Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2023.

Úplnú príručku na rok 2023 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Kto realizuje program Erasmus+

Európska komisia

Za fungovanie programu Erasmus+ je výlučne zodpovedná Európska komisia. Spravuje rozpočet a priebežne stanovuje priority, ciele a kritériá programu. Komisia takisto usmerňuje a monitoruje všeobecnú realizáciu, následnú kontrolu a hodnotenie programu na európskej úrovni. Európska komisia zároveň nesie celkovú zodpovednosť za koordináciu štruktúr, ktoré majú na starosti realizáciu programu na národnej úrovni, a dohľad nad nimi.

Za realizáciu viacerých akcií programu Erasmus+ zodpovedá na európskej úrovni Európska výkonná agentúra Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru (ďalej len „EACEA“). Okrem informácií nachádzajúcich sa v tomto sprievodcovi sú relevantné dokumenty výziev a formuláre žiadostí pre akcie uvedené v tomto dokumente, ktoré spravuje výkonná agentúra, uverejnené na portáli financovania a ponúk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Výkonná agentúra zodpovedá za riadenie úplného životného cyklu týchto projektov od propagácie programu cez analýzu žiadostí o grant, monitorovanie projektov priamo na mieste realizácie až po šírenie výsledkov projektu a programu. Výkonná agentúra zodpovedá aj za vyhlásenie osobitných výziev na predkladanie návrhov týkajúcich sa niektorých akcií programu, ktoré nie sú uvedené v tomto sprievodcovi.

Európska komisia, najmä prostredníctvom výkonnej agentúry, zodpovedá aj za tieto aktivity:

 • realizáciu štúdií v oblastiach podporovaných programom,
 • realizáciu výskumu a aktivít založených na dôkazoch prostredníctvom siete Eurydice,
 • zlepšovanie viditeľnosti a systémového vplyvu programu prostredníctvom aktivít zameraných na šírenie a využívanie výsledkov programu,
 • zabezpečenie správy zmlúv a financovania orgánov a sietí podporených prostredníctvom programu Erasmus+,
 • riadenie verejných súťaží, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí poskytovanie služieb v rámci programu.

Národné agentúry

Program Erasmus+ sa realizuje najmä vo forme nepriameho riadenia, čo znamená, že Európska komisia deleguje úlohy súvisiace s plnením rozpočtu národným agentúram. Odôvodnenie takéhoto prístupu spočíva v úsilí čo najviac priblížiť program Erasmus+ k jeho prijímateľom a prispôsobiť ho rozmanitosti vnútroštátnych systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Na tento účel každý členský štát EÚ alebo tretia krajina pridružená k programu určili jednu alebo viacero národných agentúr (kontaktné údaje sú uvedené na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sk). Tieto národné agentúry podporujú a realizujú program na národnej úrovni a pôsobia ako spojivo medzi Európskou komisiou a účastníckymi organizáciami na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Úlohy národných agentúr sú:

 • poskytovať náležité informácie o programe Erasmus+,
 • organizovať spravodlivý a transparentný proces výberu projektových žiadostí, ktoré sa majú v danej krajine financovať,
 • monitorovať a hodnotiť realizáciu programu v danej krajine,
 • poskytovať podporu žiadateľom o projekt a účastníckym organizáciám počas životného cyklu projektu,
 • účinne spolupracovať so sieťou národných agentúr a s Európskou komisiou,
 • podporovať a zabezpečovať viditeľnosť programu,
 • podporovať šírenie a využívanie výsledkov programu na miestnej a národnej úrovni.

Okrem toho zohrávajú národné agentúry dôležitú úlohu ako sprostredkovateľské štruktúry, ktoré prispievajú ku kvalitatívnemu rozvoju a realizácii programu Erasmus+ prostredníctvom týchto činností:

 • realizácia projektov a aktivít, ako sú aktivity zamerané na odbornú prípravu a spoluprácu a aktivity na vytváranie sietí, a to mimo rámca úloh zameraných na riadenie životného cyklu projektu, ktoré podporujú kvalitatívnu realizáciu programu a/alebo dávajú podnet k tvorbe politík v oblastiach podporovaných v rámci programu,
 • poskytovanie podporného prístupu novým účastníkom, menej skúseným organizáciám a cieľovým skupinám s nedostatkom príležitostí s cieľom odstrániť prekážky, ktoré bránia ich plnej účasti na programe,
 • vyhľadávanie spolupráce s externými orgánmi a vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zvýšiť vplyv programu v príslušných oblastiach akcie v danej krajine a v Európskej únii.

