Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kuka toimeenpanee Erasmus+ -Ohjelmaa?

Euroopan Komissio

Erasmus+ -ohjelman toteuttamisesta vastaa viime kädessä Euroopan komissio. Se hallinnoi määrärahoja ja asettaa painopisteitä, tavoitteita ja arviointiperusteita pitkin ohjelmakautta. Se myös ohjaa ja seuraa ohjelman yleistä toteuttamista, jatkotoimia ja arviointia Euroopan tasolla. Lisäksi Euroopan komissiolla on kokonaisvastuu ohjelmaa kansallisella tasolla toimeenpanevien hallintorakenteiden valvonnasta ja koordinoinnista.

Euroopan Koulutuksen ja Kulttuurin Toimeenpanovirasto (EACEA)

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) vastaa useiden Erasmus+ -ohjelman toimintojen toteutuksesta Euroopan tasolla. EACEA toimeenpanee ohjelmaa suoralla hallinnoinnilla. Tämän oppaan sisältämien tietojen lisäksi tämän oppaan kattamia ja toimeenpanoviraston hallinnoimia toimintoja koskevat ehdotuspyyntöasiakirjat ja hakulomakkeet julkaistaan rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa osoitteessa https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Toimeenpanovirasto vastaa hankkeiden koko hallinnosta niiden koko elinkaaren ajan alkaen ohjelman tunnetuksi tekemisestä ja avustushakemusten arvioinnista aina hankkeiden seurantaan sekä hankkeiden ja ohjelman tulosten levittämiseen. Sen tehtävänä on myös julkistaa erityisiä ehdotuspyyntöjä toiminnoista, joita ei käsitellä tässä ohjelmaoppaassa.

Euroopan komissio hoitaa toimeenpanoviraston kautta myös seuraavat tehtävät:

 • laatii selvityksiä Erasmus+ -ohjelmassa tuetuista aloista
 • harjoittaa tutkimusta ja tutkimustietoon perustuvaa toimintaa Eurydice-verkoston välityksellä
 • parantaa ohjelman näkyvyyttä ja järjestelmävaikutuksia levittämällä ja hyödyntämällä sen tuloksia
 • varmistaa Erasmus+ -ohjelmalla tuettujen elinten ja verkostojen sopimusten hallinnoinnin ja rahoituksen
 • hallinnoi tarjouskilpailuja, jotka koskevat palvelujen tarjoamista Erasmus+ -ohjelman puitteissa. 

Kansalliset Toimistot

Erasmus+ -ohjelman toimeenpano perustuu etupäässä välilliseen hallinnointiin, eli Euroopan komissio antaa talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä kansallisille toimistoille. Tausta-ajatuksena on tuoda Erasmus+ mahdollisimman lähelle edunsaajia ja ottaa huomioon erilaiset kansalliset koulutus- ja nuorisoalan järjestelmät. Tätä varten kukin EU:n jäsenvaltio tai ohjelmaan assosioitunut kolmas maa on nimennyt yhden tai useampia kansallisia toimistoja (niiden yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_fi). Kansalliset toimistot tiedottavat ohjelmasta ja toimeenpanevat sitä kansallisella tasolla. Ne toimivat myös Euroopan komission sekä paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason osallistujaorganisaatioiden välisenä yhteyspisteenä. Kansallisten toimistojen tehtävänä on   

 • tarjota tietoa Erasmus+ -ohjelmasta 
 • käsitellä hankehakemukset oikeudenmukaisesti ja avoimesti, kun ne valitsevat omassa maassaan rahoitettavia hankkeita
 • seurata ja arvioida ohjelman toimeenpanoa omassa maassaan
 • tarjota taustatukea hankehakijoille ja osallistujaorganisaatioille hankkeen koko elinkaaren ajan
 • toimia tehokkaasti yhteistyössä kaikkien kansallisten toimistojen verkoston ja Euroopan komission kanssa
 • taata ohjelman näkyvyys ja edistää sitä
 • edistää ohjelman tulosten levittämistä ja hyödyntämistä paikallisella ja kansallisella tasolla.

Lisäksi kansallisilla toimistoilla on tärkeä asema väliportaina Erasmus+ -ohjelman toimintapolitiikan kehittämisessä ja laadullisessa toimeenpanossa, sillä ne

 • toteuttavat hankkeiden elinkaaren aikaisen hallinnon lisäksi hankkeita ja toimintaa, kuten koulutus- ja yhteistyötoimintaa ja verkostoitumistoimintaa, joilla tuetaan ohjelman laadullista toimeenpanoa ja/tai edistetään politiikan kehittämistä ohjelmalla tuetuilla aloilla
 • kannustavat uusia toimijoita, vähemmän kokeneita organisaatioita sekä kohderyhmiä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, jotta näilläkin olisi mahdollisuus osallistua ohjelmaan täysipainoisesti
 • hakeutuvat yhteistyöhön ulkopuolisten elinten ja kansallisten viranomaisten kanssa vahvistaakseen ohjelman vaikuttavuutta omilla toiminta-aloillaan, jäsenvaltioissaan ja Euroopan unionissa.

Kansallisten toimistojen kannustavan lähestymistavan tarkoituksena on opastaa Erasmus+ -ohjelman mahdollisia hakijoita ja edunsaajia kaikissa eri vaiheissa: ensitutustumisessa ohjelmaan, hakumenettelyssä, hankkeen toteutuksessa ja loppuarvioinnissa. Tämä lähestymistapa on linjassa valintamenettelyjen oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden periaatteiden kanssa. Tausta-ajatuksena on, että yhtäläisten mahdollisuuksien takaamiseksi kaikille on välttämätöntä tarjota tukea ohjelman eri kohderyhmille niiden tarpeita vastaavilla opastus-, neuvonta-, seuranta- ja valmennusjärjestelyillä.

Erasmus+ -ohjelman kansallisten toimistojen hallinnoimia toimintoja koskevat ehdotuspyynnöt julkaistaan Erasmus+ -ohjelman [fn]verkkosivustolla[ft/]https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_fi[/fn] sekä kansallisten toimistojen verkkosivuilla.

Mitkä muut elimet osallistuvat Ohjelman toimeenpanoon?

