Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Az Erasmus+ Program megvalósítói

Az Európai Bizottság

Az Erasmus+ program végrehajtása végső soron az Európai Bizottság feladata. A Bizottság kezeli a költségvetést, és folyamatosan szabályozza a program prioritásait, céljait és kritériumait. Emellett iránymutatással szolgál és nyomon követi a program európai szintű általános megvalósítását, utólagos nyomon követését és értékelését. A program nemzeti szintű megvalósításáért felelős struktúrák felügyeletéért és koordinációjáért is az Európai Bizottság felel.

Európai Oktatás és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

Európai szinten az Európai Bizottság Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége (EACEA) felel az Erasmus+ program számos pályázattípusának végrehajtásáért. Az EACEA közvetlen irányítással hajtja végre a programot. Az ezen útmutatóban foglalt információk mellett az útmutató hatálya alá tartozó és a Végrehajtó Ügynökség által kezelt pályázattípusokra vonatkozó pályázati dokumentumokat és pályázati űrlapokat a finanszírozási és pályázati portálon is közzétesszük: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

A Végrehajtó Ügynökség felel a projektek teljes életciklust átfogó irányításáért a program népszerűsítésétől kezdve a támogatás elnyerésére irányuló pályázatok értékelésén és a projektek ellenőrzésén át egészen a projektek és a program eredményeinek disszeminációjáig. Azokért a külön pályázati felhívásokért is a Végrehajtó Ügynökség felel, amelyek a program ezen útmutatóban nem szereplő pályázattípusaira vonatkoznak.

Az Európai Bizottság – különösen a Végrehajtó Ügynökségen keresztül – a következő területekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja:

 • tanulmányok készítése a program által támogatott területeken;
 • kutatások és tényeken alapuló tevékenységek megvalósítása az Eurydice hálózat bevonásával;
 • a program láthatóságának és rendszerszintű hatásának fokozása a program eredményeinek disszeminációját és hasznosítását szolgáló tevékenységek révén;
 • az Erasmus+ program által támogatott szervek és hálózatok szerződés szerinti irányításának és finanszírozásának biztosítása;
 • a program keretében nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó ajánlati felhívások kezelése. 

Nemzeti Irodák

Az Erasmus+ program végrehajtása túlnyomó részben közvetett irányítással történik, azaz az Európai Bizottság a nemzeti irodákat bízza meg a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokkal. Ennek a megközelítésnek az az előnye, hogy az Erasmus+ így a lehető legközelebb vihető a kedvezményezettekhez, és jobban hozzáigazítható a különböző nemzeti oktatási, képzési és ifjúsági rendszerek sajátosságaihoz. Az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok e célból egy vagy több nemzeti irodát jelöltek ki (a kapcsolattartási adatokért látogasson el a következő oldalra: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_hu). Nemzeti szinten a nemzeti irodák mozdítják elő és hajtják végre a programot, és közvetítőként szolgálnak az Európai Bizottság, valamint a helyi, regionális és nemzeti szintű részt vevő szervezetek/intézmények között. Feladataik a következők:   

 • megfelelő tájékoztatás az Erasmus+ programról; 
 • tisztességes és átlátható kiválasztási eljárás lebonyolítása az adott ország támogatandó kérelmei esetében;
 • a program megvalósításának ellenőrzése és kiértékelése az adott országban;
 • segítségnyújtás a pályázó és részt vevő szervezetek/intézmények számára a projekt teljes életciklusa alatt;
 • eredményes együttműködés a nemzeti irodák hálózatával és az Európai Bizottsággal;
 • a program láthatóságának előmozdítása és biztosítása;
 • a programeredmények disszeminációjának és hasznosításának előmozdítása helyi és nemzeti szinten.

A nemzeti irodák közvetítő szervként emellett a következő tevékenységek megvalósítása révén fontos szerepet játszanak szakpolitika fejlesztésében és az Erasmus+ program minőségi végrehajtásában:

 • olyan projektek és tevékenységek lebonyolítása a projektek teljes életciklusát felölelő irányítási feladatokon kívül, amelyek előmozdítják a program minőségi megvalósítását, és/vagy szakpolitikai reformok bevezetését szorgalmazzák a program által támogatott területeken, például képzési és együttműködési, valamint hálózatépítési tevékenységek;
 • támogató megközelítés biztosítása az új résztvevők, a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények és a kevesebb lehetőséggel rendelkező célcsoportok számára a programban való teljes körű részvétel akadályainak felszámolása érdekében;
 • külső szervekkel és nemzeti hatóságokkal való együttműködésre törekvés annak érdekében, hogy fokozzák a program hatását a saját tevékenységi területükön az adott országban és az Európai Unióban.

A nemzeti irodák támogató magatartása azt jelenti, hogy a program valamennyi szakaszában – azaz a programmal való első találkozástól kezdve a pályázati folyamaton át egészen a projekt megvalósításáig és végső kiértékeléséig – iránymutatást nyújtanak a potenciális pályázónak és a kedvezményezetteknek. Ez a megközelítés összhangban van a tisztességes és átlátható kiválasztási eljárásokkal. A lényege abban áll, hogy mindenki számára egyenlő esélyeket kell teremteni, tehát a program célcsoportjai számára támogatást kell nyújtani igényre szabott tanácsadással, megbeszélésekkel, nyomon követéssel és coaching rendszerekkel.

Az Erasmus+ nemzeti irodák által kezelt pályázattípusokra vonatkozó pályázati felhívásokat az Erasmus+ honlapján1  teszik közzé, és a nemzeti irodák honlapján hirdetik.

A Program megvalósításában részt vevő egyéb szervek

A fent említett szerveken kívül kiegészítő jelleggel a következő forrásközpontok és információs szolgálatok, platformok, valamint tudás- és szakértői hálózatok nyújtanak szakértői támogatást az Erasmus+ program végrehajtásához.

