Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2023.

Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Hvem implementerer Erasmus+?

Europa-kommissionen

Kommissionen er endeligt ansvarlig for driften af Erasmus+. Kommissionen forvalter budgettet og fastlægger løbende prioriteter, mål og kriterier for programmet. Derudover styrer og overvåger Kommissionen den generelle implementering, opfølgning og evaluering af programmet på europæisk niveau. Kommissionen bærer også det overordnede ansvar for tilsynet med og koordineringen af de strukturer, der er ansvarlige for at implementere programmet på nationalt niveau.

På europæisk plan er Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) under Kommissionen ansvarligt for implementeringen af de centrale tiltag under Erasmus+-programmet. Ud over oplysningerne i denne guide offentliggøres de relevante udbudsdokumenter og ansøgningsskemaer vedrørende de tiltag, der er omfattet af denne guide, og som forvaltes af forvaltningsorganet, på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Forvaltningsorganet er ansvarligt for forvaltningen af disse projekter i hele deres livscyklus, fra fremme af programmet over behandling af tilskudsansøgningerne og overvågning af projekter på stedet til formidling af projekterne og programresultaterne. Det er endvidere ansvarligt for specifikke indkaldelser af forslag vedrørende visse af programmets tiltag, der ikke er omfattet af denne guide.

Kommissionen er desuden, navnlig via forvaltningsorganet, ansvarlig for at:

 • gennemføre undersøgelser inden for de områder, der modtager tilskud fra programmet
 • gennemføre forskning og evidensbaserede aktiviteter via Eurydice-netværket
 • øge programmets synlighed og systemiske effekt gennem formidling og udnyttelse af programmets resultater
 • varetage kontraktforvaltning og finansiering af organer og netværk, der modtager tilskud fra Erasmus+, og
 • forvalte udbud vedrørende levering af tjenesteydelser som led i programmet.

De nationale agenturer

Erasmus+-programmet gennemføres primært ved indirekte forvaltning, dvs. at Kommissionen overdrager budgetgennemførelsen til de nationale agenturer. Formålet med denne tilgang er at bringe Erasmus+ så tæt som muligt på programmets modtagere og sikre, at det er tilpasset til de forskelligartede nationale uddannelses- og ungdomssystemer. Til dette formål har hver EU-medlemsstat eller hvert tredjeland, der er associeret med programmet, udpeget et eller flere nationale agenturer (kontaktoplysninger findes på: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_da). Disse nationale agenturer fremmer og gennemfører programmet på nationalt niveau og fungerer som forbindelsesled mellem Kommissionen og de deltagende organisationer på lokalt, regionalt og national niveau. Det er deres opgave at:  

 • stille relevante oplysninger til rådighed om Erasmus+
 • gennemføre en retfærdig og gennemsigtig udvælgelsesproces i forbindelse med ansøgninger om finansiering af projekter i deres land
 • overvåge og evaluere implementeringen af programmet i deres land
 • hjælpe projektansøgere og deltagende organisationer i hele projektets livscyklus
 • samarbejde effektivt med netværket af nationale agenturer og Kommissionen
 • fremme og sikre programmets synlighed
 • fremme formidling og udnyttelse af programresultaterne på lokalt og nationalt niveau.

Desuden spiller de nationale agenturer en vigtig rolle som mellemliggende strukturer i den kvalitative udvikling og gennemførelse af Erasmus+-programmet ved at:

 • gennemføre aktiviteter som f.eks. uddannelses- og samarbejdsaktiviteter og netværksaktiviteter — ud over opgaverne med forvaltning af projekterne i hele deres livscyklus — som bidrager til den bedst mulige implementering af programmet og/eller fører til udvikling af politikker på de områder, der modtager tilskud fra programmet
 • være imødekomne over for førstegangsdeltagere, mindre erfarne organisationer og målgrupper med færre muligheder med henblik på at fjerne barriererne for deres fulde deltagelse i programmet
 • indgå i samarbejde med eksterne organer og nationale myndigheder for at øge effekten af programmet inden for deres indsatsområder, i deres land og i EU.

