Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šis tinklalapis dar neatitinka 2023 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio.

Tačiau visą 2023 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

Kas įgyvendina programą „Erasmus +“?

Europos komisija

Už programos „Erasmus+“ įgyvendinimą visų pirma atsako Europos Komisija. Ji valdo Programos biudžetą ir reguliariai nustato jos prioritetus, tikslus ir kriterijus. Be to, ji vadovauja bendram Programos įgyvendinimui, tolesnei susijusiai veiklai ir vertinimui Europos lygmeniu ir stebi, kaip tai atliekama. Europos Komisijai taip pat tenka bendra atsakomybė už struktūrų, atsakingų už Programos įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu, priežiūrą ir veiklos koordinavimą.

Europos lygmeniu už įvairių programos „Erasmus+“ veiksmų įgyvendinimą atsako Europos Komisijos Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA). Be šiame Vadove teikiamos informacijos, atitinkami dokumentai ir paraiškų formos, susijusios su šiame Vadove pristatomais ir vykdomosios įstaigos valdomais veiksmais skelbiama Finansavimo ir konkursų portale: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Vykdomoji įstaiga yra atsakinga už šių projektų valdymą per visą jų gyvavimo ciklą – pradedant Programos viešinimu, dotacijų paraiškų nagrinėjimu ir projektų stebėsenos vietoje ir baigiant projekto ir Programos rezultatų sklaida. Ji taip pat atsako už specialius kvietimus teikti paraiškas dėl kai kurių į šį vadovą neįtrauktų Programos veiksmų.

Europos Komisija, visų pirma per vykdomąją įstaigą, taip pat atsako už:

 • pagal Programą remiamų sričių tyrimus;
 • mokslinių tyrimų ir faktais grindžiamos veiklos vykdymą per „Eurydice“ tinklą;
 • Programos matomumo ir poveikio visai sistemai didinimą vykdant Programos rezultatų sklaidos ir panaudojimo veiklą;
 • įstaigų ir tinklų, remiamų pagal programą „Erasmus+“, sutarčių valdymo ir finansavimo užtikrinimą;
 • konkursų teikti paslaugas pagal šią Programą valdymą.

Nacionalinės agentūros

Programa „Erasmus+“ dažniausiai įgyvendinama netiesioginio valdymo būdu, o tai reiškia, kad Europos Komisija biudžeto vykdymo užduotis patiki nacionalinėms agentūroms; taip siekiama kuo labiau priartinti „Erasmus+“ prie dotacijų gavėjų ir pritaikyti ją prie nacionalinių švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų įvairovės. Šiuo tikslu kiekviena ES valstybė narė ar Programos asocijuotoji trečioji valstybė yra paskyrusi vieną ar kelias nacionalines agentūras (jų kontaktinius duomenis žr. adresu https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_lt). Šios nacionalinės agentūros remia ir įgyvendina Programą nacionaliniu lygmeniu ir veikia kaip tarpininkės tarp Europos Komisijos ir dalyvaujančiųjų vietos, regiono ir nacionalinio lygmens organizacijų. Jų užduotys yra:

 • teikti tinkamą informaciją apie programą „Erasmus+“;
 • užtikrinti sąžiningą ir skaidrų savo šalies finansuotinų projektų paraiškų atranką;
 • stebėti ir vertinti Programos įgyvendinimą savo šalyje;
 • remti projektų paraiškų teikėjus ir dalyvaujančiąsias organizacijas per visą projektų gyvavimo ciklą;
 • veiksmingai bendradarbiauti su nacionalinių agentūrų tinklu ir Europos Komisija;
 • skatinti ir užtikrinti Programos matomumą;
 • skatinti skleisti ir naudoti Programos rezultatus vietos ir nacionaliniu lygmenimis.

Be to, nacionalinės agentūros atlieka svarbų tarpininkių vaidmenį kokybiškai plėtojant ir įgyvendinant programą „Erasmus+“, nes jos:

 • vykdo projektus ir veiklą (kaip antai mokymo ir bendradarbiavimo veiklą bei tinklaveiką), apimančius ne vien projektų gyvavimo ciklo valdymo užduotis, kuriais remiamas kokybiškas Programos įgyvendinimas ir (arba) skatinama tobulinti Programos remiamų sričių politiką;
 • remia naujus Programos dalyvius, mažiau patirties turinčias organizacijas ir mažiau galimybių turinčias tikslines grupes, siekdamos pašalinti visaverčio dalyvavimo Programoje kliūtis;
 • siekia, bendradarbiaudamos su išorės organizacijomis ir nacionalinėmis institucijomis, didinti Programos poveikį atitinkamose jų veiksmų srityse šalies ir Europos Sąjungos mastu.

