Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Výhľadové projekty

Účel opatrenia

Po nedávnej pandémii je viac ako predtým potrebné inovovať naše systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj mládeže. Inovácia v oblasti výučby a odborného vzdelávania je mimoriadne dôležitá na individuálnej aj inštitucionálnej úrovni. Tieto inovačné prístupy by sa nemali zameriavať iba na zabezpečovanie príslušných zručností súčasným aj budúcim pracovníkom pre rýchlo sa meniace trhy práce, ale aj na vybavenie súčasnej aj budúcej pracovnej sily tvorivosťou a zručnosťami, aby sa dokázala popasovať s čoraz zložitejšími spoločenskými výzvami, ktorým všetci čelíme, ako sú zmena klímy, ochrana biodiverzity, čistá energia, verejné zdravie, digitalizácia a automatizácia, umelá inteligencia, robotika a dátová analýza.

Táto akcia sa bude zameriavať na posilnenie inovácie, tvorivosti a participácie, ako aj na sociálne podnikanie, v rôznych oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy v rámci odvetví a medzi odvetviami aj odbormi.

Výhľadové projekty predstavujú veľké projekty zamerané na identifikovanie, vypracovanie, testovanie a/alebo posudzovanie inovačných (politických) prístupov, ktoré možno potenciálne začleniť, a tým zlepšiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy. Budú podporovať nápady s výhľadom do budúcnosti reagujúce na kľúčové európske priority, ktoré možno potenciálne začleniť a na základe ktorých možno zlepšiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj mládeže, a v podstatnej miere inovovať metódy a postupy pri všetkých druhoch vzdelávania a aktívnej účasti na sociálnej súdržnosti Európy.

Cieľom je podporiť nadnárodné projekty spolupráce vykonávaním súdržného a komplexného súboru sektorových a medzisektorových aktivít, ktoré buď

 • posilňujú inovácie, pokiaľ ide o rozsah, prevratné metódy a postupy, a/alebo
 • zabezpečujú prenos inovácií (medzi krajinami, sektormi politiky alebo cieľovými skupinami), čím sa na európskej úrovni zaisťuje udržateľné využívanie výsledkov inovačného projektu a/alebo jeho prenosnosť do iných kontextov a využitie inými skupinami prijímateľov.

Partnerstvá by sa mali skladať z kombinácie verejných a súkromných organizácií, v ktorých sa združujú výskumníci, aplikujúci odborníci a partneri s kapacitou osloviť tvorcov politík.

Výhľadové projekty by preto mali realizovať zmiešané partnerstvá organizácií:

 • založených na excelentnosti a najnovších poznatkoch,
 • s kapacitou na inovácie,
 • schopné vytvoriť systémový vplyv prostredníctvom svojich činností a potenciálu stimulovať politický program v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy.

Podporované projekty sa budú zameriavať na dosahovanie systémového vplyvu na európskej úrovni prostredníctvom kapacity na dosahovanie inovačných výstupov na európskej úrovni a/alebo schopnosti prenosu týchto výstupov do rôznych tematických či geografických kontextov.

Skupina 1: Medzisektorové priority

Projekty v rámci skupiny 1 sa môžu zaoberať rôznymi vzdelávacími sektormi alebo jednotlivé vzdelávacie sektory premosťovať.

Návrhy v rámci skupiny 1 sa musia zaoberať jednou z týchto dvoch priorít, ktoré sú podrobne uvedené v časti Príprava projektu:

 • Priorita 1: podpora vysokokvalitného a inkluzívneho vzdelávania v súlade s akčným plánom pre digitálne vzdelávanie.
 • Priorita 2: podpora systémov vzdelávania a odbornej prípravy na adaptáciu na zelenú transformáciu.

Skupina 2: Odborné vzdelávanie a príprava (OVP)

Projekty v rámci skupiny 2 sa zaoberajú sektorom OVP.

Tieto projekty podporujú plnenie zásad a cieľov akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv1 , Európskeho programu v oblasti zručností2 , odporúčania Rady týkajúceho sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť3  a Osnabrückej deklarácie o odbornom vzdelávaní a príprave4  ako prostriedku na oživenie a spravodlivý prechod k digitálnemu a ekologickému hospodárstvu.

Návrhy v rámci skupiny 2 sa musia zaoberať jednou z týchto troch priorít, ktoré sú podrobne uvedené v časti Príprava projektu:

 • Priorita 3: podpora Paktu o zručnostiach.
 • Priorita 4: Štruktúry a mechanizmy pre aplikovaný výskum v sektore OVP.
 • Priorita 5: zelené zručnosti v sektore OVP.

Skupina 3: Vzdelávanie dospelých

Tieto projekty podporujú plnenie zásad a cieľov akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv5 , Európskeho programu v oblasti zručností6 ​​​​​​​ a odporúčania Rady s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností7 ​​​​​​​: nové príležitosti pre dospelých.

Projekty v rámci skupiny 3 sa zaoberajú sektorom vzdelávania dospelých. Návrhy v rámci skupiny 3 sa musia zaoberať prioritou 6, ktorá je podrobne uvedená v časti Príprava projektu:

 • Priorita 6: cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých.

Ciele akcie

Všeobecné ciele sú tieto:

 • inovačné iniciatívy s významným vplyvom na reformy vzdelávania a odbornej prípravy v konkrétnych strategických politických oblastiach,
 • prispievanie k posilňovaniu inovačnej kapacity Európy propagáciou inovácií v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 • vytváranie systémových zmien posilňovaním inovácií na praktickej aj politickej úrovni,
 • podpora nápadov s výhľadom do budúcnosti zameraných na kľúčové témy a priority na úrovni EÚ s jednoznačných potenciálom začlenenia do jedného alebo viacerých odvetví,
 • ako plne inovačné, prelomové vzdelávacie metódy a postupy a/alebo prenos inovácií: zabezpečenie udržateľného využívania výsledkov inovačných projektov a/alebo prenosnosti do iných kontextov a iným skupinám prijímateľov na úrovni EÚ.

Špecifické ciele sú tieto:

 • identifikovanie, vypracovanie, testovanie a/alebo posudzovanie inovačných prístupov, ktoré možno potenciálne začleniť a na základe ktorých možno zlepšiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj účinnosť politík a postupov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 • spustenie pilotných akcií na testovanie riešení súčasných aj budúcich výziev s cieľom iniciovať udržateľný a systémový vplyv,
 • podpora nadnárodnej spolupráce a vzájomného učenia sa vo výhľadových otázkach medzi kľúčovými zainteresovanými stranami a inšpirovanie týchto strán k vypracúvaniu inovačných riešení a podpore prenosu týchto riešení do nových prostredí vrátane budovania kapacít príslušných zainteresovaných strán.

Aktivity v rámci výhľadových projektov by mali prispievať k:

 • zlepšovaniu kvality, účinnosti a spravodlivosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy,
 • zlepšovaniu účinnosti politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 • podpore realizácie rámcov a zákonných iniciatív EÚ, ako aj k odporúčaniam pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra,
 • zlepšovaniu dôkazov a lepšiemu pochopeniu situácie cieľových skupín, ako aj situácie v oblasti vzdelávania a výučby, účinným metodikám a nástrojom, ktoré dokážu inšpirovať a stimulovať inovácie na systémovej úrovni,
 • rozvoju poznatkov na podporu politík podložených dôkazmi,
 • stimulovaniu zmien správania na úrovni EÚ.

