Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Kuka toimeenpanee Erasmus+ -ohjelmaa?

Euroopan komissio

Erasmus+ -ohjelman toteuttamisesta vastaa viime kädessä Euroopan komissio. Se hallinnoi määrärahoja ja asettaa painopisteitä, tavoitteita ja arviointiperusteita pitkin ohjelmakautta. Se myös ohjaa ja seuraa ohjelman yleistä toteuttamista, jatkotoimia ja arviointia Euroopan tasolla. Lisäksi Euroopan komissiolla on kokonaisvastuu ohjelmaa kansallisella tasolla toimeenpanevien hallintorakenteiden valvonnasta ja koordinoinnista.

Euroopan komission koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) vastaa useiden Erasmus+ ‑ohjelman toimien toteutuksesta Euroopan tasolla. Tämän oppaan sisältämien tietojen lisäksi tämän oppaan kattamia ja toimeenpanoviraston hallinnoimia toimia koskevat ehdotuspyyntöasiakirjat ja hakulomakkeet julkaistaan rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa osoitteessa https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Toimeenpanovirasto vastaa hankkeiden koko hallinnosta niiden koko elinkaaren ajan alkaen ohjelman tunnetuksi tekemisestä ja avustushakemusten arvioinnista aina hankkeiden seurantaan niiden toteutuspaikalla sekä hankkeiden ja ohjelman tulosten levittämiseen. Sen tehtävänä on myös julkistaa erityisiä ehdotuspyyntöjä ohjelmatoimista, joita ei käsitellä tässä ohjelmaoppaassa.

Euroopan komissio hoitaa toimeenpanoviraston kautta myös seuraavat tehtävät:

 • laatii selvityksiä Erasmus+ -ohjelmassa tuetuista aloista
 • harjoittaa tutkimusta ja tutkimustietoon perustuvaa toimintaa Eurydice-verkoston välityksellä
 • parantaa ohjelman näkyvyyttä ja järjestelmävaikutuksia levittämällä ja hyödyntämällä sen tuloksia
 • varmistaa Erasmus+ ohjelmalla tuettujen elinten ja verkostojen sopimusten hallinnoinnin ja rahoituksen
 • hallinnoi tarjouskilpailuja, jotka koskevat palvelujen tarjoamista Erasmus+ -ohjelman puitteissa.

Kansalliset toimistot

Erasmus+ -ohjelman toimeenpano perustuu etupäässä välilliseen hallinnointiin, eli Euroopan komissio antaa talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä kansallisille toimistoille. Tausta-ajatuksena on tuoda Erasmus+ mahdollisimman lähelle edunsaajia ja ottaa huomioon ohjelmamaiden erilaiset koulutus- ja nuorisoalan järjestelmät. Tätä varten kukin ohjelmamaa on nimennyt yhden tai useampia kansallisia toimistoja (niiden yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_fi). Kansalliset toimistot tiedottavat ohjelmasta ja toimeenpanevat sitä kansallisella tasolla. Ne toimivat myös Euroopan komission sekä paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason osallistujaorganisaatioiden välisenä yhdyssiteenä. Kansallisten toimistojen tehtävänä on

 • tarjota tietoa Erasmus+ -ohjelmasta
 • käsitellä hankehakemukset oikeudenmukaisesti ja avoimesti, kun ne valitsevat omassa maassaan rahoitettavia hankkeita
 • seurata ja arvioida ohjelman toimeenpanoa omassa maassaan
 • tarjota taustatukea hankehakijoille ja osallistujaorganisaatioille ohjelman koko elinkaaren ajan
 • toimia tehokkaasti yhteistyössä kaikkien kansallisten toimistojen verkoston ja Euroopan komission kanssa
 • taata ohjelman näkyvyys
 • edistää ohjelman tulosten levittämistä ja hyödyntämistä paikallisella ja kansallisella tasolla.

Lisäksi kansallisilla toimistoilla on tärkeä asema väliportaina Erasmus+ -ohjelman laadullisessa kehittämisessä ja toimeenpanossa, sillä ne

 • toteuttavat hankkeiden elinkaaren aikaisen hallinnon lisäksi hankkeita ja toimintoja, kuten koulutus- ja yhteistyötoimintoja ja verkostoitumistoimintoja, joilla tuetaan ohjelman laadullista toimeenpanoa ja/tai edistetään politiikan kehittämistä ohjelmalla tuetuilla aloilla
 • kannustavat uusia toimijoita, vähemmän kokemusta omaavia organisaatioita ja muita vähemmän mahdollisuuksia omaavia kohderyhmiä, jotta näilläkin olisi mahdollisuus osallistua ohjelmaan täysipainoisesti
 • hakeutuvat yhteistyöhön ulkopuolisten elinten ja kansallisten viranomaisten kanssa vahvistaakseen ohjelman vaikuttavuutta omilla toiminta-aloillaan, jäsenvaltioissaan ja Euroopan unionissa.