Nacionalinės agentūros teikia paramą vartotojams visais Programos įgyvendinimo etapais, nuo pirmojo kontakto teikiant paraišką iki projekto įgyvendinimo ir baigiamojo vertinimo. Šis principas neprieštarauja atrankos procedūrų teisingumo ir skaidrumo principams. Jis veikiau pagrįstas idėja, kad, siekiant užtikrinti lygias galimybes, tam tikroms tikslinėms Programos grupėms būtina suteikti didesnę pagalbą, naudojant jų poreikiams pritaikytas konsultavimo, orientavimo, stebėsenos ir ugdomojo vadovavimo sistemas.

Atitinkami kvietimai teikti paraiškas dėl „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų valdomų veiksmų skelbiami „Erasmus+“ interneto svetainėje1  ir viešinami nacionalinių agentūrų interneto svetainėse.

Kokios kitos organizacijos dalyvauja įgyvendinant programą?

Be minėtų institucijų, įgyvendinant programą „Erasmus+“ prisideda toliau nurodyti išteklių centrai ir informacijos biurai, platformos, žinių ir ekspertų tinklai.

Išteklių centrai ir informacijos biurai

SALTO metodiniai centrai

SALTO metodinių centrų tikslas yra sistemiškai didinti programos „Erasmus+“ kokybę ir poveikį teikiant nacionalinėms agentūroms ir kitiems švietimo, mokymo ir darbo su jaunimu srityse dirbantiems subjektams praktinės patirties, išteklių, informacijos ir vykdant mokymo veiklą konkrečiose srityse. Be kita ko, ši veikla apima kursų, seminarų, praktinių seminarų, pažintinių vizitų, forumų, bendradarbiavimo ir partneryste grindžiamos veiklos organizavimą pagal „Erasmus+“ prioritetines temas.

Švietimas ir mokymas

Švietimo ir mokymo srityje SALTO centrai:

 • siūlo Europos mokymo veiklos platformą;
 • leidžia suinteresuotiesiems subjektams, be kita ko, didinti savo organizacijų pajėgumus, kad būtų galima visapusiškai pasinaudoti „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis, dalytis gerąja patirtimi Europos šalyse, rasti partnerių ar didinti savo projektų poveikį Europos lygmeniu.

Jaunimas

Jaunimo srityje SALTO-YOUTH centrų darbas daugiausia yra susijęs su ES jaunimo programų („Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso) kokybės ir poveikio didinimu ir Europos darbo su jaunimu rėmimui ir plėtotei. Be kita ko:

 • skatinamas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimas visoje Europoje;
 • kuriami ir dokumentais patvirtinami mokymo ir darbo su jaunimu metodai ir priemonės;
 • įvairiais mokymais, priemonėmis ir praktiniais leidiniais bei rekomendacijomis didinama jaunimo projektų kokybė;
 • visoje Europoje aktyviai skatinamas darbo su jaunimu įtraukumas;
 • apžvelgiama Europos mokymo veikla, su jaunimu dirbantiems asmenims pristatoma Europos mokymo kalendoriuje; teikiama mokymo vadovų ir asmenų, galinčių pasidalyti patirtimi darbo su jaunimu srityje, duomenų bazė;
 • koordinuojamas priemonės „Youthpass“, skirtos palaikyti jaunimo mobilumo ir darbo su jaunimu veiklos neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimą, įgyvendinimas.

Jaunimo srityje SALTO centrai vykdo veiklą teminėse (dalyvavimo ir informavimo, įtraukties ir įvairovės, mokymo ir bendradarbiavimo) arba geografinėse (Rytų partnerystės šalys ir Rusija, pietinio Viduržemio jūros regiono šalys, Vakarų Balkanų šalys) srityse.

Daugiau informacijos: www.salto-et.net ir www.salto-youth.net.

„Otlas“ – jaunimo srityje dirbančioms organizacijoms skirta partnerių paieškos priemonė

Viena iš SALTO jaunimo metodiniuose centruose prieinamų priemonių yra „Otlas“ – centralizuota internetinė partnerių paieškos priemonė jaunimo srityje veikiančioms organizacijoms. Organizacijos gali registruotis „Otlas“ sistemoje nurodydamos savo kontaktinius duomenis ir interesų sritis ir pateikti partnerių projektų idėjoms įgyvendinti paieškos anketas.

Daugiau informacijos: www.salto-youth.net/otlas arba https://www.otlas.eu/

Nacionaliniai „Erasmus+“ biurai

Atitinkamose trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, (kaip antai Vakarų Balkanuose, rytinėse ir pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse, Rusijoje ir Vidurinėje Azijoje) įgyvendinti programą „Erasmus+“ Komisijai, vykdomajai įstaigai ir vietos valdžios institucijoms padeda nacionaliniai „Erasmus+“ biurai. Šiose šalyse jie yra pagrindinis ryšių punktas šių šalių suinteresuotiesiems subjektams, dalyvaujantiems programoje „Erasmus+“ aukštojo mokslo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Šie biurai padeda didinti informuotumą apie programą „Erasmus+“, jos matomumą, aktualumą, veiksmingumą ir tarptautiškumą.

