Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kes viib Programmi „Erasmus+“ ellu?

Euroopa Komisjon

Lõppkokkuvõttes vastutab programmi „Erasmus+“ rakendamise eest Euroopa Komisjon. Komisjon haldab jooksvalt programmi eelarvet ning määrab kindlaks selle prioriteedid, eesmärgid ja kriteeriumid. Peale selle juhib ja jälgib komisjon programmi üldist elluviimist, järelmeetmeid ja hindamist Euroopa tasandil. Samuti kannab Euroopa Komisjon üldist vastutust nende struktuuride järelevalve ja koordineerimise eest, kes vastutavad programmi elluviimise eest riigi tasandil.

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)

Euroopa tasandil vastutab programmi „Erasmus+“ teatavate meetmete elluviimise eest Euroopa Komisjoni alla kuuluv Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA). EACEA viib programmi ellu otsese eelarve täitmise raames. Käesolevas juhendis sisalduva teabe kõrval tasub tutvuda juhendis käsitletavate ja rakendusameti hallatavate meetmetega seotud konkursikutsete dokumentide ja taotlusvormidega, mis avaldatakse rahastus- ja hankeportaalis: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Rakendusamet vastutab projektide haldamise eest kogu projekti kestel alates programmi tutvustamisest, toetustaotluste hindamisest ja projektide elluviimise jälgimisest kuni projektide ja programmi tulemuste levitamiseni. Samuti on rakendusameti ülesanne avaldada spetsiaalseid konkursikutseid, mis on seotud programmi teatavate meetmega, mida käesolevas juhendis ei käsitleta.

Euroopa Komisjon vastutab rakendusameti kaudu ka alljärgneva eest:

 • uuringute korraldamine programmiga toetatavates valdkondades;
 • uuringute läbiviimine ja tõendusmaterjalile tuginev tegevus võrgustiku Eurydice kaudu;
 • programmi nähtavuse ja süsteemse mõju suurendamine, levitades ja rakendades programmi tulemusi;
 • lepinguliste küsimuste haldamine ning programmist „Erasmus+“ toetatavate asutuste ja võrgustike rahastamine;
 • programmi raames teenuste pakkumiseks korraldatavate hankemenetluste haldamine. 

Riiklikud Bürood

Programmi „Erasmus+“ viiakse ellu peamiselt kaudse eelarve täitmise raames, mis tähendab seda, et Euroopa Komisjon on eelarve täitmise ülesanded delegeerinud riiklikele büroodele. Selle lähenemisviisi aluseks on põhimõte tuua programm „Erasmus+“ võimalikult lähedale programmi toetusesaajatele ning võtta arvesse riikide haridus-, koolitus- ja noorsootöösüsteemide mitmekesisust. Selleks on iga ELi liikmesriik või programmiga liitunud kolmas riik määranud ühe või mitu riiklikku büroo (kontaktandmed on kättesaadavad aadressil https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_et). Need riiklikud bürood edendavad ja rakendavad programmi riigi tasandil ning toimivad ühelt poolt Euroopa Komisjoni ja teiselt poolt kohaliku, piirkondliku ja riigi tasandi osalevaid organisatsioone ühendava lülina. Riiklike büroode ülesanded on järgmised:   

 • anda programmi „Erasmus+“ kohta asjakohast teavet; 
 • korraldada oma riigis rahastatavate projektitaotluste puhul õiglane ja läbipaistev valikumenetlus;
 • jälgida ja hinnata oma riigis programmi elluviimist;
 • pakkuda projektitaotluste esitajatele ja osalevatele organisatsioonidele tuge kogu projekti kestel;
 • teha tõhusat koostööd kõikide riiklike büroode võrgustikuga ja Euroopa Komisjoniga;
 • tagada programmi nähtavus ning seda suurendada;
 • edendada programmi tulemuste levitamist ja kasutamist kohalikul ning riigi tasandil.

Peale selle on riiklikel büroodel poliitika väljatöötamist ja programmi „Erasmus+“ kvaliteetset elluviimist silmas pidades oluline vahendav roll, sest nad

 • viivad väljaspool projekti haldamisega seotud ülesandeid ellu projekte ja tegevust, näiteks koolitus- ja koostöötegevust ning võrgustikutegevust, millega toetatakse programmi kvaliteetset elluviimist ja/või ajendatakse poliitilist arengut programmiga toetatavates valdkondades;
 • tagavad toetava suhtumise uutesse tulijatesse, vähemate kogemustega organisatsioonidesse ja vähemate võimalustega sihtrühmadesse, et kõrvaldada tõkked, mis ei lase neil isikutel programmis täielikult osaleda;
 • otsivad võimalusi teha koostööd väliste asutuste ja riiklike asutustega, et suurendada programmi mõju vastavates tegevusvaldkondades nii oma riigis kui ka kogu Euroopa Liidus.

Riiklike büroode poolse toetava lähenemisviisi eesmärk on juhendada potentsiaalseid taotlejaid ja programmi toetusesaajaid läbi kõikide etappide, alates esimesest kokkupuutest programmiga ning taotlemisprotsessi ja projekti elluviimise ajal kuni projekti lõpliku hindamiseni. See lähenemisviis on kooskõlas valikumenetluse õigluse ja läbipaistvuse põhimõtetega. Lähtutakse seisukohast, et kõikidele võrdsete võimaluste tagamiseks tuleb programmi sihtrühmadele pakkuda abi nende vajaduste järgi kujundatud nõustamis-, seire- ja juhendamissüsteemide kaudu.

Programmi „Erasmus+“ riiklike büroode hallatavate meetmetega seotud asjaomased konkursikutsed avaldatakse programmi „Erasmus+“ [fn]veebisaidil[ft/]https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_et.[/fn] ning riiklikud bürood teatavad neist oma veebisaitidel.

Kes Programmi elluviimises veel osalevad?

