Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Consolidarea capacităților în învățământul Superior

Acțiunea de consolidare a capacităților în învățământul superior sprijină proiecte de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul învățământului superior. Activitățile și rezultatele proiectelor de consolidare a capacităților în învățământul superior trebuie să fie orientate astfel încât să aducă beneficii țărilor terțe eligibile care nu sunt asociate la program, instituțiilor și sistemelor lor de învățământ superior. În conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și cu Acordul de la Paris, această acțiune sprijină relevanța, calitatea, modernizarea și capacitatea de adaptare a învățământului superior din țările terțe care nu sunt asociate la program în ceea ce privește redresarea socioeconomică, creșterea și prosperitatea, precum și în ceea ce privește reacția la tendințele recente, în special la globalizarea economică, dar și la declinul recent al dezvoltării umane, la fragilitatea și inegalitățile sociale, economice și de mediu în creștere.

Obiectivele Acțiunii

În mod specific, în țările terțe care nu sunt asociate la program, acțiunea:

 • va îmbunătăți calitatea învățământului superior și va consolida relevanța acestuia pentru piața muncii și la nivelul societății;
 • va îmbunătăți nivelul competențelor și al aptitudinilor și potențialul de inserție profesională al studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior prin dezvoltarea de programe educaționale noi, relevante și inovatoare;
 • va promova educația favorabilă incluziunii, egalitatea, echitatea, nediscriminarea și competențele civice în învățământul superior;
 • va îmbunătăți mecanismele de predare și evaluare pentru personalul și studenții din instituțiile de învățământ superior, asigurarea calității, gestionarea, guvernanța, incluziunea, inovarea, baza de cunoștințe, capacitățile digitale și antreprenoriale, precum și internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior;
 • va spori capacitățile instituțiilor de învățământ superior, ale organismelor responsabile cu învățământul superior și ale autorităților competente în vederea modernizării sistemelor lor de învățământ superior, în special în ceea ce privește guvernanța și finanțarea, prin sprijinirea definirii, a punerii în aplicare și a monitorizării proceselor de reformă;
 • va îmbunătăți învățământul pedagogic și dezvoltarea profesională continuă pentru a genera un impact asupra calității pe termen lung a sistemului de învățământ;
 • va stimula cooperarea între instituții, consolidarea capacităților și schimbul de bune practici;
 • va promova cooperarea între diferite regiuni ale lumii prin inițiative comune.

Impactul preconizat

 • instituții de învățământ superior modernizate, care nu numai că vor transfera cunoștințe, ci vor crea și valoare economică și socială prin transferul rezultatelor lor de predare și cercetare către comunitate/țară;
 • îmbunătățirea accesului la învățământul superior și a calității acestuia, în special pentru persoanele cu mai puține oportunități și în țările cele mai sărace din diferite regiuni;
 • sporirea gradului de participare a instituțiilor de învățământ superior situate în regiuni îndepărtate;
 • guvernanța pentru elaborarea și implementarea eficientă și eficace a politicilor în domeniul învățământului superior;
 • integrarea regională și instituirea unor instrumente comparabile de recunoaștere și de asigurare a calității pentru a sprijini cooperarea academică, mobilitatea studenților, a personalului și a cercetătorilor;
 • o legătură și o cooperare mai strânse cu sectorul privat, promovând inovarea și spiritul antreprenorial;
 • alinierea mediului academic la piața muncii, sporind capacitatea de inserție profesională a studenților;
 • Îmbunătățirea spiritului de inițiativă și antreprenorial al studenților;
 • creșterea nivelului competențelor digitale pentru studenți și personal;
 • asumarea responsabilității instituționale în ceea ce privește rezultatele acțiunii de consolidare a capacităților în învățământul superior, asigurând astfel durabilitatea;
 • asumarea responsabilității la nivel național prin experimentarea și integrarea practicilor pozitive și a celor mai bune practici în învățământul superior;
 • creșterea capacității și a profesionalismului necesare pentru a lucra la nivel internațional: îmbunătățirea competențelor de gestionare și a strategiilor de internaționalizare.

Prioritățile acțiunii

Se preconizează că acțiunea va contribui la următoarele priorități:

Pactul verde

 • sistemele de învățământ superior sunt esențiale pentru sprijinirea Pactului verde, datorită faptului că dezvoltă cunoștințe, competențe, aptitudini și valori și că au potențialul de a facilita o schimbare profundă a comportamentului oamenilor. În acest context, se va acorda prioritate proiectelor care vizează: sprijinirea modernizării economiilor, a creșterii competitivității și a gradului de inovare ale acestora, asigurând, totodată, o tranziție verde justă, stimulând locurile de muncă verzi și deschizând calea către o societate neutră din punct de vedere climatic; o abordare transformatoare din punct de vedere al genului, care nu se axează exclusiv pe domeniile dominate de bărbați
 • furnizarea unor răspunsuri aplicabile la provocările legate de mediu, inclusiv dezvoltarea urbană și rurală, energia verde și eficiența energetică, sănătatea, apa și gestionarea deșeurilor, transportul durabil, deșertificarea, pierderea biodiversității și utilizarea durabilă a resurselor naturale, consolidarea lanțurilor valorice agroalimentare la nivel național și regional;
 • sporirea gradului de sensibilizare la problemele climatice, a sustenabilității și a rezilienței, în toate sectoarele societății și ale economiei;
 • accelerarea tranziției către o economie verde și circulară justă și abordarea provocărilor regionale și transregionale privind mediul, în special prin consolidarea legăturilor cu sectorul privat și prin îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor verzi necesare pentru formarea unei forțe de muncă moderne;
 • dezvoltarea de competențe în diferite sectoare relevante din punctul de vedere al durabilității, de strategii și de metodologii privind competențele sectoriale verzi, precum și elaborarea de programe de învățământ orientate spre viitor care să răspundă mai bine nevoilor individuale.

Transformarea digitală

sporirea calității și a caracterului incluziv al educației prin intermediul tehnologiilor digitale, permițând totodată cursanților să dobândească competențe digitale esențiale și competențe digitale specifice fiecărui sector – are o importanță strategică pentru UE și pentru multe țări ale lumii. Sistemul de învățământ superior este din ce în ce mai influențat de transformarea digitală, însă are, de asemenea, un rol esențial în valorificarea beneficiilor și oportunităților acesteia și în combaterea decalajelor digitale. În acest context, se va acorda prioritate proiectelor care vizează:

 • sprijinirea dezvoltării și adoptării de competențe digitale pentru a asigura o transformare digitală cât mai cuprinzătoare și mai favorabilă incluziunii cu putință;
 • contribuția la reducerea decalajului digital prin promovarea alfabetizării digitale, a antreprenoriatului digital, a programelor și strategiilor sensibile la dimensiunea de gen, în special în zonele îndepărtate și rurale și în cadrul comunităților vulnerabile;
 • dezvoltarea de soluții de conectivitate pentru capacitarea cetățenilor prin inovații în materie de învățare și predare la distanță;
 • sprijinirea economiei digitale și consolidarea capacităților științifice, tehnice și de inovare prin promovarea legăturilor dintre educație, cercetare și întreprinderi în domeniul digitalizării, inclusiv prin proiecte legate de infrastructura de date, gestionarea datelor și digitalizarea IMM-urilor/întreprinderilor;
 • îmbunătățirea ecosistemelor de educație digitală, prin consolidarea aptitudinilor și competențelor digitale ale cadrelor didactice și ale personalului didactic universitar.