Edellä mainittujen elinten lisäksi seuraavat resurssikeskukset, tiedotustoimistot, portaalit ja osaamis- ja asiantuntijaverkostot tarjoavat lisäasiantuntemusta Erasmus+ -ohjelman toimeenpanossa:

SALTO - Resurssikeskukset

SALTO-resurssikeskusten tavoitteena on parantaa Erasmus+ -ohjelman laatua ja vaikutusta järjestelmän tasolla tarjoamalla erityisalojen asiantuntemusta, resursseja, tietoja ja koulutusta Erasmus+ -ohjelman kansallisille toimistoille ja muille koulutus- ja nuorisotyöalan toimijoille. Tähän toimintaan kuuluvat muun muassa kurssien järjestäminen, seminaarit ja työpajat, opintovierailut, foorumit, yhteistyö ja kumppanuuksien luominen Erasmus+ -ohjelman painopisteaiheisiin liittyen.

Kukin SALTO-resurssikeskus voi kattaa kaikki ohjelmaan kuuluvat alat tai vain joitakin niistä. SALTO-resurssikeskuksilla voi toiminta-alastaan riippuen olla joko temaattinen tai alueellinen painopiste (itäisen kumppanuuden maat ja Venäjä, eteläisen Välimeren maat, Länsi-Balkanin maat) tai ne voivat keskittyä tukitoimiin (Euroopan solidaarisuusjoukot, koulutus- ja yhteistyötoiminta). Esimerkiksi alueelliset SALTO-resurssikeskukset kattavat ainoastaan nuorisoalan toiminnot.

Lisäksi SALTO-resurssikeskukset tarjoavat SALTO-verkkosivustojen kautta erilaisia verkkotyökaluja ja tietokantoja. Valikoimaan kuuluu muun muassa nuorisotyöntekijöille tarjolla olevia eurooppalaisia koulutustoimia esittelevä eurooppalainen koulutuskalenteri (European Training Calendar), välineitä ja menetelmiä koulutustoimintaa varten, verkko-oppimismahdollisuuksia, tietokanta nuorisotyöalan kouluttajista ja resurssihenkilöistä sekä mahdollisuus hakea kumppaniorganisaatioita. SALTO-resurssikeskusten työhön kuuluu ohjelmien saavutusten, kokemusten ja niistä saatujen oppien seuraaminen ja esittely niiden omalla toiminta-alalla.

Erasmus+ -Ohjelman monialaisia painopisteitä tukevat SALTO-resurssikeskukset

Neljä SALTO-resurssikeskusta tukee Erasmus+ -ohjelman monialaisia painopisteitä:

Osallisuutta ja Moninaisuutta Tukeva SALTO

Kaksi SALTO-resurssikeskusta työskentelee yhdessä osallisuutta ja moninaisuutta koskevan painopisteen tukemiseksi ohjelman kaikilla aloilla: toinen keskuksista toimii koulutusalalla ja toinen nuorisoalalla.

Näiden SALTO-resurssikeskusten tehtävänä on parantaa Erasmus+ -hankkeiden laatua ja vaikuttavuutta, jotta ohjelmasta saadaan entistä osallistavampi ja moninaisempi.

Nämä SALTO-keskukset toimivat myös näyttöön perustuvan tiedon keskuksina ja puolueettomina välittäjinä osallisuuteen ja moninaisuuteen liittyvää ohjelmien hallinnointia koskevan asiantuntemuksensa ja kokemuksensa pohjalta. Sitä varten ne jatkuvasti kokoavat ohjelman toteuttamisesta tällä aihealueella saatua osaamista ja kokemuksia ja kanavoivat niitä ohjelman kehittämiseen yhteistyössä kansallisten toimistojen verkoston ja komission kanssa asiaankuuluvilla foorumeilla. Lisäksi nämä SALTO-keskukset auttavat kansallisia toimistoja toimeenpanemaan ohjelmaa siten, että asiaa koskevat poliittiset päätökset (esim. neuvoston päätelmät/päätöslauselmat), vastavuoroiseen oppimiseen liittyvän toiminnan tulokset sekä osallisuuden ja moninaisuuden ensisijaista tavoitetta koskevat päätökset saadaan tuotua käytäntöön.

Osallisuutta ja moninaisuutta tukevien SALTO-keskusten keskeiset tehtävät:

 • parantaa Erasmus+ -hankkeiden ja -toiminnan laatua ja vaikutusta keskittyen osallisuuden ja moninaisuuden ensisijaiseen tavoitteeseen
 • auttaa optimoimaan koulutuksen osallisuutta ja moninaisuutta koskevan, Erasmus+ -ohjelmassa määritellyn ensisijaisen tavoitteen saavuttamista, seurantaa ja jatkotoimia
 • toimia keskeisessä roolissa kansallisten toimistojen opastamiseksi hankkeiden analysoinnissa ja niiden vaikutusten arvioinnissa keskittyen koulutuksen osallisuutta ja moninaisuutta koskevaan ensisijaiseen tavoitteeseen.

Vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä tukeva SALTO

Vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä tukeva SALTO-resurssikeskus kattaa kaikki Erasmus+ -ohjelman alueet. Se auttaa vastaamaan ohjelmien avulla ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin ja käsittelemään ilmastoon ja ympäristöön liittyviä aiheita kaikissa toiminnoissa.

Tämä SALTO-keskus tukee ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan ensisijaisen tavoitteen toimeenpanoa uusissa ohjelmissa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja ilmastosopimuksen mukaisesti. Se tukee myös eurooppalaisen koulutusalueen toimia, jotka liittyvät ilmasto- ja kestävyysasioita koskevaan koulutukseen, ja edistää suoraan ”kestävää vihreää Eurooppaa” koskevan eurooppalaisen nuorisotavoitteen (yksi EU:n nuorisostrategiaan sisältyvistä 11 tavoitteesta) saavuttamista. Vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä tukevan SALTO-keskuksen keskeiset tehtävät:

 • parantaa Erasmus+ -hankkeiden ja -toiminnan laatua ja vaikutusta keskittyen kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan
 • auttaa optimoimaan ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan, Erasmus+ -ohjelmassa ja Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevassa ohjelmassa määritellyn ensisijaisen tavoitteen saavuttamista, seurantaa ja jatkotoimia
 • toimia keskeisessä roolissa kansallisten toimistojen opastamiseksi hankkeiden analysoinnissa ja niiden vaikutusten arvioinnissa keskittyen ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevaan ensisijaiseen tavoitteeseen.