Nacionaliniai „Erasmus+“ biurai atsako už:

 • informacijos apie „Erasmus+“ veiklą (įskaitant veiklą aukštojo mokslo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto srityse), kurioje gali dalyvauti atitinkamos šalys, teikimą;
 • potencialių pareiškėjų konsultavimą ir rėmimą;
 • aukštojo mokslo reformos ekspertų (HERE tinklo) vietos grupės veiklos koordinavimą;
 • dalyvavimą atliekant tyrimus ir organizuojant renginius;
 • paramą dialogui politikos klausimais;
 • ryšius su vietos valdžios institucijomis ir ES delegacijomis;
 • savo šalies pirmiau nurodytų sričių politikos raidos stebėjimą.

Nacionaliniai ryšių punktai

Atitinkamose trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, (kaip antai Lotynų Amerikos ir Karibų regione, Užsachario Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose, Afganistane, Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione) Komisijai, vykdomajai įstaigai ir vietos valdžios institucijoms padeda nacionalinių ryšių punktų tinklas, teikiantis gaires, praktinę informaciją ir pagalbą visais dalyvavimo programoje „Erasmus+“ klausimais aukštojo mokslo, jaunimo, profesinio mokymo ir sporto srityse. Šie ryšių punktai, į kuriuos gali kreiptis visi atitinkamos šalies suinteresuotieji subjektai, padeda didinti informuotumą apie programos „Erasmus+“ tarptautiškumą, jos matomumą, aktualumą, veiksmingumą ir poveikį.

Nacionaliniai akademinio pripažinimo informacijos centrai (NARIC)

NARIC tinklas teikia informaciją apie kitose Europos šalyse įgytų diplomų ir studijų laikotarpių pripažinimą, taip pat konsultuoja dėl užsienio akademinių diplomų pripažinimo toje šalyje, kurioje įsteigtas atitinkamas NARIC centras. NARIC tinklas teikia patikimų patarimų ne tik tiems, kurie vyksta į užsienį darbo arba tolesnio mokymosi tikslais, bet ir institucijoms, studentams, konsultantams, tėvams, mokytojams ir potencialiems darbdaviams.

Europos Komisija remia NARIC tinklo veiklą skatindama šalių keitimąsi informacija ir patirtimi, geriausios praktikos nustatymą, šios srities sistemų ir politikos lyginamąją analizę, taip pat diskusijas švietimo politikai aktualiais klausimais ir jų analizę.

Daugiau informacijos: https://www.enic-naric.net/

„Eurodesk“ tinklas

„Eurodesk“ tinklas teikia informacines paslaugas, informuodamas jaunimą ir su jaunimu dirbančius asmenis apie švietimo, mokymo ir jaunimo galimybes Europoje ir apie jaunimo dalyvavimą Europos veikloje.

Visose ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse veikiantis „Eurodesk“ tinklas, kurį Europos lygmeniu koordinuoja Briuselyje veikiantis „Eurodesk“ biuras, atsako į klausimus ir teikia informaciją apie finansavimą, renginius ir leidinius. Jis taip pat padeda nuolat atnaujinti Europos jaunimo portalo turinį.

Europos jaunimo portale teikiama Europos ir nacionalinio lygmens informacija ir siūloma Europoje gyvenantiems, besimokantiems ir dirbantiems jaunuoliams patrauklių galimybių. Informacija teikiama 28 kalbomis.

Europos jaunimo portalą rasite adresu http://europa.eu/youth/. Daugiau informacijos apie „Eurodesk“: https://www.eurodesk.eu

Platformos ir priemonės

„Erasmus+“ projektų rezultatų platforma

„Erasmus+“ projektų rezultatų platformoje galima rasti su visais pagal programą „Erasmus+“ finansuotais projektais susijusią informaciją ir rezultatus. Organizacijos gali pasisemti idėjų iš gausios prieinamos informacijos apie projektus ir naudotis įgyvendinant programą „Erasmus+“ pasiektais rezultatais ir sukaupta patirtimi.

Galima atlikti projektų paiešką naudojant reikšminius žodžius, taip pat pagal pagrindinį veiksmą, metus, šalį, temą, rezultatų pobūdį ir t. t. Siekiant atsižvelgti į naujausius projektus, paieškos kriterijus galima išsaugoti ir nuolat atnaujinti pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Ypač akcentuojami gerąja patirtimi laikomi projektai, nustatyti pagal jų svarbą politikai, poveikį ir komunikacijos potencialą.

„Erasmus+“ projektų rezultatų platformą rasite adresu https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.