Integrarea migranților

sistemele de educație și formare joacă un rol esențial în abordarea provocărilor legate de migrație, precum și în valorificarea beneficiilor migrației. Acestea îi ajută pe nou-veniți să dobândească competențele necesare pe piața muncii, să înțeleagă culturile țării-gazdă și să ajute populația autohtonă să fie deschisă diversității și schimbării. În acest context, se va acorda prioritate proiectelor care vizează:

 • sprijinirea recunoașterii diplomelor și a acreditărilor și contribuția la un sistem regional de transfer de credite pentru a construi zone regionale de învățământ superior și conectivitate intraregională;
 • acordarea accesului la educație migranților și persoanelor strămutate în țările-gazdă, inclusiv la educație și burse în domeniul lingvistic;
 • dezvoltarea unor modele holistice care să răspundă nevoilor unice ale studenților refugiați și să asigure accesul la educație, cu un sprijin puternic pentru dezvoltarea academică, socială, fizică și psihologică.

Guvernanța, pacea, securitatea și dezvoltarea umană

angajamentul față de statul de drept, drepturile omului și drepturile fundamentale, egalitate, democrație și buna guvernanță reprezintă piatra de temelie a unor societăți stabile, echitabile și prospere. Această acțiune poate contribui la punerea bazelor pentru consolidarea cetățeniei active și pentru dezvoltarea expertizei specifice în aceste domenii. Proiectele de consolidare a capacităților în învățământul superior pot contribui la identificarea unor soluții pe termen lung la problemele legate de guvernanța deficientă din învățământul superior. În acest context, se va acorda prioritate proiectelor care vizează sprijinirea cooperării academice și a inițiativelor în următoarele domenii:

 • guvernanța, statul de drept, democrația, valorile fundamentale, protecția drepturilor omului și combaterea corupției;
 • combaterea discriminării, promovarea alfabetizării mediatice și a rolului unei mass-media independente și al societății civile;
 • pacea și securitatea, dezvoltarea umană, dialogul intercultural, respectul pentru diversitate, toleranța, egalitatea de gen, femeile și capacitarea tinerilor;
 • drepturile sociale, economice și culturale, sănătatea și bunăstarea.

Creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă

învățământul superior este necesar pentru a dezvolta abilități de viață și competențe profesionale. Învățământul superior sprijină, de asemenea, capacitatea de inserție profesională și este o condiție prealabilă pentru o creștere durabilă. Un obiectiv-cheie este de a aborda neconcordanța existentă între rezultatele în materie de educație și cerințele de pe piața muncii, inclusiv prin dezvoltarea învățării la locul de muncă. În acest context, se va acorda prioritate proiectelor care vizează:

 • promovarea ofertei și a adoptării de competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei, artelor și matematicii (STIAM) - și a incluziunii de gen aferente – cu legături cu tranziția verde justă către neutralitatea climatică;
 • promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor și al femeilor, dezvoltarea de centre de inovare și întreprinderi nou-înființate pentru a contribui la generarea de oportunități locale de ocupare a forței de muncă și la prevenirea exodului creierelor;
 • consolidarea legăturilor dintre sectorul academic, cercetare și întreprinderi pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare în materie de competențe, în special antreprenoriat, și competențele necesare pentru dezvoltarea lanțurilor valorice la nivel național și regional;
 • sprijinirea perfecționării populației tinere;
 • consolidarea legăturilor cu piața muncii pentru a promova crearea de locuri de muncă, oportunitățile de angajare și implicarea sectorului privat în dezvoltarea competențelor;
 • dezvoltarea din învățământului pedagogic primar și secundar și a cursurilor de formare la locul de muncă pentru a aborda cauzele structurale ale abandonului școlar și pentru a contracara inegalitățile economice și de gen persistente.

Pentru componentele 1 și 2, prioritățile de mai sus se aplică după cum urmează în fiecare context regional:

 • Balcanii de Vest: Pactul verde; transformarea digitală; integrarea migranților; guvernanța, pacea, securitatea și dezvoltarea umană; creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă
 • Vecinătatea estică: Pactul verde; transformarea digitală; integrarea migranților; guvernanța, pacea, securitatea și dezvoltarea umană; creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă
 • Regiunea sud-mediteraneeană: Pactul verde; transformarea digitală; integrarea migranților; guvernanța, pacea, securitatea și dezvoltarea umană; creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă
 • Asia: Pactul verde; transformarea digitală; guvernanța, pacea, securitatea și dezvoltarea umană; creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă
 • Asia Centrală: Pactul verde; creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă
 • Orientul Mijlociu: Pactul verde; creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă
 • Zona Pacificului: Pactul verde; creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă
 • Africa Subsahariană: Pactul verde; transformarea digitală; integrarea migranților; guvernanța, pacea, securitatea și dezvoltarea umană; creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă
 • America Latină: Pactul verde; transformarea digitală; guvernanța, pacea, securitatea și dezvoltarea umană; creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă
 • Caraibi: Pactul verde; guvernanța, pacea, securitatea și dezvoltarea umană; creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă

Obiective geografice

Proiectele de consolidare a capacităților în învățământul superior pot fi puse în aplicare ca:

 • proiecte naționale, și anume proiecte care implică instituții dintr-o singură țară terță eligibilă care nu este asociată la program;
 • proiecte multinaționale (regionale) într-o singură regiune eligibilă;
 • proiecte multinaționale care implică mai mult de o regiune eligibilă (transregionale). Proiectele transregionale trebuie să vizeze domenii prioritare relevante pentru toate regiunile implicate, să demonstreze relevanța acestor domenii pentru fiecare regiune și să justifice acest lucru printr-o analiză detaliată a nevoilor și a obiectivelor comune.