Digitalisaatiota tukeva SALTO

Digitalisaatiota tukeva SALTO-resurssikeskus kattaa kaikki Erasmus+ -ohjelman alueet ja tukee digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman sekä nuorisoalan keskeisten politiikka-asiakirjojen mukaisesti digitaalisen ulottuvuuden toteuttamista, joka kuuluu Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman yleisiin painopisteisiin, ja pyrkii jatkuvasti parantamaan digitaalisen koulutuksen ja nuorisoalaan liittyvien digitaalisten näkökohtien laatua. Se toimii näyttöön perustuvan tiedon keskuksena digitaalisen koulutuksen ja nuorisotyön osalta ja kanavoi tietoa toimeksiantoonsa kuuluvalta alalta osaksi ohjelmaa sekä politiikan laadintaa varten. Digitalisaatiota tukevan SALTO-keskuksen keskeiset tehtävät:

 • parantaa ohjelmiin kuuluvien hankkeiden ja toiminnan laatua ja vaikutusta keskittyen digitalisaatioon liittyviin painopisteisiin
 • auttaa optimoimaan digitaalista koulutusta ja nuorisotyötä koskevien, Erasmus+ -ohjelmassa ja Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevassa ohjelmassa määriteltyjen ensisijaisten tavoitteiden saavuttamista, seurantaa ja jatkotoimia
 • toimia keskeisessä roolissa kansallisten toimistojen opastamiseksi hankkeiden analysoinnissa ja niiden vaikutusten arvioinnissa keskittyen digitalisaatioon liittyviin ohjelmien ensisijaisiin tavoitteisiin; tästä saadaan aineksia myös toimintapolitiikkaan ja sidosryhmäfoorumeita sekä erityisesti eurooppalaista digitaalisen koulutuksen keskusta varten.

Osallistumista ja tiedottamista tukeva SALTO

Osallistumista ja tiedottamista tukeva SALTO-resurssikeskus kattaa kaikki Erasmus+ -ohjelman alueet. Se perustaa aktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan edistäviä strategisia ja innovatiivisia toimia, kuten:

 • laatii hakijoille ja edunsaajille opastusta erityisesti siitä, miten voidaan edistää nuorten osallistumista demokraattiseen päätöksentekoon ja kansalais- ja yhteiskuntatoimintaan tekemällä vapaaehtoistyötä tai toimimalla nuorisoalan organisaatioissa
 • tarjoaa kaikille kansallisille toimistoille tukea ja neuvontaa uusimmista strategioista useampien nuorten tavoittamiseksi ja tiedotustoiminnan laadun, vaikuttavuuden ja osallistavuuden sekä hanketulosten kestävyyden ja siirrettävyyden parantamiseksi.

Näiden SALTO-keskusten lisäksi on kaksi alakohtaista SALTO-resurssikeskusta, jotka kehittävät kansallisten toimistojen ja edunsaajaorganisaatioiden valmiuksia tehdä yhteistyötä Erasmus+ -ohjelman puitteissa ja helpottavat transnationaalista yhteistyötä, verkottumista ja vastavuoroista oppimista kansallisten toimistojen ja eri sidosryhmien välillä pääasiassa koulutus- ja yhteistyötoiminnan kautta.

Erasmus+ -ohjelman kansalliset toimistot järjestävät koulutus- ja yhteistyötoimintaa lisäarvon tuottamiseksi Erasmus+ -ohjelmalle ja sen yleisen laadun parantamiseksi. Koulutus- ja yhteistyötoimintaan voi kuulua työpajoja, seminaareja ja muun tyyppisiä tapahtumia tai toimenpiteitä, joiden avulla jaetaan hyviä käytäntöjä ja saatuja kokemuksia sekä tarjotaan verkottumismahdollisuuksia Erasmus+ -ohjelman sidosryhmille. Kontaktiseminaarit ovat erityisesti ohjelmassa uusille organisaatioille hyvä keino löytää kumppaneita. Koulutus- ja yhteistyötoimintaan voivat osallistua sellaisten organisaatioiden edustajat, jotka jo ovat mukana Erasmus+ -ohjelmassa tai jotka suunnittelevat avustuksen hakemista ohjelmasta.

Koulutusta ja yhteistyötä koulutusalalla tukeva SALTO

 • tarjoaa foorumin eurooppalaiselle koulutus- ja yhteistyötoiminnalle 
 • antaa sidosryhmille mahdollisuuksia muun muassa kehittää organisaatioidensa valmiuksia hyödyntää täysimääräisesti Erasmus+ -ohjelman mahdollisuuksia
 • jakaa parhaita käytäntöjä Euroopan maiden välillä, löytää kumppaneita tai lisätä hankkeiden vaikutusta Euroopan tasolla.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.salto-et.net 

Koulutusta ja yhteistyötä nuorisoalalla tukeva SALTO

Koulutusta ja yhteistyötä nuorisoalalla tukeva SALTO-resurssikeskus keskittyy strategisten ja innovatiivisten toimien kehittämiseen, jotta voidaan varmistaa nuorisoalan koulutusstrategioiden ja -toiminnan laatua koskeva yleinen lähestymistapa sekä epävirallisen ja arkioppimisen tunnustaminen nuorisotyössä koko Euroopassa muun muassa

 • kehittämällä ja toteuttamalla menettelyjä, toimintaa ja välineitä Youthpass-strategian puitteissa epävirallisen ja arkioppimisen sekä nuorisotyön tukemiseksi ja niiden tunnustamisen ja validoinnin edistämiseksi
 • kehittämällä ja toteuttamalla menettelyjä, toimintaa ja välineitä eurooppalaisen koulutusstrategian puitteissa nuorisoalalla, jotta voidaan tukea eurooppalaisen nuorisotyön kapasiteetinvahvistamista ja laadun kehittämistä
 • parantamalla nuorisoalan hankkeiden laatua kursseilla, välineillä ja käytännöllisillä julkaisuilla sekä ohjauksella
 • tarjoamalla kansallisten toimistojen henkilöstölle tukea tietämyksenhallinnan ja henkilöstökoulutuksen kautta.