Kansallisten toimistojen kannustavan otteen tarkoituksena on opastaa Erasmus+ -ohjelman käyttäjätahoja kaikissa eri vaiheissa: ensitutustumisessa ohjelmaan, hakumenettelyissä, hankkeen toteutuksessa ja loppuarvioinnissa. Tämä periaate ei ole ristiriidassa valintamenettelyjen oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden kanssa, vaan tausta-ajatuksena on, että yhtäläisten mahdollisuuksien takaamiseksi on välttämätöntä tarjota lisäapua eräille ohjelman kohderyhmille niiden tarpeita vastaavilla opastus-, neuvonta-, seuranta- ja valmennusjärjestelyillä.

Erasmus+ -ohjelman kansallisten toimistojen hallinnoimia toimia koskevat asiaankuuluvat ehdotuspyynnöt julkaistaan Erasmus+ -ohjelman verkkosivustolla[1] ja myös kansallisten toimistojen verkkosivuilla.

Mitkä muut elimet osallistuvat ohjelman toimeenpanoon?

Edellä mainittujen elinten lisäksi seuraavat resurssikeskukset, tiedotustoimistot, portaalit ja osaamis- ja asiantuntijaverkostot tarjoavat lisäasiantuntemusta Erasmus+ -ohjelman toimeenpanossa:

Resurssikeskukset ja tiedotustoimistot

Salto-resurssikeskukset

SALTO-resurssikeskusten tavoitteena on parantaa Erasmus+ -ohjelman laatua ja vaikutusta järjestelmän tasolla tarjoamalla erityisalojen asiantuntemusta, resursseja, tietoja ja koulutusta kansallisille toimistoille ja muille koulutus- ja nuorisotyöalan toimijoille. Näihin toimintoihin kuuluvat muun muassa kurssien järjestäminen, seminaarit ja työpajat, opintokäynnit, foorumit, yhteistyö ja kumppanuuksien luominen Erasmus+ -ohjelman painopisteaiheista.

KOULUTUS

Koulutusalalla SALTO-keskukset

 • tarjoavat foorumin eurooppalaisille koulutustoimille
 • antavat sidosryhmille mahdollisuuden muun muassa kehittää organisaatioidensa valmiuksia hyödyntää täysimääräisesti Erasmus+ -ohjelman mahdollisuuksia, jakaa parhaita käytäntöjä Euroopan maiden välillä, löytää kumppaneita tai lisätä hankkeiden vaikutusta Euroopan tasolla.

NUORISO

Nuorisoalalla SALTO-keskusten tehtävänä on myös

 • edistää epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamista
 • kehittää ja dokumentoida nuorisotyöntekijöiden ammatillisia valmiuksia ja nuorisoalan työskentelymenetelmiä ja välineitä
 • antaa yleiskuva nuorisotyöntekijöille tarjolla olevista eurooppalaisista koulutustoimista eurooppalaisen koulutuskalenterin (European Training Calendar) avulla
 • laatia käytännöllisiä julkaisuja ja antaa ohjeita
 • jakaa ajantasaista tietoa eurooppalaisesta nuorisotyöstä
 • pitää yllä tietokantaa kouluttajista ja resurssihenkilöistä nuorisoalalla
 • koordinoida Youthpass-välineen täytäntöönpanoa; Youthpass on väline, jolla tuetaan nuorisoliikkuvuuden ja nuorisotyön toimintojen epävirallisen ja arkioppimisen oppimistulosten tunnustamista.

Nuorisoalan SALTO-keskuksilla on joko temaattinen (osallistuminen ja tiedottaminen, osallisuus ja moninaisuus, koulutus ja yhteistyö) tai maantieteellinen (itäisen kumppanuuden maat ja Venäjä, eteläisen Välimeren maat, Länsi-Balkanin maat) painopiste.

Lisätietoja on saatavilla seuraavissa osoitteissa: www.salto-et.net ja www.salto-youth.net.

Otlas – kumppaninhakuväline nuorisoalan organisaatioille

Yksi nuorisoalan SALTO-resurssikeskusten kehittämistä ja ylläpitämistä välineistä on Otlas, keskitetty verkkopohjainen kumppaninhakuväline nuorisoalan organisaatioille. Ne voivat rekisteröidä Otlasiin yhteystietonsa ja niitä kiinnostavat alat sekä syöttää järjestelmään kumppanipyyntöjä hankeideoita varten.

Lisätietoja on saatavilla seuraavissa osoitteissa: www.salto-youth.net/otlas ja www.otlas.eu.

Kansalliset Erasmus+ -toimistot

Kansalliset Erasmus+ ‑toimistot avustavat komissiota, toimeenpanovirastoa ja paikallisia viranomaisia Erasmus+ ‑ohjelman toimeenpanossa kumppanimaissa (Länsi-Balkan, eteläiset ja itäiset Välimeren maat, Venäjä ja Keski-Aasia). Ne toimivat siellä yhteyspisteinä sidosryhmille, jotka osallistuvat Erasmus+ ‑ohjelmaan korkeakoulutuksen alalla. Erasmus+ ‑toimistot lisäävät ohjelman globaalin ulottuvuuden tuntemusta, näkyvyyttä, merkitystä ja vaikuttavuutta.

