Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Štruktúra Programu Erasmus+

Na dosiahnutie stanovených cieľov sa v rámci programu Erasmus+ plánuje vykonávanie týchto kľúčových akcií v období 2021 až 2027:

Kľúčová Akcia 1 – Mobilita Jednotlivcov

Táto kľúčová akcia podporuje:

 • mobilitu učiacich sa a zamestnancov: príležitosti pre žiakov, študentov, vzdelávajúcich sa dospelých, stážistov a mladých ľudí, ako aj pre profesorov, učiteľov, školiteľov, pedagógov, pracovníkov s mládežou, zamestnancov v oblasti športu, zamestnancov vzdelávacích inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti na získanie študijných a/alebo odborných skúseností v inej krajine,
 • aktivity zamerané na participáciu mládeže: iniciatívy vedené mladými ľuďmi a nadnárodné iniciatívy riadené neformálnymi skupinami mladých ľudí a/alebo mládežníckymi organizáciami, ktoré pomáhajú mladým ľuďom zapájať sa do demokratického života a zúčastňovať sa na ňom, zvyšovať informovanosť o spoločných hodnotách a základných právach Európskej únie, spájajú mladých ľudí a osoby s rozhodovacou právomocou na miestnej, národnej aj európskej úrovni a prispievajú k spoločným cieľom Európskej únie,
 • mobilitu zamestnancov v oblasti športu: pracovníkom športových organizácií, a to najmä v oblasti amatérskych športov, sa poskytuje prostredníctvom vzdelávacej mobility príležitosť zlepšiť si svoje kompetencie a kvalifikácie a získať nové zručnosti tým, že určitý čas strávia v zahraničí, čím prispejú k budovaniu kapacít a rozvoju športových organizácií. Táto akcia podporuje profesijný rozvoj trénerov a ostatných pracovníkov (platených aj dobrovoľníkov) v amatérskom športe. Aj pracovníci v inej oblasti, ako je amatérsky šport, vrátane tých, ktorí sa venujú dvojitej športovej a nešportovej kariére, môžu zlepšiť vplyv vzdelávania a prenos vedomostí na pracovníkov a organizácie v oblasti amatérskeho športu. Príležitosti na vzdelávaciu mobilitu pre pracovníkov v oblasti profesionálneho športu možno podporiť vtedy, ak je účasť týchto pracovníkov prospešná pre amatérsky šport,
 • DiscoverEU: akcia, ktorou sa mladým ľuďom vo veku 18 rokov ponúka príležitosť vydať sa na krátku cestu po Európe, či už samostatne, alebo v skupine. Ako aktivita informálneho učenia sa má DiscoverEU u účastníkov posilniť ich zmysel spolupatričnosti k Európskej únii a umožniť im objavovať jej kultúrnu rozmanitosť. Takisto je jej cieľom vybaviť mladých ľudí zručnosťami a kompetenciami, ktoré budú môcť zúročiť v budúcnosti, ako aj inšpirovať ich konkrétne k udržateľnému cestovaniu a vo všeobecnosti k rozvíjaniu environmentálneho povedomia. DiscoverEU zahŕňa všeobecnú akciu, o ktorú môžu mladí ľudia požiadať priamo na Európskom portáli pre mládež, ako aj akciu týkajúcu sa inklúzie. Akcia DiscoverEU týkajúca sa inklúzie je zameraná na mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a jej cieľom je uľahčiť im účasť na akcii DiscoverEU za rovnakých podmienok, aké majú ich rovesníci,
 • príležitosti jazykového vzdelávania, ktoré program ponúka účastníkom vykonávajúcim aktivitu v rámci mobility v zahraničí. Táto podpora sa bude ponúkať predovšetkým prostredníctvom nástroja online jazykovej podpory Erasmus+ prispôsobeného jednotlivým sektorom, keďže elektronické učenie sa je pri výučbe jazykov veľmi výhodné z hľadiska prístupu a flexibility. V konkrétnych prípadoch, teda keď elektronické učenie sa nie je najlepším nástrojom na oslovenie cieľovej skupiny, sa budú ponúkať dodatočné formy jazykovej podpory,
 • virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže: táto akcia umožňuje usporiadať online medziľudské aktivity, ktorými sa podporuje medzikultúrny dialóg a rozvoj mäkkých zručností medzi jednotlivcami z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu. Uskutočňujú sa v malých skupinách a vždy ich moderuje vyškolený facilitátor.

