Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kdo realizuje Program Erasmus+?

Evropská Komise

Za chod programu Erasmus+ nese hlavní odpovědnost Evropská komise. Průběžně řídí jeho rozpočet a stanovuje priority, cíle a kritéria programu. Kromě toho řídí a monitoruje jeho provádění, kontrolu a hodnocení na evropské úrovni. Evropská komise také celkově odpovídá za dohled nad strukturami pověřenými prováděním programu na úrovni jednotlivých států a za jejich koordinaci.

Evropská Výkonná Agentura pro Vzdělávání a Kulturu (EACEA)

Na evropské úrovni odpovídá za provádění řady akcí programu Erasmus+ Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) Evropské komise. Agentura EACEA provádí program v rámci přímého řízení. Kromě informací obsažených v této příručce jsou na portálu pro financování a nabídková řízení zveřejněny příslušné dokumenty k výzvě a formuláře žádostí pro akce, na něž se tato příručka vztahuje a které spravuje výkonná agentura: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Výkonná agentura je odpovědná za řízení celého životního cyklu těchto projektů od propagace programu, hodnocení žádostí o granty přes monitorování projektů po šíření výsledků projektů a programu. Odpovídá také za vyhlášení konkrétních výzev k předkládání návrhů týkajících se některých akcí programu, kterým se tato příručka nevěnuje.

Evropská komise, a to zejména prostřednictvím výkonné agentury, zodpovídá také za:

 • zpracování studií v oblastech podporovaných programem,
 • provádění výzkumu a dalších činností založených na datech prostřednictvím sítě Eurydice,
 • větší zviditelnění programu a zvýšení jeho systémového dopadu prostřednictvím činností zaměřených na šíření a využití výsledků programu,
 • zajištění řízení smluvních vztahů a financování subjektů a sítí podporovaných programem Erasmus+,
 • řízení výzev k překládání nabídek na poskytování služeb v rámci programu. 

Národní Agentury

Realizace programu Erasmus+ probíhá zejména v rámci nepřímého řízení, což znamená, že Evropská komise svěřuje úkoly týkající se plnění rozpočtu národním agenturám. Důvodem takového přístupu je snaha přenést program Erasmus+ co nejblíže k příjemcům a přizpůsobit jej rozmanitosti národních systémů vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Proto každý členský stát EU nebo každá třetí země přidružená k programu ustanovily jednu či více národních agentur (kontaktní údaje viz následující odkaz: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_cs). Tyto agentury podporují a realizují program na národní úrovni a jsou prostředníky mezi Evropskou komisí a zúčastněnými organizacemi na místní, regionální a národní úrovni. Jejich úkolem je:   

 • poskytovat náležité informace o programu Erasmus+, 
 • realizovat spravedlivý a transparentní výběr projektových žádostí, které budou v jejich zemích financovány,
 • monitorovat a hodnotit provádění programu ve své zemi,
 • poskytovat podporu žadatelům a zúčastněným organizacím v průběhu celého životního cyklu projektu,
 • účinně spolupracovat se sítí všech národních agentur a s Evropskou komisí,
 • prosazovat a zajišťovat zviditelnění programu,
 • podporovat šíření a využití výsledků programu na místní a národní úrovni.

Kromě toho národní agentury plní důležitou úlohu jako mezičlánek rozvoje a kvalitní realizace programu Erasmus+, a to:

 • tím, že vedle úkolů týkajících se řízení životního cyklu projektu provádějí projekty a aktivity, které podporují kvalitu realizace programu nebo podněcují rozvoj politiky v oblastech podporovaných programem, jako jsou činnosti v oblasti odborné přípravy a spolupráce a vytváření sítí,
 • podpůrným přístupem k nováčkům, méně zkušeným organizacím a cílovým skupinám s omezenými příležitostmi s cílem odstranit překážky, jež jim brání plně se účastnit programu,
 • snahou o spolupráci s externími subjekty a vnitrostátními orgány za účelem zvýšení dopadu programu ve své příslušné oblasti činnosti, ve své zemi a v Evropské unii.

Podpůrný přístup národních agentur má potenciální žadatele a příjemce programu provést všemi fázemi, od prvního kontaktu s programem přes postup podávání žádosti po provádění projektu a konečné hodnocení. Tento přístup je v souladu se zásadami spravedlnosti a transparentnosti výběrového řízení. Vychází z přesvědčení, že má-li být opravdu všem zaručena rovnost příležitostí, je třeba podpořit cílové skupiny programu prostřednictvím systémů konzultace, poradenství, monitorování a koučování, jež budou přizpůsobeny jejich potřebám.

Příslušné výzvy týkající se akcí řízených národními agenturami programu Erasmus+ jsou zveřejněny na internetových stránkách programu Erasmus+1  a propagovány na internetových stránkách národních agentur.

Které další subjekty se podílejí na provádění programu?

Kromě výše uvedených subjektů přispívají k realizaci programu Erasmus+ svou odborností následující informační centra a kanceláře, platformy a sítě znalostí a odborníků.