Hlavné aktivity v rámci týchto priorít môžu byť tieto (neúplný zoznam):

 • akčný výskum, mapovanie, výsledkom ktorých je veľký objem sektorových alebo medzisektorových výstupov,
 • nadnárodné aktivity budovania kapacít, ako sú odborná príprava, analýza politických súvislostí, výskum politík, inštitucionálne úpravy,
 • pilotné aktivity na testovanie inovačných riešení,
 • veľké nadnárodné podujatia alebo aktivity zamerané na nadväzovanie kontaktov na sektorovej alebo medzisektorovej úrovni,
 • aktivity využívania a šírenia výsledkov vo vzdelávacej komunite alebo sektore,
 • aktivity odborných obcí, ktoré skúmajú inovačné nápady a experimentujú s nimi.

Vyžaduje sa, aby sa v rámci výhľadových projektov vo všetkých relevantných prípadoch uplatňovali mechanizmy a nástroje platné pre celú EÚ.

Projekty by mali obsahovať návrh dlhodobého akčného plánu (presahujúceho trvanie projektu financovaného z programu Erasmus+) na postupné využívanie a začleňovanie vypracovaných inovácií, aby sa zabezpečil ich vplyv na systémy vzdelávania a odbornej prípravy, a to v spolupráci s príslušnými orgánmi a inštitúciami. Takisto by sa ním mala zabezpečovať primeraná viditeľnosť a všestranné šírenie výsledkov práce na úrovni EÚ, ako aj na národnej politickej úrovni.

Vo výhľadových projektoch by sa zároveň mohlo uvádzať, ako môžu iné príležitosti na financovanie z prostriedkov EÚ (napr. európske štrukturálne fondy, Európsky fond pre strategické investície, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Fond na spravodlivú transformáciu), ako aj vnútroštátne a regionálne financovanie (a súkromné financovanie), podporiť realizáciu projektu. Takisto by sa v nich mohli zohľadňovať vnútroštátne a regionálne stratégie pre inteligentnú špecializáciu a vývoj európskych priemyselných ekosystémov.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti o výhĺadové projekty

Kritériá oprávnenosti

Návrhy výhľadových projektov sú oprávnené na získanie grantu z programu Erasmus+ vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom môže byť každý plnoprávny partner zákonne zriadený v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

 • Ako plnoprávny partner, prepojený subjekt alebo pridružený partner môžu byť zapojené tieto organizácie: každá verejná alebo súkromná organizácia pôsobiaca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá je hybnou silou inovácie a je zriadená v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).

V prípade skupín 1 a 2: takýmito organizáciami môžu byť napr. (neúplný zoznam):

 • organizácie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (napr. poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, ako sú školy, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, poskytovatelia OVP a vzdelávania dospelých, združenia, MVO),
 • verejné alebo súkromné spoločnosti, ktoré ponúkajú odbornú prípravu svojim zamestnancom alebo partnerom v hodnotovom/dodávateľskom reťazci,
 • hybné sily inovácie a územného rozvoja (napr. laboratóriá ekologických inovácií, výskumné strediská, inovačné agentúry, orgány regionálneho rozvoja, MSP, veľké podniky),
 • tvorcovia politík a subjekty verejného sektora na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni (napr. ministerstvá pre inovácie, ministerstvá školstva, práce, hospodárstva, verejné aj súkromné služby zamestnanosti, kvalifikačné orgány atď.),
 • organizácie uskutočňujúce medzisektorové aktivity a ďalší aktéri na trhu práce (napr. sociálni partneri, sektorové organizácie, priemyselné/obchodné/remeselné komory a ďalšie sprostredkovateľské orgány, obchodné organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, športové a kultúrne organizácie, združenia učiteľov a školiteľov, mládežnícke združenia a združenia rodičov, aktéri na trhu práce),
 • verejné alebo súkromné subjekty zodpovedné alebo čiastočne zodpovedné za organizáciu a/alebo financovanie a/alebo poskytovanie vzdelávacích služieb dospelým (napr. posudzovanie zručností, potvrdzovanie kompetencií, vzdelávanie a odborná príprava, orientácia a poradenstvo), prípadne s vplyvom na tieto aspekty,
 • vnútroštátne, medzinárodné, regionálne a sektorové organizácie pre súťaže v zručnostiach.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu musia mať udelenú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).

Počet a profil účastníckych organizácií

V prípade všetkých skupín:

 • partnerstvo musí zahŕňať aspoň troch plnoprávnych partnerov z minimálne troch členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu (z ktorých musia byť aspoň dve členskými štátmi EÚ).

V prípade skupiny 2:

 • Aspoň v troch z účastníckych krajín musia partnerstvá zahŕňať zamestnávateľov (alebo ich zástupcov), ako aj organizácie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (alebo ich zástupcov).

V prípade skupiny 3:

 • Aspoň v troch z účastníckych krajín musí partnerstvo zahŕňať ako plnoprávnych partnerov verejné alebo súkromné subjekty do značnej miery zodpovedné alebo čiastočne zodpovedné za organizáciu a/alebo financovanie a/alebo poskytovanie vzdelávacích služieb dospelým (napr. posudzovanie zručností, potvrdzovanie kompetencií, vzdelávanie a odborná príprava, orientácia a poradenstvo), prípadne s vplyvom na tieto aspekty.

Miesto realizácie aktivít

Aktivity sa musia uskutočňovať v členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách pridružených k programu.

Trvanie projektu

V prípade skupiny 1 – Medzisektorové priority je trvanie projektu:

 • 24 až 48 mesiacov.

V prípade skupiny 2skupiny 3 je trvanie projektu:

 • 24 mesiacov.

Trvanie projektu sa musí určiť vo fáze podania žiadosti v závislosti od cieľa projektu a typu plánovaných aktivít v danom období, ako aj rozpočtu a ambícií stanovených pre projekt.

Dátumy začatia projektu

Projekty sa začnú 1. novembra 2022, 1. decembra 2022 alebo 1. januára 2023.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy pre skupinu 1: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1

Identifikátor výzvy pre skupinu 2: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT2

Identifikátor výzvy pre skupinu 3: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 15. marca do 17:00 h (bruselského času).

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Pripava projektu

Vo výhľadových projektoch by sa vždy malo prihliadať na tieto prierezové kontexty politík:

 • Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv;
 • Zelenú dohodu Európskej komisie8 , ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja9 ​​​​​​​ a Parížsku dohodu o zmene klímy10 ​​​​​​​;
 • Európsky program v oblasti zručností11  – najmä na akciu 1 týkajúcu sa Paktu o zručnostiach, akciu 6 týkajúcu sa zručností potrebných na podporu súbežnej transformácie a akciu 8 týkajúcu sa zručností pre život;
 • odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť12 ;
 • odporúčanie Rady s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých13 ;
 • digitálnu transformáciu v našich systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj v oblasti mládeže, ktorá sa uvádza v akčnom pláne digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027 vypracovanom Európskou komisiou14 .