Kľúčová Akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

Táto kľúčová akcia podporuje:

Partnerstvá pre spoluprácu vrátane:

 • kooperačných partnerstiev: základným cieľom kooperačných partnerstiev je umožniť organizáciám zvyšovať kvalitu a relevantnosť svojich aktivít, rozvíjať a posilňovať siete partnerov, a tým zvyšovať ich kapacitu spoločného pôsobenia na nadnárodnej a medzinárodnej úrovni, posilňovať internacionalizáciu svojich aktivít, a to prostredníctvom výmeny alebo vypracovania nových postupov a metód, ako aj výmeny a porovnávania nápadov,
 • malých partnerstiev: cieľom tejto akcie je rozšíriť prístup k programu pre malé subjekty a jednotlivcov, ktorých je v sektore školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a odborného vzdelávania a prípravy, ako aj v oblastiach mládeže a športu ťažké osloviť. Táto akcia, na ktorú sa organizáciám prideľuje menej grantových prostriedkov a ktorá má kratšie trvanie a jednoduchšie požiadavky na administratívu v porovnaní s kooperačnými partnerstvami, sa zameriava na oslovenie miestnych organizácií, nových účastníkov programu a menej skúsených organizácií, čím zmierňuje prekážky vstupu do programu, ktorým čelia organizácie s menšou organizačnou kapacitou,

Partnerstvá pre Excelentnosť vrátane:

 • európskych univerzít: táto akcia podporuje vznik aliancií inštitúcií vysokoškolského vzdelávania uplatňujúcich prístup zdola nahor, ktoré sa snažia o ambicióznejšiu cezhraničnú spoluprácu prostredníctvom vypracovania spoločných dlhodobých stratégií pre najkvalitnejšie vzdelávanie, výskum a inováciu na základe spoločnej vízie a spoločných hodnôt,
 • centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, táto akcia podporuje prístup „zdola nahor“ k excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, do ktorého sa zapájajú najrôznejšie miestne zainteresované strany umožňujúce inštitúciám odborného vzdelávania a prípravy rýchlo prispôsobiť poskytované zručnosti meniacim sa hospodárskym a sociálnym potrebám. Tieto centrá pôsobia v danom miestnom kontexte, vytvárajú ekosystémy zručností na zabezpečenie inovácie, regionálneho rozvoja a sociálnej inklúzie a zároveň spolupracujú s centrami excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave v iných krajinách prostredníctvom medzinárodných sietí spolupráce. Poskytujú príležitosti na počiatočnú odbornú prípravu mladých ľudí, ako aj ďalšie zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností medzi dospelými, a to prostredníctvom flexibilnej a včasnej ponuky odbornej prípravy, ktorá spĺňa potreby dynamického trhu práce, a to aj v kontexte zelenej a digitálnej transformácie,
 • učiteľských akadémií programu Erasmus+: všeobecným cieľom tejto akcie je vytvorenie európskych partnerstiev poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov na účely zriadenia učiteľských akadémií programu Erasmus+, ktoré budú rozvíjať európsky a medzinárodný rozmer vo vzdelávaní učiteľov. Akadémie budú podporovať viacjazyčnosť a kultúrnu rozmanitosť, rozvíjať vzdelávanie učiteľov v súlade s prioritami EÚ v politike vzdelávania a prispievať k cieľom európskeho vzdelávacieho priestoru,
 • akcie Erasmus Mundus: táto akcia je zameraná na posilnenie excelentnosti a celosvetovej internacionalizácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom študijných programov (na druhom stupni), ktoré spoločne realizujú a spoločne uznávajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v Európe, a ktoré sú prístupné aj pre inštitúcie v iných krajinách sveta,

Partnerstvá pre Inovácie vrátane:

 • aliancií pre inovácie: táto akcia sa zameriava na posilnenie strategickej spolupráce medzi kľúčovými aktérmi v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ako aj odborného vzdelávania a prípravy, podnikmi a oblasťou výskumu (tzv. vedomostný trojuholník), ktorej cieľom je posilnenie inovácie a modernizácie systémov vzdelávania a odbornej prípravy pri identifikovaní a zabezpečovaní správneho súboru zručností, vedomostí a kompetencií pre budúci dopyt na trhu práce v sektoroch a oblastiach strategického významu pre udržateľný rast a konkurencieschopnosť Európy,
 • výhľadových projektov: Táto akcia sa zameriava na posilnenie inovácie, tvorivosti a participácie, ako aj na sociálne podnikanie, v rôznych oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy. Budú sa ňou podporovať nápady s výhľadom do budúcnosti, ktoré vychádzajú z kľúčových európskych priorít a majú potenciál preniknúť do bežnej praxe, prispieť k zlepšeniu systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj výrazne inovovať metódy a postupy pri rôznych druhoch vzdelávania a aktívnej účasti na sociálnej súdržnosti Európy.