Informační Centra SALTO

Cílem informačních center SALTO je zlepšit kvalitu a dopad programu Erasmus+ na systémové úrovni poskytováním odborných znalostí, zdrojů, informací a vzdělávacích aktivit v konkrétních oblastech národním agenturám Erasmus+ a dalším subjektům zapojeným do vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Mezi tyto činnosti mimo jiné patří pořádání vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů, studijních návštěv či fór, spolupráce a činnosti pro budování partnerství, se zaměřením na prioritní témata programu Erasmus+.

Každé informační centrum SALTO může plně pokrýt všechny oblasti programu nebo jen některé z nich. V závislosti na rozsahu své činnosti mohou mít informační centra SALTO buď tematické, nebo regionální zaměření (země Východního partnerství a Rusko, jižní Středomoří, západní Balkán), případně podpůrné zaměření (Evropský sbor solidarity, činnosti v oblasti odborné přípravy a spolupráce). Regionální informační centra SALTO například pokrývají pouze akce v oblasti mládeže.

Informační centra SALTO navíc nabízejí řadu on-line nástrojů a databází prostřednictvím internetových stránek SALTO, například přehled evropských vzdělávacích činností pro pracovníky s mládeží v Evropském kalendáři školení; nástroje a metody pro vzdělávací činnosti; on-line vzdělávací příležitosti; databázi školitelů a zkušených osob v oblasti práce s mládeží a možnost vyhledávat partnerské organizace. K úkolům informačních center SALTO patří monitorování a prezentace výsledků programu, zkušeností a poznatků v jejich konkrétních oblastech.

Informační Centra SALTO podporující průřezové Priority Erasmus+

V souladu s průřezovými prioritami programu Erasmus+ podporují uvedené priority čtyři informační centra SALTO:

Informační centrum SALTO pro Inkluzi a Rozmanitost

Při podpoře priority týkající se inkluze a rozmanitosti ve všech oblastech programu spolupracují dvě informační centra SALTO: jedno v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a jedno v oblasti mládeže.

Posláním těchto informačních center SALTO je zlepšit kvalitu a dopad projektů Erasmus+ s cílem učinit program inkluzivnějším a rozmanitějším.

Konkrétně tato informační centra SALTO fungují také jako znalostní centra založená na důkazech a nestranní zprostředkovatelé na základě svých odborných znalostí a zkušeností s řízením programů v oblasti inkluze a rozmanitosti. To znamená soustavné budování a předávání znalostí a poznatků z provádění programu v této tematické oblasti do kontextu vývoje programu ve spolupráci se sítí národních agentur a s Komisí prostřednictvím odpovídajících platforem. Kromě toho tato informační centra SALTO podporují národní agentury při provádění programu způsobem, který uvádí do praxe příslušná politická rozhodnutí (např. závěry/usnesení Rady), výsledky činností vzájemného učení a rozhodnutí o prioritě týkající se inkluze a rozmanitosti.

K hlavním povinnostem informačních center SALTO pro inkluzi a rozmanitost patří:

 • zvyšovat kvalitu a dopad projektů a činností programu Erasmus+ se zaměřením na prioritu týkající se inkluze a rozmanitosti,
 • pomoci optimalizovat provádění, monitorování a hodnocení priority týkající se inkluze a rozmanitosti ve vzdělávání a odborné přípravě, jak je vymezena v programu Erasmus+,
 • hrát klíčovou úlohu při vedení národních agentur v oblasti analýzy a hodnocení dopadu projektů se zaměřením na prioritu týkající se inkluze a rozmanitosti ve vzdělávání a odborné přípravě.

Informační centrum SALTO pro ekologickou transformaci a udržitelný rozvoj

Informační centrum SALTO pro ekologickou transformaci a udržitelný rozvoj pokrývá všechny oblasti programu Erasmus+ a prostřednictvím našich programů přispívá k řešení problémů souvisejících se změnou klimatu, přičemž se v rámci všech akcí zabývá tématy souvisejícími s klimatem a životním prostředím.

Toto informační centrum SALTO podporuje v nových programech provádění priority v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelnosti a boje proti změně klimatu v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a klimatickým paktem, podporuje akce v rámci Evropského prostoru vzdělávání z hlediska vzdělávání v zájmu klimatu a udržitelnosti a přímo přispívá k dosažení jednoho z jedenácti evropských cílů v oblasti mládeže (Udržitelná zelená Evropa), které jsou součástí strategie EU pro mládež. K hlavním povinnostem informačního centra SALTO pro ekologickou transformaci a udržitelný rozvoj patří:

 • zvyšovat kvalitu a dopad projektů a činností programu Erasmus+ se zaměřením na udržitelnost a boj proti změně klimatu,
 • pomoci optimalizovat provádění, monitorování a hodnocení priority týkající se ochrany životního prostředí, udržitelnosti a boje proti změně klimatu, jak je vymezuje program Erasmus+ a program Evropský sbor solidarity,
 • hrát klíčovou úlohu při vedení národních agentur v oblasti analýzy a hodnocení dopadu projektů se zaměřením na prioritu programů týkající se ochrany životního prostředí, udržitelnosti a boje proti změně klimatu.

