Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2023.

Úplnú príručku na rok 2023 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Kto sa môže zúčastniť na programe Erasmus+

Hlavnou cieľovou skupinou programu sú jednotlivci. Títo jednotlivci však majú k programu prístup najmä prostredníctvom organizácií, inštitúcií, orgánov alebo skupín, ktoré organizujú takéto aktivity. Podmienky prístupu k programu sa teda týkajú týchto dvoch subjektov: účastníkov (jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na programe) a účastníckych organizácií (vrátane neformálnych skupín a samostatne zárobkovo činných osôb1 ). V prípade účastníkov a účastníckych organizácií podmienky účasti závisia od krajiny, v ktorej majú sídlo (v ktorej sú usadení).

Účastníci projektových aktivít programu Erasmus+:

Vo všeobecnosti platí, že účastníci projektov Erasmus+ musia mať sídlo v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Na niektorých akciách, predovšetkým v oblastiach vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, ako aj v oblasti mládeže, sa môžu zúčastniť aj účastníci z tretích krajín nepridružených k programu.

Konkrétne podmienky účasti na projekte programu Erasmus+ závisia od typu dotknutej akcie.

Hlavnými cieľovými skupinami vo všeobecnosti sú:

 • pri projektoch, ktoré sú relevantné v sektore vysokoškolského vzdelávania, sú hlavnými cieľovými skupinami: vysokoškolskí študenti (krátky cyklus, prvý, druhý alebo tretí stupeň vzdelávania), vysokoškolskí učitelia a profesori, zamestnanci inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, školitelia a profesionáli v podnikoch,
 • pri projektoch, ktoré sú relevantné v sektore odborného vzdelávania a prípravy, sú hlavnými cieľovými skupinami: učni a žiaci v odbornom vzdelávaní a príprave, učitelia a školitelia odborného vzdelávania a prípravy, zamestnanci organizácií, ktoré sa venujú počiatočnému odbornému vzdelávaniu a príprave, školitelia a profesionáli v podnikoch,
 • pri projektoch, ktoré sú relevantné v sektore školského vzdelávania, sú hlavnými cieľovými skupinami: vedúci pracovníci škôl, učitelia a zamestnanci škôl, žiaci zúčastňujúci sa na predškolskom, základnom a stredoškolskom vzdelávaní,
 • pri projektoch, ktoré sú relevantné v sektore vzdelávania dospelých, sú hlavnými cieľovými skupinami: členovia organizácií vzdelávania dospelých, ktoré nie je odborne zamerané, školitelia, zamestnanci a učiaci sa zúčastňujúci sa na vzdelávaní dospelých, ktoré nie je odborne zamerané,
 • pri projektoch, ktoré sú relevantné v oblasti mládeže, sú hlavnými cieľovými skupinami: mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov2 , pracovníci s mládežou, zamestnanci a členovia organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže,

 • pri projektoch, ktoré sú relevantné v oblasti športu, sú hlavnými cieľovými skupinami: profesionáli a dobrovoľníci v oblasti športu, športovci a tréneri.

Ďalšie informácie o podmienkach účasti na jednotlivých akciách sa nachádzajú v časti B tohto sprievodcu.

Oprávnené účastnícke organizácie

Projekty programu Erasmus+ predkladajú a riadia účastnícke organizácie. Ak sa projekt vyberie, žiadajúca organizácia sa stane prijímateľom grantu z programu Erasmus+. Prijímatelia podpíšu dohodu o grante, ktorá ich oprávňuje na prijatie finančnej podpory na realizáciu príslušného projektu (dohody o grante sa neuzatvárajú s individuálnymi účastníkmi).

Vo všeobecnosti platí, že organizácie zúčastňujúce sa na projektoch Erasmus+ musia byť zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Na niektorých akciách sa môžu zúčastniť aj účastnícke organizácie z tretích krajín nepridružených k programu, predovšetkým v sektore vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a v oblasti mládeže.

Konkrétne podmienky účasti na projekte programu Erasmus+ závisia od typu akcie podporenej v rámci programu. Platí všeobecné pravidlo, že na programe sa môže zúčastniť každá organizácia, ktorá pôsobí v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže alebo športu. Na niektorých akciách sa môžu zúčastniť aj iní účastníci trhu práce.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti B tohto sprievodcu.

 • 1 Fyzické osoby nie sú oprávnené priamo požiadať o grant národné agentúry programu Erasmus+ alebo výkonnú agentúru EACEA [výnimkou sú samostatne zárobkovo činné osoby (t. j. živnostníci, ktorých spoločnosť nemá právnu subjektivitu oddelenú od subjektu fyzickej osoby).

  Subjekty, ktoré nemajú podľa ich vnútroštátneho práva právnu subjektivitu, sa môžu výnimočne zúčastniť za predpokladu, že ich zástupcovia môžu vykonávať právne záväzky v ich mene a poskytujú záruky ochrany finančných záujmov EÚ rovnocenné so zárukami poskytovanými právnickými osobami.].

  Orgány EÚ (s výnimkou Spoločného výskumného centra Európskej komisie) nemôžu byť súčasťou konzorcia.

 • 2 Jednotlivé vekové limity sa uplatňujú v závislosti od rozličných typov aktivít. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti B tohto sprievodcu. Do úvahy treba vziať aj tieto aspekty:

  dolná veková hranica – k dátumu začatia aktivity musia účastníci dosiahnuť minimálny vek,

  horná veková hranica – k dátumu začatia aktivity nesmie vek účastníkov prekročiť uvedený maximálny vek.