ábhartha agus nuálacha a fhorbairt;
 • Oideachas cuimsitheach, comhionannas, cothromas, neamh‑idirdhealú agus cur chun cinn inniúlachtaí sibhialta a chur chun cinn san ardoideachas;
 • Feabhas a chur ar an teagasc, na sásraí measúnaithe d’fhoireann agus do mhic léinn institiúidí ardoideachais, dearbhú cáilíochta, bainistíocht, rialachas, cuimsiú, nuálaíocht, an bonn eolais, inniúlachtaí digiteacha agus fiontraíochta, chomh maith le hidirnáisiúnú na n‑institiúidí ardoideachais;
 • Inniúlachtaí institiúidí ardoideachais, comhlachtaí atá i gceannas ar an ardoideachas agus na n‑údarás inniúil a mhéadú chun a gcórais ardoideachais a nuachóiriú, go háirithe i dtéarmaí rialachais agus maoinithe, trí thacú le sainiú, le cur chun feidhme agus le monatóireacht a dhéanamh ar phróisis athchóirithe;
 • Feabhas a chur ar oiliúint múinteoirí agus ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach chun tionchar a imirt ar cháilíocht fhadtéarmach an chórais oideachais;
 • Comhar institiúidí, fothú acmhainneachta agus malartú dea‑chleachtas a spreagadh;
 • An comhar a chothú ar fud réigiúin éagsúla den domhan trí thionscnaimh chomhpháirtíochta.

Tionchar measta

 • Ní hamháin go n‑aistreoidh institiúidí ardoideachais nuachóirithe eolas ach cruthóidh siad luach eacnamaíoch agus sóisialta freisin ach a gcuid torthaí teagaisc agus taighde a aistriú chuig an bpobal/tír;
 • Rochtain fheabhsaithe ar ardoideachas agus cáilíocht fheabhsaithe ardoideachais, go háirithe do dhaoine ar lú na deiseanna atá acu agus sna tíortha is boichte sna réigiúin éagsúla;
 • Rannpháirtíocht mhéadaithe institiúidí ardoideachais atá lonnaithe i gceantair iargúlta;
 • Rialachas le haghaidh ceapadh beartas agus cur chun feidhme beartas atá éifeachtúil agus éifeachtach i réimse an ardoideachais;
 • Comhtháthú réigiúnach agus bunú uirlisí inchomparáide aitheantais agus dearbhaithe cáilíochta chun tacú le comhar acadúil agus le soghluaisteacht do mhic léinn, don fhoireann agus do thaighdeoirí;
 • Nasc agus comhar níos láidre leis an earnáil phríobháideach, ag cur nuálaíocht agus fiontraíocht chun cinn;
 • Ailíniú an domhain acadúil le margadh an tsaothair, ag cur le hinfhostaitheacht na mac léinn;
 • Ciall tionscnaíochta agus fiontraíochta mhéadaithe i measc na mac léinn;
 • Leibhéal inniúlachta digití méadaithe do mhic léinn agus don fhoireann;
 • Úinéireacht institiúideach ar na torthaí FAA, ag cinntiú inbhuanaitheachta dá réir;
 • Úinéireacht náisiúnta ach cleachtais dhearfacha agus dea‑chleachtais a thriail agus a phríomhshruthú san ardoideachas;
 • Inniúlacht mhéadaithe agus gairmiúlacht chun oibriú ar leibhéal idirnáisiúnta: inniúlachtaí bainistíochta agus straitéisí idirnáisiúnaithe feabhsaithe.

Tosaíochtaí na gníomhaíochta

Tá coinne leis go rannchuideoidh an ghníomhaíocht leis na tosaíochtaí seo a leanas:

An Comhaontú Glas 

Tá córais Ardoideachais ríthábhachtach chun tacú leis an gComhaontú Glas, trí eolas, inniúlachtaí, scileanna agus luachanna a fhorbairt, rud a d’fhéadfadh athrú as cuimse ar iompraíocht daoine a chumasú. Sa chomhthéacs seo, tabharfar tosaíocht do thionscadail a bhfuil sé d’aidhm acu:

 • tacú le nuachóiriú na ngeilleagar, iad a dhéanamh níos iomaíche agus níos nuálaí, agus aistriú glas cóir á chinntiú an tráth céanna, poist ghlasa a spreagadh agus an bealach a réiteach do shochaí atá aeráidneodrach; le cur chuige atá claochlaitheach ó thaobh inscne de, nach bhfuil dírithe go heisiach ar réimsí ina bhfuil ceannas ag fir
 • freagraí is infheidhme a sholáthar ar dhúshláin chomhshaoil, lena n‑áirítear forbairt uirbeach agus tuaithe, fuinneamh glas agus éifeachtúil, bainistiú sláinte, uisce agus dramhaíola, iompar inbhuanaithe, gaineamhlú, cailliúint bithéagsúlachta agus úsáid inbhuanaithe acmhainní nádúrtha, slabhraí luacha agraibhia a neartú ar an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach;
 • feasacht, inbhuanaitheacht agus athléimneacht aeráide a mhéadú, i ngach earnáil den tsochaí agus den gheilleagar 
 • dlús a chur leis an aistriú i dtreo geilleagar cóir glas ciorclach agus dul i ngleic le dúshláin chomhshaoil réigiúnacha agus thrasréigiúnacha, go háirithe trí naisc leis an earnáil phríobháideach a neartú agus tríd an eolas agus na scileanna glasa is gá le haghaidh lucht saothair nua-aimseartha a fheabhsú;
 • inniúlachtaí in earnálacha inbhuanaitheachta éagsúla, scileanna, straitéisí agus modheolaíochtaí earnála glasa chomh maith le curaclaim atá dírithe ar an todhchaí agus lena bhfreastalaítear ar bhealach níos fearr ar riachtanais daoine aonair a fhorbairt.

An claochlú digiteach 

Cáilíocht agus cuimsitheacht an oideachais a mhéadú trí theicneolaíochtaí digiteacha, fad is a chuirtear ar a gcumas d’fhoghlaimeoirí inniúlachtaí digiteacha fíor-riachtanacha agus scileanna digiteacha earnáil‑sonracha a fháil, baineann tábhacht straitéiseach leo sin le haghaidh an Aontais agus roinnt mhaith tíortha ar fud an domhain. Tá tionchar an chlaochlaithe dhigitigh ar an gcóras ardoideachais ag dul i méid, ach tá ról fíor-riachtanach aige freisin chun leas a bhaint as tairbhí an chlaochlaithe, a dheiseanna a thapú agus dul i ngleic le deighiltí digiteacha.  Sa chomhthéacs seo, tabharfar tosaíocht do thionscadail a bhfuil sé d’aidhm acu:

 • tacú le forbairt agus le glacadh scileanna digiteacha chun an claochlú digiteach a dhéanamh chomh cuimsitheach agus chomh hionchuimsitheach agus is féidir;
 • cuidiú leis an deighilt dhigiteach a laghdú tríd an litearthacht dhigiteach, an fhiontraíocht dhigiteach, cláir agus straitéisí atá íogair ó thaobh inscne de, a chur chun cinn i limistéir iargúlta agus limistéir thuaithe agus i bpobail leochaileacha go sonrach;
 • réitigh nascachta a fhorbairt lena gcumhachtófar saoránaigh tríd an gcianfhoghlaim agus trí nuálaíochtaí teagaisc;
 • tacú leis an ngeilleagar digiteach agus inniúlachtaí eolaíocha, teicniúla agus nuálaíochta a threisiú trí naisc a chothú idir oideachas, taighde agus gnó i réimse an digitithe, lena n‑áirítear trí thionscadail a bhaineann leis an mbonneagar digiteach, bainistíocht sonraí agus digitiú FBM/gnó;
 • feabhas a chur ar éiceachórais oideachais dhigitigh, trí scileanna agus inniúlachtaí digiteacha múinteoirí agus foirne acadúla a threisiú.

Imeascadh imirceach 

Tá príomhról ag córais oideachais agus oiliúna chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na himirce mar aon le tairbhí na himirce a fhíorú. Cuidíonn siad le nuatheachtaithe na scileanna is gá don mhargadh saothair a fháil agus cultúir an Stáit óstaigh a thuiscint agus cuidíonn siad leis an daonra dúchasach a bheith oscailte don éagsúlacht agus d’athruithe. Sa chomhthéacs seo, tabharfar tosaíocht do thionscadail a bhfuil sé d’aidhm acu:

 • tacú le céimeanna agus le dintiúir a aithint agus rannchuidiú le córas réigiúnach aistrithe creidiúna chun nascacht réimsí ardoideachais réigiúnacha agus idir‑réigiúnach a fhorbairt;
 • rochtain ar an oideachas a dheonú d’imircigh agus do dhaoine easáitithe i dtíortha óstacha, lena n‑áirítear oideachas teanga agus scoláireachtaí;
 • múnlaí iomlánaíocha a fhorbairt lena dtugtar aghaidh ar riachtanais uathúla na mac léinn ar dídeanaithe iad agus rochtain ar an oideachas a chinntiú lena ngabhfaidh tacaíocht láidir don fhorbairt acadúil, shóisialta, fhisiciúil agus shíceolaíoch.