Nuorisoalan alueelliset SALTO - resurssikeskukset

Kolme alueellista SALTO-keskusta: KAAKKOIS-EUROOPAN SALTO, ITÄ-EUROOPAN ja KAUKASUKSEN SALTO ja SALTO EUROMED edistävät strategista ja innovatiivista yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden ja Erasmus+ -ohjelmaan ja Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevaan ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden ja näihin ohjelmiin assosioitumattomien kolmansien maiden sidosryhmien välillä tavoitteena

 • lisätä ja parantaa entisestään hankkeiden ja kumppanuuksien määrää, laatua ja vaikutuksia
 • tukea nuorisotyötä ja nuorisopolitiikan laadintaa ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissaLänsi-Balkanin maissa, itäisen kumppanuuden maissa ja Venäjällä ja eteläisissä Välimeren maissa.

Lisätietoja verkkosivuilta www.salto-et.net ja www.salto-youth.net.

Tiedotustoimistot

Kansalliset Erasmus+ -Toimistot

Kansalliset Erasmus+ -toimistot avustavat komissiota, toimeenpanovirastoa ja paikallisia viranomaisia Erasmus+ -ohjelman toimeenpanossa tietyissä ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa (Länsi-Balkan, itäiset naapurimaat, eteläiset Välimeren maat ja Keski-Aasia). Ne toimivat näissä maissa yhteyspisteinä sidosryhmille, jotka osallistuvat Erasmus+ -ohjelmaan korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisotoiminnan sekä liikunnan ja urheilun aloilla. Erasmus+ -toimistot lisäävät ohjelman kansainvälisen ulottuvuuden tuntemusta, näkyvyyttä, merkitystä ja vaikuttavuutta.

Kansallisten Erasmus+ -toimistojen tehtävänä on

 • tarjota tietoa Erasmus+ -toiminnasta, johon kyseinen valtio voi osallistua (muun muassa korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisotoiminnan sekä liikunnan ja urheilun aloilla)
 • neuvoa ja avustaa mahdollisia hakijoita
 • koordinoida korkeakoulu-uudistuksen asiantuntijaverkoston paikallistiimiä
 • edistää tutkimuksia ja tapahtumia
 • antaa taustatukea toimintapoliittisia linjauksia koskevalle vuoropuhelulle
 • pitää yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja unionin edustustoihin
 • seurata politiikan kehitystä edellä mainituilla aloilla kyseisessä valtiossa.

Kansalliset Erasmus+ -Yhteyspisteet

Tietyissä ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa (Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Saharan eteläpuolinen Afrikka, Lähi-itä, Aasia ja Tyynenmeren maat) kansallisten yhteyspisteiden verkosto auttaa komissiota, toimeenpanovirastoa ja paikallisviranomaisia tarjoamaan ohjausta, käytännön tietoa ja apua kaikista Erasmus+ -ohjelmaan osallistumisen näkökohdista korkeakoulutuksen, nuorisotoiminnan, ammatillisen koulutuksen sekä liikunnan ja urheilun aloilla. Ne toimivat maansa sidosryhmien yhteyspisteinä ja lisäävät Erasmus+ -ohjelman globaalin ulottuvuuden tuntemusta, näkyvyyttä, merkitystä ja vaikuttavuutta.

Tutkintotodistusten Akateemisen Tunnustamisen Kansalliset Tiedotuskeskukset (NARIC)

NARIC-verkosto tarjoaa tietoa tutkintotodistusten ja muissa Euroopan maissa suoritettujen opiskelujaksojen tunnustamisesta NARIC-keskuksen sijaintimaassa ja neuvoo ulkomaisia korkeakoulututkintoja koskevissa kysymyksissä. Verkosto tarjoaa asiantuntevia neuvoja niille, jotka ovat lähdössä ulkomaille työskentelemään tai suorittamaan lisäopintoja, sekä oppilaitoksille, opiskelijoille, neuvojille, vanhemmille, opettajille ja mahdollisille työnantajille.

Euroopan komissio tukee NARIC-verkoston toimintaa seuraavin keinoin: tietojen ja kokemusten vaihto maiden kesken, hyvien käytäntöjen tunnistaminen, alan järjestelmien ja politiikkojen vertaileva analyysi sekä kaikkia kiinnostavien koulutuspoliittisten asioiden reflektointi ja analysointi.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa https://www.enic-naric.net/

Eurodesk-verkosto

Eurodesk-verkosto tarjoaa nuorille ja heidän parissaan työskenteleville tietopalveluja koulutus- ja nuorisoalalla avautuvista mahdollisuuksista Euroopassa ja nuorten osallistumisesta Euroopan tason toimintaan.

Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa toimiva Eurodesk-verkosto, jonka Euroopan laajuista toimintaa koordinoi keskustoimisto Eurodesk Brussels Link, vastaa tiedusteluihin, antaa tietoa rahoituksesta, järjestää tapahtumia ja laatii julkaisuja. Lisäksi se osallistuu Euroopan nuorisoportaalin tuottamiseen.

Euroopan nuorisoportaali tarjoaa Euroopan ja kansallisen tason tietoja ja mahdollisuuksia, jotka ovat kiinnostavia Euroopassa asuvien, opiskelevien tai työskentelevien nuorten kannalta. Se on saatavilla 28 kielellä.

Euroopan nuorisoportaaliin pääsee osoitteesta http://europa.eu/youth/. Lisätietoja Eurodeskistä löytyy osoitteesta https://www.eurodesk.eu

Otlas – kumppaninhakuväline nuorisoalan organisaatioille

Yksi nuorisoalan SALTO-resurssikeskusten kehittämistä ja ylläpitämistä välineistä on Otlas, keskitetty verkkopohjainen kumppaninhakuväline nuorisoalan organisaatioille. Ne voivat rekisteröidä Otlasiin yhteystietonsa ja niitä kiinnostavat alat sekä syöttää järjestelmään kumppanipyyntöjä hankeideoita varten.

Lisätietoja on saatavilla seuraavissa osoitteissa: www.salto-youth.net/otlas ja https://www.otlas.eu/.

