Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Consolidarea capacităților în învățământul Superior

Acțiunea de consolidare a capacităților în învățământul superior sprijină proiecte de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul învățământului superior. Aceasta sprijină relevanța, calitatea, modernizarea și capacitatea de adaptare a învățământului superior din țările terțe care nu sunt asociate la programul pentru redresare socioeconomică, creștere și prosperitate și pentru a reacționa la tendințele recente, în special la globalizarea economică, dar și la declinul recent al dezvoltării umane, la fragilitatea și inegalitățile sociale, economice și de mediu în creștere, exacerbate de pandemia de COVID-19.

Se așteaptă ca acțiunea să contribuie la prioritățile generale ale Comisiei Europene:

Pactul verde

Sistemele de învățământ superior sunt esențiale pentru sprijinirea Pactului verde, având potențialul de a conduce la o schimbare profundă a comportamentului și a competențelor oamenilor. Proiectele de consolidare a capacităților în învățământului superior sunt încurajate să dezvolte competențe în diferite sectoare relevante din punctul de vedere al durabilității, strategii și metodologii privind competențele sectoriale verzi, precum și să elaboreze programe de învățământ orientate spre viitor, care să răspundă mai bine nevoilor individuale. Programul Erasmus+ sprijină, de asemenea, testarea de practici inovatoare care să pregătească cursanții și furnizorii de învățământ superior pentru a deveni adevărați agenți ai schimbării.

Transformarea digitală

Proiectele ar trebui să sprijine dezvoltarea și adoptarea de competențe digitale pentru a asigura o transformare digitală cât mai cuprinzătoare și mai favorabilă incluziunii cu putință. Încurajarea elaborării și punerii în aplicare a unor strategii digitale în domeniul învățământului superior. Susținerea tranziției digitale prin integrarea digitalizării în sistemele de învățământ superior și prin consolidarea programelor care vizează competențe digitale. Oferirea de asistență pentru formarea cadrelor didactice și învățarea sub formă de educație online.

Integrarea migranților

Proiectele ar trebui să promoveze mobilitatea și, în special, să sprijine recunoașterea diplomelor și a certificatelor din diferite regiuni și, de asemenea, să sprijine conectivitatea intraregională. Proiectele trebuie să sprijine integrarea migranților și a persoanelor strămutate prin intermediul accesului la educație.

Guvernanță, pace, securitate și dezvoltare umană

Proiectele de consolidare a capacităților în învățământul superior (CBHE) pot contribui la punerea bazelor pentru consolidarea cetățeniei active și pentru dezvoltarea unei expertize specifice în domenii precum democrația, drepturile omului și multilateralismul. Proiectele de consolidare a capacităților în învățământul superior pot contribui la deblocarea unor soluții pe termen lung la problemele legate de guvernanța deficientă din învățământul superior.

Creștere durabilă și locuri de muncă

Educația este necesară pentru a dezvolta abilități de viață și competențe profesionale, cum ar fi competențele fundamentale, competențele non-tehnice (de exemplu, rezolvarea problemelor, comunicarea) și cele din domeniul STIAM (știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică). Educația sprijină, de asemenea, capacitatea de inserție profesională și este o condiție prealabilă pentru o creștere durabilă.

Acțiunea va contribui, de asemenea, la dimensiunea externă a politicilor interne ale UE în domeniul educației. Acțiunea va sprijini o redresare economică globală ecologică și durabilă de succes în țările terțe care nu sunt asociate la program, legată de obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și de Acordul de la Paris.

Activitățile și rezultatele proiectelor de consolidare a capacităților în învățământul superior trebuie să fie orientate astfel încât să aducă beneficii țărilor terțe eligibile care nu sunt asociate la program, instituțiilor și sistemelor lor de învățământ superior.

Obiectivele acțiunii

În mod specific, acțiunea:

 • va îmbunătăți calitatea învățământului superior în țările terțe care nu sunt asociate la program și va consolida relevanța acestuia pentru piața muncii și la nivelul societății;
 • va îmbunătăți nivelul competențelor și al aptitudinilor și potențialul de inserție profesională al studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior din țările terțe care nu sunt asociate la program prin dezvoltarea de programe educaționale noi și inovatoare;
 • va promova educația favorabilă incluziunii, egalitatea, echitatea, nediscriminarea și competențele civice în învățământul superior în țările terțe care nu sunt asociate la program;
 • va îmbunătăți mecanismele de predare și evaluare pentru personalul și studenții din instituțiile de învățământ superior, asigurarea calității, gestionarea, guvernanța, incluziunea, inovarea, baza de cunoștințe, capacitățile digitale și antreprenoriale, precum și internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior din țările terțe care nu sunt asociate la program;
 • va spori capacitățile instituțiilor de învățământ superior, ale organismelor responsabile cu învățământul superior și ale autorităților competente din țările terțe care nu sunt asociate la program în vederea modernizării sistemelor lor de învățământ superior, în special în ceea ce privește guvernanța și finanțarea, prin sprijinirea definirii, a punerii în aplicare și a monitorizării proceselor de reformă;
 • va îmbunătăți formarea cadrelor didactice și dezvoltarea profesională continuă pentru a genera un impact asupra calității pe termen lung a sistemului de învățământ din țările terțe care nu sunt asociate la program;
 • va stimula cooperarea între instituții, consolidarea capacităților și schimbul de bune practici;
 • va promova cooperarea între diferite regiuni ale lumii prin inițiative comune.

Acțiunea va asigura echitatea și incluziunea, consolidarea sistemelor și a capacităților, precum și capacitatea de inserție profesională în mod transversal în cadrul acțiunii. Intervențiile nu vor mai aborda doar modernizarea programelor de predare în sine, ci ar trebui să ia în considerare și guvernanța, gestionarea și consolidarea ecosistemelor economice și sociale mai largi ale învățământului superior. Abordarea problemelor regionale, construirea de alianțe și de coaliții, testarea de noi abordări și inițiative bazate pe asumarea responsabilității la nivel de țară vor fi puternic încurajate. Sprijinirea punerii în aplicare a Pactului verde european, creșterea capacității TIC în țările terțe care nu sunt asociate la program și participarea studenților la procesele de planificare și învățare vor fi elemente transversale ale acțiunii. Se vor asigura coerența, sinergiile și complementaritatea cu alte intervenții relevante ale Uniunii Europene în domeniu.

Impactul preconizat

 • instituții de învățământ superior modernizate, care nu numai că vor transfera cunoștințe, ci vor crea și valoare economică și socială prin transferul rezultatelor lor de predare și cercetare către comunitate/țară;
 • îmbunătățirea accesului la învățământul superior și a calității acestuia, în special pentru persoanele cu mai puține oportunități și în țările cele mai sărace din diferite regiuni;
 • sporirea gradului de participare a instituțiilor de învățământ superior situate în regiuni îndepărtate;
 • guvernanța pentru elaborarea și implementarea eficientă și eficace a politicilor în domeniul învățământului superior;
 • integrarea regională și instituirea unor instrumente comparabile de recunoaștere și de asigurare a calității pentru a sprijini cooperarea academică, mobilitatea studenților, a personalului și a cercetătorilor;
 • o legătură și o cooperare mai strânse cu sectorul privat, promovând inovarea și spiritul antreprenorial;
 • alinierea mediului academic la piața muncii, sporind capacitatea de inserție profesională a studenților;
 • îmbunătățirea spiritului de inițiativă și antreprenorial al studenților;
 • creșterea nivelului competențelor digitale pentru studenți și personal;
 • asumarea responsabilității instituționale în ceea ce privește rezultatele acțiunii de consolidare a capacităților în învățământul superior, asigurând astfel durabilitatea;
 • asumarea responsabilității la nivel național prin experimentarea și integrarea practicilor pozitive și a celor mai bune practici în învățământul superior;
 • creșterea capacității și a profesionalismului necesare pentru a lucra la nivel internațional: îmbunătățirea competențelor de gestionare și a strategiilor de internaționalizare;
 • creșterea calității în pregătirea, punerea în aplicare și monitorizarea proiectelor internaționale, precum și a acțiunilor subsecvente legate de acestea.