Formålet med denne støtte fra de nationale agenturers side er at hjælpe programmets brugere gennem alle faser, fra den første kontakt med programmet over ansøgningsprocessen og til gennemførelsen af projektet og den endelige evaluering. Dette princip er ikke i strid med princippet om retfærdige og gennemskuelige udvælgelsesprocedurer. Det tager derimod udgangspunkt i tanken om, at det for at sikre lige muligheder for alle er nødvendigt at hjælpe visse målgrupper for programmet mere end andre via rådgivning, vejledning, overvågning og coaching, der er tilpasset deres behov.

De relevante indkaldelser, som dækker de tiltag, der forvaltes af nationale Erasmus+-agenturer, offentliggøres på Erasmus+-webstedet1  og på de nationale agenturers websteder.

Hvilke andre organer er involveret i gennemførelsen af programmet?

Ud over de ovenfor nævnte organer bidrager følgende ressourcecentre og informationskontorer, platforme samt viden- og ekspertnetværk med supplerende ekspertise til gennemførelsen af Erasmus+-programmet:

Ressourcecentre og informationskontorer

Salto-ressourcecentre

Formålet med SALTO-ressourcecentrene er at bidrage til at forbedre kvaliteten og virkningen af Erasmus+-programmet på systemisk niveau ved at stille ekspertise, ressourcer, oplysninger og uddannelsesaktiviteter inden for bestemte områder til rådighed for nationale agenturer og andre aktører, der er involveret i uddannelse og ungdomsarbejde. Disse aktiviteter omfatter bl.a. tilrettelæggelse af uddannelseskurser, seminarworkshops, studiebesøg, fora og aktiviteter til opbygning af samarbejde og partnerskaber om prioriterede emner under Erasmus+.

Uddannelse

Inden for uddannelsesområdet kan SALTO-centre:

 • tilbyde en platform til europæiske uddannelsesaktiviteter
 • give interessenterne mulighed for bl.a. at udvikle deres organisationers kapacitet til fuldt ud at udnytte mulighederne under Erasmus+, dele bedste praksis på tværs af europæiske lande, finde partnere eller øge deres projekters indvirkning på europæisk plan.

Ungdom

På ungdomsområdet har SALTO-YOUTH-centrene fokus på at forbedre kvaliteten og virkningen af EU's ungdomsprogrammer (Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps) og støtte udviklingen af europæisk ungdomsarbejde. Dette indebærer:

 • fremme af anerkendelse af ikkeformel og uformel læring i hele Europa
 • udvikling og dokumentation af arbejdsmetoder og redskaber på uddannelses- og ungdomsområdet
 • forbedring af kvaliteten af ungdomsprojekter gennem kurser, værktøjer og praktiske publikationer og vejledninger
 • aktiv fremme af inklusive tilgange inden for ungdomsarbejdet i Europa
 • sikring af et overblik over de europæiske læringsaktiviteter, der er tilgængelige for ungdomsarbejdere via European Training Calendar (den europæiske læringskalender) udarbejdelse af en database over trænere og ressourcepersoner inden for ungdomsarbejde 
 • koordinering af gennemførelsen af Youthpass, instrumentet til støtte for validering af resultater af ikkeformel og uformel læring i forbindelse med mobilitetsprojekter for unge og ungdomsarbejde.

SALTO-centrene på ungdomsområdet har et tematisk fokus (deltagelse og information, inklusion og mangfoldighed, uddannelse og samarbejde) eller et geografisk fokus (lande i Det Østlige Partnerskab og Rusland, lande i det sydlige Middelhavsområde og Vestbalkan).

Flere oplysninger findes på: www.salto-et.net og www.salto-youth.net.

Otlas — værktøjet til søgning efter partnere på ungdomsområdet

Et af de redskaber, der er udviklet og hostet af SALTO-ressourcecentrene, er Otlas, et centralt onlineværktøj til søgning efter partnere på ungdomsområdet. Organisationer kan registrere deres kontaktoplysninger og interesseområder i Otlas og oprette opslag, hvori der eftersøges partnere til projektidéer.

Flere oplysninger findes på: www.salto-youth.net/otlas eller https://www.otlas.eu/.

