Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Kto realizuje Program Erasmus+

Európska Komisia

Za fungovanie programu Erasmus+ je výlučne zodpovedná Európska komisia. Spravuje rozpočet a priebežne stanovuje priority, ciele a kritériá programu. Komisia takisto usmerňuje a monitoruje všeobecnú realizáciu, následnú kontrolu a hodnotenie programu na európskej úrovni. Európska komisia zároveň nesie celkovú zodpovednosť za koordináciu štruktúr, ktoré majú na starosti realizáciu programu na národnej úrovni, a dohľad nad nimi.

Európska Výkonná Agentúra pre Vzdelávanie a Kultúru (EACEA)

Za realizáciu viacerých akcií programu Erasmus+ zodpovedá na európskej úrovni Európska výkonná agentúra Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru (ďalej len „EACEA“). Agentúra EACEA realizuje program v rámci priameho riadenia. Okrem informácií nachádzajúcich sa v tomto sprievodcovi sú relevantné dokumenty výziev a formuláre žiadostí pre akcie uvedené v tomto dokumente, ktoré spravuje výkonná agentúra, uverejnené na portáli financovania a ponúk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Výkonná agentúra zodpovedá za riadenie úplného životného cyklu týchto projektov od propagácie programu cez hodnotenie žiadostí o grant, monitorovanie projektov, až po šírenie výsledkov projektov a programu. Výkonná agentúra zodpovedá aj za vyhlásenie osobitných výziev na predkladanie návrhov týkajúcich sa niektorých akcií programu, ktoré nie sú uvedené v tomto sprievodcovi.

Európska komisia, najmä prostredníctvom výkonnej agentúry, zodpovedá aj za:

 • realizáciu štúdií v oblastiach podporovaných programom,
 • realizáciu výskumu a aktivít založených na dôkazoch prostredníctvom siete Eurydice,
 • zlepšovanie viditeľnosti a systémového vplyvu programu prostredníctvom aktivít zameraných na šírenie a využívanie výsledkov programu,
 • zabezpečenie správy zmlúv a financovania orgánov a sietí podporených prostredníctvom programu Erasmus+,
 • riadenie verejných súťaží, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí poskytovanie služieb v rámci programu.

Národné Agentúry

Program Erasmus+ sa realizuje najmä formou nepriameho riadenia, čo znamená, že Európska komisia deleguje úlohy súvisiace s plnením rozpočtu národným agentúram. Odôvodnenie takéhoto prístupu spočíva v úsilí čo najviac priblížiť program Erasmus+ jeho prijímateľom a prispôsobiť ho rozmanitosti systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže v jednotlivých krajinách. Na tento účel každý členský štát EÚ alebo tretia krajina pridružená k programu určili jednu alebo viacero národných agentúr (kontaktné údaje sú uvedené na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sk). Tieto národné agentúry podporujú a realizujú program na národnej úrovni a predstavujú spojenie medzi Európskou komisiou a účastníckymi organizáciami na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Ich úlohou je:

 • poskytovať náležité informácie o programe Erasmus+, 
 • organizovať spravodlivý a transparentný proces výberu projektových žiadostí, ktoré sa majú v danej krajine financovať,
 • monitorovať a hodnotiť realizáciu programu v danej krajine,
 • poskytovať podporu žiadateľom o projekt a účastníckym organizáciám počas životného cyklu projektu,
 • účinne spolupracovať so sieťou národných agentúr a s Európskou komisiou,
 • podporovať a zabezpečovať viditeľnosť programu,
 • podporovať šírenie a využívanie výsledkov programu na miestnej a národnej úrovni.

Okrem toho zohrávajú národné agentúry dôležitú úlohu ako sprostredkovateľské štruktúry, ktoré prispievajú k rozvoju politík a kvalitatívnej realizácii programu Erasmus+ prostredníctvom:

 • realizácie projektov a aktivít mimo rámca úloh zameraných na riadenie životného cyklu projektu, ktoré podporujú kvalitatívnu realizáciu programu a/alebo dávajú podnet k tvorbe politík v oblastiach podporovaných v rámci programu, ako sú aktivity zamerané na odbornú prípravu a spoluprácu a aktivity na vytváranie sietí,
 • poskytovania podporného prístupu novým účastníkom, menej skúseným organizáciám a cieľovým skupinám s nedostatkom príležitostí s cieľom odstrániť prekážky, ktoré bránia ich plnej účasti na programe,
 • vyhľadávania spolupráce s externými orgánmi a vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zvýšiť vplyv programu v príslušných oblastiach akcie v danej krajine a v Európskej únii.

Cieľom podporného prístupu národných agentúr je usmerňovať potenciálnych žiadateľov a prijímateľov v rámci programu vo všetkých fázach procesu od prvého kontaktu s programom cez proces podávania žiadosti až po realizáciu projektu a jeho konečné hodnotenie. Tento prístup je v súlade so zásadami spravodlivosti a transparentnosti výberových konaní. Vychádza z myšlienky, že ak sa majú zaručiť rovnaké príležitosti pre všetkých, je potrebné podporovať cieľové skupiny programu prostredníctvom systémov poradenstva, konzultácií, monitorovania a koučingu, pričom tieto systémy treba prispôsobiť konkrétnym potrebám týchto cieľových skupín.

Príslušné výzvy na akcie, ktoré riadia národné agentúry programu Erasmus+, sa zverejňujú na webovom sídle programu Erasmus+1  a propagujú sa na webových sídlach národných agentúr.

Ostatné orgány, ktoré sa podieľajú na realizácii Programu

Okrem už uvedených orgánov poskytujú doplnkové odborné vedomosti pri realizácii programu Erasmus+ aj tieto podporné centrá a informačné kancelárie, platformy, ako aj vedomostné a expertné siete.

