Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Hvem implementerer Erasmus+?

Europa-Kommissionen

Kommissionen er endeligt ansvarlig for driften af Erasmus+. Kommissionen forvalter budgettet og fastlægger løbende prioriteter, mål og kriterier for programmet. Derudover styrer og overvåger Kommissionen den generelle implementering, opfølgning og evaluering af programmet på europæisk niveau. Kommissionen bærer også det overordnede ansvar for tilsynet med og koordineringen af de strukturer, der er ansvarlige for at implementere programmet på nationalt niveau.

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA)

På europæisk plan er Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) under Kommissionen ansvarligt for implementeringen af de centrale tiltag under Erasmus+-programmet. EACEA gennemfører programmet under direkte forvaltning. Ud over oplysningerne i denne guide offentliggøres de relevante udbudsdokumenter og ansøgningsskemaer vedrørende de tiltag, der er omfattet af denne guide, og som forvaltes af forvaltningsorganet, på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Forvaltningsorganet er ansvarligt for forvaltningen af disse projekter i hele deres livscyklus, fra fremme af programmet over evaluering af tilskudsansøgningerne og overvågning af projekter til formidling af projekterne og programresultaterne. Det er endvidere ansvarligt for specifikke indkaldelser af forslag vedrørende visse af programmets tiltag, der ikke er omfattet af denne guide.

Kommissionen er desuden, navnlig via forvaltningsorganet, ansvarlig for at:

 • gennemføre undersøgelser inden for de områder, der modtager tilskud fra programmet
 • gennemføre forskning og evidensbaserede aktiviteter via Eurydice-netværket
 • øge programmets synlighed og systemiske effekt gennem formidling og udnyttelse af programmets resultater
 • varetage kontraktforvaltning og finansiering af organer og netværk, der modtager tilskud fra Erasmus+, og
 • forvalte udbud vedrørende levering af tjenesteydelser som led i programmet. 

De Nationale Agenturer

Erasmus+-programmet gennemføres primært under indirekte forvaltning, dvs. at Kommissionen overdrager budgetgennemførelsen til de nationale agenturer. Formålet med denne tilgang er at bringe Erasmus+ så tæt som muligt på programmets modtagere og sikre, at det er tilpasset til de forskelligartede nationale uddannelses- og ungdomssystemer. Til dette formål har hver EU-medlemsstat eller hvert tredjeland, der er associeret med programmet, udpeget et eller flere nationale agenturer (kontaktoplysninger findes på: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_da). Disse nationale agenturer fremmer og gennemfører programmet på nationalt niveau og fungerer som forbindelsesled mellem Kommissionen og de deltagende organisationer på lokalt, regionalt og national niveau. De har til opgave at:  

 • stille relevante oplysninger til rådighed om Erasmus+
 • gennemføre en retfærdig og gennemsigtig udvælgelsesproces i forbindelse med ansøgninger om finansiering af projekter i deres land
 • overvåge og evaluere implementeringen af programmet i deres land
 • hjælpe projektansøgere og deltagende organisationer i hele projektets livscyklus
 • samarbejde effektivt med netværket af nationale agenturer og Kommissionen
 • fremme og sikre programmets synlighed
 • fremme formidling og udnyttelse af programresultaterne på lokalt og nationalt niveau.

Desuden spiller de nationale agenturer en vigtig rolle som mellemliggende strukturer i politikudviklingen og den kvalitative gennemførelse af Erasmus+-programmet ved at:

 • gennemføre aktiviteter som f.eks. uddannelses- og samarbejdsaktiviteter og netværksaktiviteter — ud over opgaverne med forvaltning af projekterne i hele deres livscyklus — som bidrager til den bedst mulige implementering af programmet og/eller fører til udvikling af politikker på de områder, der modtager tilskud fra programmet
 • være imødekomne over for førstegangsdeltagere, mindre erfarne organisationer og målgrupper med færre muligheder med henblik på at fjerne barriererne for deres fulde deltagelse i programmet
 • indgå i samarbejde med eksterne organer og nationale myndigheder for at øge effekten af programmet inden for deres indsatsområder, i deres land og i EU.

Formålet med denne støtte fra de nationale agenturers side er at vejlede potentielle ansøgere og tilskudsmodtagere under programmet gennem alle faser, fra den første kontakt med programmet over ansøgningsprocessen og til gennemførelsen af projektet og den endelige evaluering. Denne tilgang er i overensstemmelse med princippet om retfærdige og gennemskuelige udvælgelsesprocedurer. Det tager udgangspunkt i tanken om, at det for at sikre lige muligheder for alle er nødvendigt at hjælpe programmets målgrupper via rådgivning, vejledning, overvågning og træning, der er tilpasset deres behov.

De relevante indkaldelser, som dækker de tiltag, der forvaltes af nationale Erasmus+-agenturer, offentliggøres på Erasmus+-webstedet1 og på de nationale agenturers websteder.

Hvilke andre organer er involveret i gennemførelsen af Programmet?