Bugetul acțiunii de consolidare a capacităților în învățământul superior va fi utilizat pentru a sprijini proiecte după cum urmează:

 • Proiecte naționale și regionale: cu titlu indicativ, 90 % din bugetul acțiunii
 • Proiecte transregionale: cu titlu indicativ, 10 % din bugetul acțiunii

Acțiunea va viza sprijinirea unei varietăți tematice de proiecte și o reprezentare geografică suficientă în cadrul unei regiuni în ceea ce privește numărul de proiecte pentru fiecare țară. Pentru fiecare regiune există un buget definit. Pentru Africa Subsahariană, nicio țară nu poate obține mai mult de 8 % din finanțarea alocată regiunii.

Informații suplimentare privind sumele disponibile sunt publicate pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Componentele proiectului

Pentru a răspunde diferitelor provocări din țările terțe care nu sunt asociate la program, acțiunea de consolidare a capacităților în învățământul superior este compusă din trei componente specifice:

Componenta -1 - Promovarea accesului la cooperare în învățământul superior

Această componentă este concepută pentru a atrage instituții de învățământ superior mai puțin experimentate și actori de mici dimensiuni în cadrul acțiunii de consolidare a capacităților în învățământul superior pentru a facilita accesul organizațiilor nou-[fn]intrate[ft/]A se consulta definiția organizației nou-intrate din partea D - Glosar.[/fn]. Aceste parteneriate ar trebui să reprezinte un prim pas pentru instituțiile de învățământ superior și pentru organizațiile cu o capacitate operațională redusă, situate în țări terțe care nu sunt asociate la program în direcția îmbunătățirii accesului și a mijloacelor comunicare cu persoanele cu mai puține oportunități. Această componentă va finanța proiecte la scară mică pentru a reduce decalajul în materie de internaționalizare în rândul instituțiilor de învățământ superior, situate în aceeași țară sau regiune, din țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program. Proiectele care intră sub incidența acestei componente se vor axa în principal pe următoarele domenii din țările terțe care nu sunt asociate la program:

 • instituții de învățământ superior din țările terțe cele mai puțin dezvoltate care nu sunt asociate la program;
 • instituții de învățământ superior situate în regiuni/zone îndepărtate din țări terțe care nu sunt asociate la program;
 • organizații nou-intrate sau instituții de învățământ superior și facultăți cu mai puțină experiență din țări terțe care nu sunt asociate la program;
 • studenți și personal cu mai puține oportunități.

Activități

Activitățile propuse și rezultatele proiectului ar trebui să aibă o valoare adăugată clară pentru beneficiarii vizați. O listă neexhaustivă a activităților posibile este prezentată în continuare:

Activități care vizează consolidarea capacității administrative/de gestionare a instituțiilor de învățământ superior vizate, cum ar fi:

 • reformarea și modernizarea guvernanței universitare, inclusiv îmbunătățirea serviciilor, în special în beneficiul studenților (orientare, consiliere și orientare profesională pentru studenți etc.);
 • înființarea sau consolidarea birourilor de relații internaționale și elaborarea de strategii de internaționalizare;
 • crearea de noi unități și de procese/strategii de asigurare a calității în instituțiile de învățământ superior sau dezvoltarea celor existente;
 • crearea sau sporirea capacității unităților de planificare și de evaluare;
 • consolidarea mecanismelor de comunicare și de diseminare a rezultatelor proiectelor de cooperare internațională;
 • consolidarea capacităților de sprijinire a activităților de mobilitate a studenților și a personalului.

Activități care vizează asigurarea unei educații de înaltă calitate și relevante, cum ar fi:

 • module sau programe de studiu, orientări tehnice sau profesionale în cadrul programelor;
 • instituirea unor programe de studiu intensiv care să reunească studenți și cadre didactice din instituțiile de învățământ superior participante pentru perioade de studiu mai scurte;
 • dezvoltarea capacităților pentru studenții din învățământul postuniversitar și pentru personalul didactic universitar, precum și promovarea mobilității acestora;
 • implementarea unor cursuri de formare pentru personalul didactic universitar din instituțiile de învățământ superior;
 • crearea de sinergii și consolidarea legăturilor cu sectorul de afaceri și cu organizațiile private sau publice active pe piața muncii și în domeniile educației, formării și tineretului.

Activități care vizează creșterea accesibilității studenților/personalului cu mai puține oportunități cum ar fi:

 • dezvoltarea unor parcursuri și oportunități de învățare la distanță și favorabilă incluziunii prin utilizarea tehnologiei digitale și a învățării online pentru studenții vulnerabili;
 • actualizarea tehnologiei digitale pentru a dezvolta servicii specifice menite să asigure oportunități de învățare egale și echitabile pentru studenții cu dizabilități;
 • promovarea inițiativelor care vizează discriminarea pozitivă prin capacitarea femeilor și a minorităților etnice/religioase;
 • elaborarea de inițiative care să abordeze și să reducă barierele cu care se confruntă grupurile defavorizate în ceea ce privește accesul la oportunitățile de învățare;
 • contribuția la crearea de medii favorabile incluziunii, care să promoveze echitatea și egalitatea și care să răspundă nevoilor comunității în ansamblu.

Componenta -2 - Parteneriate pentru transformare în învățământul superior

Proiectele din cadrul acestei componente introduc în învățământul superior noi abordări și inițiative bazate pe învățarea reciprocă și pe transferul de experiență și de bune practici, care să influențeze nu numai instituțiile, ci și societatea în general. . Rezultatele proiectelor ar trebui să aibă un impact semnificativ și pe termen lung asupra instituțiilor de învățământ superior vizate chiar și după încheierea proiectelor și, ca atare, ar trebui să aducă beneficii societății în ansamblu.

În special, aceste proiecte vor combina următoarele elemente în beneficiul instituțiilor de învățământ superior din țări terțe care nu sunt asociate la program:

 • Inovarea în învățământul superior pentru a spori relevanța acestuia pentru piața muncii și pentru societate. Se așteaptă ca proiectele propuse să abordeze neconcordanțele dintre cerințele angajatorilor și oferta instituțiilor de învățământ superior și să propună soluții integrale pentru îmbunătățirea capacității de inserție profesională a studenților. Acest lucru se poate realiza prin punerea în aplicare a unor intervenții cuprinzătoare care includ:
  • conceperea unor programe de învățământ inovatoare și introducerea unor elemente inovatoare în programele de învățământ existente;
  • punerea în aplicare a unor metode de predare și de învățare inovatoare (și anume, predarea și învățarea centrate pe cursant și bazate pe probleme reale);
  • colaborarea activă cu mediul de afaceri și cu mediul de cercetare, organizarea unor programe și activități de educație continuă împreună cu întreprinderile și în cadrul acestora;
  • consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ superior de a colabora cu eficacitate în rețea în domeniul cercetării, al științei și al inovării tehnologice.
 • Promovarea reformelor în instituțiile de învățământ superior pentru ca acestea să devină catalizatori ai dezvoltării economice și sociale. Proiectele ar trebui să sprijine instituțiile de învățământ superior să dezvolte și să pună în aplicare reforme instituționale care să le transforme în elemente constitutive mai democratice, mai favorabile incluziunii, mai echitabile, mar responsabile și complet dezvoltate ale societății civile. Reformele instituționale includ noi sisteme și structuri de guvernanță și gestionare, pregătirea în materie de competențe digitale, servicii universitare moderne, procese de asigurare a calității, instrumente și metode pentru profesionalizarea și dezvoltarea profesională a cadrelor de conducere și a personalului didactic universitar, tehnic și administrativ. Dezvoltarea unei mentalități antreprenoriale și îmbunătățirea competențelor și a aptitudinilor în cadrul instituțiilor reprezintă aspecte esențiale pentru succesul acestei componente. Dobândirea competențelor transversale, educația antreprenorială și aplicarea practică a competențelor antreprenoriale vor permite instituțiilor de învățământ superior să își pună cunoștințele și resursele în slujba comunităților lor locale/naționale/regionale.