Cieľom podporného prístupu národných agentúr je usmerňovať žiadateľov v rámci programu vo všetkých fázach procesu od prvého kontaktu s programom cez proces podávania žiadosti až po realizáciu projektu a jeho konečné hodnotenie. Táto zásada nie je v rozpore so spravodlivosťou a s transparentnosťou výberových konaní. Naopak, vychádza z myšlienky, že ak sa majú zaručiť rovnaké príležitosti pre všetkých, je potrebné poskytnúť väčšiu pomoc niektorým cieľovým skupinám programu prostredníctvom systémov poradenstva, konzultácií, monitorovania a koučingu, pričom tieto systémy treba prispôsobiť konkrétnym potrebám týchto cieľových skupín.

Príslušné výzvy na akcie, ktoré riadia národné agentúry programu Erasmus+, sa zverejňujú na webovom sídle programu Erasmus+1  a propagujú sa na webových sídlach národných agentúr.

Ostatné orgány, ktoré sa podieľajú na realizácii programu

Okrem už uvedených orgánov poskytujú doplnkové odborné vedomosti pri realizácii programu Erasmus+ aj tieto podporné centrá a informačné kancelárie, platformy, ako aj vedomostné a expertné siete:

Podporné centrá a informačné kancelárie

Podporné centrá SALTO

Cieľom podporných centier SALTO je zlepšiť kvalitu a vplyv programu Erasmus+ na systémovej úrovni poskytovaním aktivít zameraných na odborné znalosti, zdroje, informácie a odbornú prípravu v konkrétnych oblastiach pre národné agentúry a iných aktérov zapojených do vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou. Medzi tieto aktivity patrí okrem iného organizovanie školení, seminárov, workshopov, študijných návštev, fór, aktivít na budovanie spolupráce a partnerstiev v oblasti prioritných tém programu Erasmus+.

Vzdelávanie a odborná príprava

Okrem toho v sektoroch oblasti vzdelávania a odbornej prípravy činnosti centra SALTO:

 • ponúkajú platformu pre školiace aktivity realizované na európskej úrovni,
 • umožňujú zainteresovaným stranám okrem iného rozvíjať kapacity svojich organizácií, aby v plnej miere využili možnosti programu Erasmus+, uskutočňovať výmenu najlepších postupov medzi krajinami Európy, hľadať partnerov alebo zvyšovať dosah ich projektov na európskej úrovni.

Mládež

V oblasti mládeže sa práca centier SALTO-YOUTH zameriava na zlepšovanie kvality a vplyvu mládežníckych programov EÚ (Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity) a na podporu a rozvoj práce s európskou mládežou. Zahŕňa:

 • podporu uznávania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v celej Európe,
 • tvorbu a dokumentovanie metód a nástrojov na odbornú prípravu a prácu s mládežou,
 • zvyšovanie kvality mládežníckych projektov prostredníctvom kurzov odbornej prípravy, nástrojov, praktických publikácií a poradenstva,
 • aktívnu propagáciu inkluzívnych prístupov pri práci s mládežou v celej Európe,
 • poskytovanie prehľadu o školiacich aktivitách realizovaných na európskej úrovni, ktoré sú k dispozícii pracovníkom s mládežou prostredníctvom európskeho harmonogramu odbornej prípravy, poskytovanie databáz školiteľov a poradcov v oblasti práce s mládežou,
 • koordinovanie realizácie nástroja Youthpass na podporu potvrdzovania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v oblastiach mobility mládeže a v aktivitách zameraných na prácu s mládežou.

Zameranie centier SALTO v oblasti mládeže je buď tematické (účasť a informácie, inklúzia a rozmanitosť, odborná príprava a spolupráca), alebo geografické (krajiny Východného partnerstva a Rusko, južné Stredozemie, západný Balkán).

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránkach: www.salto-et.net a www.salto-youth.net.

Otlas – nástroj na vyhľadávanie partnerov pre organizácie pôsobiace v oblasti mládeže

Jedným z nástrojov, ktoré vyvinuli a spravujú podporné centrá SALTO-Youth, je Otlas, centrálny online nástroj na vyhľadávanie partnerských organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže. Organizácie si v nástroji Otlas môžu zaregistrovať kontaktné údaje a oblasti záujmu a môžu vytvoriť aj požiadavky na partnerov, pokiaľ ide o projektové zámery.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke: www.salto-youth.net/otlas alebo https://www.otlas.eu/.

Národné kancelárie Erasmus+

V dotknutých tretích krajinách nepridružených k programu (krajiny západného Balkánu, krajiny východného a južného Stredozemia, Rusko a stredná Ázia) pomáhajú Komisii, výkonnej agentúre a miestnym orgánom pri realizácii programu Erasmus+ národné kancelárie programu Erasmus+. Národné kancelárie programu Erasmus+ predstavujú v týchto krajinách kontaktné miesta pre zainteresované strany zapojené do programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a športu. Prispievajú k zlepšeniu informovanosti, viditeľnosti, relevantnosti, účinnosti a vplyvu medzinárodného rozmeru programu Erasmus+.

