Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kas įgyvendina Programą „Erasmus+“?

Europos Komisija

Už programos „Erasmus+“ įgyvendinimą visų pirma atsako Europos Komisija. Ji valdo Programos biudžetą ir reguliariai nustato jos prioritetus, tikslus ir kriterijus. Be to, ji vadovauja bendram Programos įgyvendinimui, tolesnei susijusiai veiklai ir vertinimui Europos lygmeniu ir stebi, kaip tai atliekama. Europos Komisijai taip pat tenka bendra atsakomybė už struktūrų, atsakingų už Programos įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu, priežiūrą ir veiklos koordinavimą.

Europos Švietimo ir Kultūros Vykdomoji Įstaiga (EACEA)

Europos lygmeniu už įvairių programos „Erasmus+“ veiksmų įgyvendinimą atsako Europos Komisijos Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA). EACEA įgyvendina Programą tiesioginio valdymo būdu. Be šiame Vadove teikiamos informacijos, atitinkami dokumentai ir paraiškų formos, susijusios su šiame Vadove pristatomais ir vykdomosios įstaigos valdomais veiksmais skelbiama Finansavimo ir konkursų portale: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Vykdomoji įstaiga yra atsakinga už šių projektų valdymą per visą jų gyvavimo ciklą – pradedant Programos viešinimu, dotacijų paraiškų vertinimu ir projektų stebėsena ir baigiant projekto ir Programos rezultatų sklaida. Ji taip pat atsako už specialius kvietimus teikti paraiškas dėl kai kurių į šį vadovą neįtrauktų Programos veiksmų.

Europos Komisija, visų pirma per vykdomąją įstaigą, taip pat atsako už:

 • pagal Programą remiamų sričių tyrimus;
 • mokslinių tyrimų ir faktais grindžiamos veiklos vykdymą per „Eurydice“ tinklą;
 • Programos matomumo ir poveikio visai sistemai didinimą vykdant Programos rezultatų sklaidos ir panaudojimo veiklą;
 • įstaigų ir tinklų, remiamų pagal programą „Erasmus+“, sutarčių valdymo ir finansavimo užtikrinimą;
 • konkursų teikti paslaugas pagal šią Programą valdymą. 

Nacionalinės Agentūros

Programa „Erasmus+“ dažniausiai įgyvendinama netiesioginio valdymo būdu, o tai reiškia, kad Europos Komisija biudžeto vykdymo užduotis patiki nacionalinėms agentūroms. Taip siekiama kuo labiau priartinti „Erasmus+“ prie dotacijų gavėjų ir pritaikyti ją prie nacionalinių švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų įvairovės. Šiuo tikslu kiekviena ES valstybė narė ar Programos asocijuotoji trečioji valstybė yra paskyrusi vieną ar kelias nacionalines agentūras (jų kontaktinius duomenis žr. adresu https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_lt). Šios nacionalinės agentūros remia ir įgyvendina Programą nacionaliniu lygmeniu ir yra tarpininkės tarp Europos Komisijos ir dalyvaujančiųjų vietos, regiono ir nacionalinio lygmens organizacijų. Jų užduotys yra:   

 • teikti tinkamą informaciją apie programą „Erasmus+“; 
 • užtikrinti sąžiningą ir skaidrų savo šalies finansuotinų projektų paraiškų atranką;
 • stebėti ir vertinti Programos įgyvendinimą savo šalyje;
 • remti projektų paraiškų teikėjus ir dalyvaujančiąsias organizacijas per visą projektų gyvavimo ciklą;
 • veiksmingai bendradarbiauti su nacionalinių agentūrų tinklu ir Europos Komisija;
 • skatinti ir užtikrinti Programos matomumą;
 • skatinti skleisti ir naudoti Programos rezultatus vietos ir nacionaliniu lygmenimis.

Be to, nacionalinės agentūros atlieka svarbų tarpininkių vaidmenį plėtojant politiką ir kokybiškai įgyvendinant programą „Erasmus+“, nes jos:

 • vykdo projektus ir veiklą (kaip antai mokymo ir bendradarbiavimo veiklą bei tinklaveiką), apimančius ne vien projektų gyvavimo ciklo valdymo užduotis, kuriais remiamas kokybiškas Programos įgyvendinimas ir (arba) skatinama tobulinti Programos remiamų sričių politiką;
 • remia naujus Programos dalyvius, mažiau patirties turinčias organizacijas ir mažiau galimybių turinčias tikslines grupes, siekdamos pašalinti visaverčio dalyvavimo Programoje kliūtis;
 • siekia, bendradarbiaudamos su išorės organizacijomis ir nacionalinėmis institucijomis, didinti Programos poveikį atitinkamose jų veiksmų srityse šalies ir Europos Sąjungos mastu.

Nacionalinės agentūros teikia paramą potencialiems pareiškėjams ir dotacijų gavėjams visais Programos įgyvendinimo etapais, nuo pirmojo kontakto teikiant paraišką iki projekto įgyvendinimo ir baigiamojo vertinimo. Šis požiūris atitinka atrankos procedūrų teisingumo ir skaidrumo principus. Jis pagrįstas idėja, kad, siekiant visiems užtikrinti lygias galimybes, būtina remti Programos tikslines grupes, naudojant jų poreikiams pritaikytas konsultavimo, orientavimo, stebėsenos ir ugdomojo vadovavimo sistemas.

Atitinkami kvietimai teikti paraiškas dėl „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų valdomų veiksmų skelbiami „Erasmus+“ interneto svetainėje1  ir viešinami nacionalinių agentūrų interneto svetainėse.

Kokios kitos organizacijos dalyvauja įgyvendinant Programą?

Be minėtų institucijų, įgyvendinant programą „Erasmus+“ prisideda toliau nurodyti išteklių centrai ir informacijos biurai, platformos, žinių ir ekspertų tinklai.

