Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Výhľadové projekty

Účel opatrenia

Po nedávnej pandémii je viac ako predtým potrebné inovovať naše systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj mládeže. Inovácia v oblasti výučby a odborného vzdelávania je mimoriadne dôležitá na individuálnej aj inštitucionálnej úrovni. Tieto inovačné prístupy by sa nemali zameriavať iba na zabezpečovanie príslušných zručností súčasným aj budúcim pracovníkom pre rýchlo sa meniace trhy práce, ale aj na vybavenie súčasnej aj budúcej pracovnej sily tvorivosťou a zručnosťami, aby sa dokázala popasovať s čoraz zložitejšími spoločenskými výzvami, ktorým všetci čelíme, ako sú zmena klímy, ochrana biodiverzity, čistá energia, verejné zdravie, digitalizácia a automatizácia, umelá inteligencia, robotika a dátová analýza.

Táto akcia sa bude zameriavať na posilnenie inovácie, tvorivosti a participácie, ako aj na sociálne podnikanie, v rôznych oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy v rámci odvetví a medzi odvetviami aj odbormi.

Výhľadové projekty predstavujú veľké projekty zamerané na identifikovanie, vypracovanie, testovanie a/alebo posudzovanie inovačných (politických) prístupov, ktoré možno potenciálne začleniť, a tým zlepšiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy. Budú podporovať výhľadové nápady reagujúce na kľúčové európske priority, ktoré možno potenciálne začleniť a na základe ktorých možno zlepšiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj mládeže, a v podstatnej miere inovovať metódy a postupy pri všetkých druhoch vzdelávania a aktívnej účasti na sociálnej súdržnosti Európy.

Cieľom je podporiť nadnárodné projekty spolupráce vykonávaním súdržného a komplexného súboru sektorových a medzisektorových aktivít, ktoré buď

 • posilňujú inovácie, pokiaľ ide o rozsah, prevratné metódy a postupy, a/alebo
 • zabezpečujú prenos inovácií (medzi krajinami, sektormi politiky alebo cieľovými skupinami), čím sa na európskej úrovni zaisťuje udržateľné využívanie výsledkov inovačného projektu a/alebo jeho prenosnosť do iných kontextov a využitie inými skupinami prijímateľov.

Partnerstvá by sa mali skladať z kombinácie verejných a súkromných organizácií, v ktorých sa združujú výskumníci, aplikujúci odborníci a partneri s kapacitou osloviť tvorcov politík.

Výhľadové projekty by preto mali realizovať zmiešané partnerstvá organizácií:

 • založených na excelentnosti a najnovších poznatkoch,
 • s kapacitou na inovácie,
 • schopné vytvoriť systémový vplyv prostredníctvom svojich činností a potenciálu stimulovať politický program v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy.

Podporované projekty sa budú zameriavať na dosahovanie systémového vplyvu na európskej úrovni prostredníctvom kapacity na dosahovanie inovačných výstupov na európskej úrovni a/alebo schopnosti prenosu týchto výstupov do rôznych tematických či geografických kontextov.

Skupina 1: Digitálne vzdelávanie (medzisektorové)

Projekty v rámci skupiny 1 sa môžu zaoberať rôznymi vzdelávacími sektormi alebo jednotlivé vzdelávacie sektory premosťovať, pričom musia podporovať vysokú kvalitu a inkluzívne digitálne vzdelávanie v súlade s akčným plánom digitálneho vzdelávania.

Návrhy v rámci tejto skupiny by sa mali zaoberať jednou z týchto troch priorít:

 • Priorita 1: Vzdelávacie technológie: rozširovanie riešení EÚ prostredníctvom spolupráce a zabezpečovania kvality.
 • Priorita 2: Účinné pedagogické prístupy k informatike pre primárne a sekundárne vzdelávanie.
 • Priorita 3: Odborná príprava učiteľov a vypracovanie učebných plánov v oblasti boja proti dezinformáciám a podpory digitálnej gramotnosti.

Tieto priority sa podrobnejšie opisujú v ďalšom oddiele Príprava projektu.

Skupina 2: Odborné vzdelávanie a príprava (OVP)

Projekty v rámci skupiny 2 sa zaoberajú sektorom OVP. Tieto projekty podporujú plnenie zásad a cieľov akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv 1 , Európskeho programu v oblasti zručností 2 , odporúčania Rady týkajúceho sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť 3Osnabrückej deklarácie o odbornom vzdelávaní a príprave 4 ako prostriedku na oživenie a spravodlivý prechod k digitálnemu a ekologickému hospodárstvu 5 .

Návrhy v rámci skupiny 2 sa musia zaoberať jednou z týchto dvoch priorít, ktoré sú podrobne uvedené v časti Príprava projektu:

 • Priorita 4: Mikrocertifikáty pre zamestnateľnosť.
 • Priorita 5: Zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) prostredníctvom partnerstiev a sietí poskytovateľov OVP.

Skupina 3: Vzdelávanie dospelých

Projekty v rámci skupiny 3 sa zaoberajú oblasťou politiky vzdelávania dospelých. Tieto projekty podporujú plnenie zásad a cieľov akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv 6 , Európskeho programu v oblasti zručností 7odporúčania Rady s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností 8 : nové príležitosti pre dospelých.

Návrhy v rámci skupiny 3 sa musia zaoberať jednou z týchto dvoch priorít, ktoré sú podrobne uvedené v časti Príprava projektu:

 • Priorita 6: Vývoj národných registrov príležitostí na odbornú prípravu so zárukou kvality, ktorá je dôležitá pre trh práce.
 • Priorita 7: Podpora Paktu o zručnostiach.

Ciele akcie

Všeobecné ciele sú tieto:

 • inovačné iniciatívy s významným vplyvom na reformy vzdelávania a odbornej prípravy v konkrétnych strategických politických oblastiach,
 • prispievanie k posilňovaniu inovačnej kapacity Európy propagáciou inovácií v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 • vytváranie systémových zmien posilňovaním inovácií na praktickej aj politickej úrovni,
 • podpora výhľadových nápadov zameraných na kľúčové témy a priority na úrovni EÚ s jednoznačných potenciálom začlenenia do jedného alebo viacerých odvetví,
 • ako plne inovačné, prelomové vzdelávacie metódy a postupy a/alebo prenos inovácií: zabezpečenie udržateľného využívania výsledkov inovačných projektov a/alebo prenosnosti do iných kontextov a iným zainteresovaným skupinám na úrovni EÚ.