Skupina 1: Medzisektorové priority

Návrhy predložené v rámci skupiny 1 sa musia zaoberať jednou z týchto dvoch priorít:

Priorita 1: podpora vysokokvalitného a inkluzívneho vzdelávania v súlade s akčným plánom pre digitálne vzdelávanie.

Systémy vzdelávania a odbornej prípravy v súčasnosti prechádzajú rozsiahlou digitálnou transformáciou, ktorú stimulujú pokroky v oblasti prepojiteľnosti; rozsiahle využívanie zariadení a digitálnych aplikácií; potreba individuálnej flexibility, širšia dostupnosť a potreba vysokokvalitného obsahu digitálneho vzdelávania a neustále sa zintenzívňujúci dopyt po digitálnych zručnostiach. Pandémia ochorenia COVID-19, ktorá mala obrovský vplyv na vzdelávanie a odbornú prípravu, viedla k zrýchleniu zmien a poskytla množstvo nových skúseností a perspektív v oblasti vzdelávania. V akčnom pláne pre digitálne vzdelávanie na roky 2021 – 2027 sa stanovuje politika EÚ pre digitálnu transformáciu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na nasledujúce programové obdobie. Akčný plán pre digitálne vzdelávanie má dve strategické priority:

 • podporu rozvoja vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania (1),
 • plnenie potreby posilňovania digitálnych kompetencií pre digitálnu transformáciu (2).

Je potrebné všetkých učiacich sa vybaviť digitálnymi zručnosťami (vedomosťami, zručnosťami a prístupmi) pre život, prácu, učenie sa a prosperovanie vo svete, v ktorom digitálne technológie zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu. Digitálne technológie, ak ich pedagógovia zavádzajú premyslene a účinne, môžu plne podporiť program vysokokvalitného a inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy pre všetky vzdelávajúce sa osoby. Technológia môže byť silným a stimulujúcim nástrojom pre kolaboratívne a tvorivé vzdelávanie. Môže pomôcť vzdelávajúcim sa osobám a pedagógom pri prístupe k digitálnemu obsahu, jeho tvorbe a spoločnom využívaní. Účinné plánovanie a rozvoj digitálnej kapacity má zásadný význam pre systémy vzdelávania a odbornej prípravy. To si vyžaduje rozvoj a prebiehajúcu revíziu a aktualizáciu digitálnych stratégií, ktorými sa riešia technologické medzery v infraštruktúre, vo vybavení a v rozvoji príslušných organizačných spôsobilostí vo vzdelávaní vrátane schopnosti poskytovať hybridné spôsoby vzdelávania a výučby (dištančné a na mieste). V tomto kontexte je čoraz dôležitejšie aj prehlbovanie našich vedomostí a nášho chápania, pokiaľ ide o vznikajúce technológie, k akým patrí napríklad umelá inteligencia, ako aj ich etické zavádzanie do procesu vzdelávania. Mala by sa rozvíjať kapacita na zabezpečenie dostupnosti podporných technológií a dostupného digitálneho obsahu a všeobecnejšie by sa mal riešiť nerovný prístup, napr. zo sociálno-ekonomických dôvodov alebo na základe vidieckeho-mestského pôvodu. Pre vysokokvalitné a inkluzívne digitálne vzdelávanie je zásadný vysokokvalitný obsah digitálneho vzdelávania, používateľsky ústretové nástroje, služby s pridanou hodnotou a zabezpečené platformy na zachovanie súkromia, ktoré vyhovujú etickým štandardom.

Okrem dvoch uvedených strategických priorít sa v akčnom pláne pre digitálne vzdelávanie stanovuje aj podpora účinnejšej spolupráce v oblasti digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy na úrovni EÚ prostredníctvom zriadenia európskeho centra digitálneho vzdelávania. Centrum bude podporovať medzisektorovú spoluprácu, identifikovať osvedčené postupy a zabezpečovať ich výmenu a poskytovať podporu členským štátom a sektoru vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom rámcov, usmernení, technickej expertízy a výskumu v oblasti digitálneho vzdelávania. Malo byť spájať vnútroštátne a regionálne iniciatívy a aktérov z oblasti digitálneho vzdelávania a podporovať nové modely výmeny obsahu digitálneho vzdelávania, ako aj zaoberať sa problematikou spoločných štandardov, interoperability, prístupnosti a zabezpečovania kvality. Takisto by sa naň malo prihliadať v oblastiach uvedených ďalej.

Výhľadové projekty sa budú osobitne zaoberať aspoň jednou z troch nasledujúcich oblastí v rámci priority 1:

A) Kľúčové faktory úspechu inkluzívneho a vysokokvalitného digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy.

V rámci projektu sa:

 • identifikujú a/alebo posúdia faktory umožňujúce účinné a výkonné ekosystémy digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy alebo prekážky, ktoré bránia ich zavedeniu. Týmito faktormi a prekážkami sa možno zaoberať na systémovej (národnej, regionálnej/miestnej) alebo organizačnej úrovni,
 • preskúma vzájomné pôsobenie týchto faktorov/prekážok a vypracujú sa odporúčania, ktoré možno šíriť a využívať na organizačnej a systémovej úrovni.

Poznámka:     Mali by sa preskúmať faktory ako štruktúra a organizácia systémov vzdelávania a odbornej prípravy, prístupy k celoštátnym učebným plánom, vnútroštátne posúdenie výkonnosti v oblasti vzdelávania, stratégie učiteľov/školiteľov v oblasti odbornej prípravy, ako aj infraštruktúra a prepojiteľnosť, ale aj možnosť existencie ďalších skrytých faktorov.

B) Umelá inteligencia vo vzdelávaní.

V rámci projektu sa:

 • identifikuje, vyvinie a pilotne zavedie umelá inteligencia do vzdelávania a odbornej prípravy, pričom sa zváži jej vplyv na údaje, súkromie, etiku a hodnoty EÚ,
 • vypracujú odporúčania, súbory nástrojov a vykonávacie usmernenia týkajúce sa roly a použitia umelej inteligencie vo vzdelávaní a v odbornej príprave, ktoré možno šíriť a využívať na organizačnej a systémovej úrovni.

C) Vysokokvalitný obsah digitálneho vzdelávania.

V rámci projektu sa:

 • identifikuje, vyvinie a pilotne použije vysokokvalitný obsah digitálneho vzdelávania na jeho ďalší vývoj a prijatie (pri zohľadnení potreby vysokokvalitnej koncepcie výučby, prístupnosti, uznávania a viacjazyčnosti, ako aj potreby interoperability, osvedčovania, potvrdzovania a prenosnosti obsahu digitálneho vzdelávania),
 • vypracujú odporúčania, súbory nástrojov a vykonávacie usmernenia týkajúce sa vypracovania a prijatia vysokokvalitného obsahu digitálneho vzdelávania, ktoré možno šíriť a využívať na organizačnej a systémovej úrovni.