SALTO Forrásközpontok

A SALTO Forrásközpontok célja az Erasmus+ program minőségének és hatásának szisztematikus javítása azáltal, hogy szakértelmet, erőforrásokat, tájékoztatást és képzési tevékenységeket biztosítanak konkrét területeken az Erasmus+ nemzeti irodák és az oktatásban, képzésben és ifjúsági munkában részt vevő egyéb szereplők számára. E tevékenységek közé tartozik többek között a képzések, szemináriumok, tanulmányutak, fórumok, együttműködési és partnerségépítő tevékenységek szervezése az Erasmus+ kiemelt témáiban.

Az egyes SALTO Forrásközpontok lefedhetik a program valamennyi területét vagy csak néhányat. Tevékenységi körüktől függően a SALTO Forrásközpontok tematikus vagy regionális fókuszúak (keleti partnerség országai és Oroszország, dél-mediterrán térség, Nyugat-Balkán), illetve támogatásfókuszúak lehetnek (Európai Szolidaritási Testület, képzési és együttműködési tevékenységek). A regionális SALTO-k például csak az ifjúság területét érintő fellépésekre terjednek ki.

Ezen túlmenően a SALTO Forrásközpontok egy sor online eszközt és adatbázist kínálnak a SALTO honlapokon keresztül, például áttekintést nyújtanak az ifjúságsegítők európai képzési tevékenységeiről az európai képzési naptárban; az oktatási tevékenységekhez szükséges eszközökről és módszerekről; az online tanulási lehetőségekről; az ifjúsági munka terén tevékenykedő oktatók és egyéb közreműködő személyek adatbázisáról; valamint a partnerszervezetek/-intézmények keresésének lehetőségéről. A SALTO Forrásközpontok feladatai közé tartozik a programok eredményeinek, tapasztalatainak és tanulságainak nyomon követése és bemutatása.

Az Erasmus+ transzverzális prioritásait támogató SALTO Forrásközpontok

Az Erasmus+ transzverzális prioritásaival összhangban négy SALTO Forrásközpont támogatja ezeket a prioritásokat:

A Befogadással és Sokszínűséggel foglalkozó SALTO-K

Két SALTO Forrásközpont működik együtt annak érdekében, hogy valamennyi programterületen támogassa a befogadás és a sokszínűség prioritását: egy az oktatás és képzés, egy pedig az ifjúság területén.

E SALTO Forrásközpontok feladata az Erasmus+ projektek minőségének és hatásának javítása annak érdekében, hogy a program inkluzívabbá és sokszínűbbé váljon.

Konkrétabban, ezek a SALTO-k tényeken alapuló tudásközpontként és pártatlan közvetítőkként is működnek, amelyek a befogadás és a sokszínűség területén a programirányítás terén szerzett szakértelemre és tapasztalatokra támaszkodnak. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti irodák hálózatával és a Bizottsággal együttműködésben, a megfelelő platformokon keresztül e tematikus területen belül folyamatosan bővülnek a programvégrehajtásból származó ismeretek és levont tanulságok, és azok beépülnek a programfejlesztés kontextusába. Ezen túlmenően ezek a SALTO-k támogatják a nemzeti irodákat a program oly módon történő végrehajtásában, hogy az átültesse a gyakorlatba a vonatkozó szakpolitikai döntéseket (pl. tanácsi következtetések/állásfoglalások), a kölcsönös tanulási tevékenységek eredményeit, valamint a befogadás és a sokszínűség prioritására vonatkozó döntéseket.

A befogadással és a sokszínűséggel foglalkozó SALTO-k legfontosabb feladatai a következők:

 • az Erasmus+ projektjei és tevékenységei minőségének és hatásának növelése, a befogadás és a sokszínűség prioritására összpontosítva;
 • az Erasmus+ programban meghatározott, az oktatáson és képzésen belüli befogadásra és sokszínűségre vonatkozó prioritás végrehajtásának, ellenőrzésének és nyomon követésének optimalizálása;
 • kulcsszerep betöltése a nemzeti irodáknak nyújtott iránymutatásban az oktatáson és képzésen belüli befogadás és sokszínűség prioritására összpontosító projektek elemzése és hatásvizsgálata terén.

A zöld átállással és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó SALTO

A zöld átállással és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó SALTO Forrásközpont az Erasmus+ program valamennyi területét lefedi, és programjainkon keresztül hozzájárul az éghajlatváltozás kihívásainak kezeléséhez, és a fellépések során mindvégig az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos témákkal foglalkozik.

Ez a SALTO az európai zöld megállapodással és az éghajlati paktummal összhangban támogatja a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre vonatkozó prioritás végrehajtását az új programokban, támogatja az európai oktatási térségnek az éghajlatváltozással és a fenntarthatósággal kapcsolatos oktatással kapcsolatos intézkedéseit, és közvetlenül hozzájárul az EU ifjúsági stratégiájában szereplő 11 európai ifjúsági cél egyikének (fenntartható környezetbarát Európa) eléréséhez. A zöld átállással és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó SALTO fő feladatai a következők:

 • az Erasmus+ projektjei és tevékenységei minőségének és hatásának növelése, a fenntarthatóságra és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre összpontosítva;
 • az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület programjaiban meghatározott, a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre vonatkozó prioritás végrehajtásának, ellenőrzésének és nyomon követésének optimalizálásában nyújtott segítség;
 • kulcsszerep betöltése a nemzeti irodáknak nyújtott iránymutatásban a környezetvédelem, a fenntarthatóság és az éghajlatváltozás elleni küzdelem prioritására összpontosító projektek elemzése és hatásvizsgálata terén.