Špecifické ciele sú tieto:

 • identifikovanie, vypracovanie, testovanie a/alebo posudzovanie inovačných prístupov, ktoré možno potenciálne začleniť a na základe ktorých možno zlepšiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj účinnosť politík a postupov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 • spustenie pilotných akcií na testovanie riešení súčasných aj budúcich výziev s cieľom iniciovať udržateľný a systémový vplyv,
 • podpora nadnárodnej spolupráce a vzájomného učenia sa vo výhľadových otázkach medzi kľúčovými zainteresovanými stranami a inšpirovanie týchto strán k vypracúvaniu inovačných riešení a podpore prenosu týchto riešení do nových prostredí vrátane budovania kapacít príslušných zainteresovaných strán.

Aktivity v rámci výhľadových projektov by mali prispievať k:

 • zlepšovaniu kvality, účinnosti, atraktívnosti a spravodlivosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy,
 • zlepšovaniu účinnosti politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 • podpore realizácie rámcov a zákonných iniciatív EÚ, ako aj k odporúčaniam pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra,
 • zlepšovaniu dôkazov a lepšiemu pochopeniu situácie cieľových skupín, ako aj situácie v oblasti vzdelávania a výučby, účinným metodikám a nástrojom, ktoré dokážu inšpirovať a stimulovať inovácie na systémovej úrovni,
 • rozvoju poznatkov na podporu politík podložených dôkazmi,
 • stimulovaniu zmien správania na úrovni EÚ.

Hlavné aktivity v rámci týchto priorít môžu byť tieto (neúplný zoznam):

 • akčný výskum, mapovanie, výsledkom ktorých je veľký objem sektorových alebo medzisektorových výstupov,
 • nadnárodné aktivity budovania kapacít, ako sú odborná príprava, analýza politických súvislostí, výskum politík, inštitucionálne úpravy,
 • pilotné aktivity na testovanie inovačných riešení,
 • veľké nadnárodné podujatia alebo aktivity zamerané na nadväzovanie kontaktov na sektorovej alebo medzisektorovej úrovni,
 • aktivity využívania a šírenia výsledkov vo vzdelávacej komunite alebo sektore,
 • aktivity odborných obcí, ktoré skúmajú inovačné nápady a experimentujú s nimi.

Vyžaduje sa, aby sa v rámci výhľadových projektov vo všetkých relevantných prípadoch uplatňovali mechanizmy a nástroje platné pre celú EÚ.

Výhľadové projekty by mali obsahovať návrh dlhodobého akčného plánu (presahujúceho trvanie projektu financovaného z programu Erasmus+) na postupné využívanie a začleňovanie vypracovaných inovácií, aby sa zabezpečil ich vplyv na systémy vzdelávania a odbornej prípravy, a to v spolupráci s príslušnými orgánmi a inštitúciami. Takisto by sa ním mala zabezpečovať primeraná viditeľnosť a všestranné šírenie výsledkov práce na úrovni EÚ, ako aj na národnej politickej úrovni.

Vo výhľadových projektoch by sa zároveň mohlo uvádzať, ako môžu iné príležitosti na financovanie z prostriedkov EÚ (napr. európske štrukturálne fondy, Európsky fond pre strategické investície, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Fond na spravodlivú transformáciu), vnútroštátne a regionálne financovanie, ako aj súkromné financovanie podporiť realizáciu projektu. Takisto by sa v nich mohli zohľadňovať vnútroštátne a regionálne stratégie pre inteligentnú špecializáciu a vývoj európskych priemyselných ekosystémov.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti o výhĺadové projekty

Kritériá oprávnenosti

Návrhy výhľadových projektov sú oprávnené na získanie grantu z programu Erasmus+ vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto sa môže prihlásiť

Žiadatelia (koordinátor a plnoprávni partneri) musia byť:

 • verejnými alebo súkromnými organizáciami/subjektmi pôsobiacimi v sektore vzdelávania a odbornej prípravy alebo vo sfére práce,
 • zriadení v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu (krajiny, s ktorými prebieha rokovanie o dohode o pridružení a v prípade ktorých dohoda nadobúda účinnosť pred podpísaním dohody o grante).

Výnimka: v prípade skupiny 3 priority 7 Podpora Paktu o zručnostiach môžu byť koordinátorom iba koordinačné organizácie partnerstiev v rámci Paktu o zručnostiach a plnoprávnymi partnermi iba organizácie zapojené pred uplynutím termínu na podávanie žiadostí do existujúcich partnerstiev v rámci Paktu o zručnostiach.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu musia mať udelenú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).

Organizácie z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, sa môžu zúčastňovať ako pridružení partneri (nie ako koordinátori ani plnoprávni partneri).

Zloženie konzorcia

V prípade skupiny 1:

Konzorcium musia tvoriť aspoň traja žiadatelia (koordinátor a plnoprávni partneri) aspoň z troch členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu.

Prepojené subjekty sa nezapočítavajú do minimálnych kritérií oprávnenosti týkajúcich sa zloženia konzorcia.

Konzorcium musí tvoriť aspoň jeden subjekt verejného sektora na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni (napr. ministerstvo pre inovácie, ministerstvo školstva, ministerstvo práce alebo ministerstvo hospodárstva, kvalifikačný orgán alebo orgán na zabezpečovanie kvality atď.) z členského štátu EÚ alebo tretej krajiny pridruženej k programu v pozícii žiadateľa (koordinátora alebo plnoprávneho partnera).

V rámci priority 1 (vzdelávacie technológie) musí konzorcium zahŕňať aspoň jednu spoločnosť v oblasti vzdelávacích technológií z členského štátu EÚ alebo tretej krajiny pridruženej k programu v pozícii žiadateľa (koordinátora alebo plnoprávneho partnera).

V prípade skupiny 2:

Konzorcium musí tvoriť aspoň šesť žiadateľov (koordinátor a plnoprávni partneri) aspoň z troch členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu.

Prepojené subjekty sa nezapočítavajú do minimálnych kritérií oprávnenosti týkajúcich sa zloženia konzorcia.

V prípade aspoň troch oprávnených krajín musí konzorcium tvoriť na jednu krajinu:

 1. aspoň jedna organizácia zastupujúca podnikateľskú, odvetvovú alebo sektorovú sféru a
 2. aspoň jeden poskytovateľ odborného vzdelávania a prípravy alebo zastupujúca organizácia (na sekundárnej a/alebo terciárnej úrovni).

V prípade skupiny 3:

V rámci priority 6 musia konzorcium tvoriť aspoň traja žiadatelia (koordinátor a plnoprávni partneri) aspoň z troch členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu.

Prepojené subjekty sa nezapočítavajú do minimálnych kritérií oprávnenosti týkajúcich sa zloženia konzorcia.