Kansallisten Erasmus+ ‑toimistojen tehtävänä on

 • tarjota tietoa Erasmus+ ‑toiminnoista, joihin kyseinen valtio voi osallistua (muun muassa korkeakoulutuksen, nuorisotoiminnan ja ammatillisen koulutuksen aloilla)
 • neuvoa ja avustaa mahdollisia hakijoita
 • koordinoida korkeakoulu-uudistuksen asiantuntijaverkoston paikallistiimiä
 • edistää tutkimuksia ja tapahtumia
 • antaa taustatukea toimintapoliittisia linjauksia koskevalle vuoropuhelulle
 • pitää yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja unionin edustustoihin
 • seurata korkeakoulupolitiikan kehitystä kyseisessä valtiossa.

Tutkintotodistusten akateemisen tunnustamisen kansalliset tiedotuskeskukset (NARIC)

NARIC-verkosto tarjoaa tietoa tutkintotodistusten ja muissa Euroopan maissa suoritettujen opiskelujaksojen tunnustamisesta NARIC-keskuksen sijaintimaassa ja neuvoo ulkomaisia korkeakoulututkintoja koskevissa kysymyksissä. Verkosto tarjoaa asiantuntevia neuvoja niille, jotka ovat lähdössä ulkomaille työskentelemään tai suorittamaan lisäopintoja, sekä oppilaitoksille, opiskelijoille, neuvojille, vanhemmille, opettajille ja mahdollisille työnantajille.

Euroopan komissio tukee NARIC-verkoston toimintaa seuraavin keinoin: tietojen ja kokemusten vaihto maiden kesken, hyvien käytäntöjen tunnistaminen, alan järjestelmien ja politiikkojen vertaileva analyysi sekä kaikkia kiinnostavien koulutuspoliittisten asioiden pohdinta ja analysointi.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.enic-naric.net.

Eurodesk-verkosto

Eurodesk-verkosto tarjoaa nuorille ja heidän parissaan työskenteleville tietopalveluja koulutus- ja nuorisoalalla avautuvista mahdollisuuksista Euroopassa ja nuorten osallistumisesta eurooppalaisiin toimintoihin.

Kaikissa ohjelmamaissa toimiva Eurodesk-verkosto, jonka Euroopan laajuista toimintaa koordinoi keskustoimisto Eurodesk Brussels Link, vastaa tiedusteluihin, antaa tietoa rahoituksesta, järjestää tapahtumia ja laatii julkaisuja. Lisäksi se osallistuu Euroopan nuorisoportaalin tuottamiseen.

Euroopan nuorisoportaali tarjoaa Euroopan ja kansallisen tason tietoja ja mahdollisuuksia, jotka ovat kiinnostavia Euroopassa asuvien, opiskelevien tai työskentelevien nuorten kannalta. Se on saatavilla 28 kielellä.

Euroopan nuorisoportaaliin pääsee osoitteesta http://europa.eu/youth/. Lisätietoja Eurodeskistä löytyy osoitteesta http://www.eurodesk.eu.

Portaalit ja välineet

Erasmus+ -hanketietokanta

Erasmus+ -hanketietokannassa on saatavilla tietoja ja tuloksia kaikista Erasmus+ ‑ohjelmasta rahoitetuista hankkeista ja joistakin sitä edeltäneistä ohjelmista rahoitetuista koulutus-, nuoriso- ja urheilualan hankkeista. Organisaatiot voivat saada virikkeitä kaikista näistä hankkeita koskevista tiedoista ja hyödyntää Erasmus+ ‑ohjelman 15 täytäntöönpanovuoden aikana saatuja tuloksia ja kokemuksia.

Hankkeita voidaan etsiä muun muassa avainsanojen, avaintoimien, vuoden, maan, aiheen tai tulosten tyypin perusteella. Viimeisimpiä hankkeita koskevat haut voidaan tallentaa ja niitä voidaan päivittää jatkuvasti ennalta määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Portaalissa korostetaan hyviä käytäntöjä muodostavia hankkeita – jotka on määritelty poliittisen merkityksellisyyden, vaikuttavuuden ja viestintäpotentiaalin osalta – ja sen sivuilta voi ladata ohjelmaa koskevia tietokoosteita.

Erasmus+ ‑ohjelman hanketietokanta on osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.

eTwinning

eTwinning on esi- ja peruskoulun sekä toisen asteen oppilaitosten opettajien muodostama yhteisö, joka toimii suojatussa järjestelmässä. Sitä voivat käyttää vain kansallisten viranomaisten tarkastamat opettajat. Osallistujat voivat olla mukana monissa toiminnoissa, kuten toteuttaa hankkeita muiden koulujen ja luokkien kanssa, keskustella kollegojen kanssa ja kehittää ammatillista verkostoitumista sekä osallistua moniin eri tilaisuuksiin, joissa he voivat kehittää omaa ammattitaitoaan (verkossa ja lähiopetuksessa). eTwinning rahoitetaan Erasmus+ ‑ohjelman avaintoimesta 2.

eTwinning-hankkeeseen osallistuvat opettajat ja koulut saavat taustatukea kansallisilta tukipalveluiltaan (NSS). Nämä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten nimeämät organisaatiot auttavat kouluja rekisteröitymisessä, kumppanien etsinnässä ja hanketoiminnassa, tekevät kyseistä ohjelmatoimea tunnetuksi, jakavat tunnustuspalkintoja ja laatumerkkejä sekä järjestävät opettajille ammatilliseen kehittämiseen tähtäävää toimintaa.