SALTO digital

A SALTO Digital Forrásközpont az Erasmus+ program valamennyi területét lefedi, és a digitális oktatási cselekvési tervvel és az ifjúságra vonatkozó kulcsfontosságú szakpolitikai dokumentumokkal összhangban támogatja a digitális dimenziónak az Erasmus és az Európai Szolidaritási Testület programjaiban átfogó prioritásként történő végrehajtását, folyamatosan javítva a digitális oktatás minőségét és az ifjúság digitális vonatkozásait. Tényeken alapuló tudásközpontként működik a digitális oktatás és ifjúság területén, és a megbízatása körébe tartozó tudást a programok és a szakpolitikák kidolgozásába irányítja. A SALTO Digital kulcsfontosságú feladatai a következők:

 • az Erasmus+ projektjei és tevékenységei minőségének és hatásának növelése, a digitális prioritásokra összpontosítva;
 • az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület programjaiban meghatározott, a digitális oktatás és ifjúság prioritása végrehajtásának, ellenőrzésének és nyomon követésének optimalizálásában nyújtott segítség;
 • kulcsszerep betöltése a nemzeti irodáknak nyújtott iránymutatásban a programok digitális prioritásaira összpontosító projektek elemzése és hatásvizsgálata terén, ami a szakpolitikai fórumok és az érdekelt felek fórumai, és különösen az Európai Digitális Oktatási Platform (EDEH) számára is hasznos lenne.

Részvétellel és tájékoztatással foglalkozó SALTO

A részvétellel és a tájékoztatással foglalkozó SALTO Forrásközpont az Erasmus+ program valamennyi területére kiterjedően folytatja tevékenységeit, és stratégiai és innovatív fellépéseket dolgoz ki a demokratikus életben való aktív részvétel ösztönzésére, többek között az alábbiak révén:

 • iránymutatás kidolgozása a pályázók és a kedvezményezettek számára, elsősorban a fiatalok demokratikus döntéshozatalba való bevonásának, valamint a fiatalok polgári és társadalmi életben való részvételének az önkéntes munka vagy az ifjúsági szervezetekben/intézményekben való szerepvállalás révén történő előmozdítása érdekében;
 • iránymutatás és támogatás nyújtása valamennyi nemzeti iroda számára a legkorszerűbb stratégiákkal kapcsolatban, amelyek célja, hogy több fiatalt megszólítsanak, javítsák a tájékoztatási tevékenységek minőségét és hatását, valamint inkluzivitását, továbbá a projekteredmények fenntarthatóságát és átadhatóságát.

E SALTO-k mellett két területspecifikus SALTO Forrásközpont is hozzájárul a nemzeti irodák és a kedvezményezett szervezetek/intézmények azon kapacitásának fejlesztéséhez, hogy együtt tudjanak működni az Erasmus+ programmal, megkönnyítve a transznacionális együttműködést, a hálózatépítést és az egymástól való tanulást a nemzeti irodák és a különböző érdekelt felek között, főleg a képzési és együttműködési tevékenységeken keresztül.

A képzési és együttműködési tevékenységeket az Erasmus+ nemzeti irodák szervezik azzal a céllal, hogy hozzáadott értéket teremtsenek és javítsák az Erasmus+ program általános minőségét. A képzési és együttműködési tevékenységek lehetnek műhelytalálkozók, szemináriumok és más típusú rendezvények vagy tevékenységek (például kutatás), amelyek a bevált gyakorlatok és a levont tanulságok megosztására összpontosítanak, és hálózatépítési lehetőségeket kínálnak az Erasmus+ érdekelt felei között. Különösen a kapcsolatépítő szemináriumok jelentenek hatékony módot arra, hogy partnereket lehessen találni az újonnan érkezők számára. A képzési és együttműködési tevékenységek résztvevői lehetnek azoknak az intézményeknek a képviselői, amelyek már részt vesznek az Erasmus+ programban, vagy a programban kívánnak támogatást igényelni.

Az oktatással és képzéssel kapcsolatos képzéssel és együttműködéssel foglalkozó SALTO

 • platformot kínál az európai képzési és együttműködési tevékenységek támogatására; 
 • lehetővé teszi az érdekelt feleknek, hogy többek között fejlesszék a szervezetek/intézmények kapacitásait, hogy teljes mértékben kiaknázzák az Erasmus+-ban rejlő lehetőségeket;
 • megosztja a bevált gyakorlatokat az európai országokban, partnereket keres, vagy növeli projektjeik európai szintű hatását.

További információk a www.salto-et.net internetes oldalon olvashatók. 

Az ifjúsággal kapcsolatos képzésért és együttműködésért felelős SALTO

A képzéssel és együttműködéssel foglalkozó SALTO Forrásközpont stratégiai és innovatív intézkedések kidolgozására összpontosít annak érdekében, hogy biztosítsa az ifjúsági szektoron belüli képzési stratégiák és tevékenységek általános minőségi megközelítését, valamint az ifjúsági munkában a nem formális és informális tanulás Európa-szerte történő elismerését, többek között az alábbiak révén:

 • a Youthpass stratégia keretében folyamatok, tevékenységek és eszközök kidolgozása és végrehajtása a nem formális és informális tanulási tevékenységek és az ifjúsági munka elismerésének és érvényesítésének támogatása és előmozdítása érdekében;
 • az európai ifjúsági képzési stratégia keretében folyamatok, tevékenységek és eszközök kidolgozása és végrehajtása az európai ifjúsági munka kapacitásépítésének és minőségfejlesztésének támogatása érdekében;
 • az ifjúsági projektek minőségének javítása képzések, eszközök, gyakorlati kiadványok és útmutatások révén;
 • támogatás nyújtása a nemzeti irodák munkatársai/szakemberei/oktatói számára tudásmenedzsment és személyzeti képzés révén.

Regionális SALTO forrásközpontok az ifjúság területén

A három regionális SALTO, a SALTO DÉLKELET-EURÓPA, a SALTO KELET-EURÓPA és a KAUKÁZUSI TÉRSÉG, valamint a SALTO EUROMED az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület keretein belül előmozdítja a stratégiai és innovatív együttműködést az uniós tagállamok, valamint a programhoz társult harmadik országok és a programhoz nem társult harmadik országok érdekelt felei között, a következők érdekében:

 • a projektek és partnerségek mennyiségének, minőségének és hatásának további növelése;
 • az ifjúsági munka és az ifjúságpolitika fejlesztésének támogatása a programhoz nem társult harmadik országokban, nevezetesen a Nyugat-Balkánon, a keleti partnerségben és Oroszországban, valamint a dél-mediterrán térségben.