Activități

Activitățile propuse și rezultatele proiectului ar trebui să aibă o valoare adăugată clară pentru beneficiarii vizați. O listă neexhaustivă a activităților posibile este prezentată în continuare:

 • dezvoltarea, testarea și adaptarea unor programe de învățământ inovatoare în ceea ce privește conținutul [competențele-cheie și transversale (antreprenoriat, rezolvarea problemelor, locurile de muncă verzi etc.)], structura (modulară, comună etc.) și metodele de predare/învățare [inclusiv utilizarea învățării deschise și flexibile, mobilitatea virtuală, resursele educaționale deschise, învățarea mixtă, cursurile online deschise și în masă (MOOC) etc.];
 • dezvoltarea, testarea și punerea în aplicare a unor noi metode, instrumente și materiale de învățare (cum ar fi noi programe de învățământ multidisciplinare, predarea și învățarea centrate pe cursant și bazate pe probleme reale) prin formare practică și stagii pentru studenți;
 • introducerea unor reforme de tip Bologna (sistem de cicluri pe trei niveluri, instrumente de transparență, cum ar fi sistemele de credite și suplimentul la diplomă, asigurarea calității, evaluare, cadre naționale/regionale de calificare, recunoașterea învățării anterioare și nonformale etc.) la nivel instituțional;
 • introducerea unor programe de formare practică, a unor stagii și a unor studii de cazuri reale în întreprinderi și industrie, pe deplin integrate în programa de învățământ, recunoscute și creditate;
 • introducerea unor sisteme de formare în alternanță care să coreleze învățământul terțiar cu învățământul secundar superior ca mijloc de stimulare a capacității de inserție profesională a absolvenților;
 • dezvoltarea de soluții pentru problemele dificile, inovarea în materie de produse și de procese (printr-un efort comun al studenților, al cadrelor didactice și al practicienilor);
 • dezvoltarea și testarea unor soluții pentru a răspunde unor nevoi sociale urgente, care nu sunt abordate de piață și vizează grupurile vulnerabile din societate; abordarea provocărilor societale sau a celor legate de schimbările de atitudine și valori, de strategii și politici, de structuri și procese organizaționale, de sisteme și servicii de livrare;
 • sprijinirea creării de centre și de incubatoare pentru inovare, a transferului de tehnologie și a creării de noi întreprinderi, precum și a integrării educației, cercetării și inovării la nivel instituțional/regional/național;
 • elaborarea și testarea unor programe și activități de educație continuă împreună cu întreprinderile și în cadrul acestora;
 • structuri pentru a încerca și a testa măsuri inovatoare; schimburi de studenți, de cercetători, de personal didactic și de personal din întreprinderi pentru o perioadă limitată; oferirea de stimulente pentru implicarea personalului întreprinderilor în activități de predare și de cercetare;
 • reforma sistemelor și structurilor de guvernanță și de gestionare la nivel instituțional (inclusiv metodele și sistemele de asigurare a calității, gestiunea financiară și autonomia instituțiilor de învățământ superior, relațiile internaționale, serviciile pentru studenți și consilierea acestora, orientarea profesională, consiliile academice și de cercetare etc.);
 • dezvoltarea de strategii și de instrumente pentru internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior (deschiderea la nivel internațional a programelor de învățământ, programe de mobilitate interinstituționale) și capacitatea acestora de a colabora cu eficacitate în rețea în domeniul cercetării, al inovării științifice și tehnologice (cooperare științifică și transfer de cunoștințe etc.);
 • dezvoltarea și testarea unor soluții pentru a răspunde unor nevoi sociale urgente, care nu sunt abordate de piață și vizează grupurile vulnerabile din societate; abordarea provocărilor societale sau a celor legate de schimbările de atitudine și valori, de strategii și politici, de structuri și procese organizaționale, de sisteme și servicii de livrare;
 • dezvoltarea de soluții pentru problemele dificile, inovarea în materie de produse și de procese (printr-un efort comun al studenților, al cadrelor didactice și al practicienilor);
 • dezvoltarea, adaptarea și furnizarea de instrumente și de metode pentru perfecționarea, evaluarea/analiza, profesionalizarea și dezvoltarea profesională a personalului didactic universitar și a personalului administrativ, pentru formarea inițială a cadrelor didactice și pentru dezvoltarea continuă a carierei.

Criterii de eligibilitate – Componentele 1 și 2

Organizații participante eligibile (Cine poate depune o cerere?)

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie entități juridice publice sau private care se încadrează în următoarele categorii:

 • instituții de învățământ superior sau organizații ale instituțiilor de învățământ superior;
 • organizații sau instituții active pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului.

Aceste entități trebuie să fie stabilite în una dintre țările eligibile:

 • un stat membru al UE;
 • o țară terță asociată la program;
 • o țară terță care nu este asociată la program dintr-o regiune eligibilă. Regiunile eligibile vizate de această acțiune sunt [fn]regiunile 1, 2[ft/]Organizațiile din Belarus (regiunea 2) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.[/fn], 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 și 11.

Coordonator

Dintre entitățile descrise mai sus, numai instituțiile de învățământ superior sau organizațiile instituțiilor de învățământ superior pot fi coordonatori ai unei cereri privind consolidarea capacităților în învățământul superior.

Reguli generale pentru instituțiile de învățământ superior:

 • Instituțiile de învățământ superior situate într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă.
 • Instituțiile de învățământ superior stabilite în țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program trebuie să fie recunoscute ca atare de autoritățile competente, împreună cu entitățile lor afiliate (dacă există). Acestea trebuie să ofere programe complete de studii care să conducă la obținerea unor diplome de învățământ superior și a unor diplome recunoscute la nivelul calificărilor de învățământ [fn]terțiar[ft/]Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED 2013), învățământul terțiar, cel puțin nivelul 5. Nivelul 4 din ISCED 2011, învățământul postliceal neuniversitar, nu este acceptat.[/fn].

