Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

See veebileht ei kajasta veel Erasmus+ 2022. aasta programmijuhendi sisu. Saate 2022. aasta täieliku programmijuhendi oma valitud keeles PDFina alla laadida selle lehekülje paremas servas asuvalt ribalt „Download“.

Kes viib Programmi Erasmus+ ellu?

Euroopa Komisjon

Lõppkokkuvõttes vastutab programmi „Erasmus+“ rakendamise eest Euroopa Komisjon. Komisjon haldab jooksvalt programmi eelarvet ning määrab kindlaks selle prioriteedid, eesmärgid ja kriteeriumid. Peale selle juhib ja jälgib komisjon programmi üldist elluviimist, järelmeetmeid ja hindamist Euroopa tasandil. Samuti kannab Euroopa Komisjon üldist vastutust nende struktuuride järelevalve ja koordineerimise eest, kes vastutavad programmi elluviimise eest riigi tasandil.

Euroopa tasandil vastutab programmi „Erasmus+“ teatavate meetmete elluviimise eest Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA). Käesolevas juhendis sisalduva teabe kõrval tasub tutvuda juhendis käsitletavate ja rakendusameti hallatavate meetmetega seotud konkursikutsete dokumentide ja taotlusvormidega, mis avaldatakse rahastus- ja hankeportaalis: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Rakendusamet vastutab projektide haldamise eest kogu projekti kestel alates programmi tutvustamisest, toetustaotluste analüüsimisest ja projektide elluviimise jälgimisest kohapeal kuni projekti ja programmi tulemuste levitamiseni. Samuti on rakendusameti ülesanne avaldada spetsiaalseid konkursikutseid, mis on seotud programmi teatavate meetmega, mida käesolevas juhendis ei käsitleta.

Euroopa Komisjon vastutab rakendusameti kaudu ka alljärgneva eest:

 • uuringute korraldamine programmiga toetatavates valdkondades;
 • uuringute läbiviimine ja tõendusmaterjalile tuginev tegevus võrgustiku Eurydice kaudu;
 • programmi nähtavuse ja süsteemse mõju suurendamine, levitades ja rakendades programmi tulemusi;
 • lepinguliste küsimuste haldamine ning programmist „Erasmus+“ toetatavate asutuste ja võrgustike rahastamine;
 • programmi raames teenuste pakkumiseks korraldatavate hankemenetluste haldamine.

Riiklikud bürood

Programmi „Erasmus+“ viiakse ellu peamiselt eelarve kaudse täitmise raames, mis tähendab seda, et Euroopa Komisjon on eelarve täitmise ülesanded delegeerinud riiklikele büroodele. Selle lähenemisviisi aluseks on põhimõte tuua programm „Erasmus+“ võimalikult lähedale programmi toetusesaajatele ning võtta arvesse riikide haridus-, koolitus- ja noortesüsteemide mitmekesisust. Selleks on iga programmiriik määranud kindlaks ühe või mitu riiklikku bürood (kontaktandmed on kättesaadavad aadressil https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_et). Need riiklikud bürood edendavad ja rakendavad programmi riigi tasandil ning toimivad ühelt poolt Euroopa Komisjoni ja teiselt poolt kohaliku, piirkondliku ja riigi tasandi osalevaid organisatsioone ühendava lülina. Riiklike büroode ülesanne on:

 • anda programmi „Erasmus+“ kohta asjakohast teavet;
 • korraldada oma riigis rahastatavate projektiettepanekute puhul õiglane ja läbipaistev valikumenetlus;
 • jälgida ja hinnata oma riigis programmi elluviimist;
 • pakkuda projektiettepanekute esitajatele ja osalevatele organisatsioonidele kogu projekti kestel tuge;
 • teha tõhusat koostööd kõikide riiklike büroode võrgustikuga ja Euroopa Komisjoniga;
 • tagada programmi nähtavus;
 • edendada programmi tulemuste levitamist ja kasutamist kohalikul ning riigi tasandil.

Peale selle on riiklikel büroodel programmi „Erasmus+“ kvaliteetset arengut ja rakendamist silmas pidades oluline vahendav roll, sest nad

 • viivad väljaspool projekti haldamisega seotud ülesandeid ellu projekte ja tegevust, näiteks koolitus- ja koostöötegevus ning võrgustikutegevus, millega toetatakse programmi kvaliteetset elluviimist ja/või ajendatakse poliitilist arengut programmiga toetatavates valdkondades;
 • tagavad toetava suhtumise uutesse tulijatesse, vähemate kogemustega organisatsioonidesse ja vähemate võimalustega sihtrühmadesse, et kõrvaldada tõkked, mis ei lase neil isikutel programmis täielikult osaleda;
 • otsivad võimalusi teha koostööd väliste asutuste ja riikide ametiasutustega, et suurendada programmi mõju vastavates tegevusvaldkondades nii oma riigis kui ka kogu Euroopa Liidus.