Portaalit ja välineet

Erasmus+ -Hanketietokanta

Erasmus+ -hanketietokannassa on saatavilla tietoja ja tuloksia kaikista Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetuista hankkeista. Organisaatiot voivat saada virikkeitä kaikista näistä hankkeita koskevista tiedoista ja hyödyntää Erasmus+ -ohjelman toteuttamisesta saatuja tuloksia ja kokemuksia. 

Tietokannassa esitettävien hanketietojen ja -tulosten on oltava kaikilta osin henkilötietojen käyttöä koskevien sovellettavien sääntöjen mukaisia. Ensisijainen vastuu sääntöjen noudattamisesta on hankkeiden edunsaajilla virastojen hankejohtajien valvonnassa.

Hankkeita voidaan etsiä muun muassa avainsanojen, avaintoimien, vuoden, maan, aiheen tai tulosten tyypin perusteella. Viimeisimpiä hankkeita koskevat haut voidaan tallentaa ja niitä voidaan päivittää jatkuvasti ennalta määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Portaalissa korostetaan hyviä käytäntöjä muodostavia hankkeita, jotka on määritelty poliittisen merkityksellisyyden, vaikuttavuuden ja viestintäpotentiaalin osalta.

Erasmus+ -ohjelman hanketietokanta on osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

European School Education Platform -alusta ja eTwinning

European School Education Platform -alusta on kaikkien yleissivistävän koulutuksen alalla toimivien sidosryhmien – koulujen henkilöstö, tutkijat, päättäjät ja muu ammattihenkilöstö – kohtauspaikka, joka kattaa kaikki tasot varhaiskasvatuksesta perusasteelle ja toiselle asteelle, ammatillinen peruskoulutus mukaan lukien.

Alustalla toimii myös eTwinning, joka on opettajien ja muun koulujen henkilöstön muodostama yhteisö. Se toimii suojatussa ympäristössä, johon on pääsy vain kansallisten tukiorganisaatioiden todentamilla työntekijöillä. Osallistujille on tarjolla monenlaista toimintaa: he voivat tehdä yhteistyötä toisten koulujen ja luokkien kanssa, keskustella kollegojen kanssa ja kehittää ammatillista verkostoitumista tai hyödyntää erilaisia ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia (verkossa ja lähiopetuksessa).

eTwinning-hankkeeseen osallistuvat opettajat ja koulut saavat taustatukea kansallisilta tukiorganisaatioiltaan (NSO). Nämä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten nimeämät organisaatiot auttavat kouluja rekisteröitymisessä, kumppanien etsinnässä ja hanketoiminnassa, tekevät eTwinningin käyttöä tunnetuksi, jakavat tunnustuspalkintoja ja laatumerkkejä sekä järjestävät opettajille ammatilliseen kehittämiseen tähtäävää toimintaa.

Kansallisia tukiorganisaatioita koordinoi keskustukipalvelu (CSS), joka vastaa myös European School Education Platform -alustan rakentamisesta ja opettajien ammattitaitoa kehittävän EU:n tasoisen toiminnan järjestämisestä.

European School Education Platform -alusta ja eTwinning löytyvät osoitteesta https://school-education.ec.europa.eu/

Aikuiskoulutuksen Eurooppalainen Foorumi (EPALE)

Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi EPALE on Euroopan komission hanke, jota rahoitetaan Erasmus+ -ohjelmasta. Se on tarkoitettu aikuisoppimisen ammattilaisille, kuten opettajille, kouluttajille ja vapaaehtoistyön tekijöille, ja alan päättäjille, tutkijoille, journalisteille ja akateemiselle yhteisölle sekä muille aikuisoppimisen parissa toimiville.

Sivusto tarjoaa ajantasaisia uutisia alan kehityksestä sekä interaktiivisia verkostoja, joiden kautta voi olla yhteydessä muihin käyttäjiin Euroopan eri maissa, osallistua keskusteluihin ja vaihtaa hyviä käytäntöjä. EPALE tarjoaa monia välineitä ja monenlaista sisältöä, kuten Erasmus+ -tuen (mahdollisia) saajia erityisesti kiinnostavia työkaluja. Esimerkkejä:

 • kurssi- ja tapahtumakalenteri
 • kumppanihakuväline, jonka avulla voidaan etsiä kumppaneita EU:n rahoittaman hankkeen valmisteluun tai etsiä tai tarjota mahdollisuuksia osallistua työn varjostamiseen (job shadowing)
 • opinto-opas, josta sivustolla kävijät voivat löytää laajan valikoiman verkko- ja perinteisiä kursseja
 • käytäntöyhteisöt, jotka tarjoavat mahdollisuuden toimia yhteistyössä samoista aiheista kiinnostuneiden ihmisten ja organisaatioiden kanssa
 • yhteiset tilat, joissa hankekumppanit voivat kehittää hankettaan suojatussa ympäristössä
 • Erasmus+Space, joka on erityisesti Erasmus+ ohjelman avaintoimien 1 ja 2 hankkeiden koordinaattoreille ja niiden kumppaneille tarkoitettu turvallinen ja suojattu väline, jonka avulla monimuotoliikkuvuutta/-yhteistyötä voidaan toteuttaa käytännössä ja jota voidaan käyttää hankkeiden hallinnointiin ja tulosten levittämiseen
 • Tietolähteet-osio, jossa hankkeiden edunsaajat voivat hakea hyödyllistä lähdemateriaalia ja/tai julkaista artikkeleita, opetusmateriaalia, raportteja, oppaita ja muuta edunsaajien hankkeissa tai organisaatioissa tuotettua materiaalia ja joka tarjoaa siten mahdollisuuden tiedonvälitykseen
 • blogi, jossa hankkeiden osallistujat voivat jakaa kokemuksiaan tai ladata videoita, joissa ne esittelevät tuloksiaan vapaamuotoisella ja vauhdikkaalla tavalla.

EU-rahoitusta saavia hankkeita kannustetaan jakamaan sivustolla tietoa toiminnoistaan ja tuloksistaan blogikirjoitusten, uutisten, tapahtumien ja muun tyyppisen toiminnan avulla.

EPALEn ylläpidosta huolehtivat keskustukipalvelu ja EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden kansallisten tukiorganisaatioiden verkosto, joiden tehtävänä on löytää kiinnostavia tietoja ja kannustaa sidosryhmiä käyttämään foorumia ja vaikuttamaan sen sisältöön.