Ud over de ovenfor nævnte organer bidrager følgende ressourcecentre og informationskontorer, platforme samt viden- og ekspertnetværk med supplerende ekspertise til gennemførelsen af Erasmus+-programmet:

SALTO-Ressourcecentre

SALTO-ressourcecentrene har til formål at bidrage til at forbedre kvaliteten og virkningen af Erasmus+-programmet på systemisk niveau ved at stille ekspertise, ressourcer, oplysninger og uddannelsesaktiviteter inden for bestemte områder til rådighed for de nationale Erasmus+-agenturer og andre aktører, der er involveret i uddannelse og ungdomsarbejde. Disse aktiviteter omfatter bl.a. tilrettelæggelse af uddannelseskurser, seminarworkshops, studiebesøg, fora og aktiviteter til opbygning af samarbejde og partnerskaber om prioriterede emner under Erasmus+.

SALTO-ressourcecentrene kan dække alle eller kun nogle programområder. Afhængigt af omfanget af deres tiltag kan SALTO-ressourcecentrene have et tematisk fokus eller et regionalt fokus (lande i Det Østlige Partnerskab og Rusland, lande i det sydlige Middelhavsområde og Vestbalkan). De regional SALTO-centre dækker f.eks. kun tiltag på ungdomsområdet.

SALTO-ressourcecentrene tilbyder desuden en række onlineværktøjer og databaser via webstedet SALTO-YOUTH, f.eks. en oversigt over europæiske uddannelsesaktiviteter for ungdomsarbejdere i European Training Calendar, værktøjer og metoder til uddannelsesaktiviteter, onlinelæringsmuligheder en database over trænere og ressourcepersoner inden for ungdomsarbejde og muligheden for at søge efter partnerorganisationer. SALTO-ressourcecentrenes opgaver omfatter overvågning og præsentation af programmets resultater og erfaringer inden for deres specifikke områder.

SALTO-ressourcecentre, der støtter tværgående prioriteter under Erasmus+

I overensstemmelse med de tværgående prioriteter for Erasmus+ støtter fire SALTO-ressourcecentre disse prioriteter:

SALTO: Inklusion og Mangfoldighed

To SALTO-ressourcecentre samarbejder om at støtte prioriteten om inklusion og mangfoldighed på tværs af alle programområder: et center på uddannelsesområdet og et center på ungdomsområdet.

Disse SALTO-ressourcecentres formål er at forbedre kvaliteten og virkningen af Erasmus+-projekter, så programmet bliver mere inklusivt og mangfoldigt.

Disse SALTO-centre fungerer også som evidensbaserede videncentre og uvildige mæglere baseret på ekspertise og erfaring med programforvaltning inden for inklusion og mangfoldighed. Dette indebærer løbende opbygning og kanalisering af viden og erfaringer fra programgennemførelsen på det tematiske område til programudvikling i samarbejde med netværket af nationale agenturer og Kommissionen gennem relevante platforme. Disse SALTO-centre hjælper endvidere de nationale agenturer med at gennemføre programmet, således at de relevante politiske beslutninger (f.eks. Rådets konklusioner/resolutioner), resultaterne af gensidig læring og beslutninger om inklusions- og mangfoldighedsprioriteten omsættes til praksis.

De centrale ansvarsområder for SALTO-centre for inklusion og mangfoldighed er:

 • at øge kvaliteten og virkningen af projekter og aktiviteter under Erasmus+ med fokus på inklusions- og mangfoldighedsprioriteten
 • at bidrage til at optimere gennemførelsen, overvågningen og opfølgningen af inklusions- og mangfoldighedsprioriteten på uddannelsesområdet som defineret i Erasmus+-programmet
 • at spille en central rolle med hensyn til at vejlede de nationale agenturer om analyse og konsekvensanalyse af projekter med fokus på inklusion og mangfoldighed inden for uddannelse.

SALTO om grøn omstilling og bæredygtig udvikling

SALTO-ressourcecentret for grøn omstilling og bæredygtig udvikling dækker alle områder af Erasmus+-programmet og bidrager til at tackle udfordringerne i forbindelse med klimaændringer gennem programmer, der behandler klima- og miljørelaterede emner i alle tiltagene.

Dette SALTO støtter gennemførelsen af prioriteten om miljøbeskyttelse, bæredygtighed og bekæmpelse af klimaændringer i de nye programmer i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt og klimapagten, støtter tiltagene under det europæiske uddannelsesområde med hensyn til uddannelse i klima og bæredygtighed og bidrager direkte til opfyldelsen af et af EU's 11 ungdomsmål (et bæredygtigt grønt Europa), der indgår i EU-strategien for unge. De centrale ansvarsområder for SALTO-ressourcecentret for grøn omstilling og bæredygtig udvikling er:

 • at øge kvaliteten og virkningen af projekter og aktiviteter under Erasmus+ med fokus på bæredygtighed og bekæmpelse af klimaændringer
 • at bidrage til at optimere gennemførelsen, overvågningen og opfølgningen af prioriteten om miljøbeskyttelse, bæredygtighed og bekæmpelse af klimaændringer som defineret i programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps
 • at spille en central rolle med hensyn til at vejlede de nationale agenturer om analyse og konsekvensanalyse af projekter med fokus på programmernes prioritet om miljøbeskyttelse, bæredygtighed og bekæmpelse af klimaændringer.