Activități

Activitățile propuse trebuie să fie direct legate de obiectivele menționate anterior, de domeniile prioritare regionale, de caracteristicile componentelor (a se vedea mai jos) și trebuie să fie detaliate într-o descriere a proiectului care să acopere întreaga perioadă de punere în aplicare.

În contextul acestei acțiuni, activitățile de proiect trebuie să fie orientate în vederea consolidării țărilor terțe eligibile care nu sunt asociate la program, a instituțiilor de învățământ superior și a altor organizații active în domeniul învățământului superior și al sistemelor, precum și în beneficiul acestora.

Proiectele finanțate vor putea integra o gamă largă de activități de cooperare, de schimburi, de comunicare și de altă natură; exemple de astfel de activități sunt furnizate în descrierea celor trei componente disponibile în cadrul acestei acțiuni. Activitățile propuse ar trebui să aducă o valoare adăugată și vor avea un impact direct asupra realizării rezultatelor proiectului.

Obiective geografice

Proiectele de consolidare a capacităților în învățământul superior pot fi puse în aplicare ca:

 • proiecte naționale, și anume proiecte care implică instituții dintr-o singură țară terță eligibilă care nu este asociată la program;
 • proiecte multinaționale (regionale) într-o singură regiune eligibilă;
 • proiecte multinaționale care implică mai multe regiuni (transregionale) și cel puțin o țară din fiecare regiune eligibilă 1 .

Pentru fiecare regiune există un buget definit, iar informații suplimentare privind sumele disponibile sunt publicate pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP):

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Pe lângă faptul că se acordă o atenție deosebită îmbunătățirii accesului echitabil și echilibrat din punctul de vedere al genului la instituțiile de învățământ superior din țări terțe care nu sunt asociate la program, în special pentru persoanele cu mai puține oportunități, acțiunea va adopta o abordare favorabilă incluziunii în toate regiunile, cu scopul de a spori participarea celor mai sărace și mai puțin dezvoltate țări terțe care nu sunt asociate la program.

Domenii prioritare regionale

Pentru componentele 1 și 2, propunerile trebuie să respecte prioritățile regionale predefinite publicate pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Pentru componenta 3, propunerile trebuie să respecte cerințele pentru Ucraina publicate pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Componentele proiectului

Pentru a răspunde diferitelor provocări din țările terțe care nu sunt asociate la program, acțiunea de consolidare a capacităților în învățământul superior este compusă din trei componente specifice:

Componenta 1 - Promovarea accesului la cooperare în învățământul superior

Această componentă este concepută pentru a atrage instituții de învățământ superior mai puțin experimentate și actori de mici dimensiuni în cadrul acțiunii de consolidare a capacităților în învățământul superior pentru a facilita accesul organizațiilor nou-intrate 2 . Aceste parteneriate ar trebui să reprezinte un prim pas pentru instituțiile de învățământ superior și pentru organizațiile cu o capacitate operațională redusă, situate în țări terțe care nu sunt asociate la program în direcția îmbunătățirii accesului și a mijloacelor comunicare cu persoanele cu mai puține oportunități. Această componentă va finanța proiecte la scară mică pentru a reduce decalajul în materie de internaționalizare în rândul instituțiilor de învățământ superior, situate în aceeași țară sau regiune, din țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program. Proiectele ar trebui să stabilească parteneriate pentru a dezvolta idei de cooperare, precum și pentru a facilita transferul de know-how, de experiență și de bune practici, încurajând accesul la oportunități de consolidare a capacităților și îmbunătățind incluziunea socială și accesul studenților/personalului cu mai puține oportunități la o ofertă de învățământ superior de calitate. Aceste proiecte se vor axa în special pe:

 • instituții de învățământ superior din țările terțe cele mai puțin dezvoltate care nu sunt asociate la program;
 • instituții de învățământ superior situate în regiuni/zone îndepărtate din țări terțe care nu sunt asociate la program;
 • nou-veniți sau instituții de învățământ superior și facultăți cu mai puțină experiență din țări terțe care nu sunt asociate la program;
 • studenți și personal cu mai puține oportunități.

Activități

Activitățile propuse și rezultatele proiectului ar trebui să aibă o valoare adăugată clară pentru beneficiarii vizați. O listă neexhaustivă a activităților posibile este prezentată în continuare:

Activități care vizează consolidarea capacității administrative/de gestionare a instituțiilor de învățământ superior vizate, cum ar fi:

 • reformarea și modernizarea guvernanței universitare, inclusiv îmbunătățirea serviciilor, în special în beneficiul studenților (orientare, consiliere și orientare profesională pentru studenți etc.);
 • înființarea sau consolidarea birourilor de relații internaționale și elaborarea de strategii de internaționalizare;
 • crearea de noi unități și de procese/strategii de asigurare a calității în instituțiile de învățământ superior sau dezvoltarea celor existente;
 • crearea sau sporirea capacității unităților de planificare și de evaluare;
 • consolidarea mecanismelor de comunicare și de diseminare a rezultatelor proiectelor de cooperare internațională;
 • consolidarea capacităților de sprijinire a activităților de mobilitate a studenților și a personalului.

Activități care vizează asigurarea unei educații de înaltă calitate și relevante, cum ar fi:

 • module sau programe de studiu, orientări tehnice sau profesionale în cadrul programelor;
 • instituirea unor programe de studiu intensiv care să reunească studenți și cadre didactice din instituțiile de învățământ superior participante pentru perioade de studiu mai scurte;
 • dezvoltarea capacităților pentru studenții din învățământul postuniversitar și pentru personalul didactic universitar, precum și promovarea mobilității acestora;
 • implementarea unor cursuri de formare pentru personalul didactic universitar din instituțiile de învățământ superior;
 • crearea de sinergii și consolidarea legăturilor cu sectorul de afaceri și cu organizațiile private sau publice active pe piața muncii și în domeniile educației, formării și tineretului.

Activități care vizează creșterea accesibilității studenților/personalului cu mai puține oportunități cum ar fi:

 • dezvoltarea unor parcursuri și oportunități de învățare la distanță și favorabilă incluziunii prin utilizarea tehnologiei digitale și a învățării online pentru studenții vulnerabili;
 • actualizarea tehnologiei digitale pentru a dezvolta servicii specifice menite să asigure oportunități de învățare egale și echitabile pentru studenții cu dizabilități;
 • promovarea inițiativelor care vizează discriminarea pozitivă prin capacitarea femeilor și a minorităților etnice/religioase;
 • elaborarea de inițiative care să abordeze și să reducă barierele cu care se confruntă grupurile defavorizate în ceea ce privește accesul la oportunitățile de învățare;
 • contribuția la crearea de medii favorabile incluziunii, care să promoveze echitatea și egalitatea și care să răspundă nevoilor comunității în ansamblu.