Eespool nimetatud asutuste kõrval panustavad programmi „Erasmus+“ elluviimisse oma eksperditeadmistega alljärgnevad teabekeskused ja teabeametid, platvormid ning teadmus- ja eksperdivõrgustikud.

SALTO Teabekeskused

SALTO teabekeskuste eesmärk on aidata parandada programmi „Erasmus+“ kvaliteeti ja suurendada selle mõju süsteemi tasandil, pakkudes konkreetsete valdkondade eksperditeadmisi, ressursse, teavet ja koolitustegevust programmi „Erasmus+“ riiklikele büroodele ning teistele haridus-, koolitus- ja noorsootöö valdkonnas tegutsejatele. Muu hulgas hõlmavad need tegevused koolituskursuste, seminaride, õpikodade, õpikäikude, foorumite ning koostööd ja partnerlust soodustava tegevuse korraldamist programmi „Erasmus+“ prioriteetsetel teemadel.

Iga SALTO teabekeskus võib täielikult katta programmi kõik valdkonnad või ainult mõned. SALTO teabekeskused võivad oma tegevuse ulatusest olenevalt keskenduda kas konkreetsetele teemadele või piirkondadele (idapartnerluse riigid ja Venemaa, Vahemere lõunaosa ning Lääne-Balkani riigid) või toetustele (Euroopa solidaarsuskorpus, koolitus- ja koostöötegevus). Piirkondlikud SALTO teabekeskused hõlmavad näiteks ainult noortevaldkonna meetmeid.

Lisaks sellele annavad SALTO teabekeskused SALTO veebisaitide kaudu juurdepääsu mitmesugustele veebipõhistele vahenditele ja andmebaasidele, nagu Euroopa koolituskalendris esitatud ülevaade noorsootöötajatele kättesaadavatest Euroopa koolitustegevustest, haridusalase tegevuse vahendid ja meetodid, veebiõppe võimalused, noorsoovaldkonna koolitajate ja tugiisikute andmebaas ning võimalus otsida partnerorganisatsioone. Samuti on SALTO teabekeskuste ülesanne jälgida ja tutvustada programmi saavutusi, kogemusi ja õppetunde oma konkreetsetes valdkondades.

Programmi „Erasmus+“ valdkonnnaüleseid prioriteete toetavad SALTO teabekeskused

Kooskõlas programmi „Erasmus+“ valdkonnaüleste prioriteetidega toetab neli SALTO teabekeskust alljärgnevaid prioriteete.

SALTO – Kaasamine ja Mitmekesisus

Kaasamise ja mitmekesisuse prioriteedi toetamiseks kõigis programmivaldkondades teevad koostööd kaks SALTO teabekeskust: neist üks tegutseb haridus- ja koolitusvaldkonnas ning teine noortevaldkonnas.

Nende SALTO teabekeskuste missioon on edendada programmi „Erasmus+“ projektide kvaliteeti ja mõju, et suurendada programmi kaasavust ja mitmekesisust.

Konkreetsemalt toimivad need SALTO keskused ka tõenduspõhiste teadmiste keskustena ja erapooletute vahendajatena, tuginedes oma programmijuhtimise alasele asjatundlikkusele ning kaasamise ja mitmekesisuse valdkonnas omandatud kogemustele. See tähendab, et konkreetses teemavaldkonnas lisatakse järjepidevalt programmi rakendamisel saadud teadmisi ja kogemusi ning suunatakse need koostöös riiklike büroode võrgustiku ja komisjoniga sobivate platvormide kaudu programmi arendamisse. Peale selle toetavad need SALTO keskused riiklikke büroosid programmi elluviimisel, rakendades asjakohased poliitilised otsused (nt nõukogu järeldused/resolutsioonid), vastastikuse õppimise tulemused ning kaasamise ja mitmekesisuse prioriteeti käsitlevad otsused.

Kaasamise ja mitmekesisuse prioriteeti taotlevate SALTO keskuste põhiülesanded on järgmised:

 • edendada programmi „Erasmus+“ projektide ja tegevuste kvaliteeti ja mõju, keskendudes kaasamise ja mitmekesisuse prioriteedile;
 • aidata optimeerida programmi „Erasmus+“ kaasamise ja mitmekesisuse prioriteedi elluviimist, seiret ja järelmeetmeid haridus- ja koolitusvaldkonnas;
 • täita olulist rolli ja juhendada riiklikke büroosid kaasamise ja mitmekesisuse prioriteedile keskenduvate projektide analüüsimisel ja mõju hindamisel haridus- ja koolitusvaldkonnas.

SALTO – rohepööre ja kestlik areng

Rohepöörde ja kestliku arengu prioriteeti taotlev SALTO teabekeskus hõlmab kõiki programmi „Erasmus+“ valdkondi ja aitab programmide abil kaasa kliimamuutustest tulenevate probleemide lahendamisele, tegeledes meetmete raames kliima- ja keskkonnateemadega.

See SALTO keskus toetab keskkonnakaitse, kestlikkuse ja kliimamuutuste vastu võitlemise prioriteedi elluviimist uute programmide raames kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe ja kliimapaktiga, toetades Euroopa haridusruumi meetmeid kliimat ja kestlikkust käsitleva hariduse valdkonnas ning andes otsese panuse ELi noortestrateegias sisalduvast 11st Euroopa noorte eesmärgist ühe (kestlik roheline Euroopa) saavutamisse. Rohepöörde ja kestliku arengu prioriteeti taotleva SALTO keskuse põhiülesanded on järgmised:

 • edendada programmi „Erasmus+“ projektide ja tegevuste kvaliteeti ja mõju, keskendudes kestlikkusele ja kliimamuutuste vastu võitlemisele;
 • aidata optimeerida programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmi keskkonnakaitse, kestlikkuse ja kliimamuutuste vastase võitluse prioriteedi elluviimist, seiret ja järelmeetmeid;
 • täita olulist rolli ja juhendada riiklikke büroosid programmide keskkonnakaitse, kestlikkuse ja kliimamuutuste vastu võitlemise prioriteedile keskenduvate projektide analüüsimisel ja mõju hindamisel.