SALTO digital

SALTO-ressourcecentret Digital dækker alle områder af Erasmus+-programmet og støtter i overensstemmelse med handlingsplanen for digital uddannelse og centrale politikdokumenter for unge gennemførelsen af den digitale dimension som en overordnet prioritet i programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps ved løbende at forbedre kvaliteten af digital uddannelse og digitale aspekter på ungdomsområdet. Det fungerer som et evidensbaseret videncenter inden for digital uddannelse og ungdomsområdet og kanaliserer viden inden for sit mandat til program- og politikudvikling. De centrale ansvarsområder for SALTO Digital er:

 • at øge kvaliteten og virkningen af projekter og aktiviteter under programmer, med fokus på de digitale prioriteter
 • at bidrage til at optimere gennemførelsen, overvågningen og opfølgningen af prioriteterne på området for digital uddannelse og ungdomsområdet som defineret i programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps
 • at spille en central rolle med hensyn til at vejlede de nationale agenturer om analyse og konsekvensanalyse af projekter med fokus på programmernes digitale prioriteter, som også vil bidrage til politiske fora og interessentfora, navnlig det europæiske digitale uddannelsescentrum.

SALTO deltagelse og information

SALTO-ressourcecentret for deltagelse og information dækker alle områder af Erasmus+-programmet og iværksætter strategiske og innovative foranstaltninger for at tilskynde til aktiv deltagelse i det demokratiske liv, herunder gennem:

 • Udvikling af vejledning til ansøgere og tilskudsmodtagere, navnlig med henblik på at fremme unges inddragelse i den demokratiske beslutningstagning, unges samfundsdeltagelse i samfundslivet gennem frivilligt arbejde eller ved at spille en aktiv rolle i ungdomsorganisationer
 • Vejledning og støtte til alle nationale agenturer om de nyeste strategier for at nå ud til flere unge, forbedre kvaliteten og virkningen af informationsaktiviteterne samt deres rummelighed og bæredygtighed og mulighederne for at overføre projektresultater.

Ud over disse SALTO-centre bidrager to områdespecifikke SALTO-ressourcecentre til at udvikle de nationale agenturers og organisationers kapacitet til at samarbejde med Erasmus+. Dette fremmer det tværnationale samarbejde, netværkssamarbejde og gensidig læring mellem nationale agenturer og forskellige interessenter.

SALTO-uddannelse og samarbejde om uddannelse

tilbyder en platform til europæiske uddannelsesaktiviteter

 • sætter interessenterne i stand til bl.a. at udvikle deres organisationers kapacitet til at udnytte alle fordelene ved Erasmus+
 • skaber muligheder for at dele bedste praksis på tværs af de europæiske lande, finde partnere og øge deres projekters gennemslagskraft på europæisk plan.

SALTO-uddannelse og samarbejde på ungdomsområdet

SALTO-ressourcecentret for uddannelse og samarbejde fokuserer på at udvikle strategiske og innovative tiltag for at sikre en overordnet kvalitetstilgang til uddannelsesstrategier og -aktiviteter på ungdomsområdet og anerkendelse af ikkeformel og uformel læring inden for ungdomsarbejde i hele Europa, herunder gennem:

 • udvikling og gennemførelse af processer, aktiviteter og værktøjer inden for Youthpass-strategien for at støtte og fremme anerkendelse og validering af ikkeformelle og uformelle læringsaktiviteter og af ungdomsarbejde
 • udvikling og gennemførelse af processer, aktiviteter og værktøjer inden for den europæiske uddannelsesstrategi på ungdomsområdet for at støtte kapacitetsopbygning og kvalitetsudvikling i forbindelse med det europæiske ungdomsarbejde
 • forbedring af kvaliteten af ungdomsprojekter gennem kurser, værktøjer og praktiske publikationer og vejledninger
 • støtte til de nationale agenturers personale gennem videnforvaltning og personaleuddannelse.

Regionale SALTO-ressourcecentre på ungdomsområdet

De tre SALTO-centre: SALTO SOUTH EAST EUROPE, SALTO EASTERN EUROPE and CAUCASUS samt SALTO EUROMED fremmer strategisk og innovativt samarbejde mellem interessenter fra Erasmus+-programmets og Det Europæiske Solidaritetskorps' programlande og partnerlandene med henblik på:

 • yderligere at øge kvantiteten, kvaliteten og virkningen af projekter og partnerskaber
 • støtte ungdomsarbejde og udvikling af ungdomspolitik i partnerlandene

i henholdsvis det vestlige Balkan, det østlige partnerskab og Rusland og det sydlige Middelhavsområde.