SALTO Metodiniai Centrai

SALTO metodinių centrų tikslas yra sistemiškai didinti programos „Erasmus+“ kokybę ir poveikį teikiant „Erasmus+“ nacionalinėms agentūroms ir kitiems švietimo, mokymo ir darbo su jaunimu srityse dirbantiems subjektams praktinės patirties, išteklių, informacijos ir vykdant mokymo veiklą konkrečiose srityse. Be kita ko, ši veikla apima kursų, seminarų, praktinių seminarų, pažintinių vizitų, forumų, bendradarbiavimo ir partneryste grindžiamos veiklos organizavimą pagal „Erasmus+“ prioritetines temas.

Kiekvienas SALTO metodinis centras gali apimti visas arba tik kelias Programos sritis. Atsižvelgiant į jų veiklos sritį, SALTO metodiniai centrai gali vykdyti veiklą teminėse, regioninėse (Rytų partnerystės šalys ir Rusija, pietinio Viduržemio jūros regiono šalys, Vakarų Balkanų šalys) arba paramos (Europos solidarumo korpusas, mokymo ir bendradarbiavimo veikla) srityse. Pavyzdžiui, regioniniai SALTO centrai apima tik jaunimo srities veiksmus.

Be to, SALTO metodiniai centrai SALTO svetainėje siūlo įvairias internetines priemones ir duomenų bazes, pavyzdžiui, Europos mokymo veiklos apžvalgą, su jaunimu dirbantiems asmenims pristatomą Europos mokymo kalendoriuje, švietimo veiklos priemones ir metodus, mokymosi internetu galimybes, mokymo vadovų ir asmenų, galinčių pasidalyti patirtimi darbo su jaunimu srityje, duomenų bazę ir galimybę ieškoti organizacijų partnerių. SALTO metodinių centrų užduotys apima programos pasiekimų ir konkrečiose srityse įgytos patirties stebėseną ir pristatymą.

SALTO metodiniai Centrai, remiantys programos „Erasmus+“ horizontaliuosius prioritetus

Atsižvelgiant į programos „Erasmus+“ horizontaliuosius prioritetus, šiuos prioritetus remia keturi SALTO metodiniai centrai:

SALTO įtraukties ir įvairovės centrai

Du SALTO metodiniai centrai dirba kartu, kad visose Programos srityse būtų remiamas įtraukties ir įvairovės prioritetas: vienas iš jų veikia švietimo ir mokymo srityje, kitas – jaunimo reikalų srityje.

Šių SALTO metodinių centrų misija – gerinti programos „Erasmus+“ projektų kokybę ir poveikį, kad Programa taptų įtraukesnė ir įvairesnė.

Tiksliau, šie SALTO centrai taip pat veikia kaip įrodymais pagrįstų žinių centrai ir nešališki tarpininkai, kurie remiasi praktinėmis žiniomis ir patirtimi, įgyta valdant programas įtraukties ir įvairovės srityje. Tai reiškia, kad reikia nuolat kaupti žinias ir patirtį, įgytą įgyvendinant programą šioje teminėje srityje, ir nukreipti jas į programos kūrimą, bendradarbiaujant su nacionalinių agentūrų tinklu ir Komisija per atitinkamas platformas. Be to, šie SALTO centrai padeda nacionalinėms agentūroms įgyvendinti Programą taip, kad būtų praktiškai taikomi atitinkami politiniai sprendimai (pavyzdžiui, Tarybos išvados ir (arba) rezoliucijos), tarpusavio mokymosi veiklos rezultatai ir sprendimai dėl įtraukties ir įvairovės prioriteto.

Pagrindinės SALTO įtraukties ir įvairovės centrų pareigos yra šios:

 • gerinti programos „Erasmus+“ projektų ir veiklos kokybę ir didinti jų poveikį, daugiausia dėmesio skiriant įtraukties ir įvairovės prioritetui;
 • padėti optimizuoti programoje „Erasmus+“ nustatyto įtraukties ir įvairovės prioriteto įgyvendinimą, stebėseną ir tolesnius veiksmus švietimo ir mokymo srityje;
 • imtis svarbaus vaidmens padedant nacionalinėms agentūroms atlikti projektų analizę ir poveikio vertinimą, daugiausia dėmesio skiriant įtraukties ir įvairovės prioritetui švietimo ir mokymo srityje.

SALTO žaliosios pertvarkos ir darnaus vystymosi centras

Į žaliąją pertvarką ir darnų vystymąsi orientuotas SALTO metodinis centras apima visas programos „Erasmus+“ sritis ir padeda spręsti su klimato kaita susijusias problemas, vykdydamas savo programas, kuriose nagrinėjamos su klimatu ir aplinka susijusios temos.

Šis SALTO centras remia aplinkos apsaugos, tvarumo ir kovos su klimato kaita prioriteto įgyvendinimą naujose programose pagal Europos žaliojo kurso ir Klimato pakto nuostatas, remia Europos švietimo erdvės veiksmus, susijusius su švietimu klimato ir tvarumo klausimais, ir tiesiogiai prisideda prie vieno iš 11 Europos jaunimo tikslų (tvari žalioji Europa), įtrauktų į ES jaunimo strategiją, įgyvendinimo. Pagrindinės SALTO žaliosios pertvarkos ir darnaus vystymosi centro pareigos yra šios:

 • gerinti programos „Erasmus+“ projektų ir veiklos kokybę ir didinti jų poveikį, daugiausia dėmesio skiriant tvarumui ir kovai su klimato kaita;
 • padėti optimizuoti aplinkos apsaugos, tvarumo ir kovos su klimato kaita prioriteto įgyvendinimą, stebėseną ir tolesnę veiklą, kaip nustatyta programoje „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso programoje;
 • imtis svarbaus vaidmens padedant nacionalinėms agentūroms atlikti projektų analizę ir poveikio vertinimą, daugiausia dėmesio skiriant programų aplinkos apsaugos, tvarumo ir kovos su klimato kaita prioritetui.