Kansallisia tukipalveluja koordinoi keskustukipalvelu (CSS), joka vastaa myös eTwinning-verkkoalustan rakentamisesta ja EU:n tasoisten, ammattitaitoa kehittävien toimintojen järjestämisestä opettajille.

Luettelo kaikista palveluista sekä lisätietoja on saatavilla osoitteessa

http://www.etwinning.net/fi/pub/contact.htm.

School Education Gateway (SEG) -portaali

School Education Gateway (SEG) -portaali on tällä hetkellä käytettävissä EU:n 23 kielellä. Portaalin tarkoituksena on tarjota kaikkea, mitä opettajat tarvitsevat, kuten tietoa, oppimista ja täydennyskoulutusta, vertaistukea ja verkostoitumista, yhteistyöhankkeita ja liikkuvuusmahdollisuuksia sekä koulutuspoliittisia näkemyksiä. Opettajayhteisön lisäksi portaalin kohdekäyttäjätietokannassa on tiedot kaikista Erasmus+ ‑ohjelman toimintoihin osallistuvista tahoista, kouluista ja muista koulutustoimijoista ja -organisaatioista, päättäjistä ja kansallisista viranomaisista, kansalaisjärjestöistä ja yrityksistä. Koska SEG on julkinen verkkosivusto, se on internetissä kaikkien (eli myös EU:n ulkopuolisten maiden) käytettävissä. Laajan tavoitettavuuden odotetaan parantavan politiikan yhteyttä käytäntöihin EU:n yleissivistävässä koulutuksessa ja osaltaan suuntaavan koulutuspolitiikkaa kouluarjen realiteettien ja työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti.

SEG tarjoaa monenlaista sisältöä, kuten eurooppalaisista hankkeista saatuja hyviä käytäntöjä, kuukausittain ilmestyviä blogikirjoituksia, EU:n yleissivistävän koulutuksen asiantuntijoiden videohaastatteluja ja opettajille tarkoitettuja verkkokursseja luokkahuoneessa ilmenevien eri haasteiden ratkaisemiseksi. Se sisältää myös opetusaineistoa, kuten opetusmateriaaleja, oppaita ja European Toolkit for Schools ‑verkkopalvelun, tietoa yleissivistävää koulutusta koskevasta politiikasta, eriaiheisia uutisia ja tietoa tapahtumista. Se tarjoaa erityisiä työkaluja, jotka auttavat opettajia ja oppilaitosten muuta henkilöstöä etsimään ammattitaitonsa kehittämiseksi koulutus- ja liikkuvuusmahdollisuuksia (kuten verkkokursseja, työssäoppimisjaksoja ja opetustehtäviä muissa oppilaitoksissa) ja joita voidaan rahoittaa Erasmus+ ‑ohjelman avaintoimesta 1:

 • Erasmus+ -työkalu lähiopetuskurssien hakuun (Erasmus+ tool ”Course Catalogue”: mahdollisuudet hakeutua lähiopetuskursseille)
 • Erasmus+ työkalu liikkuvuusmahdollisuuksien hakuun (Erasmus+ tool ”Mobility Opportunities”: opettajien liikkuvuus avaintoimessa 1).

http://schooleducationgateway.eu

EPALE

Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi EPALE on Euroopan komission hanke, jota rahoitetaan Erasmus+ ‑ohjelmasta. Se on tarkoitettu aikuisoppimisen ammattilaisille, kuten opettajille, kouluttajille ja vapaaehtoisille, ja alan päättäjille, tutkijoille, journalisteille ja akateemiselle yhteisölle sekä muille aikuisoppimisen parissa toimiville.

Sivusto tarjoaa ajantasaisia uutisia alan kehityksestä sekä interaktiivisia verkostoja, joiden kautta voi olla yhteydessä muihin käyttäjiin Euroopan eri maissa, osallistua keskusteluihin ja vaihtaa hyviä käytäntöjä. EPALE tarjoaa monia välineitä ja monenlaista sisältöä, kuten Erasmus+ -tuen (mahdollisia) saajia erityisesti kiinnostavia työkaluja. Esimerkkejä:

 • Kurssi- ja tapahtumakalenterissa esitellään
  • liikkuvuusmahdollisuuksia avaintoimeen 1 kuuluvien hankkeiden edunsaajille
  • avaintoimeen 2 kuuluvien hankkeiden yhteydessä järjestettäviä kursseja ja tapahtumia.
 • Kumppanihakuvälineen avulla voidaan etsiä kumppaneita EU:n rahoittaman hankkeen valmisteluun tai etsiä tai tarjota mahdollisuuksia osallistua työssäoppimisjaksoille.
 • Toimijayhteisöt tarjoavat mahdollisuuden toimia yhteistyössä samoista aiheista kiinnostuneiden ihmisten ja organisaatioiden kanssa.
 • Yhteisissä tiloissa hankekumppanit voivat kehittää hankettaan suojatussa ympäristössä.
 • Tietolähteet-osiossa hankkeiden edunsaajat voivat hakea hyödyllistä lähdemateriaalia ja/tai julkaista artikkeleita, opetusmateriaalia, raportteja, oppaita ja muuta edunsaajien hankkeissa tai organisaatioissa tuotettua materiaalia, ja se tarjoaa siten mahdollisuuden tiedonvälitykseen.
 • Blogissa hankkeiden osallistujat voivat jakaa kokemuksiaan tai ladata videoita, joissa ne esittelevät tuloksiaan vapaamuotoisella ja vauhdikkaalla tavalla.