Riiklike büroode toetava lähenemisviisi eesmärk on juhendada programmi kasutajaid läbi kõikide etappide, alates esimesest kokkupuutest programmiga, jätkates taotlemisprotsessi ja projekti elluviimisega ning lõpetades lõpliku hindamisega. See ei ole vastuolus valikumenetluse õigluse ja läbipaistvuse põhimõtetega. Pigem lähtutakse selle puhul seisukohast, et kõikidele võrdsete võimaluste tagamiseks tuleb mõnele programmi sihtrühmale pakkuda rohkem abi nende vajaduste järgi kujundatud nõustamis-, seire- ja juhendamissüsteemide kaudu.

Programmi „Erasmus+“ riiklike büroode hallatavate meetmetega seotud asjaomased konkursikutsed avaldatakse programmi „Erasmus+“ veebisaidil[1] ning riiklikud bürood teatavad neist oma veebisaitidel.

Kes programmi elluviimises veel osalevad?

Eespool nimetatud asutuste kõrval panustavad programmi „Erasmus+“ elluviimisse oma eksperditeadmistega alljärgnevad teabekeskused ja teabeametid, platvormid ning teadmus- ja eksperdivõrgustikud.

Teabekeskused ja -ametid

Salto teabekeskused

SALTO teabekeskuste eesmärk on aidata parandada programmi „Erasmus+“ kvaliteeti ja suurendada selle mõju süsteemi tasandil, pakkudes konkreetsete valdkondade eksperditeadmisi, ressursse, teavet ja koolitustegevust riiklikele büroodele ning teistele hariduse, koolituse ja noorsootöö valdkonnas tegutsejatele. Muu hulgas hõlmavad need tegevused koolituskursuste, seminaride, õpikodade, õpikäikude, foorumite ning koostööd ja partnerlust soodustava tegevuse korraldamist programmi „Erasmus+“ prioriteetsetel teemadel.

Haridus ja koolitus

Hariduse ja koolituse valdkonnas pakuvad SALTO teabekeskused ühtlasi:

 • platvormi Euroopa koolitustegevuse korraldamiseks;
 • sidusrühmadele võimalust arendada muu hulgas oma organisatsiooni suutlikkust kasutada täiel määral ära programmi „Erasmus+“ pakutavaid võimalusi, jagada parimat tava Euroopa riikide lõikes, leida partnereid või suurendada oma projektide mõju Euroopa tasandil.

Noored

Noortevaldkonnas teevad SALTO teabekeskused ka järgmist:

 • hõlbustavad mitteformaalse ja informaalse õppe tunnustamist;
 • töötavad välja ja dokumenteerivad koolitus- ja noorsootöömeetodeid ja -vahendeid;
 • annavad ülevaate sellistest Euroopa koolitustegevustest, mis on noorsootöötajatele kättesaadavad Euroopa koolituskalendri kaudu;
 • avaldavad praktilisi väljaandeid ja juhiseid;
 • esitavad ajakohast teavet Euroopa noorsootöö kohta;
 • haldavad noorsoovaldkonna koolitajate ja tugitöötajate andmebaasi;
 • koordineerivad noortepassi (vahend, mis toetab noorte õpirände ja noorsootöö tegevusega seotud mitteformaalse ja informaalse õppe käigus omandatud õpiväljundite tunnustamist) rakendamist.

Noortevaldkonna SALTO keskuste tegevushaare on kas temaatiline (osalus ja teave, kaasamine ja mitmekesisus, koolitus ja koostöö) või geograafiline (idapartnerlusriigid ja Venemaa, Vahemere lõunapiirkonna riigid, Lääne-Balkani riigid).

Lisateavet leiab aadressidel www.salto-et.net ja www.salto-youth.net.

Otlas – noortevaldkonna organisatsioonidele ette nähtud vahend koostööpartnerite leidmiseks

SALTO-YOUTHi teabekeskused on muu hulgas välja töötanud noortevaldkonna organisatsioonidele koostööpartnerite leidmiseks ette nähtud keskse veebipõhise vahendi Otlas ning haldavad seda. Organisatsioonid saavad Otlases registreerida oma kontaktandmed ja huvipakkuvad valdkonnad ning võivad samuti esitada projektiideede elluviimiseks üleskutseid partnerite leidmiseks.

Lisateavet leiab aadressil www.salto-youth.net/otlas või www.otlas.eu.