Componenta 2 - Parteneriate pentru transformare în învățământul superior

Proiectele din cadrul acestei componente abordează diferitele stadii de progres și provocări ale instituțiilor de învățământ superior situate în țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program, sporesc impactul programului și, după caz, completează alte surse de finanțare. Aceste proiecte trebuie să introducă în învățământul superior noi abordări și inițiative bazate pe învățarea reciprocă și pe transferul de experiență și de bune practici, care să influențeze nu numai instituțiile, ci și societatea în general. Parteneriatele pentru transformare în învățământul superior sunt proiecte complexe și inovatoare de consolidare a capacităților, bazate pe un transfer de experiență, de competențe și de bune practici, cu o serie de activități interconectate care au drept scop consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ superior vizate de a aborda provocările secolului al XXI-lea, cum ar fi migrația, schimbările climatice, guvernanța și trecerea la o economie digitală. Rezultatele proiectelor ar trebui să aibă un impact semnificativ și pe termen lung asupra instituțiilor de învățământ superior vizate chiar și după încheierea proiectelor și, ca atare, ar trebui să aducă beneficii societății în ansamblu.

În special, aceste proiecte vor combina următoarele elemente în beneficiul instituțiilor de învățământ superior din țări terțe care nu sunt asociate la program:

 • Inovarea în învățământul superior pentru a spori relevanța acestuia pentru piața muncii și pentru societate. Se așteaptă ca proiectele propuse să abordeze neconcordanțele dintre cerințele angajatorilor și oferta instituțiilor de învățământ superior și să propună soluții integrale pentru îmbunătățirea capacității de inserție profesională a studenților. Acest lucru se poate realiza prin punerea în aplicare a unor intervenții cuprinzătoare care includ:
  • conceperea unor programe de învățământ inovatoare și introducerea unor elemente inovatoare în programele de învățământ existente;
  • punerea în aplicare a unor metode de predare și de învățare inovatoare (și anume, predarea și învățarea centrate pe cursant și bazate pe probleme reale);
  • colaborarea activă cu mediul de afaceri și cu mediul de cercetare, organizarea unor programe și activități de educație continuă împreună cu întreprinderile și în cadrul acestora;
  • consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ superior din țări terțe care nu sunt asociate la program de a colabora cu eficacitate în rețea în domeniul cercetării, al științei și al inovării tehnologice.
 • Promovarea reformei instituțiilor de învățământ superior pentru ca acestea să devină catalizatori ai dezvoltării economice și sociale în țările terțe care nu sunt asociate la program. Proiectele ar trebui să sprijine instituțiile de învățământ superior să dezvolte și să pună în aplicare reforme instituționale care să le transforme în elemente constitutive mai democratice, mai favorabile incluziunii, mai echitabile și complet dezvoltate ale societății civile. Reformele instituționale includ noi sisteme și structuri de guvernanță și gestionare, pregătirea în materie de competențe digitale, servicii universitare moderne, procese de asigurare a calității, instrumente și metode pentru profesionalizarea și dezvoltarea profesională a personalului didactic universitar, tehnic și administrativ. Dezvoltarea unei mentalități antreprenoriale și îmbunătățirea competențelor și a aptitudinilor în cadrul instituțiilor reprezintă aspecte esențiale pentru succesul acestei componente. Dobândirea competențelor transversale, educația antreprenorială și aplicarea practică a competențelor antreprenoriale vor permite instituțiilor de învățământ superior să își pună cunoștințele și resursele în slujba comunităților lor locale/naționale/regionale.

Activități

Activitățile propuse și rezultatele proiectului ar trebui să aibă o valoare adăugată clară pentru beneficiarii vizați. O listă neexhaustivă a activităților posibile este prezentată în continuare:

 • dezvoltarea, testarea și adaptarea unor programe de învățământ inovatoare în ceea ce privește conținutul [competențele-cheie și transversale (antreprenoriat, rezolvarea problemelor, locuri de muncă verzi etc.)], structura (modulară, comună etc.) și metodele de predare/învățare [inclusiv utilizarea învățării deschise și flexibile, mobilitatea virtuală, resursele educaționale deschise, învățarea mixtă, cursurile online deschise și în masă (MOOC) etc.];
 • dezvoltarea, testarea și punerea în aplicare a unor noi metode, instrumente și materiale de învățare (cum ar fi noi programe de învățământ multidisciplinare, predarea și învățarea centrate pe cursant și bazate pe probleme reale) prin formare practică și stagii pentru studenți;
 • introducerea unor reforme de tip Bologna (sistem de cicluri pe trei niveluri, instrumente de transparență, cum ar fi sistemele de credite și suplimentul la diplomă, asigurarea calității, evaluare, cadre naționale/regionale de calificare, recunoașterea învățării anterioare și nonformale etc.) la nivel instituțional;
 • introducerea unor programe de formare practică, a unor stagii și a unor studii de cazuri reale în întreprinderi și industrie, pe deplin integrate în programa de învățământ, recunoscute și creditate;
 • introducerea unor sisteme de formare în alternanță care să coreleze învățământul terțiar cu învățământul secundar superior ca mijloc de stimulare a capacității de inserție profesională a absolvenților;
 • dezvoltarea de soluții pentru problemele dificile, inovarea în materie de produse și de procese (printr-un efort comun al studenților, al cadrelor didactice și al practicienilor);
 • dezvoltarea și testarea unor soluții pentru a răspunde unor nevoi sociale urgente, care nu sunt abordate de piață și vizează grupurile vulnerabile din societate; abordarea provocărilor societale sau a celor legate de schimbările de atitudine și valori, de strategii și politici, de structuri și procese organizaționale, de sisteme și servicii de livrare;
 • sprijinirea creării de centre și de incubatoare pentru inovare, a transferului de tehnologie și a creării de noi întreprinderi, precum și a integrării educației, cercetării și inovării la nivel instituțional/regional/național;
 • elaborarea și testarea unor programe și activități de educație continuă împreună cu întreprinderile și în cadrul acestora;
 • structuri pentru a încerca și a testa măsuri inovatoare; schimburi de studenți, de cercetători, de personal didactic și de personal din întreprinderi pentru o perioadă limitată; oferirea de stimulente pentru implicarea personalului întreprinderilor în activități de predare și de cercetare;
 • reforma sistemelor și structurilor de guvernanță și de gestionare la nivel instituțional (inclusiv metodele și sistemele de asigurare a calității, gestiunea financiară și autonomia instituțiilor de învățământ superior, relațiile internaționale, serviciile pentru studenți și consilierea acestora, orientarea profesională, consiliile academice și de cercetare etc.);
 • dezvoltarea de strategii și de instrumente pentru internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior (deschiderea la nivel internațional a programelor de învățământ, programe de mobilitate interinstituționale) și capacitatea acestora de a colabora cu eficacitate în rețea în domeniul cercetării, al inovării științifice și tehnologice (cooperare științifică și transfer de cunoștințe etc.);
 • dezvoltarea și testarea unor soluții pentru a răspunde unor nevoi sociale urgente, care nu sunt abordate de piață și vizează grupurile vulnerabile din societate; abordarea provocărilor societale sau a celor legate de schimbările de atitudine și valori, de strategii și politici, de structuri și procese organizaționale, de sisteme și servicii de livrare;
 • dezvoltarea de soluții pentru problemele dificile, inovarea în materie de produse și de procese (printr-un efort comun al studenților, al cadrelor didactice și al practicienilor);
 • dezvoltarea, adaptarea și furnizarea de instrumente și de metode pentru perfecționarea, evaluarea/analiza, profesionalizarea și dezvoltarea profesională a personalului didactic universitar și a personalului administrativ, pentru formarea inițială a cadrelor didactice și pentru dezvoltarea continuă a carierei.

