Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Кой изпълнява Програмата „Еразъм+“?

Европейската Комисия

Европейската комисия носи цялостната отговорност за изпълнението на програмата „Еразъм+“. Комисията постоянно осъществява управлението на бюджета и определя приоритетите, целите и критериите на програмата. Наред с това тя ръководи и осъществява мониторинг на общото изпълнение, последващите дейности и оценката на програмата на европейско равнище. Европейската комисия носи и цялостната отговорност за надзора и координацията на структурите, на които е възложено изпълнението на програмата на национално равнище.

Европейската Изпълнителна Агенция За Образование И Култура (EACEA)

На европейско равнище отговорността за изпълнението на редица действия по програмата „Еразъм+“ се носи от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) на Европейската комисия. EACEA изпълнява програмата посредством пряко управление. В допълнение към информацията, съдържаща се в настоящото ръководство, съответната документация във връзка с поканите и формулярите за кандидатстване за действията, обхванати от настоящото ръководство и управлявани от Изпълнителната агенция, се публикуват в портала „Възможности за финансиране и търгове“: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Изпълнителната агенция отговаря за управлението на пълния жизнен цикъл на тези проекти — от популяризирането на програмата, оценяването на заявленията за безвъзмездни средства и осъществяването на мониторинг върху проектите до разпространението на резултатите от проектите и програмата. Тя е натоварена и с обявяването на специални покани за представяне на предложения, свързани с някои действия по програмата, които не са включени в обхвата на настоящото ръководство.

Европейската комисия отговаря, по-специално чрез Изпълнителната агенция, и за:

 • Провеждане на проучвания в областите, подкрепяни от програмата;
 • Провеждане на научни изследвания и основани на факти дейности чрез мрежата „Евридика“;
 • Подобряване на видимостта и системното въздействие на програмата посредством дейности за разпространение и използване на резултатите от програмата;
 • Осигуряване на управлението на договорите и финансирането на органите и мрежите, подпомагани от програмата „Еразъм+“;
 • Управление на покани за подаване на оферти за предоставяне на услуги в рамките на програмата. 

Националните Агенции

Изпълнението на програмата „Еразъм+“ се осъществява основно посредством непряко управление, което означава, че Европейската комисия възлага задачите по изпълнение на бюджета на националните агенции. Основанието за този подход е управлението на програмата „Еразъм+“ да се осъществява възможно най-близо до нейните бенефициери и да бъде адаптирано към многообразните особености на националните системи за образование, обучение и работа с младежи. За тази цел всяка държава — членка на ЕС или трета държава, асоциирана по програмата, е определила една или повече национални агенции (данни за контакт с тези агенции можете да намерите на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_bg). Тези национални агенции популяризират и изпълняват програмата на национално равнище и са звена за връзка между Европейската комисия и участващите организации на местно, регионално и национално равнище. Техните задачи включват:   

 • Предоставяне на подходяща информация за програмата „Еразъм+“;
 • Провеждане на справедливи и прозрачни процедури по подбор на проектите, които ще бъдат финансирани в съответните държави;
 • Мониторинг и оценяване на изпълнението на програмата в съответните държави;
 • Предоставяне на подкрепа на кандидатите по проекти и на участващите организации през целия жизнен цикъл на проектите;
 • Осъществяване на ефективно сътрудничество с мрежата на националните агенции и Европейската комисия;
 • Популяризиране и осигуряване на видимостта на програмата;
 • Стимулиране на разпространението и използването на резултатите от програмата на местно и национално равнище.

Наред с горното националните агенции изпълняват важната функция на междинни структури във връзка с разработването на политики и с качественото изпълнение на програмата „Еразъм+“ посредством:

 • изпълнение на проекти и дейности, различни от задачите, свързани с управлението на жизнения цикъл на проектите, и които подпомагат качественото изпълнение на програмата и/или стимулират развитието на политиките в областите, подпомагани от програмата, като например дейности за обучение и сътрудничество и дейности по изграждане на мрежи;
 • Предоставяне на подкрепа на новите участници, организациите с по-малко опит и целевите групи с по-малко възможности с цел отстраняване на пречките за пълноценно участие в програмата;
 • Търсене на възможности за сътрудничество с външни структури и национални органи с цел повишаване на въздействието на програмата в съответните им области на действие, в съответните държави и в Европейския съюз.

Предоставяната от националните агенции подкрепа има за цел потенциалните кандидати и бенефициери по програмата да бъдат насочвани на всички етапи на своето участие — от първия контакт с програмата и през процедурата за кандидатстване до изпълнението на проекта и окончателната оценка. Този подход е в съответствие с принципите на справедливост и прозрачност, приложими за процедурите по подбор. Той се основава на идеята, че за да бъдат гарантирани равни възможности за всички, е необходимо на целевите групи по програмата да бъде предоставяна подкрепа под формата на съвети, консултиране, мониторинг и наставничество, съобразени с техните потребности.

Съответните покани за представяне на предложения, обхващащи действията, управлявани от националните агенции за „Еразъм+“, се публикуват на уебсайта на програмата „Еразъм+“1  и се оповестяват на уебсайтовете на националните агенции.