Projekty budovania kapacít vrátane:

 • projektov budovania kapacít v sektore vysokoškolského vzdelávania: touto akciou sa podporujú projekty medzinárodnej spolupráce založené na viacstranných partnerstvách medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách pridružených k programu a v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu. Ich cieľom je posilniť význam, kvalitu, modernizáciu a prístupnosť vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, aby bolo možné stimulovať udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj,
 • projektov budovania kapacít v oblasti odborného vzdelávania a prípravy: touto akciou v oblasti odborného vzdelávania a prípravy sa podporujú projekty medzinárodnej spolupráce založené na viacstranných partnerstvách medzi organizáciami pôsobiacimi v sektore OVP v členských štátoch EÚ, v tretích krajinách pridružených k programu a v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu. Ich cieľom je posilniť význam, prístupnosť a reakcieschopnosť inštitúcií a systémov OVP v tretích krajinách nepridružených k programu, aby bolo možné stimulovať udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj,
 • projektov budovania kapacít v oblasti mládeže: touto akciou sa podporuje spolupráca a výmena v oblasti mládeže medzi organizáciami v členských štátoch EÚ, tretích krajinách pridružených k programu a v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, a zahŕňa aktivity v rámci neformálneho vzdelávania so zameraním na zvyšovanie kapacít organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi mimo formálneho vzdelávania, a zároveň zabezpečuje aktívnu účasť mladých ľudí,
 • projektov budovania kapacít v oblasti športu: touto akciou sa budú podporovať projekty medzinárodnej spolupráce založené na viacstranných partnerstvách medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti športu v členských štátoch EÚ, v tretích krajinách pridružených k programu a v tretích krajinách nepridružených k programu. Ich cieľom je podporiť športové aktivity a politiky v tretích krajinách nepridružených k programu ako prostriedok na podporu hodnôt, ako aj vzdelávací nástroj na podporu osobnostného a sociálneho rozvoja jednotlivcov a budovanie súdržnejších komunít,

Neziskové športové podujatia: Táto akcia bude podporovať prípravu, organizáciu a nadväzujúce opatrenia týkajúce sa neziskových športových podujatí organizovaných buď v jednej krajine, alebo v niekoľkých krajinách neziskovými organizáciami alebo verejnými subjektmi pôsobiacimi v oblasti športu. Tieto podujatia budú mať za cieľ zviditeľniť športové akcie v rámci programu Erasmus+, ako aj zvyšovať informovanosť o úlohe športu pri propagácii sociálnej inklúzie, rovnakých príležitostí a zdraviu prospešných pohybových aktivít.

Online platformy ako Európska platforma školského vzdelávania (vrátane siete eTwinning), Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe (EPALE)Európsky portál pre mládež budú ponúkať virtuálny priestor na spoluprácu, databázy na hľadanie partnerov, spoločenstvá praxe a ďalšie online služby pre učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou, tvorcov politík a iných odborníkov z praxe, ako aj žiakov, mladých ľudí a vzdelávajúcich sa dospelých v Európe aj mimo nej.

Kľúčová Akcia 3 – Podpora rozvoja politiky a spolupráce

Táto kľúčová akcia podporuje:

Akciu Európska mládež spolu, ktorá je zameraná na mládežnícke organizácie na miestnej úrovni, ako aj na väčšie organizácie, a podporuje cezhraničné partnerstvá. Aktivity v rámci tejto akcie by mali prispievať k zvyšovaniu počtu oslovených mladých ľudí, aby sa zabezpečila rôznorodosť názorov, a mali by sa dostať k širokému spektru mladých ľudí v mládežníckych organizáciách, ale aj mimo nich, vrátane mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Mali byť zahŕňať najrôznejšie tradičné aj digitálne kanály a uľahčovať rozvoj partnerstiev a sietí, ktorými sa miestnym MVO a mládežníckym hnutiam umožňuje účasť a prístup.

Táto kľúčová akcia sa okrem toho vzťahuje na:

 • akcie zamerané na prípravu a podporu realizácie politického programu EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu vrátane sektorových programov v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, škôl a vzdelávania dospelých, a to najmä uľahčovaním riadenia a fungovania otvorených metód koordinácie,
 • vykonávanie experimentovania v oblasti európskych politík, ktoré vedú subjekty verejného sektora na vysokej úrovni a ktoré zahŕňa skúšky v teréne zamerané na politické opatrenia vo viacerých krajinách a je založené na spoľahlivých metódach hodnotenia. V súlade so stratégiou EÚ pre mládež sa bude poskytovať aj finančná podpora štruktúram oživujúcim národné pracovné skupiny, ktoré zriaďujú jednotlivé vnútroštátne orgány v rámci dialógu EÚ s mládežou na národnej úrovni,
 • akcie zamerané na získavanie dôkazov a vedomostí o systémoch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeži a športu, ako aj o politikách na národnej a európskej úrovni s cieľom uľahčiť premyslenú tvorbu politík. Získavanie dôkazov a analýzy sa budú vykonávať prostredníctvom celoeurópskych alebo medzinárodných prieskumov a štúdií, ako aj tematických a odborných znalostí týkajúcich sa jednotlivých krajín,
 • akcie, ktorými sa uľahčuje transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií, ako aj prenos kreditov, v záujme lepšieho zabezpečenia kvality, podpory potvrdzovania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a riadenia a usmerňovania zručností. Do tejto oblasti bude patriť aj podpora vnútroštátnych a európskych orgánov alebo sietí, ktoré uľahčujú výmeny v rámci Európy, ako aj rozvoj flexibilných vzdelávacích dráh medzi rôznymi oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže v prostredí formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa,