Národné kancelárie programu Erasmus+ zodpovedajú za:

 • poskytovanie informácií o aktivitách programu Erasmus+, na ktorých sa môžu zúčastniť dané krajiny (a to aj v sektore vysokoškolského vzdelávania, OVP, prípadne v oblasti mládeže a športu),
 • poskytovanie poradenstva a pomoci potenciálnym žiadateľom,
 • koordinovanie miestnej skupiny odborníkov na reformu vysokoškolského vzdelávania (HERE),
 • prispievanie k štúdiám a podujatiam,
 • poskytovanie podpory dialógu o politike,
 • udržiavanie kontaktov s miestnymi orgánmi a delegáciami EÚ,
 • sledovanie rozvoja politiky v uvedených oblastiach v danej krajine.

Národné kontaktné miesta

V dotknutých tretích krajinách nepridružených k programu (krajiny Latinskej Ameriky a Karibiku, subsaharskej Afriky, Blízkeho východu, Afganistan, krajiny Ázie a Tichomoria) podporuje sieť národných kontaktných miest Komisiu, výkonnú agentúru a miestne orgány tým, že im poskytuje poradenstvo, praktické informácie a pomoc vo všetkých aspektoch účasti na programe Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdelávania, mládeže, odborného vzdelávania a prípravy a športu. Pôsobia ako kontaktné miesta pre zainteresované strany v ich krajine a prispievajú k zvyšovaniu povedomia, viditeľnosti, významu, účinnosti a vplyvu medzinárodného rozmeru programu Erasmus+.

Národné informačné centrá pre akademické uznávanie (NARIC)

Sieť NARIC poskytuje informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní a o obdobiach štúdia absolvovaných v iných európskych krajinách, ako aj poradenstvo o zahraničných dokladoch o akademickom vzdelaní v krajine, v ktorej je dané centrum NARIC zriadené. Sieť NARIC poskytuje smerodajné poradenstvo všetkým osobám, ktoré cestujú do zahraničia na účely práce alebo ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám, študentom, poradcom, rodičom, učiteľom a potenciálnym zamestnávateľom.

Európska komisia podporuje aktivity siete NARIC prostredníctvom výmeny informácií a skúseností medzi jednotlivými krajinami, stanovením osvedčených postupov, komparatívnou analýzou systémov a politík v tejto oblasti a diskusiou a analýzou záležitostí, ktoré sú v záujme spoločnej politiky v oblasti vzdelávania.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke: https://www.enic-naric.net/.

Sieť Eurodesk

Sieť Eurodesk ponúka mladým ľuďom a osobám, ktoré s nimi pracujú, informačné služby o európskych príležitostiach v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ako aj zapojenia mladých ľudí do európskych aktivít.

Sieť Eurodesk pôsobí vo všetkých členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu a na európskej úrovni ju koordinuje kancelária Eurodesk v Bruseli. Sieť Eurodesk ponúka služby poskytujúce odpovede na otázky, informácie o financovaní, podujatia a publikácie. Prispieva aj k lepšiemu fungovaniu Európskeho portálu pre mládež.

Európsky portál pre mládež ponúka európske a vnútroštátne informácie a príležitosti, ktoré zaujímajú mladých ľudí žijúcich, študujúcich a pracujúcich v Európe. Informácie poskytuje v 28 jazykoch.

Prístup k Európskemu portálu pre mládež získate kliknutím na odkaz: http://europa.eu/youth/. Ďalšie informácie o sieti Eurodesk získate na stránke: https://www.eurodesk.eu.

Platformy a nástroje

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+ poskytuje prístup k informáciám a výsledkom, ktoré sa týkajú všetkých projektov financovaných v rámci programu Erasmus+. Organizácie sa môžu inšpirovať množstvom informácií o projektoch a využiť výsledky a poznatky získané počas realizácie programu Erasmus+.

Projekty možno vyhľadávať podľa kľúčového slova, kľúčovej akcie, roku, krajiny, témy, druhu výsledkov atď. Vyhľadávanie si možno uložiť a neustále aktualizovať o najnovšie projekty podľa vopred stanovených kritérií. Projekty týkajúce sa osvedčených postupov, ktoré boli identifikované ako politicky relevantné, vplyvné a s komunikačným potenciálom, sú zvýraznené.

Platformu pre výsledky projektov Erasmus+ možno nájsť na stránke: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.

School education gateway (SEG)

School Education Gateway je európska online platforma pre školské vzdelávanie, ktorá je v súčasnosti k dispozícii v 23 jazykoch EÚ. Keďže ide o verejné webové sídlo, prístup k nej môže získať na internete každý (t. j. aj z krajín mimo EÚ), pričom hlavnú cieľovú skupinu tvorí široká škála európskych zainteresovaných strán z oblasti školského vzdelávania: učitelia a vedúci pracovníci školy, učitelia a školitelia pôsobiaci v odbornom vzdelávaní a príprave, pracovníci z oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, pracovníci z oblasti podpory učenia sa, zástupcovia organizácií zainteresovaných strán z oblasti vzdelávania, výskumníci, miestne a regionálne orgány, inšpektoráty a ďalšie ústredné orgány a ministerstvá školstva. Cieľom tohto širokého používateľského záberu a rozmanitého obsahu je zlepšiť prepojenie politiky a praxe v európskom školstve, podporiť rozvoj škôl a profesijný rozvoj a poskytnúť používateľom nástroje na vytváranie sietí a spoluprácu na podporu ich projektov a príležitostí v oblasti mobility.