Кои други органи участват в изпълнението на Програмата?

Освен изброените по-горе органи, следните ресурсни центрове и информационни служби, платформи и мрежи за обмен на знания и експертен опит участват със своя допълнителен експертен капацитет в изпълнението на програмата „Еразъм+“.

Ресурсни Центрове SALTO

Ресурсните центрове SALTO са предназначени да подобряват качеството и въздействието на програмата „Еразъм+“ на системно равнище чрез предоставяне на експертен опит, ресурси и дейности за информация и обучение в конкретни области в помощ на националните агенции за „Еразъм+“ и на други участници в образованието, обучението и младежката работа. Наред с другото, тези дейности включват организиране на курсове за обучение, семинари, работни срещи, учебни посещения, форуми, сътрудничество и дейности за изграждане на партньорства по приоритетни теми на програмата „Еразъм+“.

Всеки ресурсен център SALTO може изцяло да обхваща всички области на програмата или само някои от тях. В зависимост от обхвата си на действие, ресурсните центровете SALTO могат да бъдат с тематична или с регионална насоченост (държавите от Източното партньорство и Русия, Южното Средиземноморие, Западните Балкани), или с насоченост към подкрепа (Европейски корпус за солидарност, дейности за обучение и сътрудничество). Например регионалните центрове SALTO се занимават само с дейности в областта на младежта.

Освен това ресурсните центрове SALTO предлагат набор от онлайн инструменти и бази данни чрез уебсайта на SALTO, например общ преглед на европейските дейности за обучение за младежки работници, включени в Европейския календар за обучение; инструменти и методики за образователни дейности; възможности за учене онлайн; база данни с обучителите и ресурсните специалисти в областта на младежката работа; и възможност за търсене на организации партньори. Задачите на ресурсните центрове SALTO включват мониторинг и представяне на постиженията на програмата, натрупания опит и извлечените поуки в техните специфични области.

Ресурсните Центрове SALTO в подкрепа на трансверсалните приоритети на програмата „Еразъм+“

В съответствие с трансверсалните приоритети на програмата „Еразъм+“, четири ресурсни центъра SALTO подкрепят тези приоритети:

Центрове SALTO, работещи за Приобщаването и Многообразието

Два от ресурсните центрове SALTO работят съвместно в подкрепа на приоритета за приобщаване и многообразие във всички области на програмата: единият — в областта на образованието и обучението, а другият — в областта на младежта.

Мисията на тези ресурсни центрове SALTO е да подобрят качеството и въздействието на проектите по „Еразъм+“, за да може програмата да стане по-приобщаваща и многообразна.

По-конкретно, тези центрове SALTO действат и като основани на факти центрове за знания и безпристрастни посредници, основани на експертни познания и опит в управлението на програми в областта на приобщаването и многообразието. Това означава непрекъснато натрупване и насочване на знанията и поуките, извлечени при изпълнението на програмата в тази тематична област, в контекста на развитието на програмата в сътрудничество с мрежата от национални агенции и Комисията чрез подходящи платформи. Освен това тези центрове SALTO подкрепят националните агенции да изпълняват програмата по начин, който прилага на практика съответните политически решения (например заключения/резолюции на Съвета), резултатите от дейностите за взаимно обучение и решенията относно приоритета за приобщаване и многообразие.

Ключовите отговорности във връзка с центровете SALTO, работещи за приобщаването и многообразието, са следните:

 • Повишаване на качеството и въздействието на проектите и дейностите по програмата „Еразъм+“, като се обръща специално внимание на приоритета за приобщаване и многообразие;
 • Оказване на помощ за оптимизиране на изпълнението, мониторинга и последващите дейности, свързани с приоритета за приобщаване и многообразие в областта на образованието и обучението съгласно програмата „Еразъм+“;
 • Изпълнение на ключова роля в насочването на националните агенции във връзка с анализа и оценката на въздействието на проекти, насочени към приоритета за приобщаване и многообразие в областта на образованието и обучението.

Център SALTO, работещ за екологичния преход и устойчивото развитие

Дейността на ресурсния център SALTO, работещ за екологичния преход и устойчивото развитие, обхваща всички области на програмата „Еразъм+“ и допринася за справянето с предизвикателствата на изменението на климата чрез нашите програми по теми, свързани с климата и околната среда, по всички действия.

Този център SALTO подкрепя изпълнението на приоритета за опазване на околната среда, устойчивост и борба с изменението на климата в новите програми в съответствие с Европейския зелен пакт и Пакта за климата, като подкрепя действията на европейското пространство за образование по отношение на образованието за климата и устойчивостта и допринася пряко за постигането на една от 11-те европейски цели за младежта (Устойчива зелена Европа), включени в стратегията на ЕС за младежта. Ключови отговорности на центъра SALTO, работещ за екологичния преход и устойчивото развитие, са следните:

 • Повишаване на качеството и въздействието на проектите и дейностите по програмата „Еразъм+“, насочени към устойчивостта и борбата с изменението на климата;
 • Оказване на помощ за оптимизиране на изпълнението, мониторинга и последващите дейности, свързани с приоритета за опазване на околната среда, устойчивост и борба с изменението на климата съгласно програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“;
 • Изпълнение на ключова роля в насочването на националните агенции във връзка с анализа и оценката на въздействието на проекти, насочени към приоритета на програмите за опазване на околната среда, устойчивост и борба с изменението на климата съгласно програмите.