EPALE on osoitteessa https://epale.ec.europa.eu/.

SELFIE - Itsereflektioväline

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies) on maksuton, monikielinen ja verkkopohjainen itsereflektioväline. Sen tarkoituksena on auttaa perusasteen kouluja ja ammatillisia oppilaitoksia kehittämään digitaalisia valmiuksiaan.

Kouluille tarkoitettu SELFIE-itsereflektioväline kerää anonyymisti oppilaiden, opettajien ja koulunjohtajien näkemyksiä siitä, miten teknologiaa käytetään heidän koulussaan. Näkemykset kerätään lyhyisiin väitteisiin ja kysymyksiin yksinkertaisella vastausasteikolla 1–5 annettujen vastausten perusteella. Näiden tietojen pohjalta väline tuottaa raportin, eräänlaisen tilannekuvan (”selfien”) koulun vahvuuksista ja heikkouksista digiteknologian käytössä. SELFIE-välinettä voivat käyttää Euroopassa ja sen ulkopuolella toimivat alemman ja ylemmän perusasteen koulut ja ammatilliset oppilaitokset. Se on saatavilla yli 30 kielellä. Välinettä voidaan käyttää missä tahansa koulussa – myös sellaisissa, joiden infrastruktuuri ja laitteisto ovat vähemmän kehittyneitä ja teknologian käyttö vähäisempää.

Covid-19-pandemia on aiheuttanut valtavan siirtymän digitaaliteknologian käyttöön etätyöskentelyssä ja -oppimisessa, myös ammatillisessa koulutuksessa. Kriisi on myös osoittanut, että ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjaksojen säilyttäminen yrityksissä on vaikeaa, minkä vuoksi ammatillisen koulutuksen opettajien ja yritysten sisäisten kouluttajien välisen vuoropuhelun tehostaminen digitaalisin keinoin on entistä tärkeämpää.

Osana digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa kehitetty uusi opettajille tarkoitettu väline (opettajien SELFIE), joka on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä, antaa opettajille mahdollisuuden arvioida itse digitaalista osaamistaan ja varmuuttaan digiteknologian käytössä sekä saada välitöntä palautetta vahvuuksista ja puutteista ja siitä, missä asioissa heillä on kehittämisen varaa. Opettajaryhmät voivat myös käyttää välinettä ja laatia koulutussuunnitelman yhdessä.

Lokakuussa 2021 käynnistettiin uusi työssäoppimiseen tarkoitettu SELFIE-väline kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Sen avulla voidaan saattaa yhteen ammatillisia oppilaitoksia ja yrityksiä keskustelemaan siitä, miten digiteknologia voidaan parhaiten sisällyttää tarjolla olevaan koulutukseen. Työssäoppimiseen tarkoitettu SELFIE-väline kerää koulujen johtajien, ammatillisen koulutuksen opettajien ja oppijoiden näkökulmien lisäksi myös yritysten sisäisten kouluttajien näkemyksiä neljäntenä näkökulmana. Työssäoppimiseen tarkoitetun SELFIE-välineen jatkokehittämisessä keskitytään tutkimaan, miten väline voisi tukea politiikan seurantaa ja laadintaa eri maissa ja EU:n tasolla. Lisäksi olisi analysoitava tarkemmin työssäoppimiseen tarkoitetun SELFIE-välineen vaikutusta yrityksiin, jotta voidaan tarkastella mahdollisuuksia yritysten laajempaan osallistumiseen tai kehittää välinettä edelleen siten, että se kattaa erilaisia näkökohtia yritysten tarpeita vastaavasti.

SELFIE-välineen ovat kehittäneet yhteinen tutkimuskeskus ja koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto.

Lisätietoja SELFIE-välineestä on osoitteessa https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_fi    

HEInnovate

HEInnovate-väline tarjoaa EU:ssa ja muualla toimiville korkeakouluille mahdollisuuden tarkastella itsereflektion avulla innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksiaan yhdessä tai useammassa seuraavista välineen kattamista kahdeksasta ulottuvuudesta:

 • johtajuus ja hyvä hallintotapa
 • organisatoriset valmiudet: rahoitus, ihmiset ja kannustimet
 • yrittäjyyshenkinen opetus ja oppiminen
 • yrittäjien valmentaminen ja tukeminen
 • digitaalinen muutos ja digitaaliset valmiudet
 • tiedonvaihto ja yhteistyö 
 • kansainvälistynyt oppilaitos
 • vaikutuksen mittaaminen.

HEInnovate on myös käytäntöyhteisö, ja sen asiantuntijat tarjoavat korkeakouluille työpajoja, joilla parannetaan niiden innovointikykyä, sekä kouluttajien koulutustapahtumia, joilla lähestymistapaa levitetään laajemmalle kansallisella tasolla. Koulutusmateriaalia on saatavilla välineen verkkosivustolla. Verkkoalustalla on nähtävissä myös tapaustutkimuksia ja käyttäjien kertomuksia, joissa esitellään esimerkkejä korkeakoulujen erilaisista lähestymistavoista innovointiin kaikkialla EU:ssa. Yhteistyössä OECD:n kanssa on tehty useita maaraportteja, ja ne ovat saatavilla HEInnovate-välineen ja OECD:n verkkosivuilla. HEInnovate-maaraporteissa esitellään innovointia ja yrittäjyyttä koskevia lähestymistapoja EU:n eri jäsenvaltioissa.

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavissa hankkeita, kuten Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen yhteenliittymiä ja innovaatioyhteenliittymiä, kehotetaan käyttämään HEInnovate-välinettä tarvittaessa hankkeiden tueksi.

HEInnovate-väline on saatavilla osoitteessa https://heinnovate.eu/en.