School education gateway ponúka najrozmanitejší obsah: účinné postupy vypracované v rámci európskych projektov, mesačné články a videorozhovory s európskymi odborníkmi na školské vzdelávanie, online kurzy na podporu učiteľov a ďalších zainteresovaných strán pri rozvoji ich postupov, zdroje, ako napríklad publikácie, učebné materiály a príručky, informácie o novinkách a podujatiach v oblasti školského vzdelávania a špecifické tematické oblasti ako inklúzia (so špecializovaným európskym súborom nástrojov pre školy) a kľúčové kompetencie. Učitelia a zamestnanci škôl si môžu na účely profesijného rozvoja pomocou vyhľadávacích nástrojov nájsť príležitosti na odbornú prípravu a v oblasti mobility (prezenčné kurzy, pozorovanie pri práci, výučbové pobyty atď.), ktoré môžu byť financované z kľúčovej akcie 1 programu Erasmus+, ako aj vhodných partnerov pre projekty v rámci kľúčovej akcie 2 (alebo iných projektov mimo programu Erasmus+).

Prístup k všetkým nástrojom programu Erasmus+ a relevantným informáciám je k dispozícii na adrese: https://schooleducationgateway.eu.

eTwinning

eTwinning je spoločenstvo učiteľov a zamestnancov škôl od materských škôl po stredné školy, ktoré je umiestnené na bezpečnej platforme prístupnej len zamestnancom škôl prevereným národnými podpornými organizáciami. Účastníci sa môžu zapojiť do mnohých aktivít, ako sú: realizácia projektov s inými školami a triedami; diskusie s kolegami a rozvoj profesijných sietí; využívanie najrôznejších príležitostí na profesijný rozvoj (online aj prezenčne). Program eTwinning je financovaný v rámci kľúčovej akcie 2 programu Erasmus+.

Učiteľom a školám zapojeným do siete eTwinning poskytujú podporu jednotlivé národné podporné organizácie. Ide o organizácie zriadené príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Národné podporné služby pomáhajú školám pri registrácii, vyhľadávaní partnerov a projektovej aktivite, propagujú danú akciu, odovzdávajú ceny a značky kvality a organizujú aktivity profesijného rozvoja pre učiteľov.

Národné podporné organizácie koordinuje centrálna podporná služba, ktorá zodpovedá aj za vytvorenie platformy eTwinning a za organizáciu aktivít zameraných na profesijný rozvoj učiteľov na európskej úrovni. Platforma eTwinning sa na začiatku roka 2022 zlúči s platformou School Education Gateway, aby sa zjednodušil prístup k informáciám a nástrojom.

Zoznam všetkých služieb a ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke: https://www.etwinning.net/en/pub/community/countries.cfm.

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe (známa ako EPALE) je iniciatívou Európskej komisie financovanou z programu Erasmus+. Je prístupná pre odborníkov v sektore vzdelávania dospelých: pre učiteľov, pedagógov, školiteľov a dobrovoľníkov, ako aj tvorcov politík a výskumných pracovníkov, novinárov a akademických pracovníkov a pre ďalších odborníkov, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých.

Toto webové sídlo ponúka aktuálne správy o trendoch v tomto sektore a prístup k interaktívnym sieťam, ktoré používateľom umožňujú spojiť sa s inými používateľmi z celej Európy, zapájať sa do diskusií a vymieňať si osvedčené postupy. V rámci mnohých nástrojov a obsahu ponúka EPALE aj nástroje, o ktoré majú (potenciálni) prijímatelia programu Erasmus+ osobitný záujem. Toto sú niektoré príklady:

 • kalendár kurzov a podujatí,
 • nástroj na vyhľadávanie partnerov, ktorý je užitočný pri hľadaní partnerov na prípravu projektu financovaného z EÚ alebo pri hľadaní či ponúkaní príležitosti na pozorovanie pri práci,
 • katalóg kurzov, v ktorom môžu návštevníci nájsť najrôznejšie online a offline kurzy,
 • spoločenstvá praxe ponúkajú ďalšiu možnosť spolupráce s ľuďmi a organizáciami s podobným záujmom,
 • priestor na spoluprácu, kde môžu partneri projektu pracovať na rozvíjaní svojho projektu v bezpečnom prostredí,
 • priestor Erasmus+, bezpečný a zabezpečený nástroj, najmä pre koordinátorov projektov Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 1 a kľúčovej akcie 2 a pre ich partnerov, aby mohli v praxi realizovať zmiešanú mobilitu/spoluprácu a využívať ho na riadenie projektov a šírenie informácií,
 • centrum zdrojov, kde prijímatelia projektu nájdu zdroj užitočných referenčných materiálov a/alebo kde môžu uverejňovať články, učebné materiály, správy, príručky a akékoľvek ďalšie materiály vytvorené v rámci svojho projektu alebo organizácie, čo predstavuje ďalšiu možnosť šírenia informácií,
 • blog, na ktorom sa môžu účastníci projektu podeliť o svoje skúsenosti alebo nahrávať videá, v ktorých predstavia výsledky svojej práce neformálnym a dynamickým spôsobom.

Účastníkom projektov, ktoré sú financované z prostriedkov EÚ, sa odporúča, aby informácie o svojich aktivitách a výsledkoch zverejňovali na tejto platforme prostredníctvom príspevkov na blogu, správ, podujatí a iných druhov aktivít.

Platformu EPALE realizujú centrálne podporné organizácie a sieť národných podporných služieb v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu, ktoré sú zodpovedné za identifikáciu zaujímavých informácií a ktoré povzbudzujú zainteresované strany, aby túto platformu používali a prispievali do nej. EPALE je k dispozícii na stránke: https://epale.ec.europa.eu/.

SELFIE

SELFIE (sebareflexia týkajúca sa účinného vzdelávania presadzovaním inovácií prostredníctvom vzdelávacích technológií) je bezplatný, viacjazyčný, webový nástroj sebareflexie, ktorý má pomáhať všeobecným a odborným školám rozvíjať ich digitálnu kapacitu.

V rámci SELFIE pre školy sa anonymne zhromažďujú názory študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl na to, ako sa používajú technológie v ich školách. Robí sa to prostredníctvom stručných tvrdení a otázok a jednoduchej stupnice súhlasu od 1 do 5. Na základe týchto informácií nástroj vytvorí správu – snímku (SELFIE) silných stránok a nedostatkov školy vzhľadom na používanie technológií. Nástroj SELFIE je dostupný pre všetky základné, stredné a odborné školy v Európe aj mimo nej a je k dispozícii vo vyše 30 jazykoch. Môže ho používať každá škola – nielen školy s rozvinutou úrovňou využívania infraštruktúry, zariadení a technológií.

Pandémia ochorenia COVID-19 viedla k obrovskému posunu smerom k digitálnym technológiám používaným na prácu a vzdelávanie na diaľku, a to aj v prípade odborného vzdelávania a prípravy. Preukázali sa aj ťažkosti spojené s udržiavaním časti učenia sa na pracovisku v rámci odborného vzdelávania a prípravy v spoločnostiach, v dôsledku čoho ešte viac vzrástla naliehavosť zvýšenia účinnosti dialógu medzi učiteľmi odborného vzdelávania a prípravy a internými školiteľmi v spoločnostiach vedeného prostredníctvom digitálnych prostriedkov.

V rámci akčného plánu digitálneho vzdelávania sa vyvíja nový nástroj pre učiteľov. Tento nástroj (ďalej len „SELFIE pre učiteľov“), ktorý bude k dispozícii na jeseň 2021 vo všetkých úradných jazykoch EÚ, umožní učiteľom vykonávať sebahodnotenie svojej digitálnej kompetencie a dôvery v digitálny svet a získať okamžitú spätnú väzbu o svojich silných stránkach a nedostatkoch a o tom, čo môžu ďalej rozvíjať. Skupiny učiteľov môžu takisto spolupracovať pri používaní nástroja a pri príprave plánu odbornej prípravy.

Na začiatku roku 2020 sa v rámci štúdie uskutočniteľnosti týkajúcej sa prispôsobenia nástroja SELFIE pre učenie sa na pracovisku v rámci odborného vzdelávania a prípravy dospelo k záveru, že pre nástroj SELFIE pre učenie sa na pracovisku je potrebné lepšie prepojiť inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy so spoločnosťami, aby spoločne prediskutovali to, ako čo najlepšie začleniť digitálne technológie do poskytovaného vzdelávania a odbornej prípravy. V rámci nástroja SELFIE pre učenie sa na pracovisku sa nezískavajú len tri pohľady vedúcich pracovníkov školy, učiteľov odborného vzdelávania a prípravy a žiakov v OVP, ale ako štvrtý pohľad sa dopĺňa aj názor interných školiteľov v spoločnostiach. Deväť krajín na jeseň 2020 vykonalo úspešné pokusné projekty na rozšírenie nástroja SELFIE na oblasť učenia sa na pracovisku vrátane učenia sa súvisiaceho s učňovskou prípravou, do ktorých sa zapojil veľký počet zainteresovaných strán. Predpokladá sa, že nástroj SELFIE pre učenie sa na pracovisku bude pripravený na úplné zavedenie do praxe do polovice roku 2021.