Podporné Centrá SALTO

Cieľom podporných centier SALTO je zlepšiť kvalitu a vplyv programu Erasmus+ na systémovej úrovni poskytovaním odborných znalostí, zdrojov, informácií a školení v konkrétnych oblastiach pre národné agentúry programu Erasmus+ a iných aktérov zapojených do vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou. Medzi tieto aktivity patrí okrem iného organizovanie školení, seminárov, workshopov, študijných návštev, fór, aktivít na budovanie spolupráce a partnerstiev v oblasti prioritných tém programu Erasmus+.

Každé podporné centrum SALTO sa môže zaoberať všetkými alebo len niektorými oblasťami programu. V závislosti od svojho rozsahu pôsobnosti môžu mať podporné centrá SALTO tematické alebo regionálne zameranie (krajiny Východného partnerstva a Rusko, južné Stredozemie, západný Balkán), alebo podporné zameranie (Európsky zbor solidarity, aktivity zamerané na odbornú prípravu a spoluprácu). Regionálne centrá SALTO sa môžu napríklad zaoberať iba akciami v oblasti mládeže.

Okrem toho podporné centrá SALTO prostredníctvom webových sídel SALTO ponúkajú sériu online nástrojov a databáz, ako napríklad prehľad európskych aktivít odbornej prípravy pre pracovníkov s mládežou v európskom harmonograme odbornej prípravy; nástroje a metódy pre vzdelávacie aktivity; príležitosti na elektronické učenie sa; databázu školiteľov a poradcov v oblasti práce s mládežou a možnosť vyhľadávania partnerských organizácií. K úlohám podporných centier SALTO patrí monitorovanie a predkladanie dosiahnutých výsledkov a nadobudnutých skúseností a poznatkov z konkrétnych oblastí programov.

Podporné Centrá SALTO podporujúce prierezové priority Programu Erasmus+

V súlade s prierezovými prioritami programu Erasmus+ podporujú štyri podporné centrá SALTO tieto priority:

Centrá SALTO podporujúce inklúziu a rozmanitosť

Dve podporné centrá SALTO spolupracujú na podpore priority týkajúcej sa inklúzie a rozmanitosti v rámci všetkých programových oblastí: v sektore vzdelávania a odbornej prípravy a v oblasti mládeže.

Cieľom týchto podporných centier SALTO je zlepšiť kvalitu a vplyv projektov Erasmus+, aby sa dosiahla väčšia inkluzívnosť a rozmanitosť programu.

Konkrétnejšie sú tieto centrá SALTO aj vedomostnými centrami založenými na dôkazoch a nestrannými sprostredkovateľmi vychádzajúcimi z ich odborných poznatkov a skúseností s riadením programu v oblasti inklúzie a rozmanitosti. Znamená to neustále budovanie a smerovanie vedomostí a poznatkov získaných z realizácie programu v tejto tematickej oblasti do rozvoja programu v spolupráci so sieťou národných agentúr a Komisiou prostredníctvom vhodných platforiem. Okrem toho tieto centrá SALTO podporujú národné agentúry pri realizácii programu takým spôsobom, aby sa uvádzali do praxe príslušné politické rozhodnutia (napr. závery/uznesenia Rady), výsledky aktivít vzájomného učenia a rozhodnutia o priorite týkajúcej sa inklúzie a rozmanitosti.

Kľúčové povinnosti centier SALTO podporujúcich inklúziu a rozmanitosť sú tieto:

 • zvyšovanie kvality a vplyvu projektov a aktivít programu Erasmus+ zameraných na prioritu týkajúcu sa inklúzie a rozmanitosti,
 • pomoc pri optimalizovaní vykonávania, monitorovania a nadväzujúcich činností, pokiaľ ide o prioritu týkajúcu sa inklúzie a rozmanitosti v sektore vzdelávania a odbornej prípravy, ako sa stanovuje v programe Erasmus+,
 • zohrávanie kľúčovej úlohy pri poskytovaní pomoci národným agentúram s analýzou a hodnotením vplyvu projektov zameraných na prioritu, ktorou je inklúzia a rozmanitosť v sektore vzdelávania a odbornej prípravy.

Centrum SALTO podporujúce zelenú transformáciu a udržateľný rozvoj

Podporné centrum SALTO pre zelenú transformáciu a udržateľný rozvoj sa venuje všetkým oblastiam programu Erasmus+ a prispieva k riešeniu výziev v oblasti zmeny klímy prostredníctvom našich programov, pričom sa v rámci všetkých akcií riešia klimatické a environmentálne témy.

Toto centrum SALTO podporuje vykonávanie priority v oblasti ochrany životného prostredia, udržateľnosti a boja proti zmene klímy v nových programoch v súlade s Európskou zelenou dohodou a klimatickým paktom, čím podporuje akcie európskeho vzdelávacieho priestoru v oblasti vzdelávania o klíme a udržateľnosti a priamo prispieva k dosahovaniu jedného z 11 cieľov v oblasti európskej mládeže (udržateľná zelená Európa), ktoré sú súčasťou stratégie EÚ pre mládež. Kľúčové povinnosti centra SALTO podporujúceho zelenú transformáciu a udržateľný rozvoj sú tieto:

 • zvyšovanie kvality a vplyvu projektov a aktivít programu Erasmus+ zameraných na udržateľnosť a boj proti zmene klímy,
 • pomoc pri optimalizovaní realizácie, monitorovania a nadväzujúcich činností, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, udržateľnosť a boj proti zmene klímy, ako sa stanovujú v programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity,
 • zohrávanie kľúčovej úlohy pri poskytovaní pomoci národným agentúram s analýzou a hodnotením vplyvu projektov zameraných na prioritu programov spočívajúcu v ochrane životného prostredia, udržateľnosti a boji proti zmene klímy.