Flere oplysninger findes på: www.salto-et.net og www.salto-youth.net.

Informationskontorer

Nationale Erasmus+-kontorer

I de tredjelande, der ikke er associeret med programmet, bistår de nationale Erasmus+-kontorer Kommissionen, forvaltningsorganet og de lokale myndigheder i gennemførelsen af Erasmus+-programmet. De er kontaktpunkterne i de pågældende lande for de interessenter, der er involveret i Erasmus+-programmet inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, skoleuddannelse, voksenuddannelse, ungdom og idræt. De bidrager til at øge kendskabet til samt synligheden, relevansen, effektiviteten og effekten af den internationale dimension inden for Erasmus+.

De nationale Erasmus+-kontorer er ansvarlige for at:

 • oplyse om Erasmus+-aktiviteter, der er åbne for deltagelse for deres lande (herunder inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, hvor det er relevant)
 • rådgive og yde bistand til potentielle ansøgere
 • koordinere det lokale team af eksperter i reformer af de videregående uddannelser
 • bidrage til undersøgelser og arrangementer
 • bidrage til dialog om politikker
 • opretholde kontakten med de lokale myndigheder og EU-delegationerne
 • følge den politiske udvikling inden for ovennævnte områder i deres land.

Nationale kontaktpunkter for Erasmus+

I de tredjelande, der ikke er associeret med programmet (Nord-, Syd- og Mellemamerika, Afrika syd for Sahara, Mellemøsten, Asien og Stillehavsområdet), støtter netværket af nationale kontaktpunkter Kommissionen, forvaltningsorganet og de lokale myndigheder med vejledning, praktiske oplysninger og bistand vedrørende alle aspekter af deltagelsen i Erasmus+ inden for videregående uddannelse, ungdom, erhvervsuddannelse og idræt. De fungerer som kontaktpunkter for interessenterne i deres land i bidrager til at øge kendskabet til samt synligheden, relevansen, effektiviteten og effekten af den internationale dimension af Erasmus+.

Nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse (NARIC)

NARIC-netværket stiller oplysninger til rådighed om anerkendelse af eksamensbeviser og studieophold i andre europæiske lande og giver rådgivning om udenlandske eksamensbeviser i det land, hvor det nationale informationscenter vedrørende akademisk anerkendelse er etableret. NARIC-netværket tilbyder kompetent rådgivning til alle, der rejser til udlandet med henblik på arbejde eller videreuddannelse, men også til uddannelsesinstitutioner, studerende, vejledere, forældre, undervisere og potentielle arbejdsgivere.

Kommissionen støtter NARIC-netværkets aktiviteter gennem udveksling af oplysninger og erfaringer mellem landene, kortlægning af god praksis, sammenlignende analyser af systemer og politikker på området og drøftelse og analyse af anliggender af fælles uddannelsespolitisk interesse.

Flere oplysninger findes på: https://www.enic-naric.net/.

Eurodesk-netværket

Eurodesk-netværket informerer unge og personer, der arbejder med unge, om europæiske muligheder på uddannelses- og ungdomsområdet og om unges deltagelse i europæiske aktiviteter.

Eurodesk-netværket, som koordineres på europæisk plan af Eurodesk-kontoret i Bruxelles, er til stede i alle EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, og besvarer forespørgsler og informerer om finansiering, arrangementer og publikationer. Det bidrager desuden til fremme af Den Europæiske Ungdomsportal.

Den Europæiske Ungdomsportal indeholder europæiske og nationale oplysninger samt information om muligheder af interesse for unge, der bor, studerer og arbejder i Europa. Det indeholder oplysninger på 28 sprog.

Den Europæiske Ungdomsportal findes på: http://europa.eu/youth/. Flere oplysninger om Eurodesk findes på: https://www.eurodesk.eu.

Otlas - værktøjet til søgning efter partnere på ungdomsområdet

Et af de redskaber, der er udviklet og hostet af SALTO-ressourcecentrene, er Otlas, et centralt onlineværktøj til søgning efter partnere på ungdomsområdet. Organisationer kan registrere deres kontaktoplysninger og interesseområder i Otlas og oprette opslag, hvori der eftersøges partnere til projektidéer.

Flere oplysninger findes på: www.salto-youth.net/otlas eller https://www.otlas.eu/.

Platforme og værktøjer

Erasmus+-Platformen til Projektresultater

Erasmus+-platformen til projektresultater giver adgang til oplysninger og resultater vedrørende alle projekter, der finansieres under Erasmus+-programmet. Organisationer kan hente inspiration i de mange oplysninger om projekter og udnytte resultaterne og erfaringerne fra gennemførelsen af Erasmus+. 

Projektoplysninger og -resultater, der vises på platformen, skal være i fuld overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler og databeskyttelsesforordningen. Dette er primært projektmodtagernes ansvar under tilsyn af projektansvarlige af agenturernes projektmedarbejdere.