Nástroj SELFIE pre učenie sa na pracovisku pripravuje Spoločné výskumné centrum a Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (GR EAC). Ďalšie informácie o nástroji SELFIE sa nachádzajú na tejto adrese: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_sk.

HEInnovate

Riadiaci rámec HEInnovate ponúka inštitúciám vysokoškolského vzdelávania v EÚ a mimo nej možnosť preskúmať ich kapacity v oblasti inovácií a podnikavosti prostredníctvom sebareflexie v rámci jedného alebo niekoľkých rozmerov z ôsmich, ktoré majú k dispozícii, a to:

 • vedenie a správa,
 • organizačná spôsobilosť: financovanie, ľudia a stimuly,
 • výučba a vzdelávanie v oblasti podnikania,
 • príprava a podpora podnikateľov,
 • digitálna transformácia a spôsobilosť,
 • výmena poznatkov a spolupráca, 
 • internacionalizovaná inštitúcia,
 • meranie vplyvu.

HEInnovate je aj spoločenstvo praxe a jeho odborníci ponúkajú workshopy inštitúciám vysokoškolského vzdelávania na zvýšenie ich inovačnej výkonnosti a školenia školiteľov s cieľom väčšieho rozšírenia prístupu na vnútroštátnej úrovni. Školiace materiály sú k dispozícii na webovom sídle platformy. Platforma takisto ponúka prípadové štúdie a príbehy používateľov na predstavenie príkladov rôznych inovatívnych prístupov v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v celej EÚ. V spolupráci s OECD bolo vypracovaných niekoľko prehľadov krajín, ktoré sú k dispozícii na webových sídlach platformy HEInnovate a OECD. Správy HEInnovate o jednotlivých krajinách predstavujú prístupy v oblasti inovácií a podnikavosti v rôznych členských štátoch EÚ.

Realizátorom projektov financovaných v rámci programu Erasmus+, ako sú aliancie európskych univerzít a aliancie pre inovácie, sa odporúča, aby v prípade potreby využili pri realizácii svojich projektov platformu HEInnovate.

HEInnovate je k dispozícii na adrese: https://heinnovate.eu/en.

Európsky portál pre mládež

Európsky portál pre mládež ponúka európske a vnútroštátne informácie a príležitosti, ktoré zaujímajú mladých ľudí žijúcich, študujúcich a pracujúcich v Európe. Okrem toho nabáda mladých ľudí na účasť na demokratickom živote v Európe predovšetkým prostredníctvom dialógu EÚ s mládežou a ďalších iniciatív na zapojenie mladých ľudí do tvorby politík. Európsky portál pre mládež poskytuje informácie aj ďalším zainteresovaným stranám, ktoré pôsobia v oblasti mládeže, je k dispozícii v 28 jazykoch a prístup naň získate po kliknutí na odkaz: https://europa.eu/youth/EU_sk.

Iniciatíva Európska študentská karta

Cieľom iniciatívy Európska študentská karta je zjednodušiť mobilitu vzdelávania a odbornej prípravy digitalizáciou všetkých hlavných prvkov potrebných na organizovanie mobility študentov, a to od poskytovania informácií v procesoch podávania žiadostí až po usadenie sa v hostiteľskej komunite v zahraničí. V kontexte tejto iniciatívy majú už inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a študenti k dispozícii mobilnú aplikáciu Erasmus+ a sieť Erasmus bez papiera, ktoré budú ešte vylepšené o nové služby a funkcie pre používateľov.

Mobilná aplikácia Erasmus+ poskytuje študentom jednotné online miesto prístupu k všetkým informáciám a službám, ktoré potrebujú pred cestou do zahraničia, počas nej aj po nej. Mobilná aplikácia Erasmus+ obsahuje aj informácie o účasti na programe pre učiacich sa v iných sektoroch. Aplikácia je k dispozícii na stiahnutie v obchode App Store a Google Play. Ďalšie informácie nájdete na stránke: erasmusapp.eu.

Sieť Erasmus bez papiera umožňuje inštitúciám vysokoškolského vzdelávania bezpečne a jednoducho sa pripojiť k centrálnemu komunikačnému kanálu s cieľom plynule si vymieňať údaje o mobilite študentov, čím sa podporuje plne digitalizované riadenie mobility vrátane online dohôd o vzdelávaní a digitálnych medziinštitucionálnych dohôd. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa chcú pripojiť k sieti Erasmus bez papiera, môžu získať prístup k informáciám o možnostiach pripojenia, k usmerneniam a príručkám v centre kompetencií Erasmus bez papiera: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu.

