Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kľúčová Akcia 1: Vzdelávacia Mobilita Jednotlivcov

Očakáva sa, že akcie podporené v rámci tejto kľúčovej akcie prinesú pozitívne a dlhotrvajúce účinky zapojeným účastníkom a účastníckym organizáciám, ako aj systémom politík, v rámci ktorých sa tieto aktivity formulujú.

Pokiaľ ide o žiakov, študentov, stážistov, učňov, vzdelávajúcich sa dospelých a o mladých ľudí, cieľom aktivít v oblasti mobility podporovaných v rámci tejto kľúčovej akcie je dosiahnuť jeden alebo viacero z týchto výsledkov:

 • lepší učebný výkon,
 • vyššiu zamestnateľnosť a lepšie pracovné vyhliadky,
 • väčší zmysel pre iniciatívu a podnikateľstvo,
 • vyššiu sebestačnosť a sebadôveru,
 • zlepšenie kompetencií v oblasti cudzích jazykov a digitálnych kompetencií,
 • vyššie medzikultúrne povedomie,
 • aktívnejšiu účasť v spoločnosti,
 • posilnené pozitívne interakcie s ľuďmi pochádzajúcimi z rôznych prostredí,
 • lepšiu informovanosť o európskom projekte a hodnotách EÚ,
 • vyššiu motiváciu zúčastniť sa na budúcom (formálnom/neformálnom) vzdelávaní alebo odbornej príprave po absolvovaní obdobia mobility v zahraničí.

Pokiaľ ide o zamestnancov, pracovníkov s mládežou a odborníkov pôsobiacich v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, očakáva sa, že aktivity v rámci mobility prinesú jeden alebo viacero z týchto výsledkov:

 • zlepšenie kompetencií účastníkov prepojených s ich profilmi povolaní (výučba, odborná príprava, práca s mládežou atď.),
 • hlbšie pochopenie postupov, politík a systémov v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy alebo práce s mládežou v jednotlivých krajinách,
 • väčšia schopnosť odštartovať zmeny v príslušných vzdelávacích organizáciách, pokiaľ ide o modernizáciu a medzinárodnú otvorenosť,
 • hlbšie pochopenie vzájomných prepojení medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, odbornou prípravou a trhom práce,
 • lepšia kvalita práce a aktivít vykonávaných v prospech študentov, stážistov, učňov, žiakov, vzdelávajúcich sa dospelých a mladých ľudí,
 • hlbšie pochopenie a lepšia schopnosť reagovať na všetky druhy rozmanitosti, napr. sociálnu, etnickú, jazykovú, rodovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj najrôznejšie schopnosti,
 • lepšia schopnosť riešiť potreby ľudí s nedostatkom príležitostí,
 • väčšia podpora a propagácia aktivít v rámci mobility pre učiacich sa,
 • viac príležitostí na profesijný rozvoj a kariérny rast,
 • zlepšenie kompetencií v oblasti cudzích jazykov a digitálnych kompetencií,
 • väčšia motivácia a spokojnosť v každodennej práci.

Pokiaľ ide o účastnícke organizácie, očakáva sa tiež, že aktivity podporované v rámci tejto akcie prinesú jeden alebo viacero z týchto výsledkov:

 • lepšia schopnosť pôsobiť na úrovni EÚ/medzinárodnej úrovni: lepšie riadiace schopnosti a stratégie internacionalizácie, posilnená spolupráca s partnermi z iných krajín, vyššia úroveň pridelených finančných prostriedkov (okrem finančných prostriedkov EÚ) určených na organizovanie projektov EÚ/medzinárodných projektov, vyššia kvalita pri príprave, realizácii, monitorovaní a nadväzujúcich opatreniach projektov EÚ/medzinárodných projektov,
 • inovačné a vylepšené spôsoby fungovania smerom k cieľovým skupinám, napr. tak, že zabezpečia: atraktívnejšie programy pre študentov, stážistov, učňov a mladých ľudí podľa ich potrieb a očakávaní, zvýšenie kvalifikácie pedagogických zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich odbornú prípravu, zlepšenie procesov uznávania a potvrdzovania kompetencií získaných počas študijného pobytu v zahraničí, účinnejšie aktivity v prospech miestnych spoločenstiev, vylepšené metódy a postupy práce s mládežou s cieľom aktívne zapojiť mladých ľudí a/alebo riešiť problémy znevýhodnených skupín atď.,
 • modernejšie, dynamickejšie, angažovanejšie a profesionálnejšie prostredie vnútri organizácie: pripravenosť začleniť osvedčené postupy a nové metódy do každodenných aktivít, otvorenosť voči synergiám s organizáciami pôsobiacimi v rozličných oblastiach vzdelávania a zamestnanosti, ako aj v rozličných sociálnych oblastiach, strategické plánovanie profesijného rozvoja zamestnancov s ohľadom na individuálne potreby a organizačné ciele, zachovanie schopnosti oslovovať, prenášať poznatky a sprístupňovať zlepšenia, ktorá môže prípadne prilákať vynikajúcich študentov a akademických pracovníkov z celého sveta.

Z dlhodobého hľadiska sa očakáva, že kombinovaný účinok niekoľkých tisícov projektov podporených v rámci tejto kľúčovej akcie bude mať vplyv na systémy v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže v zúčastnených krajinách, a tým sa podnietia politické reformy a získajú sa nové zdroje na zabezpečenie príležitostí v oblasti mobility v Európe aj mimo nej.

V roku 2024 sa bude v rámci programu naďalej vyvíjať úsilie o zmiernenie následkov ruskej invázie na Ukrajinu v socioekonomickej oblasti a v oblasti vzdelávania prostredníctvom podpory projektov mobility uľahčujúcich integráciu ľudí unikajúcich pred vojnou v Ukrajine.