Takisto ho musia tvoriť verejné alebo súkromné subjekty zodpovedné alebo do veľkej miery zodpovedné za organizáciu a/alebo financovanie a/alebo poskytovanie vzdelávacích služieb dospelým (ako je posudzovanie zručností, potvrdzovanie kompetencií, vzdelávanie a odborná príprava, orientácia a poradenstvo) alebo majúce vplyv na tieto aspekty, ktoré budú v pozícii žiadateľov alebo pridružených partnerov.

V rámci priority 7 môžu konzorcium tvoriť iba partneri existujúceho partnerstva v rámci Paktu o zručnostiach v pozícii žiadateľov (koordinátora a plnoprávnych partnerov) aspoň z troch členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu. Prepojené subjekty sa nezapočítavajú do minimálnych kritérií oprávnenosti týkajúcich sa zloženia konzorcia.

Miesto realizácie aktivít

Aktivity sa musia uskutočňovať v členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách pridružených k programu.

Trvanie projektu

Projekty v rámci skupiny 1 by mali bežne trvať od 24 do 48 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

Projekty v rámci skupiny 2 by mali bežne trvať 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

Projekty v rámci skupiny 3 by mali bežne trvať 24 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

Trvanie projektu sa musí určiť vo fáze podania žiadosti v závislosti od cieľa projektu a typu plánovaných aktivít v danom období, ako aj rozpočtu a ambícií stanovených pre projekt.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy pre skupinu 1: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT1

Identifikátor výzvy pre skupinu 2: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT2

Identifikátor výzvy pre skupinu 3: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT3

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 15. marca, 17.00 h (bruselského času).

Žiadateľské organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Príprava projektu

Vo výhľadových projektoch by sa vždy malo prihliadať na tieto prierezové kontexty politík:

 1. akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv,
 2. Zelenú dohodu Európskej komisie 9 , ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja 10 a Parížsku dohodu o zmene klímy 11 ,
 3. Európsky program v oblasti zručností 12 ,
 4. odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť 13 ,
 5. odporúčanie Rady týkajúce sa mikrocertifikátov 14 ,
 6. odporúčanie Rady týkajúce sa individuálnych vzdelávacích účtov 15 ,
 7. uznesenie Rady o novom európskom programe vzdelávania dospelých na roky 2021 ‒ 2030 16 ,
 8. odporúčanie Rady s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých 17 ,
 9. digitálnu transformáciu v našich systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj v oblasti mládeže, ktorá sa uvádza v akčnom pláne digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027 vypracovanom Európskou komisiou 18 .

Skupina 1: Digitálne vzdelávanie (Medzisektorové)

V návrhoch predložených v rámci skupiny 1 sa musí podporovať vysokokvalitné a inkluzívne digitálne vzdelávanie v súlade s akčným plánom pre digitálne vzdelávanie na roky 2021 – 2027.

Systémy vzdelávania a odbornej prípravy v súčasnosti prechádzajú rozsiahlou digitálnou transformáciou, ktorú stimulujú pokroky v oblasti prepojiteľnosti; rozsiahle využívanie zariadení a digitálnych aplikácií; potreba individuálnej flexibility; širšia dostupnosť a potreba vysokokvalitného obsahu digitálneho vzdelávania a zintenzívňujúci sa dopyt po digitálnych zručnostiach. Pandémia ochorenia COVID-19, ktorá mala obrovský vplyv na vzdelávanie a odbornú prípravu, viedla k zrýchleniu zmien a poskytla množstvo nových skúseností a perspektív v oblasti vzdelávania.

V akčnom pláne pre digitálne vzdelávanie na roky 2021 – 2027 sa stanovuje politika EÚ pre digitálnu transformáciu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na nasledujúce programové obdobie. Je to výzva na opatrenia zamerané na silnejšiu spoluprácu na európskej úrovni s cieľom poučiť sa z krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy digitálnemu veku. V akčnom pláne sa predpokladá 14 akcií v rámci dvoch strategických priorít, konkrétne:

 • podpora rozvoja vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania (1),
 • plnenie potreby posilňovania digitálnych kompetencií pre digitálnu transformáciu (2).

Akčný plán, ktorý Komisia prijala ako kľúčový prvok európskeho vzdelávacieho priestoru, sa začal realizovať v januári 2021.V posledných mesiacoch Komisia v reakcii na výzvu Rady a správu o stave Únie 2021 prednesenú predsedníčkou Komisie von der Leyenovou začala štruktúrovaný dialóg s členskými štátmi o digitálnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach. Cieľom dialógu je podporiť členské štáty pri digitálnej transformácii svojich systémov vzdelávania a odbornej prípravy integrovanejším, ucelenejším a ambicióznejším prístupom, pri ktorom budú spolupracovať jednotlivé sektory verejnej správy, ako aj súkromný sektor (napr. spoločnosti v oblasti vzdelávacích technológií), sociálni partneri a občianska spoločnosť. Prostredníctvom štruktúrovaného dialógu Komisia a členské štáty spoločne vyhodnotia situáciu a perspektívy na vnútroštátnej úrovni; určia získané poznatky a následné kroky potrebné pre ďalšie opatrenia v oblasti digitálneho vzdelávania. Dialóg sa uzavrie na konci roka 2022 a na jeho základe sa pripravia ďalšie opatrenia na úrovni EÚ v oblasti digitálneho vzdelávania a digitálnych zručností vrátane dvoch návrhov odporúčania Rady o podporných faktoroch pre digitálne vzdelávanie a o lepšom poskytovaní digitálnych zručností vo vzdelávaní a v odbornej príprave.

V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť, aby boli zavedené primerané metodiky a príležitosti na odbornú prípravu učiteľov, čím sa zabezpečí účinný rozvoj digitálnych zručností a kompetencií vo vzdelávaní a v odbornej príprave. Môže k nim patriť informatika ako nástroj podpory aktívneho využívania technológií v mladom veku a rozvoj zručností a kompetencií na riešenie naliehavých spoločenských problémov, akými sú boj proti dezinformáciám a podpora digitálnej gramotnosti.

Okrem toho sa v akčnom pláne pre digitálne vzdelávanie stanovuje aj podpora účinnejšej spolupráce v oblasti digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy na úrovni EÚ prostredníctvom zriadenia európskeho centra digitálneho vzdelávania. Centrum bude podporovať medzisektorovú spoluprácu, identifikovať osvedčené postupy a zabezpečovať ich výmenu a poskytovať podporu členským štátom a sektoru vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom rámcov, usmernení, technickej expertízy a výskumu v oblasti digitálneho vzdelávania. Malo byť spájať vnútroštátne a regionálne iniciatívy a aktérov z oblasti digitálneho vzdelávania a podporovať nové modely výmeny obsahu digitálneho vzdelávania, ako aj zaoberať sa problematikou spoločných štandardov, interoperability, prístupnosti a zabezpečovania kvality. V súlade s cieľmi centra je dôležitá aj podpora všetkých aktérov ekosystému digitálneho vzdelávania pri vzájomnej efektívnej spolupráci, a najmä pri uľahčovaní spolupráce medzi subjektmi verejného sektora/inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy a rýchlo sa rozvíjajúcimi sektormi, ako je sektor európskych vzdelávacích technológií.