Programmi „Erasmus+“ riiklikud ametid

Programmi „Erasmus+“ riiklikud ametid aitavad komisjonil, rakendusametil ja kohalikel ametiasutustel programmi „Erasmus+“ asjaomastes partnerriikides (Lääne-Balkani riigid, Vahemere ida- ja lõunapiirkonna riigid, Venemaa ja Kesk-Aasia riigid) ellu viia. Need ametid tegutsevad nendes riikides kontaktpunktina sidusrühmade jaoks, kes osalevad programmis „Erasmus+“ kõrghariduse valdkonnas. Ametid aitavad suurendada teadlikkust programmi „Erasmus+“ rahvusvahelisest mõõtmest ning selle nähtavust, asjakohasust, tulemuslikkust ja mõju.

Programmi „Erasmus+“ riiklike ametite ülesanne on:

 • anda teavet programmi „Erasmus+“ meetmete kohta, mis on asjaomasele riigile osalemiseks avatud (sh kõrghariduse, noorte ning kutsehariduse ja -õppe valdkonnas, kui see on asjakohane);
 • nõustada ja aidata potentsiaalseid taotlejaid;
 • koordineerida kohaliku kõrgharidusreformi eksperdirühma tegevust;
 • anda oma panus uuringutesse ja ettevõtmistesse;
 • toetada poliitikadialoogi;
 • hoida kontakti kohalike omavalitsuste ja ELi delegatsioonidega;
 • jälgida kõrghariduspoliitika arengut oma riigis.

Riiklikud akadeemilise tunnustamise infokeskused (NARIC)

NARIC võrgustikust saab teavet teistes Euroopa riikides saadud diplomite ja läbitud õppeperioodide tunnustamise kohta ning nõu seoses välismaiste akadeemiliste diplomitega riikides, kus tegutseb vastav infokeskus. Võrgustikust saavad eksperdinõu kõik need, kes suunduvad töötamiseks või haridustee jätkamiseks välismaale, ent samuti haridusasutused, üliõpilased, nõustajad, vanemad, õpetajad ja potentsiaalsed tööandjad.

Euroopa Komisjon toetab NARIC võrgustiku tegevust riikidevahelise teabe ja kogemuste vahetamisega, heade tavade väljaselgitamisega, asjaomase valdkonna süsteemide ja poliitikapõhimõtete võrdleva analüüsiga ning ühise hariduspoliitika jaoks oluliste küsimuste arutamise ja analüüsimisega.

Lisateavet leiab aadressil www.enic-naric.net.

Eurodeski võrgustik

Eurodeski võrgustik pakub noortele ja noortega töötavatele isikutele teavet, mis käsitleb Euroopa võimalusi hariduse, koolituse ja noorte valdkonnas ning noorte kaasamist Euroopa tegevusse.

Eurodeski võrgustik, mis on esindatud kõikides programmiriikides ja mida koordineerib Euroopa tasandil Brüsselis asuv keskbüroo, vastab teabenõuetele, pakub teavet rahastamise kohta, korraldab üritusi ning koostab väljaandeid. Võrgustik aitab ka elavdada Euroopa Noorteportaali tegevust.

Euroopa Noorteportaali kaudu pakutakse Euroopa ja riigi tasandi teavet ning võimalusi, mis võivad huvi pakkuda Euroopas elavatele, õppivatele või töötavatele noortele. Teavet jagatakse 28 keeles.

Euroopa Noorteportaal asub aadressil https://europa.eu/youth/home_et. Lisateavet Eurodeski kohta leiab aadressil http://www.eurodesk.eu.

PLATVORMID JA VAHENDID

Programmi „Erasmus+“ projektitulemuste platvorm

Programmi „Erasmus+“ projektitulemuste platvormil saab tutvuda kõikide programmi „Erasmus+“ raames rahastatavate projektide ning teatavate varasematest haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammidest rahastatud projektide teabe ja tulemustega. Ulatuslik teave programmi „Erasmus+“ 15 rakendamisaasta jooksul ellu viidud projektide, nende tulemuste ja saadud kogemuste kohta on organisatsioonidele hea inspiratsiooniallikas.

Projekte saab otsida märksõna, põhimeetme, aasta, riigi, teema, tulemuste liigi jms alusel. Otsinguid on võimalik salvestada ja pidevalt ajakohastada, et teha eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumide alusel kindlaks kõige uuemad projektid. Esile on tõstetud poliitilisest asjakohasusest, mõjususest ja teabevahetusega seotud potentsiaalist lähtudes valitud hea tava projektid ning alla saab laadida tutvustavaid teabelehti.

Programmi „Erasmus+“ projektitulemuste platvorm on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_et.

eTwinning

eTwinning on kõikidele õpetajatele (lasteaiaõpetajatest keskkooliõpetajateni) mõeldud kogukond; see asub turvalisel platvormil, millele on juurdepääs vaid riikide ametiasutuste heakskiidu saanud õpetajatel. Osalejad saavad osa võtta paljudest tegevustest: projektide elluviimine teiste koolide ja klassidega; arutelud kolleegidega ja erialaste võrgustike loomine; mitmesugustes kutsealase arengu võimalustes kaasalöömine (internetis ja kohapeal) jne. eTwinningut rahastatakse Erasmus+ 2. põhimeetme alusel.

eTwinningus osalevad õpetajad ja koolid saavad tuge riiklikult kasutajatoelt. Tegemist on riigi pädeva asutuse määratud organisatsiooniga, kes abistab koole registreerimisel, partnerite leidmisel ja projekti elluviimisel, edendab meedet, annab välja auhindu ja kvaliteedimärke ning korraldab õpetajatele täienduskoolitust.