Akcie, ktorými sa posilňuje dialóg o politike so zainteresovanými stranami v Európskej únii aj mimo nej, napr. prostredníctvom konferencií, podujatí a iných aktivít, do ktorých sa zapájajú tvorcovia politík, odborníci z praxe a ďalšie zainteresované strany v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, s cieľom zvyšovať informovanosť o príslušných európskych politických programoch a propagovať Európu ako vynikajúce miesto na štúdium a výskum,

 • spoluprácu s medzinárodnými organizáciami s vysoko uznávanou odbornosťou a analytickými kapacitami (napr. OECD a Rada Európy) s cieľom posilniť vplyv a pridanú hodnotu politík v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Akcie Jean Monnet

V rámci akcií Jean Monnet sa podporujú:

 • akcia Jean Monnet v sektore vysokoškolského vzdelávania: touto akciou sa podporujú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v Európe aj mimo nej pri propagovaní učenia a výskumu v oblasti európskej integrácie a pri propagovaní diskusií o politike a výmeny informácií o politických prioritách Únie medzi akademickou obcou a tvorcami politík. Podporujú sa tieto čiastkové akcie: moduly Jean Monnet: krátkodobé vyučovacie programy v jednom alebo vo viacerých odboroch štúdií o Európskej únii; katedry Jean Monnet: dlhodobejšie učiteľské posty so špecializáciou na štúdiá o Európskej únii pre jednotlivých univerzitných profesorov; centrá excelentnosti Jean Monnet: kontaktné miesta na získavanie vedomostí vysokokvalifikovaných odborníkov v rôznych odboroch európskych štúdií, ako aj na rozvoj nadnárodných aktivít a štrukturálnych prepojení s akademickými inštitúciami v iných krajinách, 
 • akcia Jean Monnet v iných sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy: touto akciou sa propagujú vedomosti o Európskej únii v školách a inštitútoch odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v členských štátoch EÚ a tretích krajinách pridružených k programu. Jej cieľom je ponúknuť príležitosti pre poskytovateľov vzdelávania na prípravu a poskytovanie obsahu učiacim sa, pre poskytovateľov odbornej prípravy učiteľov, aby mohli podporovať učiteľov metodikami a aktualizovanými vedomosťami o Európskej únii a propagovať diskusiu a výmeny informácií o učení predmetov týkajúcich sa Európskej únie medzi predstaviteľmi škôl a odborného vzdelávania a prípravy a zainteresovanými stranami. Podporujú sa tieto čiastkové akcie: odborná príprava učiteľov: vypracovanie a ponúkanie štruktúrovaných návrhov odbornej prípravy v predmetoch týkajúcich sa EÚ učiteľom; iniciatíva učenia sa o EÚ: zabezpečovanie prehlbovania vedomostí v oblasti všeobecného vzdelávania a odbornej prípravy (ISCED 1 – 4),
 • diskusia o politike Jean Monnet: siete Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania, si budú v súlade so špecifickou témou súvisiacou s prioritou Komisie organizovať partnerský zber, výmenu a diskusie o výsledkoch výskumu, obsahu kurzov a skúsenostiach či produktoch (štúdiách, článkoch, obsahu kurzov atď.). Siete pre iné oblasti odborného vzdelávania a prípravy, výmena osvedčených postupov a skúseností pri spoločnej výučbe so skupinou krajín,
 • podpora určených inštitúcií: akcia podporuje inštitúcie presadzujúce cieľ európskeho záujmu, ktoré Únii, ako aj jej členským štátom a občanom poskytujú vysokokvalitné služby v konkrétnych prioritných predmetoch štúdií. K hlavným aktivitám a osvetovým činnostiam týchto inštitúcií patria výskum vrátane získavania údajov a ich analýzy na prípravu budúcich politík, prezenčná a online výučba budúcich zamestnancov medzinárodných organizácií a štátnych zamestnancov, a to najmä v právnickej a riadiacej oblasti, organizovanie podujatí týkajúcich sa prioritných otázok Únie a šírenie konkrétnych výsledkov a všeobecných informácií verejnosti.