SALTO skaitmeninis centras

SALTO skaitmeninių išteklių centras apima visas programos „Erasmus+“ sritis ir, vadovaudamasis Skaitmeninio švietimo veiksmų planu bei pagrindiniais jaunimo politikos dokumentais, remia skaitmeninio aspekto, kaip svarbiausio programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso programos prioriteto, įgyvendinimą, nuolat gerindamas skaitmeninio švietimo kokybę ir tobulindamas skaitmeninius aspektus jaunimo reikalų srityje. Jis veikia kaip įrodymais grindžiamas žinių centras skaitmeninio švietimo ir jaunimo reikalų srityje ir nukreipia savo įgaliojimų srityje sukauptas žinias į programų ir politikos formavimą. Pagrindinės SALTO skaitmeninio centro pareigos yra šios:

 • gerinti mūsų programų projektų ir veiklos kokybę ir didinti jų poveikį, daugiausia dėmesio skiriant skaitmeniniams prioritetams;
 • padėti optimizuoti skaitmeninių švietimo ir jaunimo reikalų prioritetų įgyvendinimą, stebėseną ir tolesnę veiklą, kaip nustatyta programoje „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso programoje;
 • imtis svarbaus vaidmens padedant nacionalinėms agentūroms atlikti projektų analizę ir poveikio vertinimą, daugiausia dėmesio skiriant programų skaitmeniniams prioritetams ir taip prisidedant prie politikos formavimo ir suinteresuotųjų subjektų forumų veiklos, visų pirma Europos skaitmeninio švietimo centre.

SALTO dalyvavimo ir informavimo centras

SALTO dalyvavimo ir informacijos išteklių centras apima visas programos „Erasmus+“ sritis ir rengia strateginius ir novatoriškus veiksmus, kuriais skatinamas aktyvus dalyvavimas demokratiniame gyvenime, be kita ko:

 • rengia pareiškėjams ir dotacijų gavėjams skirtas gaires, kuriomis visų pirma būtų skatinamas jaunimo dalyvavimas priimant demokratinius sprendimus, jaunimo dalyvavimas pilietiniame ir socialiniame gyvenime vykdant savanoriška veiklą ar imantis vaidmens jaunimo organizacijose;
 • visoms nacionalinėms agentūroms teikia gaires ir paramą, susijusią su naujausiomis strategijomis, kaip informuoti didesnį jaunuolių skaičių, gerinti informavimo veiklos kokybę ir didinti jos poveikį, taip pat jos įtraukumą ir projektų rezultatų tvarumą bei perkeliamumą.

Be šių SALTO centrų, du konkrečiose srityse veikiantys SALTO metodiniai centrai prisideda prie nacionalinių agentūrų ir dotaciją gaunančių organizacijų gebėjimų dirbti įgyvendinant programą „Erasmus+“ ugdymo, palengvindami nacionalinių agentūrų ir įvairių suinteresuotųjų subjektų tarpvalstybinį bendradarbiavimą, tinklaveiką ir tarpusavio mokymąsi, daugiausia vykdydami mokymo ir bendradarbiavimo veiklą.

Mokymo ir bendradarbiavimo veiklą organizuoja „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, siekdamos sukurti pridėtinę vertę ir pagerinti bendrą „Erasmus+“ programos kokybę. Mokymo ir bendradarbiavimo veikla gali būti praktiniai seminarai, seminarai ir kitų rūšių renginiai ar veikla (pvz., moksliniai tyrimai), kuriais daugiausia dėmesio skiriama dalijimuisi gerąja patirtimi, įgyta patirtimi ir kurie suteikia galimybę užmegzti ryšius tarp programos „Erasmus+“ suinteresuotųjų subjektų. Visų pirma, ryšių užmezgimo seminarai yra veiksmingas būdas naujiems dalyviams rasti partnerių. Mokymo ir bendradarbiavimo veiklos dalyviais gali būti institucijų, kurios jau dalyvauja programoje „Erasmus+“ arba ketina teikti paraiškas dėl dotacijos pagal Programą, atstovai.

SALTO mokymo ir bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje centras

 • Suteikia platformą, skirtą Europos mokymo ir bendradarbiavimo veiklai remti; 
 • leidžia suinteresuotiesiems subjektams, be kita ko, didinti savo organizacijų pajėgumus, kad būtų galima visapusiškai pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis;
 • dalytis gerąja patirtimi Europos šalyse, rasti partnerių ar didinti savo projektų poveikį Europos lygmeniu.

Daugiau informacijos: www.salto-et.net

SALTO mokymo ir bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje centras

SALTO mokymo ir bendradarbiavimo metodinis centras daugiausia dėmesio skiria strateginių ir novatoriškų veiksmų plėtojimui, kad būtų užtikrintas bendras kokybiškas požiūris į mokymo strategijas ir veiklą jaunimo reikalų srityje, taip pat neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimas dirbant su jaunimu visoje Europoje. Be kita ko:

 • plėtojami ir įgyvendinami strategijos „Youthpass“ procesai, veikla ir priemonės, kuriais remiamas ir skatinamas neformaliojo ir savaiminio mokymosi veiklos bei darbo su jaunimu pripažinimas ir patvirtinimas;
 • plėtojami ir įgyvendinami Europos mokymo strategijos procesai, veikla ir priemonės jaunimo reikalų srityje, kuriais remiamas gebėjimų stiprinimas ir darbo su jaunimu kokybės gerinimas Europoje;
 • įvairiais mokymais, priemonėmis ir praktiniais leidiniais bei rekomendacijomis didinama jaunimo projektų kokybė;
 • įgyvendinant žinių valdymo ir darbuotojų mokymo programas teikiama parama nacionalinių agentūrų darbuotojams.

Regioniniai SALTO metodiniai centrai jaunimo reikalų srityje

Trys regioniniai SALTO centrai – SALTO SOUTH EAST EUROPE, SALTO EASTERN EUROPE ir CAUCASUS ir SALTO EUROMED – skatina strateginį ir novatorišką bendradarbiavimą tarp suinteresuotųjų subjektų iš ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ir trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso srityje, siekiant:

 • toliau didinti projektų ir partnerysčių skaičių, kokybę ir poveikį,
 • remti darbą su jaunimu ir jaunimo politikos formavimą trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybėsatitinkamai Vakarų Balkanuose, Rytų partnerystės šalyse ir Rusijoje ir pietų Viduržemio jūros regione.