Componenta 3 - Proiecte de reformă structurală

Proiectele din cadrul acestei componente sprijină eforturile țărilor terțe care nu sunt asociate la program de a dezvolta sisteme coerente și durabile de învățământ superior pentru a răspunde nevoilor lor socioeconomice și ambiției generale de a crea o economie bazată pe cunoaștere. Alte elemente ale acestei componente sunt integrarea și extinderea rezultatelor de succes, precum și a sinergiilor care prevăd sprijin continuu sau sub formă de rezerve pentru sector în cadrul programelor bilaterale de sprijin. Proiectele de reformă structurală vor răspunde nevoilor țărilor terțe eligibile care nu sunt asociate la program de a sprijini îmbunătățirea și inovarea sistemice și structurale durabile la nivelul sectorului învățământului superior. Mai exact, aceste proiecte vor aborda eforturile țărilor de a dezvolta sisteme coerente și durabile de învățământ superior pentru a răspunde nevoilor lor socioeconomice și, în cele din urmă, pentru a crea o economie bazată pe cunoaștere. Prin implicarea autorităților naționale competente (în special a ministerelor educației) din țările terțe care nu sunt asociate la program, a instituțiilor de învățământ superior, a instituțiilor de cercetare și a altor autorități/organisme și părți interesate relevante, aceste proiecte vor viza în special:

 • promovarea cooperării și a învățării reciproce în rândul și între autoritățile publice la cel mai înalt nivel instituțional al statelor membre ale UE sau al țărilor terțe asociate la program și cele ale țărilor terțe eligibile care nu sunt asociate la program, pentru a stimula îmbunătățirea sistemică și inovarea în sectorul învățământului superior;
 • promovarea unor sisteme de învățământ superior favorabile incluziunii, care pot oferi condiții adecvate pentru ca studenții provenind din medii diferite să aibă acces la educație și să reușească pe plan profesional. Prin urmare, ar trebui să se acorde o atenție deosebită persoanelor cu mai puține oportunități;
 • sporirea capacităților instituțiilor de învățământ superior din țările terțe care nu sunt asociate la program, ale organismelor responsabile cu învățământul superior și ale autorităților competente (în special ale ministerelor) prin participarea acestora la definirea, punerea în aplicare și monitorizarea proceselor de reformă în vederea modernizării sistemelor lor de învățământ superior, în special în ceea ce privește guvernanța și finanțarea;
 • identificarea sinergiilor cu inițiativele UE în curs de desfășurare în țările terțe care nu sunt asociate la program, în domeniile acoperite de programul Erasmus+.

Consolidarea mediului educației digitale pentru Ucraina

În cadrul componentei 3, această acțiune va sprijini, de asemenea, un proiect de reformă structurală destinat creării unui mediu digital pentru educație deschisă cu scopul de a oferi servicii de învățământ superior de calitate studenților înscriși la instituții de învățământ superior din Ucraina, în special celor care fug din Ucraina sau studenților strămutați în interiorul țării - precum și oportunități educaționale pentru comunitatea ucraineană din străinătate în general - pe baza cooperării dintre universitățile din Ucraina și alte universități europene. Un astfel de mediu digital ar sprijini, de asemenea, schimburile și cooperarea cu personalul didactic universitar.

Obiectivul preconizat al acestui proiect este:

 • să sprijine dezvoltarea unui ecosistem de educație digitală de înaltă performanță, alcătuit din universitățile din Ucraina, pentru a garanta continuarea activităților acestora, precum și performanța lor în timpul conflictului și după încetarea acestuia;
 • să sprijine digitalizarea metodelor de predare și de învățare și asigurarea infrastructurii necesare pentru învățare online și favorabilă incluziunii, respectând totodată obiectivele generale ale Planului de acțiune pentru educația digitală (2021-2027).

Mai exact, prin intermediul acestui proiect, o rețea de instituții de învățământ superior din Ucraina va avea posibilitatea de a institui o platformă online multiinstituțională comună care ar urma, de asemenea, să asigure interconectarea cu platformele de educație digitală existente. Instituțiile de învățământ care au experiență în învățarea la distanță și online pot, de asemenea, să acorde sprijin pentru instituirea și exploatarea platformei comune.

Această platformă ar reuni cursuri online digitale și alte tipuri de conținut relevante predate în universitățile din Ucraina înainte de război și actualizate conform standardelor de calitate ale proiectului. De asemenea, platforma ar putea asigura funcții de gestionare, înregistrare și autentificare a studenților, un registru al materialelor de învățare, examene și evaluări online etc. Platforma ar viza în principal acele instituții de învățământ superior care și-au pierdut irevocabil sau parțial infrastructura și în cazul cărora personalul didactic universitar și studenții au fost transferați în alte regiuni din Ucraina sau în străinătate, dar poate sprijini și alte instituții de învățământ superior din Ucraina și pe studenții lor.

Pe parcursul proiectului, partenerii din Ucraina vor avea ocazia de a pune în aplicare activitățile din următoarea listă orientativă:

 • conceperea regulilor și a mecanismelor interinstituționale pentru elaborarea cursurilor și materialelor;
 • conceperea și transmiterea de cursuri digitale și de alte tipuri de conținut educațional digital, care vor fi puse la dispoziția tuturor instituțiilor de învățământ superior din Ucraina prin intermediul platformei online;
 • furnizarea de activități de formare pentru personalul didactic universitar care desfășoară activități de predare online și la distanță prin intermediul platformei;
 • elaborarea de proceduri pentru recunoașterea rezultatelor învățării și a creditelor ECTS, în special pentru cursurile universitare;
 • stabilirea de mecanisme comune de asigurare a calității;
 • orice activitate de înaltă calitate care va asigura continuitatea sistemului ucrainean de învățământ superior, în pofida împrejurărilor dificile.

Pe termen mediu, platforma ar putea servi drept bază pentru înființarea unei universități deschise în Ucraina, care să reunească ofertele digitale ale universităților existente și, în plus, să permită dezvoltarea de noi programe, inclusiv de noi cursuri online și alte materiale de studiu relevante.

Informații și cerințe suplimentare vor fi publicate pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Activități

Proiectele ar trebui să propună activități care vor aduce o valoare adăugată clară sistemului de învățământ superior în ansamblu și care vor avea un impact direct asupra beneficiarilor vizați. Aceste activități ar trebui să contribuie la reforma politicilor din învățământul superior care răspund nevoilor societății și ale pieței muncii.