„School education gateway“

„School Education Gateway“ – internetinė Europos bendrojo ugdymo platforma, šiuo metu prieinama 23 ES kalbomis. Tai yra vieša interneto svetainė, todėl ji yra visiems (t. y. taip pat ES nepriklausančiose šalyse) prieinama internetu. Pagrindinė šios svetainės auditorija – įvairūs Europos bendrojo ugdymo suinteresuotieji subjektai: mokytojai ir mokyklų vadovai, profesijos mokytojai ir instruktoriai, ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros darbuotojai, pagalbos mokantis specialistai, švietimo organizacijų atstovai, tyrėjai, vietos ir regioninės valdžios institucijos, inspekcijos ir kitos centralizuotos agentūros, švietimo ministerijos. Tokia plačia suinteresuotųjų subjektų aprėptimi ir turinio įvairove siekiama sustiprinti Europos bendrojo ugdymo politikos ir praktikos sąsajas, remti mokyklų ir profesinę raidą, suteikti interesantams tinklaveikos ir bendradarbiavimo priemonių jų projektams ir mobilumo galimybėms paremti.

„School Education Gateway“ siūloma įvairaus turinio: Europos projektuose nustatytos veiksmingos praktikos pavyzdžių; Europos bendrojo ugdymo ekspertų mėnesinių straipsnių ir pokalbių su jais vaizdo įrašų; internetinių kursų mokytojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, kad jie galėtų plėtoti savo praktiką; tokių išteklių kaip leidiniai, mokomoji medžiaga ir vadovėliai; informacijos apie bendrojo ugdymo naujienas ir renginius; teminės informacijos, pavyzdžiui, apie įtrauktį (su specialiu Europos priemonių rinkiniu mokykloms) ir svarbiausius bendruosius gebėjimus. Mokytojai ir mokyklų darbuotojai, ieškodami mokymosi ir mobilumo galimybių profesinio tobulėjimo tikslais galimybių (vietoje organizuojami kursai, darbo stebėjimas, mokymo užduotys ir t. t.), kurios gali būti finansuojamos pagal „Erasmus+“ 1 pagrindinį veiksmą ir yra pritaikytos 2 pagrindinio veiksmo (ar kitų ne „Erasmus+“) projektų partneriams, gali naudotis paieškos priemonėmis.

Visas „Erasmus+“ priemones ir reikiamą informaciją rasite adresu https://schooleducationgateway.eu.

eTwinning

„eTwinning“ yra bendrojo ugdymo (nuo ikimokyklinio iki vidurinio lygmens imtinai) įstaigų mokytojų ir mokyklų darbuotojų bendruomenė, veikianti saugioje platformoje, prie kurios gali prisijungti tik nacionalinių paramos organizacijų patvirtinti mokyklų darbuotojai. Dalyviai gali įsitraukti į įvairią veiklą: vykdyti projektus kartu su kitomis bendrojo ugdymo įstaigomis ir klasėmis, diskutuoti su kolegomis ir plėtoti profesinę tinklaveiką, naudotis įvairiomis profesinio tobulėjimo galimybėmis (internetu ir tiesiogiai). „eTwinning“ yra finansuojama pagal programos „Erasmus+“ 2 pagrindinį veiksmą.

Iniciatyvoje „eTwinning“ dalyvaujantys mokytojai ir bendrojo ugdymo įstaigos yra remiami nacionalinių paramos organizacijų, kurie yra kompetentingų nacionalinių institucijų paskirtos organizacijos. Jie padeda bendrojo ugdymo įstaigoms registruotis, ieškoti partnerių ir vykdyti projektus, plačiau informuoja apie šį veiksmą, skiria apdovanojimus ir kokybės ženklus ir organizuoja mokytojų profesinio tobulėjimo veiklą.

Nacionalinių paramos organizacijų darbą koordinuoja centrinė paramos tarnyba (CSS), kuri taip pat yra atsakinga už „eTwinning“ platformos plėtrą ir mokytojų profesinio tobulėjimo veiklos organizavimą Europos lygmeniu. 2022 m. pradžioje „eTwinning“ platforma bus sujungta su „School Education Gateway“ – taip siekiama racionalizuoti prieigą prie informacijos ir priemonių.

Visų centrų sąrašas ir daugiau informacijos pateikta adresu https://www.etwinning.net/en/pub/community/countries.cfm.

Epale

Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma (EPALE) yra Europos Komisijos iniciatyva, finansuojama pagal programą „Erasmus+“. Ji yra atvira suaugusiųjų mokymosi specialistams: bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojams, pedagogams ir savanoriams, taip pat politikos formuotojams, tyrėjams, žurnalistams ir akademinės bendruomenės nariams, kurių veikla susijusi su suaugusiųjų mokymusi.

Svetainėje pateikiama naujausia informacija apie šios srities raidą, kviečiama naudotis interaktyviaisiais tinklais ir taip užmegzti ryšius su kitais dalyviais visoje Europoje, diskutuoti ir dalytis gerąja patirtimi. Kartu su daugybe priemonių ir įvairiu turiniu EPALE siūlo konkrečių priemonių, kurios yra itin aktualios esamiems ar potencialiems „Erasmus+“ dotacijų gavėjams. Keli pavyzdžiai:

 • kursų ir renginių kalendorius;
 • partnerių paieškos priemonė, padedanti rasti partnerių rengiamam ES finansuojamam projektui arba rasti ar kitiems pasiūlyti darbo stebėjimo galimybių;
 • kursų katalogas, kuriame lankytojai gali rasti pačių įvairiausių internetinių ir neinternetinių kursų;
 • praktikos bendruomenės, teikiančios papildomų galimybių palaikyti ryšius su panašių interesų turinčiais asmenimis ir organizacijomis;
 • bendradarbiavimui skirtos erdvės, užtikrinančios saugią aplinką, kurioje projekto partneriai gali parengti savo projektą;
 • „Erasmus+Space“ – saugi ir patikima priemonė, skirta visų pirma „Erasmus+“ 1 ir 2 pagrindinių veiksmų projektų koordinatoriams ir partneriams, kad jie galėtų įgyvendinti mišriojo mobilumo ir (arba) bendradarbiavimo veiklą ir naudotis šia priemone projekto valdymo ir rezultatų sklaidos tikslais;
 • išteklių centras, kuriame projekto dotacijos gavėjai gali rasti pagal projektą arba jų organizacijoje parengtos medžiagos ir (arba) skelbti straipsnius, mokomąją medžiagą, ataskaitas, vadovus ir bet kokią kitą medžiagą, ir kuris teikia papildomų sklaidos galimybių;
 • tinklaraštis, kuriame projektų dalyviai gali dalytis savo patirtimi arba pateikti vaizdo įrašus, kuriuose neformaliai ir vaizdingai parodo savo veiklos rezultatus.

ES finansuojamų projektų dalyviai skatinami šioje platformoje dalytis informacija apie savo veiklą ir rezultatus per jos tinklaraščio įrašus, naujienų skyrelį, pranešimus apie renginius ir kt.

EPALE administruoja centrinė paramos tarnyba ir ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių paramos organizacijų tinklas, atsakingas už aktualios informacijos teikimą ir suinteresuotųjų subjektų skatinimą naudotis platforma ir prie jos prisidėti. EPALE rasite adresu https://epale.ec.europa.eu/.

Selfie

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies (Su veiksmingu mokymusi susijusi savianalizė skatinant novatoriškų švietimo technologijų naudojimą)) – nemokama, daugiakalbė, internetinė savianalizės priemonė, padedanti bendrojo ugdymo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms didinti skaitmeninius pajėgumus.

Priemone „SELFIE mokykloms“ anonimiškai renkamos mokinių, mokytojų ir mokyklos vadovų nuomonės apie tai, kaip jų įstaigoje naudojamasi technologijomis. Tai daroma pateikiant trumpus teiginius ir klausimus ir taikant paprastą 1–5 balų skalę. Pagal šią informaciją priemonė sukuria ataskaitą – momentinį mokyklos stipriųjų ir silpnųjų pusių technologijų naudojimo srityje vaizdą (asmenukę (SELFIE)). Priemonė SELFIE, parengta daugiau kaip 30 kalbų, prieinama visoms Europos ir kitų šalių pradinėms, vidurinėms ir profesinėms mokykloms. Ja naudotis gali visos mokyklos – ne tik turinčios pažangią infrastruktūrą, įrangą ir technologijas.

COVID-19 pandemija išryškino didžiulį perėjimą prie skaitmeninių technologijų prasidėjus nuotoliniam darbui ir mokymuisi, įskaitant profesinio mokymo srityje. Taip pat paaiškėjo, kad sudėtinga toliau vykdyti profesinio mokymo dalį sudarantį mokymąsi darbo vietoje įmonėse, todėl dar svarbiau skubiai skaitmeninėmis priemonėmis užtikrinti, kad profesijos mokytojų ir įmonių instruktorių dialogas būtų veiksmingesnis.

Įgyvendinant Skaitmeninio švietimo veiksmų planą kuriama mokytojams skirta nauja priemonė. Ši priemonė („SELFIE mokytojams“), kuri 2021 m. rudenį pradės veikti visomis oficialiomis ES kalbomis, leis mokytojams įsivertinti savo skaitmeninę kompetenciją ir pasitikėjimą ir greitai gauti grįžtamąjį ryšį apie stipriąsias vietas ir spragas bei sritis, kuriose galima tobulėti. Priemone naudotis ir mokymo planą rengti mokytojai gali ir dirbdami grupėmis.

2020 m. pradžioje atliktoje galimybių studijoje dėl SELFIE pritaikymo mokymuisi darbo vietoje profesinio mokymo įstaigose padaryta išvada, kad priemonė SELFIE mokymosi darbo vietoje atveju yra reikalinga siekiant suartinti profesinio mokymo įstaigas ir įmones, kad šios kartu aptartų, kaip geriausia integruoti skaitmenines technologijas švietimo ir mokymo sistemose. Priemonė SELFIE mokantis darbo vietoje ne tik susieja tris mokyklų vadovų, profesinių mokyklų mokytojų ir besimokančių asmenų požiūrius, bet ir papildo juos ketvirtuoju – įmonių instruktorių – požiūriu. 2020 m. rudenį devyniose šalyse buvo pradėti sėkmingi bandomieji projektai, kurių metu priemonė SELFIE buvo taikoma mokymuisi darbo vietoje, įskaitant pameistrystę, ir kuriuose dalyvavo daug suinteresuotųjų subjektų. Tikimasi, kad mokymuisi darbo vietoje skirta priemonė SELFIE bus visiškai parengta iki 2021 m. vidurio.