Daugiau informacijos: www.salto-et.net ir www.salto-youth.net.

Informacijos biurai

Nacionaliniai „Erasmus+“ Biurai

Tam tikrose trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės (Vakarų Balkanuose, Rytų kaimynystės šalyse, pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse, Vidurinėje Azijoje), Komisijai, vykdomajai įstaigai ir vietos valdžios institucijoms įgyvendinti programą „Erasmus+“ padeda nacionaliniai „Erasmus+“ biurai. Šiose šalyse jie yra pagrindinis ryšių punktas šių šalių suinteresuotiesiems subjektams, dalyvaujantiems programoje „Erasmus+“ aukštojo mokslo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Šie biurai padeda didinti informuotumą apie programą „Erasmus+“, jos matomumą, aktualumą, veiksmingumą ir tarptautiškumą.

Nacionaliniai „Erasmus+“ biurai atsako už:

 • informacijos apie „Erasmus+“ veiklą (įskaitant veiklą aukštojo mokslo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto srityse), kurioje gali dalyvauti atitinkamos šalys, teikimą;
 • potencialių pareiškėjų konsultavimą ir rėmimą;
 • aukštojo mokslo reformos ekspertų (HERE tinklo) vietos grupės veiklos koordinavimą;
 • dalyvavimą atliekant tyrimus ir organizuojant renginius;
 • paramą dialogui politikos klausimais;
 • ryšius su vietos valdžios institucijomis ir ES delegacijomis;
 • savo šalies pirmiau nurodytų sričių politikos raidos stebėjimą.

Programos „Erasmus+“ Nacionaliniai Ryšių Punktai

Atitinkamose trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, (kaip antai Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Užsachario Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose, Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione) Komisijai, vykdomajai įstaigai ir vietos valdžios institucijoms padeda nacionalinių ryšių punktų tinklas, teikiantis gaires, praktinę informaciją ir pagalbą visais dalyvavimo programoje „Erasmus+“ klausimais aukštojo mokslo, jaunimo, profesinio mokymo ir sporto srityse. Šie ryšių punktai, į kuriuos gali kreiptis visi atitinkamos šalies suinteresuotieji subjektai, padeda didinti informuotumą apie programos „Erasmus+“ tarptautiškumą, jos matomumą, aktualumą, veiksmingumą ir poveikį.

Nacionaliniai Akademinio Pripažinimo Informacijos Centrai (NARIC)

NARIC tinklas teikia informaciją apie kitose Europos šalyse įgytų diplomų ir studijų laikotarpių pripažinimą, taip pat konsultuoja dėl užsienio akademinių diplomų pripažinimo toje šalyje, kurioje įsteigtas atitinkamas NARIC centras. NARIC tinklas teikia patikimų patarimų ne tik tiems, kurie vyksta į užsienį darbo arba tolesnio mokymosi tikslais, bet ir institucijoms, studentams, konsultantams, tėvams, mokytojams ir potencialiems darbdaviams.

Europos Komisija remia NARIC tinklo veiklą skatindama šalių keitimąsi informacija ir patirtimi, geriausios praktikos nustatymą, šios srities sistemų ir politikos lyginamąją analizę, taip pat diskusijas švietimo politikai aktualiais klausimais ir jų analizę.

Daugiau informacijos: https://www.enic-naric.net/

„Eurodesk“ tinklas

„Eurodesk“ tinklas teikia informacines paslaugas, informuodamas jaunimą ir su jaunimu dirbančius asmenis apie švietimo, mokymo ir jaunimo galimybes Europoje ir apie jaunimo dalyvavimą Europos veikloje.

Visose ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse veikiantis „Eurodesk“ tinklas, kurį Europos lygmeniu koordinuoja Briuselyje veikiantis „Eurodesk“ biuras, atsako į klausimus ir teikia informaciją apie finansavimą, renginius ir leidinius. Jis taip pat padeda nuolat atnaujinti Europos jaunimo portalo turinį.

Europos jaunimo portale teikiama Europos ir nacionalinio lygmens informacija ir siūloma Europoje gyvenantiems, besimokantiems ir dirbantiems jaunuoliams patrauklių galimybių. Informacija teikiama 28 kalbomis.

Europos jaunimo portalą rasite adresu http://europa.eu/youth/. Daugiau informacijos apie „Eurodesk“: https://www.eurodesk.eu

„Otlas“ – jaunimo srityje dirbančioms organizacijoms skirta partnerių paieškos priemonė

Viena iš SALTO jaunimo metodiniuose centruose prieinamų priemonių yra „Otlas“ – centralizuota internetinė partnerių paieškos priemonė jaunimo srityje veikiančioms organizacijoms. Organizacijos gali registruotis „Otlas“ sistemoje nurodydamos savo kontaktinius duomenis ir interesų sritis ir pateikti partnerių projektų idėjoms įgyvendinti paieškos anketas.

Daugiau informacijos: www.salto-youth.net/otlas arba https://www.otlas.eu/.

Platformos ir priemonės

„Erasmus+“ Projektų Rezultatų Platforma

„Erasmus+“ projektų rezultatų platformoje galima rasti su visais pagal programą „Erasmus+“ finansuotais projektais susijusią informaciją ir rezultatus. Organizacijos gali pasisemti idėjų iš gausios prieinamos informacijos apie projektus ir naudotis įgyvendinant programą „Erasmus+“ pasiektais rezultatais ir sukaupta patirtimi. 

Platformoje rodoma projekto informacija ir rezultatai turi visiškai atitikti asmens duomenų taisykles ir taikytinus teisės aktus. Tai visų pirma užtikrina projekto dotacijos gavėjai, kuriuos prižiūri už projektus atsakingi agentūrų pareigūnai.