SALTO digital

Дейността на ресурсния център SALTO Digital обхваща всички области на програмата „Еразъм+“ и, в съответствие с плана за действие в областта на цифровото образование и на ключови документи на политиката, свързани с младежта, с нея се подкрепя реализацията на цифровото измерение като основен приоритет в програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, както и на цифровите аспекти на младежта. Той изпълнява функцията на основан на факти център за знания в областта на цифровото образование и младежта, който насочва знанията в сферата на своя мандат по програмата, както и при разработването на политики. Ключовите отговорности на SALTO Digital са следните:

 • Повишаване на качеството и въздействието на проектите и дейностите по нашите програми, като се обръща специално внимание на цифровите приоритети;
 • Оказване на помощ за оптимизиране на изпълнението, мониторинга и последващите дейности, свързани с приоритетите за цифровото образование и младежта съгласно програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“;
 • Изпълнение на ключова роля в насочването на националните агенции във връзка с анализа и оценката на въздействието на проекти, насочени към цифровите приоритети на програмите, и които могат също така да бъдат включени във форумите за политиката и на заинтересованите страни, по-специално в Европейския център за цифрово образование.

Участие на центровете SALTO и информация за тях

Центърът за участие и информационни ресурси SALTO обхваща всички области на програмата „Еразъм +“. Чрез него се организират стратегически и иновативни действия за насърчаване на активното участие в демократичния живот, включително чрез:

 • разработване на насоки за кандидатите и бенефициерите, по-специално с които се насърчава включването на младежите в демократичното вземане на решения, участието на младежите в гражданския и социалния живот чрез доброволчески дейности или поемането на роля в младежки организации;
 • предоставяне на насоки и подкрепа на всички национални агенции за прилагане на най-съвременни стратегии за достигане до по-голям брой младежи, подобряване на качеството и въздействието на информационните дейности, както и на техния приобщаващ характер, а също така на устойчивостта и прехвърляемостта на резултатите от проекта.

В допълнение към тези центрове SALTO, два специфични за конкретната област ресурсни центъра SALTO допринасят за развитието на капацитета на националните агенции и организациите бенефициери, които работят с програмата „Еразъм+“, като улесняват транснационалното сътрудничество, дейностите по изграждане на мрежи и взаимното обучение сред националните агенции и различните заинтересовани страни, основно чрез дейности за обучение и сътрудничество (ДОС).

ДОС се организират от националните агенции по програма „Еразъм+“ с цел създаване на добавена стойност и повишаване на цялостното качество на програмата „Еразъм+“. ДОС могат да бъдат работни срещи, семинари и други видове събития или дейности (например научни изследвания), които са насочени към споделяне на добри практики, извлечени поуки и предоставяне на възможности за работа в мрежа между заинтересованите страни по програма „Еразъм+“. По-специално семинарите за установяване на контакти са ефективен начин за намиране на партньори за новите участници. Участници в ДОС могат да бъдат представители на институции, които вече участват в програмата „Еразъм+“ или планират да кандидатстват за безвъзмездни средства по програмата.

Роля на центъра SALTO, който работи за обучението и сътрудничеството в областта на образованието и обучението

 • Предлага платформа за подкрепа на европейските дейности за обучение и сътрудничество (ДОС);
 • Дава възможност на заинтересованите страни, inter alia, да развиват капацитета на своите организации за цялостно оползотворяване на възможностите на програмата „Еразъм+“;
 • Споделя най-добри практики в европейските държави, да намират партньори или да увеличават въздействието на своите проекти на европейско равнище.

Повече информация можете да намерите на следните адреси: www.salto-et.net 

Роля на центъра SALTO, който работи за обучението и сътрудничеството в областта на младежта

Дейността на ресурсния център SALTO, който работи за обучението и сътрудничеството, е насочена към разработването на стратегически и иновативни действия, с които да се гарантира ориентиран към качеството цялостен подход към стратегиите и дейностите за обучение в областта на младежта, както и признаването на неформалното и информалното учене при младежката работа в цяла Европа, включително чрез:

 • Разработване и прилагане на процеси, дейности и инструменти в рамките на стратегията за Youthpass за подпомагане и насърчаване на признаването и валидирането на дейностите за неформално и информално учене и на младежката работа;
 • Разработване и прилагане на процеси, дейности и инструменти в рамките на Европейската стратегия за обучение в областта на младежта за подпомагане на изграждането на капацитет и развитието на качеството при младежката работа в Европа;
 • Повишаване на качеството на проектите в сферата на младежта чрез курсове за обучение, инструменти и практически публикации и насоки;
 • Предоставяне на подкрепа на персонала на националните агенции чрез управление на знанията и обучение на персонала.