Informační centrum SALTO pro digitalizaci

Informační centrum SALTO pro digitalizaci pokrývá všechny oblasti programu Erasmus+ a v souladu s akčním plánem digitálního vzdělávání a klíčovými politickými dokumenty týkajícími se mládeže podporuje zavádění digitálního aspektu jako zastřešující priority v programu Erasmus a programu Evropský sbor solidarity, a soustavně tak zvyšuje kvalitu digitálního vzdělávání a digitálních aspektů v oblasti mládeže. Působí jako znalostní centrum založené na důkazech v oblasti digitálního vzdělávání a mládeže a předává znalosti v oblasti svého mandátu do programu i tvorby politik. K hlavním povinnostem informačního centra SALTO pro digitalizaci patří:

 • zvyšovat kvalitu a dopad projektů a činností našich programů se zaměřením na digitální priority,
 • pomoci optimalizovat provádění, monitorování a hodnocení priorit týkajících se digitálního vzdělávání a mládeže, jak jsou vymezeny v programu Erasmus+ a programu Evropský sbor solidarity,
 • hrát klíčovou úlohu při vedení národních agentur v oblasti analýzy a hodnocení dopadu projektů se zaměřením na digitální priority programů, které budou také vstupními zdroji pro fóra politických činitelů a zúčastněných subjektů, a zejména Evropské centrum digitálního vzdělávání.

Informační centrum SALTO pro participaci a informace

Toto informační centrum SALTO pokrývá všechny oblasti programu Erasmus+ a organizuje strategické a inovativní akce na podporu aktivní účasti na demokratickém životě, mimo jiné prostřednictvím:

 • vypracování pokynů pro žadatele a příjemce, zejména s cílem podpořit zapojení mladých lidí do demokratického rozhodování, účast mládeže na občanském a společenském životě prostřednictvím dobrovolnictví nebo převzetí úlohy v mládežnických organizacích,
 • poskytování pokynů a podpory všem národním agenturám ohledně nejmodernějších strategií pro oslovení většího počtu mladých lidí, zvýšení kvality a dopadu informačních aktivit, jakož i jejich inkluzivnosti a udržitelnosti a přenositelnosti výsledků projektů.

Kromě těchto informačních center SALTO přispívají k rozvoji kapacit národních agentur a přijímajících organizací pro práci s programem Erasmus+ dvě oborová informační centra SALTO, která usnadňují nadnárodní spolupráci, vytváření sítí a vzájemné učení mezi národními agenturami a různými zúčastněnými stranami, a to zejména prostřednictvím činností v oblasti odborné přípravy a spolupráce.

Činnosti v oblasti odborné přípravy a spolupráce jsou organizovány národními agenturami programu Erasmus+ s cílem přinést přidanou hodnotu a zvýšit celkovou kvalitu programu Erasmus+. Těmito činnostmi mohou být workshopy, semináře a jiné typy akcí nebo činností (např. výzkum), které se zaměřují na sdílení osvědčených postupů a získaných poznatků a poskytují příležitosti k vytváření sítí mezi zúčastněnými subjekty programu Erasmus+. Účinným způsobem, jak najít partnery pro nováčky, jsou zejména semináře zaměřené na vytváření kontaktů. Účastníky těchto činností mohou být zástupci institucí, které se již účastní programu Erasmus+ nebo plánují požádat o grant v tomto programu.

Informační centrum SALTO pro školení a spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

 • nabízí platformu na podporu evropských činností v oblasti odborné přípravy a spolupráce, 
 • umožňuje zúčastněným stranám, aby mimo jiné rozvíjely kapacity svých organizací k plnému využití příležitostí nabízených programem Erasmus+,
 • sdílí osvědčené postupy napříč evropskými zeměmi, nachází partnery nebo zvyšuje dopad svých projektů na evropské úrovni.

Další informace najdete na adrese: www.salto-et.net 

Informační centrum SALTO pro školení a spolupráci v oblasti mládeže

Informační centrum SALTO pro školení a spolupráci se zaměřuje na rozvoj strategických a inovativních opatření k zajištění celkového kvalitního přístupu ke strategiím a činnostem odborné přípravy v oblasti mládeže a uznávání neformálního a informálního učení v oblasti práce s mládeží v celé Evropě, mimo jiné prostřednictvím:

 • vývoje a zavádění procesů, činností a nástrojů v rámci strategie Youthpass na podporu a propagaci uznávání a validace činností neformálního a informálního učení a práce s mládeží,
 • vývoje a zavádění procesů, činností a nástrojů v rámci Evropské strategie odborné přípravy v oblasti mládeže na podporu budování kapacit a rozvoje kvality v rámci evropské práce s mládeží,
 • zvyšování kvality projektů v oblasti mládeže prostřednictvím kurzů, nástrojů a praktických publikací a pokynů,
 • poskytování podpory pracovníkům národních agentur prostřednictvím řízení znalostí a školení zaměstnanců.

Regionální informační centra SALTO v oblasti mládeže

Tři regionální informační centra SALTO: SALTO JIHOVÝCHODNÍ EVROPA, SALTO VÝCHODNÍ EVROPA a KAVKAZ a SALTO EUROMED podporují strategickou a inovativní spolupráci v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity mezi zúčastněnými stranami z členských států EU a třetích zemí přidružených k programu a z třetích zemí nepřidružených k programu s cílem:

 • dále zvyšovat množství, kvalitu a dopad projektů a partnerství,
 • podporovat práci s mládeží a rozvoj politiky týkající se mládeže v zemích nepřidružených k programu na západním Balkáně, v zemích Východního partnerství a v Rusku a v jižním Středomoří.