Perspektívne projekty sa budú zaoberať jednou z troch uvedených priorít:

Priorita 1: Vzdelávacie technológie: rozširovanie riešení EÚ prostredníctvom spolupráce a zabezpečovania kvality

Sektor európskych vzdelávacích technológií je kľúčovým zdrojom inovácie v digitálnom vzdelávaní, ktorý sa rýchlo rozvíja. Je však naďalej do veľkej miery fragmentovaný a často mu chýbajú skúsenosti a kapacita na účinnú a udržateľnú spoluprácu s inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj subjektmi verejného sektora.

Perspektívne projekty v tejto prioritnej oblasti by zahŕňali organizácie v oblasti vzdelávacích technológií so sídlom v EÚ prostredníctvom spolupráce medzi subjektmi odvetvia a verejného sektora, ktorou sa prispieva k rozvoju vysokovýkonného európskeho ekosystému digitálneho vzdelávania.

Projekty v rámci tejto priority by sa mali zaoberať:

 • vypracovaním rámca zabezpečovania kvality na základe dôkazov určeného pre vzdelávacie technológie, a to v spolupráci s ministerstvami školstva a na základe vzdelávacích výstupov dosiahnutých prostredníctvom integrácie riešení v oblasti vzdelávacej technológie do výučby, učenia sa a hodnotenia,
 • podporou medzisektorovej spolupráce medzi poskytovateľmi vzdelávacích technológií, inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy a subjektmi verejného sektora pri zabezpečovaní účinného a spravodlivého prístupu k vysokokvalitnému obsahu digitálneho vzdelávania.

Priorita 2: Účinné pedagogické prístupy k informatike pre primárne a sekundárne vzdelávanie

Informatika 19 je v školskom vzdelávaní stále relatívne novým odborom. Niektoré európske krajiny majú dlhú tradíciu jej výučby, zatiaľ čo iné tento predmet zaviedli len nedávno, a to najmä do primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Výsledkom nedávnych reformných procesov sú zmeny v učebných plánoch škôl a všeobecný trend posilňovať informatiku v školách v EÚ. Z existujúcich dôkazov však napriek tomu vyplýva, že hoci existujú skúsenosti s výučbou informatiky v rámci terciárneho a do istej miery aj v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania, objem vedomostí a výskumu pri výučbe v rámci nižšieho sekundárneho a primárneho vzdelávania je oveľa nižší.

Podpora vypracovania účinných pedagogických prístupov k informatike a súvisiacemu posudzovaniu môže prispieť k lepšej príprave učiteľov pri získavaní a výmene odborných poznatkov o tom, ako čo najlepšie začleniť tento predmet do jednotlivých úrovní školského vzdelávania, čím sa zároveň podporí aktívne a bezpečné používanie digitálnych technológií mladými ľuďmi.

Projekty v rámci tejto priority by sa mali zaoberať:

 • vypracovaním a otestovaním účinných a inovačných pedagogických prístupov, ktoré sú vhodné a jednoznačne spájajú jednotlivé úrovne vzdelávania, a to najmä so zameraním na primárne a sekundárne vzdelávanie,
 • iniciatívami odbornej prípravy učiteľov zameranými na zvyšovanie počtu (všeobecných aj odborných) učiteľov s primeranou prípravou a kvalifikáciou na výučbu tohto predmetu.

Priorita 3: Odborná príprava učiteľov a vypracovanie učebných plánov v oblasti boja proti dezinformáciám a podpory digitálnej gramotnosti

V rámci akčného plánu pre digitálne vzdelávanie na roky 2021 – 2027 vydala Európska komisia spoločné usmernenia pre učiteľov a pedagógov na podporu digitálnej gramotnosti a riešenie dezinformácií prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy 20 . Napriek tomu je však potrebné ďalšie úsilie na systémovej úrovni, aby mohli systémy vzdelávania a odbornej prípravy mladým ľuďom účinne poskytovať zručnosti a kompetencie na riešenie týchto naliehavých problémov a aby sa podporili učitelia a pedagógovia pri odbornej príprave a kontinuálnom profesijnom rozvoji v tejto oblasti.

S týmto cieľom by výhľadové projekty týkajúce sa odbornej prípravy učiteľov a vypracovania učebných plánov v oblasti podpory digitálnej gramotnosti a riešenia dezinformácií prispeli k podpore systémov vzdelávania a odbornej prípravy, a najmä učiacich sa, učiteľov a pedagógov pri účinnom a štruktúrovanom riešení nových a vznikajúcich výziev v triede, ktoré úzko súvisia s dynamickým online prostredím.

 • Projekty v rámci tejto priority by sa mali zaoberať: počiatočnou odbornou prípravou a kontinuálnym profesijným rozvojom učiteľov v oblasti digitálnej gramotnosti a riešenia dezinformácií, a to pokiaľ ide o obsah aj metodiku, ale aj systematické využívanie,
 • výskumom a výmenou účinných a škálovateľných prístupov pri vypracúvaní učebných plánov v oblasti digitálnej gramotnosti a riešenia dezinformácií.

Skupina 2: Odborné vzdelávanie a príprava (OVP)

Návrhy predložené v rámci skupiny 2 sa musia zaoberať jednou z týchto dvoch priorít:

Priorita 4:  Mikrocertifikáty pre zamestnateľnosť

„Mikrocertifikáty“ sú záznamom (napr. o dosiahnutí alebo osvedčení) vzdelávacích výstupov, ktoré učiaci sa nadobudol absolvovaním krátkodobého kurzu. Meniace sa požiadavky na trhu práce v dôsledku vplyvu digitálnej a zelenej transformácie, ako aj obnovy po pandémii COVID-19, viedli k exponenciálnemu rastu a využívaniu mikrocertifikátov, keďže pracovníci a uchádzači o zamestnanie sa snažia zvýšiť úroveň svojich zručností a rekvalifikovať sa. Mikrocertifikáty majú veľký potenciál podporovať celoživotné vzdelávanie a inkluzívnejšie formy vzdelávania prostredníctvom pružnejšieho vzdelávania a relevantných príležitostí na vzdelávanie. Komisia prostredníctvom návrhu odporúčania Rady týkajúceho sa európskeho prístupu k mikrocertifikátom pre celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť zaviedla vymedzenie mikrocertifikátov, štandardný formát na opis mikrocertifikátov a zásady ich vytvárania a vydávania.