SALTO – digimõõde

Digimõõtme prioriteeti taotlev SALTO teabekeskus hõlmab kõiki programmi „Erasmus+“ valdkondi ning toetab digiõppe tegevuskava ja noori käsitlevate põhiliste poliitikadokumentide kohaselt Erasmuse ja Euroopa solidaarsuskorpuse üldprioriteedi ehk digimõõtme elluviimist, edendades pidevalt digiõppe ja digitaalsete aspektide kvaliteeti noorte valdkonnas. See keskus toimib tõenduspõhiste teadmiste keskusena digiõppe ja noorte valdkonnas ning suunab enda pädevusse kuuluvas valdkonnas teadmisi nii programmide väljatöötamisse kui ka poliitika kujundamisse. Digimõõtme prioriteeti taotleva SALTO teabekeskuse põhiülesanded on järgmised:

 • edendada programmide projektide ja tegevuste kvaliteeti ja mõju, keskendudes digimõõtme prioriteetidele;
 • aidata optimeerida programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmi digiõppe ja noorte prioriteetide elluviimist, seiret ja järelmeetmeid;
 • täita olulist rolli ja juhendada riiklikke büroosid programmide digimõõtme prioriteetidele keskenduvate projektide analüüsimisel ja mõju hindamisel, mis toetaks ka poliitika- ja sidusrühmade foorumeid ning eelkõige Euroopa digiõppe keskust.

SALTO – osalemine ja teave

SALTO osalemise ja teavitamise keskus hõlmab kõiki Erasmus+ programme ning paneb paika strateegilised ja innovaatilised tegevused, millega toetatakse aktiivset osalemist demokraatias, sealhulgas:

 • suuniste väljatöötamine taotlejatele ja toetusesaajatele, eelkõige selleks, et soodustada noorte kaasamist demokraatlikesse otsustusprotsessidesse ning noorte osalemist kodaniku- ja ühiskonnaelus vabatahtliku tegevuse või noorteorganisatsioonides tegutsemise kaudu;
 • kõigile riiklikele büroodele suuniste andmine ja toetuse pakkumine seoses nüüdisaegsete strateegiatega, et jõuda suurema arvu noorteni, tõsta teabetegevuse kvaliteeti, mõju ja kaasavust ning edendada projektitulemuste kestlikkust ja ülekantavust.

Lisaks nendele SALTO keskustele aitavad kaks valdkonnapõhist SALTO teabekeskust arendada riiklike büroode ja toetust saavate organisatsioonide suutlikkust teha programmiga „Erasmus+“ seotud tööd, hõlbustades riikidevahelist koostööd, võrgustike loomist ja vastastikust õppimist riiklike büroode ja eri sidusrühmade vahel, peamiselt koolitus- ja koostöötegevuse kaudu.

Koolitus- ja koostöötegevust korraldavad programmi „Erasmus+“ riiklikud bürood, et luua lisaväärtust ja parandada programmi „Erasmus+“ üldist kvaliteeti. Koolitus- ja koostöötegevus võib hõlmata õpikodasid, seminare ja muud liiki üritusi või tegevusi (nt teadusuuringud), mis keskenduvad hea tava ja saadud kogemuste jagamisele ning pakuvad programmi „Erasmus+“ sidusrühmadele võrgustikutöö võimalusi. Eelkõige aitavad kontaktide loomise seminarid programmi uutel osalejatel leida tõhusalt partnereid. Koolitus- ja koostöötegevuses võivad osaleda nende asutuste esindajad, kes juba osalevad programmis „Erasmus+“ või kavatsevad programmi raames toetust taotleda.

SALTO – koolitus ja koostöö haridus- ja koolitusvaldkonnas

 • Pakub platvormi, et toetada Euroopa koolitus- ja koostöötegevust; 
 • aitab sidusrühmadel muu hulgas arendada oma organisatsioonide suutlikkust programmi „Erasmus+“ võimaluste paremaks kasutamiseks;
 • aitab jagada parimaid tavasid Euroopa riikides, leida partnereid või suurendada oma projektide mõju Euroopa tasandil.

Lisateave on kättesaadav aadressil www.salto-et.net

SALTO – koolitus ja koostöö noortevaldkonnas

Koolitusele ja koostööle suunatud SALTO teabekeskus keskendub strateegiliste ja uuenduslike meetmete väljatöötamisele, et tagada üldine kvaliteetne lähenemine noortevaldkonna koolitusstrateegiatele ja tegevustele ning noorsootöös mitteformaalse ja informaalse õppe tunnustamine kogu Euroopas, sealhulgas järgmise tegevuse kaudu:

 • protsesside, tegevuste ja vahendite väljatöötamine ja rakendamine noortepassi strateegia raames, et toetada ja edendada mitteformaalse ja informaalse õppega seotud tegevuste ning noorsootöö tunnustamist ja valideerimist;
 • protsesside, tegevuste ja vahendite väljatöötamine ja rakendamine noortevaldkonna Euroopa koolitusstrateegia raames, et toetada Euroopa noorsootöö suutlikkuse suurendamist ja kvaliteedi arendamist;
 • noorteprojektide kvaliteedi parandamine koolituskursuste, töövahendite ning praktiliste väljaannete ja suuniste abil;
 • riiklike büroode töötajate toetamine teadmushalduse ja personalikoolitusega.