Nationale Erasmus+-kontorer

I de enkelte tredjelande, der ikke er associeret med programmet (lande i det vestlige Balkan, lande i det østlige og sydlige Middelhavsområde, Rusland og Centralasien), bistår de nationale Erasmus+-kontorer Kommissionen, forvaltningsorganet og de lokale myndigheder i gennemførelsen af Erasmus+-programmet. De er kontaktpunkterne i de pågældende lande for de interessenter, der er involveret i Erasmus+-programmet inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, skoleuddannelse, voksenuddannelse, ungdom og idræt. De bidrager til at øge kendskabet til samt synligheden, relevansen, effektiviteten og effekten af den internationale dimension inden for Erasmus+.

De nationale Erasmus+-kontorer er ansvarlige for at:

 • oplyse om Erasmus+-aktiviteter, der er åbne for deltagelse for deres lande (herunder inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, hvor det er relevant)
 • rådgive og yde bistand til potentielle ansøgere
 • koordinere det lokale team af eksperter i reformer af de videregående uddannelser
 • bidrage til undersøgelser og arrangementer
 • bidrage til dialog om politikker
 • opretholde kontakten med de lokale myndigheder og EU-delegationerne
 • følge den politiske udvikling inden for ovennævnte områder i deres land.

Nationale kontaktpunkter

I de enkelte tredjelande, der ikke er associeret med programmet (Latinamerika og Caribien, Afrika syd for Sahara, Mellemøsten, Afghanistan, Asien og Stillehavsområdet), støtter netværket af nationale kontaktpunkter Kommissionen, forvaltningsorganet og de lokale myndigheder med vejledning, praktiske oplysninger og bistand vedrørende alle aspekter af deltagelsen i Erasmus+ inden for videregående uddannelse, ungdom, erhvervsuddannelse og idræt. De fungerer som kontaktpunkter for interessenterne i deres land i bidrager til at øge kendskabet til samt synligheden, relevansen, effektiviteten og effekten af den internationale dimension af Erasmus+.

Nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse (NARIC)

NARIC-netværket stiller oplysninger til rådighed om anerkendelse af eksamensbeviser og studieophold i andre europæiske lande og giver rådgivning om udenlandske eksamensbeviser i det land, hvor det nationale informationscenter vedrørende akademisk anerkendelse er etableret. NARIC-netværket tilbyder kompetent rådgivning til alle, der rejser til udlandet med henblik på arbejde eller videreuddannelse, men også til uddannelsesinstitutioner, studerende, vejledere, forældre, undervisere og potentielle arbejdsgivere.

Kommissionen støtter NARIC-netværkets aktiviteter gennem udveksling af oplysninger og erfaringer mellem landene, kortlægning af god praksis, sammenlignende analyser af systemer og politikker på området og drøftelse og analyse af anliggender af fælles uddannelsespolitisk interesse.

Flere oplysninger findes på: https://www.enic-naric.net/.

Eurodesk-netværket

Eurodesk-netværket informerer unge og personer, der arbejder med unge, om europæiske muligheder på uddannelses- og ungdomsområdet og om unges deltagelse i europæiske aktiviteter.

Eurodesk-netværket, som koordineres på europæisk plan af Eurodesk-kontoret i Bruxelles, er til stede i alle EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, og besvarer forespørgsler og informerer om finansiering, arrangementer og publikationer. Det bidrager desuden til fremme af Den Europæiske Ungdomsportal.

Den Europæiske Ungdomsportal indeholder europæiske og nationale oplysninger samt information om muligheder af interesse for unge, der bor, studerer og arbejder i Europa. Det indeholder oplysninger på 28 sprog.

Den Europæiske Ungdomsportal findes på: http://europa.eu/youth/. Flere oplysninger om Eurodesk findes på: https://www.eurodesk.eu.

Platforme og værktøjer

Erasmus+-platformen til projektresultater

Erasmus+-platformen til projektresultater giver adgang til oplysninger og resultater vedrørende alle projekter, der finansieres under Erasmus+-programmet. Organisationer kan hente inspiration i de mange oplysninger om projekter og udnytte resultaterne og erfaringerne fra gennemførelsen af Erasmus+. 

Der kan søges efter projekter med søgeord, nøgletiltag, år, land, emne, type resultater osv. Søgninger kan gemmes og opdateres løbende efter de seneste projekter efter foruddefinerede kriterier. Projekter vedrørende god praksis — som er kortlagt med hensyn til politisk relevans, virkning og formidlingspotentiale — er fremhævet.

Erasmus+-platformen til projektresultater kan tilgås her: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.