Centrum SALTO podporujúce digitálnu oblasť

Podporné centrum SALTO pre digitálnu oblasť sa venuje všetkým oblastiam programu Erasmus+ a v súlade s akčným plánom digitálneho vzdelávania a kľúčovými politickými dokumentmi týkajúcimi sa mládeže podporuje vykonávanie digitálneho rozmeru ako všeobecnej priority programov Erasmus a Európsky zbor solidarity, čím neustále zvyšuje kvalitu digitálneho vzdelávania a digitálnych aspektov v oblasti mládeže. Predstavuje aj vedomostné centrum založené na dôkazoch v oblasti digitálneho vzdelávania a mládeže a vedomosti v oblasti svojho mandátu využíva pri tvorbe programov, ako aj príprave politík. Kľúčové povinnosti centra SALTO podporujúceho digitálnu oblasť sú tieto:

 • zvyšovanie kvality a vplyvu projektov a aktivít našich programov zameraných na priority v oblasti digitalizácie,
 • pomoc pri optimalizovaní realizácie, monitorovania a nadväzujúcich činností, pokiaľ ide o priority digitálneho vzdelávania a mládeže, ako sa stanovujú v programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity,
 • zohrávanie kľúčovej úlohy pri poskytovaní pomoci národným agentúram s analýzou a hodnotením vplyvu projektov zameraných na digitálne priority programov, ktoré budú slúžiť aj ako základ politiky a fór zainteresovaných strán, a najmä európskeho centra digitálneho vzdelávania.

Centrum SALTO podporujúce participáciu a informovanosť

Podporné centrum SALTO pre participáciu a informovanosť pokrýva všetky oblasti programu Erasmus+ a stanovuje strategické a inovačné akcie s cieľom podnietiť aktívnu účasť na demokratickom živote, a to aj prostredníctvom:

 • vypracovania usmernenia pre účastníkov a prijímateľov s cieľom predovšetkým posilniť zapojenie mladých ľudí do demokratického rozhodovania, ich účasť na občianskom a spoločenskom živote prostredníctvom dobrovoľníctva alebo prevzatia funkcie v mládežníckych organizáciách,
 • poskytovania poradenstva na podporu všetkých národných agentúr v oblasti najmodernejších stratégií na oslovenie väčšieho počtu mladých ľudí, zvýšenie kvality a vplyvu informačných aktivít, ako aj ich inkluzívnosti a udržateľnosti a prenosnosti výsledkov projektu.

Okrem týchto centier SALTO prispievajú k rozvoju kapacít národných agentúr a prijímateľských organizácií v oblasti spolupráce s programom Erasmus+ dve podporné centrá SALTO zamerané na konkrétne oblasti, ktoré uľahčujú nadnárodnú spoluprácu, vytváranie sietí a vzájomné učenie národných agentúr a jednotlivých zainteresovaných strán, a to predovšetkým prostredníctvom aktivít zameraných na odbornú prípravu a spoluprácu.

Aktivity zamerané na odbornú prípravu a spoluprácu organizujú národné agentúry programu Erasmus+ s cieľom zabezpečiť pridanú hodnotu a zvýšiť celkovú kvalitu programu Erasmus+. Aktivity zamerané na odbornú prípravu a spoluprácu môžu zahŕňať workshopy, semináre a iné typy podujatí alebo aktivít (napr. výskum), ktoré sa zameriavajú na výmenu osvedčených postupov, získaných poznatkov a poskytujú príležitosti na vytváranie sietí medzi zainteresovanými stranami programu Erasmus+. Účinným spôsobom hľadania partnerov pre nových účastníkov sú najmä semináre na nadväzovanie kontaktov. Účastníkmi aktivít zameraných odbornú prípravu a spoluprácu môžu byť zástupcovia tých inštitúcií, ktoré sa už zúčastňujú na programe Erasmus+ alebo plánujú požiadať o grant v programe.

Centrum SALTO podporujúce odbornú prípravu a spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

 • Ponúka platformu na podporu aktivít zameraných na odbornú prípravu a spoluprácu, 
 • umožňuje zainteresovaným stranám napríklad rozvíjať kapacity svojich organizácií na plné využitie príležitostí ponúkaných programom Erasmus+,
 • podporuje výmenu najlepších postupov v jednotlivých európskych krajinách, nachádzanie partnerov alebo zvyšovanie vplyvu projektov na európskej úrovni.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: www.salto-et.net.

Centrum SALTO podporujúce odbornú prípravu a spoluprácu v oblasti mládeže

Podporné centrum SALTO pre odbornú prípravu a spoluprácu sa zameriava na prípravu strategických a inovatívnych akcií na zabezpečenie celkového kvalitatívneho prístupu k stratégiám odbornej prípravy a aktivitám v oblasti mládeže, ako aj na uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa pri práci s mládežou v celej Európe, a to aj prostredníctvom:

 • vývoja a vykonávania procesov, aktivít a nástrojov v rámci stratégie Youthpass na podporu a presadzovanie uznávania a potvrdzovania aktivít neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a práce s mládežou,
 • vývoja a vykonávania procesov, aktivít a nástrojov v rámci európskej stratégie v oblasti odbornej prípravy, pokiaľ ide o mládež, s cieľom podporiť budovanie kapacít a kvalitný rozvoj práce s mládežou v Európe,
 • zvyšovania kvality mládežníckych projektov prostredníctvom kurzov odbornej prípravy, nástrojov, praktických publikácií a poradenstva,
 • poskytovania podpory zamestnancom národných agentúr prostredníctvom riadenia vedomostí a odbornej prípravy zamestnancov.