Der kan søges efter projekter med søgeord, nøgletiltag, år, land, emne, type resultater osv. Søgninger kan gemmes og opdateres løbende efter de seneste projekter efter foruddefinerede kriterier. Projekter vedrørende god praksis — som er kortlagt med hensyn til politisk relevans, virkning og formidlingspotentiale — er fremhævet.

Erasmus+-platformen til projektresultater kan tilgås her: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.

European School Education Platform (ESEP) og eTwinning

European School Education Platform er mødestedet for alle interessenter i sektoren for skoleuddannelse — skolepersonale, forskere, politiske beslutningstagere og andre fagfolk — der spænder over alle niveauer fra førskoleundervisning og børnepasning til primær- og sekundærskoler, herunder grundlæggende erhvervsuddannelse.

Platformen er også hjemsted for eTwinning: et fællesskab for lærere og skolepersonale, der hostes på en sikker platform, som kun er tilgængelig for medarbejdere, som er godkendt af de nationale støtteenheder. Deltagerne kan tilmelde sig en lang række aktiviteter: gennemføre projekter med andre skoler og klasser, deltage i drøftelser og udvikle faglige netværk med kolleger, deltage i forskellige muligheder for faglig udvikling (online og face-to-face).

Undervisere og skoler, der deltager i eTwinning, modtager tilskud fra deres nationale støtteenheder (National Support Services — NSO). Der er tale om organisationer, der udpeges af de kompetente nationale myndigheder. De yder bistand til skoler i forbindelse med registreringsprocessen og søgningen efter partnere og projektaktiviteter, udbreder anvendelsen af eTwinning, uddeler priser og kvalitetsmærker og tilrettelægger faglige udviklingsaktiviteter for undervisere.

De nationale støtteenheder koordineres af en central støtteenhed (Central Support Service — CSS), der også er ansvarlig for udviklingen af European School Education Platform og tilrettelæggelsen af faglige udviklingsaktiviteter for undervisere på europæisk niveau.

Du kan få adgang til European School Education Platform og eTwinning på: https://school-education.ec.europa.eu/.

EPALE

Den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa — kaldet EPALE — er et nyt initiativ fra Kommissionen, som modtager tilskud under Erasmus+-programmet. Den er åben for undervisere inden for voksenuddannelse: undervisere, kursusledere og frivillige samt politiske beslutningstagere, forskere, journalister, akademikere og andre, som er involveret i voksenuddannelse.

Webstedet tilbyder ajourførte nyheder om tiltag på området og interaktive netværk, som gør det muligt for brugere at kommunikere med andre i hele Europa, deltage i debatter og udveksle bedste praksis. Nogle af de værktøjer og det indhold, som EPALE tilbyder, omfatter instrumenter, som er særligt interessante for (potentielle) Erasmus+-tilskudsmodtagere. Dette omfatter bl.a.:

 • en kalender med kurser og arrangementer
 • et værktøj til partnersøgning, som kan bruges til at finde partnere til forberedelse af EU-støttede projekter eller finde muligheder for skyggejob
 • et kursuskatalog, hvor besøgende kan finde et bredt udvalg af online- og offlinekurser
 • praksisfællesskaber, som er endnu en mulighed for at samarbejde med andre mennesker og organisationer med samme interesser
 • samarbejdsfora, hvor projektpartnere kan arbejde og udvikle deres projekt i et sikkert miljø
 • Erasmus+Space, et sikkert værktøj, som navnlig koordinatorer af projekter under Erasmus+-nøgletiltag 1 og -nøgletiltag 2 og deres partnere kan bruge til at gennemføre blandede mobilitets- og samarbejdsprojekter i praksis og til projektstyring og -formidling
 • et ressourcecenter, hvor projektdeltagere kan få adgang til nyttige referencematerialer og/eller få vist artikler, undervisningsmaterialer, rapporter, manualer og andet materiale, som er udarbejdet af deres projekt eller organisation, og som således udgør en yderligere formidlingsmulighed
 • en blog, hvor projektdeltagere kan dele deres erfaringer eller uploade videoer for at præsentere deres resultater på en uformel og dynamisk måde.

Projekter, der modtager EU-støtte, bør dele oplysninger om deres aktiviteter og resultater på platformen via blogindlæg, nyheder, arrangementer og andre typer aktiviteter.

EPALE implementeres af en central støtteenhed og et netværk af nationale støtteenheder i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, som er ansvarlige for at identificere interessant information og tilskynde interessenter til at bruge og bidrage til platformen. EPALE findes på: https://epale.ec.europa.eu/.

SELFIE

SELFIE ("Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies") er et gratis flersproget og webbaseret selvrefleksionsværktøj, som har til formål at hjælpe almene og erhvervsfaglige skoler med at udvikle deres digitale kapacitet.