Více informací je k dispozici na adrese: www.salto-et.net a www.salto-youth.net

Informační kanceláře

Národní kanceláře Programu Erasmus+

V některých třetích zemích nepřidružených k programu (západní Balkán, Východní sousedství, země jižního Středomoří, Střední Asie) pomáhají Komisi, výkonné agentuře a místním orgánům v realizaci programu Erasmus+ národní kanceláře Erasmus+. Slouží v těchto zemích jako kontaktní místa určená pro subjekty zapojené do programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, mládeže a sportu. Národní kanceláře přispívají k lepší informovanosti, zviditelnění, relevantnosti, účinnosti a dopadu mezinárodního rozměru programu Erasmus+.

Národní kanceláře Erasmus+ odpovídají za:

 • poskytování informací o aktivitách programu Erasmus+, kterých se mohou jejich země účastnit (včetně oblasti vysokoškolského vzdělávání, případně odborného vzdělávání a přípravy, mládeže a sportu),
 • poradenství a pomoc potenciálním žadatelům,
 • koordinaci místní skupiny odborníků na reformy vysokoškolského vzdělávání,
 • účast na studiích a akcích,
 • podporu politického dialogu,
 • udržování kontaktů s místními orgány a delegacemi EU,
 • sledování vývoje politiky ve výše uvedených oblastech v rámci příslušné země.

Národní Kontaktní Místa Erasmus+

V určitých třetích zemích nepřidružených k programu (Severní, Střední a Jižní Amerika, subsaharská Afrika, Blízký východ, Asie a Tichomoří) podporuje síť národních kontaktních míst Komisi, výkonnou agenturu a místní orgány při poskytování pokynů, praktických informací a pomoci ohledně všech aspektů účasti v programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdělávání, mládeže, odborného vzdělávání a přípravy a sportu. Tyto subjekty ve své zemi působí jako kontaktní místa pro zúčastněné strany a přispívají ke zlepšení informovanosti, zviditelnění, relevantnosti, účinnosti a dopadu mezinárodního rozměru programu Erasmus+.

Národní Informační Střediska pro Akademické Uznávání (NARIC)

Střediska NARIC poskytují informace o vzájemném uznávání diplomů a doby studia vykonaného v jiných evropských zemích a poradenství o zahraničních vysokoškolských diplomech v zemi, kde středisko sídlí. Síť NARIC poskytne směrodatné poradenství každému, kdo hodlá vycestovat do zahraničí za prací nebo dalším vzděláváním, ale také institucím, studentům, poradcům, učitelům a potenciálním zaměstnavatelům.

Evropská komise podporuje činnost sítě NARIC prostřednictvím výměny informací a zkušeností mezi zeměmi, stanovením osvědčených postupů, srovnávací analýzou systémů a politik v této oblasti a debatou o záležitostech, jež jsou v zájmu společné vzdělávací politiky, a jejich analýzou.

Další informace najdete na adrese: https://www.enic-naric.net/

Síť Eurodesk

Síť Eurodesk poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží informační služby týkající se evropských příležitostí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a zapojení mladých lidí do evropských aktivit.

Síť Eurodesk působí ve všech členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu a na evropské úrovni ji koordinuje Evropská kancelář Eurodesk v Bruselu. Eurodesk zodpovídá dotazy, poskytuje informace o financování, pořádá různé akce a vydává publikace. Přispívá také k obsahu na Evropském portálu pro mládež.

Evropský portál pro mládež nabízí užitečné informace o příležitostech pro mladé lidi, kteří žijí, studují a pracují v evropských zemích. Poskytuje informace v 28 jazycích.

Evropský portál pro mládež najdete na adrese: http://europa.eu/youth/. Další informace o Eurodesku najdete na adrese: https://www.eurodesk.eu

Otlas – nástroj pro hledání partnerů pro organizace v oblasti mládeže

Jedním z nástrojů, které vytvořila a provozují informační centra SALTO-Youth, je nástroj Otlas – centralizovaný internetový nástroj pro hledání partnerů určený organizacím působícím v oblasti mládeže. Organizace mohou v nástroji Otlas uvést své kontaktní údaje a oblasti zájmu a zveřejňovat nabídky partnerství za účelem realizace projektů.

Další informace najdete na adrese: www.salto-youth.net/otlas nebo https://www.otlas.eu/

Platformy a nástroje

Platforma Výsledků Programu Erasmus+

Platforma výsledků programu Erasmus+ poskytuje přístup k informacím a výsledkům týkajícím se všech projektů financovaných v rámci programu Erasmus+. Organizace mohou najít inspiraci v bohaté nabídce informací o projektech a využít výsledků a zkušeností získaných z provádění programu Erasmus+. 

Informace o projektu a výsledky zobrazené na platformě musí být plně v souladu s platnými pravidly a předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. To je odpovědností především příjemců projektů pod dohledem projektových úředníků v agenturách.