Priorita 2: podpora systémov vzdelávania a odbornej prípravy na adaptáciu na zelenú transformáciu

V Európskej zelenej dohode sa zdôrazňuje dôležitosť mobilizácie sektora vzdelávania a odbornej prípravy na podporu transformácie na zelenú a udržateľnejšiu Európu. Je potrebné podporiť akciu na kolektívnej aj individuálnej úrovni prostredníctvom rozvoja vedomostí, zručností a prístupov týkajúcich sa udržateľnosti a posilniť postavenie učiacich sa, aby sa stali sprostredkovateľmi zmeny. Katalyzátormi pri dosahovaní tejto zmeny môžu byť systémy a inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy.

Jeden zo šiestich rozmerov európskeho vzdelávacieho priestoru15 ​​​​​​​ a šiesta hlavná akcia Európskeho programu v oblasti zručností16 ​​​​​​​ sa osobitne zameriava na podporu zelenej transformácie. Okrem toho má Koalícia pre vzdelávanie v oblasti klímy, ktorú založila Európska komisia 10. decembra 2020, za cieľ mobilizovať odborné znalosti, poskytovať zdroje na vytváranie sietí a podporovať tvorivé prístupy k opatreniam v oblasti klímy a udržateľnosti na základe zapájania učiteľov, žiakov a študentov. Cieľom koalície je prepájať iniciatívy zdola nahor s akciou na úrovni EÚ a podporovať záväzky a konkrétne akcie na zmenu udržateľného správania v celej EÚ.

Okrem toho má Komisia na konci roka 2021 predložiť návrh odporúčania Rady týkajúceho sa vzdelávania v oblasti environmentálnej udržateľnosti. Jeho cieľom bude podporovať členské štáty pri začleňovaní udržateľnosti do systémov vzdelávania a odbornej prípravy a prehlbovať spoluprácu a výmenu skúseností na európskej úrovni, pokiaľ ide o vzdelávanie v oblasti udržateľnosti. Komisia pripravuje aj európsky rámec kompetencií, na základe ktorého bude možné vypracovať a posúdiť vedomosti, zručnosti a prístupy týkajúce sa udržateľnosti.

Všetky tieto akcie sú zamerané na pomoc ľuďom pri nadobúdaní vedomostí, schopností, hodnôt a prístupov potrebných pre život v hospodárstve a spoločnosti efektívne využívajúcich zdroje, ako aj pri ich rozvíjaní a podpore.

Výhľadové projekty sa budú zaoberať aspoň jednou z troch nasledujúcich oblastí v rámci priority 2:

Podpora celoinštitucionálnych prístupov k udržateľnosti.

Projekt sa bude zameriavať na:

 • navrhnutie, vykonávanie a monitorovanie celoinštitucionálnych plánov udržateľnosti, a to aj prostredníctvom využitia nástrojov na sebahodnotenie,
 • podporu vedúcich pedagogických pracovníkov (napr. prostredníctvom profesijného rozvoja, mentorských schém, iniciatív zameraných na vytváranie sietí) pri začleňovaní udržateľnosti do všetkých aspektov činností inštitúcií,
 • podporu zapojenia študentov a zamestnancov do iniciatív v oblasti udržateľnosti, napr. prostredníctvom ambasádorov udržateľnosti, vytváraním prepojení s miestnymi komunitnými skupinami a ďalšími partnermi mimo rámca vzdelávacej inštitúcie,
 • navrhnutie, vykonávanie a monitorovanie prístupov súvisiacich s udržateľnými činnosťami v škole/areáli školy, ako je spotreba energie a vody, mobilitu a dopravu, ekologizáciu prostredia a infraštruktúry výučby a učenia sa.

Rozvoj zručností a kompetencií učiacich sa a pedagógov v oblasti udržateľnosti.

Projekt sa bude zameriavať na:

 • navrhnutie, vykonávanie a monitorovanie inovačných prístupov k výučbe a odbornej príprave v oblasti udržateľnosti, ktoré by mohli zahŕňať efektívne využívanie digitálnych technológií na podporu vzdelávania v oblasti udržateľnosti,
 • budovanie kapacít pedagógov (učiteľov, školiteľov a všetkých pedagogických zamestnancov) pri začleňovaní udržateľnosti, a to prostredníctvom ich profesijného rozvoja, ako aj na podporu pedagógov v oblasti inovačných vyučovacích postupov a prepájania predmetov z rôznych oblastí,
 • prepájanie rôznych sektorov vzdelávania pri rozvoji kompetencií v oblasti udržateľnosti, a to vo formálnom aj v neformálnom vzdelávaní,
 • aktivity na zvyšovanie povedomia vrátane aktivít zameraných na boj proti dezinformáciám (týkajúcim sa napr. zeleného vymývania mozgov) a na posilňovanie kritického myslenia, napr. prostredníctvom praktickej výučby v „priestoroch pre tvorcov“ a/alebo prístupov k výučbe STEAM.

Posilnenie postavenia občanov pri presadzovaní udržateľnosti, ochrany životného prostredia a v boji proti zmene klímy, a to aj v súvislosti s novou Koalíciou pre vzdelávanie v oblasti klímy.

Projekt sa bude zameriavať na:

 • navrhnutie konkrétnych a opakovateľných „akčných plánov v oblasti klímy“ na miestnej úrovni, do ktorých budú zapojení učiaci sa, učitelia, školitelia, vedúci pedagogickí pracovníci, miestne podniky, múzeá, umelecké a vedecké inštitúcie a športové centrá,
 • navrhnutie experimentálneho vzdelávania založeného na projektoch vedených školami v spolupráci s rodičmi, miestnymi podnikmi a širšou komunitou, ako napríklad projektu podpory zdravej výživy, projektu podpory škôl ako zelených, udržateľných a interaktívnych budov v súlade s prioritami iniciatívy Nový európsky Bauhaus, projektu podpory vzájomného obohacovania medzi zelenými školami ako fyzickými štruktúrami a všetkými ostatnými prvkami vzdelávacieho prostredia, ako sú inovačné pedagogické postupy, projektové učenie, medzipredmetové tímy učiteľov,
 • podpora inovačných partnerstiev medzi aktérmi formálneho (napr. školy, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania atď.) a neformálneho vzdelávania (napr. MVO, environmentálne centrá, knižnice, múzeá atď.).

Žiadosti môžu byť zamerané na jeden alebo viaceré sektory vzdelávania, od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve po vzdelávanie dospelých, ako aj na formálne a neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa. Žiadosti, ktoré sa týkajú viacerých oblastí v rámci danej priority, nezískajú v hodnotení body navyše.

Skupina 2: Odborné vzdelávanie a príprava (OVP)

Návrhy predložené v rámci skupiny 2 sa musia zaoberať jednou z týchto troch priorít:

Priorita 3: podpora Paktu o zručnostiach

Pakt o zručnostiach je prvou hlavnou akciou programu v oblasti zručností pre Európu z roku 2020. Ide o nový model angažovanosti pri riešení výziev v oblasti zručností a vykročení na cestu obnovy v rámci priemyselnej stratégie EÚ, ako aj zelenej a digitálnej transformácie. Mobilizuje a motivuje všetky príslušné zainteresované strany, aby realizovali konkrétne akcie na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností v prípade ľudí v produktívnom veku, a to najmä spájaním svojho úsilia v širokých partnerstvách. Tento pakt je pevne zakotvený v zásadách Európskeho piliera sociálnych práv a podporuje ciele Európskej zelenej dohody a digitálnej transformácie, ako sa uvádza v oznámení Komisie Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie17 .