Galima atlikti projektų paiešką naudojant reikšminius žodžius, taip pat pagal pagrindinį veiksmą, metus, šalį, temą, rezultatų pobūdį ir t. t. Siekiant atsižvelgti į naujausius projektus, paieškos kriterijus galima išsaugoti ir nuolat atnaujinti pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Ypač akcentuojami gerąja patirtimi laikomi projektai, nustatyti pagal jų svarbą politikai, poveikį ir komunikacijos potencialą.

„Erasmus+“ projektų rezultatų platformą rasite adresu https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.

Europos Mokyklinio Ugdymo Platforma (ESEP) ir „eTwinning“

Europos mokyklinio ugdymo platforma yra visų mokyklinio ugdymo sektoriaus suinteresuotųjų subjektų – mokyklų darbuotojų, tyrėjų, politikos formuotojų ir kitų specialistų – susitikimo vieta, kurioje susitinka visų lygių atstovai, pradedant ankstyvojo ugdymo ir priežiūros įstaigomis ir baigiant pradinėmis ir vidurinėmis mokyklomis, įskaitant pirminį profesinį rengimą ir mokymą.

Šioje platformoje taip pat veikia „eTwinning“ – bendrojo ugdymo įstaigų mokytojų ir mokyklų darbuotojų bendruomenė, veikianti saugioje erdvėje, prie kurios gali prisijungti tik nacionalinių paramos organizacijų patvirtinti darbuotojai. Dalyviai gali dalyvauti įvairioje veikloje: vykdyti projektus kartu su kitomis bendrojo ugdymo įstaigomis ir klasėmis, diskutuoti su kolegomis ir plėtoti profesinę tinklaveiką, naudotis įvairiomis profesinio tobulėjimo galimybėmis (internetu ir tiesiogiai).

Iniciatyvoje „eTwinning“ dalyvaujantys mokytojai ir bendrojo ugdymo įstaigos yra remiami nacionalinių paramos organizacijų, kurie yra kompetentingų nacionalinių institucijų paskirtos organizacijos. Jie padeda bendrojo ugdymo įstaigoms registruotis, ieškoti partnerių ir vykdyti projektus, plačiau informuoja apie „eTwinning“ naudojimą, skiria apdovanojimus ir kokybės ženklus ir organizuoja mokytojų profesinio tobulėjimo veiklą.

Nacionalinių paramos organizacijų darbą koordinuoja centrinė paramos tarnyba (CSS), kuri taip pat yra atsakinga už Europos mokyklinio ugdymo platformos plėtrą ir mokytojų profesinio tobulėjimo veiklos organizavimą Europos lygmeniu.

Europos mokyklinio ugdymo platformą ir „eTwinning“ galima rasti adresu https://school-education.ec.europa.eu/.

Europos Suaugusiųjų Mokymosi Elektroninė Platforma (EPALE)

Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma (EPALE) yra Europos Komisijos iniciatyva, finansuojama pagal programą „Erasmus+“. Ji yra atvira suaugusiųjų mokymosi specialistams: bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojams, pedagogams ir savanoriams, taip pat politikos formuotojams, tyrėjams, žurnalistams ir akademinės bendruomenės nariams, kurių veikla susijusi su suaugusiųjų mokymusi.

Svetainėje pateikiama naujausia informacija apie šios srities raidą, kviečiama naudotis interaktyviaisiais tinklais ir taip užmegzti ryšius su kitais dalyviais visoje Europoje, diskutuoti ir dalytis gerąja patirtimi. Kartu su daugybe priemonių ir įvairiu turiniu EPALE siūlo konkrečių priemonių, kurios yra itin aktualios esamiems ar potencialiems „Erasmus+“ dotacijų gavėjams. Keli pavyzdžiai:

 • kursų ir renginių kalendorius;
 • partnerių paieškos priemonė, padedanti rasti partnerių rengiamam ES finansuojamam projektui arba rasti ar kitiems pasiūlyti darbo stebėjimo galimybių;
 • kursų katalogas, kuriame lankytojai gali rasti pačių įvairiausių internetinių ir neinternetinių kursų;
 • praktikos bendruomenės, teikiančios papildomų galimybių palaikyti ryšius su panašių interesų turinčiais asmenimis ir organizacijomis;
 • bendradarbiavimui skirtos erdvės, užtikrinančios saugią aplinką, kurioje projekto partneriai gali parengti savo projektą;
 • „Erasmus+Space“ – saugi ir patikima priemonė, skirta visų pirma „Erasmus+“ 1 ir 2 pagrindinių veiksmų projektų koordinatoriams ir partneriams, kad jie galėtų įgyvendinti mišriojo mobilumo ir (arba) bendradarbiavimo veiklą ir naudotis šia priemone projekto valdymo ir rezultatų sklaidos tikslais;
 • išteklių centras, kuriame projekto dotacijos gavėjai gali rasti pagal projektą arba jų organizacijoje parengtos medžiagos ir (arba) skelbti straipsnius, mokomąją medžiagą, ataskaitas, vadovus ir bet kokią kitą medžiagą, ir kuris teikia papildomų sklaidos galimybių;
 • tinklaraštis, kuriame projektų dalyviai gali dalytis savo patirtimi arba pateikti vaizdo įrašus, kuriuose neformaliai ir vaizdingai parodo savo veiklos rezultatus.

ES finansuojamų projektų dalyviai skatinami šioje platformoje dalytis informacija apie savo veiklą ir rezultatus per jos tinklaraščio įrašus, naujienų skyrelį, pranešimus apie renginius ir kt.

EPALE administruoja centrinė paramos tarnyba ir ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių paramos organizacijų tinklas, atsakingas už aktualios informacijos teikimą ir suinteresuotųjų subjektų skatinimą naudotis platforma ir prie jos prisidėti.

EPALE rasite adresu https://epale.ec.europa.eu/.

Su veiksmingu Mokymusi Susijusi savianalizė Skatinant Novatoriškų švietimo technologijų Naudojimą (SELFIE)

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies (Su veiksmingu mokymusi susijusi savianalizė skatinant novatoriškų švietimo technologijų naudojimą)) – nemokama, daugiakalbė, internetinė savianalizės priemonė, padedanti bendrojo ugdymo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms didinti skaitmeninius pajėgumus.