School education gateway (seg)

School Education Gateway er Europas onlineplatform for skoleuddannelse, som findes på 23 EU-sprog. Da det er et offentligt websted, kan alle få adgang til det på internettet (dvs. også brugere fra lande uden for EU). Den primære målgruppe er de mange interessenter inden for de europæiske skoleuddannelsessystemer: lærere og skoleledere, undervisere på erhvervsuddannelser, personale inden for førskoleundervisning og børnepasning, specialundervisere, repræsentanter fra interesseorganisationer, forskere, lokale og regionale myndigheder, inspektorater og andre centrale myndigheder samt undervisningsministerier. Denne brede rækkevidde har til formål at forbedre sammenhængen mellem politik og praksis inden for europæisk skoleuddannelse, støtte skoleuddannelse og faglig udvikling og give brugerne netværks- og samarbejdsværktøjer, som kan understøtte deres projekter og mobilitetsmuligheder.

SEG tilbyder et varieret udvalg af indhold: eksempler på god praksis fra europæiske projekter, månedlige artikler fra og videointerviews med eksperter inden for europæisk skoleuddannelse, onlinekurser, som lærere og andre interessenter kan bruge til at udvikle deres praksis, ressourcer, som f.eks. publikationer, undervisningsmaterialer og tutorials, oplysninger om nyheder og arrangementer om skoleuddannelse samt særlige tematiske områder, f.eks. om inklusion (med en særlig europæisk værktøjskasse for skoler) og nøglekompetencer. Lærere og andet personale kan bruge søgeværktøjerne til at finde uddannelses- og mobilitetsmuligheder med henblik på faglig udvikling (kurser på stedet, skyggepraktik, undervisningsopgaver osv.), som kan finansieres under Erasmus+-nøgletiltag 1, og egnede partnere til projekter under nøgletiltag 2 (eller andre projekter, som ikke er Erasmus+-projekter).

Adgang til alle Erasmus+-værktøjer og relevante oplysninger findes på: https://schooleducationgateway.eu.

Etwinning

eTwinning er et fællesskab af lærere og andre medarbejdere fra børnehaveklasse- til gymnasielærere, som hostes på en sikker platform, der kun er tilgængelig for medarbejdere, som er godkendt af de nationale støtteenheder. Deltagerne kan involvere sig i mange aktiviteter: gennemføre projekter med andre skoler og klasser, deltage i drøftelser og udvikle faglige netværk med kolleger, deltage i forskellige muligheder for faglig udvikling (online og face-to-face). eTwinning finansieres under nøgletiltag 2 i Erasmus+-programmet.

Undervisere og skoler, der deltager i eTwinning, modtager tilskud fra deres nationale støtteenheder (National Support Services — NSO). Der er tale om organisationer, der udpeges af de kompetente nationale myndigheder. De yder bistand til skoler i forbindelse med registreringsprocessen og søgningen efter partnere og projektaktiviteter, udbreder kendskabet til programmet, uddeler priser og kvalitetsmærker og tilrettelægger faglige udviklingsaktiviteter for undervisere.

De nationale støtteenheder koordineres af en central støtteenhed (Central Support Service — CSS), der også er ansvarlig for udviklingen af eTwinning-platformen og tilrettelæggelsen af faglige udviklingsaktiviteter for undervisere på europæisk niveau. eTwinning-platformen vil blive slået sammen med School Education Gateway i begyndelsen af 2022 for at give mere direkte adgang til oplysninger og værktøjer.

Listen over alle enhederne og flere oplysninger om dem findes på: https://www.etwinning.net/en/pub/community/countries.cfm.

Epale

Den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa — kaldet EPALE — er et nyt initiativ fra Kommissionen, som modtager tilskud under Erasmus+-programmet. Den er åben for undervisere inden for voksenuddannelse: undervisere, kursusledere og frivillige samt politiske beslutningstagere, forskere, journalister, akademikere og andre, som er involveret i voksenuddannelse.