Регионални ресурсни центрове SALTO в областта на младежта

Трите регионални центъра SALTO: SALTO ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА, SALTO ИЗТОЧНА ЕВРОПА И КАВКАЗ и SALTO EUROMED насърчават стратегическото и иновативно сътрудничество между заинтересованите страни от държавите — членки на ЕС, трети държави, асоциирани към програмата, и трети държави, които не са асоциирани към програмата, в рамките на „Еразъм+“ и Европейскив корпус за солидарност с цел:

 • По-нататъшно повишаване на количеството, качеството и въздействието на проектите и партньорствата;
 • Подкрепа за работата с младежта и развитието на политиката за младежта в трети държави, които не са асоциирани към програмата съответно в Западните Балкани, Източното партньорство и Русия, както и Южното Средиземноморие.

Повече информация можете да намерите на следните адреси: www.salto-et.net и www.salto-youth.net

Информационни служби

Национални бюра на Програмата „Еразъм+“

Националните бюра на програмата „Еразъм+“ (НБE) в някои трети държави, които не са асоциирани към програмата (Западните Балкани, Източното съседство, държавите от Южното Средиземноморие, Централна Азия), подпомагат работата на Комисията, на Изпълнителната агенция и на местните органи по изпълнението на програмата „Еразъм+“. Те изпълняват функциите на координационни центрове в тези държави за заинтересованите страни, участващи в изпълнението на програмата „Еразъм+“ в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение, младежта и спорта. Тези бюра допринасят за повишаване на осведомеността, видимостта, релевантността, ефективността и въздействието на международното измерение на програмата „Еразъм+“.

Отговорностите на националните бюра на програмата „Еразъм+“ включват:

 • предоставяне на информация за дейностите по програмата „Еразъм+“, които са отворени за участие за съответните държави (включително в областта на висшето образование, ПОО, младежта и спорта, когато е уместно);
 • предоставяне на съвети и съдействие на потенциалните кандидати;
 • координиране на работата на местния екип от експерти по реформата на висшето образование (HERE);
 • участие в организирането на проучвания и прояви;
 • предоставяне на подкрепа за провеждане на диалог относно политиката;
 • поддържане на контакти с местните органи и делегациите на ЕС;
 • проследяване на развитието на политиката в гореспоменатите области в съответните държави.

Национални координатори на Програмата „Еразъм+“

Мрежата от национални координатори (НК) в някои трети държави, които не са асоциирани към програмата (Северна и Южна Америка, Африка на юг от Сахара, Близкия изток, Азия и Тихоокеанския басейн), подпомагат работата на Комисията, Изпълнителната агенция и местните органи по предоставяне на насоки, практическа информация и съдействие по всички аспекти на участието в програмата „Еразъм+“ в областта на висшето образование, младежта, професионалното образование и обучение и спорта. Те изпълняват функциите на координационни центрове в тези държави за заинтересованите страни и допринасят за повишаване на осведомеността, видимостта, релевантността, ефективността и въздействието на международното измерение на програмата „Еразъм+“.

Национални Информационни Центрове За Академично Признаване (NARIC)

Мрежата NARIC предоставя информация относно признаването на дипломи и периоди на обучение, предприети в други европейски държави, както и съвети относно чуждестранни дипломи за висше образование в държавата, в която е установен съответният център NARIC. Мрежата NARIC предоставя компетентни съвети на всички лица, които пътуват в чужбина с цел работа или по-нататъшно образование, както и на институции, студенти, консултанти, родители, преподаватели и бъдещи работодатели.

Европейската комисия подпомага дейността на мрежата NARIC посредством обмен на информация и опит между държавите, идентифициране на добри практики, сравнителен анализ на системи и политики в тази област и обсъждане и анализ на въпроси на политиката в областта на образованието, представляващи общ интерес.

Повече информация можете да намерите на следните адреси: https://www.enic-naric.net/

Мрежа Eurodesk

Мрежата Eurodesk предоставя информационни услуги на младежи и младежки работници, относно европейски възможности в областите на образованието, обучението и младежта, както и във връзка с участието на младежи в европейски дейности.

Мрежата, която присъства във всички държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и чиято дейност се координира на европейско равнище от службата Eurodesk Brussels Link, предлага услуги като отговори на запитвания, информация за възможности за финансиране, събития и публикации. Наред с горното мрежата допринася за поддържането на Европейския младежки портал.

Европейският младежки портал предлага европейска и национална информация и възможности от интерес за младежите, които живеят, учат и работят в Европа. Информацията се предоставя на 28 езика.

За достъп до Европейския младежки портал, моля, посетете следния адрес: https://europa.eu/youth/home_bg. За повече информация за Eurodesk, моля, посетете следния адрес: https://www.eurodesk.eu

Otlas — инструмент за търсене на партньори за организации, работещи в областта на младежта

Един от инструментите, разработени и администрирани от младежките ресурсни центрове SALTO-Youth, е Otlas — централизиран онлайн инструмент за търсене на партньори, предназначен за организации, работещи в областта на младежта. Организациите могат да регистрират своите данни за контакт и области на интерес в Otlas и да съставят заявки за търсене на партньори във връзка с конкретни идеи за проекти.