O listă neexhaustivă a activităților posibile este prezentată în continuare:

 • Încurajarea asumării responsabilității la nivel național prin experimentarea și integrarea bunelor practici pozitive și a celor mai bune practici în învățământul superior la nivel național și/sau regional:
  • pentru a spori capacitatea de inserție profesională a absolvenților;
  • pentru a extinde accesul la învățământul superior pentru persoanele cu mai puține oportunități;
  • pentru a consolida legăturile dintre educație, cercetare și inovare.
 • Contribuția la elaborarea de politici eficiente și eficace în domeniul învățământului superior prin implicarea altor părți interesate din domeniul învățământului superior:
  • încurajarea participării altor autorități publice responsabile pentru a spori relevanța sectorului învățământului superior și impactul acestuia asupra societății în general;
  • facilitarea participării active a studenților la guvernanța și la reforma sistemului de învățământ superior;
  • implicarea asociațiilor active în alte domenii relevante, cum ar fi formarea profesională și tineretul;
  • consolidarea dimensiunii internaționale a învățământului superior prin cooperarea dintre instituțiile de nivel înalt din statele membre ale UE sau din țările terțe asociate la program și în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program. În special, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor programe care să faciliteze mobilitatea studenților și a personalului didactic universitar, cum ar fi crearea unui sistem regional de transfer de credite sau sprijinirea dezvoltării de cadre naționale ale calificărilor;
  • definirea unui cadru național/regional de asigurare a calității.
 • Încurajarea cooperării academice la nivel regional și promovarea convergenței voluntare a țărilor terțe care nu sunt asociate la program către o strategie regională comună în domeniul învățământului superior:
  • definirea măsurilor pentru crearea unui spațiu regional al învățământului superior;
  • facilitarea recunoașterii naționale și transfrontaliere;
  • eliminarea barierelor din calea învățării, îmbunătățirea accesului la educație de înaltă calitate și bazată pe inovare și facilitarea mobilității cadrelor didactice, a cursanților și a lucrătorilor de la o țară la alta.
 • Încurajarea introducerii unor mecanisme de finanțare care să vizeze:
  • creșterea nivelului de participare a persoanelor cu mai puține oportunități la învățământul superior;
  • reducerea decalajului digital la nivel instituțional și individual.
 • Creșterea gradului de atractivitate a profesiei de cadru didactic prin introducerea unor măsuri precum:
  • promovarea inițiativelor de dezvoltare a carierei;
  • promovarea participării acestora la internaționalizarea învățământului superior prin crearea de stimulente.

Sunt încurajate să participe la proiecte atât autoritățile publice responsabile, cu competențe în sectoarele vizate de proiect (de exemplu, ocuparea forței de muncă, tineret, finanțe, afaceri sociale, afaceri interne, justiție, sănătate etc.), precum și autoritățile din statele membre ale UE sau din țările terțe asociate la program.

Instituțiile de învățământ superior din țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program sunt încurajate în mod special să acționeze în calitate de solicitanți în cadrul acestei componente.

Consolidarea mediului educației digitale pentru Ucraina

Mai exact, pentru această inițiativă, se preconizează că o rețea de instituții din Ucraina, cu sprijinul unor instituții europene cu experiență în învățarea la distanță, vor crea o platformă online care va reuni cursuri online digitale și alt tip de conținut relevant predat în universitățile din Ucraina înainte de război și actualizate conform standardelor de calitate ale proiectului (prima etapă) și/sau elaborate în mod specific în/pentru universitatea (virtuală) deschisă ucraineană (a doua etapă). Conform obiectivului, cursurile oferite pe platformă vor fi furnizate de universități din Ucraina, astfel încât studenții vor studia și absolvi ca și când ar studia în campus.

Pe parcursul proiectului, instituțiile vor trebui să conceapă norme și mecanisme interinstituționale de elaborare a cursurilor universitare și a materialelor, precum și de livrare, predare și învățare a cursurilor, care vor fi puse la dispoziția tuturor instituțiilor de învățământ superior din Ucraina prin intermediul platformei online; să elaboreze proceduri pentru recunoașterea rezultatelor învățării și a creditelor ECTS, în special pentru cursurile universitare; să elaboreze mecanisme comune de asigurare a calității, inclusiv un cadru de autoevaluare a cursurilor și materialelor OVUU. Proiectul va sprijini elaborarea de conținut și de cursuri noi de educație digitală.

Activitățile de formare destinate cadrelor universitare din Ucraina implicate în predarea la distanță vor fi incluse în platformă.

Se preconizează că, în primă etapă, platforma va sprijini în principal instituțiile de învățământ superior care și-au pierdut irevocabil sau parțial infrastructura și în cazul cărora personalul didactic universitar și studenții au fost transferați în alte regiuni din Ucraina sau în străinătate, precum și alte instituții de învățământ superior și alți studenți din Ucraina.

Platforma va asigura vizibilitatea și accesul la produsele educaționale digitale realizate de instituțiile de învățământ superior din Ucraina, acestea fiind puse la dispoziția publicului larg din Ucraina și la nivel mondial, prin intermediul unor cursuri deschise.

Criterii de eligibilitate

Cine poate depune o cerere?

Țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program pentru această acțiune:

Toate țările terțe care nu sunt asociate la program (a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid) din regiunile 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11 3

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) și din Federația Rusă (regiunea 4) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Pentru componentele 1 și 2

Solicitanții (coordonatorul și partenerii) trebuie să fie persoane juridice:

 • instituții de învățământ superior sau organizații ale instituțiilor de învățământ superior 4 ;
 • stabilite într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program 5 sau într-o țară terță eligibilă care nu este asociată la program.

Pentru componenta 3

Consolidarea mediului educației digitale pentru Ucraina:

Propunerile trebuie depuse de un consorțiu (coordonator și parteneri) care respectă următoarele condiții:

Acoperirea geografică:

 • teritoriul Ucrainei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional;
 • cel puțin un stat membru al UE sau o țară terță asociată la program;

Structura instituțională:

 • cel puțin o instituție de învățământ superior din fiecare țară participantă;
 • autoritatea națională competentă (de exemplu, minister) responsabilă cu învățământul superior în Ucraina.

Alte proiecte de reformă structurală:

Solicitanții (coordonatorul și partenerii) trebuie să fie persoane juridice:

 • instituții de învățământ superior, organizații ale instituțiilor de învățământ superior, precum și organizații naționale sau internaționale recunoscute de rectori, de cadre didactice sau de studenți;
 • stabilite într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță eligibilă care nu este asociată la program;
 • organizațiile din Siria nu sunt eligibile pentru participarea la această componentă.

Instituțiile de învățământ superior situate într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă.

Instituțiile de învățământ superior stabilite în țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program și care sunt recunoscute ca atare de autoritățile competente, împreună cu entitățile lor afiliate (dacă există), trebuie să ofere programe complete de studii, finalizate cu diplome de învățământ superior și cu diplome recunoscute la nivelul calificărilor de învățământ terțiar 6 .

Asociațiile, organizațiile publice sau private, inclusiv entitățile lor afiliate (dacă există), active pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului, situate într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță eligibilă care nu este asociată la program, pot să participe, dar nu în calitate de coordonatori.

Componența consorțiului

Pentru componentele 1 și 2

Propunerile trebuie depuse de un consorțiu (coordonator și parteneri) care respectă următoarele condiții:

Acoperirea geografică:

 • cel puțin 2 state membre ale UE sau țări terțe asociate la program;
 • cel puțin o țară terță eligibilă care nu este asociată la program;
 • cel puțin 2 țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program în cazul regiunilor 1, 10 și 11;
 • cel puțin o țară terță care nu este asociată la program din regiunea 10 și o alta din regiunea 11, pentru proiecte care vizează ambele regiuni 7

Structura instituțională:

 • cel puțin o instituție de învățământ superior din fiecare stat membru al UE participant sau din fiecare țară terță asociată la program participantă;
 • cel puțin 2 instituții de învățământ superior din fiecare dintre țările terțe participante care nu sunt asociate la program.

Structura instituțională se aplică tuturor țărilor care fac parte din consorțiul participant.

Numărul de solicitanți din țări terțe care nu sunt asociate la program trebuie să fie cel puțin egal cu numărul de solicitanți din state membre ale UE și din țări terțe care sunt asociate la program.