Componența consorțiului

Trebuie respectată următoarea componență minimă:

Proiecte naționale (deschise numai pentru [fn]regiunile 2[ft/]Organizațiile din Belarus (regiunea 2) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.[/fn], 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9):

 • cel puțin 2 state membre ale UE sau țări terțe asociate la program;
  • fiecare dintre aceste țări trebuie să implice cel puțin o instituție de învățământ superior.
 • numai o țară terță eligibilă care nu este asociată la program;
  • implicând cel puțin 2 instituții de învățământ [fn]superior[ft/]Excepție: în cazul țărilor terțe care nu sunt asociate la program în care numărul instituțiilor de învățământ superior recunoscute de către autoritățile naționale competente este mai mic de 5 la nivel național sau în cazul în care o singură instituție reprezintă peste 50 % din numărul total de studenți din țara respectivă, vor fi acceptate cereri din partea respectivelor țări care implică doar o singură instituție de învățământ superior. [/fn].
 • Numărul de organizații participante din țări terțe care nu sunt asociate la program trebuie să fie cel puțin egal cu numărul de organizații participante din state membre ale UE și din țări terțe asociate la program.

Proiecte multinaționale (deschise tuturor regiunilor eligibile):

 • cel puțin 2 state membre ale UE sau țări terțe asociate la program;
  • fiecare dintre aceste țări trebuie să implice cel puțin o instituție de învățământ superior.
 • cel puțin 2 țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program. Fiecare dintre aceste țări trebuie să implice cel puțin două instituții de învățământ [fn]superior[ft/]Excepție: a se vedea nota de subsol anterioară.[/fn]. Țările terțe care nu sunt asociate la program pot proveni din aceeași regiune (proiecte regionale) sau din regiuni diferite (proiecte transregionale);
 • Numărul de organizații participante din țări terțe care nu sunt asociate la program trebuie să fie cel puțin egal cu numărul de organizații participante din state membre ale UE și din țări terțe asociate la program.

Reguli generale pentru toate consorțiile:

În ceea ce privește respectarea criteriilor minime privind componența consorțiului descrise mai sus, o organizație de instituții de învățământ superior nu va fi considerată o instituție de învățământ superior.

Localizarea geografică (Locul de desfășurare a activităților)

Activitățile trebuie să se desfășoare în țările organizațiilor participante la proiect.

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 24 sau de 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) prin intermediul Sistemului electronic de depunere al Portalului pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Componenta 1

 • Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Numărul de identificare al subiectului: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-1

Componenta 2

 • Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Numărul de identificare al subiectului: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-2

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 8 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Componenta -3 - Proiecte de reformă structurală

Proiectele din cadrul acestei componente sprijină eforturile țărilor terțe care nu sunt asociate la program de a dezvolta sisteme coerente și durabile de învățământ superior pentru a răspunde nevoilor lor socioeconomice și ambiției generale de a crea o economie bazată pe cunoaștere. Alte elemente ale acestei componente sunt integrarea și extinderea rezultatelor de succes, precum și a sinergiilor care prevăd sprijin continuu sau sub formă de rezerve pentru sector în cadrul programelor bilaterale de sprijin. Proiectele de reformă structurală vor răspunde nevoilor țărilor terțe eligibile care nu sunt asociate la program de a sprijini îmbunătățirea și inovarea sistemice și structurale durabile la nivelul sectorului învățământului superior. Prin implicarea autorităților naționale competente (în special a ministerelor educației) din țările terțe care nu sunt asociate la program, a instituțiilor de învățământ superior, a instituțiilor de cercetare și a altor autorități/organisme și părți interesate relevante, aceste proiecte vor viza în special:

 • promovarea cooperării și a învățării reciproce în rândul autorităților publice naționale și între acestea pentru a stimula îmbunătățirea sistemică și inovarea în sectorul învățământului superior;
 • promovarea unor sisteme de învățământ superior favorabile incluziunii, care pot oferi condiții adecvate pentru ca studenții provenind din medii diferite să aibă acces la educație și să reușească pe plan profesional. Prin urmare, ar trebui să se acorde o atenție deosebită persoanelor cu mai puține oportunități;
 • sporirea capacităților instituțiilor de învățământ superior din țările terțe care nu sunt asociate la program, ale organismelor responsabile cu învățământul superior și ale autorităților competente (în special ale ministerelor) prin participarea acestora la definirea, punerea în aplicare și monitorizarea proceselor de reformă în vederea modernizării sistemelor lor de învățământ superior, în special în ceea ce privește asigurarea calității, guvernanța și finanțarea;
 • identificarea sinergiilor cu inițiativele UE în curs de desfășurare în țările terțe care nu sunt asociate la program, în domeniile acoperite de programul Erasmus+.

Criterii de eligibilitate – Componenta 3

Organizații participante eligibile (Cine poate depune o cerere?)

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie entități juridice publice sau private care se încadrează în următoarele categorii:

 • instituții de învățământ superior sau organizații ale instituțiilor de învățământ superior;
 • organizații sau instituții active pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului.

Aceste entități trebuie să fie stabilite în una dintre țările eligibile:

 • un stat membru al UE;
 • o țară terță asociată la program;
 • o țară terță care nu este asociată la program dintr-o regiune eligibilă. Regiunile eligibile vizate de această acțiune sunt [fn]regiunile 1, 2[ft/]Organizațiile din Belarus (regiunea 2) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.[/fn], [fn]3[ft/]Organizațiile din Siria (regiunea 3) nu sunt eligibile pentru participarea la această componentă.[/fn], 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 și 11.

Coordonator

Dintre entitățile descrise mai sus, numai instituțiile de învățământ superior sau organizațiile instituțiilor de învățământ superior pot fi coordonatori ai unei cereri privind consolidarea capacităților în învățământul superior.

Reguli generale pentru instituțiile de învățământ superior:

 • Instituțiile de învățământ superior situate într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă.
 • Instituțiile de învățământ superior stabilite în țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program trebuie să fie recunoscute ca atare de autoritățile competente, împreună cu entitățile lor afiliate (dacă există). Acestea trebuie să ofere programe complete de studii care să conducă la obținerea unor diplome de învățământ superior și a unor diplome recunoscute la nivelul calificărilor de învățământ [fn]terțiar[ft/]Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED 2013), învățământul terțiar, cel puțin nivelul 5. Nivelul 4 din ISCED 2011, învățământul postliceal neuniversitar, nu este acceptat.[/fn].