SELFIE for Schools indsamler anonymt elevers/studerendes, læreres og skolelederes synspunkter om, hvordan teknologi bruges på deres skole. Dette gøres via korte udsagn og spørgsmål og en enkel skala med svar fra 1-5. Ud fra disse input genererer værktøjet en rapport — et øjebliksbillede ("SELFIE") af skolens styrker og svagheder i forbindelse med dens brug af teknologi. SELFIE er tilgængeligt for alle grundskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser i og uden for Europa og findes på mere end 30 sprog. Det kan bruges af alle skoler — ikke kun dem med infrastruktur, udstyr og brug af teknologi på et fremskredet niveau.

Under covid-19-pandemien er der sket et massivt skift i retning af digitale teknologier til distancearbejde og fjernlæring, herunder til erhvervsuddannelse. Krisen har også vist, at det er problematisk at opretholde den del af erhvervsuddannelserne, der består af arbejdsbaseret læring i virksomheder. Derfor er det så meget desto vigtigere, at dialogen mellem undervisere på erhvervsuddannelser og undervisere i virksomheder effektiviseres via digitale midler.

Som led i handlingsplanen for digital uddannelse findes der et nyt værktøj for undervisere ("SELFIE for Teachers") på alle officielle EU-sprog, som giver underviserne mulighed for selv at vurdere deres digitale kompetencer og fortrolighed og få øjeblikkelig feedback om deres styrker og svagheder, og hvad de kan videreudvikle. Grupper af undervisere kan også samarbejde om at bruge værktøjet og udvikle en uddannelsesplan.

I oktober 2021 blev det nye SELFIE-værktøj til arbejdsbaseret læring lanceret på alle officielle EU-sprog. Det hjælper med at bringe erhvervsuddannelsesinstitutionerne og virksomhederne tættere på hinanden, så de sammen kan drøfte, hvordan de bedst integrerer digital teknologi i den tilbudte undervisning. SELFIE til arbejdsbaseret læring både samler de tre perspektiver fra skoleledere, undervisere på erhvervsuddannelser og lærende og tilføjer et fjerde perspektiv, nemlig undervisere i virksomheder. I den videre udvikling af SELFIE til arbejdsbaseret læring fokuseres der på at undersøge, hvordan værktøjet kan støtte politikovervågning og -udvikling på landeniveau og på EU-niveau. Virkningen af SELFIE til arbejdsbaseret læring for virksomhederne bør også analyseres yderligere for at undersøge mulighederne for yderligere at inddrage virksomheder eller videreudvikle værktøjet til at dække forskellige aspekter alt efter virksomhedernes behov.

SELFIE er blevet udviklet af Det Fælles Forskningscenter og Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur (GD EAC). Flere oplysninger om SELFIE kan findes på: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_da.  

HEInnovate

Den vejledende ramme HEInnovate giver videregående uddannelsesinstitutioner i EU og andre lande mulighed for at undersøge deres innovations- og iværksætterkapacitet gennem selvrefleksion inden for en eller flere af de otte tilgængelige dimensioner, som er:

 • ledelse og forvaltning
 • organisationsmæssig kapacitet: finansiering, mennesker og incitamenter
 • iværksætterorienteret undervisning og læring
 • forberedelse af og støtte til iværksættere
 • digital omstilling og kapacitet
 • udveksling af viden og samarbejde
 • den internationaliserede institution
 • måling af virkning.

HEInnovate er også et praksisfællesskab, og dets eksperter afholder workshops for videregående uddannelsesinstitutioner, der ønsker at forbedre deres innovationsresultater, og "train the trainers"-arrangementer for at formidle tilgangen mere bredt på nationalt plan. Undervisningsmaterialet findes på webstedet. På platformen findes der også casestudier og brugerhistorier, som illustrerer eksempler på forskellige innovationstilgange på videregående uddannelsesinstitutioner i EU. Der er foretaget en række landegennemgange i samarbejde med OECD, som findes på HEInnovates og OECD's websteder. HEInnovate-landerapporterne viser innovations- og iværksættertilgange i forskellige EU-medlemsstater.

Erasmus+ finansierede projekter, f.eks. European University-alliancer og innovationsalliancer, opfordres til at anvende HEInnovate i forbindelse med deres projekter, når det er relevant.

HEInnovate findes på: https://heinnovate.eu/en.

Den Europæiske Ungdomsportal

Den Europæiske Ungdomsportal indeholder europæiske og nationale oplysninger samt information om muligheder af interesse for unge, der bor, studerer og arbejder i Europa. Den tilskynder også unge til at deltage i det demokratiske liv i Europa, herunder via ungdomsdialogen i EU, og andre initiativer, der har til formål at få unge til at påvirke politikudformningen. Andre interessenter på ungdomsområdet kan også finde oplysninger på Den Europæiske Ungdomsportal, som findes på 28 sprog på adressen: https://europa.eu/youth/EU_da.