Projekty lze vyhledávat podle klíčového slova, klíčové akce, roku, země, tématu, druhu výsledků atd. Vyhledávání lze podle předem stanovených kritérií ukládat a průběžně aktualizovat. Jsou zvýrazněny projekty s osvědčenými postupy (které byly identifikovány z hlediska politického významu, dopadu, komunikačního potenciálu).

Platforma výsledků programu Erasmus+ je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Evropská Platforma Školního Vzdělávání (ESEP) a eTwinning

Evropská platforma pro školní vzdělávání je místem setkávání všech zúčastněných subjektů v sektoru školního vzdělávání – pracovníků škol, výzkumných pracovníků, tvůrců politik a dalších odborníků, a to na všech úrovních od předškolního vzdělávání a péče až po základní a střední školy, včetně počátečního odborného vzdělávání a přípravy.

Na platformě se také nachází eTwinning, komunita učitelů a pracovníků škol, která nabízí zabezpečený prostor přístupný pouze pracovníkům, které prověřila národní podpůrná střediska. Účastníci se mohou podílet na mnoha činnostech: realizace projektů s jinými školami a třídami, diskuse s kolegy a rozvoj odborné spolupráce v rámci sítí, využití nejrůznějších příležitostí k profesnímu rozvoji (on-line a osobně).

Učitelům a školám zapojeným do eTwinningu poskytují podporu národní podpůrná střediska. Jedná se o organizace jmenované příslušnými vnitrostátními orgány. Střediska pomáhají školám při registraci, hledání partnerských škol a při projektových činnostech, propagují využívání eTwinningu, udělují ceny a certifikáty kvality a organizují pro učitele aktivity zaměřené na jejich profesní rozvoj.

Národní podpůrná střediska koordinuje Centrální podpůrné středisko (CSS), které také odpovídá za rozvoj Evropské platformy školního vzdělávání a organizaci aktivit profesního rozvoje učitelů na evropské úrovni.

Evropská platforma školního vzdělávání a eTwinning jsou přístupné na adrese: https://school-education.ec.europa.eu/

Elektronická Platforma pro Vzdělávání Dospělých (EPALE)

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (Electronic Platform for Adult Learning in Europe, EPALE) je iniciativa Evropské komise financovaná programem Erasmus+. Je určena odborníkům v oblasti vzdělávání dospělých: učitelům, pedagogům, školitelům a dobrovolníkům, stejně jako tvůrcům politik, výzkumným pracovníkům, novinářům a akademikům a ostatním, kteří jsou aktivní v oblasti vzdělávání dospělých.

Stránky projektu poskytují aktuální novinky ohledně vývoje v oblasti a přístup k interaktivním sítím, které umožňují komunikovat s uživateli z celé Evropy, zapojovat se do diskusí a vyměňovat si osvědčené postupy. Kromě jiného platforma EPALE nabízí nástroje, které jsou zvlášť užitečné pro (potenciální) příjemce podpory z programu Erasmus+. Jedná se například o:

 • Kalendář kurzů a akcí.
 • Nástroj k vyhledávání partnerů pro přípravu projektu financovaného z prostředků EU nebo k vyhledávání či nabídce možnosti stínování na pracovišti.
 • Katalog kurzů, v němž mohou návštěvníci najít širokou škálu on-line a off-line kurzů.
 • Další možnost spolupráce s lidmi a organizacemi s podobným zájmem, kterou nabízejí diskusní skupiny pro sdílení praktických postupů (communities of practice).
 • Platformy pro spolupráci, v nichž mohou partneři v bezpečném prostředí pracovat na rozvoji svého projektu.
 • Erasmus+Space, chráněný a bezpečný nástroj určený zejména koordinátorům projektů v rámci klíčové akce 1 a 2 programu Erasmus+ a jejich partnerům za účelem realizace kombinované mobility/spolupráce v praxi a k použití v řízení projektů a šíření výsledků.
 • Informační centrum, kam mohou příjemci projektu dodávat užitečné odkazy na různé materiály a/nebo umisťovat články, výukové materiály, zprávy, příručky a jiné materiály, které vznikají v rámci jejich projektu nebo jejich organizace. Centrum tak nabízí další způsob, jak šířit informace.
 • Blog, kde mohou účastníci projektů sdílet své zkušenosti a nahrávat videa, která mohou neformálním a dynamickým způsobem představit jejich výsledky.

U projektů, které získají finanční prostředky z EU, se vítá, sdílí-li v rámci platformy realizační tým informace o činnosti a výsledcích, např. formou blogu, v novinkách, při akcích atd.

EPALE spadá do odpovědností Centrálního podpůrného střediska a sítě národních podpůrných středisek v členských státech EU a ve třetích zemích přidružených k programu. Jejich úkolem je vyhledávat zajímavé informace, motivovat zainteresované subjekty k využívání platformy a ke zveřejňování příspěvků.

Platforma EPALE je k dispozici na adrese: https://epale.ec.europa.eu/.

Sebehodnocení Efektivního Učení Podporou Inovací prostřednictvím Vzdělávacích Technologií (SELFIE)

SELFIE („sebehodnocení efektivního učení podporou inovací prostřednictvím vzdělávacích technologií“) je bezplatný vícejazyčný internetový nástroj sebehodnocení, který pomáhá obecným a odborným školám rozvíjet jejich digitální kapacitu.