Componența consorțiului

Trebuie respectată următoarea componență minimă:

 • cel puțin 2 state membre ale UE sau țări terțe asociate la program;
  • fiecare dintre aceste țări trebuie să implice cel puțin o instituție de învățământ superior.
 • cel puțin o țară terță eligibilă care nu este asociată la program;
  • fiecare țară participantă trebuie să implice cel puțin [fn]2 instituții de învățământ superior[ft/]Excepție: în cazul țărilor terțe care nu sunt asociate la program în care numărul instituțiilor de învățământ superior recunoscute de către autoritățile naționale competente este mai mic de 5 la nivel național sau în cazul în care o singură instituție reprezintă peste 50 % din numărul total de studenți din țara respectivă, vor fi acceptate cereri din partea respectivelor țări care implică doar o singură instituție de învățământ superior.[/fn] și autoritatea competentă națională (de exemplu, ministerul) responsabilă cu învățământul superior din țara respectivă.
 • Numărul de organizații participante din țări terțe care nu sunt asociate la program trebuie să fie cel puțin egal cu numărul de organizații participante din state membre ale UE și din țări terțe asociate la program.

Reguli generale pentru toate consorțiile:

În ceea ce privește respectarea criteriilor minime privind componența consorțiului descrise mai sus, o organizație de instituții de învățământ superior nu va fi considerată o instituție de învățământ superior.

Localizarea geografică (Locul de desfășurare a activităților)

Activitățile trebuie să se desfășoare în țările organizațiilor participante la proiect.

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 36 sau 48 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) prin intermediul Sistemului electronic de depunere al Portalului pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Componenta 3

 • Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Numărul de identificare al subiectului: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-3

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 8 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Criterii de atribuire aplicabile tuturor componente

Proiectul va fi evaluat în două etape, în funcție de următoarele criterii:

Etapa 1

Relevanța proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Scop: Propunerea abordează în mod clar prioritățile regionale predefinite pentru regiunea (regiunile) vizată (vizate) și este relevantă pentru obiectivele și activitățile acțiunii și componentei de consolidare a capacităților în învățământul superior. Aceasta constituie un răspuns adecvat la nevoile și constrângerile actuale ale țării (țărilor) sau ale regiunii (regiunilor) vizate, precum și ale grupurilor-țintă și ale beneficiarilor finali. Sunt luate în considerare nevoile participanților vizați cu mai puține oportunități. Propunerea abordează prioritățile generale ale UE.
 • Valorile UE: Propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare.
 • Obiective: obiectivele sunt bazate pe o analiză atentă a nevoilor; ele sunt clar definite, specifice, măsurabile, realizabile, realiste și încadrate în timp (INTELIGENTE). Obiectivele abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante (în conformitate cu strategia de modernizare, dezvoltare și internaționalizare a instituțiilor de învățământ superior vizate) și strategiile de dezvoltare pentru învățământul superior din țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program.
 • Legătura cu politica și inițiativele UE: propunerea ia în considerare și consolidează complementaritatea/sinergiile cu Global Gateway (inclusiv investiții și alte intervenții finanțate de UE) sau alte entități (donatori publici și privați), dacă este cazul.
 • Valoarea adăugată a UE: propunerea demonstrează faptul că nu s-ar putea obține rezultate similare fără cooperarea instituțiilor de învățământ superior din statele membre ale UE sau din țările terțe asociate la program și fără finanțare din partea UE.

În special pentru componenta 2

Propunerea oferă o analiză clară a modului în care domeniul de intervenție răspunde domeniilor prioritare pentru creștere socioeconomică și autonomie în regiunea respectivă și se axează pe elemente inovatoare și pe metode și tehnici de ultimă generație în domeniul de intervenție identificat.

În special pentru componenta 3

Propunerea abordează reforma și modernizarea sistemului (sistemelor) de învățământ superior în conformitate cu strategiile de dezvoltare ale țărilor terțe vizate care nu sunt asociate la program.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Coerență: elaborarea de ansamblu a proiectului asigură coerența între obiectivele proiectului, metodologie, activități și bugetul propus. Propunerea prezintă un set coerent și cuprinzător de activități adecvate care răspund nevoilor identificate și conduc la rezultatele preconizate.
 • Metodologie: logica intervenției este de bună calitate, realizările și rezultatele planificate sunt coerente și fezabile, iar principalele ipoteze și riscuri au fost identificate în mod clar. Structura și conținutul matricei cadrului logic sunt adecvate, și anume alegerea unor indicatori verificabili în mod obiectiv, disponibilitatea datelor, date de referință, valori-țintă etc.
 • Planul de lucru: calitatea și eficacitatea planului de lucru, inclusiv măsura în care resursele alocate pachetelor de lucru sunt în conformitate cu obiectivele și cu rezultatele preconizate ale acestora; relația dintre resurse și rezultatele preconizate este adecvată, iar planul de lucru este realist, cu activități și termene bine definite, cu rezultate și etape clare.
 • Buget: propunerea este eficientă din punctul de vedere al costurilor și alocă resursele financiare adecvate necesare pentru punerea în aplicare cu succes a proiectului.
 • Controlul calității: măsurile de control (evaluarea continuă a calității, evaluări inter pares, activități de analiză comparativă, acțiuni de atenuare a riscurilor etc.) și indicatorii de calitate asigură faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate.
 • Durabilitatea mediului: proiectul este conceput într-un mod ecologic și include practici ecologice (de exemplu, deplasare cu mijloace de transport ecologice) în diferitele sale etape.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Gestionare:: sunt prevăzute mecanisme de gestionare solide. Calendarele, structurile de guvernanță, măsurile de colaborare și responsabilitățile sunt bine definite și realiste.
 • Componență: parteneriatul reunește o combinație adecvată de organizații care dețin competențele necesare relevante pentru obiectivele propunerii și pentru caracteristicile specifice ale componentei; propunerea include cea mai adecvată și cea mai diversă gamă de parteneri din afara mediului academic. Pentru țările din regiunea 2: pentru componentele 1 și 2, se va acorda prioritate proiectelor care implică instituții de învățământ superior din afara capitalei și/sau din regiuni rurale și/sau mai îndepărtate. Pentru țările din regiunile 5a, 6, 7a, 8a: pentru componentele 1 și 2, se va acorda prioritate proiectelor care implică instituții de învățământ superior sau organizații din țări cel mai puțin dezvoltate.
 • Sarcini: rolurile și sarcinile sunt atribuite pe baza know-how-ului, a profilurilor și a experienței specifice fiecărui partener și sunt adecvate.
 • Colaborare: se propun mecanisme eficace care să asigure eficiența colaborării, a comunicării și a soluționării litigiilor dintre organizațiile participante și orice altă parte interesată relevantă.
 • Angajament: contribuția partenerilor de proiect este semnificativă, pertinentă și complementară; propunerea demonstrează implicarea, angajamentul și asumarea de către parteneri a obiectivelor specifice și a rezultatelor proiectului, în special din partea țărilor terțe care nu sunt asociate la program.