További információk a www.salto-et.net és a www.salto-youth.net internetes oldalon olvashatók.

Tájékoztatási irodák

Nemzeti Erasmus+ Irodák

A programhoz nem társult, bizonyos harmadik országokban (nyugat-balkáni országok, a keleti szomszédság, a Földközi-tenger déli térségének országai és Közép-Ázsia) a nemzeti Erasmus+ irodák segítik a Bizottságot, a Végrehajtó Ügynökséget és a helyi hatóságokat az Erasmus+ program végrehajtásában. A nemzeti irodák az említett országok kapcsolattartási pontjai az Erasmus+ program felsőoktatási, szakképzési, valamint ifjúsági és sportügyi fejezetében részt vevő érdekelt feleik számára. A nemzeti irodák hozzájárulnak a programra irányuló figyelemfelkeltésnek, és a program ismertségének, relevanciájának, eredményességének javításához, valamint az Erasmus+ nemzetközi dimenziója által kifejtett hatás fokozásához.

A nemzeti Erasmus+ irodák a következőkért felelnek:

 • tájékoztatás az országuk részvétele előtt nyitva álló Erasmus+ tevékenységekről (adott esetben a felsőoktatás, a szakképzés, az ifjúság és a sport területén is);
 • tanácsadás és segítségnyújtás a potenciális pályázóknak;
 • a Felsőoktatási Reformok Szakértőinek Hálózata helyi munkacsoportjának koordinálása;
 • tanulmányokhoz és eseményekhez való hozzájárulás;
 • a szakpolitikai párbeszéd támogatása;
 • kapcsolatok ápolása a helyi hatóságokkal és az uniós küldöttségekkel;
 • az országukban a fent említett területeken bekövetkezett szakpolitikai fejlemények nyomon követése.

Erasmus+ Nemzeti Kapcsolattartó Pontok

A programhoz nem társult, bizonyos harmadik országokban (Amerika, szubszaharai Afrika, Közel-Kelet, Ázsia és a Csendes-óceán térsége) a nemzeti kapcsolattartó pontok hálózata támogatja a Bizottságot, a Végrehajtó Ügynökséget és a helyi hatóságokat abban, hogy iránymutatást, gyakorlati tájékoztatást és segítséget nyújtsanak az Erasmus+ programban való részvétel minden aspektusával kapcsolatban a felsőoktatás, az ifjúság, a szakképzés és a sport területén. Kapcsolattartói szerepet töltenek be országuk érdekelt felei számára, és hozzájárulnak az Erasmus+ nemzetközi dimenziója ismertségének, láthatóságának, relevanciájának, eredményességének és hatásának növeléséhez.

Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Információs Központok (NARIC-ok)

A NARIC hálózat a más európai országokban szerzett oklevelek, illetve más európai országokban töltött tanulmányi időszakok elismerésére vonatkozó tájékoztatást nyújt, valamint a NARIC székhelye szerinti országban szerzett külföldi felsőoktatási oklevelekkel kapcsolatban is iránymutatást ad. A NARIC hálózat nemcsak a munkavállalási vagy továbbtanulási céllal külföldre utazók számára, hanem az intézmények, a hallgatók, a tanácsadók, a szülők, a tanárok és a jövőbeli munkáltatók számára is hiteles tanácsadással szolgál.

Az Európai Bizottság az országok közötti információ- és tapasztalatcserével, a bevált gyakorlatok azonosításával, a releváns rendszerek és szakpolitikák összehasonlító elemzésével és a közös oktatáspolitikai érdeklődésre számot tartó témák megvitatásával és elemzésével segíti a NARIC tevékenységeit.

További információk: https://www.enic-naric.net/

Eurodesk hálózat

Az Eurodesk hálózat fiataloknak és fiatalokkal foglalkozóknak nyújt tájékoztatást az európai oktatási, képzési és ifjúsági lehetőségekről, valamint a fiatalok európai tevékenységekben való részvételéről.

A hálózat – amely valamennyi uniós tagállamban és a programhoz társult összes harmadik országban jelen van, európai szinten pedig az Eurodesk Brussels Link iroda koordinálja – információs és finanszírozásra vonatkozó tájékoztatási szolgáltatásokat nyújt, eseményeket szervez és kiadványokat jelentet meg. Az Európai Ifjúsági Portál működtetésében is részt vesz.

Az Európai Ifjúsági Portál az Európában élő, tanuló és dolgozó fiatalok érdeklődésének megfelelő témákban nyújt tájékoztatást és biztosít lehetőségeket európai és nemzeti szinten. 28 nyelven nyújt tájékoztatást.

Az Európai Ifjúsági Portálra való belépéshez, kérjük, keresse fel a következő honlapot: http://europa.eu/youth/. Az Eurodesk hálózattal kapcsolatos további információkért, kérjük, keresse fel a következő honlapot: https://www.eurodesk.eu

Otlas – partnerkereső eszköz ifjúsági szervezetek/intézmények számára

A SALTO Ifjúsági Forrásközpontok által fejlesztett és gondozott eszközök egyike az Otlas elnevezésű, az ifjúsági szervezeteknek/intézményeknek szánt, partnerkeresésre szolgáló központi online eszköz. A szervezetek/intézmények az Otlas eszközben regisztrálhatják elérhetőségeiket és érdeklődési körüket, emellett projektekkel kapcsolatos ötleteikhez partnerkeresést hozhatnak létre.

További információk: www.salto-youth.net/otlas vagy https://www.otlas.eu/.

Platformok és eszközök

Az Erasmus+ Projekteredményeket Bemutató Platform

Az Erasmus+ projekteredményeket bemutató platform hozzáférést biztosít az Erasmus+ program keretében finanszírozott valamennyi projekttel kapcsolatos információkhoz és eredményekhez. A szervezetek/intézmények inspirációt meríthetnek a projektekkel kapcsolatos számtalan információból, és hasznosíthatják az Erasmus+ végrehajtásából származó eredményeket és tanulságokat. 