Nástroj SELFIE pro školy shromažďuje anonymně názory studentů, učitelů a vedoucích pracovníků škol na to, jak jsou technologie v jejich škole používány. Děje se tak na základě krátkých prohlášení a otázek a jednoduché škály odpovědí 1–5. Na základě tohoto vstupu nástroj vytvoří zprávu – snímek („SELFIE“) silných a slabých stránek školy při používání technologií. Nástroj SELFIE je k dispozici pro všechny základní, střední a odborné školy v Evropě i mimo ni a ve více než 30 jazycích. Může ho používat jakákoli škola – nejen ty s pokročilou úrovní infrastruktury, vybavení a technologií.

Pandemie COVID-19 způsobila obrovský posun směrem k digitálním technologiím, pokud jde o práci a učení na dálku, a to i v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Rovněž prokázala obtížnost zachování části odborného vzdělávání a přípravy, která probíhá v podnicích, tzv. „učení se prací“, což ještě více zvyšuje naléhavost účinnějšího dialogu mezi učiteli odborného vzdělávání a přípravy a vnitropodnikovými školiteli pomocí digitálních prostředků.

Nový nástroj pro učitele („SELFIE pro učitele“), který je dostupný ve všech úředních jazycích EU, umožňuje v rámci akčního plánu digitálního vzdělávání učitelům samostatně posoudit své digitální kompetence a sebevědomí a získat okamžitou zpětnou vazbu o silných stránkách, mezerách a oblastech, v nichž se mohou dále zlepšovat. Nástroj mohou také společně využívat týmy učitelů a společně vypracovat plán odborné přípravy.

V říjnu 2021 byl spuštěn nový nástroj SELFIE pro učení se prací ve všech úředních jazycích EU. Pomáhá sbližovat instituce odborného vzdělávání a přípravy a společnosti, aby společně diskutovaly o tom, jak nejlépe začlenit digitální technologie do poskytovaného vzdělávání a odborné přípravy. Nástroj SELFIE v rámci učení se prací nejenže shromažďuje tři pohledy vedoucích pracovníků škol, učitelů a účastníků odborného vzdělávání a přípravy, ale jako čtvrtou perspektivu přidává také pohled vnitropodnikových školitelů. Další rozvoj nástroje SELFIE pro učení se prací se zaměří na zkoumání toho, jak může tento nástroj podporovat monitorování a rozvoj politiky na úrovni jednotlivých zemí a EU. Kromě toho by měl být dále analyzován dopad SELFIE pro učení se prací na podniky, aby se prozkoumalo další zapojení společností nebo aby se nástroj dále rozvinul k pokrytí různých aspektů podle potřeb společností.

Nástroj SELFIE vyvinulo Společné výzkumné středisko a Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (GŘ EAC).

Více informací o nástroji SELFIE naleznete zde: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_cs    

HEInnovate

Orientační rámec nástroje HEInnovate nabízí vysokoškolským institucím (Higher Education Institutions, HEI) v EU i mimo ni příležitost prozkoumat vlastní inovační a podnikatelské kapacity prostřednictvím sebereflexe v jednom nebo několika z osmi dostupných rozměrů, kterými jsou:

 • Vedení a správa
 • Organizační kapacita: financování, lidé a pobídky
 • Výuka a studium podnikání
 • Příprava a podpora podnikatelů
 • Digitální transformace a schopnosti
 • Výměna znalostí a spolupráce 
 • Internacionalizovaná instituce
 • Měření dopadu

Nástroj HEInnovate je také komunitou sdružující praxi a jeho odborníci nabízejí vysokoškolským institucím semináře s cílem zlepšit jejich výsledky v oblasti inovací a akce pro vyškolení školitelů za účelem dalšího rozšíření tohoto přístupu na vnitrostátní úrovni. Školicí materiály jsou k dispozici na internetových stránkách. Platforma také poskytuje případové studie a příběhy uživatelů, aby předvedla příklady různých inovačních přístupů na vysokých školách v celé EU. Řada hodnocení jednotlivých zemí byla provedena ve spolupráci s OECD a jsou k dispozici na internetových stránkách nástroje HEInnovate a OECD. Zprávy nástroje HEInnovate v jednotlivých zemích ukazují, jaké jsou inovační a podnikatelské přístupy v různých členských státech EU.

Projekty financované z programu Erasmus+, například aliance „Evropských univerzit“ a aliance pro inovace, se vyzývají, aby v případě potřeby využily nástroj HEInnovate k doplnění svých projektů.