Tieto prvky sú nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie kvality mikrocertifikátov, dôvery v ne a ich využívania a umožňujú ich úplný potenciál ako vzdelanostnej meny. V záujme ďalšieho rozvoja potenciálu mikrocertifikátov by sa mala v projektoch riešiť jedna z týchto oblastí alebo ich kombinácia:

 • Mikrocertifikáty pre inkluzívnejší trh práce: ako sa môžu mikrocertifikáty používať v rámci ekosystémov zručností, aktívnych politík trhu práce (t. j. služieb zamestnanosti, podpory odbornej prípravy a stimulov pre zamestnanosť) na podporu zamestnateľnosti a inklúzie znevýhodnených skupín vrátane mladých ľudí, poberateľov minimálneho príjmu, dlhodobo nezamestnaných, osôb so zdravotným postihnutím a nízkokvalifikovaných osôb na trhoch práce v EÚ.
 • Mikrocertifikáty pre zelenú transformáciu: ako môžu byť mikrocertifikáty na základe informácií o zručnostiach potrebných na trhu práce a vstupných informácií zamestnávateľov, subjektov odvetvia a sociálnych partnerov navrhnuté, realizované a aktualizované, aby ľuďom zabezpečovali potrebné zručnosti pre zelenú transformáciu.
 • Prenosnosť mikrocertifikátov: ako môžeme čo najlepšie využiť digitalizáciu, otvorené normy a overovacie služby vrátane európskych digitálnych certifikátov na vzdelávanie (súčasť Europassu) na umožnenie prenosnosti mikrocertifikátov medzi krajinami, zamestnávateľmi, systémami vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti.

Priorita 5: Zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) prostredníctvom partnerstiev a sietí poskytovateľov OVP

Čerství absolventi programov OVP (na vyššej sekundárnej a postsekundárnej úrovni) sú v celej EÚ oveľa lepšie zamestnateľní ako čerství absolventi všeobecného vzdelávania. Okrem toho zohráva OVP významnú úlohu v prostredí európskeho vyššieho sekundárneho vzdelávania, keďže približne polovica (48,4 %) všetkých učiacich sa zapísaných do inštitúcií vyššieho sekundárneho vzdelávania je zapísaná do programov OVP.

V niektorých krajinách však OVP stále čelí mnohým predsudkom a spája sa s negatívnym vnímaním, a preto je v úzkej spolupráci so sieťami poskytovateľov OVP potrebná zmena myslenia mladých ľudí, rodičov, spoločností a vzdelávajúcich sa dospelých na miestnej úrovni, na ktorej sa OVP odohráva.

Konkurencieschopnosti spoločností a pracovníkov by prospelo aj zvýšené povedomie o dôležitosti ďalšieho OVP.

Považovať OVP za atraktívnu voľbu je súčasťou vízie odporúčania Rady týkajúceho sa OVP: „Vzhľadom na zelenú a digitálnu transformáciu a demografické zmeny je potrebné výrazne rozšíriť a zlepšiť ponuku odborného vzdelávania a prípravy pre mladých ľudí i dospelých a zároveň zvýšiť atraktívnosť a kvalitu odborného vzdelávania a prípravy.“

Tieto výzvy si vyžadujú prijať opatrenia, napríklad zvýšiť kapacitu na miestnej úrovni, aby sa posilnila atraktívnosť a excelentnosť OVP a aby sa európska politika, iniciatívy a programy v sektore OVP priblížili praxi.

V rámci projektov sa musí minimálne vykonávať súbor aktivít uvedených ďalej (môžu sa pridať ďalšie aktivity):

 • vytváranie nových a/alebo rozširovanie existujúcich sietí a partnerstiev poskytovateľov OVP na sektorovej, regionálnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni, a to najmä s krajinami, ktoré majú obmedzené zastúpenie medzi poskytovateľmi OVP, s cieľom zabezpečiť účinné oslovenie komunity OVP na účely inovatívneho zvýšenia atraktívnosti a excelentnosti OVP; sem môže patriť aj možnosť prispievať k spoločenstvám praxe (vrátane virtuálnych) a/alebo ich vytvárať s cieľom podporiť atraktívnosť a excelentnosť OVP,
 • organizovanie národných alebo nadnárodných komunikačných kampaní s cieľom predstaviť prínosy a kariérne príležitosti, ktoré počiatočné kvalifikácie OVP ponúkajú mladým ľuďom, ako aj príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pre dospelých,
 • organizovanie podujatí a/alebo iniciatív vytvárania sietí na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni s cieľom zabezpečiť oslovenie širokého spektra cieľových skupín pomocou kombinácie inovačných online a tradičných komunikačných metód; tie budú vykazovať veľkú mieru inovačnosti 21 ,
 • posilňovanie spolupráce s hospodárskymi a so sociálnymi aktérmi vrátane subjektov verejného sektora, sociálnych partnerov a zamestnávateľov s cieľom mobilizovať akcie na zvyšovanie atraktívnosti a excelentnosti OVP, a to aj s cieľom posilniť pracovné prostredia, ktoré umožňujú učiť sa; bude sa vyvíjať úsilie, aby sa do projektov v čo najväčšej miere zapájali vnútroštátne alebo regionálne subjekty verejného sektora,
 • výber vyjadrení, nominovanie ambasádorov a/alebo zavádzanie cien za excelentnosť v rôznych oblastiach (pre učiacich sa v OVP, učiteľov, školiteľov, inovačných poskytovateľov OVP, spoločnosti, učňovskú prípravu atď.) s cieľom inšpirovať a mobilizovať na dosiahnutie väčšej atraktívnosti OVP a excelentnosti v OVP. Ceny a ďalšie iniciatívy môžu byť národné aj nadnárodné a vychádzajú z toho, čo už v niektorých krajinách existuje, pričom sa prispôsobia pre iné krajiny a zabezpečí sa ich udržateľnosť.

Pri projektoch v rámci priority 5 sa vyzýva na ich spoluprácu s inými projektmi vybratými v rámci tej istej priority a vytváranie synergií medzi aktivitami (a to aj prostredníctvom organizovania spoločných podujatí).