Initiativet med et europæisk studiekort

Initiativet med et europæisk studiekort har til formål at forenkle lærings- og uddannelsesmobiliteten ved at digitalisere alle de vigtigste komponenter, der er nødvendige for at kunne tilrettelægge de studerendes mobilitet, lige fra levering af oplysninger til ansøgningsprocedurer og bosættelse i værtssamfundet, mens de er i udlandet. I forbindelse med dette initiativ findes Erasmus+-mobilappen og Erasmus Without Paper Network (EWP Network) nu til videregående uddannelsesinstitutioner og studerende og vil blive yderligere forbedret med nye tjenester og funktioner til brugerne.

Erasmus+-mobilappen giver de studerende et enkelt online-adgangspunkt til alle de oplysninger og tjenester, de har brug for før, under og efter deres udveksling i udlandet. Erasmus+-mobilappen indeholder også oplysninger om deltagelse i programmet for lærende i andre sektorer. Appen kan downloades fra App Store og Google Play. Flere oplysninger kan findes på: erasmusapp.eu.

Med Erasmus Without Paper Network kan videregående uddannelsesinstitutioner få adgang til en central kommunikationskanal, hvor de nemt kan udveksle data om studentermobilitet på en sikker og strømlinet måde, som understøtter fuldt ud digitaliseret forvaltning af mobilitet, herunder online-uddannelsesaftaler og digitale interinstitutionelle aftaler. Videregående uddannelsesinstitutioner, som ønsker at tilslutte sig Erasmus Without Paper Network, kan finde oplysninger om, hvordan de tilslutter sig, samt retningslinjer og vejledninger ved at besøge kompetencecentret for Erasmus Without Paper: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu

Viden- og ekspertnetværk

Eurydice-netværket

Eurydice-netværket fokuserer primært på den måde, hvorpå uddannelse i Europa er struktureret og tilrettelagt på alle niveauer, og har til formål at bidrage til større gensidig forståelse af uddannelsessystemerne i Europa. Netværket stiller sammenlignende analyser på europæisk niveau og landespecifikke oplysninger om uddannelse og unge til rådighed for de aktører, der er ansvarlige for uddannelsessystemer og -politikker i Europa, og hjælper dem dermed i deres beslutningstagning.

Eurydice-netværket producerer omfattende informationskilder, herunder detaljerede beskrivelser og oversigter over de nationale uddannelsessystemer (nationale uddannelsessystemer og -politikker), sammenlignende tematiske rapporter om specifikke emner af fællesskabsinteresse (tematiske rapporter), indikatorer og statistikker (nøgledataserier) og en række fakta og tal vedrørende uddannelse, f.eks. om nationale uddannelsessystemer, skolekalendere og sammenligninger af underviseres løn og obligatoriske undervisningstimer i de forskellige lande og på forskellige uddannelsesniveauer (fakta og tal).

Netværket består af en central koordinationsenhed i forvaltningsorganet og nationale enheder med base i samtlige EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, samt Albanien, Bosnien-Herzegovina og Montenegro. 

Yderligere oplysninger findes på forvaltningsorganets websted: https://eacea.ec.europa.eu/homepage.

Youth Wiki National Correspondents-netværket

I overensstemmelse med EU's ungdomsstrategi og målet om at opnå bedre viden om ungdomsspørgsmål i Europa ydes der finansiel støtte til nationale strukturer, som bidrager til Youth Wiki, et interaktivt værktøj, som giver oplysninger om unge europæeres situation og om nationale ungdomspolitikker på en sammenhængende, ajourført og anvendelig måde.

Der ydes finansiel støtte til organer, som er udpeget af de nationale myndigheder i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, til tiltag, der gennemføres af disse organer med henblik på at udarbejde landespecifikke oplysninger, sammenlignelige landebeskrivelser og indikatorer, som bidrager til en bedre gensidig forståelse af ungdomssystemerne og -politikkerne i Europa.

Netværk af eksperter i reform af de videregående uddannelser

De nationale team af eksperter i reformer af de videregående uddannelser i de tredjelande, der ikke er associeret med programmet, fungerer som ekspertisepuljer for de lokale myndigheder og interessenter i deres bestræbelser på at fremme reformer og sikre fremskridt inden for videregående uddannelse. De deltager i udviklingen af politikker for de videregående uddannelser i deres respektive lande. Netværkets aktiviteter er baseret på "peer to peer"-kontakter. De enkelte nationale team består af 5-15 medlemmer. Der er tale om eksperter inden for videregående uddannelse (rektorer, vicerektorer, dekaner, ledende akademikere, medarbejdere inden for internationale relationer, studerende osv.).

Eksperternes opgaver omfatter støtte til:

 • udvikling af politikker i deres respektive lande ved at fremme modernisering, reformprocesser og strategier inden for videregående uddannelse i tæt samarbejde med de lokale myndigheder
 • dialog med EU om politikker for videregående uddannelse
 • uddannelses- og rådgivningsaktiviteter rettet mod lokale interessenter, navnlig videregående uddannelsesinstitutioner og deres undervisere/medarbejdere
 • Erasmus+-projekter (navnlig projekter, der gennemføres under tiltaget for kapacitetsopbygning) ved formidling af deres resultater, navnlig god praksis og innovative initiativer, og udnyttelse af disse til uddannelsesformål.