Priemone „SELFIE mokykloms“ anonimiškai renkamos mokinių, mokytojų ir mokyklos vadovų nuomonės apie tai, kaip jų įstaigoje naudojamasi technologijomis. Tai daroma pateikiant trumpus teiginius ir klausimus ir taikant paprastą 1–5 balų skalę. Pagal šią informaciją priemonė sukuria ataskaitą – momentinį mokyklos stipriųjų ir silpnųjų pusių technologijų naudojimo srityje vaizdą (asmenukę (SELFIE)). Priemonė SELFIE, parengta daugiau kaip 30 kalbų, prieinama visoms Europos ir kitų šalių pradinėms, vidurinėms ir profesinėms mokykloms. Ja naudotis gali visos mokyklos – ne tik turinčios pažangią infrastruktūrą, įrangą ir technologijas.

COVID-19 pandemija išryškino didžiulį perėjimą prie skaitmeninių technologijų prasidėjus nuotoliniam darbui ir mokymuisi, įskaitant profesinio mokymo srityje. Taip pat paaiškėjo, kad sudėtinga toliau vykdyti profesinio mokymo dalį sudarantį mokymąsi darbo vietoje įmonėse, todėl dar svarbiau skubiai skaitmeninėmis priemonėmis užtikrinti, kad profesijos mokytojų ir įmonių instruktorių dialogas būtų veiksmingesnis.

Įgyvendinant Skaitmeninio švietimo veiksmų planą, visomis ES oficialiosiomis kalbomis prieinama mokytojams skirta nauja priemonė („SELFIE mokytojams“) leidžia mokytojams įsivertinti savo skaitmeninę kompetenciją ir pasitikėjimą ir greitai gauti grįžtamąjį ryšį apie stipriąsias vietas ir spragas bei sritis, kuriose galima tobulėti. Priemone naudotis ir mokymo planą rengti mokytojai gali ir dirbdami grupėmis.

2021 m. spalio mėn. visomis ES oficialiosiomis kalbomis pradėjo veikti nauja priemonė SELFIE, skirta mokymuisi darbo vietoje. Ji padeda suartinti profesinio mokymo įstaigas ir įmones, kad šios kartu aptartų, kaip geriausia integruoti skaitmenines technologijas švietimo ir mokymo sistemose. Priemonė SELFIE mokantis darbo vietoje ne tik susieja tris mokyklų vadovų, profesinių mokyklų mokytojų ir besimokančių asmenų požiūrius, bet ir papildo juos ketvirtuoju – įmonių instruktorių – požiūriu. Toliau vystant priemonę SELFIE mokymuisi darbo vietoje, bus siekiama išsiaiškinti, kaip ši priemonė gali padėti stebėti ir plėtoti politiką šalies ir ES lygmenimis. Be to, reikėtų toliau analizuoti mokymuisi darbo vietoje skirtos priemonės SELFIE poveikį bendrovėms, kad būtų galima ištirti tolesnį bendrovių dalyvavimą arba toliau tobulinti priemonę, kad ji apimtų įvairius aspektus atsižvelgiant į bendrovių poreikius.

Priemonę SELFIE parengė Jungtinis tyrimų centras ir Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas.

Daugiau informacijos apie SELFIE rasite adresu https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en    

„HEInnovate“

„HEInnovate“ gairėmis ES ir kitų šalių aukštojo mokslo ir studijų institucijoms siūloma ištirti savo inovacinius ir verslumo pajėgumus atliekant savianalizę pagal vieną ar kelis iš aštuonių galimų aspektų. Šie aspektai yra:

 • lyderystė ir valdymas;
 • organizaciniai pajėgumai: finansavimas, žmonės ir paskatos;
 • verslumo mokymas ir mokymasis;
 • verslininkų rengimas ir rėmimas;
 • skaitmeninė transformacija ir gebėjimai;
 • keitimasis žiniomis ir bendradarbiavimas; 
 • tarptautiškumas;
 • poveikio vertinimas.

„HEInnovate“ taip pat yra praktikos bendruomenė ir jos ekspertai aukštojo mokslo ir studijų institucijoms siūlo praktinius seminarus inovacijų diegimui ir dėstytojų pasirengimui gerinti siekiant plačiau skleisti šį požiūrį nacionaliniu lygmeniu. Interneto svetainėje pateikiama mokomosios medžiagos. Platformoje taip pat pristatomi atvejo tyrimai ir liudininkų pasakojimai skirtingiems su inovacijomis susijusių ES aukštojo mokslo ir studijų institucijų įvairiems požiūriams iliustruoti. Bendradarbiaujant su EBPO, atlikta nemažai šalių apžvalgų; jos skelbiamos „HEInnovate“ ir EBPO interneto svetainėse. „HEInnovate“ šalių ataskaitose išdėstyti skirtingų ES valstybių narių požiūriai į inovacijas ir verslumą.

Įgyvendinant pagal „Erasmus+“ finansuojamus projektus, tokius kaip Europos universitetų aljansas ir Inovacijų aljansas, raginama prireikus naudotis „HEInnovate“.

„HEInnovate“ rasite adresu https://heinnovate.eu/en.

Europos Jaunimo Portalas

Europos jaunimo portale teikiama Europos ir nacionalinio lygmens informacija ir siūloma Europoje gyvenantiems, besimokantiems ir dirbantiems jaunuoliams patrauklių galimybių. Taip pat skatinamas jaunimo dalyvavimas demokratiniame Europos gyvenime visų pirma per ES jaunimo dialogo ir kitas iniciatyvas, siekiant didinti jaunimo įtaką politikos formavimui. Europos jaunimo portale taip pat teikiama kitiems jaunimo srityje dirbantiems suinteresuotiesiems subjektams skirta informacija 28 kalbomis. Ją galima rasti adresu https://europa.eu/youth/EU_lt.