Skupina 3: Vzdelávanie dospelých

Návrhy predložené v rámci skupiny 3 sa musia zaoberať touto prioritou:

Priorita 6: Vývoj národných registrov príležitostí na odbornú prípravu so zárukou kvality, ktorá je dôležitá pre trh práce

Ako jeden z dôvodov obmedzenej účasti na vzdelávaní dospelých uvádzajú potenciálni študenti neisté informácie o príležitostiach. V rôznorodom prostredí príležitostí na vzdelávanie dospelých sa v mnohých členských štátoch zložito orientuje a pozorovatelia často nevedia s istotou, či je konkrétna príležitosť kvalitná, a teda či bude mať význam pre trh práce. V prípade dospelých sa tým znižujú stimuly na hľadanie a využívanie takýchto príležitostí. V prípade potenciálnych financujúcich subjektov, či už subjektov verejného sektora, alebo zamestnávateľov, sa tým znižuje ochota zvýšiť investície do rozvoja zručností. V niektorých členských štátoch sa ako inovačný nástroj na riešenie týchto výziev používajú národné registre príležitostí na odbornú prípravu so zárukou kvality, ktorá je dôležitá pre trh práce, pričom tieto registre sú často spojené s finančnou podporou jednotlivcov na využívanie príležitostí v nich uvedených a niekedy obsahujú aj informácie o poradenstve a možnostiach potvrdzovania. Kvalitné informácie o poskytovaní poradenstva a možností potvrdzovania stimulujú potenciálnych prijímateľov k ich využívaniu a čo najlepšiemu výberu.

V projektoch sa budú identifikovať metódy a mechanizmy na zabezpečovanie toho, aby tieto registre po sprevádzkovaní oslovili veľký počet používateľov, pretože:

 • sa nimi zlepšuje komunikácia medzi „sférou vzdelávania a odbornej prípravy“ a „sférou práce“ (napr. ich riadenie zahŕňa informovanosť pre oblasť zručností, sociálnych partnerov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy a ďalšie relevantné zainteresované strany),
 • sa nimi nastoľuje správna rovnováha medzi zabezpečovaním kvality a poskytovaním rôznorodých príležitostí v reakcii na potreby trhu práce,
 • sa v nich kombinuje jednoduchosť z pohľadu používateľa s dostatočnou pružnosťou na strane podpory/týkajúcou sa ponúkaných príležitostí (napr. možnosť „viacerých spôsobov prístupu“ do registra, regionálna diferenciácia zahrnutých príležitostí atď.) a
 • sa v nich katalyzujú ďalšie investície do odbornej prípravy (napr. tým, že sa stanú dôveryhodným referenčným nástrojom pre verejné systémy poskytujúce finančnú podporu na odbornú prípravu alebo kolektívne vyjednávanie či vyjednávanie na podnikovej úrovni týkajúce sa nárokov na odbornú prípravu),
 • sú interoperabilné s inými národnými registrami a platformou Europass vďaka tomu, že využívajú štandardy (schémy údajov) európskeho modelu vzdelávania.

Priorita 7: Podpora Paktu o zručnostiach

Pakt o zručnostiach je prvou hlavnou akciou programu v oblasti zručností pre Európu z roku 2020. Tento pakt je pevne zakotvený v zásadách Európskeho piliera sociálnych práv a podporuje ciele Európskej zelenej dohody a digitálnej transformácie, ako sa uvádza v oznámení Komisie Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie. Takisto prispieva k dosiahnutiu cieľa EÚ, ktorým je, aby sa do roku 2030 na odbornej príprave každoročne zúčastňovalo 60 % dospelých, ako sa stanovuje v akčnom pláne na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv.

Pakt o zručnostiach je nový model angažovanosti pri riešení výziev v oblasti zručností a vykročení na cestu obnovy v rámci priemyselnej stratégie EÚ, ako aj zelenej a digitálnej transformácie. Jeho cieľom je ďalej riešiť nedostatok zručností prostredníctvom priemyselných ekosystémov mobilizovaním spoločností, pracovníkov, vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov, priemyselných organizácií, poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, obchodných komôr a služieb zamestnanosti s cieľom investovať do akcií zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie. Spojením síl a prijatím konkrétnych záväzkov týkajúcich sa investovania do odbornej prípravy ľudí v produktívnom veku prispievajú partnerstvá v oblasti zručností v rámci paktu k riešeniam súčasných výziev týkajúcich sa zručností.

Projekty v rámci tejto priority by preto mali zahŕňať iba partnerov existujúcich partnerstiev v rámci Paktu o zručnostiach.

Ako súčasť projektov sa budú vykonávať všetky aktivity uvedené ďalej:

 • príprava a podpora riadiacich štruktúr alebo mechanizmov, v ktorých sa spájajú členovia toho istého partnerstva v rámci Paktu o zručnostiach,
 • príprava a podpora spolupráce veľkých spoločností s MSP a medzi MSP, ktoré sú členmi toho istého partnerstva v rámci Paktu o zručnostiach v sektore odbornej prípravy,
 • podpora vymedzenia, vykonávania a monitorovania konkrétnych záväzkov, ktoré prijalo alebo prijme partnerstvo v rámci Paktu o zručnostiach, ako sú: 
 • zintenzívňovanie informovanosti pre oblasť zručností,
 • zvyšovanie úrovne zručností ľudí s nízkou úrovňou zručností,
 • rekvalifikácia ľudí na nové pracovné úlohy, rekvalifikácia ľudí z iných sektorov na zručnosti prenosné do vlastného sektora s osobitným zameraním na integráciu utečencov z Ukrajiny na trh práce.

Očakávaný vplyv

Cieľom výhľadových projektov je poskytovať inovačné riešenia, ktoré možno začleniť na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni a ideálne aj ďalej rozvíjať prostredníctvom financovania z prostriedkov EÚ alebo inak na základe vnútroštátnej a regionálnej podpory.

Postupmi zdola nahor by sa mali správne riešiť stanovené priority na posilňovanie inovačnej kapacity Európy, zabezpečovať významný vplyv na reformy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a iniciovať systémová zmena.

Očakáva sa, že prostredníctvom všestranného šírenia výstupov projektu na nadnárodnej, vnútroštátnej a/alebo regionálnej úrovni, a to aj pri zohľadnení vnútroštátnych a európskych priemyselných ekosystémov a regionálnych stratégií pre inteligentnú špecializáciu, budú mať výhľadové projekty očistný vplyv na systémovej úrovni, ktorým sa zabezpečí, že systémy vzdelávania a odbornej prípravy budú lepšie vyhovovať výzvam rýchlo sa meniaceho sveta.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť projektu - (maximálne 30 bodov)