Rialachas, síocháin, slándáil agus forbairt an duine 

Tiomantas don smacht reachta, cearta an duine agus cearta bunúsacha, an comhionannas, an daonlathas agus dea‑rialachas, is iad bunchloch na sochaithe atá cothrom agus rathúil. Is féidir leis an ngníomhaíocht sin cuidiú leis an mbunchloch a leagan chun saoránacht ghníomhach a neartú agus chun saineolas sonrach a thógáil sna réimsí sin. Is féidir le tionscadail FAA cuidiú le réitigh fhadtéarmacha ar fhadhbanna a bhaineann le rialachas lag san ardoideachas a aithint. Sa chomhthéacs sin, tabharfar tosaíocht do thionscadail arb é is aidhm dóibh tacú leis an gcomhar acadúil agus do thionscnaimh sna réimsí seo a leanas:

 • rialachas, smacht reachta, daonlathas, luachanna bunúsacha, cosaint chearta an duine, agus an troid in aghaidh an éillithe;
 • troid in aghaidh an idirdhealaithe, litearthacht sna meáin agus ról na meán neamhspleách agus na sochaí sibhialta a chur chun cinn;
 • síocháin agus slándáil, forbairt dhaonna, idirphlé idirchultúrtha, urraim ar an éagsúlacht, caoinfhulaingt, comhionannas inscne, mná agus cumhachtú na hóige;
 • cearta sóisialta, eacnamaíocha agus cultúir, sláinte agus folláine.

Fás inbhuanaithe agus poist 

Tá gá le hardoideachas chun scileanna a fhorbairt don saol agus don obair. Tacaíonn ardoideachas freisin le hinfhostaitheacht agus is réamhchoinníoll don fhás inbhuanaithe é. Príomhchuspóir is ea go rachfar i ngleic leis an mímheaitseáil atá ann cheana idir torthaí an oideachais agus éilimh an mhargaidh saothair, lena n‑áirítear tríd an bhfoghlaim obairbhunaithe a fhorbairt. Sa chomhthéacs seo, tabharfar tosaíocht do thionscadail a bhfuil sé d’aidhm acu:

 • tairiscint agus glacadh le scileanna Eolaíochta, Teicneolaíochta, Innealtóireachta, Ealaíon agus Matamaitice (STEAM) ‑ agus cuimsitheacht ghaolmhar inscne ‑ a chothú lena ngabhfaidh nascálacha leis an aistriú glas atá cóir ar bhonn sóisialta i dtreo na haeráidneodrachta;
 • fiontraíocht na hóige agus na mban a chur chun cinn, moil fiontraíochta agus gnólachtaí nuathionscanta a fhorbairt chun cuidiú le deiseanna fostaíochta áitiúla a ghiniúint agus imirce daoine oilte a chosc;
 • naisc idir an earnáil acadúil, taighde agus gnó a neartú chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais scileanna atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, go príomha an fhiontraíocht, agus na scileanna is gá chun slabhraí luacha a fhorbairt ar leibhéil náisiúnta agus réigiúnacha;
 • tacú le huas‑sciliú na ndaoine óga;
 • naisc leis an margadh saothair a neartú chun cruthú post, deiseanna poist agus rannpháirtíocht na hearnála príobháidí san fhorbairt scileanna a chur chun cinn;
 • an t‑oideachas bunscoile agus meánscoile agus an oiliúint inseirbhíse a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar chúiseanna struchtúracha na luathfhágála scoile agus neamh-chomhionannais mharthanacha eacnamaíocha agus inscne a chomhrac.

Le haghaidh Shnáithe 1 agus 2, is mar a leanas atá feidhm ag na tosaíochtaí thuas i ngach comhthéacs réigiúnach:

 • Na Balcáin Thiar: An Comhaontú Glas; An claochlú digiteach; Imeascadh imirceach; Rialachas, síocháin, slándáil agus forbairt an duine; Fás agus poist inbhuanaithe
 • Comharsanacht an Oirthir: An Comhaontú Glas; An claochlú digiteach; Imeascadh imirceach; Rialachas, síocháin, slándáil agus forbairt an duine; Fás agus poist inbhuanaithe
 • Deisceart na Meánmhara: An Comhaontú Glas; An claochlú digiteach; Imeascadh imirceach; Rialachas, síocháin, slándáil agus forbairt an duine; Fás agus poist inbhuanaithe
 • An Áise: An Comhaontú Glas; An claochlú digiteach; Rialachas, síocháin, slándáil agus forbairt an duine; Fás agus poist inbhuanaithe
 • An Áise Láir: An Comhaontú Glas; Fás agus poist inbhuanaithe
 • An Meánoirthear: An Comhaontú Glas; Fás agus poist inbhuanaithe
 • An tAigéan Ciúin: An Comhaontú Glas; Fás agus poist inbhuanaithe
 • An Afraic fho-Shahárach: An Comhaontú Glas; An claochlú digiteach; Imeascadh imirceach; Rialachas, síocháin, slándáil agus forbairt an duine; Fás agus poist inbhuanaithe
 • Meiriceá Laidineach: An Comhaontú Glas; An claochlú digiteach; Rialachas, síocháin, slándáil agus forbairt an duine; Fás agus poist inbhuanaithe
 • Muir Chairib: An Comhaontú Glas; Rialachas, síocháin, slándáil agus forbairt an duine; Fás agus poist inbhuanaithe

Spriocanna geografacha

Is féidir tionscadail FAA a chur chun feidhme mar a leanas:

 • Tionscadail náisiúnta, is é sin tionscadail a bhaineann le hinstitiúidí ó thír incháilithe amháin nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár;
 • Tionscadail iltíre (Réigiúnacha) laistigh de Réigiún incháilithe amháin;
 • Tionscadail iltíre a bhaineann le níos mó ná Réigiún incháilithe amháin (Tras‑réigiúnach). Le tionscadail thras‑réigiúnacha, ní mór aghaidh a thabhairt ar réimsí tosaíochta atá ábhartha le haghaidh na Réigiún uile atá i gceist, a n‑ábharthacht do gach Réigiún a léiriú agus údar cuí a thabhairt leis sin le hanailís mhionsonraithe ar riachtanais agus ar chuspóirí coiteanna.

Úsáidfear buiséad ghníomhaíocht FAA chun tacú le tionscadail mar a leanas:

 • Tionscadail Náisiúnta agus Réigiúnacha: 90 % de bhuiséad na gníomhaíochta go táscach
 • Tionscadail thras‑réigiúnacha: 10 % de bhuiséad na gníomhaíochta go táscach

Tá sé d’aidhm ag an tionscadal tacú le héagsúlacht théamach tionscadal agus le hionadaíocht gheografach dhóthanach laistigh de Réigiún i dtéarmaí an líon tionscadal in aghaidh na tíre.

Tá buiséad sainithe ann le haghaidh gach réigiúin. Le haghaidh na hAfraice fo‑Shaháraí, ní bheidh fáil ag tír ar bith ar níos mó ná 8 % den mhaoiniú atá leithdháilte don Réigiún.

Tá tuilleadh eolais maidir leis na méideanna atá le fáil foilsithe ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Snáitheanna tionscadail

Chun freagra a thabhairt ar na dúshláin éagsúla sna tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, tá trí Shnáithe shonracha sa ghníomhaíocht FAA:

Snáithe–1 - Rochtain ar chomhar san ardoideachas a chothú

Tá an Snáithe seo deartha chun institiúidí ardoideachais agus gníomhaithe mionscála ag a bhfuil níos lú taithí a mhealladh chuig an ngníomhaíocht FAA chun rochtain ar eagraíochtaí is nuatheachtaí a éascú1 . Ba cheart do na comhpháirtíochtaí sin gníomhú mar chéad chéim d’institiúidí ardoideachais agus d’eagraíochtaí ag a bhfuil acmhainn oibríochtúil níos lú atá lonnaithe i dtríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár rochtain a fháil ar bhealaí chun freastal ar dhaoine ar lú na deiseanna atá acu agus na bealaí sin a mhéadú. Maoineofar leis an Snáithe sin tionscadail mhionscála chun an bhearna idirnáisiúnaithe a laghdú i measc institiúidí ardoideachais ó thíortha incháilithe nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, ón tír chéanna nó ón Réigiún céanna. Leis na tionscadail faoin Snáithe seo, díreofar go príomha ar na réimsí seo a leanas i dtríú tíortha nach bhfuil bainteach leis an gClár:

 • Institiúidí ardoideachais ó thíortha is lú forbairt nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár;
 • Institiúidí ardoideachais atá lonnaithe i réigiúin/limistéir iargúlta i dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár;
 • Nuatheachtaithe nó institiúidí ardoideachais agus dámha ag a bhfuil níos lú taithí ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár;
 • Mic léinn agus baill foirne ar lú na deiseanna atá acu.