Повече информация можете да намерите на следните адреси: www.salto-youth.net/otlas или https://www.otlas.eu/

Платформи и инструменти

Платформа За Резултатите От Проекти По Програмата „Еразъм+“

Платформата за резултатите от проекти по програмата „Еразъм+“ предоставя достъп до информация и резултати по всички проекти, финансирани по програмата „Еразъм+“. Организациите могат да почерпят вдъхновение от богатата информация за проектите и да се възползват от резултатите и поуките, извлечени от изпълнението на програмата „Еразъм+“. 

Информацията за всеки проект и резултатите от него, които могат да се видят на платформата, трябва напълно да отговарят на действащите правила и разпоредби за личните данни. Основната отговорност за това се носи от бенефициерите по проектите, които са под надзора на служителите по проекта, работещи в агенциите.

В проектите може да се търси по ключова дума, ключово действие, година, държава, тема, вид резултати и др. Търсенията могат да бъдат запаметявани и постоянно се актуализират с най-новите проекти според предварително определени критерии. Откроени са проекти с добри практики, определени според тяхното значение за политиката, въздействие, комуникационен потенциал.

Платформата за резултатите от проекти по програмата „Еразъм+“ е достъпна на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_bg

Европейска платформа за училищно образование (ESEP) и eTwinning

Европейската платформа за училищно образование служи като сборен пункт за всички заинтересовани страни в сектора на училищното образование — училищен персонал, изследователи, лица, разработващи политики, както и други специалисти — което включва всички равнища, от образованието и грижите в ранна детска възраст до началното и средното образование, включително първоначалното професионално образование и обучение.

Платформата е домакин и на eTwinning, общност на учители и училищен персонал, която осигурява безопасно пространство, достъпно само за персонал, допуснат от националните звена за координация (НЗК). Участниците могат да вземат участие в редица дейности: осъществяване на проекти с други училища и класни стаи, дискусии с колеги и развитие на професионална мрежа, участие в разнообразни възможности за професионално развитие (онлайн и присъствено).

Учителите и училищата, които участват в eTwinning, получават подкрепа от съответните национални звена за координация (НЗК). Тези организации са определени да изпълняват съответните функции от компетентните национални органи. Те оказват съдействие на училищата във връзка с регистрирането, намирането на партньори и изпълнението на дейностите по проектите, популяризират използването на eTwinning, връчват награди и знаци за качество и организират дейности за професионално развитие на учители.

Дейността на националните звена за координация се координира от централно звено за координация (ЦЗК), което отговаря и за развитието на Европейската платформа за училищно образование и организирането на дейности за професионално развитие на учители на европейско равнище.

Имате възможност за достъп до Европейската платформа за училищно образование и eTwinning на адрес: https://school-education.ec.europa.eu/bg

Електронна платформа за учене на възрастни (EPALE)

Електронна платформа за образование за възрастни в Европа (EPALE) Електронната платформа за образование за възрастни в Европа, известна като EPALE, е инициатива на Европейската комисия, финансирана по програмата „Еразъм+“. Тя е отворена за специалисти в областта на образованието за възрастни: учители, преподаватели, обучители и доброволци, както и за лица, разработващи политики, изследователи, журналисти и представители на академичната общност и други лица, работещи в областта на образованието за възрастни.

Сайтът предлага актуални новини за развитията в тази област и интерактивни мрежи, които позволяват на потребителите да се свързват с други потребители от цяла Европа, да участват в дискусии и да обменят добри практики. Наред с многото функции и публикации EPALE предлага инструменти, представляващи специален интерес за бенефициерите и потенциалните бенефициери на „Еразъм+“. Ето някои примери:

 • календар с курсове и събития;
 • инструмент за търсене на партньори (Partner search), който може да се използва за намиране на партньори за подготовка на финансирани от ЕС проекти и намиране или предлагане на възможност за обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги;
 • каталог на курсовете, в който посетителите могат да намерят голямо разнообразие от онлайн и офлайн курсове;
 • секция „Общности от практикуващи специалисти“ (Communities of practice) предлага допълнителни възможности за свързване с хора и организации със сходни интереси;
 • секция „Пространства за сътрудничество“, в които партньорите могат да разработват своя проект в безопасна среда;
 • Erasmus+Space — безопасен и сигурен инструмент, който по-специално координаторите на проекти по КД 1 и КД 2 на програма „Еразъм+“ и техните партньори могат да използват за практическо прилагане на смесена мобилност/сътрудничество и за управление и разпространение на проекти;
 • ресурсен център, в който бенефициерите по даден проект могат да намират полезни справочни материали и/или да изпращат статии, учебни помагала, доклади, ръководства и всякакви други материали, разработени по техния проект или от тяхната организация, предлагайки по този начин допълнителна възможност за разпространението им;
 • блог, в който участниците в проекти могат неформално и динамично да споделят своя опит или да публикуват видеоматериали, представящи техните резултати.