Priemonę SELFIE parengė Jungtinis tyrimų centras ir Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas. Daugiau informacijos apie SELFIE rasite adresu https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en.

„HEInnovate“

„HEInnovate“ gairėmis ES ir kitų šalių aukštojo mokslo ir studijų institucijoms siūloma ištirti savo inovacinius ir verslumo pajėgumus atliekant savianalizę pagal vieną ar kelis iš aštuonių galimų aspektų. Šie aspektai yra:

 • lyderystė ir valdymas;
 • organizaciniai pajėgumai: finansavimas, žmonės ir paskatos;
 • verslumo mokymas ir mokymasis;
 • verslininkų rengimas ir rėmimas;
 • skaitmeninė transformacija ir gebėjimai;
 • keitimasis žiniomis ir bendradarbiavimas;
 • tarptautiškumas;
 • poveikio vertinimas.

„HEInnovate“ taip pat yra praktikos bendruomenė ir jos ekspertai aukštojo mokslo ir studijų institucijoms siūlo praktinius seminarus inovacijų diegimui ir dėstytojų pasirengimui gerinti siekiant plačiau skleisti šį požiūrį nacionaliniu lygmeniu. Interneto svetainėje pateikiama mokomosios medžiagos. Platformoje taip pat pristatomi atvejo tyrimai ir liudininkų pasakojimai skirtingiems su inovacijomis susijusių ES aukštojo mokslo ir studijų institucijų įvairiems požiūriams iliustruoti. Bendradarbiaujant su EBPO, atlikta nemažai šalių apžvalgų; jos skelbiamos „HEInnovate“ ir EBPO interneto svetainėse. „HEInnovate“ šalių ataskaitose išdėstyti skirtingų ES valstybių narių požiūriai į inovacijas ir verslumą.

Įgyvendinant pagal „Erasmus+“ finansuojamus projektus, tokius kaip Europos universitetų aljansas ir Inovacijų aljansas, raginama prireikus naudotis „HEInnovate“.

„HEInnovate“ rasite adresu https://heinnovate.eu/en.

Europos jaunimo portalas

Europos jaunimo portale teikiama Europos ir nacionalinio lygmens informacija ir siūloma Europoje gyvenantiems, besimokantiems ir dirbantiems jaunuoliams patrauklių galimybių. Taip pat skatinamas jaunimo dalyvavimas demokratiniame Europos gyvenime visų pirma per ES jaunimo dialogo ir kitas iniciatyvas, siekiant didinti jaunimo įtaką politikos formavimui. Europos jaunimo portale taip pat teikiama kitiems jaunimo srityje dirbantiems suinteresuotiesiems subjektams skirta informacija 28 kalbomis. Ją galima rasti adresu https://europa.eu/youth/EU_lt.

Europos studento pažymėjimo iniciatyva

Europos studento pažymėjimo iniciatyva siekiama, kad būtų paprasčiau dalyvauti mobilumo veikloje mokymosi ir mokymo tikslais, todėl skaitmenizuojami visi pagrindiniai studentų mobilumo organizavimo elementai pradedant informacijos teikimu iki baigiant paraiškų teikimu bei pagalba įsikuriant priimančiojoje bendruomenėje užsienyje. Pagal šią iniciatyvą aukštojo mokslo ir studijų institucijos ir studentai dabar gali naudotis „Erasmus+“ mobiliąja programėle ir „Erasmus“ be popierinių dokumentų tinklu („Erasmus without Paper Network“), kurie ateityje bus tobulinami, siekiant naudotojams suteikti naujų paslaugų ir funkcijų.

Naudodamiesi „Erasmus+“ mobiliąja programėle studentai gali vienoje vietoje internetu gauti visą reikiamą informaciją iki mainų laikotarpio užsienyje pradžios, jo metu ir jam pasibaigus. „Erasmus+“ mobiliojoje programėlėje informacijos apie dalyvavimą Programoje gali rasti ir kitų sektorių besimokantys asmenys. Programėlę galima parsisiųsti iš „App Store“ ar „Google Play“. Daugiau informacijos: erasmusapp.eu.

