Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kto sa môže zúčastniť na Programe Erasmus+

 Hlavnou cieľovou skupinou programu sú jednotlivci. Títo jednotlivci majú k programu prístup najmä prostredníctvom organizácií, inštitúcií, orgánov alebo skupín, ktoré organizujú aktivity podporované v rámci programu Erasmus+. Podmienky prístupu k programu sa teda týkajú týchto dvoch subjektov: „účastníkov“ (jednotlivcov zúčastňujúcich sa na projektových aktivitách v rámci programu Erasmus+, ktorí môžu získať časť grantu EÚ určenú na úhradu ich nákladov na účasť) a  „účastníckych organizácií“1 (vrátane neformálnych skupín mladých ľudí zapojených do projektu v rámci programu Erasmus+ buď ako žiadatelia, alebo partneri a samostatne zárobkovo činné osoby). V prípade účastníkov a účastníckych organizácií podmienky účasti závisia od krajiny, v ktorej majú sídlo (v ktorej sú usadení).

Účastníci projektových aktivít Programu Erasmus+

Vo všeobecnosti platí, že účastníci projektov Erasmus+ musia mať sídlo v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Niektoré akcie, predovšetkým v oblastiach vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu, sú otvorené aj účastníkom z tretích krajín nepridružených k programu.

Konkrétne podmienky účasti na projekte programu Erasmus+ závisia od typu dotknutej akcie.

Hlavnými cieľovými skupinami vo všeobecnosti sú:

 • pri projektoch, ktoré sú relevantné v sektore vysokoškolského vzdelávania, sú hlavnými cieľovými skupinami: vysokoškolskí študenti (krátky cyklus, prvý, druhý alebo tretí stupeň vzdelávania), vysokoškolskí učitelia a profesori, zamestnanci inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, školitelia a odborníci v podnikoch,
 • pri projektoch, ktoré sú relevantné v sektore odborného vzdelávania a prípravy, sú hlavnými cieľovými skupinami: učni a žiaci v odbornom vzdelávaní a príprave, učitelia a školitelia pôsobiaci v odbornom vzdelávaní a príprave, zamestnanci organizácií, ktoré sa venujú počiatočnému odbornému vzdelávaniu a príprave, školitelia a odborníci v podnikoch,
 • pri projektoch, ktoré sú relevantné v sektore školského vzdelávania, sú hlavnými cieľovými skupinami: vedúci pracovníci škôl, učitelia a zamestnanci škôl, žiaci zúčastňujúci sa na predškolskom, základnom a stredoškolskom vzdelávaní,
 • pri projektoch, ktoré sú relevantné v sektore vzdelávania dospelých, sú hlavnými cieľovými skupinami: členovia organizácií vzdelávania dospelých, ktoré nie je odborne zamerané, školitelia, zamestnanci a učiaci sa zúčastňujúci sa na vzdelávaní dospelých, ktoré nie je odborne zamerané,
 • pri projektoch, ktoré sú relevantné v oblasti mládeže, sú hlavnými cieľovými skupinami: mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov2 , pracovníci s mládežou, zamestnanci a členovia organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže,
 • pri projektoch, ktoré sú relevantné v oblasti športu, sú hlavnými cieľovými skupinami: profesionáli a dobrovoľníci v oblasti športu, športovci a tréneri.

Ďalšie informácie o podmienkach účasti na jednotlivých akciách sa nachádzajú v časti B tohto sprievodcu.

Účastnícke organizácie

Projekty v rámci programu Erasmus+ predkladajú a realizujú účastnícke organizácie. Ak sa projekt vyberie, žiadateľská organizácia sa stane prijímateľom grantu z programu Erasmus+. Prijímatelia podpíšu dohodu o grante, ktorá ich oprávňuje prijať finančnú podporu na realizáciu projektu.

Vo všeobecnosti platí, že organizácie zúčastňujúce sa na projektoch Erasmus+ musia byť zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Na niektorých akciách sa môžu zúčastniť aj účastnícke organizácie z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, predovšetkým v sektoroch vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a v oblastiach mládeže a športu.

Konkrétne podmienky účasti na projekte programu Erasmus+ závisia od typu akcie podporenej v rámci programu. Platí všeobecné pravidlo, že na programe sa môže zúčastniť každá organizácia, ktorá pôsobí v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže alebo športu. Na niektorých akciách sa môžu zúčastniť aj iní účastníci trhu práce.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti B tohto sprievodcu.              

 • 1

  Fyzické osoby nie sú oprávnené priamo požiadať o grant národné agentúry programu Erasmus+ alebo výkonnú agentúru EACEA, s výnimkou samostatne zárobkovo činných osôb (t. j. živnostníkov, ktorých spoločnosť nemá právnu subjektivitu oddelenú od subjektu fyzickej osoby).Subjekty, ktoré nemajú podľa ich vnútroštátneho práva právnu subjektivitu, sa môžu výnimočne zúčastniť za predpokladu, že ich zástupcovia môžu vykonávať právne záväzky v ich mene a poskytujú záruky ochrany finančných záujmov EÚ rovnocenné so zárukami poskytovanými právnickými osobami.Orgány EÚ (s výnimkou Spoločného výskumného centra Európskej komisie) nemôžu byť súčasťou konzorcia.

  ↩ back

 • 2 Jednotlivé vekové limity sa uplatňujú v závislosti od rozličných typov aktivít. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti B tohto sprievodcu. Do úvahy treba vziať aj tieto aspekty:
 • dolná veková hranica – k dátumu začatia aktivity musia účastníci dosiahnuť minimálny vek,
 • horná veková hranica – k dátumu začatia aktivity nesmie vek účastníkov prekročiť uvedený maximálny vek.
  ↩ back