Webstedet tilbyder ajourførte nyheder om tiltag på området og interaktive netværk, som gør det muligt for brugere at kommunikere med andre i hele Europa, deltage i debatter og udveksle bedste praksis. Nogle af de værktøjer og det indhold, som EPALE tilbyder, omfatter instrumenter, som er særligt interessante for (potentielle) Erasmus+-tilskudsmodtagere. Dette omfatter bl.a.:

 • en kalender med kurser og arrangementer
 • et værktøj til partnersøgning, som kan bruges til at finde partnere til forberedelse af EU-støttede projekter eller finde muligheder for skyggejob
 • et kursuskatalog, hvor besøgende kan finde et bredt udvalg af online- og offlinekurser
 • praksisfællesskaber, som er endnu en mulighed for at samarbejde med andre mennesker og organisationer med samme interesser
 • samarbejdsfora, hvor projektpartnere kan arbejde og udvikle deres projekt i et sikkert miljø
 • Erasmus+Space, et sikkert værktøj, som navnlig koordinatorer af projekter under Erasmus+-nøgletiltag 1 og -nøgletiltag 2 og deres partnere kan bruge til at gennemføre blandede mobilitets- og samarbejdsprojekter i praksis og til projektstyring og -formidling
 • et ressourcecenter, hvor projektdeltagere kan få adgang til nyttige referencematerialer og/eller få vist artikler, undervisningsmaterialer, rapporter, manualer og andet materiale, som er udarbejdet af deres projekt eller organisation, og som således udgør en yderligere formidlingsmulighed
 • en blog, hvor projektdeltagere kan dele deres erfaringer eller uploade videoer for at præsentere deres resultater på en uformel og dynamisk måde.

Projekter, der modtager EU-støtte, bør dele oplysninger om deres aktiviteter og resultater på platformen via blogindlæg, nyheder, arrangementer og andre typer aktiviteter.

EPALE implementeres af en central støtteenhed og et netværk af nationale støtteenheder i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, som er ansvarlige for at identificere interessant information og tilskynde interessenter til at bruge og bidrage til platformen. EPALE findes på: https://epale.ec.europa.eu/.

Selfie

SELFIE ("Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies") er et gratis flersproget og webbaseret selvrefleksionsværktøj, som har til formål at hjælpe almene og erhvervsfaglige skoler med at udvikle deres digitale kapacitet.

SELFIE for Schools indsamler anonymt elevers/studerendes, læreres og skolelederes synspunkter om, hvordan teknologi bruges på deres skole. Dette gøres via korte udsagn og spørgsmål og en enkel skala med svar fra 1-5. Ud fra disse input genererer værktøjet en rapport — et øjebliksbillede ("SELFIE") af skolens styrker og svagheder i forbindelse med dens brug af teknologi. SELFIE er tilgængeligt for alle grundskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser i og uden for Europa og findes på mere end 30 sprog. Det kan bruges af alle skoler — ikke kun dem med infrastruktur, udstyr og brug af teknologi på et fremskredet niveau.

Under covid-19-pandemien er der sket et massivt skift i retning af digitale teknologier til distancearbejde og fjernlæring, herunder til erhvervsuddannelse. Krisen har også vist, at det er problematisk at opretholde den del af erhvervsuddannelserne, der består af arbejdsbaseret læring i virksomheder. Derfor er det så meget desto vigtigere, at dialogen mellem undervisere på erhvervsuddannelser og undervisere i virksomheder effektiviseres via digitale midler.

Som led i handlingsplanen for digital uddannelse er det nyt værktøj for undervisere under udvikling. Dette værktøj ("SELFIE for Teachers"), som vil være tilgængeligt på alle officielle EU-sprog fra efteråret 2021, vil give underviserne muligt for selv at vurdere deres digitale kompetencer og få øjeblikkelig feedback om deres styrker og svagheder, og hvad de kan videreudvikle. Grupper af undervisere kan også samarbejde om at bruge værktøjet og udvikle en uddannelsesplan.

I begyndelsen af 2020 konkluderede en gennemførlighedsundersøgelse om tilpasning af SELFIE-værktøjet til arbejdsbaseret læring inden for erhvervsuddannelse (SELFIE for WBL), at der er behov for et SELFIE til arbejdsbaseret læring for at bringe erhvervsuddannelsesinstitutionerne og virksomhederne tættere på hinanden, så de sammen kan drøfte, hvordan de bedst integrerer digital teknologi i den tilbudte undervisning. SELFIE for WBL både samler de tre perspektiver fra skoleledere, undervisere på erhvervsuddannelser og lærende og tilføjer et fjerde perspektiv, nemlig undervisere i virksomheder. I efteråret 2020 gennemførte ni lande vellykkede pilotprojekter om udvidelse af SELFIE til arbejdsbaseret læring, herunder lærepladser, som involverede mange interessenter. SELFIE for WBL forventes at være klar til fuld udrulning inden midten af 2021.