„Erasmus“ be popierinių dokumentų tinkle aukštojo mokslo ir studijų institucijos, prisijungusios prie centrinio ryšių kanalo, gali sklandžiai, saugiai ir paprastai keistis studentų mobilumo duomenimis, ir tai prisideda prie visiškai skaitmenizuoto mobilumo valdymo, įskaitant elektronines mokymosi sutartis ir skaitmeninius tarpinstitucinius susitarimus. Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, norinčios prisijungti prie „Erasmus“ be popierinių dokumentų tinklo, informacijos apie prisijungimą, taip pat naudingų gairių ir mokomosios medžiagos gali gauti šio tinklo kompetencijos centre: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu

Žinių ir ekspertų tinklai

Tinklas „Eurydice“

Tinkle „Eurydice“ daugiausia dėmesio skiriama visų lygmenų švietimo struktūrai ir organizavimui Europoje ir siekiama padėti užtikrinti geresnį Europos sistemų tarpusavio supratimą. Asmenims, atsakingiems už Europos švietimo sistemas ir politiką, šis tinklas teikia visą Europą apimančią lyginamąją analizę ir konkrečią šalių informaciją, susijusią su švietimo ir jaunimo sritimis, kuri turėtų jiems padėti priimti sprendimus.

„Eurydice“ – gausios informacijos šaltinis, apimantis išsamius nacionalinių švietimo sistemų aprašymus ir apžvalgas (Nacionalinės švietimo sistemos ir politika), lyginamąsias temines ataskaitas konkrečiomis Bendrijai aktualiomis temomis (Teminės ataskaitos), rodiklius ir statistinius duomenis (Pagrindiniai duomenų rinkiniai), taip pat su švietimu susijusių faktų ir skaičių rinkinį, apimantį, pavyzdžiui, nacionalines švietimo struktūras, mokyklų mokslo metų kalendorius, mokytojų atlyginimų ir privalomo mokymo laiko įvairiose šalyse ir įvairiais švietimo lygmenimis palyginimą (Faktai ir skaičiai).

Tinklą sudaro centrinis koordinavimo padalinys vykdomojoje įstaigoje ir nacionaliniai padaliniai ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse, taip pat – Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Juodkalnijoje.

Daugiau informacijos – vykdomosios įstaigos svetainėje: https://eacea.ec.europa.eu/homepage.

Jaunimo nacionalinių korespondentų tinklo vikis

Pagal ES jaunimo strategiją ir siekiant pagerinti jaunimo klausymų išmanymą Europoje teikiama finansinė parama nacionalinėms struktūroms, padedančioms kurti jaunimo vikį („Youth Wiki“) – interaktyviąją priemonę, kuri naudojama teikiant nuoseklią, atnaujinamą ir patogią naudoti informaciją apie jaunimo padėtį Europoje ir nacionalinę jaunimo politiką.

Finansinė parama teikiama nacionalinių institucijų paskirtoms ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių įstaigoms, kad jos galėtų imtis veiksmų ir parengti informaciją apie šalį, palyginamuosius šalies aprašymus ir rodiklius, padėsiančius abiem pusėms geriau suprasti Europos jaunimo sistemas ir šios srities politiką.

Aukštojo mokslo reformos ekspertų (HERE) tinklas

Nacionalinės aukštojo mokslo reformos ekspertų grupės atitinkamose Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse (kaip antai Vakarų Balkanuose, rytinėse ir pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse, Rusijoje ir Vidurinėje Azijoje), siekdamos skatinti aukštojo mokslo reformas ir pažangą, dalijasi žiniomis su vietos valdžios institucijoms ir suinteresuotaisiais subjektais. Jos padeda plėtoti atitinkamos šalies aukštojo mokslo politiką. HERE tinklo veikla grindžiama kolegiškais tarpusavio ryšiais. Kiekvieną nacionalinę grupę sudaro 5–15 narių. HERE tinklo nariai yra aukštojo mokslo ekspertai (rektoriai, prorektoriai, dekanai, patirties turintys mokslininkai, tarptautinių ryšių skyrių darbuotojai, studentai ir t. t.).

HERE tinklo misija yra remti:

 • atitinkamos šalies politikos formavimą, remiant aukštojo mokslo srities modernizavimą, reformų procesus ir strategijas, glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamomis vietos valdžios institucijomis;
 • aukštojo mokslo srities politinį dialogą su ES;
 • mokymo ir orientavimo veiklą, skirtą vietos suinteresuotiesiems subjektams, visų pirma aukštojo mokslo ir studijų institucijoms ir jų darbuotojams;
 • „Erasmus+“ projektus (visų pirma tuos, kuriais siekiama gebėjimų stiprinimo), skleidžiant jų rezultatus ir pasiekimus, visų pirma gerąją patirtį ir novatoriškas iniciatyvas, ir naudojant juos mokymo tikslais.

Nacionalinės grupės ES profesinio mokymo priemonių įgyvendinimui užtikrinti

Nacionalinių profesinio mokymo ekspertų grupių tikslas – kaupti žinias ir skatinti taikyti ES profesinio mokymo priemones ir principus pagal programą „Erasmus+“ ES finansuojamuose projektuose. Susijusios ES profesinio mokymo priemonės nustatytos atitinkamuose ES profesinio mokymo politikos dokumentuose, tokiuose kaip Kokybiška ir veiksminga pameistrystės europinė sistema ir Tarybos rekomendacija dėl profesinio mokymo (pavyzdžiui, EQAVET sistema, ES pagrindiniai profiliai, absolventų karjeros stebėjimas ir kt.). Visų pirma ekspertai turėtų teikti pagalbą pagal „Erasmus+“ programą ES finansuojamų projektų dotacijų gavėjams, siekiant į projektus integruoti pirmiau minėtas ES profesinio mokymo priemones.