Okrem iného má pakt za cieľ mobilizovať a motivovať veľké spoločnosti, aby spolupracovali s inými zainteresovanými stranami pri podpore (v súvislosti so zvyšovaním úrovne zručností a získavaním nových zručností) mikropodnikov, malých a stredných podnikov.

Cieľom tejto priority je identifikovať, otestovať, vypracovať alebo posúdiť nástroje či štruktúry zamerané na sprostredkúvanie a budovanie spolupráce medzi veľkými spoločnosťami a mikropodnikmi, ako aj malými a strednými podnikmi (MSP) v hodnotovom reťazci v rámci toho istého priemyselného ekosystému18  so zapojením ďalších aktérov, ktorí sú dôležití pri zvyšovaní úrovne zručností a získavaní nových zručností. Cieľom tejto spolupráce musí byť zvýšenie úrovne zručností a získanie nových zručností ľudí v produktívnom veku v konkrétnom hodnotovom reťazci alebo priemyselnom ekosystéme. Projektmi by sa mohli vytvárať aj podmienky na vytváranie veľkých partnerstiev pre zručnosti v priemyselných ekosystémoch.

Nástroje alebo štruktúry možno potenciálne začleniť a na ich základe možno zlepšiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ďalšie príležitosti na predvídanie, rozvoj a potvrdzovanie zručností. Do projektu by mali byť zapojené príslušné zainteresované strany, ako sú poskytovatelia OVP, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, verejné a súkromné služby zamestnanosti, inovačné zoskupenia, sociálni partneri, spoločnosti a subjekty verejného sektora.

Nástroje alebo štruktúry spolupráce by mali prispievať k zlepšovaniu kvality, účinnosti a rovnosti príležitostí na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností ľudí v produktívnom veku a k ich adaptácii na meniace sa úlohy v mikropodnikoch, ako aj malých a stredných podnikoch.

Nástroje alebo štruktúry by mohli zahŕňať spoluprácu so subjektmi verejného sektora (napr. regionálnymi alebo vnútroštátnymi), poskytovateľmi OVP, sociálnymi partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami na zlepšovaní udržateľnosti riešení a mať vplyv na systémy vzdelávania a odbornej prípravy.

Priorita 4: Štruktúry a mechanizmy pre aplikovaný výskum v sektore OVP

Aplikovaný výskum sa zvyčajne vymedzuje ako19  pôvodné skúmanie uskutočňované s cieľom získať nové vedomosti. Je zameraný primárne na konkrétny praktický cieľ. Výsledky aplikovaného výskumu sú určené predovšetkým na prípadné využitie v produktoch, činnostiach, metódach alebo systémoch. Aplikovaný výskum dáva realizačnú podobu nápadom. Veľmi úzko súvisí s koncepciou experimentálneho vývoja, ktorá sa vymedzuje ako systematická práca vychádzajúca z vedomostí získaných na základe výskumu a praktických skúseností a ktorej výsledkom sú ďalšie vedomosti určené na vývoj nových produktov alebo procesov, prípadne na zlepšenie existujúcich produktov alebo procesov.

Pri aplikovanom výskume sa kladie veľký dôraz na riešenie reálnych problémov odvetvia. Aplikovaný výskum v sektore OVP sa líši tým, že tento sektor má potenciál spájať výskum a inováciu s dvojakým cieľom pochopenia problémov priemyslu a zabezpečovaním zmeny na pracovisku. Zručnosti potrebné na vytvorenie a šírenie vedomostí sa prekrývajú. V oboch prípadoch sa vyžaduje zisťovanie, reflexívna prax, oznamovanie a spolupráca.

Ďalšou vlastnosťou aplikovaného výskumu v sektore OVP je úzke prepojenie medzi výskumom a úsilím na zlepšenie pedagogiky OVP. Tieto snahy môžu viesť k inovačnému mysleniu, novým vyučovacím postupom a produktom odbornej prípravy, a tým aj k vyššej kreativite absolventov20 ​​​​​​​.

V odporúčaní Rady týkajúcom sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť sa vyzýva na zriaďovanie centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré pôsobia „(…) ako katalyzátory miestnych podnikateľských investícií, podporujú obnovu, zelenú a digitálnu transformáciu, európske a regionálne inovačné stratégie a stratégie pre inteligentnú špecializáciu, rozvoj odborného vzdelávania a prípravy, a to aj na vyšších kvalifikačných úrovniach (úrovne EKR 5 – 8) v súlade s vnútroštátnym kontextom a poskytujú inovačné služby, ako sú klastre a podnikateľské inkubátory pre startupy a technologické inovácie pre MSP, ako aj inovačné riešenia, pokiaľ ide o získavanie nových zručností (…)“.

Ku kľúčovým aktivitám, na ktoré sa centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy zameriavajú, patrí:

 • spolupráca s miestnymi MSP prostredníctvom inovačných zoskupení, centier šírenia technológií, vývoja prototypov a projektov aplikovaného výskumu so zapojením učiacich sa a zamestnancov v OVP,
 • prispievanie k tvorbe a šíreniu nových vedomostí v partnerstve s inými zainteresovanými stranami, napríklad prostredníctvom otvorenej inovácie, spoločného výskumu a vývoja s vysokými školami, spoločnosťami a ďalšími výskumnými ústavmi atď.

V Osnabrückej deklarácii o odbornom vzdelávaní a príprave ako prostriedku na oživenie a spravodlivý prechod k digitálnemu a ekologickému hospodárstvu21 ​​​​​​​ sa vyzýva, aby sa na úrovni EÚ podporil „rozvoj a posilňovanie centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy ako inkubátorov inovácií a ekosystémov zručností zahŕňajúcich aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu (…)“.

V mnohých krajinách viedol aplikovaný výskum k stimulovaniu inovácie v spoločnostiach, a to najmä v mikropodnikoch, ako aj malých a stredných podnikoch (MSP), a k neustálemu zlepšovaniu a inováciám v oblasti vyučovacích postupov a postupov odbornej prípravy. Aktívnou účasťou na aplikovanom výskume s miestnymi spoločnosťami sa poskytovatelia OVP stávajú spolutvorcami miestnych ekosystémov inovácií. Robia tak tým, že prispievajú k vytváraniu nových a vylepšených produktov, služieb a procesov, ale aj zabezpečovaním zručných, inovačných a podnikavých absolventov OVP.