Regionálne podporné centrá SALTO v oblasti mládeže

Tri regionálne centrá SALTO – SALTO JUHOVÝCHODNÁ EURÓPA, SALTO VÝCHODNÁ EURÓPA a KAUKAZ a SALTO EUROMED – podporujú strategickú a inovatívnu spoluprácu medzi zainteresovanými stranami z členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu a tretích krajín nepridružených k programu v rámci Erasmus+ a Európskym zborom solidarity zameranú na:

 • ďalšie zvyšovanie kvantity, kvality a vplyvu projektov a partnerstiev,
 • podporu rozvoja práce s mládežou a politiky v oblasti mládeže v tretích krajinách nepridružených k programu,v krajinách západného Balkánu, Východného partnerstva a Ruska, resp. krajinách južného Stredozemia.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránkach www.salto-et.netwww.salto-youth.net.

Informačné kancelárie

Národné Kancelárie Erasmus+

V určitých tretích krajinách nepridružených k programu (krajiny západného Balkánu, východného susedstva a južného Stredozemia, stredná Ázia) pomáhajú Komisii, výkonnej agentúre a miestnym orgánom pri realizácii programu Erasmus+ národné kancelárie programu Erasmus+. Národné kancelárie programu Erasmus+ predstavujú v týchto krajinách kontaktné miesta pre zainteresované strany zapojené do programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a športu. Prispievajú k zlepšeniu informovanosti, viditeľnosti, relevantnosti, účinnosti a vplyvu medzinárodného rozmeru programu Erasmus+.

Národné kancelárie programu Erasmus+ zodpovedajú za:

 • poskytovanie informácií o aktivitách programu Erasmus+, na ktorých sa môžu zúčastniť dané krajiny (a to aj v sektore vysokoškolského vzdelávania, OVP, prípadne v oblasti mládeže a športu),
 • poskytovanie poradenstva a pomoci potenciálnym žiadateľom,
 • koordinovanie miestnej skupiny odborníkov na reformu vysokoškolského vzdelávania (HERE),
 • prispievanie k štúdiám a podujatiam,
 • poskytovanie podpory dialógu o politike,
 • udržiavanie kontaktov s miestnymi orgánmi a delegáciami EÚ,
 • sledovanie rozvoja politiky v uvedených oblastiach v danej krajine.

Národné Kontaktné Miesta Programu Erasmus+

V určitých tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu (krajiny amerického kontinentu, subsaharskej Afriky, Blízkeho východu, Ázie a Tichomoria), podporuje sieť národných kontaktných miest Komisiu, výkonnú agentúru a miestne orgány tým, že im poskytuje poradenstvo, praktické informácie a pomoc vo všetkých aspektoch účasti na programe Erasmus+ v sektore vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a v oblastiach mládeže a športu. Pôsobia ako kontaktné miesta pre zainteresované strany v ich krajine a prispievajú k zvyšovaniu informovanosti, viditeľnosti, významu, účinnosti a vplyvu medzinárodného rozmeru programu Erasmus+.

Národné Informačné Centrá pre Akademické Uznávanie (NARIC)

Sieť NARIC poskytuje informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní a o obdobiach štúdia absolvovaných v iných európskych krajinách, ako aj poradenstvo o zahraničných dokladoch o akademickom vzdelaní v krajine, v ktorej je dané centrum NARIC zriadené. Sieť NARIC poskytuje smerodajné poradenstvo všetkým osobám, ktoré cestujú do zahraničia na účely práce alebo ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám, študentom, poradcom, rodičom, učiteľom a potenciálnym zamestnávateľom.

Európska komisia podporuje aktivity siete NARIC prostredníctvom výmeny informácií a skúseností medzi jednotlivými krajinami, stanovením osvedčených postupov, komparatívnou analýzou systémov a politík v tejto oblasti a diskusiou a analýzou záležitostí, ktoré sú v záujme spoločnej politiky v oblasti vzdelávania.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: https://www.enic-naric.net/.

Sieť Eurodesk

Sieť Eurodesk ponúka mladým ľuďom a osobám, ktoré s nimi pracujú, informačné služby o európskych príležitostiach v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ako aj zapojenia mladých ľudí do európskych aktivít.

Sieť Eurodesk pôsobí vo všetkých členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu a na európskej úrovni ju koordinuje kancelária Eurodesk v Bruseli. Sieť Eurodesk ponúka služby poskytujúce odpovede na otázky, informácie o financovaní, podujatia a publikácie. Prispieva aj k lepšiemu fungovaniu Európskeho portálu pre mládež.

Európsky portál pre mládež ponúka európske a vnútroštátne informácie a príležitosti, ktoré zaujímajú mladých ľudí žijúcich, študujúcich a pracujúcich v Európe. Informácie poskytuje v 28 jazykoch.

Prístup k Európskemu portálu pre mládež získate kliknutím na odkaz: http://europa.eu/youth/. Ďalšie informácie o sieti Eurodesk získate na stránke: https://www.eurodesk.eu.

Otlas – nástroj na vyhľadávanie partnerov pre organizácie pôsobiace v oblasti mládeže

Jedným z nástrojov, ktoré vyvinuli a spravujú podporné centrá SALTO-Youth, je Otlas, centrálny online nástroj na vyhľadávanie partnerských organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže. Organizácie si v nástroji Otlas môžu zaregistrovať kontaktné údaje a oblasti záujmu a môžu vytvoriť aj požiadavky na partnerov, pokiaľ ide o projektové zámery.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese www.salto-youth.net/otlas alebo https://www.otlas.eu/.

Platformy a nástroje

Platforma pre Výsledky Projektov Erasmus+

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+ poskytuje prístup k informáciám a výsledkom, ktoré sa týkajú všetkých projektov financovaných v rámci programu Erasmus+. Organizácie sa môžu inšpirovať množstvom informácií o projektoch a využiť výsledky a poznatky získané počas realizácie programu Erasmus+.

Informácie o projektoch a výsledky projektov uvedené na platforme musia byť v plnom súlade s platnými pravidlami a predpismi týkajúcimi sa osobných údajov. To je predovšetkým zodpovednosť prijímateľov projektov pod dohľadom projektových úradníkov v agentúrach.