Riiklike kasutajatugede tegevust koordineerib keskne kasutajatugi, kes vastutab ka eTwinningu veebiplatvormi arendamise ja õpetajate täienduskoolituse korraldamise eest Euroopa tasandil.

Kõikide kasutajatugede loetelu ja lisateave on kättesaadav aadressil

http://www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm.

School Education Gateway (SEG)

School Education Gateway on Euroopa üldhariduse veebiplatvorm, mis on praegu kättesaadav 23s ELi keeles ning mille eesmärk on pakkuda õpetajatele kõike vajalikku seoses teabe, õppimise ja kutsealase arengu, vastastikuse toetuse ja võrgustikutöö, koostööprojektide ja õpirände võimaluste, poliitikaülevaadete ja muu sarnasega. Peale õpetajate kogukonna on SEG sihtkasutajad kõik programmi „Erasmus+“ meetmetes osalevad pooled, nt koolid ning muud haridussektoris tegutsevad isikud ja organisatsioonid, poliitikakujundajad ja riigi ametiasutused, vabaühendused, ettevõtted jne. Kuna tegemist on avaliku veebisaidiga, pääsevad sellele ligi kõik internetikasutajad (st ka väljastpoolt ELi liikmesriike). Selline lai kättesaadavus peaks parandama poliitika ja tavade seoseid Euroopa üldhariduses ning samuti aitama edendada poliitikat vastavalt sellele, mis tegelikult koolides toimub ja mida tööturul vajatakse.

SEG pakub mitmesugust sisu, nagu Euroopa projektidest pärit head tavad; Euroopa üldharidusvaldkonna ekspertide igakuised blogipostitused ja videointervjuud; õpetajatele mõeldud veebikursused, mis aitavad tegeleda klassiruumis tekkivate päevakajaliste küsimustega; ressursid, nt õpetamismaterjalid, juhendid ja koolidele ettenähtud veebipõhine töövahend; teave üldhariduspoliitika kohta; päevakajalised uudised ja sündmused jne. Sealt leiab spetsiaalsed vahendid, mis pakuvad õpetajatele ja koolitöötajatele tuge kutsealaseks arenguks koolitus- ja õpirände võimaluste leidmisel (kohapeal toimuvad kursused, töövarjutamine, õpetamislähetused jne), mida saab rahastada programmi „Erasmus+“ 1. põhimeetme alusel:

 • programmi „Erasmus+“ vahend „Kursusekataloog” (kontaktkoolituse võimalused);
 • programmi „Erasmus+“ vahend „Õpirände võimalused” (õpetajate õpirände 1. põhimeetme alusel);

https://www.schooleducationgateway.eu/et/pub/index.htm.

EPALE

Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm (EPALE) on programmi „Erasmus+“ raames rahastatav Euroopa Komisjoni algatus. See on avatud täiskasvanuhariduse spetsialistidele: õpetajatele, koolitajatele ja vabatahtlikele, ent samuti poliitikakujundajatele, teadlastele, ajakirjanikele, õppejõududele ja teistele täiskasvanuharidusega seotud isikutele.

Platvorm pakub valdkonnauudiseid ja interaktiivseid võrgustikke, võimaldades kasutajatel luua sidemeid teiste kasutajatega üle kogu Euroopa, osaleda aruteludes ja vahetada häid tavasid. Paljude vahendite ja sisu seast leiab EPALEst huvipakkuvaid vahendeid programmi „Erasmus+“ (potentsiaalsetele) toetusesaajatele, näiteks:

 • kursuste ja sündmuste kalender, mida saab kasutada selleks, et
  • leida õpirände võimalusi 1. põhimeetme projektide toetusesaajatele,
  • tutvustada 2. põhimeetme projektide raames korraldatavaid kursusi ja sündmusi;
 • koostööpartneri otsingu tööriist, mis on kasulik selleks, et leida koostööpartnereid ELi rahastatava projekti ettevalmistamiseks või leida või pakkuda töövarjutamise võimalusi;
 • praktikakogukonnad pakuvad lisavõimalust sarnase huviga inimeste ja organisatsioonidega suhtlemiseks;
 • koostöökeskkonnad, kus projektipartnerid saavad oma projekti välja töötada turvalises keskkonnas;
 • ressursikeskus, kus projektide toetusesaajad saavad kasulikke materjale, millest oma töös lähtuda, ja/või üles laadida artikleid, aruandeid, käsiraamatuid ja muid materjale, mis on nende projekti käigus või nende organisatsiooni koostatud, pakkudes seega lisavõimalust tulemusi levitada;
 • blogi, kus projektides osalejad saavad oma kogemusi jagada või oma tulemusi tutvustavaid videoid üles laadida mitteametlikul ja dünaamilisel viisil.