SELFIE er blevet udviklet af Det Fælles Forskningscenter og Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur (GD EAC). Flere oplysninger om SELFIE kan findes på: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_da.  

Heinnovate

Den vejledende ramme HEInnovate giver videregående uddannelsesinstitutioner i EU og andre lande mulighed for at undersøge deres innovations- og iværksætterkapacitet gennem selvrefleksion inden for en eller flere af de otte tilgængelige dimensioner, som er:

 • ledelse og forvaltning
 • organisationsmæssig kapacitet: finansiering, mennesker og incitamenter
 • iværksætterorienteret undervisning og læring
 • forberedelse af og støtte til iværksættere
 • digital omstilling og kapacitet
 • udveksling af viden og samarbejde
 • den internationaliserede institution
 • måling af virkning.

HEInnovate er også et praksisfællesskab, og dets eksperter afholder workshops for videregående uddannelsesinstitutioner, der ønsker at forbedre deres innovationsresultater, og "train the trainers"-arrangementer for at formidle tilgangen mere bredt på nationalt plan. Undervisningsmaterialet findes på webstedet. På platformen findes der også casestudier og brugerhistorier, som illustrerer eksempler på forskellige innovationstilgange på videregående uddannelsesinstitutioner i EU. Der er foretaget en række landegennemgange i samarbejde med OECD, som findes på HEInnovates og OECD's websteder. HEInnovate-landerapporterne viser innovations- og iværksættertilgange i forskellige EU-medlemsstater.

Erasmus+ finansierede projekter, f.eks. European University-alliancer og innovationsalliancer, opfordres til at anvende HEInnovate i forbindelse med deres projekter, når det er relevant.

HEInnovate findes på: https://heinnovate.eu/en.

Den europæiske ungdomsportal

Den Europæiske Ungdomsportal indeholder europæiske og nationale oplysninger samt information om muligheder af interesse for unge, der bor, studerer og arbejder i Europa. Den tilskynder også unge til at deltage i det demokratiske liv i Europa, herunder via ungdomsdialogen i EU, og andre initiativer, der har til formål at få unge til at påvirke politikudformningen. Andre interessenter på ungdomsområdet kan også finde oplysninger på Den Europæiske Ungdomsportal, som findes på 28 sprog på adressen: https://europa.eu/youth/EU_da.

Initiativet med et europæisk studiekort

Initiativet med et europæisk studiekort har til formål at forenkle lærings- og uddannelsesmobiliteten ved at digitalisere alle de vigtigste komponenter, der er nødvendige for at kunne tilrettelægge de studerendes mobilitet, lige fra levering af oplysninger til ansøgningsprocedurer og bosættelse i værtssamfundet, mens de er i udlandet. I forbindelse med dette initiativ findes Erasmus+-mobilappen og Erasmus Without Paper Network (EWP Network) nu til videregående uddannelsesinstitutioner og studerende og vil blive yderligere forbedret med nye tjenester og funktioner til brugerne.

Erasmus+-mobilappen giver de studerende et enkelt online-adgangspunkt til alle de oplysninger og tjenester, de har brug for før, under og efter deres udveksling i udlandet. Erasmus+-mobilappen indeholder også oplysninger om deltagelse i programmet for lærende i andre sektorer. Appen kan downloades fra App Store og Google Play. Flere oplysninger kan findes på: erasmusapp.eu.

Med Erasmus Without Paper Network kan videregående uddannelsesinstitutioner få adgang til en central kommunikationskanal, hvor de nemt kan udveksle data om studentermobilitet på en sikker og strømlinet måde, som understøtter fuldt ud digitaliseret forvaltning af mobilitet, herunder online-uddannelsesaftaler og digitale interinstitutionelle aftaler. Videregående uddannelsesinstitutioner, som ønsker at tilslutte sig Erasmus Without Paper Network, kan finde oplysninger om, hvordan de tilslutter sig, samt retningslinjer og vejledninger ved at besøge kompetencecentret for Erasmus Without Paper: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu

Viden- og ekspertnetværk

Eurydice-netværket

Eurydice-netværket fokuserer primært på den måde, hvorpå uddannelse i Europa er struktureret og tilrettelagt på alle niveauer, og har til formål at bidrage til større gensidig forståelse af uddannelsessystemerne i Europa. Netværket stiller sammenlignende analyser på europæisk niveau og landespecifikke oplysninger om uddannelse og unge til rådighed for de aktører, der er ansvarlige for uddannelsessystemer og -politikker i Europa, og hjælper dem dermed i deres beslutningstagning.