Projekty možno vyhľadávať podľa kľúčového slova, kľúčovej akcie, roku, krajiny, témy, druhu výsledkov atď. Vyhľadávanie si možno uložiť a neustále aktualizovať o najnovšie projekty podľa vopred stanovených kritérií. Projekty týkajúce sa osvedčených postupov, ktoré boli identifikované ako politicky relevantné, vplyvné a s komunikačným potenciálom, sú zvýraznené.

Platformu pre výsledky projektov Erasmus+ možno nájsť na stránke: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Európska Platforma Školského Vzdelávania a eTwinning

Európska platforma školského vzdelávania je kontaktným miestom všetkých zainteresovaných strán v sektore školského vzdelávania – zamestnancov škôl, výskumníkov, tvorcov politík a iných odborníkov – na všetkých úrovniach: od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve až po primárne a sekundárne vzdelávanie vrátane počiatočného odborného vzdelávania a prípravy.

Takisto je táto platforma domovom siete eTwinning, komunity učiteľov a zamestnancov škôl, ktorá poskytuje bezpečný priestor prístupný iba zamestnancom overeným národnými podpornými organizáciami. Účastníci sa môžu zapájať do množstva aktivít: realizácie projektov s inými školami a triedami; diskusií s kolegami a rozvoja profesijných sietí; rôznych možností profesijného rozvoja (online a prezenčne).

Učiteľom a školám zapojeným do siete eTwinning poskytujú podporu jednotlivé národné podporné organizácie. Ide o organizácie zriadené príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Tieto organizácie pomáhajú školám pri registrácii, vyhľadávaní partnerov a projektovej aktivite, propagujú využívanie siete eTwinning, odovzdávajú ceny a značky kvality a organizujú aktivity pre učiteľov zamerané na profesijný rozvoj.

Národné podporné organizácie koordinuje centrálna podporná služba, ktorá zodpovedá aj za vytvorenie európskej platformy školského vzdelávania a za organizáciu aktivít zameraných na profesijný rozvoj učiteľov na európskej úrovni.

Európska platforma školského vzdelávania a eTwinning sú prístupné na adrese: https://school-education.ec.europa.eu/.

Elektronická Platforma Vzdelávania Dospelých v Európe (EPALE)

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe (známa ako EPALE) je iniciatívou Európskej komisie financovanou z programu Erasmus+. Je prístupná pre odborníkov v sektore vzdelávania dospelých: učiteľov, pedagógov, školiteľov a dobrovoľníkov, ako aj tvorcov politík a výskumníkov, novinárov a akademických pracovníkov a pre ďalších odborníkov, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých.

Toto webové sídlo ponúka aktuálne správy o trendoch v tomto sektore a prístup k interaktívnym sieťam, ktoré používateľom umožňujú spojiť sa s inými používateľmi z celej Európy, zapájať sa do diskusií a vymieňať si osvedčené postupy. V rámci mnohých nástrojov a obsahu ponúka EPALE aj nástroje, o ktoré majú (potenciálni) prijímatelia programu Erasmus+ osobitný záujem. Toto sú niektoré príklady:

 • kalendár kurzov a podujatí,
 • nástroj na vyhľadávanie partnerov, ktorý je užitočný pri hľadaní partnerov na prípravu projektu financovaného z EÚ alebo pri hľadaní či ponúkaní príležitosti na pozorovanie pri práci,
 • katalóg kurzov, v ktorom môžu návštevníci nájsť najrôznejšie online a offline kurzy,
 • spoločenstvá praxe ponúkajú ďalšiu možnosť spolupráce s ľuďmi a organizáciami s podobným záujmom,
 • priestor na spoluprácu, kde môžu partneri projektu pracovať na rozvíjaní svojho projektu v bezpečnom prostredí,
 • priestor Erasmus+, bezpečný a zabezpečený nástroj, najmä pre koordinátorov projektov Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 1 a kľúčovej akcie 2 a pre ich partnerov, aby mohli v praxi realizovať zmiešanú mobilitu/spoluprácu a využívať ho na riadenie projektov a šírenie informácií,
 • podporné centrum, kde prijímatelia projektu nájdu zdroje užitočných referenčných materiálov a/alebo kde môžu uverejňovať články, učebné materiály, správy, príručky a akékoľvek ďalšie materiály vytvorené v rámci svojho projektu alebo organizácie, čo predstavuje ďalšiu možnosť šírenia informácií,
 • blog, na ktorom sa môžu účastníci projektu podeliť o svoje skúsenosti alebo nahrávať videá, v ktorých predstavia výsledky svojej práce neformálnym a dynamickým spôsobom.

Účastníkom projektov, ktoré sú financované z prostriedkov EÚ, sa odporúča, aby informácie o svojich aktivitách a výsledkoch zverejňovali na tejto platforme prostredníctvom príspevkov na blogu, správ, podujatí a iných druhov aktivít.

Platformu EPALE realizujú centrálne podporné organizácie a sieť národných podporných služieb v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu, ktoré sú zodpovedné za identifikáciu zaujímavých informácií a ktoré povzbudzujú zainteresované strany, aby túto platformu používali a prispievali do nej.

EPALE je k dispozícii na stránke: https://epale.ec.europa.eu/.

Sebareflexia Týkajúca sa účinného Vzdelávania Presadzovaním Inovácií Prostredníctvom Vzdelávacích technológií (SELFIE)

SELFIE (sebareflexia týkajúca sa účinného vzdelávania presadzovaním inovácií prostredníctvom vzdelávacích technológií) je bezplatný, viacjazyčný, webový nástroj sebareflexie, ktorý má pomáhať všeobecným a odborným školám rozvíjať ich digitálnu kapacitu.