Noortevaldkonna piirkondlikud SALTO teabekeskused

Kolm piirkondlikku SALTO keskust, nimelt SALTO Kagu-Euroopa teabekeskus, SALTO Ida-Euroopa ja Kaukaasia piirkonna teabekeskus ning SALTO Euroopa Vahemere piirkonna teabekeskus edendavad strateegilist ja uuenduslikku koostööd ELi liikmesriikidest ja programmiga liitunud kolmandatest riikidest, samuti programmivälistest kolmandatest riikidest pärit sidusrühmade vahel programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmi raames ning eesmärgiga

 • tõsta veelgi projektide ja partnerluste kvantiteeti, kvaliteeti ja mõju;
 • toetada noorsootööd ja noorsoopoliitika arendamist programmivälistes kolmandates riikides, st vastavalt Lääne-Balkani riikides, idapartnerluse riikides ja Venemaal ning Vahemere lõunapiirkonna riikides.

Vt ka: www.salto-et.net and www.salto-youth.net

Teabeametid

Programmi „Erasmus+“ Riiklikud Ametid

Programmi „Erasmus+“ riiklikud ametid aitavad komisjonil, rakendusametil ja kohalikel ametiasutustel viia programmi „Erasmus+“ ellu teatavates kolmandates riikides, mis ei ole programmiga liitunud (Lääne-Balkani riigid, idanaabruse riigid, Vahemere lõunapiirkonna riigid, Kesk-Aasia riigid). Need ametid tegutsevad nendes riikides koordinatsioonikeskustena sidusrühmade jaoks, kes osalevad programmis „Erasmus+“ kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe, noorte- ja spordivaldkonnas. Ametid aitavad suurendada teadlikkust programmi „Erasmus+“ rahvusvahelisest mõõtmest ning selle nähtavust, asjakohasust, tulemuslikkust ja mõju.

Programmi „Erasmus+“ riiklike ametite ülesanne on:

 • anda teavet programmi „Erasmus+“ meetmete kohta, mis on asjaomasele riigile osalemiseks avatud (sh kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe, noorte- ja spordivaldkonnas, kui see on asjakohane);
 • nõustada ja aidata potentsiaalseid taotlejaid;
 • koordineerida kohaliku kõrgharidusreformi eksperdirühma tegevust;
 • anda oma panus uuringutesse ja ettevõtmistesse;
 • toetada poliitikadialoogi;
 • hoida kontakti kohalike omavalitsuste ja ELi delegatsioonidega;
 • jälgida oma riigis eespool nimetatud valdkondade poliitika arengut.

Programmi „Erasmus+“ Riikide Koordinatsioonikeskused

Teatavates programmivälistes kolmandates riikides (Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Sahara-taguse Aafrika, Lähis-Ida, Aasia ja Vaikse Ookeani piirkonna riigid) toetab komisjoni, rakendusametit ja kohalikke ametiasutusi riikide koordinatsioonikeskuste võrgustik, mille raames pakutakse suuniseid, praktilist teavet ja abi kõigis küsimustes, mis on seotud programmis „Erasmus+“ osalemisega kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe, noorte- ja spordivaldkonnas. Need keskused tegutsevad kontaktasutustena, kes suhtlevad asjaomase riigi sidusrühmadega ning aitavad parandada teadlikkust programmist „Erasmus+“, selle nähtavust, asjakohasust, tulemuslikkust ja mõju rahvusvahelisel tasandil.

Riiklikud Akadeemilise Tunnustamise Infokeskused (NARIC)

NARIC võrgustikust saab teavet teistes Euroopa riikides saadud diplomite ja läbitud õppeperioodide tunnustamise kohta ning nõu seoses välismaiste akadeemiliste diplomitega riikides, kus tegutseb vastav infokeskus. Võrgustikust saavad eksperdinõu kõik need, kes suunduvad töötamiseks või haridustee jätkamiseks välismaale, ent samuti haridusasutused, üliõpilased, nõustajad, vanemad, õpetajad ja potentsiaalsed tööandjad.

Euroopa Komisjon toetab NARIC võrgustiku tegevust riikidevahelise teabe ja kogemuste vahetamisega, heade tavade väljaselgitamisega, asjaomase valdkonna süsteemide ja poliitikapõhimõtete võrdleva analüüsiga ning ühise hariduspoliitika jaoks oluliste küsimuste arutamise ja analüüsimisega.

Lisateavet leiab aadressilt https://www.enic-naric.net/

Eurodeski võrgustik

Eurodeski võrgustik pakub noortele ja noortega töötavatele isikutele teavet, mis käsitleb Euroopa võimalusi haridus-, koolitus- ja noortevaldkonnas ning noorte kaasamist Euroopa tegevusse.

Eurodeski võrgustik, mis on esindatud kõikides ELi liikmesriikides ja programmiga liitunud kolmandates riikides ning mida koordineerib Euroopa tasandil Brüsselis asuv keskbüroo, vastab teabenõuetele, pakub teavet rahastamise kohta, korraldab üritusi ning koostab väljaandeid. Võrgustik aitab ka elavdada Euroopa Noorteportaali tegevust.

Euroopa Noorteportaali kaudu pakutakse Euroopa ja riigi tasandi teavet ning võimalusi, mis võivad huvi pakkuda Euroopas elavatele, õppivatele või töötavatele noortele. Teavet jagatakse 28 keeles.

Euroopa Noorteportaal asub aadressil http://europa.eu/youth/. Lisateavet Eurodeski kohta leiab aadressil https://www.eurodesk.eu.

Otlas – noortevaldkonna organisatsioonidele ette nähtud vahend partnerite leidmiseks

SALTO-YOUTHi teabekeskused on muu hulgas välja töötanud noortevaldkonna organisatsioonidele koostööpartnerite leidmiseks ette nähtud keskse veebipõhise vahendi Otlas ning haldavad seda. Organisatsioonid saavad Otlases registreerida oma kontaktandmed ja huvipakkuvad valdkonnad ning võivad samuti esitada projektiideede elluviimiseks üleskutseid partnerite leidmiseks.