Насърчава се споделянето на информация в платформата за дейностите и резултатите по проекти, получаващи финансиране от ЕС, чрез публикации в блога, новини, събития и други видове дейности.

EPALE се реализира от централно звено за координация и мрежа от национални звена за координация в държави — членки на ЕС, и в трети държави, асоциирани към програмата, които отговарят за откриването на интересна информация и насърчават заинтересованите лица да използват и да обогатяват платформата.

Достъпът до EPALE може да бъде осъществен на адрес: https://epale.ec.europa.eu/bg.

Самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии (SELFIE)

SELFIE („Самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии“) е безплатен, многоезичен и уеб-базиран инструмент за самооценка, чрез който се подпомага развитието на цифровия капацитет на общите и професионалните училища.

„SELFIE за училища“ събира анонимно мненията на учениците, учителите и училищните ръководители относно това как се използват технологиите в тяхното училище. За целта се използват кратки твърдения и въпроси с проста скала от 1 до 5 за отговори. Въз основа на този принос инструментът генерира доклад — моментна снимка („SELFIE“) на силните и слабите страни на училището в използването на технологиите. SELFIE е достъпен на над 30 езика за всички основни, средни и професионални училища в Европа и извън нея. Инструментът може да се използва от всички училища — не само от тези с високи равнища на инфраструктура, оборудване и използване на технологии.

В условията на пандемията от COVID-19 се осъществи масов преход към цифрови технологии за дистанционна работа и обучение, включително за ПОО. Същевременно станаха ясни и затрудненията при запазването на частта от ПОО, свързана с ученето в процеса на работа (УПР), в предприятията, които правят още по-неотложно повишаването на ефективността на диалога между учителите в системата на ПОО и обучителите в предприятията чрез цифрови средства.

Като част от плана за действие в областта на цифровото образование, с новия инструмент за учители („SELFIE за учители“), достъпен на всички официални езици на ЕС, се дава възможност на учителите сами да оценяват своята компетентност и увереност в областта на цифровите технологии и да получават незабавна обратна връзка относно силните и слабите си страни и насоки за възможно развитие. Екипи от учители също могат да работят заедно по използването на инструмента и да разработват план за обучение.

През октомври 2021 г. беше пуснат за ползване новият инструмент SELFIE за учене в процеса на работа (УПР), на всички официални езици на ЕС. С негова помощ институциите за ПОО и предприятията могат да установят по-близки контакти, за да обсъждат съвместно как най-успешно да внедряват цифровите технологии в предоставяното образование и обучение. SELFIE за учене в процеса на работа не само обединява трите гледни точки на директорите на училища, учителите в системата на ПОО и учещите, но също така добавя като четвърта гледна точка мнението на обучителите в предприятията. Акцентът при по-нататъшната работа върху SELFIE за учене в процеса на работа ще бъде поставен върху проучване как с инструмента може да се подпомогне разработването на политики и наблюдението на тяхното изпълнение на национално равнище и на равнището на ЕС. Освен това въздействието на SELFIE за УПР върху предприятията също следва да се анализира, за да се проучи по-нататъшното участие на предприятията или да се разработи допълнителен инструмент, с който да се обхванат различни аспекти в зависимост от потребностите на предприятията.

Инструментът SELFIE е разработен от Съвместния изследователски център и Генералната дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ (ГД EAC).

Допълнителна информация за SELFIE може да се намери на адрес: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_bg    

HEInnovate

Ръководната рамка HEInnovate предоставя на институциите за висше образование (ИВО) в ЕС и извън него възможността да изследват своя капацитет за иновации и предприемачество чрез самоанализ в едно или няколко от следните осем налични измерения:

 • Лидерство и управление
 • Организационен капацитет: финансиране, хора и стимули
 • Преподаване и обучение по предприемачество
 • Подготовка и подкрепа на предприемачи
 • Цифрова трансформация и способности
 • Обмен на знания и сътрудничество
 • Интернационализирана институция
 • Измерване на въздействието

HEInnovate също така е общност от практикуващи специалисти, чиито експерти предлагат на ВУ семинари за подобряване на резултатите им в областта на иновациите и събития за обучение на обучители с цел по-широко разпространение на подхода на национално равнище. На уебсайта могат да се намерят материали за обучение. В платформата също така се представят конкретни случаи и истории на потребители, с които се дават примери за различни иновационни подходи във ВУ в целия ЕС. В сътрудничество с ОИСР бяха осъществени редица прегледи по държави, които са публикувани на уебсайтовете на HEInnovate и ОИСР. Докладите на HEInnovate по държави свидетелстват за иновационни и предприемачески подходи в различни държави — членки на ЕС.

Препоръчително е проектите, финансирани по програмата „Еразъм+“, като алиансите на европейските университети и алиансите за иновации, да използват HEInnovate, когато е уместно, в допълнение към своите проекти.