Gníomhaíochtaí

Ba cheart do na gníomhaíochtaí a mholtar agus do na torthaí tionscadail breisluach soiléir a bheith acu do na tairbhithe ar a ndírítear. Tá liosta neamhchuimsitheach gníomhaíochtaí féideartha ar fáil thíos:

Gníomhaíochtaí arb é is aidhm dóibh acmhainneacht bainistíochta/riaracháin na n‑institiúidí ardoideachais ar a ndírítear a fheabhsú, cuir i gcás:

 • an rialachas ollscoile a athchóiriú agus a nuachóiriú, agus cuimsítear leis sin seirbhísí a fheabhsú, go háirithe chun leasa na mac léinn (treoraíocht mac léinn, comhairleoireacht agus treoshuíomh poist, srl.);
 • oifigí caidrimh idirnáisiúnta a bhunú nó a neartú agus straitéisí idirnáisiúnaithe a fhorbairt;
 • aonaid agus próisis/straitéisí dearbhaithe cáilíochta nua a bhunú nó cinn atá ann cheana a fhorbairt laistigh d’institiúidí ardoideachais;
 • acmhainneacht aonad pleanála agus meastóireachta a chruthú nó a mhéadú;
 • sásraí a fheabhsú chun torthaí ó thionscadail comhair idirnáisiúnta a chur in iúl agus a scaipeadh;
 • acmhainní a fhorbairt chun tacú le gníomhaíochtaí soghluaisteachta mac léinn agus foirne.

Gníomhaíochtaí arb é is aidhm dóibh oideachas ardcháilíochta agus ábhartha a chinntiú, cuir i gcás:

 • modúil nó cláir staidéir, treoshuíomhanna teicniúla nó gairmiúla clár;
 • cláir dianstaidéir a bhunú a thabharfaidh mic léinn agus foireann teagaisc ó institiúidí ardoideachais rannpháirteacha le chéile ar feadh tréimhsí staidéir níos giorra;
 • inniúlachtaí a fhorbairt le haghaidh mac léinn iarchéime agus foirne acadúla chomh maith lena soghluaisteacht a chur chun cinn;
 • cúrsaí oiliúna a chur chun feidhme le haghaidh foirne acadúla institiúidí ardoideachais;
 • sineirgí a chruthú agus na naisc leis an earnáil ghnó agus le haon eagraíochtaí príobháideacha nó poiblí atá gníomhach i margadh an tsaothair agus i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige a neartú.

Gníomhaíochtaí arb é is aidhm dóibh inrochtaineacht na mac léinn/na foirne ar lú na deiseanna atá acu a mhéadú, cuir i gcás:

 • conairí agus deiseanna foghlama cianda agus cuimsitheacha a fhorbairt ach leas a bhaint as an teicneolaíocht dhigiteach agus as an ríomhfhoghlaim le haghaidh mic léinn leochaileacha;
 • an teicneolaíocht dhigiteach a thabhairt cothrom le dáta chun seirbhísí sonracha a fhorbairt arb é is aidhm dóibh deiseanna foghlama cothroma agus córa a chinntiú do mhic léinn faoi mhíchumas;
 • tionscnaimh a chur chun cinn atá dírithe ar idirdhealú dearfach ach mná agus mionlaigh eitneacha/reiligiúnacha a chumhachtú;
 • tionscnaimh a fhorbairt lena dtabharfar aghaidh ar bhacainní atá roimh ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste i ndáil le rochtain á fáil ar dheiseanna foghlama, agus lena ndéanfar na bacainní sin a laghdú;
 • rannchuidiú le timpeallachtaí cuimsitheacha a chruthú a chothaíonn cothromas agus comhionannas, agus atá freagrúil do riachtanais an phobail i gcoitinne.

Snáithe–2 - Comhpháirtíochtaí le haghaidh claochlaithe san ardoideachas

Le tionscadail faoin Snáithe seo tabharfar cineálacha nua cur chuige agus tionscnaimh nua isteach san ardoideachas, bunaithe ar phiarfhoghlaim agus ar aistriú taithí agus dea‑chleachtais a dhéanann difear ní hamháin do na hinstitiúidí ach don tsochaí i gcoitinne freisin. . Ba cheart tionchar suntasach agus fadtéarmach a bheith ag torthaí na dtionscadal ar na hinstitiúidí ardoideachais ar a ndírítear tar éis shaolré na dtionscadal agus dul chun tairbhe na sochaí ina hiomláine dá bharr.

Go sonrach, tabharfaidh na tionscadail sin na gnéithe seo a leanas le chéile chun tairbhe institiúidí ardoideachais sna tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár:

 • Nuálaíocht san ardoideachas chun a ábharthacht do mhargadh an tsaothair agus don tsochaí a fheabhsú. Tá coinne leis go dtabharfaidh na tionscadail bheartaithe aghaidh ar neamhréireanna idir cheanglais fostóirí agus tairiscintí institiúidí ardoideachais agus go molfaidh siad réitigh chomhtháite ionas go mbeidh na mic léinn níos infhostaithe. Is féidir é sin a dhéanamh ach idirghabhálacha cuimsitheacha a chur chun feidhme lena gcuimsítear: 
  • curaclaim nuálacha a dhearadh agus gnéithe nuálacha a thabhairt isteach sna curaclaim atá ann cheana;
  • modhanna nuálacha foghlama agus teagaisc a chur chun feidhme (is é sin teagasc agus foghlaim atá dírithe ar fhoghlaimeoirí agus bunaithe ar fhadhbanna iarbhír);
  • rannpháirtíocht ghníomhach le saol an ghnó agus leis an taighde, cláir agus gníomhaíochtaí oideachais leanúnaigh le fiontair agus laistigh díobh a eagrú;
  • inniúlachtaí na n‑institiúidí ardoideachais a neartú chun líonrú éifeachtach a dhéanamh sa taighde agus sa nuálaíocht eolaíoch agus theicneolaíoch.
 • Athchóiriú a chur chun cinn in institiúidí ardoideachais go mbeidh siad ina gcúis forbartha eacnamaíche agus sóisialta. Ba cheart do thionscadail tacú le hinstitiúidí ardoideachais chun na hathchóirithe institiúideacha a fhorbairt agus a chur chun feidhme lena bhfágfar gur comhpháirteanna níos daonlathaí, níos cuimsithí, níos cothroime, níos cuntasaí agus níos iomláine den tsochaí shibhialta a bheidh iontu. Cuimsítear le hathchóirithe institiúideacha córais agus struchtúir nua rialachais agus bainistíochta, ullmhacht i dtéarmaí scileanna digiteacha, seirbhísí nua‑aimseartha ollscoile, próisis dearbhaithe cáilíochta agus uirlisí agus modhanna le haghaidh gairmiúlú agus forbairt ghairmiúil foirne acadúla, teicniúla agus riaracháin. Tá forbairt meoin fiontraíochta agus inniúlachtaí agus scileanna feabhsaithe laistigh de na hinstitiúidí ina bpríomhghnéithe do rathúlacht an tSnáithe seo. Cuirfidh foghlaim scileanna trasnaí, oideachas fiontraíochta agus cur i bhfeidhm praiticiúil scileanna fiontraíochta ar a gcumas d’institiúidí ardoideachais a gcuid eolais agus acmhainní a chur ar fáil dá bpobail áitiúla/náisiúnta/réigiúnacha.

Gníomhaíochtaí

Ba cheart do na gníomhaíochtaí a mholtar agus do na torthaí tionscadail breisluach soiléir a bheith acu do na tairbhithe ar a ndírítear. Tá liosta neamhchuimsitheach gníomhaíochtaí féideartha ar fáil thíos:

 • curaclaim nuálacha a fhorbairt, a thástáil agus a oiriúnú i dtéarmaí ábhair [príomhinniúlachtaí agus scileanna trasnaí, (fiontraíocht, fadhbréiteach, poist ghlasa, srl.)], struchtúir (modúlach, comhpháirteach…) agus modhanna teagaisc/foghlama [agus cuimsítear leis sin úsáid a bhaint as an bhfoghlaim oscailte agus sholúbtha, an tsoghluaisteacht fhíorúil, acmhainní oscailte oideachais, an fhoghlaim chumaisc, Ollchúrsaí Oscailte Ar Líne (MOOC), srl.];
 • modhanna, uirlisí agus ábhair nua foghlama a fhorbairt, a thástáil agus a chur chun feidhme (mar shampla curaclaim ildisciplíneacha nua, teagasc agus foghlaim atá dírithe ar fhoghlaimeoirí agus bunaithe ar fhadhbanna iarbhír) trí oiliúint agus trí shocrúcháin phraiticiúla mac léinn;
 • athchóirithe de chineál Bologna a thabhairt isteach (córas bunaithe ar shraith trí leibhéal, uirlisí trédhearcachta, cuir i gcás córais chreidmheasa agus Forlíonadh Dioplóma, dearbhú cáilíochta, meastóireacht, Creataí Cáilíochta Náisiúnta/Réigiúnacha, aitheantas ar réamhfhoghlaim agus ar fhoghlaim sheachfhoirmiúil, srl.) ar an leibhéal institiúideach;
 • scéimeanna oiliúna praiticiúla, intéirneachtaí agus staidéar ar chásanna fíorshaoil sa ghnó agus sa tionsclaíocht a thabhairt isteach atá leabaithe go hiomlán, aitheanta agus creidiúnaithe sa churaclam;
 • córais oiliúna sealaíochta a thabhairt isteach lena nasctar staidéir threasacha le gairmoideachas agus le gairmoiliúint sa mheánscoil uachtarach mar bhealach chun infhostaitheacht céimithe a neartú;
 • réitigh a fhorbairt ar shaincheisteanna dúshlánacha, nuálaíocht táirge agus phróisis (mic léinn, ollúna agus cleachtóirí le chéile);
 • forbairt agus tástáil a dhéanamh ar réitigh ar éilimh shóisialta phráinneacha nach dtéann an margadh i ngleic leo agus atá dírithe ar ghrúpaí leochaileacha sa tsochaí; dul i ngleic le dúshláin shochaíocha nó dúshláin a bhaineann le hathruithe i ndearcthaí agus luachanna, straitéisí agus beartais, struchtúir agus próisis eagraíochtúla, córais agus seirbhísí soláthair;
 • tacú le cruthú lárionad, gorlann don nuálaíocht, aistrithe teicneolaíochta agus gnólachtaí nuathionscanta agus le comhtháthú an oideachais agus na taighde agus na nuálaíochta ar an leibhéal institiúideach/réigiúnach/náisiúnta;
 • cláir agus gníomhaíochtaí oideachais leanúnaigh a fhorbairt agus a thástáil le fiontair agus laistigh díobh;
 • cumraíochtaí chun bearta nuálacha a thriail agus a thástáil; malartuithe mac léinn, taighdeoirí, ball foirne teagaisc agus ball foirne fiontair ar feadh tréimhse theoranta; dreasachtaí a sholáthar le haghaidh rannpháirtíocht ball foirne fiontair sa teagasc agus sa taighde;
 • athchóiriú córas agus struchtúr rialachais agus bainistíochta ar an leibhéal institiúideach (agus cuimsítear leis sin modhanna agus córais dearbhaithe cáilíochta, bainistíocht airgeadais agus neamhspleáchas institiúidí ardoideachais, caidreamh idirnáisiúnta, seirbhísí agus comhairleoireacht mac léinn, gairmthreoir, boird acadúla agus taighde, srl.);
 • straitéisí agus uirlisí a fhorbairt le haghaidh idirnáisiúnú institiúidí ardoideachais (oscailteacht idirnáisiúnta curaclam, scéimeanna soghluaisteachta idirinstitiúideacha), agus a n‑acmhainn chun líonrú éifeachtach a dhéanamh sa taighde agus sa nuálaíocht eolaíoch agus theicneolaíoch (comhar eolaíoch agus aistriú eolais, srl.);
 • forbairt agus tástáil a dhéanamh ar réitigh ar éilimh shóisialta phráinneacha nach dtéann an margadh i ngleic leo agus atá dírithe ar ghrúpaí leochaileacha sa tsochaí; dul i ngleic le dúshláin shochaíocha nó dúshláin a bhaineann le hathruithe i ndearcthaí agus luachanna, straitéisí agus beartais, struchtúir agus próisis eagraíochtúla, córais agus seirbhísí soláthair;
 • réitigh a fhorbairt ar shaincheisteanna dúshlánacha, nuálaíocht táirge agus phróisis (mic léinn, ollúna agus cleachtóirí le chéile);
 • uirlisí agus modhanna a fhorbairt, a oiriúnú agus a sholáthar le haghaidh uas‑sciliú, meastóireacht/measúnú, gairmiúlú agus forbairt ghairmiúil foirne acadúla agus riaracháin, agus le haghaidh oiliúint tosaigh múinteoirí agus forbairt gairme leanúnach.

Critéir incháilitheachta – Snáithe 1 & Snáithe 2

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe (Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?)

Chun bheith incháilithe, ní mór d’iarratasóirí (tairbhithe agus eintitis chleamhnaithe, más infheidhme) a bheith ina n‑eintitis dhlítheanacha sna catagóirí seo a leanas:

 • institiúidí ardoideachais nó eagraíochtaí institiúidí ardoideachais;
 • eagraíochtaí nó institiúidí atá gníomhach sa mhargadh saothair nó i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige.

Ní mór na heintitis sin a bheith bunaithe i gceann de na tíortha incháilithe:

 • Ballstát den Aontas Eorpach,
 • tríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár
 • tríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár agus atá ó réigiún incháilithe. Is iad Réigiúin 1, 22 , 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 agus 11 na réigiúin incháilithe atá cumhdaithe faoin ngníomhaíocht seo.

Comhordaitheoir

I measc na n‑eintiteas ar a dtugtar tuairisc thuas, ní féidir ach amháin le hinstitiúidí ardoideachais nó eagraíochtaí institiúidí ardoideachais a bheith ina gcomhordaitheoirí iarratais FAA.

Rialacha ginearálta le haghaidh institiúidí ardoideachais:

 • Ní mór Cairt Ardoideachais Erasmus (ECHE) bhailí a bheith ag institiúidí ardoideachais atá lonnaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár.
 • Ní mór do na hinstitiúidí ardoideachais, atá bunaithe i dtíortha incháilithe nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, a bheith aitheanta mar sin ag na húdaráis inniúla, lena n‑eintitis chleamhnaithe (más ann dóibh). Ní mór dóibh cláir staidéir iomlána a chur ar fáil a mbíonn céimeanna ardoideachais agus dioplómaí aitheanta mar thoradh orthu ar leibhéal cáilíochtaí an oideachais threasaigh3 .

Comhdhéanamh cuibhreannais

Ní mór aird a thabhairt ar an gcomhdhéanamh íosta seo a leanas:

Tionscadail náisiúnta (nach bhfuil oscailte ach amháin le haghaidh Réigiún 24 , 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9):

 • dhá Bhallstát den Aontas Eorpach nó dhá thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár ar a laghad;
  • ní mór institiúid ardoideachais amháin ar a laghad a bheith páirteach i ngach ceann de na tíortha seo.
 • aon tír incháilithe amháin nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár;
  • ina bhfuil 2 institiúid ardoideachais ar a laghad páirteach5 .
 • Ní mór an líon eagraíochtaí rannpháirteacha ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a bheith cothrom leis an líon eagraíochtaí rannpháirteacha ó Bhallstáit an Aontais agus ó thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár, nó níos airde ná an líon sin

Tionscadail iltíre (oscailte do na réigiúin incháilithe uile):

 • dhá Bhallstát den Aontas Eorpach nó dhá thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár ar a laghad;
  • ní mór institiúid ardoideachais amháin ar a laghad a bheith páirteach i ngach ceann de na tíortha seo.
 • dhá thír incháilithe ar a laghad nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.
  • Ní mór dhá institiúid ardoideachais ar a laghad a bheith páirteach i ngach ceann de na tíortha seo6 . Is féidir le tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a bheith ón Réigiún céanna (tionscadail réigiúnacha) nó ó Réigiúin éagsúla (tionscadail thras‑réigiúnacha);
 • Ní mór an líon eagraíochtaí rannpháirteacha ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a bheith cothrom leis an líon eagraíochtaí rannpháirteacha ó Bhallstáit an Aontais agus ó thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár, nó níos airde ná an líon sin .

Rialacha ginearálta maidir leis na cuibhreannais uile:

I ndáil leis na critéir íosta maidir le comhdhéanamh an chuibhreannais a chomhlíonadh, ar critéir iad a dtugtar tuairisc orthu thuas, ní mheasfar gur institiúid ardoideachais atá in eagraíocht institiúidí ardoideachais.

Suíomh geografach (Ionad na ngníomhaíochtaí)

Ní mór na gníomhaíochtaí a reáchtáil i dtíortha na n‑eagraíochtaí a bhfuil páirt á glacadh acu sa tionscadal.

Fad an tionscadail

Ba cheart tréimhse 24 mhí nó 36 mhí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur léi, má tá údar cuí leis, agus sin a dhéanamh trí bhíthin leasaithe).

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA) trí Chóras Ríomhaighneachta na Tairsí um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Snáithe 1

 • Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Aitheantas an ábhair: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-1

Snáithe 2

 • Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Aitheantas an ábhair: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-2

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 8 Feabhra ar 17:00:00 (am na Bruiséile).