Excepție:

În cazul țărilor terțe care nu sunt asociate la program în care numărul instituțiilor de învățământ superior este mai mic de 5 la nivel național sau în cazul în care o singură instituție reprezintă peste 50 % din numărul total de studenți din țara în cauză, vor fi acceptate cereri care implică doar o singură instituție de învățământ superior din țările respective.

Pentru componenta 3:

Propunerile trebuie depuse de un consorțiu (coordonator și parteneri) care respectă următoarele condiții:

Acoperirea geografică:

 • cel puțin 2 state membre ale UE sau țări terțe asociate la program;
 • cel puțin o țară terță eligibilă care nu este asociată la program.

Structura instituțională:

 • cel puțin o instituție de învățământ superior din fiecare stat membru al UE participant sau din fiecare țară terță asociată la program participantă;
 • cel puțin 2 instituții de învățământ superior din fiecare țară terță participantă care nu este asociată la program;
 • autoritatea națională competentă (de exemplu, minister) responsabilă cu învățământul superior în fiecare dintre țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program.

Structura instituțională se aplică tuturor țărilor care fac parte din consorțiul participant.

Numărul de solicitanți din țări terțe care nu sunt asociate la program trebuie să fie cel puțin egal cu numărul de solicitanți din state membre ale UE și din țări terțe care sunt asociate la program.

Excepție:

În cazul țărilor terțe care nu sunt asociate la program în care numărul instituțiilor de învățământ superior este mai mic de 5 la nivel național sau în cazul în care o singură instituție reprezintă peste 50 % din numărul total de studenți din țara în cauză, vor fi acceptate și cereri care implică doar o singură instituție de învățământ superior din țările respective.

Locul de desfășurare a activităților

Activitățile trebuie să aibă loc în țările participante la proiecte.

Durata proiectului

Pentru componentele 1 și 2

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 24 sau 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament).

Pentru componenta 3

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 36 sau 48 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Componenta 1

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Numărul de identificare al subiectului: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1

Componenta 2

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Numărul de identificare al subiectului: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2

Componenta 3

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Numărul de identificare al subiectului: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 16 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Criterii de atribuire

Proiectul va fi evaluat în două etape, în funcție de următoarele criterii:

Etapa 1

Relevanța proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Scop: propunerea este relevantă pentru obiectivele și activitățile acțiunii de consolidare a capacităților în învățământul superior și pentru caracteristicile specifice ale componentei. Aceasta constituie un răspuns adecvat la nevoile și constrângerile actuale ale țării (țărilor) sau ale regiunii (regiunilor) vizate, precum și ale grupurilor-țintă și ale beneficiarilor finali. Sunt luate în considerare nevoile participanților vizați cu mai puține oportunități (dacă este cazul). Propunerea abordează prioritățile generale ale UE.
 • Obiective: obiectivele sunt bazate pe o analiză atentă a nevoilor; ele sunt clar definite, specifice, măsurabile, realizabile, realiste și încadrate în timp. Obiectivele abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante (în conformitate cu strategia de modernizare, dezvoltare și internaționalizare a instituțiilor de învățământ superior vizate) și strategiile de dezvoltare pentru învățământul superior din țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program.
 • Legătura cu politica și inițiativele UE: propunerea ia în considerare și consolidează complementaritatea/sinergiile cu alte intervenții finanțate de UE și de alte entități (donatori publici și privați), acolo unde este cazul.
 • Valoarea adăugată a UE: propunerea demonstrează faptul că nu s-ar putea obține rezultate similare fără cooperarea instituțiilor de învățământ superior din statele membre ale UE sau din țările terțe asociate la program și fără finanțare din partea UE.

În special pentru componenta 1

 • Propunerea abordează în mod clar prioritățile regionale predefinite pentru regiunea (regiunile) vizată (vizate).

În special pentru componenta 2

 • Propunerea se axează pe elemente inovatoare și pe metode și tehnici de ultimă generație în domeniul de intervenție identificat.
 • Propunerea abordează în mod clar prioritățile regionale predefinite pentru regiunea (regiunile) vizată (vizate).

În special pentru componenta 3

 • Propunerea abordează reforma și modernizarea sistemului (sistemelor) de învățământ superior în conformitate cu strategiile de dezvoltare ale țărilor terțe vizate care nu sunt asociate la program.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului - (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Coerență: elaborarea de ansamblu a proiectului asigură coerența între obiectivele proiectului, metodologie, activități și bugetul propus. Propunerea prezintă un set coerent și cuprinzător de activități adecvate care răspund nevoilor identificate și conduc la rezultatele preconizate.
 • Metodologie: logica intervenției este de bună calitate, realizările și rezultatele planificate sunt coerente și fezabile, iar principalele ipoteze și riscuri au fost identificate în mod clar. Structura și conținutul matricei cadrului logic sunt adecvate, și anume alegerea unor indicatori verificabili în mod obiectiv, disponibilitatea datelor, date de referință, valori-țintă etc.
 • Planul de lucru: calitatea și eficacitatea planului de lucru, inclusiv măsura în care resursele alocate pachetelor de lucru sunt în conformitate cu obiectivele și cu rezultatele preconizate ale acestora; relația dintre resurse și rezultatele preconizate este adecvată, iar planul de lucru este realist, cu activități și termene bine definite, cu rezultate și etape clare.
 • Buget: propunerea este eficientă din punctul de vedere al costurilor și alocă resursele financiare adecvate necesare pentru punerea în aplicare cu succes a proiectului.
 • Controlul calității: măsurile de control (evaluarea continuă a calității, evaluări inter pares, activități de analiză comparativă, acțiuni de atenuare a riscurilor etc.) și indicatorii de calitate asigură faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate.
 • Durabilitatea mediului: proiectul este conceput într-un mod ecologic și include practici ecologice (de exemplu, deplasare cu mijloace de transport ecologice) în diferitele sale etape.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare - (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Gestionare: sunt prevăzute mecanisme de gestionare solide. Calendarele, structurile de guvernanță, măsurile de colaborare și responsabilitățile sunt bine definite și realiste.
 • Componență: parteneriatul reunește o combinație adecvată de organizații care dețin competențele necesare relevante pentru obiectivele propunerii și pentru caracteristicile specifice ale componentei; propunerea include cea mai adecvată și cea mai diversă gamă de parteneri din afara mediului academic.
 • Sarcini: rolurile și sarcinile sunt atribuite pe baza know-how-ului, a profilurilor și a experienței specifice fiecărui partener și sunt adecvate.
 • Colaborare: se propun mecanisme eficace care să asigure eficiența colaborării, a comunicării și a soluționării litigiilor dintre organizațiile participante și orice altă parte interesată relevantă.
 • Angajament: contribuția partenerilor de proiect este semnificativă, pertinentă și complementară; propunerea demonstrează implicarea, angajamentul și asumarea de către parteneri a obiectivelor specifice și a rezultatelor proiectului, în special din partea țărilor terțe care nu sunt asociate la program.

În special pentru componenta 2

 • Propunerea implică organizații și părți interesate relevante din afara mediului academic care vor aduce o valoare adăugată inovatoare obiectivelor propunerii.

În special pentru componenta 3

 • Propunerea demonstrează faptul că autoritățile naționale competente pentru învățământul superior sunt implicate în mod ferm în coordonarea și punerea în aplicare a acțiunii.