ELi vahenditest rahastatavates projektides osalejaid innustatakse jagama platvormil teavet oma tegevuste ja tulemuste kohta blogipostituste, uudiste, sündmuste ning muud liiki tegevuse kaudu.

Platvormi haldavad keskne tugimeeskond ja programmi „Erasmus+“ programmiriikide riiklike tugikeskuste võrgustik, kelle ülesanne on selgitada välja huvipakkuv teave ning julgustada sidusrühmi andma platvormi oma panus ja seda kasutama. EPALE on kättesaadav aadressil https://epale.ec.europa.eu/et.

SELFIE

SELFIE (eneseanalüüs tulemusliku õppimise kohta, soodustades innovatsiooni haridustehnoloogia kaudu) on tasuta pakutav mitmekeelne veebipõhine eneseanalüüsivahend, mis aitab üldharidus- ja kutseõppeasutustel arendada oma digisuutlikkust.

Vahendiga „SELFIE for Schools“ kogutakse anonüümselt õpilaste, õpetajate ja koolijuhtide arvamusi tehnoloogia kasutamise kohta konkreetses koolis. Selleks tuleb vastata lühikestele väidetele ja küsimustele lihtsal viiepallilisel skaalal. Nende sisendite alusel koostab töövahend aruande ehk hetkepildi (justkui selfie) kooli tugevatest ja nõrkadest külgedest tehnoloogia kasutamisel. SELFIEt saavad kasutada põhi-, kesk ja kutsekoolid nii Euroopas kui ka mujal ning see on kättesaadav rohkem kui 30 keeles. Seda saavad kasutada kõik koolid, mitte ainult need, kellel on arenenud taristu ja kes kasutavad tehnoloogiat palju.

COVID-19 kriisi tingimustes on märkimisväärselt suurenenud kaugtööd ja -õpet võimaldava digitehnoloogia kasutamine, sealhulgas kutsehariduse ja -õppe valdkonnas. Samuti on ilmnenud, et ettevõtetes on nendes tingimustes keeruline säilitada töölõppimist, mistõttu on veelgi olulisem suurendada kutsehariduse ja -õppe valdkonna õpetajate ning ettevõttesiseste koolitajate dialoogi digitaalsete vahendite kaudu.

Digitaalõppe tegevuskava raames töötatakse välja uut õpetajatele suunatud vahendit (SELFIE for Teachers), mis tehakse kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadavaks 2021. aasta sügisel. Selle abil saavad õpetajad hinnata oma digipädevust ja usaldust digitaalteenuste vastu ning kiiret tagasisidet oma tugevate ja arendamist vajavate külgede kohta. Vahendit on võimalik kasutada ka rühmaviisiliselt ning töötada välja koolituskava.

2020. aasta algul tehtud teostatavusuuringus analüüsiti SELFIE kohandatavust kutsehariduse ja -õppe süsteemis toimuva töölõppimise suhtes. Uuringus järeldati, et töölõppimise vahendina aitaks SELFIE viia kutseharidus- ja -õppeasutusi paremini kokku ettevõtetega, et arutada üheskoos kõige tõhusamaid viise digitehnoloogia kasutamiseks pakutavas hariduses ja koolituses. Töölõppimise SELFIEst (SELFIE for WBL) saaksid kasu koolijuhid, kutsehariduse ja -õppe õpetajad ning õppijad, ent ka ettevõttesisesed koolitajad. 2020. aasta sügisel viidi üheksas riigis arvukate sidusrühmade osalusel edukalt ellu katseprojektid SELFIE laiendamiseks töölõppimisele, sealhulgas seoses õpipoisiõppega. Töölõppimise SELFIE on kavas täies ulatuses kasutusele võtta 2021. aasta keskpaigas.

SELFIE töötasid välja Teadusuuringute Ühiskeskus ning hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat. Lisateavet SELFIE kohta leiab aadressil https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en

HEInnovate

Juhtraamistik HEInnovate pakub kõrgkoolidele ELis ja mujal võimalust analüüsida oma innovatsioonisuutlikkust ja ettevõtlikkust ühes või mitmes kaheksast raamistikuga hõlmatud valdkonnast:

 • juhtimine ja valitsemistava;
 • organisatsiooniline suutlikkus: rahastamine, inimesed ja stiimulid;
 • ettevõtlik õpetamine ja õppimine;
 • ettevõtjate ettevalmistamine ja toetamine;
 • digipööre ja -suutlikkus;
 • teadmiste vahetamine ja koostöö;
 • rahvusvahelistunud asutus;
 • mõju hindamine.