În special pentru componenta 2

Propunerea implică organizații și părți interesate relevante din afara mediului academic care vor aduce o valoare adăugată inovatoare obiectivelor propunerii. Pentru propunerile care vizează sprijinirea lanțurilor valorice în domeniile-cheie prioritare de investiții la nivel național sau regional, sectorul privat este inclus în parteneriat și este implicat în mod clar la toate nivelurile necesare.

În special pentru componenta 3

Propunerea demonstrează faptul că autoritățile naționale competente pentru învățământul superior sunt implicate în mod ferm în coordonarea și punerea în aplicare a acțiunii.

Durabilitatea, impactul și diseminarea rezultatelor preconizate (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Exploatare: propunerea demonstrează modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate de parteneri și de alte părți interesate, modul în care vor fi asigurate efectele multiplicatoare (inclusiv posibilitatea de replicare și de extindere a rezultatului acțiunii la nivel sectorial, precum și la nivel local/regional/național sau internațional) și oferă mijloace de măsurare a gradului de exploatare pe durata finanțării proiectului și ulterior.
 • Diseminare: propunerea prevede un plan clar și eficient pentru diseminarea rezultatelor și include activități adecvate, precum și calendarul, instrumentele și canalele aferente, pentru a garanta că rezultatele și beneficiile vor fi distribuite în mod eficace tuturor părților interesate relevante și publicului neparticipant, conectând și atrăgând părțile interesate relevante către rezultate pe durata finanțării proiectului și ulterior.
 • Impact: propunerea asigură un impact tangibil asupra grupurilor-țintă și a părților interesate relevante la nivel local, național sau regional. De asemenea, propunerea cuprinde atât măsuri, cât și obiective și indicatori pentru monitorizarea progresului și evaluarea impactului preconizat (pe termen scurt și lung) la nivel individual, instituțional și sistemic.
 • Durabilitate: propunerea explică modul în care rezultatele proiectului vor fi susținute din punct de vedere financiar (după încheierea finanțării proiectului) și din punct de vedere instituțional (activitățile și serviciile continuă să se desfășoare) și modul în care se va asigura asumarea responsabilității la nivel local și, dacă este relevant, modul în care sectorul privat va fi implicat pe durata finanțării proiectului și ulterior.

În special pentru componenta 1

 • Propunerea asigură un răspuns continuu și durabil la barierele existente și creșterea gradului de accesibilitate al studenților/personalului cu mai puține oportunități la oportunitățile de învățare și la resursele oferite de instituțiile de învățământ superior.
 • Propunerea este susceptibilă să îmbunătățească capacitățile de cooperare internațională ale instituțiilor din țările terțe care nu sunt asociate la program.

În special pentru componenta 2

 • Propunerea asigură un impact semnificativ asupra instituțiilor din țările terțe care nu sunt asociate la program, în special asupra dezvoltării capacităților lor de inovare și asupra modernizării guvernanței acestora, deschizându-se astfel societății în general, pieței muncii și întregii lumi.
 • Propunerea demonstrează că are potențialul de a produce un impact mai larg asupra societății și/sau a sectorului economic.

În special pentru componenta 3

 • Propunerea demonstrează modul în care rezultatele proiectului vor conduce la reforme ale politicilor sau la modernizarea învățământului superior la nivel sistemic.

Cererile pot obține un punctaj de până la 100 de puncte. Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte (dintr-un total de 100 de puncte). De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (și anume minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”, 10 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Impact”).

Propunerilor ex-aequo li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanță”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Impact”.

În cazul în care punctajul nu permite stabilirea ordinii de priorități, se poate recurge la alte criterii în acest sens, cum ar fi luarea în considerare a portofoliului general de proiecte și a creării de sinergii pozitive între proiecte sau a altor factori legați de obiectivele cererii de propuneri. Acești factori vor fi înregistrați în raportul comisiei.

Ulterior, propunerile vor fi clasificate în ordine descrescătoare, în funcție de regiune și de componentă.

Etapa 2

Într-o a doua etapă, în cazul propunerilor susținute de Comitetul de evaluare pentru finanțare (și lista de rezervă), delegația (delegațiile) UE din țările terțe eligibile relevante care nu sunt asociate la program va (vor) fi consultată (consultate).

Numai proiectele care au trecut cu succes de consultarea delegației (delegațiilor) UE vor fi reținute pentru a obține finanțare din partea UE, în limitele bugetului disponibil pentru fiecare regiune.

Este prevăzut un buget orientativ pentru fiecare dintre cele trei componente, însă este posibil un transfer bugetar de la o componentă la alta.

Informații suplimentare

Acceptarea unei cereri nu constituie un angajament de a acorda finanțare egală cu suma cerută de solicitant. Finanțarea solicitată poate fi redusă pe baza normelor financiare aplicabile componentelor acțiunii și a rezultatelor evaluării.

Ca regulă generală și în limitele cadrelor legale naționale și europene existente, rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise (OER), precum și pe platformele relevante profesionale, sectoriale sau ale autorităților competente. Propunerea va descrie modul în care datele, materialele, documentele, activitățile audio-vizuale și cele derulate pe platformele de comunicare socială produse vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și promovate prin intermediul licențelor deschise. Propunerea nu conține limitări disproporționate.

Crearea unui proiect

Ar trebui luate în considerare următoarele aspecte:

 1. Angajamentul instituțiilor partenere în cadrul proiectului

Un proiect eficace de consolidare a capacităților în învățământul superior trebuie să asigure o participare solidă a tuturor instituțiilor partenere, în special a celor din țările terțe care nu sunt asociate la program. Asumarea comună a responsabilității în elaborarea propunerii le va face responsabile pentru rezultatele proiectului și pentru durabilitatea acestuia. Proiectele de consolidare a capacităților în învățământul superior pot implica „parteneri asociați” care să contribuie la punerea în aplicare a sarcinilor/activităților specifice ale proiectului sau să sprijine diseminarea și durabilitatea proiectului. În ceea ce privește aspectele de gestionare contractuală, „partenerii asociați” nu sunt considerați ca fiind parte a parteneriatului și nu beneficiază de finanțare.

 1. Analizele nevoilor

Evaluarea nevoilor este primul pas important în elaborarea unei propuneri de consolidare a capacităților în învățământul superior. Scopul unei evaluări a nevoilor este de a identifica acele sfere/domenii care trebuie consolidate, precum și motivele lacunelor din respectivele domenii. Acest lucru, la rândul său, oferă baza pentru conceperea unor intervenții adecvate de eliminare a lacunelor și, prin urmare, de consolidare a capacităților instituțiilor de învățământ superior.