EU:n rahoitusta saavia hankkeita kannustetaan jakamaan sivustolla tietoa toiminnoistaan ja tuloksistaan blogikirjoitusten, uutisten, tapahtumien ja muun tyyppisten toimien avulla.

EPALEn ylläpidosta huolehtivat keskustukipalvelu ja Erasmus+ -ohjelmamaiden kansallisten tukipalvelujen verkosto, joiden tehtävänä on löytää kiinnostavia tietoja ja kannustaa sidosryhmiä käyttämään foorumia ja vaikuttamaan sen sisältöön. EPALE on osoitteessa https://epale.ec.europa.eu/.

SELFIE

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies) on maksuton, monikielinen ja verkkopohjainen itsearviointiväline. Sen tarkoituksena on auttaa perusasteen kouluja ja ammatillisia oppilaitoksia kehittämään digitaalisia valmiuksiaan.

Kouluille tarkoitettu SELFIE-itsearviointiväline kerää anonyymisti oppilaiden, opettajien ja koulunjohtajien näkemyksiä siitä, miten teknologiaa käytetään heidän koulussaan. Näkemykset kerätään lyhyisiin väitteisiin ja kysymyksiin yksinkertaisella vastausasteikolla 1–5 annettujen vastausten perusteella. Näiden tietojen pohjalta väline tuottaa raportin, eräänlaisen tilannekuvan (”selfien”) koulun vahvuuksista ja heikkouksista digitaaliteknologian käytössä. SELFIE-välinettä voivat käyttää Euroopassa ja sen ulkopuolella toimivat alemman ja ylemmän perusasteen koulut ja ammatilliset oppilaitokset. Se on saatavilla yli 30 kielellä. Välinettä voidaan käyttää missä tahansa koulussa – myös sellaisissa, joiden infrastruktuuri ja laitteisto ovat vähemmän kehittyneitä ja teknologian käyttö vähäisempää.

Covid-19-kriisi on aiheuttanut valtavan siirtymän digitaaliteknologian käyttöön etätyöskentelyssä ja ‑oppimisessa, myös ammatillisessa koulutuksessa. Kriisi on myös osoittanut, että ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjaksojen säilyttäminen yrityksissä on vaikeaa, minkä vuoksi ammatillisen koulutuksen opettajien ja yritysten sisäisten kouluttajien välisen vuoropuhelun tehostaminen digitaalisin keinoin on entistä tärkeämpää.

Osana digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa kehitteillä on uusi opettajille tarkoitettu väline. Tämä väline (opettajille tarkoitettu SELFIE), joka on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä syksyllä 2021, antaa opettajille mahdollisuuden arvioida itse digitaalista osaamistaan ja varmuuttaan digitaaliteknologian käytössä sekä saada välitöntä palautetta vahvuuksista ja puutteista ja siitä, missä asioissa heillä on kehittämisen varaa. Opettajaryhmät voivat myös käyttää välinettä ja laatia koulutussuunnitelman yhdessä.

Vuoden 2020 alussa toteutettavuustutkimuksessa, joka koski SELFIE-välineen mukauttamista ammatillisen koulutuksen työssäoppimiseen, todettiin, että tarvitaan työssäoppimiseen tarkoitettu SELFIE-väline, jotta ammatilliset oppilaitokset ja yritykset saatetaan yhteen keskustelemaan siitä, miten digitaaliteknologia voidaan parhaiten sisällyttää tarjolla olevaan koulutukseen. Työssäoppimiseen tarkoitettu SELFIE-väline kerää koulujen johtajien, ammatillisen koulutuksen opettajien ja oppijoiden näkökulmien lisäksi myös yritysten sisäisten kouluttajien näkemyksiä neljäntenä näkökulmana. Syksyllä 2020 yhdeksän maata toteutti onnistuneita pilottihankkeita SELFIE-välineen laajentamiseksi kattamaan työssäoppimisen, oppisopimuskoulutus mukaan luettuna, ja niihin osallistui useita sidosryhmiä. Työssäoppimiseen tarkoitetun SELFIE-välineen odotetaan olevan valmis täysimittaista käyttöönottoa varten vuoden 2021 puoliväliin mennessä.