V rámci SELFIE pre školy sa anonymne zhromažďujú názory študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl na to, ako sa používajú technológie v ich školách. Robí sa to prostredníctvom stručných tvrdení a otázok a jednoduchej stupnice súhlasu od 1 do 5. Na základe týchto informácií nástroj vytvorí správu – snímku (SELFIE) silných stránok a nedostatkov školy vzhľadom na používanie technológií. Nástroj SELFIE je dostupný pre všetky základné, stredné a odborné školy v Európe aj mimo nej a je k dispozícii vo vyše 30 jazykoch. Môže ho používať každá škola – nielen školy s rozvinutou úrovňou využívania infraštruktúry, zariadení a technológií.

Pandémia ochorenia COVID-19 viedla k obrovskému posunu smerom k digitálnym technológiám používaným na prácu a vzdelávanie na diaľku, a to aj v prípade odborného vzdelávania a prípravy. Preukázali sa aj ťažkosti spojené s udržiavaním časti učenia sa na pracovisku v rámci odborného vzdelávania a prípravy v spoločnostiach, v dôsledku čoho ešte viac vzrástla naliehavosť zvýšenia účinnosti dialógu medzi učiteľmi odborného vzdelávania a prípravy a internými školiteľmi v spoločnostiach vedeného prostredníctvom digitálnych prostriedkov.

Nový nástroj pre učiteľov („SELFIE pre učiteľov“), ktorý je súčasťou akčného plánu digitálneho vzdelávania a je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ, umožní učiteľom vykonávať sebahodnotenie svojej digitálnej kompetencie a dôvery v digitálny svet a získať okamžitú spätnú väzbu o svojich silných stránkach a nedostatkoch a o tom, čo môžu ďalej rozvíjať. Skupiny učiteľov môžu takisto spolupracovať pri používaní nástroja a pri príprave plánu odbornej prípravy.

V októbri 2021 bol vo všetkých úradných jazykoch EÚ spustený nový nástroj SELFIE pre učenie sa na pracovisku. Pomáha lepšie prepojiť inštitúcie OVP so spoločnosťami, aby spoločne prediskutovali, ako čo najlepšie začleniť digitálne technológie do poskytovaného vzdelávania a odbornej prípravy. V rámci nástroja SELFIE pre učenie sa na pracovisku sa nezískavajú len tri pohľady vedúcich pracovníkov školy, učiteľov odborného vzdelávania a prípravy a žiakov v OVP, ale ako štvrtý pohľad sa dopĺňa aj názor interných školiteľov v spoločnostiach. Ďalší rozvoj nástroja SELFIE pre učenie sa na pracovisku sa bude zameriavať na preskúmanie toho, ako dokáže nástroj podporiť monitorovanie a rozvoj politík na úrovni krajín a EÚ. Okrem toho by sa mal podrobnejšie analyzovať vplyv nástroja SELFIE pre učenie sa na pracovisku s cieľom lepšie preskúmať ďalšie zapojenie spoločností alebo ďalej rozvíjať nástroj tak, aby sa týkal jednotlivých aspektov potrieb spoločností.

Nástroj SELFIE pre učenie sa na pracovisku pripravuje Spoločné výskumné centrum a Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (GR EAC).

Ďalšie informácie o nástroji SELFIE sa nachádzajú na tejto adrese: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_sk.

HEInnovate

Riadiaci rámec HEInnovate ponúka inštitúciám vysokoškolského vzdelávania v EÚ a mimo nej možnosť preskúmať ich kapacity v oblasti inovácií a podnikavosti prostredníctvom sebareflexie v rámci jedného alebo niekoľkých rozmerov z ôsmich, ktoré majú k dispozícii, a to:

 • vedenie a správa,
 • organizačná spôsobilosť: financovanie, ľudia a stimuly,
 • výučba a vzdelávanie v oblasti podnikania,
 • príprava a podpora podnikateľov,
 • digitálna transformácia a spôsobilosť,
 • výmena poznatkov a spolupráca, 
 • internacionalizovaná inštitúcia,
 • meranie vplyvu.

HEInnovate je aj spoločenstvo praxe a jeho odborníci ponúkajú workshopy inštitúciám vysokoškolského vzdelávania na zvýšenie ich inovačnej výkonnosti a školenia školiteľov s cieľom väčšieho rozšírenia prístupu na vnútroštátnej úrovni. Školiace materiály sú k dispozícii na webovom sídle platformy. Platforma takisto ponúka prípadové štúdie a príbehy používateľov na predstavenie príkladov rôznych inovatívnych prístupov v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v celej EÚ. V spolupráci s OECD bolo vypracovaných niekoľko prehľadov krajín, ktoré sú k dispozícii na webových sídlach platformy HEInnovate a OECD. Správy HEInnovate o jednotlivých krajinách predstavujú prístupy v oblasti inovácií a podnikavosti v rôznych členských štátoch EÚ.

Realizátorom projektov financovaných v rámci programu Erasmus+, ako sú aliancie európskych univerzít a aliancie pre inovácie, sa odporúča, aby v prípade potreby využili pri realizácii svojich projektov platformu HEInnovate.

HEInnovate je prístupná na adrese: https://heinnovate.eu/en.

Európsky Portál pre Mládež

Európsky portál pre mládež ponúka európske a vnútroštátne informácie a príležitosti, ktoré zaujímajú mladých ľudí žijúcich, študujúcich a pracujúcich v Európe. Okrem toho nabáda mladých ľudí na účasť na demokratickom živote v Európe predovšetkým prostredníctvom dialógu EÚ s mládežou a ďalších iniciatív na zapojenie mladých ľudí do tvorby politík.

Európsky portál pre mládež poskytuje informácie aj ďalším zainteresovaným stranám, ktoré pôsobia v oblasti mládeže, je k dispozícii v 28 jazykoch a prístup naň získate po kliknutí na odkaz: https://europa.eu/youth/EU_sk.