Lisateavet leiab aadressilt  www.salto-youth.net/otlas või https://www.otlas.eu/

Platvormid ja vahendid

Programmi „Erasmus+“ Projektitulemuste Platvorm

Programmi „Erasmus+“ projektitulemuste platvormil saab tutvuda kõikide programmist „Erasmus+“ rahastatud projektide teabe ja tulemustega. Ulatuslik teave programmi „Erasmus+“ alusel ellu viidud projektide, nende tulemuste ja saadud kogemuste kohta on organisatsioonidele hea inspiratsiooniallikas. 

Platvormil kuvatav projektiteave ja -tulemused peavad olema täielikult kooskõlas isikuandmete valdkonnas kehtivate eeskirjade ja õigusnormidega. Selle eest vastutavad eeskätt projektide toetusesaajad riiklike büroode projektiametnike järelevalve all.

Projekte saab otsida märksõna, põhimeetme, aasta, riigi, teema, tulemuste liigi jms alusel. Otsinguid on võimalik salvestada ja pidevalt ajakohastada, et teha eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumide alusel kindlaks kõige uuemad projektid. Esile on tõstetud poliitilisest asjakohasusest, mõjususest ja teabevahetusega seotud potentsiaalist lähtudes valitud hea tava projektid.

Programmi „Erasmus+“ projektitulemuste platvorm on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Euroopa koolihariduse platvorm (ESEP) ja eTwinning

Euroopa koolihariduse platvorm on kõikide koolihariduse sektori sidusrühmade – koolitöötajate, teadlaste, poliitikakujundajate ja teiste spetsialistide – kohtumispaik, mis hõlmab kõiki tasemeid alates alusharidusest ja lapsehoiust kuni alg- ja keskkoolini, sealhulgas esmakutseõpet.

Sellel platvormil tegutseb ka eTwinning, st kõikidele õpetajatele ja koolitöötajatele mõeldud kogukond, mille turvalisele keskkonnale on juurdepääs vaid riiklike tugiorganisatsioonide eelkontrolli läbinud töötajatel. Osalejad saavad osa võtta paljudest tegevustest: projektide elluviimine teiste koolide ja klassidega, arutelud kolleegidega ja erialaste võrgustike loomine, mitmesugustes kutsealase arengu võimalustes kaasalöömine (internetis ja kohapeal).

eTwinningus osalevad õpetajad ja koolid saavad tuge riiklikult tugiorganisatsioonilt. Tegemist on riigi pädeva asutuse määratud organisatsiooniga, kes abistab koole registreerimisel, partnerite leidmisel ja projekti elluviimisel, edendab eTwinningu kasutamist, annab välja auhindu ja kvaliteedimärke ning korraldab õpetajatele täienduskoolitust.

Riiklike tugiorganisatsioonide tegevust koordineerib keskne kasutajatugi, kes vastutab ka Euroopa koolihariduse platvormi arendamise ja õpetajate täienduskoolituse korraldamise eest Euroopa tasandil.

Euroopa koolihariduse platvormile ja eTwinningu keskkonnal saab juurdepääsu aadressil https://school-education.ec.europa.eu/

Täiskasvanuõppe Elektrooniline Platvorm (EPALE)

Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm (EPALE) on programmi „Erasmus+“ raames rahastatav Euroopa Komisjoni algatus. Platvorm on avatud õpetajatele, haridustöötajatele, koolitajatele ja vabatahtlikele, ent samuti poliitikakujundajatele, teadlastele, ajakirjanikele, õppejõududele ja teistele täiskasvanuharidusega seotud isikutele.

Platvorm pakub valdkonnauudiseid ja interaktiivseid võrgustikke, võimaldades kasutajatel luua sidemeid teiste kasutajatega üle kogu Euroopa, osaleda aruteludes ja vahetada häid tavasid. Paljude vahendite ja sisu seast leiab EPALEst huvipakkuvaid vahendeid programmi „Erasmus+“ (potentsiaalsetele) toetusesaajatele, näiteks:

 • kursuste ja sündmuste kalender;
 • koostööpartneri otsingu tööriist, mis on kasulik selleks, et leida koostööpartnereid ELi rahastatava projekti ettevalmistamiseks või leida või pakkuda töövarjutamise võimalusi;
 • kursuste kataloog, kust külastajad leiavad mitmesuguseid veebipõhiseid ja kohapealseid kursusi;
 • praktikakogukonnad pakuvad lisavõimalust sarnase huviga inimeste ja organisatsioonidega suhtlemiseks;
 • koostöökeskkonnad, kus projektipartnerid saavad oma projekti välja töötada turvalises keskkonnas;
 • Erasmus+Space – töökindel ja turvaline vahend eeskätt programmi „Erasmus+“ 1. ja 2. põhimeetme alusel rahastatavate projektide koordinaatoritele ja nende partneritele, et viia ellu põimitud õpirännet/koostööd, hallata projekti ning levitada tulemusi;
 • ressursikeskus, kus projektide toetusesaajad saavad kasulikke materjale, millest oma töös lähtuda, ja/või üles laadida artikleid, aruandeid, käsiraamatuid ja muid materjale, mis on nende projekti käigus või nende organisatsiooni koostatud, pakkudes seega lisavõimalust tulemusi levitada;
 • blogi, kus projektides osalejad saavad oma kogemusi jagada või oma tulemusi tutvustavaid videoid üles laadida mitteametlikul ja dünaamilisel viisil.

ELi vahenditest rahastatavates projektides osalejaid innustatakse jagama platvormil teavet oma tegevuste ja tulemuste kohta blogipostituste, uudiste, sündmuste ning muud liiki tegevuse kaudu.

Platvormi haldavad keskne tugimeeskond ning ELi liikmesriikides ja programmiga liitunud kolmandates riikides tegutsevate riiklike tugiorganisatsioonide võrgustik, kelle ülesanne on selgitada välja huvipakkuv teave ning julgustada sidusrühmi andma platvormi oma panus ja seda kasutama.

EPALE leiab aadressilt https://epale.ec.europa.eu/.