SELFIE-välineen ovat kehittäneet yhteinen tutkimuskeskus ja koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto. Lisätietoja SELFIE-välineestä on osoitteessa https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_fi

HEInnovate

HEInnovate-itsearviointiväline tarjoaa EU:ssa ja muualla toimiville korkeakouluille mahdollisuuden tarkastella itsearvioinnin avulla innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksiaan yhdessä tai useammassa seuraavista välineen kattamista kahdeksasta ulottuvuudesta:

 • johtajuus ja hyvä hallintotapa
 • organisatoriset valmiudet: rahoitus, ihmiset ja kannustimet
 • yrittäjyyshenkinen opetus ja oppiminen
 • yrittäjien valmentaminen ja tukeminen
 • digitalisaatio ja digitaaliset valmiudet
 • tiedonvaihto ja yhteistyö
 • kansainvälistynyt oppilaitos
 • vaikutuksen mittaaminen.

HEInnovate on myös käytäntöyhteisö, ja sen asiantuntijat tarjoavat korkeakouluille työpajoja, joilla parannetaan niiden innovointikykyä, sekä kouluttajien koulutustapahtumia, joilla lähestymistapaa levitetään laajemmalle kansallisella tasolla. Koulutusmateriaalia on saatavilla välineen verkkosivustolla. Verkkoalustalla tarjotaan myös tapaustutkimuksia ja käyttäjien kertomuksia, joissa esitellään esimerkkejä korkeakoulujen erilaisista lähestymistavoista innovointiin kaikkialla EU:ssa. Yhteistyössä OECD:n kanssa on tehty useita maaraportteja, ja ne ovat saatavilla HEInnovate-välineen ja OECD:n verkkosivuilla. HEInnovate-maaraporteissa esitellään innovointia ja yrittäjyyttä koskevia lähestymistapoja EU:n eri jäsenvaltioissa.

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavia hankkeita, kuten Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen yhteenliittymiä ja innovaatioyhteenliittymiä, kehotetaan käyttämään HEInnovate-välinettä tarvittaessa hankkeidensa yhteydessä.

HEInnovate-väline on saatavilla osoitteessa https://heinnovate.eu/en.

Euroopan nuorisoportaali

Euroopan nuorisoportaali tarjoaa Euroopan ja kansallisen tason tietoja ja mahdollisuuksia, jotka ovat kiinnostavia Euroopassa asuvien, opiskelevien tai työskentelevien nuorten kannalta. Nuorisoportaalissa myös kannustetaan nuoria osallistumaan Euroopan demokraattiseen toimintaan EU:n nuorisodialogin sekä muiden sellaisten aloitteiden kautta, joilla pyritään kuulemaan nuoria ja ottamaan heidän näkemyksensä huomioon päätöksenteossa. Euroopan nuorisoportaali tarjoaa tietoa myös muille nuorisoalalla toimiville sidosryhmille. Se on saatavilla 28 kielellä ja löytyy osoitteesta https://europa.eu/youth/home_fi.

Otlas

Yksi SALTO-resurssikeskusten kehittämistä ja ylläpitämistä välineistä on Otlas, keskitetty verkkopohjainen kumppaninhakuväline nuorisoalan organisaatioille. Ne voivat rekisteröidä Otlasiin yhteystietonsa ja niitä kiinnostavat alat sekä syöttää järjestelmään kumppanipyyntöjä hankeideoita varten.

Lisätietoja on saatavilla seuraavissa osoitteissa: www.salto-youth.net/otlas ja www.otlas.eu.

Eurooppalainen opiskelijakorttialoite

Eurooppalaisella opiskelijakorttialoitteella pyritään yksinkertaistamaan oppimiseen ja koulutukseen liittyvää liikkuvuutta digitalisoimalla ulkomailla opiskelun järjestämiseen tarvittavat tärkeimmät osatekijät tiedotuksesta hakuprosesseihin ja isäntäyhteisöön kotiutumiseen ulkomailla. Tämän aloitteen yhteydessä Erasmus+ ‑mobiilisovellus ja paperiton Erasmus ‑verkosto ovat nyt korkeakoulujen ja opiskelijoiden saatavilla, ja niitä parannetaan edelleen lisäämällä niihin uusia palveluja ja toimintoja käyttäjiä varten.

Erasmus+ ‑mobiilisovellus tarjoaa opiskelijoille yhden verkossa olevan yhteyspisteen, josta he saavat kaikki tiedot ja palvelut, joita he tarvitsevat ennen vaihtojaan ulkomailla, niiden aikana ja niiden jälkeen. Erasmus+ ‑mobiilisovellus sisältää myös tietoja ohjelmaan osallistumisesta muiden sektorien oppijoille. Sovellus on ladattavissa App store- ja Google Play ‑palveluista. Lisätietoja on osoitteessa erasmusapp.eu.

Paperiton Erasmus ‑verkoston avulla korkeakoulut voivat liittyä keskitettyyn viestintäkanavaan ja vaihtaa saumattomasti opiskelijoiden liikkuvuutta koskevia tietoja turvallisella ja yksinkertaisella tavalla, joka tukee täysin digitaalista liikkuvuuden hallintaa, kuten verkkopohjaisia opintosopimuksia ja digitaalisia korkeakoulujen välisiä sopimuksia. Korkeakoulut, jotka haluavat liittyä paperiton Erasmus ‑verkostoon, voivat saada tietoa verkostoon liittymisestä sekä ohjeita ja oppaita paperiton Erasmus ‑osaamiskeskuksesta: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu.