A platformon megjelenített projektinformációknak és eredményeknek teljes mértékben meg kell felelniük a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak. Ez elsősorban az irodák projektfelelőseinek felügyelete alatt álló projektkedvezményezettek felelőssége.

A projektekre többek között kulcsszó, pályázati kategória, év, ország, témakör és az eredmények típusa alapján lehet rákeresni. A keresések menthetők, és előre meghatározott kritériumok szerint folyamatosan naprakésszé tehetők a legújabb projektekkel. A bevált gyakorlatnak számító projektek – amelyeket ekként azonosítottak szakpolitikai relevanciájuk, hatásuk és kommunikációs potenciáljuk miatt – kiemelten szerepelnek.

Az Erasmus+ projekteredményeket bemutató platform a következő oldalon érhető el: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Az Európai Iskolai Oktatási Platform (European School Education Platform – ESEP) és az eTwinning

Az Európai Iskolai Oktatási Platform a köznevelési szektor valamennyi érdekeltje – az iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók, a kutatók, a politikai döntéshozók és más szakemberek – találkozóhelye, amely a koragyermekkori neveléstől és gondozástól az általános és középiskoláig minden szintre kiterjed, beleértve az alapfokú szakoktatást és -képzést is.

A platform teret biztosít az eTwinningnek is, amely egy tanárokból és iskolai munkatársakból/szakemberekből/oktatókból álló, olyan biztonságos teret kínáló közösség, amelyhez csak a nemzeti támogató szervezetek/intézmények által ellenőrzött munkatársak/szakemberek/oktatók férhetnek hozzá. A résztvevők számos tevékenységben részt vehetnek: projektek végrehajtása más iskolákkal és osztályokkal, megbeszélések a kollégákkal és szakmai hálózatépítés fejlesztése, részvétel különféle szakmai továbbképzési lehetőségekben (online és személyesen).

Az eTwinning-közösségben részt vevő tanárok és iskolák támogatást kapnak az eTwinning nemzeti támogató szervezeteitől/intézményeitől (NSO). A támogató szervezeteket/intézményeket az illetékes nemzeti hatóságok jelölik ki. Ezek a szervezetek segítséget nyújtanak az iskoláknak a regisztráció, a partnerkeresés és a projekttevékenység folyamatai során, ösztönzik az eTwinning használatát, elismeréseket és minőségi díjakat osztanak ki, valamint szakmai továbbképzési tevékenységeket szerveznek a tanárok számára.

A nemzeti támogató szervezeteket/intézményeket egy központi támogató szolgálat (CSS) koordinálja, amely az Európai Iskolai Oktatási Platform fejlesztéséért és a tanárok szakmai továbbképzési tevékenységeinek európai szintű szervezéséért is felel.

Az Európai Iskolai Oktatási Platform és az eTwinning a következő címen érhető el: https://school-education.ec.europa.eu/

A Felnőttkori Tanulás Elektronikus Platformja (EPALE)

A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja, az úgynevezett EPALE, az Európai Bizottság Erasmus+ program által finanszírozott kezdeményezése. A kezdeményezés nyitva áll a felnőttoktatásban részt vevő szakemberek: tanárok, oktatók, trénerek és önkéntesek, valamint a politikai döntéshozók, kutatók, újságírók és tudományos szakemberek, továbbá a felnőttoktatásban közreműködő más személyek előtt.

A honlap naprakész híreket és interaktív hálózatokat kínál a terület fejleményeiről, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy Európa-szerte kapcsolatba lépjenek másokkal, párbeszédet folytassanak és megosszák egymással a bevált gyakorlatokat. Számos eszköz és tartalom mellett az EPALE olyan eszközöket is biztosít, amelyek különösen fontosak lehetnek az Erasmus+ (lehetséges) kedvezményezettjei számára. Néhány példa:

 • A kurzusok és események naptára;
 • Hasznos partnerkereső eszköz uniós finanszírozású projektek előkészítéséhez, illetve szakmai látogatási lehetőségek kereséséhez vagy biztosításához;
 • Kurzuskatalógus, ahol a látogatók online és offline tanfolyamok széles körét találhatják;
 • A hasonló érdeklődésű emberekkel és szervezetekkel/intézményekkel való kapcsolattartásra szolgáló további lehetőségeket nyújtó gyakorlatközösségek;
 • Olyan kollaboratív terek, ahol a projektpartnerek biztonságos környezetben vihetik előbbre projektjüket;
 • Az Erasmus+Space, amely biztonságos eszköz különösen az Erasmus+ 1. és 2. pályázati kategória projektkoordinátorai és partnereik számára, hogy a vegyes mobilitást/együttműködést a gyakorlatban is alkalmazzák, és egyúttal projektmenedzsmentre és disszeminációra is használható;
 • Forrásközpont, ahol a projekt kedvezményezettjei hasznos referenciaanyagokat szerezhetnek be és/vagy cikkeket, tananyagokat, jelentéseket, kézikönyveket és a projektjük vagy szervezetük/intézményük által készített egyéb anyagokat tehetnek közzé, ami további disszeminációs lehetőséget kínál számukra;
 • Olyan blog, amelyen a projektek résztvevői informális és dinamikus módon oszthatják meg tapasztalataikat, illetve tölthetnek fel az eredményeiket bemutató videókat.

Az uniós finanszírozásban részesülő projektek esetében érdemes a tevékenységeikre és az eredményeikre vonatkozó információkat megosztani a platformon blogbejegyzések, hírek, események és egyéb tevékenységek formájában.

Az EPALE megvalósítását egy központi támogató szolgálat és az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok nemzeti támogató szervezeteinek/intézményeinek hálózata végzi; e szolgálatok választják ki, hogy mely információk lehetnek érdekesek a felhasználók számára, illetve az érdekelt feleket a platform használatára és tartalmának bővítésére ösztönzik.

Az EPALE elérhetősége: https://epale.ec.europa.eu/.