Достъпът до HEInnovate може да бъде осъществен на адрес: https://heinnovate.eu/en

Европейски младежки портал

Европейският младежки портал предлага европейска и национална информация и възможности от интерес за младежите, които живеят, учат и работят в Европа. С него се насърчава също така участието на младежите в демократичния живот в Европа, по-специално чрез диалога на ЕС по въпросите на младежта и чрез други инициативи за взаимодействие с младежите с цел въздействие върху разработването на политики.

Европейският младежки портал предоставя и информация за други заинтересовани страни, работещи в областта на младежта, на 28 езика и е достъпен на следния адрес: https://europa.eu/youth/home_bg

Инициатива за европейска студентска карта

Инициативата за европейска студентска карта има за цел да опрости мобилността с цел образование и обучение чрез цифровизиране на всички основни компоненти, необходими за организацията на мобилността на студентите, от предоставянето на информация до процесите на кандидатстване и установяването в приемащата общност в чужбина. В контекста на тази инициатива мобилното приложение „Еразъм+“ и мрежата „Еразъм без документи на хартиен носител“ вече са на разположение на институциите за висше образование и на студентите и ще бъдат допълнително подобрени чрез добавяне на нови услуги и функции за потребителите.

Мобилното приложение „Еразъм+“ предоставя на студентите единна онлайн точка за достъп до цялата информация и услуги, от които те се нуждаят преди, по време на и след обмена си в чужбина. Мобилното приложение „Еразъм+“ включва и информация за участието в програмата за учещи в други сектори. Приложението е достъпно за изтегляне в App Store и в Google Play. Допълнителна информация може да се намери на адрес: erasmusapp.eu

Мрежата „Еразъм без документи на хартиен носител“ позволява на институциите за висше образование да се свързват с централен комуникационен канал за безпроблемен обмен на данни за мобилност на студенти по сигурен и рационализиран начин, който поддържа изцяло цифровизирано управление на мобилността, включително споразумения за обучение в цифров формат и цифрови междуинституционални споразумения. Висшите учебни заведения, които търсят информация за това как да се свържат и да използват мрежата „Еразъм без документи на хартиен носител“, могат да намерят информация, насоки и уроци на страницата „Еразъм без документи на хартиен носител“ на портала на инициативата за европейска студентска карта на адрес: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative/ewp

Мрежи за обмен на знания и експертен опит

Мрежа „Евридика“

Чрез мрежата „Евридика“ се осигурява информация предимно за начина на структуриране и организиране на образованието в Европа на всички равнища с цел да се допринася за по-добро взаимно разбиране на системите на образование в Европа. С цел подпомагане на вземането на решения от органите, отговарящи за образователните системи и политики в Европа, чрез мрежата се предоставят съпоставителни анализи на европейско равнище и информация за отделните държави в областите на образованието и младежта.

Мрежата „Евридика“ представлява мащабен източник на информация, обхващащ подробни описания и обзорни прегледи на националните образователни системи („Национални образователни системи и политики“), сравнителни тематични доклади, посветени на конкретни теми от интерес за Общността („Тематични доклади“), показатели и статистически данни („Серии от ключови данни“) и поредицa факти и данни в областта на образованието, като например относно националните образователни структури, училищните календари, сравнителни данни за заплатите на преподавателите и за задължителния хорариум в отделните държави и образователни степени („Факти и данни“).

Мрежата се състои от централно координационно звено в структурата на Изпълнителната агенция и национални звена, функциониращи във всички държави — членки на ЕС, и в трети държави, асоциирани към програмата, както и в Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора. 

Повече информация ще намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция: https://eacea.ec.europa.eu/homepage и на уебсайта на мрежата „Евридика“: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/ 

Мрежа От Национални Кореспонденти На „Младежка Уикипедия“

В съответствие със Стратегията на ЕС за младежта и с целта за подобряване на познанията относно проблемите на младежта в Европа се предоставя финансова подкрепа на националните структури, допринасящи за „Младежка Уикипедия“ (Youth Wiki) — интерактивен инструмент, който осигурява последователна, актуална и използваема информация относно положението на младежите в Европа и националните политики в областта на младежта.

Финансовата подкрепа се предоставя на структури, определени от националните органи и със седалище в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана по програмата, за действия на тези структури, свързани с изготвянето на специфична информация и съпоставими описания и показатели за тяхната държава, които допринасят за по-доброто взаимно опознаване на системите и политиките за младежите в Европа.

За повече информация, моля разгледайте онлайн платформата: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki  

Мрежа На Експертите По Реформата На Висшето Образование (HERE)

Националните екипи от експерти по реформата на висшето образование в трети държави, които не са асоциирани към програмата и се обслужват от национални бюра на програмата „Еразъм+“, предоставят на разположение на местните органи и на заинтересованите страни експертен капацитет с цел стимулиране на реформите и ускоряване на развитието в областта на висшето образование. Те участват в дейности по разработване на политики в областта на висшето образование в съответната държава. Дейностите на екипите от експерти по реформата на висшето образование се основават на контакти между равнопоставени партньори. Всеки национален екип включва от петима до петнадесет членове. Членовете на екипите са експерти в областта на висшето образование (ректори, заместник-ректори, декани, високопоставени представители на академичната общност, служители по международните отношения, студенти и др.).