Ühtlasi on HEInnovate praktikakogukond, mille raames eksperdid pakuvad kõrgkoolidele õpikodasid, et parandada innovatsiooniga seotud tulemuslikkust, ning koolitajate koolituse üritusi, et edendada lähenemisviisi laiemalt riigi tasandil. Koolitusmaterjalid on avaldatud veebisaidil. Platvormil on kättesaadavad ka juhtumiuuringud ja kasutajate lood, mis näitlikustavad ELi kõrgkoolides seoses innovatsiooniga rakendatavaid eri lähenemisviise. Koostöös OECDga on koostatud hulk riigipõhiseid ülevaateid, mis on avaldatud HEInnovate’i ja OECD veebisaitidel. HEInnovate’i riigipõhistes aruannetes kirjeldatakse ELi eri liikmesriikides rakendatavaid innovatsiooni- ja ettevõtlusalaseid lähenemisviise.

Raamistikust HEInnovate võib kasu olla Erasmuse programmist rahastatavates projektides, näiteks Euroopa ülikoolide algatuse ja innovatsiooniliitude projektides.

HEInnovate on kättesaadav aadressil https://heinnovate.eu/en.

Euroopa Noorteportaal

Euroopa Noorteportaali kaudu pakutakse Euroopa ja riigi tasandi teavet ning võimalusi, mis võivad huvi pakkuda Euroopas elavatele, õppivatele või töötavatele noortele. Samuti innustatakse noori osalema Euroopa demokraatlikus elus, eelkõige ELi noortedialoogi ja muude algatuste kaudu, mille eesmärk on kaasata noori poliitikakujundamisel kaasa rääkima. Euroopa Noorteportaalis leidub teavet ka teistele noortevaldkonnas tegutsevatele sidusrühmadele; see teave on kättesaadav 28 keeles veebisaidil https://europa.eu/youth/EU_et.

Otlas

SALTO-YOUTHi teabekeskused on muu hulgas välja töötanud noortevaldkonna organisatsioonidele koostööpartnerite leidmiseks ette nähtud keskse veebipõhise vahendi Otlas ning haldavad seda. Organisatsioonid saavad Otlases registreerida oma kontaktandmed ja huvipakkuvad valdkonnad ning võivad samuti esitada projektiideede elluviimiseks üleskutseid partnerite leidmiseks.

Lisateavet leiab aadressil www.salto-youth.net/otlas või www.otlas.eu.

Euroopa üliõpilaspileti algatus

Euroopa üliõpilaspileti algatuse eesmärk on hõlbustada õpi- ja koolitusrännet, tehes digitaalsena kättesaadavaks kõik üliõpilaste õpirändeks vajalikud põhikomponendid, alates teabe esitamisest kuni taotlusprotsessideni ning teises riigis vastuvõtvas kogukonnas kohanemiseni. Selle algatuse taustal on kõrgkoolidele ja üliõpilastele nüüd kättesaadavad Erasmus+ mobiilirakendus ja paberivaba Erasmuse programmi võrk (Erasmus without Paper Network), mida täiendatakse edaspidi kasutajatele pakutavate uute teenuste ja funktsioonidega.

Erasmus+ mobiilirakendus pakub üliõpilastele ühtset veebipõhist juurdepääsupunkti kogu teabele ja kõikidele teenustele, mida võib vaja minna enne üliõpilasvahetust teises riigis, selle ajal ja pärast seda. Samuti sisaldab Erasmus+ mobiilirakendus muude sektorite õppijatele suunatud teavet programmis osalemise kohta. Rakenduse saab alla laadida App Store’is või Google Play poes. Lisateave on kättesaadav aadressil erasmusapp.eu.

Paberivaba Erasmuse programmi võrk võimaldab kõrgkoolidel kasutada keskset kommunikatsioonikanalit, et vahetada sujuvalt, turvaliselt ja ühetaoliselt üliõpilaste õpirände andmeid; see tagab täielikult digitaalse platvormi õpirände haldamiseks, sealhulgas veebipõhised õppelepingud ja digitaalsed kõrgkoolidevahelised lepingud. Kõrgkoolidele, kes soovivad oma süsteemi võrku ühendada, on teave ühendamise kohta, suunised ja juhendid kättesaadavad paberivaba Erasmuse pädevuskeskuse lehel aadressil https://cc.erasmuswithoutpaper.eu.