 • Prepojenie s politikou a iniciatívami EÚ: v návrhu sa zavádza a vypracúva projekt podpory nápadov s výhľadom do budúcnosti na úrovni EÚ, v ktorom sa zohľadňujú a posilňujú existujúce nástroje a iniciatívy EÚ (v prípade potreby). V návrhu sa podporuje aj realizácia politík EÚ (napr. programu v oblasti zručností pre Európu), rámcov a iniciatív EÚ, ako aj odporúčaní pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra.
 • Účel: návrh je relevantný pre cieľ v rámci akcie, ako aj pre všeobecné a špecifické ciele akcie (pozri oddiel Ciele akcie).
 • Rozsah: návrh sa zaoberá jednou zo šiestich priorít akcie (pozri oddiel Príprava projektu). V závislosti od priority, ktorá sa rieši: 
  • Skupina 1: Digitálne vzdelávanie (medzisektorové) – podpora vysokokvalitného a inkluzívneho digitálneho vzdelávania: miera, do akej sa v návrhu konzistentne plánujú a začleňujú sa doň aktivity, výskum a podujatia, ktoré jednoznačne prispievajú k cieľom skupiny, a to najmä v rámci osobitných cieľov priorít, na ktoré je konkrétny návrh zameraný.
  • Priorita 4 – Mikrocertifikáty pre zamestnateľnosť: miera, do akej sa návrhom zabezpečuje, aby mikrocertifikáty využívali (alebo preskúmali ich prispôsobenie) existujúce vnútroštátne systémy a nástroje a služby EÚ týkajúce sa: 1. zručností a kvalifikácií (národné kvalifikačné rámce, systémy kreditov, Europass vrátane európskych digitálnych certifikátov na vzdelávanie, nástroje na zabezpečovanie kvality atď.) a 2. zamestnateľnosti (systémy odbornej prípravy, individuálne vzdelávacie účty, verejné služby zamestnanosti, zapojenie sociálnych partnerov atď.).
  • Priorita 5 – Atraktívnosť OVP: miera, do akej sa návrhom zakladajú alebo posilňujú siete a združenia poskytovateľov OVP, s cieľom inovačne a konkrétne prispieť k zvyšovaniu atraktívnosti a excelentnosti OVP a osloviť poskytovateľov OVP v krajinách, ktoré majú obmedzené zastúpenie medzi poskytovateľmi OVP.
  • Priorita 6 – Národné registre príležitostí na odbornú prípravu: miera, do akej sa v návrhu predpokladá spolupráca a výmena informácií pri zavádzaní alebo zlepšovaní účinných registrov príležitostí na odbornú prípravu so zárukou kvality, ktorá je dôležitá pre trh práce, ktoré môžu fungovať ako dôveryhodný referenčný nástroj pre verejné alebo súkromné systémy poskytujúce finančnú podporu na odbornú prípravu, a miera, do akej sú v súlade so schémou údajov európskeho modelu vzdelávania.
  • Priorita 7 – Podpora Paktu o zručnostiach: miera, do akej sa v návrhu predpokladajú akcie na posilnenie spolupráce medzi partnermi, výsledkom ktorej je lepšia informovanosť o zručnostiach a účinnosť, pokiaľ ide o zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pracovníkov.
 • Inovácia: v návrhu sa zohľadňujú najmodernejšie metódy a techniky a návrh vedie k inovačným výsledkom a riešeniam, ktoré možno začleniť do jedného alebo viacerých hospodárskych alebo vzdelávacích odvetví.
 • Konzistentnosť: ciele vychádzajú z kvalitnej analýzy potrieb; sú jasne vymedzené, realistické a riešia sa v nich problémy významné pre účastnícke organizácie aj akciu.
 • Európska pridaná hodnota: v návrhu sa jednoznačne preukazuje pridaná hodnota na systémovej úrovni EÚ, ktorú predstavuje jeho nadnárodný charakter a možná prenosnosť.
 • Zohľadnenie skúseností z pandémie: miera, do akej sa v návrhu začleňujú opatrenia posilňujúce nové politiky a postupy na systémovej úrovni s cieľom čeliť novým výzvam, ktoré predstavuje nedávna pandémia.

Kvalita návrhu a realizácie projektu - (maximálne 30 bodov)

 • Koherentnosť: celkovým návrhom projektu sa zabezpečuje konzistentnosť medzi cieľmi, metodikou, aktivitami, trvaním a navrhovaným rozpočtom projektu. Návrh obsahuje súdržný a komplexný súbor primeraných aktivít na uspokojenie identifikovaných potrieb a na docielenie očakávaných výsledkov.
 • Štruktúra: pracovný program je zrozumiteľný a úplný (týka sa jednotlivých fáz projektu: prípravy, realizácie, monitorovania, hodnotenia, šírenia a využívania výsledkov). Skladá sa z analýz ex anteex post (obe uskutočnené počas trvania projektu) zavedenej inovácie vo vzdelávaní.
 • Metodika: kvalita a uskutočniteľnosť navrhovanej metodiky a jej vhodnosť na dosahovanie očakávaných výsledkov s využitím nástrojov EÚ všade tam, kde je to v projekte vhodné.
 • Riadenie: naplánované sú kvalitné mechanizmy riadenia. Harmonogram, organizácia, úlohy a povinnosti sú riadne vymedzené a realistické. V návrhu sa prideľujú jednotlivým aktivitám náležité zdroje.
 • Zlepšovanie kvality a účinnosti: v návrhu sa jednoznačne zakotvuje inovácia do aktivít a výsledkov, ktorými sa zlepšuje kvalita, účinnosť a spravodlivosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje primerané zdroje na dosiahnutie úspechu, nie je predimenzovaný ani poddimenzovaný.
 • Finančná kontrola a kontrola kvality: kontrolnými opatreniami (priebežné hodnotenie kvality a odborná príprava, partnerské hodnotenia, aktivity referenčného porovnávania atď.) a ukazovateľmi kvality sa zabezpečuje vysokokvalitná a nákladovo efektívna realizácia projektu. Problémové oblasti/riziká projektu sú jasne vymedzené a prijali sa náležité opatrenia na zmiernenie súvisiaceho rizika. Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú procesy odborného hodnotenia. Pracovný program obsahuje nezávislé externé posúdenie kvality, ktoré prebehne v polovici trvania projektu a niekoľko mesiacov pred jeho skončením s cieľom umožniť prípadné úpravy projektu.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce - (maximálne 20 bodov)