OSAAMIS- JA ASIANTUNTIJAVERKOSTOT

Eurydice-verkosto

Eurydice-verkoston toiminta keskittyy Euroopan eri koulutusasteiden rakenteisiin ja järjestelyihin, ja se pyrkii edistämään koulutusjärjestelmien tuntemusta Euroopan maiden keskuudessa. Verkosto tarjoaa Euroopan laajuisia vertailevia analyysejä sekä maakohtaista tietoa koulutus- ja nuorisoalalta Euroopan koulutusjärjestelmistä ja -politiikoista vastaavien henkilöiden päätöksenteon tueksi.

Eurydice-verkosto tuottaa runsaasti tietoa: yksityiskohtaisia kuvauksia ja yleisesittelyjä kansallisista koulutusjärjestelmistä (National Education Systems and Policies), vertailevia teemaraportteja Euroopan unionille tärkeistä kysymyksistä (Thematic Reports), indikaattoreita ja tilastoja (Key Data Series) sekä erityyppisiä koulutusalan perustietoja esimerkiksi jäsenvaltioiden koulujärjestelmien rakenteesta ja koulujen työ- ja loma-ajoista sekä vertailuja opettajien palkoista ja oppiaineiden tuntimääristä eri maissa ja eri koulutusasteilla (Facts and Figures).

Eurydice koostuu toimeenpanovirastossa sijaitsevasta keskuskoordinaatioyksiköstä ja kansallisista yksiköistä, joita on perustettu kaikkien Erasmus+ -ohjelmamaiden lisäksi Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan ja Montenegroon.

Lisätietoja on saatavissa toimeenpanoviraston verkkosivustolla https://eacea.ec.europa.eu/homepage.

Youth Wikin kansallisten vastuutahojen verkosto

Nuorisotietouden lisäämiseksi EU:ssa ja EU:n nuorisostrategian mukaisesti kansallisia rakenteita, jotka osallistuvat Youth Wikiin, tuetaan taloudellisesti. Youth Wiki on interaktiivinen työkalu, joka tarjoaa yhdenmukaista, ajantasaista ja helposti hyödynnettävää tietoa kansallisista nuorisopolitiikoista ja nuorten tilanteesta EU:ssa.

Taloudellista tukea myönnetään ohjelmamaissa sijaitseville kansallisten viranomaisten nimeämille elimille. Tällaiset elimet tuottavat maakohtaista tietoa, vertailukelpoisia maakuvauksia ja indikaattoreita, joilla lisätään nuorisojärjestelmien ja -politiikan keskinäistä tuntemusta EU:ssa.

Korkeakoulu-uudistuksen asiantuntijaverkosto (HERE)

Korkeakoulu-uudistuksen asiantuntijoiden kansalliset tiimit toimivat asiantuntemusvarantona asianomaisten kumppanimaiden (Länsi-Balkan, eteläiset ja itäiset Välimeren maat, Venäjä ja Keski- Aasia) paikallisviranomaisille ja sidosryhmille, ja niiden tarkoituksena on tukea korkeakoulu- uudistusta ja vauhdittaa sen etenemistä. Ne osallistuvat kyseisten valtioiden korkeakoulupolitiikan laadintaan. HERE-verkoston toiminta perustuu vertaiskontakteihin. Kussakin kansallisessa tiimissä on 5–15 jäsentä. HERE-verkoston jäsenet ovat korkeakoulutuksen asiantuntijoita, esimerkiksi rehtoreita, vararehtoreita, dekaaneja, kokeneita tutkijoita, kansainvälisistä suhteista vastaavia virkamiehiä ja opiskelijoita.

Korkeakoulu-uudistuksen asiantuntijoiden tehtävänä on tukea

 • korkeakoulupolitiikan kehittämistä omissa valtioissaan edistämällä korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, uudistusprosesseja ja strategioita tiiviissä yhteistyössä kyseisen valtion paikallisten viranomaisten kanssa
 • EU:n kanssa käytävää korkeakoulupoliittista vuoropuhelua
 • koulutus- ja neuvontatoimintaa, joka kohdistuu paikallisiin sidosryhmiin, erityisesti korkeakouluihin ja niiden henkilöstöön
 • Erasmus+ -hankkeita (erityisesti kapasiteetin vahvistamista koskevan toimen mukaisesti toteutettuja) levittämällä niiden tuloksia ja saavutuksia, etenkin hyviä käytäntöjä ja innovatiivisia aloitteita ja hyödyntämällä niitä koulutustarkoituksiin.

EU:n ammatillisen koulutuksen välineiden täytäntöönpanoa tukevat kansalliset tiimit

Ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden kansallisten tiimien tarkoituksena on tarjota asiantuntemusta, jolla edistetään EU:n ammatillisen koulutuksen välineiden ja periaatteiden soveltamista Erasmus+ ‑ohjelmasta tuetuissa EU:n rahoittamissa hankkeissa. Asianomaiset EU:n ammatillisen koulutuksen välineet (kuten EQAVET-viitekehys, eurooppalaiset ammatilliset ydinprofiilit ja tutkinnon suorittaneiden seuranta) on määritelty ammatillista koulutusta koskevissa poliittisissa asiakirjoissa, kuten laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisissa puitteissa ja ammatillista koulutusta koskevassa neuvoston suosituksessa. Asiantuntijoiden olisi erityisesti autettava Erasmus+ ‑ohjelmasta tuettavien EU:n rahoittamien hankkeiden edunsaajia ottamaan edellä mainitut EU:n ammatillisen koulutuksen välineet käyttöön hankkeissaan.