Az innovatív Oktatási technológiák Használatának Előmozdítása révén Végzett Hatékony Tanulást érintő önreflexió (SELFIE)

A SELFIE (az innovatív oktatási technológiák használatának előmozdítása révén végzett hatékony tanulást érintő önértékelés) egy ingyenes, többnyelvű, webalapú önértékelési eszköz, amely segíti az általános és szakiskolákat digitális kapacitásaik fejlesztésében.

A SELFIE for Schools névtelen formában összegyűjti a diákok, a tanárok és az intézményvezetők meglátásait arra vonatkozóan, hogyan használják a technológiát az iskolájukban. Ennek felmérése rövid állítások, kérdések és egy 1–5-ig terjedő, egyszerű válaszadási skála keretében valósul meg. Ezen információk alapján az eszköz jelentést – pillanatképet („SELFIE”) készít az iskola technológiahasználat terén fennálló erősségeiről és gyengeségeiről. A SELFIE az alap-, közép- és szakiskolák számára Európa határain innen és túl egyaránt elérhető, és több mint 30 nyelven használható. Használata bármelyik iskolában biztosított, és nem csak azokra korlátozódik, amelyek fejlett infrastruktúrával, berendezésekkel és technológiahasználattal rendelkeznek.

A Covid19-világjárvány jelentős elmozdulást eredményezett a távmunka és -tanulás – többek között a szakképzés – digitális technológiái felé. Rámutatott arra is, hogy nehéz fenntartani a szakképzés munkaalapú tanulással kapcsolatos részét a vállalatoknál, ami még sürgetőbbé teszi a szakképzésben oktató tanárok és a vállalati oktatók közötti párbeszéd hatékonyságának digitális eszközökkel történő fokozását.

A digitális oktatási cselekvési terv részeként a tanároknak szóló új eszköz („SELFIE tanárok számára”), amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre áll, lehetővé teszi a tanárok számára, hogy maguk értékeljék digitális kompetenciájukat és bizalmukat, és azonnali visszajelzést kapjanak az erősségekről és hiányosságokról, valamint arról, hogy hol fejleszthetik tovább azokat. Tanárcsapatok is együttműködhetnek az eszköz használatában és a képzési terv kidolgozásában.

2021 októberében az EU valamennyi hivatalos nyelvén elindult az új munkaalapú tanulásra alkalmazott SELFIE. Az eszköz elősegíti, hogy a szakképzési intézmények és vállalatok közelebb kerüljenek egymáshoz, hogy közösen megvitassák, hogyan lehet a digitális technológiát a legjobban beépíteni a nyújtott oktatásba és képzésbe. A munkaalapú tanulásra alkalmazott SELFIE nemcsak az intézményvezetők, a szakképzésben oktató tanárok és a tanulók három nézőpontját gyűjti össze, hanem negyedik szempontként beépíti a vállalati oktatók véleményét is. A munkaalapú tanulásra alkalmazott SELFIE-vel kapcsolatos további munka arra fog összpontosítani, hogy az eszköz miként támogathatja a szakpolitikák országos és uniós szintű nyomon követését és fejlesztését. Emellett tovább kell elemezni a SELFIE munkaalapú tanulásra gyakorolt hatását a vállalatok további bevonásának feltárása vagy az eszköz továbbfejlesztése érdekében, hogy a vállalatok igényeitől függően különböző szempontokat is figyelembe lehessen venni.

A SELFIE-t a Közös Kutatóközpont és az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság (DG EAC) fejlesztette ki.

A SELFIE-ről további információ itt található: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en    

HEInnovate

A HEInnovate keretrendszer lehetőséget kínál az EU-n belüli és azon kívüli felsőoktatási intézmények számára arra, hogy önértékelés révén megvizsgálják innovációs és vállalkozói képességüket a rendelkezésre álló nyolc szempont közül egy vagy több vonatkozásában, amelyek a következők:

 • Vezetés és irányítás
 • Szervezeti kapacitás Finanszírozás, emberek és ösztönzők
 • Vállalkozói oktatás és tanulás
 • Vállalkozók felkészítése és támogatása
 • Digitális átállás és digitális képesség
 • Tudáscsere és együttműködés 
 • A nemzetköziesített intézmény
 • Hatás mérése

A HEInnovate gyakorlatközösség is, szakértői pedig műhelytalálkozókat kínálnak a felsőoktatási intézmények számára innovációs teljesítményük és az oktatóknak szóló képzéseik javítása céljából, hogy a megközelítés disszeminációjára nemzeti szinten szélesebb körben kerüljön sor. A képzési anyagok elérhetők a honlapon. A platform esettanulmányokat és felhasználói beszámolókat is tartalmaz az EU-s felsőoktatási intézmények különböző innovációs megközelítéseinek bemutatására. Az OECD-vel együttműködésben számos országértékelés készült, amelyek elérhetők a HEInnovate és az OECD honlapján. A HEInnovate országjelentései a különböző uniós tagállamokban alkalmazott innovációs és vállalkozói megközelítéseket mutatják be.

Az Erasmus+ által finanszírozott projektek, például az európai egyetemi szövetségek és az innovációs szövetségek adott esetben szintén használhatják projektjeikhez a HEInnovate rendszert.

A HEInnovate a következő címen érhető el: https://heinnovate.eu/en

Az Európai Ifjúsági Portál

Az Európai Ifjúsági Portál az Európában élő, tanuló és dolgozó fiatalok érdeklődésének megfelelő témákban nyújt tájékoztatást és biztosít lehetőségeket európai és nemzeti szinten. Ösztönzi továbbá a fiatalok részvételét az európai demokratikus életben, különösen az uniós ifjúsági párbeszéd és más olyan kezdeményezések révén, amelyek célja a fiatalok bevonása a politikai döntéshozatal befolyásolásába.  Az Európai Ifjúsági Portál az ifjúság területén tevékenykedő egyéb érdekelt felek számára is tájékoztatást nyújt, 28 nyelven tekinthető meg, és itt érhető el:https://europa.eu/youth/EU_hu

Európai Diákigazolvány-Kezdeményezés

Az európai diákigazolvány-kezdeményezés a hallgatók mobilitásának megszervezéséhez szükséges főbb elemek – többek között tájékoztatásnyújtás, pályázati folyamatok és a külföldi fogadó közösségbe történő beilleszkedés – digitalizálásával igyekszik egyszerűsíteni a tanulási és képzési célú mobilitást. Ezen összefüggésen belül az Erasmus+ mobilalkalmazás és az Erasmus Without Paper Network (Papírmentes Erasmus hálózat) immár elérhető a felsőoktatási intézmények és a hallgatók számára; ezeket további felhasználóbarát szolgáltatások és funkciók hozzáadásával folyamatosan fejlesztik.