Vedomostné a expertné siete

Sieť Eurydice

Sieť Eurydice sa primárne zameriava na štruktúru a organizáciu vzdelávania v Európe na všetkých úrovniach. Cieľom tejto siete je prispieť k lepšiemu vzájomnému pochopeniu systémov v Európe. Subjektom, ktoré zodpovedajú za systémy a politiky vzdelávania v Európe, poskytuje komparatívne analýzy na európskej úrovni a špecifické vnútroštátne informácie v oblastiach vzdelávania a mládeže, ktoré im pomáhajú pri prijímaní rozhodnutí.

Sieť Eurydice vytvára rozsiahle zdroje informácií vrátane podrobných opisov a prehľadov vnútroštátnych vzdelávacích systémov (národné systémy a politiky vzdelávania), komparatívnych tematických správ zameraných na osobitné témy týkajúce sa záujmu Spoločenstva (tematické správy), ukazovateľov a štatistík (súborov kľúčových údajov) a súborov faktov a číselných údajov, ktoré sa týkajú vzdelávania, ako sú vnútroštátne štruktúry vzdelávania, školské kalendáre, porovnanie platov učiteľov a požadovanej dĺžky vyučovania podľa jednotlivých krajín a úrovní vzdelávania (fakty a číselné údaje).

Tvorí ju ústredná koordinačná jednotka, ktorá sídli v priestoroch výkonnej agentúry, a národné jednotky, ktoré sídlia vo všetkých členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu, ako aj v Albánsku, Bosne a Hercegovine a Čiernej Hore.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovom sídle výkonnej agentúry: https://eacea.ec.europa.eu/homepage.

Sieť národných korešpondentov portálu wiki zameraného na mládež

V súlade so stratégiou EÚ pre mládež a s cieľom zlepšiť vedomosti o problematike mládeže v Európe sa poskytuje finančná podpora vnútroštátnym štruktúram, ktoré prispievajú na portál wiki zameraný na mládež – interaktívny nástroj, ktorý uceleným a využiteľným spôsobom poskytuje aktuálne informácie o situácii mladých ľudí v Európe a o národných politikách mládeže.

Finančná podpora sa poskytuje subjektom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, ktoré určili vnútroštátne orgány, a to pre akcie vykonávané týmito subjektmi na účely zabezpečovania informácií špecifických pre danú krajinu, porovnateľných opisov jednotlivých krajín a ukazovateľov, ktoré prispievajú k lepšiemu vzájomnému pochopeniu systémov a politík týkajúcich sa mládeže v Európe.

Sieť odborníkov pre reformu vysokoškolského vzdelávania (HERE)

V dotknutých tretích krajinách nepridružených k programu (krajiny západného Balkánu, krajiny východného a južného Stredozemia, Rusko a stredná Ázia) poskytujú národné tímy odborníkov na reformu vysokoškolského vzdelávania miestnym orgánom a zainteresovaným stranám zdroj odborných znalostí na podporu reformy a prehĺbenie pokroku dosiahnutého vo vysokoškolskom vzdelávaní. Zúčastňujú sa na vypracúvaní politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania v príslušnej krajine. Aktivity odborníkov na reformu vysokoškolského vzdelávania sú založené na partnerských kontaktoch. Jednotlivé národné tímy odborníkov sa skladajú z piatich až pätnástich členov. Odborníci na reformu vysokoškolského vzdelávania sú odborníkmi na vysokoškolské vzdelávanie (rektori, prorektori, dekani, zaslúžilí akademici, úradníci so zameraním na medzinárodné vzťahy, študenti atď.).

Poslanie odborníkov na reformu vysokoškolského vzdelávania zahŕňa podporu:

 • rozvoja politík v príslušných krajinách prostredníctvom podpory modernizácie, reformných procesov a stratégií vo vysokoškolskom vzdelávaní v úzkom kontakte s dotknutými miestnymi orgánmi,
 • dialógu o politike s EÚ v sektore vysokoškolského vzdelávania,
 • aktivít v oblasti odbornej prípravy a poradenstva zameraných na miestne zainteresované strany, najmä na inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a ich zamestnancov,
 • projektov programu Erasmus+ (predovšetkým tých projektov, ktoré sa realizujú v rámci akcie zameranej na budovanie kapacít) prostredníctvom šírenia ich výsledkov a výstupov, najmä osvedčených postupov a inovačných iniciatív, a prostredníctvom ich využitia na účely odbornej prípravy.

Národné tímy na podporu vykonávania nástrojov EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Účelom národných tímov odborníkov v oblasti OVP je slúžiť ako zdroj odborných znalostí na podporu uplatňovania nástrojov EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a zásad uvedených v projektoch financovaných z prostriedkov EÚ s podporou programu Erasmus+. Dotknuté nástroje EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy sú stanovené v príslušných dokumentoch o politike EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ako je európsky rámec pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu a odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (ako je rámec EQAVET, spoločné profily EÚ, sledovanie uplatnenia absolventov a iné). Konkrétne by odborníci mali poskytovať podporu prijímateľom projektov financovaných z prostriedkov EÚ podporovaných programom Erasmus+ s cieľom realizovať uvedené nástroje EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci svojich projektov.