Eurydice-netværket producerer omfattende informationskilder, herunder detaljerede beskrivelser og oversigter over de nationale uddannelsessystemer (nationale uddannelsessystemer og -politikker), sammenlignende tematiske rapporter om specifikke emner af fællesskabsinteresse (tematiske rapporter), indikatorer og statistikker (nøgledataserier) og en række fakta og tal vedrørende uddannelse, f.eks. om nationale uddannelsessystemer, skolekalendere og sammenligninger af underviseres løn og obligatoriske undervisningstimer i de forskellige lande og på forskellige uddannelsesniveauer (fakta og tal).

Netværket består af en central koordinationsenhed i forvaltningsorganet og nationale enheder med base i samtlige EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, samt Albanien, Bosnien-Herzegovina og Montenegro. 

Yderligere oplysninger findes på forvaltningsorganets websted: https://eacea.ec.europa.eu/homepage.

Youth Wiki National Correspondents-netværket

I overensstemmelse med EU's ungdomsstrategi og målet om at opnå bedre viden om ungdomsspørgsmål i Europa ydes der finansiel støtte til nationale strukturer, som bidrager til Youth Wiki, et interaktivt værktøj, som giver oplysninger om unge europæeres situation og om nationale ungdomspolitikker på en sammenhængende, ajourført og anvendelig måde.

Der ydes finansiel støtte til organer, som er udpeget af de nationale myndigheder i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, til tiltag, der gennemføres af disse organer med henblik på at udarbejde landespecifikke oplysninger, sammenlignelige landebeskrivelser og indikatorer, som bidrager til en bedre gensidig forståelse af ungdomssystemerne og -politikkerne i Europa.

Netværk af eksperter i reform af de videregående uddannelser

De nationale team af eksperter i reformer af de videregående uddannelser i de enkelte tredjelande, der ikke er associeret med programmet (lande i det vestlige Balkan, lande i det østlige og sydlige Middelhavsområde, Rusland og Centralasien), fungerer som ekspertisepuljer for de lokale myndigheder og interessenter i deres bestræbelser på at fremme reformer og sikre fremskridt inden for videregående uddannelse. De deltager i udviklingen af politikker for de videregående uddannelser i deres respektive lande. Netværkets aktiviteter er baseret på "peer to peer"-kontakter. De enkelte nationale team består af 5-15 medlemmer. Der er tale om eksperter inden for videregående uddannelse (rektorer, vicerektorer, dekaner, ledende akademikere, medarbejdere inden for internationale relationer, studerende osv.).

Eksperternes opgaver omfatter støtte til:

 • udvikling af politikker i deres respektive lande ved at fremme modernisering, reformprocesser og strategier inden for videregående uddannelse i tæt samarbejde med de lokale myndigheder
 • dialog med EU om politikker for videregående uddannelse
 • uddannelses- og rådgivningsaktiviteter rettet mod lokale interessenter, navnlig videregående uddannelsesinstitutioner og deres undervisere/medarbejdere
 • Erasmus+-projekter (navnlig projekter, der gennemføres under tiltaget for kapacitetsopbygning) ved formidling af deres resultater, navnlig god praksis og innovative initiativer, og udnyttelse af disse til uddannelsesformål.

Nationale team til at støtte gennemførelsen af EU's erhvervsuddannelsesværktøjer

Formålet med de nationale team af erhvervsuddannelseseksperter er at skabe en pulje af ekspertise, som kan fremme anvendelsen af EU's erhvervsuddannelsesværktøjer og -principper i EU-finansierede projekter, der støttes af Erasmus+-programmet. Disse erhvervsuddannelsesværktøjer er beskrevet i EU's politikdokumenter om erhvervsuddannelse, f.eks. den europæiske ramme for gode og effektive lærlingeuddannelser og Rådets henstilling om erhvervsuddannelse (f.eks. EQAVET-rammen, EU's kerneprofiler, sporing af færdiguddannede osv.). Eksperterne bør navnlig yde støtte til modtagerne i EU-finansierede projekter, der støttes af Erasmus+-programmet, så de kan implementere ovennævnte erhvervsuddannelsesværktøjer i deres projekter.