Nástroj HEInnovate je k dispozici na adrese: https://heinnovate.eu/en

Evropský Portál pro Mládež

Evropský portál pro mládež nabízí užitečné informace o příležitostech pro mladé lidi, kteří žijí, studují a pracují v evropských zemích. Rovněž podporuje účast mladých lidí na demokratickém životě v Evropě, zejména prostřednictvím dialogu EU s mládeží a dalších iniciativ zaměřených na zapojení mladých lidí do ovlivňování tvorby politiky. Evropský portál pro mládež rovněž poskytuje informace ostatním zúčastněným stranám působícím v oblasti mládeže, je k dispozici ve 28 jazycích a je přístupný na této adrese: https://europa.eu/youth/EU_cs

Iniciativa Evropská Studentská Karta

Cílem iniciativy „Evropská studentská karta“ je zjednodušit mobilitu ve vzdělávání a odborné přípravě prostřednictvím digitalizace všech hlavních složek nezbytných pro organizaci mobility studentů, od poskytování informací až po procesy podávání žádostí a usazování se v hostitelské komunitě během pobytu v zahraničí. V rámci této iniciativy jsou nyní pro vysokoškolské instituce a studenty k dispozici mobilní aplikace Erasmus+ a síť Erasmus bez papírů, které budou dále posíleny doplněním nových služeb a funkcí pro uživatele.

Mobilní aplikace Erasmus+ nabízí studentům jediné on-line přístupové místo ke všem informacím a službám, které potřebují před zahraniční výměnou, během ní i po ní. Mobilní aplikace Erasmus+ obsahuje také informace o účasti v programu pro účastníky vzdělávání v jiných odvětvích. Aplikace je k dispozici ke stažení prostřednictvím služeb App store a Google Play. Další informace naleznete na adrese: erasmusapp.eu

Síť Erasmus bez papírů umožňuje vysokoškolským institucím připojit se k ústřednímu komunikačnímu kanálu za účelem bezproblémové výměny údajů o mobilitě studentů, a to bezpečným a efektivním způsobem, který podporuje plně digitalizovanou správu mobility, včetně digitálních studijních smluv a digitálních meziinstitucionálních dohod. Vysokoškolské instituce, které se chtějí dozvědět, jak se k síti Erasmus bez papírů připojit a jak ji využívat, mohou získat přístup k informacím, pokynům a návodům na stránce věnované této síti na portálu iniciativy Evropská studentská karta: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative/ewp

Sítě znalostí a odborníků

Síť Eurydice

Síť Eurydice se zaměřuje především na strukturu a organizaci vzdělávání v Evropě na všech úrovních a jejím cílem je přispět k tomu, aby byl obsah jednotlivých evropských vzdělávacích systémů vzájemně srozumitelný. Eurydice poskytuje subjektům odpovědným za vzdělávání v Evropě srovnávací analýzy jak s celoevropským záběrem, tak i z vnitrostátní úrovně a usnadňuje tak politické rozhodování v oblasti vzdělávání a mládeže.

Síť Eurydice poskytuje široké spektrum informací, například podrobné popisy národních vzdělávacích systémů včetně jejich stručných přehledů (vnitrostátní vzdělávací systémy a politiky), srovnávací studie zabývající se tématy se zvláštním významem pro komunitu (tematické zprávy), přehledy ukazatelů a statistik (řady klíčových údajů) a další vybrané údaje z oblasti vzdělávání, například o strukturách evropských vzdělávacích systémů, o organizaci školního roku, o hodinových dotacích předmětů v jednotlivých zemích a na jednotlivých vzdělávacích úrovních či srovnání platů učitelů (fakta a čísla).

Síť tvoří centrální koordinační oddělení, které funguje v rámci výkonné agentury, a národní oddělení umístěná ve všech členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu a také v Albánii, Bosně a Hercegovině a Černé Hoře. 

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách výkonné agentury: https://eacea.ec.europa.eu/homepage a na internetových stránkách sítě Eurydice: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/

Síť Národních Zpravodajů Youth Wiki

V souladu se strategií EU pro mládež a k lepšímu poznání problematiky mládeže v Evropě se poskytuje finanční podpora vnitrostátním strukturám, které přispívají k platformě Youth Wiki. Tento interaktivní nástroj podává informace o situaci mladých lidí v Evropě a zároveň poskytuje aktuální, jednotné a praktické informace o vnitrostátních politikách z této oblasti.

Finanční podpora se poskytuje subjektům se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu, určeným vnitrostátními orgány. Podpora je určena na vypracování informací o každé zemi, sestavení srovnatelných popisů zemí a ukazatelů, které přispívají k lepšímu vzájemnému pochopení obsahu systémů a politik týkajících se mládeže v Evropě.

Další informace jsou k dispozici na on-line platformě: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki  

Síť Odborníků na Reformy Vysokoškolského Vzdělávání (HERE)

Ve třetích zemích nepřidružených k programu, které jsou obsluhovány národními kancelářemi programu Erasmus+, poskytují národní týmy HERE místním orgánům a zúčastněným subjektům odborné poznatky na podporu reforem a modernizace vysokoškolského vzdělávání. V domovských zemích se tyto týmy podílejí na tvorbě politik z oblasti vysokoškolského vzdělávání. Činnost sítě HERE je založena na vzájemných kontaktech. Každý národní tým má pět až patnáct členů. Členové sítě HERE jsou odborníci z oblasti vysokoškolského vzdělávání (rektoři, prorektoři, děkani, pracovníci na vyšších akademických pozicích, úředníci z oddělení mezinárodních vztahů, studenti atd.).