Prostredníctvom projektov sa:

 • identifikujú, posúdia, otestujú a vypracujú štruktúry a mechanizmy pre aplikovaný výskum v sektore OVP s cieľom rozšíriť jej účasť na systémoch výskumu, vývoja a inovácie,
 • buduje kapacita systémov OVP na základe úzkeho zapojenia učiteľov a školiteľov, ako aj učiacich sa v OVP s cieľom uskutočniť aplikovaný výskum a riadiť inovačné projekty v spolupráci s ďalšími organizáciami, najmä MSP,
 • v rámci projektu na základe skúseností a výsledkov navrhne referenčný rámec (prevádzkový aj finančný) zameraný na uplatňovanie aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja pri poskytovaní OVP s využitím súkromných aj verejných finančných nástrojov (vnútroštátnych aj EÚ).

Výsledky týchto projektov by mali mať potenciál na uplatnenie a prínos v oblasti modernizácie systémov OVP, ako aj na využitie pri aplikovanom výskume a experimentálnom vývoji, pričom by zároveň mali pre učiacich sa predstavovať príležitosti na učenie sa na základe výziev/projektov.

Priorita 5: zelené zručnosti v sektore OVP

Európska zelená dohoda je novou európskou stratégiou rastu zameranou na transformáciu európskeho hospodárstva a spoločnosti a na ich nasmerovanie na udržateľnejší rozvoj. Ako sa stanovuje v akcii 6 programu v oblasti zručností pre Európu, Komisia podporí nadobúdanie zručností pre zelenú transformáciu.

Spravodlivá a úspešná zelená transformácia si vyžaduje investície do zručností ľudí, aby sa zvýšil počet odborníkov, ktorí i) vytvárajú a ovládajú ekologické technológie vrátane digitálnych; ii) vyvíjajú ekologické produkty, služby a podnikateľské modely; iii) tvoria inovačné riešenia inšpirované prírodou a iv) pomáhajú minimalizovať environmentálnu stopu činností. Takisto si vyžaduje rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne zručností pracovnej sily, aby bolo možné držať krok s transformáciami a mobilitou trhu práce. Je to potrebné, pretože vytváranie a rušenie pracovných miest sa nebude nevyhnutne odohrávať v tých istých sektoroch a hospodárskych profiloch úloh, takže požiadavky na zručnosti sa budú musieť od základov zmeniť. Okrem toho sa Európa stane klimaticky neutrálnym kontinentom, spoločnosťou efektívne využívajúcou zdroje a obehovým hospodárstvom iba pod podmienkou, že jej obyvatelia a pracovné sily budú dobre informovaní a budú rozumieť tomu, ako zmýšľať a konať ekologicky.

Inštitúcie OVP majú dobrú pozíciu na poskytovanie zručností potrebných pre úspešnú zelenú transformáciu, a to prostredníctvom programov počiatočného aj ďalšieho OVP. Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť sa zameriava aj na to, aby sa OVP stalo stimulom inovácií a rastu, pomocou ktorých sa ľudia pripravia na zručnosti pre digitálnu a zelenú transformáciu a povolania, po ktorých je veľký dopyt. K tomu patrí rozšírenie ponuky v rámci odbornej prípravy tak, aby prehlbovala nadobúdanie podnikateľských, digitálnych a zelených zručností.

V Osnabrückej deklarácii o odbornom vzdelávaní a príprave ako prostriedku na oživenie a spravodlivý prechod k digitálnemu a ekologickému hospodárstvu sa vyzýva na:

 • podporu iniciatív na prehlbovanie spolupráce a výmeny vedomostí medzi inštitúciami a poskytovateľmi OVP v oblasti vzdelávacích metód, učebných plánov, usmernení, učenia sa na pracovisku a zabezpečovania kvality ponuky zelených zručností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom využívania európskych programov ako Erasmus+,
 • vymedzenie, v spolupráci so sociálnymi partnermi, zručností v oblasti zelenej transformácie dôležitých pre trh práce, ktoré sa majú začleniť do učebných plánov a poskytovania OVP vrátane základných zručností pre všetky sektory a povolania, ako aj sektorových zručností.

Projekty sa budú zaoberať oboma nasledujúcimi oblasťami v rámci priority 5:

Súbor základných zelených zručností pre trh práce.

 • Vypracovanie súboru základných zelených zručností pre trh práce v rôznych hospodárskych sektoroch, ktorý bude podkladom pre odbornú prípravu s cieľom zabezpečiť generáciu odborníkov so zodpovedným prístupom ku klíme, k životnému prostrediu a zdraviu a ekologických hospodárskych subjektov.

Začlenenie tohto súboru do OVP.

 • Projekty budú prispievať k začleneniu tohto súboru základných zelených zručností do učebných plánov OVP.
 • Projekty budú prispievať aj k začleneniu tohto súboru do odbornej prípravy učiteľov, školiteľov a ďalších zamestnancov absolvujúcich počiatočný alebo kontinuálny profesijný rozvoj.

Skupina 3: Vzdelávanie dospelých

Návrhy predložené v rámci skupiny 3 sa musia zaoberať touto prioritou:

Priorita 6: Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých

Cesty zvyšovania úrovne zručností v zmysle odporúčania Rady s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých22 ​​​​​​​ sú zamerané na dospelých s nižšou úrovňou zručností, vedomostí a kompetencií, ktorí majú maximálne nižšie sekundárne vzdelanie. Ich cieľom je poskytnúť dospelým flexibilné príležitosti na zlepšenie svojej gramotnosti, matematickej gramotnosti a digitálnych zručností (vrátane schopnosti používať digitálne technológie) a dosiahnuť vyššie úrovne kvalifikácie dôležité pre trh práce a ich aktívnu účasť v spoločnosti.

Cesty zvyšovania úrovne zručností prispievajú k zabezpečovaniu toho, aby mal každý právo na kvalitné a inkluzívne vzdelanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, ako sa to vymedzuje v zásade 1 Európskeho piliera sociálnych práv.

Cesty zvyšovania úrovne zručností zahŕňajú tri kroky:

 • posúdenie zručností (t. j. identifikácia alebo preverovanie zručností);
 • poskytnutie na mieru šitej flexibilnej a kvalitnej ponuky vzdelávania a
 • potvrdenie a uznanie nadobudnutých zručností.

V rámci navrhovaných akcií projekty podporia vykonávanie odporúčania Rady s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností, akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv, ako aj programu v oblasti zručností pre Európu (akcia 8 Zručnosti pre život).

Prostredníctvom projektov sa:

 • prispeje k rozšíreniu ponuky príležitostí na zvyšovanie úrovne zručností a ich využívaniu dospelými s nízkou úrovňou zručností,
 • prispeje k praktickej a integrovanej realizácii krokov v rámci ciest zvyšovania úrovne zručností podporovanej informačnými a poradenskými opatreniami,
 • prispeje k prehĺbeniu súdržnosti medzi existujúcimi opatreniami pre dospelých s nízkou úrovňou zručností,
 • zabezpečí mobilizácia všetkých príslušných aktérov a ich zapojenie do vykonávania odporúčania s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností.

Mal by sa zabezpečiť partnerský prístup, ktorým sa podporí účinná koordinácia a dlhodobá spolupráca medzi zainteresovanými stranami zapojenými do plánovania, vykonávania a monitorovania ciest zvyšovania úrovne zručností.