Europos Studento Pažymėjimo Iniciatyva

Europos studento pažymėjimo iniciatyva siekiama, kad būtų paprasčiau dalyvauti mobilumo veikloje mokymosi ir mokymo tikslais, todėl skaitmenizuojami visi pagrindiniai studentų mobilumo organizavimo elementai pradedant informacijos teikimu iki baigiant paraiškų teikimu bei pagalba įsikuriant priimančiojoje bendruomenėje užsienyje. Pagal šią iniciatyvą aukštojo mokslo ir studijų institucijos ir studentai dabar gali naudotis „Erasmus+“ mobiliąja programėle ir „Erasmus“ be popierinių dokumentų tinklu („Erasmus without Paper Network“), kurie ateityje bus tobulinami, siekiant naudotojams suteikti naujų paslaugų ir funkcijų.

Naudodamiesi „Erasmus+“ mobiliąja programėle studentai gali vienoje vietoje internetu gauti visą reikiamą informaciją iki mainų laikotarpio užsienyje pradžios, jo metu ir jam pasibaigus. „Erasmus+“ mobiliojoje programėlėje informacijos apie dalyvavimą Programoje gali rasti ir kitų sektorių besimokantys asmenys. Programėlę galima parsisiųsti iš „App Store“ ar „Google Play“. Daugiau informacijos: erasmusapp.eu.

„Erasmus“ be popierinių dokumentų tinkle aukštojo mokslo ir studijų institucijos, prisijungusios prie centrinio ryšių kanalo, gali sklandžiai, saugiai ir paprastai keistis studentų mobilumo duomenimis, ir tai prisideda prie visiškai skaitmenizuoto mobilumo valdymo, įskaitant skaitmenines mokymosi sutartis ir skaitmeninius tarpinstitucinius susitarimus. Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, kurios ieško informacijos apie tai, kaip prisijungti prie „Erasmus“ be popierinių dokumentų tinklo ir juo naudotis, gali gauti informacijos, susipažinti su gairėmis ir mokomaisiais dokumentais, apsilankydamos „Erasmus“ be popierinių dokumentų tinklalapyje Europos studento pažymėjimo iniciatyvos portale adresu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative/ewp

Žinių ir ekspertų tinklai

Tinklas „Eurydice“

Tinkle „Eurydice“ daugiausia dėmesio skiriama visų lygmenų švietimo struktūrai ir organizavimui Europoje ir siekiama padėti užtikrinti geresnį Europos švietimo sistemų tarpusavio supratimą. Asmenims, atsakingiems už Europos švietimo sistemas ir politiką, šis tinklas teikia visą Europą apimančią lyginamąją analizę ir konkrečią šalių informaciją, susijusią su švietimo ir jaunimo sritimis, kuri turėtų jiems padėti priimti sprendimus.

Tinklas „Eurydice“ – gausios informacijos šaltinis, apimantis išsamius nacionalinių švietimo sistemų aprašymus ir apžvalgas (Nacionalinės švietimo sistemos ir politika), lyginamąsias temines ataskaitas konkrečiomis Bendrijai aktualiomis temomis (Teminės ataskaitos), rodiklius ir statistinius duomenis (Pagrindiniai duomenų rinkiniai), taip pat su švietimu susijusių faktų ir skaičių rinkinį, apimantį, pavyzdžiui, nacionalines švietimo struktūras, mokyklų mokslo metų kalendorius, mokytojų atlyginimų ir privalomo mokymo laiko įvairiose šalyse ir įvairiais švietimo lygmenimis palyginimą (Faktai ir skaičiai).

Tinklą sudaro centrinis koordinavimo padalinys vykdomojoje įstaigoje ir nacionaliniai padaliniai ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse, taip pat – Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Juodkalnijoje. 

Daugiau informacijos – vykdomosios įstaigos svetainėje: https://eacea.ec.europa.eu/homepage ir tinklo „Eurydice“ interneto svetainėje: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/

Jaunimo Nacionalinių Korespondentų Tinklo Vikis

Pagal ES jaunimo strategiją ir siekiant pagerinti jaunimo klausymų išmanymą Europoje teikiama finansinė parama nacionalinėms struktūroms, padedančioms kurti jaunimo vikį („Youth Wiki“) – interaktyviąją priemonę, kuri naudojama teikiant nuoseklią, atnaujinamą ir patogią naudoti informaciją apie jaunimo padėtį Europoje ir nacionalinę jaunimo politiką.

Finansinė parama teikiama nacionalinių institucijų paskirtoms ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių įstaigoms, kad jos galėtų imtis veiksmų ir parengti informaciją apie šalį, palyginamuosius šalies aprašymus ir rodiklius, padėsiančius abiem pusėms geriau suprasti Europos jaunimo sistemas ir šios srities politiką.

Daugiau informacijos galima rasti interneto platformoje: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki.  

Aukštojo Mokslo Reformos Ekspertų (HERE) Tinklas

Trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės ir kuriose veikia nacionaliniai „Erasmus+“ biurai, nacionalinės aukštojo mokslo reformos ekspertų grupės, siekdamos skatinti aukštojo mokslo reformas ir pažangą, dalijasi žiniomis su vietos valdžios institucijoms ir suinteresuotaisiais subjektais. Jos padeda plėtoti atitinkamos šalies aukštojo mokslo politiką. HERE tinklo veikla grindžiama kolegiškais tarpusavio ryšiais. Kiekvieną nacionalinę grupę sudaro 5–15 narių. HERE tinklo nariai yra aukštojo mokslo ekspertai (rektoriai, prorektoriai, dekanai, patirties turintys mokslininkai, tarptautinių ryšių skyrių darbuotojai, studentai ir t. t.).

HERE tinklo misija yra remti:

 • atitinkamos šalies politikos formavimą, remiant aukštojo mokslo srities modernizavimą, reformų procesus ir strategijas, glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamomis vietos valdžios institucijomis;
 • aukštojo mokslo srities politinį dialogą su ES;
 • mokymo ir orientavimo veiklą, skirtą vietos suinteresuotiesiems subjektams, visų pirma aukštojo mokslo ir studijų institucijoms ir jų darbuotojams;
 • „Erasmus+“ projektus (visų pirma tuos, kuriais siekiama gebėjimų stiprinimo), skleidžiant jų rezultatus ir pasiekimus, visų pirma gerąją patirtį ir novatoriškas iniciatyvas, ir naudojant juos mokymo tikslais.