Posláním sítě HERE je podporovat:

 • tvorbu politik v jejich zemích prostřednictvím modernizace, reforem a strategií v oblasti vysokoškolského vzdělávání v úzkém kontaktu s dotčenými místními orgány,
 • politický dialog s EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání,
 • odbornou přípravu a poradenství zaměřené na místní zúčastněné subjekty, zejména vysokoškolské instituce a jejich pracovníky,
 • projekty Erasmus+ (zejména projekty realizované v rámci akce Budování kapacit), konkrétně šířením jejich výsledků a výstupů, především osvědčených postupů a inovativních iniciativ, a jejich využíváním pro účely odborné přípravy.

Národní Týmy na podporu provádění nástrojů EU v rámci odborného vzdělávání a přípravy

Účelem národních týmů odborníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy je poskytnout soubor odborných znalostí na podporu uplatňování nástrojů a zásad EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v projektech financovaných EU podporovaných programem Erasmus+. Dotčené nástroje EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy jsou stanoveny v příslušných politických dokumentech EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, jako je Evropský rámec pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu a doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě (jako je rámec EQAVET, klíčové profesní profily EU, sledování uplatnění absolventů a další). Odborníci by měli zejména poskytovat podporu příjemcům projektů financovaných EU podporovaných programem Erasmus+ za účelem provedení výše uvedených nástrojů odborného vzdělávání a přípravy v EU v jejich projektech.

Síť Národních Referenčních Center Evropského Referenčního Rámce pro Zajišťování Kvality (EQAVET)

Národní referenční centra EQAVET jsou zřízena vnitrostátními orgány za účelem propojení již existujících subjektů zahrnujících sociální partnery a všechny zúčastněné subjekty na národních a regionálních úrovních s cílem přispět k realizování Evropského rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, který je vymezen v doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost.

Cílem národních referenčních center EQAVET je:

 • zahájit konkrétní iniciativy k provedení a dalšímu rozvoji rámce EQAVET,
 • informovat a mobilizovat širokou škálu zúčastněných stran, aby přispěly k provedení rámce EQAVET,
 • podporovat sebehodnocení jako doplňkový a účinný prostředek zajišťování kvality,
 • poskytnout aktualizovaný popis národních/regionálních ujednání o zajištění kvality na základě rámce EQAVET,
 • zapojit se do vzájemného hodnocení zajištění kvality v rámci systému odborného vzdělávání a přípravy na úrovni EU.

EQF, Europass a Euroguidance – Národní centra

Tyto tři sítě národních center jsou pro každou zemi podporovány prostřednictvím jedné nebo více grantových dohod:

Národní Koordinační Centra pro Evropský Rámec Kvalifikací (NKC EQF)

Národní koordinační centra EQF určená vnitrostátními orgány za účelem jejich podpory při:

 • vývoji, provádění a revizi národních rámců kvalifikací a jejich odkazu na evropský rámec kvalifikací (EQF),
 • přezkoumání a případné aktualizace odkazů na úrovně národních rámců kvalifikací nebo systémů, aby odpovídaly úrovním EQF.

Národní koordinační centra EQF přibližují EQF jednotlivcům a organizacím prostřednictvím:

 • podpory zahrnutí příslušných úrovní EQF do osvědčení, diplomů, dodatků a dalších kvalifikačních dokumentů a do databází kvalifikací,
 • vývoje rejstříků kvalifikací nebo databází, které zahrnují kvalifikace zahrnuté do národních rámců kvalifikací, a jejich zveřejňování na platformě Europass.

Další informace najdete na adrese: https://europa.eu/europass/cs/implementation-european-qualifications-framework-eqf

Národní Střediska Europassu

Hlavním prvkem Europassu je on-line platforma, která poskytuje jednotlivcům a organizacím interaktivní nástroje a informace o vzdělávacích příležitostech, kvalifikačních rámcích a kvalifikacích, poradenství, poznatcích o dovednostech, nástrojích sebehodnocení a dokumentaci dovedností a kvalifikací a propojení s příležitostmi týkající se vzdělávání a zaměstnání.  To vyžaduje značnou práci na vnitrostátní úrovni prováděnou subjekty určenými vnitrostátními orgány. Patří sem zejména:

 • zpřístupnění vnitrostátních informací pro platformu EU, zejména zajištění propojení mezi platformou EU a vnitrostátními zdroji údajů o příležitostech ke vzdělávání a vnitrostátními databázemi či rejstříky kvalifikací,
 • podpora využívání služeb poskytovaných platformou EU,
 • spolupráce se všemi příslušnými zúčastněnými stranami na vnitrostátní úrovni.

Síť Euroguidance

Euroguidance je evropská síť národních informačních center určených vnitrostátními orgány. Všechna centra Euroguidance sdílejí tyto společné cíle:

 • spolupráce a podpora na úrovni Unie s cílem posílit politiky, systémy a postupy poradenství v Unii (rozvoj evropské dimenze celoživotního poradenství), 
 • podpora rozvoje kompetencí poradců, 
 • poskytování kvalitních informací o celoživotním poradenství,
 • podpora evropských příležitostí pro mobilitu ve vzdělávání a řízení profesní dráhy (prostřednictvím platformy Europass).

Hlavní cílovou skupinou sítě Euroguidance jsou poradci a tvůrci politik v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti.

Další informace najdete na adrese: https://euroguidance.eu