Projekty by mali obsahovať aj plán zavádzania ich výstupov/výsledkov v účastníckych krajinách, ako aj návrhy na ďalší rozvoj na mieru šitej podpory a vzdelávania pre túto konkrétnu cieľovú skupinu.

Aktérmi zapojenými do ciest zvyšovania úrovne zručností môžu byť: vnútroštátne, regionálne alebo miestne subjekty zapojené do plánovania, organizovania alebo propagovania vzdelávania dospelých, organizácie zamestnávateľov, zamestnávatelia, odbory, priemyselné, obchodné a remeselné komory, služby zamestnanosti, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, sprostredkovateľské a sektorové organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, miestne a regionálne hospodárske subjekty, knižnice a komunitné služby.

Očakávaný vplyv

Cieľom výhľadových projektov je poskytovať inovačné riešenia, ktoré možno začleniť na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni a ideálne aj ďalej rozvíjať prostredníctvom financovania z prostriedkov EÚ alebo inak na základe vnútroštátnej a regionálnej podpory.

Postupmi zdola nahor by sa mali správne riešiť stanovené priority na posilňovanie inovačnej kapacity Európy, zabezpečovať významný vplyv na reformy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a iniciovať systémová zmena.

Očakáva sa, že prostredníctvom všestranného šírenia výstupov projektu na nadnárodnej, vnútroštátnej a/alebo regionálnej úrovni, a to aj pri zohľadnení vnútroštátnych a európskych priemyselných ekosystémov a regionálnych stratégií pre inteligentnú špecializáciu, budú mať výhľadové projekty očistný vplyv na systémovej úrovni, ktorým sa zabezpečí, že systémy vzdelávania a odbornej prípravy budú lepšie vyhovovať výzvam rýchlo sa meniaceho sveta.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť projektu (maximálne 30 bodov/minimálna prahová hodnota 15 bodov)

 • Prepojenie s politikou a iniciatívami EÚ: v návrhu sa zavádza a vypracúva projekt podpory nápadov s výhľadom do budúcnosti na úrovni EÚ, v ktorom sa zohľadňujú a posilňujú existujúce nástroje a iniciatívy EÚ (v prípade potreby). V návrhu sa podporuje aj realizácia politík EÚ (napr. programu v oblasti zručností pre Európu), rámcov a iniciatív EÚ, ako aj odporúčaní pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra.
 • Účel: návrh je relevantný pre cieľ v rámci akcie, ako aj pre všeobecné a špecifické ciele akcie (pozri oddiel Ciele akcie).
 • Rozsah: návrh sa zaoberá jednou zo šiestich priorít akcie (pozri oddiel Príprava projektu).
 • Inovácia: v návrhu sa zohľadňujú najmodernejšie metódy a techniky a návrh vedie k inovačným výsledkom a riešeniam, ktoré možno začleniť do jedného alebo viacerých hospodárskych alebo vzdelávacích odvetví.
 • Konzistentnosť: ciele vychádzajú z kvalitnej analýzy potrieb; sú jasne vymedzené, realistické a riešia sa v nich problémy významné pre účastnícke organizácie aj akciu.
 • Európska pridaná hodnota: v návrhu sa jednoznačne preukazuje pridaná hodnota na systémovej úrovni EÚ spočívajúca v jeho nadnárodnom charaktere a možnej prenosnosti.
 • V závislosti od priority, ktorá sa rieši:
  • Priorita 1 – Digitálne vzdelávanie a zručnosti: miera, do akej sa v návrhu jednotne plánujú a začleňujú aktivity, výskum a podujatia, ktorými sa jednoznačne prispieva k digitálnej transformácii.
  • Priorita 2 – Zelené vzdelávanie a zručnosti: miera, do akej sa v návrhu jednotne plánujú a začleňujú aktivity, výskum a podujatia, ktorými sa posilňuje prechod na obehové a ekologickejšie hospodárstvo, a tým sa prispieva k dosahovaniu vykonávania zelenej dohody Komisie, Parížskej dohody o zmene klímy a dosahovaniu cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.
  • Priorita 3 – Pakt o zručnostiach: miera, do akej sa v návrhu konzistentne plánujú a začleňujú aktivity, výskum, ako aj nástroje a štruktúry, ktoré posilňujú rozvoj zručností v hodnotových reťazcoch v priemyselných ekosystémoch.
  • Priorita 4 – Aplikovaný výskum v sektore OVP: miera, do akej sa v návrhu vypracúva súdržný plán na prípravu štruktúr a mechanizmov pre aplikovaný výskum v sektore OVP navrhnutý pre vyučovací a vzdelávací proces a interakciu s ním v reakcii na externé potreby organizácií v oblasti inovácie a rozvoja.
  • Priorita 5 – Zelené zručnosti v sektore OVP: miera, do akej sa v návrhu vypracúva zmysluplný súbor základných zelených zručností a preukazuje, ako sa tento súbor základných zelených zručností začlení do učebných plánov OVP a do odbornej prípravy učiteľov, školiteľov a ďalších zamestnancov.
  • Priorita 6 – Cesty zvyšovania úrovne zručností: miera, do akej návrh prispieva k praktickej a integrovanej realizácii krokov ciest zvyšovania úrovne zručností podporovanej informačnými a poradenskými opatreniami.
 • Prostredie po pandémii: miera, do akej sa v návrhu začleňujú opatrenia posilňujúce nové politiky a postupy na systémovej úrovni s cieľom čeliť novým výzvam, ktoré predstavuje nedávna pandémia.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálne 30 bodov/minimálna prahová hodnota 15 bodov)

 • Súdržnosť: celkovým návrhom projektu sa zabezpečuje konzistentnosť medzi cieľmi, metodikou, aktivitami, trvaním a navrhovaným rozpočtom projektu. Návrh obsahuje súdržný a komplexný súbor primeraných aktivít na uspokojenie identifikovaných potrieb a na docielenie očakávaných výsledkov.
 • Štruktúra: pracovný program je zrozumiteľný a úplný (týka sa jednotlivých fáz projektu: prípravy, realizácie, monitorovania, hodnotenia, šírenia a využívania výsledkov). Skladá sa z analýz ex ante a ex post (obe uskutočnené počas trvania projektu) zavedenej inovácie vo vzdelávaní.
 • Metodika: kvalita a uskutočniteľnosť navrhovanej metodiky a jej vhodnosť na dosahovanie očakávaných výsledkov s využitím nástrojov EÚ všade tam, kde je to v projekte vhodné.
 • Riadenie: naplánované kvalitné mechanizmy riadenia. Harmonogram, organizácia, úlohy a povinnosti sú riadne vymedzené a realistické. V návrhu sa prideľujú jednotlivým aktivitám náležité zdroje.
 • Zlepšovanie kvality a účinnosti: v návrhu sa jednoznačne zakotvuje inovácia do aktivít a výsledkov, ktorými sa zlepšuje kvalita, účinnosť a spravodlivosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje primerané zdroje na dosiahnutie úspechu, nie je predimenzovaný ani poddimenzovaný.
 • Finančná kontrola a kontrola kvality: kontrolnými opatreniami (priebežné hodnotenie a odborná príprava v oblasti kvality, partnerské hodnotenia, aktivity referenčného porovnávania atď.) a ukazovateľmi kvality sa zabezpečuje vysokokvalitná a nákladovo efektívna realizácia projektu. Problémové oblasti/riziká projektu sú jasne vymedzené a prijali sa náležité opatrenia na zmiernenie súvisiaceho rizika. Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú procesy odborného hodnotenia. Pracovný program obsahuje nezávislé externé posúdenie kvality, ktoré prebehne v polovici trvania projektu a niekoľko mesiacov pred jeho skončením s cieľom umožniť prípadné úpravy projektu.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálne 20 bodov/minimálna prahová hodnota 10 bodov)