Eneseanalüüs Tulemusliku õppimise Kohta, Soodustades Innovatsiooni Haridustehnoloogia kaudu (SELFIE)

SELFIE (eneseanalüüs tulemusliku õppimise kohta, soodustades innovatsiooni haridustehnoloogia kaudu) on tasuta pakutav mitmekeelne veebipõhine eneseanalüüsivahend, mis aitab üldharidus- ja kutseõppeasutustel arendada oma digisuutlikkust.

Vahendiga SELFIE for Schools kogutakse anonüümselt õpilaste, õpetajate ja koolijuhtide arvamusi tehnoloogia kasutamise kohta konkreetses koolis. Selleks tuleb vastata lühikestele väidetele ja küsimustele lihtsal viiepallilisel skaalal. Nende sisendite alusel koostab töövahend aruande ehk hetkepildi (justkui selfie) kooli tugevatest ja nõrkadest külgedest tehnoloogia kasutamisel. SELFIEt saavad kasutada põhi-, kesk ja kutsekoolid nii Euroopas kui ka mujal ning see on kättesaadav rohkem kui 30 keeles. Seda saavad kasutada kõik koolid, mitte ainult need, kellel on arenenud taristu ja kes kasutavad tehnoloogiat palju.

COVID-19 pandeemia tingimustes on märkimisväärselt suurenenud kaugtööd ja -õpet võimaldava digitehnoloogia kasutamine, sealhulgas kutsehariduse ja -õppe valdkonnas. Samuti on ilmnenud, et äriühingutes on nendes tingimustes keeruline säilitada töölõppimist, mistõttu on veelgi olulisem suurendada kutsehariduse ja -õppe valdkonna õpetajate ning äriühingusiseste koolitajate dialoogi digitaalsete vahendite kaudu.

Digiõppe tegevuskava raames on õpetajatele kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav uus vahend („SELFIE for Teachers“), mis võimaldab õpetajatel iseseisvalt hinnata oma digipädevust ja kindlustunnet digitehnoloogia kasutamisel ning saada kiiret tagasisidet oma tugevate ja arendamist vajavate külgede kohta. Vahendit on võimalik kasutada ka rühmaviisiliselt ning töötada välja koolituskava.

2021. aasta oktoobris käivitati uus töölõppimise abivahend SELFIE („SELFIE for WBL“) kõigis ametlikes ELi keeltes. See aitab viia kutseharidus- ja õppeasutused kokku äriühingutega, et arutada üheskoos kõige tõhusamaid viise digitehnoloogia kasutamiseks pakutavas hariduses ja koolituses. Töölõppimise SELFIEst saavad kasu koolijuhid, kutsehariduse ja -õppe õpetajad ning õppijad, ent ka äriühingusisesed koolitajad. Töölõppimise SELFIE arendamisel tehtav edasine töö keskendub sellele, kuidas see vahend saab toetada poliitika seiret ja arendamist riigi ja ELi tasandil. Lisaks sellele tuleks täiendavalt analüüsida töölõppimise SELFIE mõju äriühingutele, et uurida äriühingute edasist kaasamist või arendada vahendit edasi, et see hõlmaks erinevaid aspekte vastavalt äriühingute vajadustele.

SELFIE töötasid välja Teadusuuringute Ühiskeskus ning hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat.

Lisateavet SELFIE kohta leiab aadressil https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_et.    

HEInnovate

Juhtraamistik HEInnovate pakub kõrgkoolidele ELis ja mujal võimaluse analüüsida oma innovatsioonisuutlikkust ja ettevõtlikkust ühes või mitmes kaheksast raamistikuga hõlmatud valdkonnast:

 • juhtimine ja valitsemistava;
 • organisatsiooniline suutlikkus: rahastamine, inimesed ja stiimulid;
 • ettevõtlik õpetamine ja õppimine;
 • ettevõtjate ettevalmistamine ja toetamine;
 • digipööre ja -suutlikkus;
 • teadmiste vahetamine ja koostöö; 
 • rahvusvahelistunud asutus;
 • mõju hindamine.

Ühtlasi on HEInnovate praktikakogukond, mille raames eksperdid pakuvad kõrgkoolidele õpikodasid, et parandada innovatsiooniga seotud tulemuslikkust, ning koolitajate koolituse üritusi, et edendada lähenemisviisi laiemalt riigi tasandil. Koolitusmaterjalid on avaldatud veebisaidil. Platvormil on kättesaadavad ka juhtumiuuringud ja kasutajate lood, mis näitlikustavad ELi kõrgkoolides seoses innovatsiooniga rakendatavaid eri lähenemisviise. Koostöös OECDga on koostatud riigipõhised ülevaated, mis on avaldatud HEInnovate’i ja OECD veebisaitidel. HEInnovate’i riigipõhistes aruannetes kirjeldatakse ELi liikmesriikides rakendatavaid innovatsiooni- ja ettevõtlusalaseid lähenemisviise.

Raamistikust HEInnovate võib kasu olla sellistes programmist „Erasmus+“ rahastatavates projektides nagu Euroopa ülikoolide liitude ja innovatsiooniliitude projektid.

HEInnovate on kättesaadav aadressil https://heinnovate.eu/en

Euroopa Noorteportaal

Euroopa Noorteportaali kaudu pakutakse Euroopa ja riigi tasandi teavet ning võimalusi, mis võivad huvi pakkuda Euroopas elavatele, õppivatele või töötavatele noortele. Samuti innustatakse noori osalema Euroopa demokraatlikus elus, eelkõige ELi noortedialoogi ja muude algatuste kaudu, mille eesmärk on õhutada noori poliitikakujundamisel kaasa rääkima. Euroopa Noorteportaalis leidub teavet ka teistele noortevaldkonnas tegutsevatele sidusrühmadele; see teave on kättesaadav 28 keeles veebisaidil https://europa.eu/youth/EU_et

Euroopa Üliõpilaspileti Algatus

Euroopa üliõpilaspileti algatuse eesmärk on hõlbustada õpi- ja koolitusrännet, tehes digitaalsena kättesaadavaks kõik üliõpilaste õpirändeks vajalikud põhikomponendid, alates teabe esitamisest kuni taotlusprotsessideni ning teises riigis vastuvõtvas kogukonnas kohanemiseni. Selle algatuse raames on kõrgkoolidele ja üliõpilastele nüüd kättesaadavad Erasmus+ mobiilirakendus ja paberivaba Erasmuse võrgustik (Erasmus without Paper Network), mida täiendatakse edaspidi kasutajatele pakutavate uute teenuste ja funktsioonidega.