Snáithe –3 ‑ Tionscadail um athchóiriú struchtúrach

Tacóidh tionscadail faoin Snáithe seo le hiarrachtaí i dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár chun córais ardoideachais chomhleanúnacha agus inbhuanaithe a fhorbairt chun a gcuid riachtanas socheacnamaíoch agus a n‑uaillmhian leathan maidir le geilleagar eolasbhunaithe a chruthú a chomhlíonadh. Tá príomhshruthú agus uas‑scálú torthaí rathúla chomh maith le sineirgí le tacaíocht leanúnach nó tacaíocht phíblíne sa réimse faoi chláir tacaíochta dhéthaobhacha ina ngnéithe den Snáithe seo freisin. Tabharfaidh tionscadail um Athchóiriú Struchtúrach aghaidh ar riachtanais tíortha incháilithe nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár chun tacú le feabhsú agus nuálaíocht shistéamach agus struchtúrach inbhuanaithe ar leibhéal na hearnála ardoideachais. Ach na hÚdaráis Náisiúnta inniúla a bheith rannpháirteach (go háirithe Aireachtaí Oideachais) ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, chomh maith le hinstitiúidí ardoideachais, institiúidí taighde agus údaráis/comhlachtaí agus páirtithe leasmhara ábhartha eile, déanfaidh na tionscadail sin na nithe seo a leanas go háirithe:

 • Comhar agus foghlaim fhrithpháirteach a chur chun cinn i measc agus idir údaráis phoiblí náisiúnta chun feabhas agus nuálaíocht shistéamach a chothú san earnáil ardoideachais.
 • Córais ardoideachais chuimsitheacha a chur chun cinn ar féidir leo na coinníollacha cearta a sholáthar do mhic léinn ó chúlraí éagsúla chun rochtain a fháil ar an bhfoghlaim agus chun go n‑éireoidh leo san ardoideachas. Dá bhrí sin, ba cheart aird ar leith a thabhairt ar dhaoine ar lú na deiseanna atá acu.
 • Inniúlachtaí institiúidí ardoideachais i dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a mhéadú, chomh maith le hinniúlachtaí comhlachtaí atá i gceannas ar an ardoideachas agus inniúlachtaí na n‑údarás inniúil (Aireachtaí go háirithe), trína rannpháirtíocht i sainiú, i gcur chun feidhme agus i monatóireacht próiseas athchóirithe chun a gcórais ardoideachais a nuachóiriú, go háirithe i dtéarmaí dearbhú cáilíochta, rialachais agus maoinithe.
 • Sineirgí le tionscnaimh leanúnacha an Aontais sa tír/sna tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár i réimsí atá cumhdaithe faoi Erasmus+ a shainaithint.

Critéir incháilitheachta – Snáithe 3

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe (Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?)

Chun bheith incháilithe, ní mór d’iarratasóirí (tairbhithe agus eintitis chleamhnaithe, más infheidhme) a bheith ina n‑eintitis dhlítheanacha (phoiblí nó phríobháideacha) sna catagóirí seo a leanas:

 • institiúidí ardoideachais nó eagraíochtaí institiúidí ardoideachais;
 • eagraíochtaí nó institiúidí atá gníomhach sa mhargadh saothair nó i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige.

Ní mór na heintitis sin a bheith bunaithe i gceann de na tíortha incháilithe:

 • Ballstát den Aontas Eorpach,
 • tríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár
 • tríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár agus atá ó réigiún incháilithe. Is iad Réigiúin 1, 27 , 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 agus 11 na réigiúin incháilithe atá cumhdaithe faoin ngníomhaíocht seo.

Comhordaitheoir

I measc na n‑eintiteas ar a dtugtar tuairisc thuas, ní féidir ach amháin le hinstitiúidí ardoideachais nó eagraíochtaí institiúidí ardoideachais a bheith ina gcomhordaitheoirí iarratais FAA.

Rialacha ginearálta le haghaidh institiúidí ardoideachais:

 • Ní mór Cairt Ardoideachais Erasmus (ECHE) bhailí a bheith ag institiúidí ardoideachais atá lonnaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár.
 • Ní mór do na hinstitiúidí ardoideachais, atá bunaithe i dtíortha incháilithe nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, a bheith aitheanta mar sin ag na húdaráis inniúla, lena n‑eintitis chleamhnaithe (más ann dóibh). Ní mór dóibh cláir staidéir iomlána a chur ar fáil a mbíonn céimeanna ardoideachais agus dioplómaí aitheanta mar thoradh orthu ar leibhéal cáilíochtaí an oideachais threasaigh8 .

Comhdhéanamh cuibhreannais

Ní mór aird a thabhairt ar an gcomhdhéanamh íosta seo a leanas:

 • dhá Bhallstát den Aontas Eorpach nó dhá thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár ar a laghad;
  • ní mór institiúid ardoideachais amháin ar a laghad a bheith páirteach i ngach ceann de na tíortha seo.
 • aon tír incháilithe amháin ar a laghad nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár;
  • ní mór do gach tír rannpháirteach a chinntiú go mbeidh dhá institiúid ardoideachais9  agus an t‑údarás náisiúnta inniúil (Aireacht, mar shampla) atá freagrach as ardoideachas sa tír, páirteach ann.
 • Ní mór an líon eagraíochtaí rannpháirteacha ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a bheith cothrom leis an líon eagraíochtaí rannpháirteacha ó Bhallstáit an Aontais agus ó thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár, nó níos airde ná an líon sin

Rialacha ginearálta maidir leis na cuibhreannais uile:

I ndáil leis na critéir íosta maidir le comhdhéanamh an chuibhreannais a chomhlíonadh, ar critéir iad a dtugtar tuairisc orthu thuas, measfar nach institiúid ardoideachais atá in eagraíocht institiúidí ardoideachais.

Suíomh geografach (Ionad na ngníomhaíochtaí)

Ní mór na gníomhaíochtaí a dhéanamh i dtíortha na n‑eagraíochtaí a bhfuil páirt á nglacadh acu sa tionscadal.

Fad an tionscadail

Ba cheart tréimhse 36 mhí nó 48 mí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur léi, má tá údar cuí leis, agus sin a dhéanamh trí bhíthin leasaithe).

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA) trí Chóras Ríomhaighneachta na Tairsí um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Snáithe 3

 • Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Aitheantas an ábhair: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-3

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 8 Feabhra ar 17:00:00 (am na Bruiséile).

Na critéir dhámhachtana is infheidhme maidir leis na snáithí uile

Déanfar measúnú ar an tionscadal le próiseas dhá chéim de réir na gcritéar seo a leanas:

Céim 1

Ábharthacht an tionscadail - (scór uasta 30 pointe)

 • Cuspóir: Is léir go dtugtar aghaidh leis an togra ar na tosaíochtaí réigiúnacha réamhshainithe le haghaidh an Réigiúin (na Réigiún) ar a ndírítear agus go bhfuil sé ábhartha do chuspóirí agus do ghníomhaíochtaí FAA agus na Snáithe. Is freagairt shásúil é ar riachtanais agus ar shrianta reatha na tíre/na dtíortha nó an Réigiúin/na Réigiún ar a ndírítear agus na ngrúpaí agus na dtairbhithe deiridh ar a ndírítear. Cuirtear riachtanais na rannpháirtithe ar a ndírítear ar lú na deiseanna atá acu san áireamh. Tugtar aghaidh leis an togra ar thosaíochtaí uileghabhálacha an Aontais.
 • Luachanna an Aontais: Tá an togra ábhartha chun comhluachanna an Aontais a urramú agus a chur chun cinn, cuir i gcás meas ar dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, smacht reatha agus meas ar chearta an duine, chomh maith le troid in aghaidh aon sórt idirdhealaithe.
 • Cuspóirí: tá na cuspóirí bunaithe ar anailís iontaofa ar riachtanais; sainítear go soiléir iad agus tá siad sonrach, intomhaiste, indéanta, réalaíoch agus faoi cheangal ama (SMART). Tugtar aghaidh leo ar shaincheisteanna a bhaineann leis na heagraíochtaí rannpháirteacha (i gcomhréir le straitéis nuachóirithe, forbartha agus idirnáisiúnaithe na n‑institiúidí ardoideachais ar a ndírítear), agus le straitéisí forbartha don ardoideachas sna tíortha incháilithe nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.
 • Nasc chuig beartas agus tionscnaimh ón Aontas: leis an togra cuirtear comhlántacht/sineirgí le straitéis Global Gateway (lena n‑áirítear infheistíochtaí agus idirghabhálacha eile arna maoiniú ag an Aontas nó ag eintitis eile (deontóirí, poiblí agus príobháideacha) san áireamh agus déantar iad a fheabhsú, i gcás inarb iomchuí.
 • Breisluach AE: Léirítear leis an togra nach bhféadfaí torthaí comhchosúla a bhaint amach gan comhar na n‑institiúidí ardoideachais ó na Ballstáit den Aontas Eorpach nó ó thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár agus  gan maoiniú ón Aontas.

Go sonrach le haghaidh Shnáithe 2

Soláthraítear anailís shoiléir leis an togra ar an mbealach a bhfuil an réimse idirghabhála ag freagairt do réimsí tosaíochta le haghaidh an fháis shocheacnamaíoch agus an neamhspleáchais sa réigiún atá i gceist dírítear ar ghnéithe nuálacha agus ar mhodhanna agus ar theicnící úrscothacha sa réimse idirghabhála sainaitheanta.