Iniciatíva Európska Študentská Karta

Cieľom iniciatívy Európska študentská karta je zjednodušiť mobilitu vzdelávania a odbornej prípravy digitalizáciou všetkých hlavných prvkov potrebných na organizovanie mobility študentov, a to od poskytovania informácií v procesoch podávania žiadostí až po usadenie sa v hostiteľskej komunite v zahraničí. V kontexte tejto iniciatívy majú už inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a študenti k dispozícii mobilnú aplikáciu Erasmus+ a sieť Erasmus bez papiera, ktoré budú ešte vylepšené o nové služby a funkcie pre používateľov.

Mobilná aplikácia Erasmus+ poskytuje študentom jednotné online miesto prístupu k všetkým informáciám a službám, ktoré potrebujú pred cestou do zahraničia, počas nej aj po nej. Mobilná aplikácia Erasmus+ obsahuje aj informácie o účasti na programe pre učiacich sa v iných sektoroch. Aplikácia je k dispozícii na stiahnutie v obchode App Store a Google Play. Ďalšie informácie nájdete na stránke: erasmusapp.eu.

Sieť Erasmus bez papiera umožňuje inštitúciám vysokoškolského vzdelávania bezpečne a jednoducho sa pripojiť k centrálnemu komunikačnému kanálu s cieľom plynule si vymieňať údaje o mobilite študentov, čím sa podporuje plne digitalizované riadenie mobility vrátane online dohôd o vzdelávaní a digitálnych medziinštitucionálnych dohôd. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré hľadajú informácie o tom, ako sa pripojiť k sieti Erasmus bez papiera a ako ju používať, môžu získať prístup k informáciám, usmerneniam a inštruktážnym videám na stránke siete Erasmus bez papiera, ktorá sa nachádza na portáli iniciatívy Európska študentská karta na adrese: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative/ewp.

Vedomostné a expertné siete

Sieť Eurydice

Sieť Eurydice sa primárne zameriava na štruktúru a organizáciu vzdelávania v Európe na všetkých úrovniach. Cieľom tejto siete je prispieť k lepšiemu vzájomnému pochopeniu systémov vzdelávania v Európe. Subjektom, ktoré zodpovedajú za systémy a politiky vzdelávania v Európe, poskytuje komparatívne analýzy na európskej úrovni a špecifické vnútroštátne informácie v oblastiach vzdelávania a mládeže, ktoré im pomáhajú pri prijímaní rozhodnutí.

Sieť Eurydice vytvára rozsiahle zdroje informácií vrátane podrobných opisov a prehľadov vnútroštátnych vzdelávacích systémov (národné systémy a politiky vzdelávania), komparatívnych tematických správ zameraných na osobitné témy týkajúce sa záujmu spoločenstva (tematické správy), ukazovateľov a štatistík (súborov kľúčových údajov) a súborov faktov a číselných údajov, ktoré sa týkajú vzdelávania, ako sú vnútroštátne štruktúry vzdelávania, školské kalendáre, porovnanie platov učiteľov a požadovanej dĺžky vyučovania podľa jednotlivých krajín a úrovní vzdelávania (fakty a číselné údaje).

Tvorí ju ústredná koordinačná jednotka, ktorá sídli v priestoroch výkonnej agentúry, a národné jednotky, ktoré sídlia vo všetkých členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu, ako aj v Albánsku, Bosne a Hercegovine a Čiernej Hore.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovom sídle výkonnej agentúry: https://eacea.ec.europa.eu/homepage a na webovom sídle siete Eurydice: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/.

Sieť Národných Korešpondentov Portálu Wiki Zameraného na Mládež

V súlade so stratégiou EÚ pre mládež a s cieľom zlepšiť vedomosti o problematike mládeže v Európe sa poskytuje finančná podpora vnútroštátnym štruktúram, ktoré prispievajú na portál wiki zameraný na mládež – interaktívny nástroj, ktorý uceleným a využiteľným spôsobom poskytuje aktuálne informácie o situácii mladých ľudí v Európe a o národných politikách mládeže.

Finančná podpora sa poskytuje subjektom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, ktoré určili vnútroštátne orgány, a to pre akcie vykonávané týmito subjektmi na účely zabezpečovania informácií špecifických pre danú krajinu, porovnateľných opisov jednotlivých krajín a ukazovateľov, ktoré prispievajú k lepšiemu vzájomnému pochopeniu systémov a politík týkajúcich sa mládeže v Európe.

Viac informácií nájdete na online platforme: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki.

Sieť Odborníkov pre Reformu Vysokoškolského Vzdelávania (HERE)

V tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu poskytovanému národnými kanceláriami programu Erasmus+, pôsobia národné tímy odborníkov na reformu vysokoškolského vzdelávania pre miestne orgány a zainteresované strany ako zdroj odborných znalostí na podporu reformy a prehĺbenie pokroku dosiahnutého vo vysokoškolskom vzdelávaní. Zúčastňujú sa na vypracúvaní politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania v príslušnej krajine. Aktivity odborníkov na reformu vysokoškolského vzdelávania sú založené na partnerských kontaktoch. Jednotlivé národné tímy odborníkov sa skladajú z piatich až pätnástich členov. Odborníci na reformu vysokoškolského vzdelávania sú odborníkmi na vysokoškolské vzdelávanie (rektori, prorektori, dekani, zaslúžilí akademici, úradníci so zameraním na medzinárodné vzťahy, študenti atď.).

Poslanie odborníkov na reformu vysokoškolského vzdelávania zahŕňa podporu:

 • rozvoja politík v príslušných krajinách prostredníctvom podpory modernizácie, reformných procesov a stratégií vo vysokoškolskom vzdelávaní v úzkom kontakte s dotknutými miestnymi orgánmi,
 • dialógu o politike s EÚ v sektore vysokoškolského vzdelávania,
 • aktivít v oblasti odbornej prípravy a poradenstva zameraných na miestne zainteresované strany, najmä na inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a ich zamestnancov,
 • projektov programu Erasmus+ (predovšetkým tých projektov, ktoré sa realizujú v rámci akcie zameranej na budovanie kapacít) prostredníctvom šírenia ich výsledkov a výstupov, najmä osvedčených postupov a inovačných iniciatív, a prostredníctvom ich využitia na účely odbornej prípravy.