Euroopan Nuorisoportaali

Euroopan nuorisoportaali tarjoaa Euroopan ja kansallisen tason tietoja ja mahdollisuuksia, jotka ovat kiinnostavia Euroopassa asuvien, opiskelevien tai työskentelevien nuorten kannalta. Nuorisoportaalissa myös kannustetaan nuoria osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan Euroopassa EU:n nuorisodialogin sekä muiden sellaisten aloitteiden kautta, joilla pyritään kuulemaan nuoria ja ottamaan heidän näkemyksensä huomioon päätöksenteossa. Euroopan nuorisoportaali tarjoaa tietoa myös muille nuorisoalalla toimiville sidosryhmille. Euroopan nuorisoportaali tarjoaa tietoa myös muille nuorisoalalla toimiville sidosryhmille. Se on saatavilla 28 kielellä ja löytyy osoitteesta https://europa.eu/youth/EU_fi

Eurooppalainen Opiskelijakorttialoite

Eurooppalaisella opiskelijakorttialoitteella pyritään yksinkertaistamaan oppimiseen ja koulutukseen liittyvää liikkuvuutta digitalisoimalla ulkomailla opiskelun järjestämiseen tarvittavat tärkeimmät osatekijät tiedotuksesta hakuprosesseihin ja isäntäyhteisöön kotiutumiseen ulkomailla. Tämän aloitteen yhteydessä Erasmus+ -mobiilisovellus ja paperiton Erasmus -verkosto ovat nyt korkeakoulujen ja opiskelijoiden saatavilla, ja niitä parannetaan edelleen lisäämällä niihin uusia palveluja ja toimintoja käyttäjiä varten.

Erasmus+ -mobiilisovellus tarjoaa opiskelijoille yhden verkossa olevan yhteyspisteen, josta he saavat kaikki tiedot ja palvelut, joita he tarvitsevat ennen vaihtojaan ulkomailla, niiden aikana ja niiden jälkeen. Erasmus+ -mobiilisovellus sisältää myös tietoja ohjelmaan osallistumisesta muiden sektorien oppijoille. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -palveluista. Lisätietoja on osoitteessa erasmusapp.eu

Paperiton Erasmus -verkoston avulla korkeakoulut voivat liittyä keskitettyyn viestintäkanavaan ja vaihtaa saumattomasti opiskelijoiden liikkuvuutta koskevia tietoja turvallisella ja yksinkertaisella tavalla, joka tukee täysin digitaalista liikkuvuuden hallintaa, kuten digitaalisia opintosopimuksia ja digitaalisia korkeakoulujen välisiä sopimuksia. Korkeakoulut, jotka haluavat tietoa paperiton Erasmus -verkostoon liittymisestä ja sen käytöstä, voivat tutustua ohjeisiin ja oppaisiin paperiton Erasmus -sivulla eurooppalaista opiskelijakorttia koskevan aloitteen portaalissa osoitteessa https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative/ewp

Osaamis- ja asiantuntijaverkostot

Eurydice-verkosto

Eurydice-verkoston toiminta keskittyy Euroopan eri koulutusasteiden rakenteisiin ja järjestelyihin, ja se pyrkii parantamaan koulutusjärjestelmien keskinäistä tuntemusta Euroopan eri maissa. Verkosto tarjoaa Euroopan laajuisia vertailevia analyysejä sekä maakohtaista tietoa koulutus- ja nuorisoalalta Euroopan koulutusjärjestelmistä ja -politiikoista vastaavien henkilöiden päätöksenteon tueksi. Eurydice-verkosto tuottaa runsaasti tietoa:

yksityiskohtaisia kuvauksia ja yleisesittelyjä kansallisista koulutusjärjestelmistä (National Education Systems and Policies), vertailevia teemaraportteja Euroopan unionille tärkeistä kysymyksistä (Thematic Reports), indikaattoreita ja tilastoja (Key Data Series) sekä erityyppisiä koulutusalan perustietoja esimerkiksi jäsenvaltioiden koulujärjestelmien rakenteesta ja koulujen työ- ja loma-ajoista sekä vertailuja opettajien palkoista ja oppiaineiden tuntimääristä eri maissa ja eri koulutusasteilla (Facts and Figures).

Eurydice koostuu toimeenpanovirastossa sijaitsevasta keskuskoordinaatioyksiköstä ja kansallisista yksiköistä, joita on perustettu kaikkien EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden lisäksi Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan ja Montenegroon. 

Lisätietoja on saatavissa toimeenpanoviraston verkkosivustolla https://eacea.ec.europa.eu/homepage ja Eurydice-verkoston verkkosivustolla https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/

Youth Wikin Kansallisten Vastuutahojen Verkosto

Nuorisotietouden lisäämiseksi EU:ssa ja EU:n nuorisostrategian mukaisesti kansallisia rakenteita, jotka osallistuvat Youth Wikiin, tuetaan taloudellisesti. Youth Wiki on interaktiivinen työkalu, joka tarjoaa yhdenmukaista, ajantasaista ja helposti hyödynnettävää tietoa kansallisista nuorisopolitiikoista ja nuorten tilanteesta EU:ssa.

Taloudellista tukea myönnetään EU:n jäsenvaltioissa tai ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa sijaitseville kansallisten viranomaisten nimeämille elimille. Tällaiset elimet tuottavat maakohtaista tietoa, vertailukelpoisia maakuvauksia ja indikaattoreita, joilla lisätään nuorisojärjestelmien ja -politiikan keskinäistä tuntemusta EU:ssa.

Lisätietoja verkkosivustolla https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki  

Korkeakoulu - Uudistuksen Asiantuntijaverkosto (HERE)

Ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa, joissa toimii Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto, korkeakoulu-uudistuksen asiantuntijoiden kansalliset tiimit tarjoavat asiantuntemusta paikallisviranomaisille ja sidosryhmille korkeakoulutuksen uudistusta ja kehittämistä varten. Tiimit osallistuvat omien maidensa korkeakoulupolitiikan laadintaan. HERE-verkoston toiminta perustuu vertaiskontakteihin. Kussakin kansallisessa tiimissä on 5–15 jäsentä. HERE-verkoston jäsenet ovat korkeakoulutuksen asiantuntijoita, esimerkiksi rehtoreita, vararehtoreita, dekaaneja, kokeneita tutkijoita, kansainvälisistä suhteista vastaavia virkamiehiä ja opiskelijoita.