Durabilitatea, impactul și diseminarea rezultatelor preconizate - (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Exploatare: propunerea demonstrează modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate de parteneri și de alte părți interesate, modul în care vor fi asigurate efectele multiplicatoare (inclusiv posibilitatea de replicare și de extindere a rezultatului acțiunii la nivel sectorial, precum și la nivel local/regional/național sau internațional) și oferă mijloace de măsurare a gradului de exploatare pe durata finanțării proiectului și ulterior.
 • Diseminare: propunerea prevede un plan clar și eficient pentru diseminarea rezultatelor și include activități adecvate, precum și calendarul, instrumentele și canalele aferente, pentru a garanta că rezultatele și beneficiile vor fi distribuite în mod eficace tuturor părților interesate relevante și publicului neparticipant, conectând și atrăgând părțile interesate relevante către rezultate pe durata finanțării proiectului și ulterior.
 • Impact: propunerea asigură un impact tangibil asupra grupurilor-țintă și a părților interesate relevante la nivel local, național sau regional. De asemenea, propunerea cuprinde atât măsuri, cât și obiective și indicatori pentru monitorizarea progresului și evaluarea impactului preconizat (pe termen scurt și lung) la nivel individual, instituțional și sistemic.
 • Durabilitate: propunerea explică modul în care rezultatele proiectului vor fi susținute din punct de vedere financiar (după încheierea finanțării proiectului) și din punct de vedere instituțional (activitățile și serviciile continuă să se desfășoare) și modul în care se va asigura asumarea responsabilității la nivel local.

În special pentru componenta 1

 • Propunerea asigură un răspuns continuu și durabil la barierele existente și creșterea gradului de accesibilitate al studenților/personalului cu mai puține oportunități la oportunitățile de învățare și la resursele oferite de instituțiile de învățământ superior.
 • Propunerea este susceptibilă să îmbunătățească capacitățile de cooperare internațională ale instituțiilor din țările terțe care nu sunt asociate la program.

În special pentru componenta 2

 • Propunerea asigură un impact semnificativ asupra instituțiilor din țările terțe care nu sunt asociate la program, în special asupra dezvoltării capacităților lor de inovare și asupra modernizării guvernanței acestora, deschizându-se astfel societății în general, pieței muncii și întregii lumi.
 • Propunerea demonstrează că are potențialul de a produce un impact mai larg asupra societății și/sau a sectorului economic.

În special pentru componenta 3

 • Propunerea demonstrează modul în care rezultatele proiectului vor conduce la reforme ale politicilor sau la modernizarea învățământului superior la nivel sistemic.

Cererile pot obține un punctaj de până la 100 de puncte. Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte în total și cel puțin jumătate din numărul maxim de puncte pentru fiecare criteriu de atribuire.

În cazul propunerilor ex aequo, se va acorda prioritate proiectelor care obțin cel mai mare punctaj la criteriul „Relevanța proiectului”, iar apoi la criteriul „Durabilitatea, impactul și diseminarea rezultatelor preconizate”.

În plus, Comitetul de evaluare va lua în considerare:

 • o varietate tematică de proiecte și o reprezentare geografică suficientă în cadrul unei regiuni în ceea ce privește numărul de proiecte pentru fiecare țară;
 • respectarea cerințelor aplicabile următoarelor regiuni:
  • pentru țările Parteneriatului estic: pentru componentele 1 și 2, se va acorda prioritate instituțiilor de învățământ superior din afara capitalei și/sau din regiuni rurale și/sau mai îndepărtate;
  • pentru Asia, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și zona Pacificului: pentru componentele 1 și 2, se va acorda prioritate țărilor cel mai puțin dezvoltate;
  • pentru Africa Subsahariană: pentru toate componentele, se va acorda prioritate țărilor cel mai puțin dezvoltate; de asemenea, se va acorda o atenție deosebită țărilor prioritare din punctul de vedere al migrației și proiectelor regionale care implică instituții de învățământ superior din mai multe țări. Nicio țară nu poate obține mai mult de 8 % din finanțarea prevăzută pentru regiune.

Ulterior, propunerile vor fi clasificate în ordine descrescătoare, în funcție de regiune și componentă.

Într-o a doua etapă, în cazul propunerilor susținute de Comitetul de evaluare pentru finanțare (și lista de rezervă), delegația (delegațiile) UE din țările terțe eligibile relevante care nu sunt asociate la program va (vor) fi consultată (consultate) cu privire la următoarele aspecte:

 • recunoașterea instituțiilor de învățământ superior de către autoritățile naționale competente;
 • fezabilitatea proiectului în contextul local al țării (țărilor) terțe;
 • contribuția proiectului la satisfacerea necesităților locale în domeniul prioritar;
 • suprapunerea cu inițiativele existente în domeniul tematic ales, finanțate de delegația UE, de donatori naționali sau internaționali.

Numai proiectele care au trecut cu succes de consultarea delegației (delegațiilor) UE vor fi reținute pentru a obține finanțare din partea UE, în limitele bugetului disponibil pentru fiecare regiune și până la maximum două propuneri finanțate pentru fiecare organizație solicitantă. Este prevăzut un buget orientativ pentru fiecare dintre cele trei componente, însă este posibil un transfer bugetar de la o componentă la alta.

Informații suplimentare

Acceptarea unei cereri nu constituie un angajament de a acorda finanțare egală cu suma cerută de solicitant. Finanțarea solicitată poate fi redusă pe baza normelor financiare aplicabile componentelor acțiunii și a rezultatelor evaluării.

Ca regulă generală și în limitele cadrelor legale naționale și europene existente, rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise (OER), precum și pe platformele relevante profesionale, sectoriale sau ale autorităților competente. Propunerea va descrie modul în care datele, materialele, documentele, activitățile audio-vizuale și cele derulate pe platformele de comunicare socială produse vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și promovate prin intermediul licențelor deschise. Propunerea nu conține limitări disproporționate.

Crearea unui proiect

Ar trebui luate în considerare următoarele aspecte:

1. Angajamentul instituțiilor partenere în cadrul proiectului

Un proiect eficace de consolidare a capacităților în învățământul superior trebuie să asigure o participare solidă a tuturor instituțiilor partenere, în special a celor din țările terțe care nu sunt asociate la program. Asumarea comună a responsabilității în elaborarea propunerii le va face responsabile pentru rezultatele proiectului și pentru durabilitatea acestuia. Proiectele de consolidare a capacităților în învățământul superior pot implica „parteneri asociați” care să contribuie la punerea în aplicare a sarcinilor/activităților specifice ale proiectului sau să sprijine diseminarea și durabilitatea proiectului. În ceea ce privește aspectele de gestionare contractuală, „partenerii asociați” nu sunt considerați ca fiind parte a parteneriatului și nu beneficiază de finanțare.

2. Analizele nevoilor

Evaluarea nevoilor este primul pas important în elaborarea unei propuneri de consolidare a capacităților în învățământul superior. Scopul unei evaluări a nevoilor este de a identifica acele sfere/domenii care trebuie consolidate, precum și motivele lacunelor din respectivele domenii. Acest lucru, la rândul său, oferă baza pentru conceperea unor intervenții adecvate de eliminare a lacunelor și, prin urmare, de consolidare a capacităților instituțiilor de învățământ superior.

3. Punere în aplicare și monitorizare

După finalizarea analizelor nevoilor, poate fi elaborat un plan de punere în aplicare pentru a elimina lacunele identificate.