Sieť národných referenčných bodov rámca EQAVET

Národné referenčné body (NRP) EQAVET sú zriadené vnútroštátnymi orgánmi a spájajú existujúce relevantné subjekty vrátane sociálnych partnerov a všetkých dotknutých zainteresovaných strán na národnej a regionálnej úrovni s cieľom prispievať k realizácii Európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, ako sa vymedzuje v odporúčaní Rady týkajúcom sa odborného vzdelávania a prípravy pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť2 .

Národné referenčné body EQAVET majú za cieľ: 1. prijať konkrétne iniciatívy na vykonávanie a ďalší rozvoj rámca EQAVET; 2. informovať a mobilizovať široký okruh zainteresovaných strán s cieľom prispieť k vykonávaniu rámca EQAVET; 3. podporovať sebahodnotenie ako doplnkový a účinný prostriedok zabezpečovania kvality; 4. poskytovať aktualizovaný opis vnútroštátnych/regionálnych mechanizmov zabezpečovania kvality na základe rámca EQAVET a 5. na úrovni EÚ sa zapojiť do partnerských preskúmaní zabezpečovania kvality na úrovni systému odborného vzdelávania a prípravy.

Európsky kvalifikačný rámec, Europass a sieť Euroguidance – národné strediská

Tieto tri siete národných stredísk sa v každej krajine podporujú prostredníctvom jedinej dohody:

Národné koordinačné miesta európskeho kvalifikačného rámca (národné koordinačné miesta EKR)

Národné koordinačné miesta európskeho kvalifikačného rámca, určené vnútroštátnymi orgánmi, podporujú tieto orgány pri:

 • príprave, vykonávaní a posudzovaní národných kvalifikačných rámcov a pri ich prepájaní s európskym kvalifikačným rámcom (EKR),
 • posudzovaní a aktualizovaní, podľa potreby, prepojenia úrovní národných kvalifikačných rámcov alebo systémov s úrovňami EKR.

Národné koordinačné miesta európskeho kvalifikačného rámca približujú EKR jednotlivcom a organizáciám prostredníctvom:

 • podpory uvádzania zodpovedajúcich úrovní európskeho kvalifikačného rámca na osvedčeniach, diplomoch, dodatkoch a iných dokladoch o kvalifikácii a začlenenia týchto úrovní do databáz kvalifikácií,
 • vytvorenia registrov a databáz kvalifikácií obsahujúcich kvalifikácie, ktoré sú súčasťou národných kvalifikačných rámcov, a ich uverejnenia na portáli Europass.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke: https://europa.eu/europass/sk/implementation-european-qualifications-framework-eqf.

Národné strediská Europass

Hlavným prvkom Europassu je online platforma, ktorá jednotlivcom a organizáciám ponúka interaktívne nástroje a informácie týkajúce sa vzdelávacích príležitostí, kvalifikačných rámcov a kvalifikácií, usmernenia, informovanosť pre oblasť zručností, nástroje na sebahodnotenie a možnosti zdokumentovania zručností a kvalifikácií, ako aj prepojenie so vzdelávacími a pracovnými príležitosťami. To si vyžaduje značné úsilie na vnútroštátnej úrovni, ktoré vyvíjajú orgány určené vnútroštátnymi orgánmi. Zahŕňa to najmä:

 • sprístupnenie vnútroštátnych informácií platforme EÚ, konkrétne zabezpečenie vzájomného prepojenia medzi platformou EÚ a vnútroštátnymi zdrojmi údajov o vzdelávacích príležitostiach a vnútroštátnymi databázami alebo registrami kvalifikácií,
 • podpora používania služieb poskytovaných platformou EÚ,
 • nadviazania spolupráce so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami na vnútroštátnej úrovni.

Sieť Euroguidance

Sieť Euroguidance je európska sieť národných centier pre zdroje a informácie určených vnútroštátnymi orgánmi. Všetky centrá Euroguidance majú tieto spoločné ciele:

 • spolupráca a podpora na úrovni Únie s cieľom posilniť politiky, systémy a postupy týkajúce sa poradenstva v Únii (rozvoj európskeho rozmeru celoživotného poradenstva), 
 • podporovať rozvoj kompetencií poradcov, 
 • poskytovať kvalitné informácie o celoživotnom poradenstve,
 • propagovať európske možnosti vzdelávacej mobility a riadenia kariérneho rozvoja (prostredníctvom portálu Europass).

Hlavnou cieľovou skupinou siete Euroguidance sú poradcovia a tvorcovia politík, ktorí pôsobia v sektoroch vzdelávania aj zamestnanosti.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke: https://euroguidance.eu.