Národné Tímy na podporu vykonávania nástrojov EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Účelom národných tímov odborníkov v oblasti OVP je slúžiť ako zdroj odborných znalostí na podporu uplatňovania nástrojov EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a zásad uvedených v projektoch financovaných z prostriedkov EÚ s podporou programu Erasmus+. Dotknuté nástroje EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy sú stanovené v príslušných dokumentoch o politike EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ako je európsky rámec pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu a odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (ako je rámec EQAVET, spoločné profily EÚ, sledovanie uplatnenia absolventov a iné). Konkrétne by odborníci mali poskytovať podporu prijímateľom projektov financovaných z prostriedkov EÚ podporovaných programom Erasmus+ s cieľom realizovať uvedené nástroje EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci svojich projektov.

Sieť Národných Referenčných Bodov Rámca EQAVET

Národné referenčné body (NRP) EQAVET sú zriadené vnútroštátnymi orgánmi a spájajú existujúce relevantné subjekty vrátane sociálnych partnerov a všetkých dotknutých zainteresovaných strán na národnej a regionálnej úrovni s cieľom prispievať k realizácii Európskeho referenčného rámca pre zabezpečenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, ako sa vymedzuje v odporúčaní Rady týkajúcom sa odborného vzdelávania a prípravy pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť.

Národné referenčné body EQAVET majú za cieľ:

 • prijať konkrétne iniciatívy na vykonávanie a ďalší rozvoj rámca EQAVET,
 • informovať a mobilizovať široký okruh zainteresovaných strán s cieľom prispieť k vykonávaniu rámca EQAVET,
 • podporovať sebahodnotenie ako doplnkový a účinný prostriedok zabezpečovania kvality,
 • poskytovať aktualizovaný opis vnútroštátnych/regionálnych mechanizmov zabezpečovania kvality na základe rámca EQAVET,
 • na úrovni EÚ sa zapojiť do partnerských preskúmaní zabezpečovania kvality na úrovni systému odborného vzdelávania a prípravy.

Európsky kvalifikačný rámec, Europass a sieť Euroguidance – Národné Strediská

Tieto tri siete národných stredísk sa v každej krajine podporujú prostredníctvom jedinej dohody o grante alebo viacerých dohôd o grante:

Národné Koordinačné Miesta Európskeho Kvalifikačného Rámca (Národné Koordinačné Miesta EKR)

Národné koordinačné miesta európskeho kvalifikačného rámca, určené vnútroštátnymi orgánmi, podporujú tieto orgány pri:

 • príprave, vykonávaní a posudzovaní národných kvalifikačných rámcov a pri ich prepájaní s európskym kvalifikačným rámcom (EKR),
 • posudzovaní a aktualizovaní, podľa potreby, prepojenia úrovní národných kvalifikačných rámcov alebo systémov s úrovňami EKR.

Národné koordinačné miesta európskeho kvalifikačného rámca približujú EKR jednotlivcom a organizáciám prostredníctvom:

 • podpory uvádzania zodpovedajúcich úrovní európskeho kvalifikačného rámca na osvedčeniach, diplomoch, dodatkoch a iných dokladoch o kvalifikácii a začlenenia týchto úrovní do databáz kvalifikácií,
 • vytvorenia registrov a databáz kvalifikácií obsahujúcich kvalifikácie, ktoré sú súčasťou národných kvalifikačných rámcov, a ich uverejnenia na platforme Europass.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: https://europa.eu/europass/sk/implementation-european-qualifications-framework-eqf.

Národné Strediská Europass

Hlavným prvkom Europassu je online platforma, ktorá jednotlivcom a organizáciám ponúka interaktívne nástroje a informácie týkajúce sa vzdelávacích príležitostí, kvalifikačných rámcov a kvalifikácií, usmernenia, informovanosť pre oblasť zručností, nástroje na sebahodnotenie a možnosti zdokumentovania zručností a kvalifikácií, ako aj prepojenie so vzdelávacími a pracovnými príležitosťami. To si vyžaduje značné úsilie na vnútroštátnej úrovni, ktoré vyvíjajú orgány určené vnútroštátnymi orgánmi. Zahŕňa to najmä:

 • sprístupnenie vnútroštátnych informácií platforme EÚ, konkrétne zabezpečenie vzájomného prepojenia medzi platformou EÚ a vnútroštátnymi zdrojmi údajov o vzdelávacích príležitostiach a vnútroštátnymi databázami alebo registrami kvalifikácií,
 • podpora používania služieb poskytovaných platformou EÚ,
 • nadviazania spolupráce so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami na vnútroštátnej úrovni.

Sieť Euroguidance

Sieť Euroguidance je európska sieť národných centier pre zdroje a informácie určených vnútroštátnymi orgánmi. Všetky centrá Euroguidance majú tieto spoločné ciele:

 • spolupráca a podpora na úrovni Únie s cieľom posilniť politiky, systémy a postupy týkajúce sa poradenstva v Únii (rozvoj európskeho rozmeru celoživotného poradenstva),
 • podporovať rozvoj kompetencií poradcov,
 • poskytovať kvalitné informácie o celoživotnom poradenstve,
 • propagovať európske možnosti vzdelávacej mobility a riadenia kariérneho rozvoja (prostredníctvom platformy Europass).

Hlavnou cieľovou skupinou siete Euroguidance sú poradcovia a tvorcovia politík, ktorí pôsobia v sektoroch vzdelávania aj zamestnanosti.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: https://euroguidance.eu