Ar trebui luate în considerare următoarele elemente esențiale:

 • Modernizarea/programe noi de învățământ: se așteaptă ca proiectele care includ „elaborarea de programe de învățământ” să includă formarea personalului didactic și să abordeze aspecte conexe, cum ar fi asigurarea calității și inserția profesională a absolvenților, prin crearea de legături cu piața muncii. Programele de studii ar trebui să fie acreditate și/sau autorizate în mod oficial înainte de încheierea perioadei de finanțare a proiectului. Predarea de cursuri noi și actualizate trebuie să înceapă pe durata ciclului de viață al proiectului, cu participarea unui număr adecvat de studenți și de profesori recalificați, și trebuie să aibă loc cel puțin pe parcursul unei treimi din durata proiectului. Formarea în cadrul proiectelor de reformă a programelor de învățământ poate viza, de asemenea, personalul administrativ, cum ar fi personalul din cadrul bibliotecilor și al laboratoarelor și personalul din domeniul informatic. Proiectele sunt ferm încurajate să integreze în programele de învățământ modernizate stagii de pregătire pentru studenți în cadrul societăților/întreprinderilor. Stagiile trebuie să aibă o durată rezonabilă pentru a permite dobândirea competențelor necesare.
 • Implicarea studenților: proiectele ar trebui să prevadă implicarea studenților (de exemplu, în elaborarea de noi programe de studii) și nu doar pe parcursul etapei de testare a proiectului.
 • Mobilitatea personalului și a studenților: mobilitatea trebuie să vizeze în principal studenții și personalul din țările terțe care nu sunt asociate la program și trebuie să se adreseze: membrilor personalului (de exemplu, manageri, personalul din domeniul cercetării și al transferului de tehnologie, personalul tehnic și administrativ) care lucrează în instituțiile beneficiare în baza unui contract oficial și care sunt implicați în proiect; studenților [cei care urmează ciclul scurt, primul ciclu de studii (licență sau echivalent), al doilea ciclu (master sau echivalent) și ciclul al treilea (doctorat)] înmatriculați la una dintre instituțiile beneficiare. Mobilitatea studenților în interiorul statelor membre ale UE și al țărilor terțe asociate la program și între acestea nu este eligibilă. Mobilitatea trebuie să aibă o durată rezonabilă, pentru a asigura învățarea și dobândirea competențelor necesare în conformitate cu obiectivele proiectului și, în mod normal, nu ar trebui să fie mai scurtă de o săptămână. Se recomandă combinarea mobilității fizice cu mobilitatea virtuală. Mobilitatea mixtă poate fi folosită pentru a pregăti, a sprijini și a monitoriza mobilitatea fizică. De asemenea, poate fi organizată mobilitate mixtă pentru persoanele cu nevoi speciale sau defavorizate, pentru a le ajuta să depășească barierele din calea mobilității fizice pe termen lung.
 • Asigurarea calității trebuie să fie o componentă integrată a proiectului pentru a se garanta că proiectele de consolidare a capacităților în învățământul superior înregistrează rezultatele scontate și că au un impact care îl depășește cu mult pe cel al parteneriatului. Trebuie instituite măsuri de control al calității, inclusiv indicatori și criterii de referință, pentru a se asigura înalta calitate a punerii în aplicare a proiectului, precum și finalizarea acestuia la timp și într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor.
 • Acordul de parteneriat: modalitățile detaliate de punere în aplicare a proiectului trebuie să fie convenite de partenerii de proiect și oficializate într-un „acord de parteneriat” semnat de parteneri la începutul proiectului. O copie a acordului de parteneriat trebuie transmisă Agenției Executive în termen de șase luni de la semnarea acordului de grant.
 • Echipamente: pot fi considerate cheltuieli eligibile numai achizițiile de echipamente care sunt direct relevante pentru obiectivele componentei și care sunt realizate cu cel mult 12 luni înainte de finalizarea proiectului. Echipamentele sunt destinate exclusiv instituțiilor de învățământ superior din țările terțe care nu sunt asociate la program incluse în parteneriat, unde trebuie să fie înregistrate în inventarul oficial al instituțiilor de învățământ superior pentru care sunt achiziționate.
 • Impactul și durabilitatea: se preconizează că proiectele de consolidare a capacităților în învățământul superior vor avea un impact structural pe termen lung în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program. Propunerile vor trebui să demonstreze impactul preconizat la cele trei niveluri (individual, instituțional și sistemic), acolo unde este cazul, și ar trebui să stabilească o metodologie de măsurare a acestuia și să identifice instrumentele necesare în acest scop.
 • Punerea în aplicare ecologică: proiectele ar trebui să ia în considerare practici ecologice pentru punerea în aplicare a activităților, inclusiv pentru gestionarea proiectelor. Se așteaptă ca proiectele să înregistreze și să calculeze în mod sistematic amprenta de carbon a mijloacelor de transport individuale utilizate de participanți.
 • Acces liber: propunerea trebuie să asigure că materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și fără limitări disproporționate.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară a fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a valorii maxime a grantului stabilite în cererea de propuneri.

Valoarea grantului UE per proiect este după cum urmează:

 • Pentru componenta 1 - Promovarea accesului la cooperare în domeniul învățământului superior: între 200 000 EUR și 400 000 EUR per proiect
 • Pentru componenta 2 - Parteneriate pentru transformare în învățământul superior: între 400 000 EUR și 800 000 EUR per proiect
 • Pentru componenta 3 - Consolidarea mediului educației digitale pentru Ucraina: până la 5 000 000 EUR. Alte proiecte de reformă structurală: între 600 000 EUR și 1 000 000 EUR per proiect.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de cerere, ținând seama de următoarele elemente:

 • Bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiari și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în categorii precum „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea evenimentelor”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității”, „echipamente” etc.).
 • Propunerea trebuie să descrie activitățile/rezultatele acoperite de fiecare pachet de lucru.
 • Solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a costurilor estimate, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate).
 • costurile descrise vor acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).
 • Costurile pentru echipamente trebuie să fie de maximum 35 % din grantul UE acordat, iar grantul UE va acoperi costurile eligibile în proporție de 100 %.
 • Suma subcontractată va reprezenta maximum 10 % din grantul UE acordat.

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii. Valoarea sumei forfetare va fi limitată la maximum 90 % din bugetul estimat, stabilit după evaluare, iar parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile totale eligibile etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 

  Footnote

 • 1 Proiectele transregionale trebuie să vizeze domeniile prioritare ale tuturor regiunilor implicate, să demonstreze relevanța acestor domenii pentru fiecare regiune și să justifice acest lucru printr-o analiză detaliată a nevoilor și a obiectivelor comune. ↩ back
 • 2 A se consulta definiția organizației nou-intrate din partea D - Glosar. ↩ back
 • 3 Cu excepția țărilor cu venituri ridicate din regiunile 5, 7 și 8 (a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid). ↩ back
 • 4 Organizațiile instituțiilor de învățământ superior nu vor fi considerate instituții de învățământ superior. Numai membrii care sunt stabiliți într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță eligibilă care nu este asociată la program pot beneficia de grant. ↩ back
 • 5 Țările care se află în proces de negociere în vederea încheierii unui acord de asociere sunt eligibile cu condiția ca acordul respectiv să intre în vigoare înainte de semnarea acordului de grant. ↩ back
 • 6 Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED 2013), învățământul terțiar, cel puțin nivelul 5. Nivelul 4 din ISCED 2011, învățământul postliceal neuniversitar, nu este acceptat. ↩ back
 • 7 Este posibilă prezentarea de proiecte interregionale cu o singură țară terță care nu este asociată la program din regiunea 10 și o alta din regiunea 11. ↩ back
Tagged in:  Higher education