TEADMUS- JA EKSPERDIVÕRGUSTIKUD

Eurydice võrgustik

Eurydice võrgustiku raames keskendutakse eelkõige sellele, kuidas haridus on Euroopas kõikidel tasanditel struktureeritud ja korraldatud, eesmärgiga parandada Euroopa süsteemide vastastikust mõistetavust. See tagab Euroopas haridussüsteemide ja -poliitika eest vastutavatele isikutele otsuste tegemiseks vajalikud Euroopa tasandi võrdlevad analüüsid ning riigipõhise teabe hariduse ja noorte valdkonnas.

Eurydice võrgustik avaldab hulganisti teavet, sealhulgas riiklike haridussüsteemide üksikasjalikud kirjeldused ja ülevaated („National Education Systems and Policies“ (Riiklikud haridussüsteemid ja -poliitika)); võrdlevad temaatilised aruanded konkreetsetel liidu jaoks olulistel teemadel („Thematic Reports“ (Temaatilised aruanded)); näitajad ja statistika („Key Data Series“ (Põhiandmete kogum)) ning haridusega seotud fakte ja näitajaid sisaldavad teabelehed, nagu riikide haridussüsteemide struktuuri tutvustus, koolikalendrid, õpetajate palkade võrdlus ning nõutav koormus riikide ja haridustasandite kaupa („Facts and Figures“ (Faktid ja näitajad)).

Võrgustik koosneb rakendusametis tegutsevast kesksest koordineerivast üksusest ja riiklikest üksustest, mis on asutatud kõikides programmis „Erasmus+“ osalevates riikides ning lisaks Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas ning Montenegros.

Lisateavet leiate rakendusameti veebisaidilt https://eacea.ec.europa.eu/homepage.

Noorteviki riiklike korrespondentide võrgustik

Kooskõlas ELi noortestrateegiaga ja eesmärgiga parandada teadmisi Euroopa noorsooküsimustest antakse rahalist toetust Noorteviki (interaktiivne vahend, mis annab selget, ajakohast ja hõlpsasti kasutatavat teavet Euroopa noorte olukorra ning riikide noortepoliitika kohta) riiklikele struktuuridele.

Rahalist toetust antakse riigi ametiasutuste määratud asutustele programmiriigis, et need asutused saaksid ellu viia meetmeid riigipõhise teabe, võrreldavate riigikirjelduste ja näitajate koostamiseks, aidates parandada Euroopa noortesüsteemide ja -poliitika vastastikust mõistetavust.

Kõrgharidusreformi eksperdirühm

Kõrgharidusreformi riiklikud eksperdirühmad pakuvad asjaomastes partnerriikides (Lääne-Balkani riigid, Vahemere ida- ja lõunapiirkonna riigid, Venemaa ja Kesk-Aasia riigid) kohalikele omavalitsustele ja sidusrühmadele hulgaliselt eksperditeadmisi, et soodustada reforme ning kiirendada kõrghariduse valdkonnas tehtavaid edusamme. Nad osalevad oma riigi kõrghariduspoliitika väljatöötamisel. Kõrgharidusreformi eksperdirühmade tegevus põhineb vastastikustel kontaktidel. Igas riiklikus eksperdirühmas on 5–15 liiget. Eksperdirühma liikmed on kõrghariduse valdkonna asjatundjad (rektorid, prorektorid, dekaanid, juhtivõppejõud, rahvusvaheliste suhete spetsialistid, üliõpilased jne).

Kõrgharidusreformi eksperdirühma ülesanne on muu hulgas toetada:

 • poliitikakujundamist oma riigis, toetades tihedas koostöös asjaomaste kohalike omavalitsustega kõrghariduse ajakohastamist, reformiprotsesse ja strateegiaid;
 • poliitilist dialoogi ELiga kõrghariduse valdkonnas;
 • koolitus- ja nõustamistegevust, mis on suunatud kohalikele sidusrühmadele, eeskätt kõrgkoolidele ning nende töötajatele;
 • programmi „Erasmus+“ projekte (eelkõige neid, mida viiakse ellu suutlikkuse suurendamise meetme kaudu), levitades nende tulemusi ja väljundeid, iseäranis häid tavasid ja uuenduslikke algatusi, ning kasutades neid koolituse eesmärgil.

Kutsehariduse ja -õppe ELi vahendite rakendamist toetavad riiklikud rühmad

Kutsehariduse ja -õppe ekspertide riiklike rühmade eesmärk on pakkuda eksperditeadmisi, et edendada kutsehariduse ja -õppe ELi vahendite ja põhimõtete kohaldamist programmi „Erasmus+“ raames ELi vahenditest rahastatavates projektides. Asjaomased kõrghariduse ja -õppe ELi vahendid on kindlaks määratud vastavates kutseharidust ja -õpet käsitlevates ELi poliitikadokumentides, näiteks kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe Euroopa raamistikus ning kutseharidust käsitlevas nõukogu soovituses (need vahendid on nt Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik (EQAVET), ELi peamised kutsekirjeldused, hariduse omandanute edasise tegevuse jälgimine jms). Eeskätt peaksid eksperdid pakkuma programmi „Erasmus+“ raames ELi vahenditest rahastatavate projektide toetusesaajatele abi nende kutsehariduse ja -õppe ELi vahendite rakendamisel oma projektides.