 • Zloženie: zloženie partnerstva je v súlade s akciou a cieľmi projektu. Zabezpečuje sa ním vhodná kombinácia príslušných organizácií, ktoré majú potrebné profily, zručnosti, skúsenosti, odborné znalosti a podporu riadenia vyžadované na úspešnú realizáciu projektu. Návrh sa týka partnerov, ktorí v dostatočnej miere zastupujú dotknutý sektor alebo medzisektorový prístup. Zloženie závisí od skupiny/priority, ktorá sa rieši:
  • Priorita 4 - Mikrocertifikáty pre zamestnateľnosť: miera, do akej partnerstvo zahŕňa organizácie, ktoré sa aktívne zapájajú do politiky alebo praxe v oblastiach celoživotného vzdelávania (a to na všetkých úrovniach a do všetkých druhov vzdelávania a odbornej prípravy) a systémov zamestnanosti vrátane aktívnych politík trhu práce (t. j. služieb zamestnanosti, podpory odbornej prípravy a stimulov pre zamestnanosť).
  • Priorita 5 - Atraktívnosť OVP: miera, do akej partnerstvo:
   • zahŕňa európske, vnútroštátne, regionálne alebo sektorové združenia alebo siete poskytovateľov OVP,
   • zahŕňa subjekty verejného sektora s cieľom zabezpečiť vplyv aktivít,
   • zabezpečuje dobré geografické pokrytie, a to najmä v prípade krajín, ktoré majú obmedzené zastúpenie medzi poskytovateľmi OVP. 
 • Záväzok: príspevky partnerov sú významné, relevantné a doplnkové; rozdelenie povinností a úloh je jasné, primerané a preukazuje záväzok a aktívny príspevok všetkých účastníckych organizácií, pokiaľ ide o využívanie ich špecifických odborných znalostí a kapacít.
 • Úlohy: koordinátor preukazuje vysokokvalitné riadenie a koordináciu nadnárodných sietí, ako aj schopnosť viesť v zložitom prostredí. Jednotlivé úlohy sa prideľujú na základe osobitných praktických alebo odborných znalostí jednotlivých partnerov.
 • Spolupráca/tímový duch: navrhuje sa účinný mechanizmus na zabezpečenie efektívnej koordinácie, rozhodovania, oznamovania a riešenia konfliktov medzi účastníckymi organizáciami, účastníkmi a všetkými ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami.
 • Geografický rozmer a zapojenie tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu (ak je to vhodné): partnerstvo zahŕňa príslušných partnerov z rôznych geografických oblastí a toto geografické zloženie je odôvodnené. Ak je to vhodné, zapojenie účastníckych organizácií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, predstavuje pre dosahovanie cieľov výhľadového projektu významnú pridanú hodnotu.

Vplyv, šírenie výsledkov a udržateľnosť - (maximálne 20 bodov)

 • Využitie: v návrhu sa preukazuje, ako sa budú výstupy projektu začleňovať na systémovej úrovni v jednom alebo viacerých sektoroch. Návrh obsahuje prostriedky na meranie využívania výsledkov počas životného cyklu projektu a aj po jeho skončení.
 • Šírenie výsledkov: v návrhu sa uvádza jasný plán šírenia výsledkov, ktorý obsahuje primerané, identifikované kvantitatívne ciele, aktivity, príslušný harmonogram, nástroje a kanály na zabezpečenie účinného šírenia výsledkov a prínosov smerom k správnym zainteresovaným stranám, tvorcom politík a hybným silám inovácie počas životného cyklu projektu a po jeho skončení. V návrhu sa takisto uvádza, ktorí partneri budú zodpovedať za šírenie výsledkov, a preukazujú sa ich príslušné skúsenosti, ktoré majú so šírením výsledkov aktivít; pri šírení výsledkov sa prihliada aj na národné a regionálne stratégie pre inteligentnú špecializáciu, aby bol vplyv na týchto úrovniach čo najväčší.
 • Otvorený prístup: vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu sa opíše spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.
 • Vplyv: v návrhu sa preukazuje potenciálny vplyv projektu:  
  • na cieľové skupiny a sektory,
  • na tvorcov politík na systémovej úrovni,
  • mimo tvorcov politík a orgánov, na ktorých sa projekt priamo zameriava, na súkromné alebo verejné hybné sily inovácie na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej úrovni. V návrhu sa preukazuje potenciál jeho realizácie aj ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami v sektore alebo mimo neho.

Návrh obsahuje opatrenia, ako aj identifikované kvantitatívne ciele a ukazovatele týkajúce sa monitorovania pokroku a posúdenia očakávaného (krátkodobého a dlhodobého) vplyvu.

 • Udržateľnosť: v návrhu sa vysvetľuje, ako sa bude výhľadový projekt zavádzať a ďalej rozvíjať na jednotlivých úrovniach (miestnej, regionálnej, národnej). Návrh obsahuje koncepciu dlhodobého akčného plánu postupného zavádzania výstupov projektu do praxe po skončení projektu a ich začleňovania. Tento plán musí byť založený na udržateľných partnerstvách medzi tvorcami politík, poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a kľúčovými zainteresovanými stranami z odvetvia na príslušnej úrovni. Mal by obsahovať identifikáciu primeraných štruktúr správy, ako aj plány pre škálovateľnosť a finančnú udržateľnosť vrátane možnej identifikácie finančných prostriedkov (európskych, vnútroštátnych a súkromných) na zabezpečenie dlhodobo udržateľného dosahovania výsledkov a prínosov.

O finančnej podpore žiadostí sa uvažuje len vtedy, ak získajú aspoň 70 bodov (z celkových 100 bodov), pričom sa prihliada na dosiahnutie požadovanej minimálnej prahovej hodnoty v prípade každého zo štyroch kritérií na vyhodnotenie návrhov: aspoň 15 bodov v kategórii Relevantnosť projektu; 15 bodov v kategórii Kvalita návrhu a realizácie projektu, 10 bodov v kategórii Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a 10 bodov v kategórii Vplyv.

Návrhy ex aequo v rámci istej priority sa uprednostnia na základe počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť a potom kritéria Vplyv.

Výberová komisia sa zameria, ak to bude možné, na zabezpečenie vyváženého zahrnutia priorít.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Maximálna výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje:

 • v prípade skupiny 1 – Digitálne vzdelávanie (medzisektorové): 1 500 000 EUR,
 • v prípade skupiny 2 – Odborné vzdelávanie a príprava (OVP): 900 000 EUR,
 • v prípade skupiny 3 – Vzdelávanie dospelých: 1 000 000 EUR.

Financovať sa bude tento maximálny počet projektov:

v prípade všetkých skupín: nie je stanovený maximálny počet projektov napriek rozpočtovým obmedzeniam,

v prípade skupiny 1: je stanovený orientačný cieľ troch projektov na prioritu.

Stanovenie jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 1. prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „analýzu“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „vzorovú realizáciu“, „dlhodobý akčný plán“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 2. návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 3. žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 4. do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante. Finančná podpora tretím stranám nie je povolená. Náklady na dobrovoľníkov a MSP sú povolené. Informácie sa nachádzajú v časti C tohto programového sprievodcu, v oddiele Oprávnené priame náklady.

V rámci skupiny 2 priority 5 by mal návrh zahŕňať náklady na približne jedno spoločné podujatie ročne, na ktorom sa umožňuje výmena osvedčených postupov a spolupráca s ostatnými projektmi vybratými v rámci priority (max. dve osoby na žiadosť/spoločné podujatie).

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).