Netværket af nationale referencepunkter for EQAVET

De nationale referencepunkter for EQAVET (NRP'er) er etableret af nationale myndigheder og samler de relevante eksisterende instanser, herunder arbejdsmarkedets parter og alle involverede interessenter på nationalt og regionalt niveau, for at bidrage til implementeringen af den europæiske referenceramme for kvalitetssikring for kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne, som den er defineret i Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed2 .

Formålet med EQAVET NRP er 1) at tage konkrete initiativer for at implementere og videreudvikle EQAVET-rammen, 2) at informere og mobilisere en bred vifte af interessenter, som kan bidrage til gennemførelsen af EQAVET-rammen, 3) at støtte selvevaluering som et komplementerende og nyttigt værktøj i forbindelse med kvalitetssikring, 4) at tilvejebringe en opdateret beskrivelse af de nationale/regionale kvalitetssikringsordninger baseret på EQAVET-rammen og 5) at deltage i peerevalueringer på EU-niveau af kvalitetssikring på erhvervsuddannelsessystemniveau.

EQF, Europass og Euroguidance — nationale centre

For hvert land støttes disse tre netværk af nationale centre via én fælles aftale:

Nationale koordinationspunkter for den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF NCP'er)

EQF NCP'erne, som er udpeget af de nationale myndigheder, bidrager til at:

 • udvikle, implementere og revidere nationale kvalifikationsrammer og konvertere dem til den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF)
 • revidere og ajourføre, når det er relevant, konverteringen af niveauerne i de nationale kvalifikationsrammer eller -systemer til EQF-niveauerne.

De nationale kontaktpunkter bringer den europæiske referenceramme for kvalifikationer tættere på enkeltpersoner og organisationer ved at:

 • støtte medtagelsen af de relevante EQF-niveauer på certifikater, eksamensbeviser, tillæg og andre kvalifikationsdokumenter og i databaser over kvalifikationer
 • udvikle kvalifikationsregistre eller -databaser, som indeholder kvalifikationer, der indgår i de national kvalifikationsrammer, og offentliggøre dem på Europass-portalen.

Flere oplysninger findes på: https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf.

Nationale Europass-centre

Det vigtigste element i Europass er en onlineplatform, som giver enkeltpersoner og organisationer adgang til interaktive værktøjer og oplysninger om læringsmuligheder, kvalifikationsrammer og kvalifikationer, vejledning, viden om færdigheder, selvevalueringsværktøjer og dokumentation af færdigheder og kvalifikationer og konnektivitet med lærings- og beskæftigelsesmuligheder.  Dette kræver, at organer, der er udpeget af de nationale myndigheder, yder en betydelig indsats på nationalt plan. Dette omfatter især:

 • at stille nationale oplysninger til rådighed for EU-platformen, herunder at sikre forbindelsen mellem EU-platformen og de nationale datakilder vedrørende læringsmuligheder og nationale kvalifikationsdatabaser eller -registre
 • at fremme brugen af de tjenester, der findes på EU-platformen
 • at samarbejde med alle relevante interessenter på nationalt plan.

Euroguidance-netværket

Euroguidance er et europæisk netværk af nationale ressource- og informationscentre, der er udpeget af nationale myndigheder. Alle Euroguidance-centre har følgende fælles mål:

 • samarbejde og støtte på EU-plan for at styrke politikker, systemer og praksis for vejledning i Unionen (udvikling af den europæiske dimension af livslang vejledning) 
 • støtte udvikling af kompetencer hos vejledere 
 • give kvalitetsoplysninger om livslang vejledning
 • fremme europæiske muligheder for læringsmobilitet og karriereplanlægning (gennem Europass-portalen).

Den største målgruppe for Euroguidance er vejledere og politiske beslutningstagere på både uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

Flere oplysninger findes på: https://euroguidance.eu.