Az Erasmus+ mobilalkalmazás egyetlen online hozzáférési pontot biztosít a hallgatók számára az összes olyan információhoz és szolgáltatáshoz, amelyekre a külföldi csereprogramjuk előtt, alatt és után lesz szükségük. Az Erasmus+ mobilalkalmazás emellett a más szektorokhoz tartozó tanulók programban történő részvételével kapcsolatban is információkat bocsát rendelkezésre. Az alkalmazás letölthető az App Store-ból és a Google Play Áruházból. További információk az alábbi honlapon találhatók: erasmusapp.eu

Az Erasmus Without Paper Network lehetővé teszi a felsőoktatási intézmények számára, hogy csatlakozzanak egy központi kommunikációs csatornához, ahol a teljes mértékben digitalizált mobilitáskezelés támogatása érdekében zökkenőmentesen, biztonságosan és összehangoltan oszthatják meg a hallgatók mobilitással kapcsolatos adatait, többek között a digitális tanulmányi megállapodásokat és a digitális intézményközi megállapodásokat. Azok a felsőoktatási intézmények, amelyek részletesebben szeretnének tájékozódni az Erasmus Without Paper Network hálózathoz való csatlakozás mikéntjéről és annak működéséről, az európai diákigazolvány-kezdeményezés portálján elérhető „Erasmus Without Papers” oldalon találnak bővebb információkat, iránymutatást és oktatóanyagokat: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative/ewp

Tudás- és szakértői hálózatok

Eurydice hálózat

Az Eurydice hálózat elsődlegesen az európai oktatási rendszerek valamennyi szintjének felépítésével és intézményi hátterével foglalkozik, és hozzájárul a különböző európai oktatási rendszerek jobb és kölcsönös megértéséhez. Európai szintű összehasonlító elemzéseket, valamint országspecifikus oktatási és ifjúsági információkat bocsát az oktatási rendszerekért és oktatáspolitikákért felelős személyek rendelkezésére, hogy segítse őket a döntéshozatalban.

Az Eurydice hálózat rengeteg információforrást bocsát rendelkezésre, többek között a következőket: a nemzeti oktatási rendszerek (a nemzeti oktatási rendszerek és oktatáspolitikák) részletes ismertetése és áttekintése, adott, közösségi szintű érdeklődésre számot tartó témákról szóló, tematikus összehasonlító jelentések (tematikus jelentések), mutatószámok és statisztikák (kulcsfontosságú adatsorok), valamint az oktatásra vonatkozó tények és számadatok, például a nemzeti oktatási rendszerek felépítéséről, az iskolák tanrendjéről, a tanári keresetek összehasonlításáról, illetve az egyes országok és oktatási szintek vonatkozásában előírt tanulmányi időkről (tények és számadatok).

Az Eurydice hálózat a Végrehajtó Ügynökségnél működő központi koordinációs egységből, valamint az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok mindegyikében, továbbá Albániában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban székhellyel rendelkező nemzeti irodákból áll. 

További tájékoztatás a Végrehajtó Ügynökség weboldalán: https://eacea.ec.europa.eu/homepage és az Eurydice hálózat weboldalán: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/

Youth Wiki Nemzeti Kapcsolattartói Hálózat

Az uniós ifjúsági stratégiával, valamint az európai ifjúsági kérdésekkel kapcsolatos ismeretek javítására vonatkozó célkitűzéssel összhangban az európai fiatalok helyzetéről és a nemzeti ifjúsági szakpolitikákról koherens, naprakész és hasznosítható módon tájékoztatást nyújtó interaktív eszközhöz, a Youth Wikihez hozzájáruló nemzeti irodák pénzügyi támogatásban részesülnek.

Pénzügyi támogatásban részesülnek az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok nemzeti hatóságai által kijelölt szervek az országspecifikus információk, az összehasonlítható országismertetések, valamint az európai ifjúsági rendszerek és politikák jobb és kölcsönös megértéséhez hozzájáruló mutatók kidolgozása érdekében megvalósított tevékenységekért.

További információk a következő online platformon találhatók: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki  

A Felsőoktatási Reformok Szakértőinek Hálózata

A programhoz nem társult, a nemzeti Erasmus+ irodák által kiszolgált harmadik országokban a Felsőoktatási Reformok Szakértőinek Hálózata nemzeti munkacsoportjai szakértői bázist biztosítanak a helyi hatóságok és az érdekelt felek számára a felsőoktatási reform előmozdításához és a felsőoktatás fejlesztéséhez. Emellett részt vesznek az országuk felsőoktatási szakpolitikáinak kidolgozásában. A felsőoktatási reformmal foglalkozó szakértők tevékenységei szakértői kapcsolattartáson alapulnak. Minden nemzeti munkacsoport öt–tizenöt tagból áll. A felsőoktatási reformmal foglalkozó szakértők felsőoktatási szakértők (rektorok, rektorhelyettesek, dékánok, vezető beosztású felsőoktatási szakemberek, nemzetközi kapcsolatokért felelős ügyintézők, hallgatók stb.).