 1. Punere în aplicare și monitorizare

După finalizarea analizelor nevoilor, poate fi elaborat un plan de punere în aplicare pentru a elimina lacunele identificate.

Ar trebui luate în considerare următoarele elemente esențiale:

 • Modernizarea/programe noi de învățământ: se așteaptă ca proiectele care includ „elaborarea de programe de învățământ” să includă formarea personalului didactic și să abordeze aspecte conexe, cum ar fi asigurarea calității și inserția profesională a absolvenților, prin crearea de legături cu piața muncii. Programele de studii ar trebui să fie acreditate și/sau autorizate în mod oficial înainte de încheierea perioadei de finanțare a proiectului. Predarea de cursuri noi și actualizate trebuie să înceapă pe durata ciclului de viață al proiectului, cu participarea unui număr adecvat de studenți și de profesori recalificați, și trebuie să aibă loc cel puțin pe parcursul unei treimi din durata proiectului. Formarea în cadrul proiectelor de reformă a programelor de învățământ poate viza, de asemenea, personalul administrativ, cum ar fi personalul din cadrul bibliotecilor și al laboratoarelor și personalul din domeniul informatic. Proiectele sunt ferm încurajate să integreze în programele de învățământ modernizate stagii de pregătire pentru studenți în cadrul societăților/întreprinderilor. Stagiile trebuie să aibă o durată rezonabilă pentru a permite dobândirea competențelor necesare.
 • Implicarea studenților: proiectele ar trebui să prevadă implicarea studenților (de exemplu, în elaborarea de noi programe de studii) și nu doar pe parcursul etapei de testare a proiectului.
 • Mobilitatea personalului și a studenților: mobilitatea trebuie să vizeze în principal studenții și personalul din țările terțe care nu sunt asociate la program și trebuie să se adreseze: membrilor personalului (de exemplu, manageri, personalul din domeniul cercetării și al transferului de tehnologie, personalul tehnic și administrativ) care lucrează în instituțiile beneficiare în baza unui contract oficial și care sunt implicați în proiect; studenților [cei care urmează ciclul scurt, primul ciclu de studii (licență sau echivalent), al doilea ciclu (master sau echivalent) și ciclul al treilea (doctorat)] înmatriculați la una dintre instituțiile beneficiare. Mobilitatea studenților în interiorul statelor membre ale UE și al țărilor terțe asociate la program și între acestea nu este eligibilă. Mobilitatea trebuie să aibă o durată rezonabilă, pentru a asigura învățarea și dobândirea competențelor necesare în conformitate cu obiectivele proiectului și, în mod normal, nu ar trebui să fie mai scurtă de o săptămână. Se recomandă combinarea mobilității fizice cu mobilitatea virtuală. Mobilitatea mixtă poate fi folosită pentru a pregăti, a sprijini și a monitoriza mobilitatea fizică. De asemenea, poate fi organizată mobilitate mixtă pentru persoanele cu nevoi speciale sau defavorizate, pentru a le ajuta să depășească barierele din calea mobilității fizice pe termen lung.
 • Asigurarea calității trebuie să fie o componentă integrată a proiectului pentru a se garanta că proiectele de consolidare a capacităților în învățământul superior înregistrează rezultatele scontate și că au un impact care îl depășește cu mult pe cel al parteneriatului. Trebuie instituite măsuri de control al calității, inclusiv indicatori și criterii de referință, pentru a se asigura înalta calitate a punerii în aplicare a proiectului, precum și finalizarea acestuia la timp și într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor.
 • Acord de consorțiu: din motive practice și juridice, se recomandă ferm încheierea unor acorduri interne între membrii consorțiului care să permită abordarea unor circumstanțe excepționale sau neprevăzute. Acordul respectiv ar putea fi semnat de membrii consorțiului la începutul proiectului.
 • Echipamente: pot fi considerate cheltuieli eligibile numai achizițiile de echipamente care sunt direct relevante pentru obiectivele componentei și care sunt realizate cu cel mult 12 luni înainte de finalizarea proiectului. Echipamentele sunt destinate exclusiv instituțiilor de învățământ superior din țările terțe care nu sunt asociate la program incluse în parteneriat, unde trebuie să fie înregistrate în inventarul oficial al instituțiilor de învățământ superior pentru care sunt achiziționate.
 • Impactul și durabilitatea: se preconizează că proiectele de consolidare a capacităților în învățământul superior vor avea un impact structural pe termen lung în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program. Propunerile vor trebui să demonstreze impactul preconizat la cele trei niveluri (individual, instituțional și sistemic), acolo unde este cazul, și ar trebui să stabilească o metodologie de măsurare a acestuia și să identifice instrumentele necesare în acest scop. Punerea în aplicare ecologică: proiectele ar trebui să ia în considerare practici ecologice pentru punerea în aplicare a activităților, inclusiv pentru gestionarea proiectelor. Se așteaptă ca proiectele să înregistreze și să calculeze în mod sistematic amprenta de carbon a mijloacelor de transport individuale utilizate de participanți.
 • Acces deschis: propunerea ar trebui să garanteze că materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și fără limitări disproporționate.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară a fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratei de finanțare de 90 % și a valorii maxime a grantului.

Valoarea grantului UE per proiect este după cum urmează:

 • pentru componenta -1 - Promovarea accesului la cooperare în domeniul învățământului superior: Între 200 000 EUR și 400 000 EUR per proiect
 • pentru componenta -2 - Parteneriate pentru transformare în învățământul superior: Între 400 000 EUR și 800 000 EUR per proiect
 • pentru componenta -3 - Proiecte de reformă structurală: Între 600 000 EUR și 1 000 000 EUR per proiect.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de cerere, ținând seama de următoarele elemente:

 • Bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiari și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în categorii precum „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea evenimentelor”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității”, „echipamente” etc.).
 • Propunerea trebuie să descrie activitățile/rezultatele acoperite de fiecare pachet de lucru.
 • Solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a costurilor estimate, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate).
 • Costurile descrise vor acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).
 • Costurile pentru echipamente trebuie să fie de maximum 35 % din grantul UE acordat, iar grantul UE va acoperi costurile eligibile în proporție de 100 %.
 • Suma subcontractată va reprezenta maximum 10 % din grantul UE acordat.
 • Nu este permis să se acorde sprijin financiar părților terțe.
 • Costurile legate de voluntarii implicați în proiect sunt permise. Acestea reprezintă costuri unitare, astfel cum sunt definite în Decizia Comisiei privind costurile unitare pentru [fn]voluntari[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf.[/fn].
 • Costurile unitare pentru IMM-uri nu sunt permise.

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Detalii suplimentare sunt disponibile în partea C „Verificarea condițiilor financiare” și sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Tagged in:  Higher education