Nacionalinės Grupės ES profesinio mokymo priemonių įgyvendinimui užtikrinti

Nacionalinių profesinio mokymo ekspertų grupių tikslas – kaupti žinias ir skatinti taikyti ES profesinio mokymo priemones ir principus pagal programą „Erasmus+“ ES finansuojamuose projektuose. Susijusios ES profesinio mokymo priemonės nustatytos atitinkamuose ES profesinio mokymo politikos dokumentuose, tokiuose kaip Kokybiška ir veiksminga pameistrystės europinė sistema ir Tarybos rekomendacija dėl profesinio mokymo (pavyzdžiui, EQAVET sistema, ES pagrindiniai profiliai, absolventų karjeros stebėjimas ir kt.). Visų pirma ekspertai turėtų teikti pagalbą pagal „Erasmus+“ programą ES finansuojamų projektų dotacijų gavėjams, siekiant į projektus integruoti pirmiau minėtas ES profesinio mokymo priemones.

EQAVET Nacionalinių kokybės Užtikrinimo Orientacinių Punktų Tinklas

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos (EQAVET) nacionalinius kokybės užtikrinimo orientacinius punktus steigia nacionalinės institucijos, o juose susiburia susijusios organizacijos, įskaitant nacionalinio ir regioninio lygmens socialinius partnerius ir visus suinteresuotuosius subjektus, siekiant padėti įgyvendinti Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą, kaip apibrėžta Tarybos rekomendacijoje dėl profesinio rengimo ir mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo.

EQAVET nacionaliniai kokybės užtikrinimo orientaciniai punktai siekia:

 • imtis konkrečių iniciatyvų EQAVET sistemai įgyvendinti ir plėtoti;
 • informuoti ir suburti įvairius suinteresuotuosius subjektus, kurie padėtų įgyvendinti EQAVET sistemą;
 • padėti vykdyti įsivertinimą, kuris yra papildoma ir veiksminga kokybės užtikrinimo priemonė;
 • teikti atnaujintą nacionalinių ir (arba) regioninių kokybės užtikrinimo susitarimų, sudarytų pagal EQAVET sistemą, aprašymą;
 • dalyvauti ES lygmeniu vykdomuose tarpusavio vertinimuose dėl kokybės užtikrinimo profesinio mokymo sistemos lygmeniu.

EKS, „Europass“ ir „Euroguidance“ – Nacionaliniai centrai

Kiekvienoje šalyje šie trys nacionalinių centrų tinklai yra remiami pagal vieną ar kelias dotacijų sutartis:

Europos kvalifikacijų Sandaros Nacionaliniai Koordinavimo Punktai (EKS NKP).

EKS NKP, kuriuos skiria nacionalinės institucijos, padeda joms:

 • kurti, įgyvendinti ir peržiūrėti nacionalines kvalifikacijų sandaras ir susieti jas su Europos kvalifikacijų sandara (EKS);
 • peržiūrėti ir prireikus naujinti nacionalinių kvalifikacijų sandarų lygmenų ar sistemų sąsajas su EKS lygmenimis.

EKS NKP priartina EKS prie žmonių ir organizacijų:

 • padėdami įtraukti tinkamus EKS lygmenis į pažymėjimus, diplomus, jų priedus ir kitus kvalifikacijų dokumentus bei į kvalifikacijų duomenų bazes;
 • kurdami kvalifikacijų registrus ar duomenų bazes, į kurias įtraukiamos nacionalinių kvalifikacijų sandaros kvalifikacijos, ir jas skelbdami „Europass“ platformoje.

Daugiau informacijos: https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf

Nacionaliniai „Europass“ Centrai

Pagrindinis „Europass“ bruožas – internetinė platforma, kurioje asmenims ir organizacijoms teikiamos interaktyvios priemonės ir informacija apie mokymosi galimybes, kvalifikacijų sandaras ir kvalifikacijas, gairės, žinios apie įgūdžius, įsivertinimo priemonės ir su įgūdžiais bei kvalifikacijomis susiję dokumentai, taip pat mokymosi ir užimtumo galimybių tarpusavio ryšys.  Tam užtikrinti nacionalinių institucijų paskirtos įstaigos turi įdėti daug pastangų. Šios pastangos visų pirma apima:

 • nacionalinės informacijos skelbimą ES platformoje, užtikrinant tarpusavio ryšį tarp ES platformos ir nacionalinių duomenų šaltinių, susijusių su mokymosi galimybėmis ir nacionalinėmis kvalifikacijų duomenų bazėmis ar registrais;
 • ES platformoje siūlomų paslaugų propagavimą;
 • bendradarbiavimą su atitinkamais nacionalinio lygmens suinteresuotaisiais subjektais.

Tinklas „Euroguidance“

„Euroguidance“ yra Europos nacionalinių išteklių ir informacijos centrų tinklas, kurį skiria nacionalinės institucijos. Visi „Euroguidance“ centrai siekia šių bendrų tikslų:

 • bendradarbiauti ir teikti paramą Sąjungos lygmeniu siekiant sustiprinti orientavimo politiką, sistemas ir praktiką Sąjungoje (profesinio orientavimo visą gyvenimą europinio aspekto plėtotė); 
 • remti profesinio orientavimo specialistų kompetencijos didinimą; 
 • teikti kokybišką informaciją apie profesinį orientavimą visą gyvenimą;
 • skatinti Europos galimybes, susijusias su mobilumu mokymosi tikslais ir karjeros valdymu (per „Europass“ platformą).

Pagrindinę „Euroguidance“ tikslinę grupę sudaro švietimo ir užimtumo sektorių orientavimo veiklos specialistai ir politikos formuotojai.

Daugiau informacijos: https://euroguidance.eu