Erasmus+ mobiilirakendus pakub üliõpilastele ühtset veebipõhist juurdepääsupunkti kogu teabele ja kõikidele teenustele, mida võib vaja minna enne üliõpilasvahetust teises riigis, selle ajal ja pärast seda. Samuti sisaldab Erasmus+ mobiilirakendus muude sektorite õppijatele suunatud teavet programmis osalemise kohta. Rakenduse saab alla laadida App Store’is või Google Play poes. Lisateave on kättesaadav aadressil erasmusapp.eu.

Paberivaba Erasmuse võrgustik võimaldab kõrgkoolidel kasutada keskset kommunikatsioonikanalit, et vahetada sujuvalt, turvaliselt ja ühetaoliselt üliõpilaste õpirände andmeid; see tagab täielikult digitaalse platvormi õpirände haldamiseks, sealhulgas veebipõhised õppelepingud ja digitaalsed kõrgkoolidevahelised lepingud. Kõrgkoolid, kes soovivad liituda paberivaba Erasmuse võrgustikuga või kes tahavad teada, kuidas seda kasutada, saavad tutvuda teabe ja juhenditega paberivaba Erasmuse veebisaidil portaalis „European Student Card Initiative“: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative/ewp

Teadmus- ja eksperdivõrgustikud

Eurydice võrgustik

Eurydice võrgustiku raames keskendutakse eelkõige sellele, kuidas haridus on Euroopas kõikidel tasanditel struktureeritud ja korraldatud, eesmärgiga parandada Euroopa haridussüsteemide vastastikust mõistetavust. See tagab Euroopas haridussüsteemide ja -poliitika eest vastutavatele isikutele otsuste tegemiseks vajalikud Euroopa tasandi võrdlevad analüüsid ning riigipõhise teabe hariduse ja noorte valdkonnas.

Eurydice võrgustik avaldab hulganisti teavet, sealhulgas riiklike haridussüsteemide üksikasjalikud kirjeldused ja ülevaated („National Education Systems and Policies“ (riiklikud haridussüsteemid ja -poliitika)); võrdlevad temaatilised aruanded konkreetsetel liidu jaoks olulistel teemadel („Thematic Reports“ (temaatilised aruanded)); näitajad ja statistika („Key Data Series“ (põhiandmete kogum)) ning haridusega seotud fakte ja näitajaid sisaldavad teabelehed, nagu riikide haridussüsteemide struktuuri tutvustus, koolikalendrid, õpetajate palkade võrdlus ning nõutav koormus riikide ja haridustasandite kaupa („Facts and Figures“ (faktid ja näitajad)).

Võrgustik koosneb rakendusametis tegutsevast kesksest koordineerivast üksusest ja riiklikest üksustest, mis on asutatud kõikides ELi liikmesriikides ja programmiga liitunud kolmandates riikides ning samuti Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas ning Montenegros. 

Lisateavet leiate rakendusameti veebisaidilt https://eacea.ec.europa.eu/homepage ja Eurydice võrgustiku veebisaidilt https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/

Noorteviki Riiklike Korrespondentide Võrgustik

Kooskõlas ELi noortestrateegiaga ja eesmärgiga parandada teadmisi Euroopa noorsooküsimustest antakse rahalist toetust Noorteviki (interaktiivne vahend, mis annab selget, ajakohast ja hõlpsasti kasutatavat teavet Euroopa noorte olukorra ning riikide noortepoliitika kohta) riiklikele struktuuridele.

Rahalist toetust antakse ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis riiklike asutuste määratud asutustele, et need asutused saaksid ellu viia meetmeid riigipõhise teabe, võrreldavate riigikirjelduste ja näitajate koostamiseks, aidates parandada Euroopa noorsootöösüsteemide ja -poliitika vastastikust mõistetavust.

Lisateavet saab veebiplatvormilt https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki  

Kõrgharidusreformi Ekspertide Võrgustik (HEREs)

Programmivälistes kolmandates riikides, kus tegutsevad programmi „Erasmus+“ riiklikud ametid, pakuvad kõrgharidusreformi riiklikud eksperdirühmad kohalikele omavalitsustele ja sidusrühmadele eksperditeadmisi, et soodustada reforme ning kiirendada edusamme kõrghariduse valdkonnas. Nad osalevad oma riigi kõrghariduspoliitika väljatöötamisel. Kõrgharidusreformi eksperdirühmade tegevus põhineb vastastikustel kontaktidel. Igas riiklikus eksperdirühmas on 5–15 liiget. Eksperdirühma liikmed on kõrghariduse valdkonna asjatundjad (rektorid, prorektorid, dekaanid, juhtivõppejõud, rahvusvaheliste suhete spetsialistid, üliõpilased jne).

Kõrgharidusreformi eksperdirühma ülesanne on muu hulgas toetada

 • poliitikakujundamist oma riigis, toetades tihedas koostöös asjaomaste kohalike omavalitsustega kõrghariduse ajakohastamist, reformiprotsesse ja strateegiaid;
 • poliitilist dialoogi ELiga kõrghariduse valdkonnas;
 • koolitus- ja nõustamistegevust, mis on suunatud kohalikele sidusrühmadele, eeskätt kõrgkoolidele ning nende töötajatele;
 • programmi „Erasmus+“ projekte (eelkõige neid, mida viiakse ellu suutlikkuse suurendamise meetme kaudu), levitades nende tulemusi ja väljundeid, iseäranis häid tavasid ja uuenduslikke algatusi, ning kasutades neid koolituse eesmärgil.