Kansallisten EQAVET-yhteyspisteiden verkosto

EQAVET-yhteyspisteet ovat kansallisten viranomaisten perustamia elimiä, joiden tarkoitus on tuoda yhteen työmarkkinaosapuolia sekä kansallisia ja alueellisia sidosryhmiä ja muita asianomaisia toimijoita, jotta ne voivat osaltaan edistää eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen viitekehyksen (European Quality Assurance Framework in Vocational Education and Training) toteuttamista. Kehys on määritelty neuvoston suosituksessa kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta[2]. .

EQAVET-yhteyspisteiden tavoitteena on 1) tehdä konkreettisia aloitteita EQAVET-viitekehyksen täytäntöön panemiseksi ja kehittämiseksi edelleen, 2) tiedottaa EQAVET-viitekehyksestä monenlaisille sidosryhmille ja saada ne mukaan osallistumaan kehyksen täytäntöönpanoon, 3) edistää itsearviointia tehokkaan laadunvarmistuksen tukena, 4) tarjota ajantasainen kuvaus EQAVET-viitekehykseen perustuvista kansallisista/alueellisista laadunvarmistusjärjestelyistä ja 5) osallistua laadunvarmistusta ammattikoulutusjärjestelmän tasolla koskeviin EU:n tason vertaisarviointeihin.

EQF, Europass ja Euroguidance – kansalliset keskukset

Näitä kolmea kansallisten keskusten verkostoa tuetaan kussakin maassa yhdellä sopimuksella:

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) kansalliset koordinaatiopisteet (NCP)

Kansallisten viranomaisten nimeämät eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kansalliset koordinaatiopisteet (EQF/NCP) tukevat kansallisia viranomaisia

 • kansallisten tutkintoviitekehysten kehittämisessä, täytäntöönpanossa ja tarkistamisessa ja niiden suhteuttamisessa eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen
 • tarvittaessa tarkistettaessa ja päivitettäessä kansallisten tutkintoviitekehysten tai -järjestelmien tasojen suhteuttamista eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoihin.

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kansalliset koordinaatiopisteet tuovat EQF-viitekehyksen lähemmäs kansalaisia ja organisaatioita

 • tukemalla asianmukaisten EQF-tasojen sisällyttämistä todistuksiin, tutkintotodistuksiin, tutkintotodistusten liitteisiin ja muihin tutkintoasiakirjoihin sekä tutkintoasiakirjojen tietokantoihin
 • laatimalla tutkintorekistereitä tai tietokantoja, jotka kattavat kansallisiin tutkintoviitekehyksiin sisältyvät tutkinnot, ja julkaisemalla ne Europass-portaalissa.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf.

Kansalliset Europass-keskukset

Europass-välineen tärkein ominaisuus on verkkoalusta, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja organisaatioille vuorovaikutteisia työkaluja ja tietoa oppimismahdollisuuksista, tutkintojen viitekehyksistä ja tutkinnoista, ohjauksesta, osaamista koskevan tiedon hankinnasta, itsearviointivälineistä ja taitojen ja tutkintojen dokumentoinnista sekä yhteyksistä oppimis- ja työllistymismahdollisuuksiin. Tämä edellyttää kansallisten viranomaisten nimeämien elinten tekemää huomattavaa työtä kansallisella tasolla. Tähän sisältyy erityisesti seuraavaa:

 • kansallisten tietojen asettaminen EU:n verkkoalustan saataville varmistamalla yhteenliitäntä EU:n verkkoalustan ja oppimismahdollisuuksia koskevien kansallisten tietolähteiden ja kansallisten tutkintotietokantojen tai -rekisterien välillä
 • EU:n verkkoalusten tarjoamien palvelujen käytön edistäminen
 • yhteydenpito kaikkiin asiaankuuluviin sidosryhmiin kansallisella tasolla.

Euroguidance-verkosto

Euroguidance on kansallisten viranomaisten nimeämien kansallisten resurssi- ja tietokeskusten eurooppalainen verkosto. Kaikilla Euroguidance-keskuksilla on seuraavat yhteiset tavoitteet:

 • tehdä yhteistyötä ja antaa tukea unionin tasolla ohjausta koskevien politiikkojen, järjestelmien ja käytäntöjen tehostamiseksi unionissa (elinikäisen ohjauksen eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen) 
 • tukea ohjaajien osaamisen kehittämistä 
 • tarjota laadukasta tietoa elinikäisestä ohjauksesta
 • tehdä tunnetuksi eurooppalaisia mahdollisuuksia oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen ja uranhallintaan (Europass-portaalin avulla).

Euroguidance-verkoston pääkohderyhmiä ovat koulutus- ja työllisyysalan ohjaajat ja päättäjät.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa http://euroguidance.eu

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_fi

 2. Alaviite, jossa viitataan viralliseen lehteen, lisätään, kun viite on saatavilla.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}