Go sonrach le haghaidh Shnáithe 3

Tugtar aghaidh leis an togra ar athchóiriú agus ar nuachóiriú an chórais/na gcóras ardoideachais i gcomhréir le straitéisí forbartha na dtíortha ar a ndírítear nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail - (scór uasta 30 pointe)

 • Comhleanúnachas: le dearadh foriomlán an tionscadail cinntítear comhsheasmhacht idir cuspóirí an tionscadail agus an buiséad atá beartaithe. Cuirtear i láthair sa togra tacar comhleanúnach cuimsitheach gníomhaíochtaí iomchuí chun freastal ar na riachtanais shainaitheanta agus chun na torthaí a bhfuil súil leo a bhaint amach.
 • Modheolaíocht: tá loighic na hidirghabhála ar ardchaighdeán, tá na haschuir agus na torthaí atá beartaithe comhleanúnach agus indéanta, agus tá príomhthoimhdí agus rioscaí aitheanta go soiléir ann. Tá struchtúr agus ábhar na Creatmhaitríse Loighciúla (CML) sásúil, is é sin rogha táscairí atá infhíoraithe go hoibiachtúil, infhaighteacht sonraí, sonraí bonnlíne, spriocluachanna, srl.
 • Plean oibre: cáilíocht agus éifeachtacht an phlean oibre, cuir i gcás a mhéid atá na hacmhainní atá sannta do phacáistí oibre i gcomhréir lena gcuspóirí agus leis na dtáirgí insoláthartha; tá an gaol idir na hacmhainní agus na torthaí a bhfuil coinne leo sásúil agus tá an plean oibre réalaíoch, le gníomhaíochtaí dea‑shainithe, amlínte, táirgí insoláthartha soiléire agus garspriocanna.
 • Buiséad: tá an togra costéifeachtach agus leithdháileann sé na hacmhainní airgeadais iomchuí is gá chun an tionscadal a chur chun feidhme go rathúil.
 • Rialú cáilíochta: le bearta rialaithe (meastóireacht leanúnach ar cháilíocht, piarmheasúnuithe, gníomhaíochtaí tagarmharcála, gníomhaíochtaí maolaitheacha, srl.) agus táscairí cáilíochta, cinntítear go bhfuil ardcháilíocht agus costéifeachtacht ag baint le cur chun cinn an tionscadail.
 • Inbhuaine comhshaoil: deartar an tionscadal ar bhealach éiceabhách agus cuimsítear cleachtais ghlasa (mar shampla, taisteal glas) i gcéimeanna éagsúla de chuid an tionscadail.

Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair - (scór uasta 20 pointe)

 • Bainistíocht: déantar foráil maidir le socruithe bainistíochta láidre. Sainítear amlínte, struchtúir rialachais, socruithe comhair agus freagrachtaí go soiléir agus tá siad réalaíoch.
 • Comhdhéanamh: bailíonn an chomhpháirtíocht meascán iomchuí eagraíochtaí a bhfuil na hinniúlachtaí is gá acu atá ábhartha do chuspóirí an togra agus do shonraíochtaí an tSnáithe; cuimsítear leis an togra an raon is iomchuí agus is éagsúla comhpháirtithe neamh‑acadúla. Le haghaidh Thíortha réigiún 2: le haghaidh Shnáitheanna 1 agus 2 tabharfar tosaíocht do thionscadail ina bhfuil institiúidí ardoideachais ó réigiúin nach príomhréigiúin iad agus/nó ó réigiúin tuaithe agus/nó níos iargúlta rannpháirteach. Le haghaidh Thíortha réigiún 5a, 6, 7a, 8a: le haghaidh Shnáitheanna 1 agus 2 tabharfar tosaíocht do thionscadail ina bhfuil institiúidí ardoideachais nó eagraíochtaí ó na tíortha is lú forbairt rannpháirteach.
 • Cúraimí: sanntar róil agus cúraim ar bhonn fhios gnó, phróifílí agus thaithí shonrach gach rannpháirtí agus tá siad iomchuí.
 • Comhar: beartaítear sásraí éifeachtacha chun comhar, cumarsáid agus réiteach coinbhleachta éifeachtúil a chinntiú idir na heagraíochtaí comhpháirtíochta agus aon pháirtí leasmhar eile.
 • Gealltanas: tá an rannchuidiú ó na comhpháirtithe tionscadail suntasach, ábhartha agus comhlántach; léirítear leis an togra rannpháirtíocht, gealltanas agus úinéireacht na gcomhpháirtithe ar chuspóirí agus ar thorthaí sonracha an tionscadail, go háirithe ó na tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Go sonrach le haghaidh Shnáithe 2

Tá baint ag eagraíochtaí neamh‑acadúla agus páirtithe leasmhara ábhartha sa togra a thabharfaidh breisluach nuálach do chuspóirí an togra. Le haghaidh tograí arb é is aidhm dóibh tacú le slabhraí luacha i bpríomhréimsí tosaíochta infheistíochta ar an leibhéal náisiúnta nó réigiúnach, go bhfuil an earnáil phríobháideach san áireamh sa chomhpháirtíocht agus gur léir go bhfuil siad rannpháirteach ar na leibhéil uile is gá.

Go sonrach le haghaidh Shnáithe 3

Léirítear leis an togra go bhfuil baint láidir ag na húdaráis inniúla náisiúnta don ardoideachas le stiúradh agus le cur chun feidhme na gníomhaíochta.

Inbhuanaitheacht, tionchar agus scaipeadh na dtorthaí a bhfuil coinne leo - (scór uasta 20 pointe)

 • Saothrú: léirítear leis an togra conas a úsáidfidh na comhpháirtithe agus páirtithe leasmhara eile torthaí an tionscadail, conas a chinnteofar éifeachtaí iolraitheora (agus cuimsítear leis sin raon feidhme chun toradh na gníomhaíochta a athchruthú agus a leathnú ar an leibhéal earnálach, agus ar an leibhéal áitiúil/réigiúnach/náisiúnta nó idirnáisiúnta freisin) agus cuirtear modhanna ar fáil leis chun saothrú a thomhas laistigh d’am maoinithe an tionscadail agus ina dhiaidh sin.
 • Scaipeadh: soláthraítear plean soiléir agus éifeachtúil sa togra maidir le scaipeadh na dtorthaí, agus cuimsítear ann gníomhaíochtaí iomchuí agus a n‑uainiú, uirlisí agus bealaí lena chinntiú go ndéanfar na torthaí agus na tairbhí a scaipeadh go héifeachtach ar gach páirtí leasmhar ábhartha agus an spriocphobal neamh‑rannpháirteach, ag dul i dteagmháil le páirtithe leasmhara ábhartha agus iad a mhealladh chuig na torthaí laistigh d’am maoinithe an tionscadail agus ina dhiaidh sin.
 • Tionchar: cinntítear leis an togra tionchar inláimhsithe ar a spriocghrúpaí agus ar pháirtithe leasmhara ábhartha ar an leibhéal áitiúil, náisiúnta nó réigiúnach. Cuimsítear ann bearta, chomh maith le spriocanna agus táscairí chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn agus chun measúnú a dhéanamh ar an tionchar measta (sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma) ar leibhéal an duine aonair, ar an leibhéal institiúideach agus ar an leibhéal sistéamach.
 • Inbhuanaitheacht: mínítear sa togra conas a dhéanfar torthaí an tionscadail a chothú ó thaobh airgeadais de (tar éis deireadh a chur le maoiniú an tionscadail) agus go hinstitiúideach (gníomhaíochtaí agus seirbhísí fós i bhfeidhm) agus conas a chinnteofar an úinéireacht áitiúil agus i gcás inarb ábhartha, conas a dhéanfar teagmháil leis an earnáil phríobháideach rannpháirteach le linn mhaoiniú an tionscadail agus dá éis.

Go sonrach le haghaidh Shnáithe 1

 • Cinntítear leis an togra freagra leanúnach agus inbhuanaithe ar na bacainní atá ann faoi láthair agus ar an méadú ar inrochtaineacht na mac léinn/na foirne ar lú na deiseanna atá acu ar na deiseanna agus ar na hacmhainní foghlama a chuireann na hinstitiúidí ardoideachais ar fáil.
 • Is dócha go méadófar leis an togra acmhainní comhair idirnáisiúnta institiúidí i dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Go sonrach le haghaidh Shnáithe 2

 • Cinntítear leis an togra tionchar suntasach ar institiúidí na dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, go háirithe ar fhorbairt a n‑acmhainní nuálaíochta agus ar nuachóiriú a rialachais, agus iad á n‑oscailt féin don tsochaí i gcoitinne, do mhargadh an tsaothair agus don saol níos leithne.
 • Léirítear leis an togra an cumas atá aige maidir le tionchar níos leithne a bheith aige ar an tsochaí agus/nó ar an earnáil eacnamaíoch.

