Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Možnosti mobility pre organizácie akreditované v rámci Programu Erasmus v oblasti mládeže

Akreditované organizácie majú možnosť zjednodušene požiadať o financovanie (žiadosť o grant) aktivít v rámci mobility v oblasti mládeže. Žiadosti vychádzajú z predchádzajúceho schváleného akreditačného plánu aktivít, preto sa nevyžaduje podrobný zoznam a opis plánovaných aktivít. Zameriavajú sa skôr na odhad počtu aktivít, ktoré sa majú realizovať, a počtu zapojených účastníkov.

Pri aktivitách v rámci mobility, ktoré sa majú realizovať v rámci tejto akcie, sa musia dodržiavať pravidlá a zásady stanovené pre každý druh aktivity v príslušných oddieloch tohto sprievodcu.

Akreditované organizácie sa zaväzujú, že budú dodržiavať štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže a realizovať vysokokvalitné aktivity v rámci mobility v oblasti mládeže.

Akreditované mládežnícke organizácie nemajú nárok na financovanie štandardných mládežníckych výmen a projektov mobility pracovníkov s mládežou. V týchto projektoch však môžu zastávať úlohu partnera.

Kritériá oprávnenosti

Pre žiadosti o granty platia všeobecné kritériá uvedené ďalej.

Kto môže požiadať o grant?

Organizácie s platnou akreditáciou na Erasmus v oblasti mládeže v termíne podania žiadosti.

Oprávnené aktivity

  • mládežnícke výmeny
  • aktivity zamerané na profesijný rozvoj pracovníkov s mládežou

Okrem toho možno realizovať tieto aktivity:

  • prípravné návštevy,
  • aktivity zamerané na systémový rozvoj a osvetu (len v súvislosti s aktivitami profesijného rozvoja pracovníkov s mládežou).

Opis a kritériá oprávnenosti sa pre všetky tieto aktivity vymedzujú v príslušných oddieloch tohto sprievodcu.

Trvanie projektu

Počiatočné trvanie všetkých akreditovaných projektov bude 15 mesiacov. Po uplynutí 12 mesiacov budú mať všetci prijímatelia možnosť predĺžiť svoj projekt na celkovú dĺžku trvania 24 mesiacov.

Kde podať žiadosť?

Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadateľská organizácia.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do týchto termínov:

  • 20. februára, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú 1. júna toho istého roka.

Ako podať žiadosť?

Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Ďalšie kritériá

Akreditovaná organizácia môže podať v rámci jednej výzvy len jednu žiadosť.

K formuláru žiadosti musí byť priložené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

Pridelenie rozpočtových prostriedkov

Výška poskytnutého grantu bude závisieť od viacerých faktorov:

  • od celkového rozpočtu dostupného na pridelenie akreditovaným žiadateľom,
  • od požadovaných aktivít,
  • od minimálnej a maximálnej výšky grantu,
  • od týchto kritérií prideľovania rozpočtových prostriedkov: finančná výkonnosť, kvalitatívna výkonnosť, politické priority a tematické oblasti pokryté aktivitami, ktoré sú predmetom žiadosti, a vyváženosť z geografického hľadiska (ak ich národná agentúra uplatňuje).

Podrobné pravidlá týkajúce sa grantov v základnej a maximálnej výške, bodové hodnotenie kritérií prideľovania rozpočtových prostriedkov, váhu každého kritéria, metódu pridelenia rozpočtových prostriedkov a rozpočet, ktorý je dostupný na akreditované projekty, zverejní národná agentúra pred uzávierkou výzvy.

Tagged in:  Youth