Kutsehariduse ja -õppe ELi vahendite rakendamist toetavad riiklikud rühmad

Kutsehariduse ja -õppe ekspertide riiklike rühmade eesmärk on pakkuda eksperditeadmisi, et edendada kutsehariduse ja -õppe ELi vahendite ja põhimõtete kohaldamist programmi „Erasmus+“ raames ELi vahenditest rahastatavates projektides. Asjaomased kõrghariduse ja -õppe ELi vahendid on kindlaks määratud vastavates kutseharidust ja -õpet käsitlevates ELi poliitikadokumentides, näiteks kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe Euroopa raamistikus ning kutseharidust käsitlevas nõukogu soovituses (need vahendid on nt Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik (EQAVET), ELi peamised kutsekirjeldused, hariduse omandanute edasise tegevuse jälgimine jms). Eeskätt peaksid eksperdid pakkuma programmi „Erasmus+“ raames ELi vahenditest rahastatavate projektide toetusesaajatele abi nende kutsehariduse ja -õppe ELi vahendite rakendamisel oma projektides.

EQAVETi Riiklike Tugikeskuste Võrgustik

Riiklike asutuste loodud EQAVETi riiklikud tugikeskused koondavad valdkonnas tegutsevaid organisatsioone, sealhulgas sotsiaalpartnereid ja kõiki asjaomaseid sidusrühmi riigi ja piirkondlikul tasandil, et aidata kaasa Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku rakendamisele kutsehariduse ja -õppe valdkonnas, nagu on sätestatud nõukogu soovituses jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja toimetulekut toetava kutsehariduse kohta.

EQAVETi riiklike tugikeskuste eesmärgid on järgmised:

 • teha konkreetseid algatusi EQAVETi raamistiku rakendamiseks ja edasiarendamiseks;
 • teavitada ja kaasata mitmesuguseid sidusrühmi, et aidata kaasa EQAVETi raamistiku rakendamisele;
 • toetada enesehindamist kui täiendavat ja tulemuslikku kvaliteedi tagamise vahendit;
 • esitada EQAVETi raamistikul põhineva riikliku/piirkondliku kvaliteedi tagamise korra ajakohastatud kirjeldus;
 • osaleda kutsehariduse ja -õppe süsteemi kvaliteedi tagamise vastastikuses hindamises ELi tasandil.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, Europass ja Euroguidance – Riiklikud Keskused

Igas riigis toetatakse neid kolme riiklike keskuste võrgustikku ühe või mitme toetuslepingu alusel.

Euroopa Kvalifikatsiooniraamistiku Riiklikud Koordineerimisasutused

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) riiklikud koordineerimisasutused, mille on määranud riiklikud asutused, aitavad riiklikel keskustel

 • töötada välja, rakendada ja vaadata läbi riiklikke kvalifikatsiooniraamistikke ning sidustada need Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga;
 • vaadata läbi ja vajaduse korral ajakohastada riiklike kvalifikatsiooniraamistike või -süsteemide tasemete sidustamist EQFi tasemetega.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku riiklikud koordineerimisasutused aitavad tuua EQFi üksikisikutele ja organisatsioonidele lähemale:

 • toetades asjaomaste EQFi tasemete lisamist tunnistustele, diplomitele, akadeemilistele õienditele ja teistele kvalifikatsioonidokumentidele ning kvalifikatsiooniandmebaasidesse;
 • töötades välja riiklike kvalifikatsiooniraamistike kvalifikatsioone sisaldavaid kvalifikatsiooniregistreid või -andmebaase ning avaldades need Europassi platvormil.

Lisateavet leiab aadressilt https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf

Riiklikud Europassi Keskused

Europassi põhiosa moodustab veebiplatvorm, kus üksikisikud ja organisatsioonid saavad kasutada interaktiivseid vahendeid ning tutvuda teabega õppimisvõimaluste, kvalifikatsiooniraamistike ja kvalifikatsioonide, nõustamise, oskuste prognoosimise, enesehindamisvahendite ning oskuste ja kvalifikatsioonide dokumenteerimise kohta, samuti võimaldab portaal juurdepääsu õppimis- ja töövõimalustele.  See nõuab riigi tasandil märkimisväärset tööd, mille eest vastutavad riiklike asutuste määratud keskused. Nende keskuste ülesanne on eelkõige:

 • teha ELi platvormil kättesaadavaks riigi tasandi teave, et tagada ühelt poolt ELi platvormi ning teisalt õppimisvõimalustega seotud riiklike andmeallikate ja riiklike kvalifikatsiooniandmebaaside või -registrite vastastikune ühendatus;
 • edendada ELi platvormil pakutavate teenuste kasutamist;
 • teha koostööd kõigi asjaomaste sidusrühmadega riigi tasandil.

Euroguidance võrgustik

Euroguidance on riiklike asutuste määratud riiklike teabekeskuste Euroopa võrgustik. Euroguidance’i keskustel on järgmised ühised eesmärgid:

 • teha koostööd ja pakkuda tuge liidu tasandil, et tugevdada nõustamistegevusega seotud poliitikat, süsteeme ja tavasid liidus (arendada elukestva nõustamise Euroopa mõõdet); 
 • toetada nõustajate pädevuse arendamist; 
 • pakkuda kvaliteetset teavet elukestva nõustamise kohta;
 • edendada õpirände ja karjäärijuhtimise võimalusi Euroopas (Europassi platvormi kaudu).

Euroguidance’i peamine sihtrühm on nii haridus- kui ka tööhõivesektori nõustajad ja poliitikakujundajad.

Lisateave on kättesaadav aadressil https://euroguidance.eu