A felsőoktatási reformmal foglalkozó szakértők feladata többek között a következők támogatása:

 • országuk szakpolitikájának fejlesztése, a felsőoktatás korszerűsítésének, a felsőoktatási reformfolyamatoknak és stratégiáknak a támogatása az érintett helyi hatóságokkal való szoros kapcsolattartás keretében;
 • felsőoktatás-politikai párbeszéd az Unióval;
 • a helyi érdekelt feleknek, különösen a felsőoktatási intézményeknek és a felsőoktatási intézmények munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak szánt képzési és tanácsadási tevékenységek;
 • Erasmus+ projektek (különösen a kapacitásépítési pályázattípus keretében megvalósított projektek) támogatása a projektek eredményeinek – különösen a bevált gyakorlatoknak és az innovatív kezdeményezéseknek – a disszeminációjával, valamint ezek képzési célokra történő kiaknázásával.

Az Uniós szakképzési eszközök végrehajtását Támogató Nemzeti csoportok

A nemzeti szakképzési szakértői csoportok célja, hogy szakértői bázist biztosítsanak az uniós szakképzési eszközök és elvek Erasmus+ program által támogatott uniós finanszírozású projektekben való alkalmazásának előmozdításához. Az érintett uniós szakképzési eszközöket a vonatkozó uniós szakképzési szakpolitikai dokumentumok határozzák meg, mint például a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlás és a szakképzésről szóló tanácsi ajánlás (mint például az EQAVET keretrendszer, az uniós alapprofilok, a pályakövetés és egyebek). A szakértőknek különösen az Erasmus+ program által támogatott, uniós finanszírozású projektek kedvezményezettjeinek kell támogatást nyújtaniuk a fent említett uniós szakképzési eszközök projektjeik keretében történő végrehajtásához.

Az EQAVET Nemzeti Referenciapontjainak Hálózata

A nemzeti hatóságok létrehozzák az EQAVET nemzeti referenciapontokat, amelyek összefogják a szociális partnereket és a nemzeti és regionális szinten érintett valamennyi érdekelt felet magában foglaló, érintett szerveket, hogy hozzájáruljanak a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről szóló tanácsi ajánlásban meghatározott, a Szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakerete kialakításához.

Az EQAVET nemzeti referenciapontjainak céljai a következők:

 • konkrét kezdeményezések megtétele az EQAVET keretrendszer végrehajtására és továbbfejlesztésére;
 • az érdekelt felek széles körének tájékoztatása és mozgósítása az EQAVET keretrendszer végrehajtásához való hozzájárulás érdekében;
 • az önértékelés támogatása mint a minőségbiztosítás kiegészítő és hatékony eszköze;
 • naprakész leírás nyújtása az EQAVET keretrendszeren alapuló nemzeti minőségbiztosítási intézkedésekről;
 • részvétel a minőségbiztosítás uniós szintű szakértői értékelésében a szakképzési rendszer szintjén.

EKKR, Europass és Euroguidance – Nemzeti Központok

A nemzeti központok e három hálózatát minden ország esetében egyetlen vagy több támogatási megállapodás támogatja:

Az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Koordinációs Pontjai (EKKR nemzeti koordinációs pontok)

A nemzeti hatóságok által kijelölt EKKR nemzeti koordinációs pontok a következőkben támogatják őket:

 • a nemzeti képesítési keretrendszerek kidolgozása, bevezetése és felülvizsgálata, valamint azoknak az Európai Képesítési Keretrendszernek (EKKR) való megfeleltetése;
 • annak felülvizsgálata és adott esetben módosítása, ahogyan a nemzeti képesítési keretrendszerek vagy rendszerek az EKKR szintjeihez viszonyulnak.

Az EKKR nemzeti koordinációs pontjai közelebb hozzák az EKKR-t az egyénekhez és szervezetekhez/intézményekhez azáltal, hogy:

 • támogatják, hogy az EKKR megfelelő szintjei bekerüljenek a bizonyítványokba, oklevelekbe, oklevélmellékletekbe és egyéb képesítési dokumentumokba, valamint a képesítések adatbázisaiba;
 • a nemzeti képesítési keretrendszerekben szereplő képesítéseket tartalmazó képesítési nyilvántartásokat vagy adatbázisokat dolgoznak ki és tesznek közzé az Europass platformon.

További információ: https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf

Nemzeti Europass Központok

Az Europass fő jellemzője egy olyan online platform, amely interaktív eszközöket és információkat biztosít az egyének és a szervezetek/intézmények számára a tanulási lehetőségekről, a képesítési keretrendszerekről és képesítésekről, az iránymutatásról, a készségekkel kapcsolatos információgyűjtésről, az önértékelési eszközökről, a készségek és képesítések dokumentálásáról, valamint a tanulási és foglalkoztatási lehetőségek összeköttetéséről.  Ehhez nemzeti szinten jelentős munkára van szükség, amelyet a nemzeti hatóságok által kijelölt szervek végeznek. Ez elsősorban a következőket foglalja magában:

 • a nemzeti információk rendelkezésre bocsátása az uniós platform számára, nevezetesen az uniós platform és a tanulási lehetőségek nemzeti adatforrásai és a nemzeti képesítési adatbázisok vagy nyilvántartások közötti kapcsolat biztosítása;
 • az uniós platform által nyújtott szolgáltatások használatának előmozdítása;
 • kapcsolattartás valamennyi érdekelt féllel nemzeti szinten.

Euroguidance hálózat

Az Euroguidance a nemzeti hatóságok által kijelölt nemzeti erőforrás- és információs központok európai hálózata. Valamennyi Euroguidance központ céljai a következők:

 • uniós szintű együttműködés és támogatás az Unión belüli orientációs politikák, rendszerek és gyakorlatok megerősítése érdekében (az egész életen át tartó pályaorientáció európai dimenziójának fejlesztése); 
 • a pályaorientációs szakemberek kompetenciafejlesztésének támogatása; 
 • minőségi tájékoztatás nyújtása az egész életen át tartó pályaorientációról;
 • a tanulási célú mobilitás és a karriermenedzsment európai lehetőségeinek előmozdítása (az Europass platformon keresztül).

Az Euroguidance fő célcsoportjai az oktatási és foglalkoztatási szektorokban tevékenykedő, orientációs tevékenységet végző szakemberek és a politikai döntéshozók.

További információk: https://euroguidance.eu