Korkeakoulu-uudistuksen asiantuntijoiden tehtävänä on tukea

 • korkeakoulupolitiikan kehittämistä omissa maissaan edistämällä korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, uudistusprosesseja ja strategioita tiiviissä yhteistyössä kunkin maan paikallisten viranomaisten kanssa
 • EU:n kanssa käytävää korkeakoulupoliittista vuoropuhelua
 • koulutus- ja neuvontatoimintaa, joka kohdistuu paikallisiin sidosryhmiin, erityisesti korkeakouluihin ja niiden henkilöstöön
 • Erasmus+ -hankkeita (erityisesti kapasiteetin vahvistamista koskevan toiminnon mukaisesti toteutettuja) levittämällä niiden tuloksia ja saavutuksia, etenkin hyviä käytäntöjä ja innovatiivisia aloitteita ja hyödyntämällä niitä koulutustarkoituksiin.

EU:N ammatillisen koulutuksen välineiden toimeenpanoa tukevat kansalliset tiimit

Ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden kansallisten tiimien tarkoituksena on tarjota asiantuntemusta, jolla edistetään EU:n ammatillisen koulutuksen välineiden ja periaatteiden soveltamista Erasmus+ -ohjelmasta tuetuissa EU:n rahoittamissa hankkeissa. Asianomaiset EU:n ammatillisen koulutuksen välineet (kuten EQAVET-viitekehys, eurooppalaiset ammatilliset ydinprofiilit ja tutkinnon suorittaneiden seuranta) on määritelty ammatillista koulutusta koskevissa poliittisissa asiakirjoissa, kuten laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisissa puitteissa ja ammatillista koulutusta koskevassa neuvoston suosituksessa. Asiantuntijoiden olisi erityisesti autettava Erasmus+ -ohjelmasta tuettavien EU:n rahoittamien hankkeiden edunsaajia ottamaan edellä mainitut EU:n ammatillisen koulutuksen välineet käyttöön hankkeissaan.

Kansallisten EQAVET - Yhteyspisteiden Verkosto

EQAVET-yhteyspisteet ovat kansallisten viranomaisten perustamia elimiä, joiden tarkoitus on tuoda yhteen työmarkkinaosapuolia sekä kansallisia ja alueellisia sidosryhmiä ja muita asianomaisia toimijoita, jotta ne voivat osaltaan edistää ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen (joka määritellään neuvoston suosituksessa kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta) toimeenpanoa.

EQAVET-yhteyspisteiden tavoitteena on

 • tehdä konkreettisia aloitteita EQAVET-viitekehyksen toimeenpanemiseksi ja kehittämiseksi edelleen
 • tiedottaa EQAVET-viitekehyksestä monenlaisille sidosryhmille ja saada ne mukaan osallistumaan kehyksen toimeenpanoon
 • edistää itsearviointia tehokkaan laadunvarmistuksen tukena
 • tarjota ajantasainen kuvaus EQAVET-viitekehykseen perustuvista kansallisista/alueellisista laadunvarmistusjärjestelyistä
 • osallistua laadunvarmistusta ammatillisen koulutuksen järjestelmän tasolla koskeviin EU-tason vertaisarviointeihin.

EQF, Europassi ja Euroguidance – Kansalliset keskukset

Näitä kolmea kansallisten keskusten verkostoa tuetaan kussakin maassa yhdellä tai useammalla avustussopimuksella:

Eurooppalaisen Tutkintojen Viitekehyksen (EQF) Kansalliset Koordinaatiopisteet (NCP)

Kansallisten viranomaisten nimeämät eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kansalliset koordinaatiopisteet (EQF/NCP) tukevat kansallisia viranomaisia

 • kansallisten tutkintoviitekehysten kehittämisessä, toimeenpanossa ja tarkistamisessa ja niiden suhteuttamisessa eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen
 • tarvittaessa tarkistettaessa ja päivitettäessä kansallisten tutkintoviitekehysten tai -järjestelmien tasojen suhteuttamista eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoihin.

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kansalliset koordinaatiopisteet tuovat EQF-viitekehyksen lähemmäs kansalaisia ja organisaatioita

 • tukemalla asianmukaisten EQF-tasojen sisällyttämistä todistuksiin, tutkintotodistuksiin, tutkintotodistusten liitteisiin ja muihin tutkintoasiakirjoihin sekä tutkintoasiakirjojen tietokantoihin
 • laatimalla tutkintorekistereitä tai tietokantoja, jotka kattavat kansallisiin tutkintoviitekehyksiin sisältyvät tutkinnot, ja julkaisemalla ne Europassi-verkkoportaalissa.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf.

Kansalliset Europassi - Keskukset

Europassin tärkein ominaisuus on verkkoportaali, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja organisaatioille vuorovaikutteisia työkaluja ja tietoa oppimismahdollisuuksista, tutkintojen viitekehyksistä ja tutkinnoista, ohjauksesta, osaamista koskevan tiedon hankinnasta, itsearviointivälineistä ja taitojen ja tutkintojen dokumentoinnista sekä yhteyksistä oppimis- ja työllistymismahdollisuuksiin.  Tämä edellyttää kansallisten viranomaisten nimeämien elinten tekemää huomattavaa työtä kansallisella tasolla. Tähän sisältyy erityisesti seuraavaa:

 • kansallisten tietojen asettaminen EU:n verkkoalustan saataville varmistamalla yhteenliitäntä EU:n verkkoalustan ja oppimismahdollisuuksia koskevien kansallisten tietolähteiden ja kansallisten tutkintotietokantojen tai -rekisterien välillä
 • EU:n verkkoalusten tarjoamien palvelujen käytön edistäminen
 • yhteydenpito kaikkiin asiaankuuluviin sidosryhmiin kansallisella tasolla.

Euroguidance-verkosto

Euroguidance on kansallisten viranomaisten nimeämien kansallisten resurssi- ja tietokeskusten eurooppalainen verkosto. Kaikilla Euroguidance-keskuksilla on seuraavat yhteiset tavoitteet:

 • tehdä yhteistyötä ja antaa tukea unionin tasolla ohjausta koskevien politiikkojen, järjestelmien ja käytäntöjen tehostamiseksi unionissa (elinikäisen ohjauksen eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen) 
 • tukea ohjaajien osaamisen kehittämistä 
 • tarjota laadukasta tietoa elinikäisestä ohjauksesta
 • tehdä tunnetuksi eurooppalaisia mahdollisuuksia oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen ja uranhallintaan (Europassi-portaalin avulla).

Euroguidance-verkoston pääkohderyhmiä ovat koulutus- ja työllisyysalan ohjaajat ja päättäjät.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa https://euroguidance.eu