Go sonrach le haghaidh Shnáithe 3

 • Léirítear leis an togra conas a bheidh athchóirithe beartais nó nuachóiriú san ardoideachas ar an leibhéal sistéamach mar thoradh ar thorthaí an tionscadail.

Féadfaidh na hiarratais suas le 100 pointe a ghnóthú. Ní mór 60 pointe ar a laghad (as 100 pointe san iomlán) a bhaint amach le togra chun go gcuirfear san áireamh le haghaidh maoiniúcháin é. Thairis sin, ní mór dóibh leath na bpointí scóir uasta ar a laghad a ghnóthú i ngach catagóir de na critéir dhámhachtana thuasluaite (is é sin, 15 phointe ar a laghad le haghaidh na gcatagóirí ‘Ábharthacht an tionscadail’ agus ‘Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’; 10 bpointe le haghaidh na gcatagóirí ‘Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair’ agus ‘Tionchar’).

Tabharfar tosaíocht do na tograí ex aequo de réir na scór a dhámhfar orthu le haghaidh an chritéir dámhachtana ‘Ábharthacht’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Tionchar’.

Mura bhfágann sé sin go mbeifear in ann an tosaíocht a chinneadh, féadfar tosaíocht bhreise a chur in ord trí phunann fhoriomlán an tionscadail a mheas agus trí shinéirgí dearfacha a chruthú idir tionscadail, nó tosca eile a bhaineann le cuspóirí an ghlao. Déanfar na tosca sin a dhoiciméadú sa tuarascáil phainéil.

Ina dhiaidh sin, déanfar moltaí a rangú in ord íslitheach de réir an Réigiúin agus de réir an tSnáithe.

Céim 2

Sa dara céim, i gcás tograí a mholann an Coiste Meastóireachta ar mhaoiniú (agus an liosta ionadaithe), rachfar i gcomhairle le Toscaireacht(aí) an Aontais sa tír/sna tíortha incháilithe ábhartha nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Ní dhéanfar ach tionscadail ar éirigh leo i gcomhairliúchán na Toscaireachta/na dToscaireachtaí den Aontas a choinneáil ar bun le haghaidh maoiniú ón Aontas, laistigh de theorainneacha an bhuiséid atá ar fáil in aghaidh an réigiúin.

Tá buiséad táscach beartaithe do gach ceann de na trí Shnáithe, is féidir buiséad a aistriú ó Shnáithe amháin go Snáithe eile áfach.

Eolas breise

Ní hionann glacadh le hiarratas agus gealltanas go ndámhfar maoiniú cothrom leis an méid a d’iarr an t‑iarratasóir. Féadfar an maoiniú a iarradh a laghdú ar bhonn na rialacha airgeadais is infheidhme maidir leis na Snáitheanna gníomhaíochta agus le torthaí na meastóireachta.

Mar riail ghinearálta, agus laistigh de theorainneacha na gcreataí dlíthiúla náisiúnta agus Eorpacha atá ann cheana, ba cheart na torthaí a chur ar fáil mar acmhainní oscailte oideachais (OER) agus, chomh maith leis sin, ar ardáin údarás ábhartha, gairmiúil, earnála nó inniúil. Tabharfar tuairisc sa togra ar an gcaoi a ndéanfar na sonraí, na hábhair, na doiciméid agus na gníomhaíochtaí closamhairc agus meán sóisialta a tháirgfear a chur ar fáil gan srian agus a chur chun cinn trí cheadúnais oscailte, agus ní bheidh teorainneacha díréireacha ann.

Tionscadal a bhunú

Ba cheart na pointí seo a leanas a chur san áireamh:

1. Gealltanas institiúidí comhpháirtíochta sa tionscadal

Ní mór do thionscadal éifeachtach FAA rannpháirtíocht láidir na n‑institiúidí comhpháirtíochta uile a chinntiú, go háirithe na cinn sna tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár. Mar gheall ar úinéireacht chomhpháirteach agus an togra á chur ar bun beidh siad freagrach as torthaí an tionscadail agus as inbhuanaitheacht an tionscadail. Féadfaidh tionscadail FAA ‘Comhpháirtithe comhlachaithe’ a chuimsiú a chuireann le cur chun feidhme tascanna/gníomhaíochtaí tionscadail sonracha nó a thacaíonn le scaipeadh agus le hinbhuanaitheacht an tionscadail. Le haghaidh saincheisteanna bainistíochta conarthacha, meastar nár cuid den chomhpháirtíocht iad ‘Comhpháirtithe comhlachaithe’ agus ní fhaigheann siad aon mhaoiniú.

2. Anailís ar riachtanais

Is é measúnú riachtanas an chéad chéim thábhachtach i bhforbairt togra FAA. Is é cuspóir an mheasúnaithe riachtanas na réimsí ar gá iad a neartú a shainaithint agus na cúiseanna atá leis na bearnaí sna réimsí sin a shainaithint freisin. Is é sin, ar a sheal, an bonn atá le hidirghabhálacha iomchuí a dhearadh chun aghaidh a thabhairt ar na bearnaí agus, ar an gcaoi sin, chun cur le hacmhainneacht na n‑institiúidí ardoideachais.

3. Cur chun feidhme agus monatóireacht

A luaithe a chuirfear an anailís ar riachtanais i gcrích, is féidir plean cur chun feidhme a chur ar bun chun aghaidh a thabhairt ar na bearnaí a sainaithníodh.

Ba cheart na príomhghnéithe seo a leanas a chur san áireamh:

 • Nuachóiriú /curaclaim nua: Maidir le tionscadail a gcuimsítear ‘forbairt curaclaim’ leo tá coinne leis go gcuimseofar oiliúint don fhoireann teagaisc iontu agus go dtabharfar aghaidh iontu ar shaincheisteanna gaolmhara, cuir i gcás dearbhú cáilíochta agus infhostaitheacht céimithe trí naisc le margadh an tsaothair. Ba cheart cláir staidéir a chreidiúnú agus/nó a cheadúnú go hoifigiúil roimh dheireadh thréimhse mhaoinithe an tionscadail. Ní mór tús a chur le teagasc cúrsaí nua nó cúrsaí a tugadh cothrom le dáta le linn shaolré an tionscadail le líon sásúil mac léinn agus múinteoirí athoilte agus ní mór é a dhéanamh le linn aon trian ar a laghad de thréimhse an tionscadail. Féadfar díriú ar phearsanra riaracháin freisin ar nós foirne leabharlainne, foirne saotharlainne agus foirne TF agus oiliúint laistigh de thionscadail athchóirithe curaclaim á déanamh. Moltar go láidir do thionscadail socrúcháin do mhic léinn sa ghnó/fhiontar a leabú sna curaclaim nuachóirithe. Ní mór fad réasúnach a bheith ag na socrúcháin chun gur féidir le mic léinn na scileanna is gá a fháil
 • Rannpháirtíocht mac léinn: Ba cheart do na tionscadail rannpháirtíocht mac léinn a chur san áireamh (mar shampla, agus cláir nua staidéir á bhforbairt) agus ní hamháin le linn chéim tástála/phíolótach an tionscadail.
 • Soghluaisteacht foirne agus mac léinn: Ní mór an tsoghluaisteacht a dhíriú go príomha ar mhic léinn ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár agus ar fhoirne ó na tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár agus tá sí dírithe ar: foirne (mar shampla, bainisteoirí, foirne taighde agus aistrithe teicneolaíochta, foirne teicniúla agus riaracháin) atá faoi chonradh oifigiúil sna hinstitiúidí is tairbhithe agus atá páirteach sa tionscadal; mic léinn [sa tsraith ghearr, sa chéad shraith (Baitsiléir nó a choibhéis), sa dara sraith (Máistreacht nó a coibhéis) agus sa tríú sraith nó sa tsraith dochtúireachta] atá cláraithe i gceann de na hinstitiúidí is tairbhithe. I gcás soghluaisteacht mac léinn laistigh de Bhallstáit an Aontais agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár agus eatarthu, níl an tsoghluaisteacht sin incháilithe. Ní mór don tsoghluaisteacht a bheith ar fhad réasúnach chun foghlaim agus sealbhú na scileanna is gá a chinntiú i gcomhréir le cuspóirí an tionscadail agus de ghnáth níor cheart dó a bheith níos giorra ná 1 seachtain amháin. Moltar soghluaisteacht fhisiceach a chomhcheangal le soghluaisteacht fhíorúil. Is féidir í a úsáid chun soghluaisteacht fhisiceach a ullmhú, tacú léi agus í a leanúint. Is féidir í a eagrú freisin chun aghaidh a thabhairt ar dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu nó ar lú na deiseanna atá acu chun cuidiú leo na bacainní ar shoghluaisteacht fhisiceach fhadtéarmach a shárú.
 • Ní mór dearbhú cáilíochta a bheith ina chomhpháirt tionscadail leabaithe lena chinntiú go n‑éiríonn le tionscadail FAA na torthaí a bhfuil coinne leo a sheachadadh agus tionchar a bhaint amach i ndiaidh na comhpháirtíochta féin. Ní mór bearta rialaithe cáilíochta, agus táscairí agus tagarmharcanna san áireamh, a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go mbeidh cur chun feidhme an tionscadail ar ardcháilíocht, go gcríochnófar in am é agus go mbeidh sé costéifeachtach.
 • Comhaontú cuibhreannais: Ar chúiseanna praiticiúla agus dlíthiúla, moltar go láidir socruithe inmheánacha a chur ar bun i measc chomhaltaí an chuibhreannais lena bhfágfar go mbeifear in ann déileáil le himthosca eisceachtúla nó gan choinne.  D’fhéadfadh baill an chuibhreannais é a shíniú ag tús an tionscadail.
 • Trealamh: Ní fhéadfar ach ceannach trealaimh atá ábhartha go díreach do chuspóirí an tSnáithe agus a dhéantar tráth nach déanaí ná 12 mhí roimh dheireadh an tionscadail a mheas mar chaiteachas incháilithe. Tá trealamh beartaithe go heisiach d’institiúidí ardoideachais na dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a chuimsítear sa chomhpháirtíocht, agus ní mór é a thaifeadadh i bhfardal oifigiúil na n‑institiúidí ardoideachais dá gceannaítear é.
 • Tionchar agus inbhuanaitheacht: Tá coinne leis go mbeidh tionchar struchtúrach fadtéarmach ag tionscadail FAA sna tíortha incháilithe nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár. Beidh ar na tograí an tionchar lena bhfuil coinne ar na trí leibhéal a léiriú (duine aonair, institiúideach agus córas) i gcás inarb ábhartha agus ba cheart dóibh modheolaíocht a chur ar bun agus uirlisí a shainaithint chun í a thomhas.
 • Cur chun feidhme éiceabhách: Ba cheart do na tionscadail cleachtais atá slán ó thaobh an chomhshaoil de a bhreithniú agus a gcuid gníomhaíochtaí á gcur chun feidhme, agus cuimsítear leis sin bainistíocht na dtionscadal. Tá coinne leis go ndéanfaidh tionscadail lorg carbóin aonair na rannpháirtithe a bhaineann le hiompar a thaifeadadh agus a ríomh go sistéamach.
 • Rochtain oscailte: Ba cheart a chinntiú leis an togra go ndéanfar na hábhair, na doiciméid agus na meáin a tháirgfear a chur ar fáil gan srian agus a chur chun cinn trí cheadúnais oscailte agus gan teorainneacha díréireacha