EQAVETi riiklike tugikeskuste võrgustik

Riikide ametiasutuste loodud EQAVETi riiklikud tugikeskused koondavad valdkonnas tegutsevaid organisatsioone, sealhulgas sotsiaalpartnereid ja kõiki asjaomaseid sidusrühmi riigi ja piirkondlikul tasandil, et aidata kaasa Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku rakendamisele kutsehariduse ja -õppe valdkonnas, nagu on sätestatud nõukogu soovituses jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja toimetulekut toetava kutsehariduse kohta[2].

EQAVETi riiklike tugikeskuste eesmärk on 1) teha konkreetseid algatusi EQAVETi rakendamiseks ja edasiarendamiseks, 2) teavitada ja kaasata mitmesuguseid sidusrühmi, et aidata kaasa EQAVETi rakendamisele, 3) toetada enesehindamist kui täiendavat ja tulemuslikku kvaliteedi tagamise vahendit, 4) esitada EQAVETi raamistikul põhineva riikliku kvaliteedi tagamise korra ajakohastatud kirjeldus ning 5) osaleda kutsehariduse ja -õppe süsteemi kvaliteedi tagamise vastastikuses hindamises ELi tasandil.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, Europass ja Euroguidance – riiklikud keskused

Igas riigis toetatakse neid kolme riiklike keskuste võrgustikku ühe ühtse lepingu alusel.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku riiklikud koordineerimisasutused

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) riiklikud koordineerimisasutused, mille on määranud riikide ametiasutused, aitavad riiklikel keskustel:

 • töötada välja, rakendada ja vaadata läbi riiklikke kvalifikatsiooniraamistikke ning sidustada need Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga;
 • vaadata läbi ja vajaduse korral ajakohastada riiklike kvalifikatsiooniraamistike või -süsteemide tasemete sidustamist EQFi tasemetega.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku riiklikud koordineerimisasutused aitavad tuua EQFi üksikisikutele ja organisatsioonidele lähemale:

 • toetades asjaomaste EQFi tasemete lisamist tunnistustele, diplomitele, akadeemilistele õienditele ja teistele kvalifikatsioonidokumentidele ning kvalifikatsiooniandmebaasidesse;
 • töötades välja riiklike kvalifikatsiooniraamistike kvalifikatsioone sisaldavaid kvalifikatsiooniregistreid või -andmebaase ning avaldades need Europassi portaalis.

Lisateavet leiab aadressil https://europa.eu/europass/et/implementation-european-qualifications-framework-eqf.

Riiklikud Europassi keskused

Europassi põhiosa moodustab veebiplatvorm, kus üksikisikud ja organisatsioonid saavad kasutada interaktiivseid vahendeid ning tutvuda teabega õppimisvõimaluste, kvalifikatsiooniraamistike ja kvalifikatsioonide, nõustamise, oskuste prognoosimise, enesehindamisvahendite ning oskuste ja kvalifikatsioonide dokumenteerimise kohta, samuti võimaldab portaal juurdepääsu õppimis- ja töövõimalustele. See nõuab riigi tasandil märkimisväärset tööd, mille eest vastutavad riikide ametiasutuste määratud keskused. Nende keskuste ülesanne on eelkõige:

 • teha ELi platvormil kättesaadavaks riigi tasandi teave, et tagada ühelt poolt ELi platvormi ning teisalt õppimisvõimalustega seotud riiklike andmeallikate ja riiklike kvalifikatsiooniandmebaaside või -registrite vastastikune ühendatus;
 • edendada ELi platvormil pakutavate teenuste kasutamist;
 • teha koostööd kõigi asjaomaste sidusrühmadega riigi tasandil.

Euroguidance võrgustik

Euroguidance on riikide ametiasutuste määratud riiklike teabekeskuste Euroopa võrgustik. Euroguidance’i keskustel on järgmised ühised eesmärgid:

 • teha koostööd ja pakkuda tuge liidu tasandil, et tugevdada nõustamistegevusega seotud poliitikat, süsteeme ja tavasid liidus (arendada elukestva nõustamise Euroopa mõõdet); 
 • toetada nõustajate pädevuse arendamist; 
 • pakkuda kvaliteetset teavet elukestva nõustamise kohta;
 • edendada õpirände ja karjäärijuhtimise võimalusi Euroopas (Europassi portaali kaudu).

Euroguidance’i peamine sihtrühm on nii haridus- kui ka tööhõivesektori nõustajad ja poliitikakujundajad.

Lisateavet leiab aadressil http://euroguidance.eu.

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_et.

 2. Lisada allmärkus vastava ELT-viitega.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}