 • Konfigurácia: zloženie partnerstva je v súlade s akciou a cieľmi projektu. Zabezpečuje sa ním vhodná kombinácia príslušných organizácií, ktoré majú potrebné profily, zručnosti, skúsenosti, odborné znalosti a podporu riadenia vyžadované na úspešnú realizáciu projektu. Návrh sa týka partnerov, ktorí v dostatočnej miere zastupujú dotknutý sektor alebo medzisektorový prístup. Konkrétne v rámci priority 4 miera, do akej partnerstvo organizuje tandemy medzi poskytovateľmi OVP a zástupcami spoločností alebo združeniami v každej účastníckej krajine. Konkrétne v rámci priority 5 miera, do akej partnerstvo organizuje tandemy medzi poskytovateľmi OVP a zástupcami trhu práce v každej účastníckej krajine.
 • Záväzok: príspevky partnerov sú významné, relevantné a doplnkové; rozdelenie povinností a úloh je jasné, primerané a preukazuje záväzok a aktívny príspevok všetkých účastníckych organizácií, pokiaľ ide o využívanie ich špecifických odborných znalostí a kapacít.
 • Úlohy: koordinátor preukazuje vysokokvalitné riadenie a koordináciu nadnárodných sietí, ako aj schopnosť viesť v zložitom prostredí. Jednotlivé úlohy sa prideľujú na základe osobitných praktických alebo odborných znalostí jednotlivých partnerov.
 • Spolupráca/tímový duch: navrhuje sa účinný mechanizmus na zabezpečenie efektívnej koordinácie, rozhodovania, oznamovania a riešenia konfliktov medzi účastníckymi organizáciami, účastníkmi a všetkými ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami.
 • Geografický rozmer a zapojenie tretích krajín nepridružených k programu: partnerstvo zahŕňa príslušných partnerov z rôznych geografických oblastí a toto geografické zloženie je odôvodnené. Ak je to vhodné, zapojenie účastníckych organizácií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, predstavuje pre dosahovanie cieľov výhľadového projektu významnú pridanú hodnotu.

Vplyv, šírenie výsledkov a udržateľnosť (maximálne 20 bodov/minimálna prahová hodnota 10 bodov)

 • Využívanie výsledkov: v návrhu sa preukazuje, ako sa budú výstupy projektu začleňovať na systémovej úrovni v jednom alebo viacerých sektoroch. Návrh obsahuje prostriedky na meranie využívania výsledkov počas trvania projektu a aj po jeho skončení.
 • Šírenie výsledkov: v návrhu sa uvádza jasný plán šírenia výsledkov, ktorý obsahuje primerané ciele, aktivity, príslušný harmonogram, nástroje a kanály na zabezpečenie účinného šírenia výsledkov a prínosov smerom k správnym zainteresovaným stranám, tvorcom politík a hybným silám inovácie počas trvania projektu a po jeho skončení. V návrhu sa takisto uvádza, ktorí partneri budú zodpovedať za šírenie výsledkov, a preukazujú sa ich príslušné skúsenosti, ktoré majú so šírením výsledkov aktivít; pri šírení výsledkov sa prihliada aj na národné a regionálne stratégie pre inteligentnú špecializáciu, aby bol vplyv na týchto úrovniach čo najväčší.
 • Otvorený prístup: vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu sa opíše spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.
 • Vplyv: v návrhu sa preukazuje potenciálny vplyv projektu:
  • na cieľové skupiny a sektory,
  • na tvorcov politík na systémovej úrovni,
  • mimo tvorcov politík a orgánov, na ktorých sa projekt priamo zameriava, na súkromné alebo verejné hybné sily inovácie na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej úrovni. V návrhu sa preukazuje potenciál jeho realizácie aj ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami v sektore alebo mimo neho.

Návrh obsahuje opatrenia, ako aj ciele a ukazovatele týkajúce sa monitorovania pokroku a posúdenia očakávaného (krátkodobého a dlhodobého) vplyvu.

 • Udržateľnosť: v návrhu sa vysvetľuje, ako sa bude výhľadový projekt zavádzať a ďalej rozvíjať na jednotlivých úrovniach (miestnej, regionálnej, národnej). Návrh obsahuje koncepciu dlhodobého akčného plánu postupného zavádzania výstupov projektu do praxe po skončení projektu a ich začleňovania. Tento plán musí byť založený na udržateľných partnerstvách medzi tvorcami politík, poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a kľúčovými zainteresovanými stranami z odvetvia na príslušnej úrovni. Mal by obsahovať identifikáciu primeraných štruktúr správy, ako aj plány pre škálovateľnosť a finančnú udržateľnosť vrátane možnej identifikácie finančných prostriedkov (európskych, vnútroštátnych a súkromných) na zabezpečenie dlhodobo udržateľného dosahovania výsledkov a prínosov.

O finančnej podpore žiadosti sa uvažuje len vtedy, ak získa aspoň 70 bodov (z celkových 100 bodov), pričom sa prihliadne na dosiahnutie požadovanej minimálnej prahovej hodnoty v prípade každého zo štyroch kritérií na vyhodnotenie návrhov.

Návrhy ex aequo v rámci istej priority sa uprednostnia na základe počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť a potom kritéria Vplyv.

Výberová komisia sa zameria, ak to bude možné, na zabezpečenie vyváženého zahrnutia priorít.

Termín a orientačný harmonogram hodnotenia a zmlúv o grante

Fázy

Dátum a čas alebo orientačné obdobie

Termín podania žiadostí

15. marca o 17.00 h (bruselského času)

Obdobie hodnotenia

apríl – júl 2022

Informovanie žiadateľov

august 2022

Podpis dohody o grante

október – december 2022

Dátum začiatku akcie 

1. 11. 2022, 1. 12. 2022 alebo 1. 1. 2023

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Maximálna výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje:

 • v prípade skupiny 1 – Medzisektorové priority: 800 000 EUR,
 • v prípade skupiny 2 – Odborné vzdelávanie a príprava (OVP): 700 000 EUR,
 • v prípade skupiny 3 – Vzdelávanie dospelých: 1 000 000 EUR.

Financovať sa bude tento maximálny počet projektov:

v prípade skupín 1 až 3: nie je stanovený maximálny počet napriek rozpočtovým obmedzeniam,

v prípade skupiny 2: je stanovený orientačný cieľ 7 projektov na prioritu (v prípade priorít 3, 4 a 5).

Stanovenie jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „analýzu“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „vzorovú realizáciu“, „dlhodobý akčný plán“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 • do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).