EQAVET nacionalinių kokybės užtikrinimo orientacinių punktų tinklas

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos (EQAVET) nacionalinius kokybės užtikrinimo orientacinius punktus steigia nacionalinės institucijos, o juose susiburia susijusios organizacijos, įskaitant nacionalinio ir regioninio lygmens socialinius partnerius ir visus suinteresuotuosius subjektus, siekiant padėti įgyvendinti Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą, kaip apibrėžta Tarybos rekomendacijoje dėl profesinio rengimo ir mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo2 .

EQAVET nacionaliniai kokybės užtikrinimo orientaciniai punktai siekia 1) imtis konkrečių iniciatyvų EQAVET sistemai įgyvendinti ir plėtoti, 2) informuoti ir suburti įvairius suinteresuotuosius subjektus, kurie padėtų įgyvendinti EQAVET sistemą, 3) padėti vykdyti įsivertinimą, kuris yra papildoma ir veiksminga kokybės užtikrinimo priemonė, 4) teikti atnaujintą nacionalinių ir (arba) regioninių kokybės užtikrinimo susitarimų, sudarytų pagal EQAVET sistemą, aprašymą ir 5) dalyvauti ES lygmeniu vykdomuose tarpusavio vertinimuose dėl kokybės užtikrinimo profesinio mokymo sistemos lygmeniu.

EKS, „Europass“ ir „Euroguidance“ – nacionaliniai centrai

Kiekvienoje šalyje šie trys nacionalinių centrų tinklai veikia per vieną subjektą –

Europos kvalifikacijų sandaros nacionalinį koordinavimo punktą (EKS NKP).

EKS NKP, kuriuos skiria nacionalinės institucijos, padeda joms:

 • kurti, įgyvendinti ir peržiūrėti nacionalines kvalifikacijų sandaras ir susieti jas su Europos kvalifikacijų sandara (EKS);
 • peržiūrėti ir prireikus naujinti nacionalinių kvalifikacijų sandarų lygmenų ar sistemų sąsajas su EKS lygmenimis.

EKS NKP priartina EKS prie žmonių ir organizacijų:

 • padėdami įtraukti tinkamus EKS lygmenis į pažymėjimus, diplomus, jų priedus ir kitus kvalifikacijų dokumentus bei į kvalifikacijų duomenų bazes;
 • kurdami kvalifikacijų registrus ar duomenų bazes, į kurias įtraukiamos nacionalinių kvalifikacijų sandaros kvalifikacijos, ir jas skelbdami „Europass“ portale.

Daugiau informacijos: https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf

Nacionaliniai „Europass“ centrai

Pagrindinis „Europass“ bruožas – internetinė platforma, kurioje asmenims ir organizacijoms teikiamos interaktyvios priemonės ir informacija apie mokymosi galimybes, kvalifikacijų sandaras ir kvalifikacijas, gairės, žinios apie įgūdžius, įsivertinimo priemonės ir su įgūdžiais bei kvalifikacijomis susiję dokumentai, taip pat mokymosi ir užimtumo galimybių tarpusavio ryšys. Tam užtikrinti nacionalinių institucijų paskirtos įstaigos turi įdėti daug pastangų. Šios pastangos visų pirma apima:

 • nacionalinės informacijos skelbimą ES platformoje, užtikrinant tarpusavio ryšį tarp ES platformos ir nacionalinių duomenų šaltinių, susijusių su mokymosi galimybėmis ir nacionalinėmis kvalifikacijų duomenų bazėmis ar registrais;
 • ES platformoje siūlomų paslaugų propagavimą;
 • bendradarbiavimą su atitinkamais nacionalinio lygmens suinteresuotaisiais subjektais.

Tinklas „euroguidance“

„Euroguidance“ yra Europos nacionalinių išteklių ir informacijos centrų tinklas, kurį skiria nacionalinės institucijos. Visi „Euroguidance“ centrai siekia šių bendrų tikslų:

 • bendradarbiauti ir teikti paramą Sąjungos lygmeniu siekiant sustiprinti orientavimo politiką, sistemas ir praktiką Sąjungoje (profesinio orientavimo visą gyvenimą europinio aspekto plėtotė);
 • remti profesinio orientavimo specialistų kompetencijos didinimą; 
 • teikti kokybišką informaciją apie profesinį orientavimą visą gyvenimą;
 • skatinti Europos galimybes, susijusias su mobilumu mokymosi tikslais ir karjeros valdymu (per „Europass“ portalą).

Pagrindinę „Euroguidance“ tikslinę grupę sudaro švietimo ir užimtumo sektorių orientavimo veiklos specialistai ir politikos formuotojai.

Daugiau informacijos: https://euroguidance.eu.