Cad iad na rialacha maoiniúcháin atá ann?

Leanann an ghníomhaíocht seo samhail maoiniúcháin cnapshuime. Cinnfear méid na ranníocaíochta cnapshuime aonair le haghaidh gach deontais bunaithe ar bhuiséad measta na gníomhaíochta atá beartaithe ag an iarratasóir. Socróidh an t‑údarás deonúcháin cnapshuim gach deontais bunaithe ar an togra, ar an toradh meastóireachta, ráta maoiniúcháin 90 % agus ar uasmhéid an deontais.

Is mar a leanas an deontas ón Aontas in aghaidh an tionscadail:

 • Le haghaidh Shnáithe–1 - Rochtain ar chomhar san ardoideachas a chothú: Idir EUR 200 000 agus EUR 400 000 in aghaidh an tionscadail
 • Le haghaidh Shnáithe–2 - Comhpháirtíochtaí le haghaidh claochlaithe san ardoideachas: Idir EUR 400,000 agus EUR 800,000 in aghaidh an tionscadail
 • Le haghaidh Shnáithe–3 ‑ Tionscadail um Athchóiriú Struchtúrach: Idir EUR 600 000 agus EUR 1 000 000 in aghaidh an tionscadail.

Conas a chinntear cnapshuim an tionscadail?

Ní mór d’iarratasóirí tábla buiséid mionsonraithe a líonadh isteach de réir na foirme iarratais, agus na pointí seo a leanas á gcur san áireamh:

 • Ba cheart an buiséad a bheith mionsonraithe mar is gá ag na tairbhithe agus eagraithe i bpacáistí oibre comhleanúnacha (mar shampla roinnte i ‘bainistíocht tionscadail’, ‘oiliúint’, ‘eagrú imeachtaí’, ‘ullmhú agus cur chun feidhme na soghluaisteachta’, ‘cumarsáid agus scaipeadh’, ‘dearbhú cáilíochta’, ‘trealamh’, srl.).
 • Ní mór tuairisc a thabhairt sa togra ar na gníomhaíochtaí/an táirge insoláthartha a chumhdaítear le gach pacáiste oibre.
 • Ní mór d’iarratasóirí miondealú ar na costais mheasta a sholáthar ina dtogra lena léirítear an scair in aghaidh an phacáiste oibre (agus, laistigh de gach pacáiste oibre, an scair atá sannta do gach tairbhí agus eintiteas cleamhnaithe).
 • Sna costais ar a dtugtar tuairisc is féidir costais ball foirne, costais taistil agus chothaithe, costais trealaimh agus fochonraitheoireachta mar aon le costais eile (cuir i gcás scaipeadh eolais, foilsiú, aistriú) a chumhdach. 
 • Ba cheart 35 % ar a mhéid den deontas arna dhámhachtain ag an Aontas a bheith i gceist leis na costais trealaimh agus cumhdóidh an deontas ón Aontas 100 % de na costais incháilithe.
 • Ba cheart 10 % ar a mhéid den deontas arna dhámhachtain ag an Aontas a bheith i gceist leis an bhfochonraitheoireacht.
 • Ní cheadaítear tacaíocht airgeadais do thríú páirtithe.
 • Ceadaítear costais a bhaineann le hoibrithe deonacha atá rannpháirteach sa tionscadal. Is i bhfoirm costas aonaid a bheidh siad mar a shainmhínítear sa Chinneadh ón gCoimisiún maidir le costais aonaid le haghaidh oibrithe deonacha10 .
 • Ní cheadaítear costas aonaid FBM.

Déanfar meastóireacht ar thograí de réir na bpróiseas meastóireachta caighdeánach le cuidiú ó shaineolaithe inmheánacha agus/nó seachtracha. Déanfaidh na saineolaithe measúnú ar cháilíocht na dtograí de réir na gceanglas a shainítear sa ghlao agus thionchar, cháilíocht agus éifeachtúlacht mheasta na gníomhaíochta.

Déanfar meastóireacht ar éachtaí an tionscadail de réir na dtorthaí a chuirtear i gcrích. Leis an scéim maoiniúcháin, d’fhéadfaí díriú ar na haschuir seachas ar na hionchuir, rud a chuirfeadh béim ar cháilíocht agus leibhéal gnóthachtála cuspóirí intomhaiste.

Tá níos mó mionsonraí ar fail i gcuid C ‘Na coinníollacha airgeadais a sheiceáil’, agus tugtar tuairisc ar mhionsonraí i samhail an Chomhaontaithe Deontais atá le fáil ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 • 1 Féach an sainmhíniú ar eagraíocht is nuatheachtaí i gCuid D - Gluais. ↩ back
 • 2 Níl eagraíochtaí ón mBealarúis (Réigiún 2) incháilithe chun páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht seo. ↩ back
 • 3 Aicmiú Idirnáisiúnta Caighdeánach ar an Oideachas (ISCED 2013), oideachas treasach, leibhéal 5 ar a laghad. Ní ghlactar le hoideachas iar‑mheánscoile neamhthreasach ISCED 2011 leibhéal 4. ↩ back
 • 4 Níl eagraíochtaí ón mBealarúis (Réigiún 2) incháilithe chun páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht seo. ↩ back
 • 5 Eisceacht: I dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár ina bhfuil an líon institiúidí ardoideachais níos ísle ná 5 sa tír ar fad, nó i gcásanna inarb ionann institiúid amháin agus níos mó ná 50 % de dhaonra foriomlán na mac léinn sa tír, glacfar le hiarratais nach mbaineann ach le hinstitiúid ardoideachais amháin ó na tíortha sin. ↩ back
 • 6 Eisceacht: féach an fonóta thuas. ↩ back
 • 7 [Níl eagraíochtaí ón mBealarúis (Réigiún 2) incháilithe chun páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht seo./fn], 3 ↩ back
 • 8 Aicmiú Idirnáisiúnta Caighdeánach ar an Oideachas (ISCED 2013), oideachas treasach, leibhéal 5 ar a laghad. Ní ghlactar le hoideachas iar‑mheánscoile neamhthreasach ISCED 2011 leibhéal 4. ↩ back
 • 9 Eisceacht: I dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár ina bhfuil an líon institiúidí ardoideachais níos ísle ná 5 sa tír ar fad, nó i gcásanna inarb ionann institiúid amháin agus níos mó ná 50 % de dhaonra foriomlán na mac léinn sa tír, glacfar le hiarratais nach mbaineann ach le hinstitiúid ardoideachais amháin ó na tíortha sin. ↩ back
 • 10 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit‑cost‑decision‑volunteers_en.pdf  ↩ back
Tagged in:  Higher education