Nationale team til at støtte gennemførelsen af EU's erhvervsuddannelsesværktøjer

Formålet med de nationale team af erhvervsuddannelseseksperter er at skabe en pulje af ekspertise, som kan fremme anvendelsen af EU's erhvervsuddannelsesværktøjer og -principper i EU-finansierede projekter, der støttes af Erasmus+-programmet. Disse erhvervsuddannelsesværktøjer er beskrevet i EU's politikdokumenter om erhvervsuddannelse, f.eks. den europæiske ramme for gode og effektive lærlingeuddannelser og Rådets henstilling om erhvervsuddannelse (f.eks. EQAVET-rammen, EU's kerneprofiler, sporing af færdiguddannede osv.). Eksperterne bør navnlig yde støtte til modtagerne i EU-finansierede projekter, der støttes af Erasmus+-programmet, så de kan implementere ovennævnte erhvervsuddannelsesværktøjer i deres projekter.

Netværket af nationale referencepunkter for EQAVET

De nationale referencepunkter for EQAVET (NRP'er) er etableret af nationale myndigheder og samler de relevante eksisterende instanser, herunder arbejdsmarkedets parter og alle involverede interessenter på nationalt og regionalt niveau, for at bidrage til implementeringen af den europæiske referenceramme for kvalitetssikring for kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne, som den er defineret i Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed2

Formålet med EQAVET NRP er 1) at tage konkrete initiativer for at implementere og videreudvikle EQAVET-rammen, 2) at informere og mobilisere en bred vifte af interessenter, som kan bidrage til gennemførelsen af EQAVET-rammen, 3) at støtte selvevaluering som et komplementerende og nyttigt værktøj i forbindelse med kvalitetssikring, 4) at tilvejebringe en opdateret beskrivelse af de nationale/regionale kvalitetssikringsordninger baseret på EQAVET-rammen og 5) at deltage i peerevalueringer på EU-niveau af kvalitetssikring på erhvervsuddannelsessystemniveau.

EQF, Europass og Euroguidance — Nationale centre

For hvert land støttes disse tre netværk af nationale centre via en eller flere tilskudsaftaler:

Nationale koordinationspunkter for den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF NCP'er)

EQF NCP'erne, som er udpeget af de nationale myndigheder, bidrager til at:

 • udvikle, implementere og revidere nationale kvalifikationsrammer og konvertere dem til den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF)
 • revidere og ajourføre, når det er relevant, konverteringen af niveauerne i de nationale kvalifikationsrammer eller -systemer til EQF-niveauerne.

De nationale kontaktpunkter bringer den europæiske referenceramme for kvalifikationer tættere på enkeltpersoner og organisationer ved at:

 • støtte medtagelsen af de relevante EQF-niveauer på certifikater, eksamensbeviser, tillæg og andre kvalifikationsdokumenter og i databaser over kvalifikationer
 • udvikle kvalifikationsregistre eller -databaser, som indeholder kvalifikationer, der indgår i de national kvalifikationsrammer, og offentliggøre dem på Europass-platformen.

Flere oplysninger findes på: https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf.

Nationale Europass-centre

Det vigtigste element i Europass er en onlineplatform, som giver enkeltpersoner og organisationer adgang til interaktive værktøjer og oplysninger om læringsmuligheder, kvalifikationsrammer og kvalifikationer, vejledning, viden om færdigheder, selvevalueringsværktøjer og dokumentation af færdigheder og kvalifikationer og konnektivitet med lærings- og beskæftigelsesmuligheder.  Dette kræver, at organer, der er udpeget af de nationale myndigheder, yder en betydelig indsats på nationalt plan. Dette omfatter især:

 • at stille nationale oplysninger til rådighed for EU-platformen, herunder at sikre forbindelsen mellem EU-platformen og de nationale datakilder vedrørende læringsmuligheder og nationale kvalifikationsdatabaser eller -registre
 • at fremme brugen af de tjenester, der findes på EU-platformen
 • at samarbejde med alle relevante interessenter på nationalt plan.

Euroguidance-netværket

Euroguidance er et europæisk netværk af nationale ressource- og informationscentre, der er udpeget af nationale myndigheder. Alle Euroguidance-centre har følgende fælles mål:

 • samarbejde og støtte på EU-plan for at styrke politikker, systemer og praksis for vejledning i Unionen (udvikling af den europæiske dimension af livslang vejledning) 
 • støtte udvikling af kompetencer hos vejledere 
 • give kvalitetsoplysninger om livslang vejledning
 • fremme europæiske muligheder for læringsmobilitet og karriereplanlægning (gennem Europass-platformen).

Den største målgruppe for Euroguidance er vejledere og politiske beslutningstagere på både uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

Flere oplysninger findes på: https://euroguidance.eu.