Мисията на експертите по реформата на висшето образование включва предоставяне на подкрепа за:

 • Разработване на политики в съответните държави посредством подпомагане на модернизирането, процесите на реформи и стратегиите в областта на висшето образование в тясно сътрудничество с компетентните местни органи;
 • Осъществяване на диалог с ЕС относно политиките в областта на висшето образование;
 • Дейности за обучение и консултиране на местни заинтересовани страни и по-специално институции за висше образование и членове на техния персонал;
 • проекти по програмата „Еразъм+“ (и по-специално проекти, изпълнявани в рамките на действието за изграждане на капацитет) посредством разпространение на резултатите от проектите, по-специално на добри практики и иновативни инициативи, и използване на тези резултати за целите на обучението.

Национални Екипи в подкрепа на внедряването на инструменти на ЕС за ПОО

Предназначението на националните екипи от експерти в областта на ПОО е да предоставят експертен капацитет в подкрепа на прилагането на инструментите и принципите на ЕС за ПОО в проекти, финансирани от ЕС и подкрепени по програмата „Еразъм+“. Съответните инструменти на ЕС за ПОО (като референтната рамка EQAVET, европейските основни професионални профили, проследяването на дипломираните лица и др.) са заложени в релевантните документи за политиката на ЕС относно ПОО като Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване и Препоръката на Съвета относно ПОО. Експертите следва по-специално да предоставят подкрепа на бенефициерите на финансирани от ЕС проекти, подпомагани по програмата „Еразъм+“, за прилагането на горепосочените инструменти на ЕС за ПОО в техните проекти.

Мрежа на Националните Референтни Точки на Европейската Референтна Рамка за Осигуряване на Качество в Професионалното Образование и Обучение (EQAVET)

Националните референтни точки на EQAVET се създават от националните органи и обединяват съответните съществуващи органи, включващи социалните партньори и всички заинтересовани страни на национално и регионално равнище, за да допринесат за изпълнението на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение съгласно Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост.

Чрез националните референтни точки на EQAVET се цели:

 • предприемане на конкретни инициативи за прилагане и по-нататъшно разгръщане на рамката EQAVET;
 • информиране и мобилизиране на широк кръг от заинтересовани страни с цел да се допринесе за прилагането на рамката EQAVET;
 • оказване на подкрепа за самооценяването като допълнително и ефективно средство за осигуряване на качеството;
 • предоставяне на актуализирано описание на националните/регионалните мерки за осигуряване на качеството въз основа на рамката EQAVET;
 • участие в партньорски оценки на равнището на ЕС за осигуряване на качеството на системно равнище на ПОО.

ЕКР, „Европас“ и Euroguidance — Национални центрове

За всяка държава тези три мрежи от национални центрове се подкрепят чрез едно или няколко споразумения за безвъзмездни средства:

Национални Координационни Звена (НКЗ) за Европейската Квалификационна Рамка (ЕКР)

НКЗ за ЕКР се определят от националните органи, на които предоставят подкрепа за:

 • Разработване, прилагане и преразглеждане на националните квалификационни рамки, както и съотнасянето им към Европейската квалификационна рамка (ЕКР);
 • Преглед и актуализиране, когато е уместно, на съотнасянето на нивата на националните квалификационни рамки или системи към нивата по ЕКР.

Чрез националните координационни звена за ЕКР Европейската квалификационна рамка стига по-близо до физическите лица и организациите чрез:

 • Подкрепа за включването на подходящите нива по ЕКР в свидетелства, дипломи, приложения и други документи за квалификация, както и в бази данни за квалификациите;
 • Разработване на квалификационни регистри или бази данни, които включват квалификациите, присъстващи в националните квалификационни рамки, и публикуването им на платформата „Европас“.

Повече информация можете да намерите на следните адреси: https://europa.eu/europass/bg/national-qualifications-frameworks-nqfs

Национални Центрове „Европас“

По своята същност „Европас“ е онлайн платформа, която предоставя на физическите лица и организациите интерактивни инструменти и информация относно възможностите за учене, квалификационните рамки и квалификациите, ориентирането, определянето на необходимите умения, инструментите за самооценка и документирането на уменията и квалификациите, както и връзката с възможностите за учене и заетост. Това изисква съществена работа на национално равнище, която се осъществява от структури, определени от националните органи. Това включва по-специално:

 • предоставяне на национална информация за платформата на ЕС, а именно, осигуряване на взаимосвързаност между платформата на ЕС и националните източници на данни относно възможностите за обучение и националните бази данни или регистри за квалификациите;
 • насърчаване на използването на услугите, предоставяни от платформата на ЕС;
 • поддържане на контакт с всички заинтересовани страни на национално равнище.

Мрежа „Euroguidance“

Euroguidance е европейска мрежа от национални ресурсни и информационни центрове, определени от националните органи. Всички центрове на Euroguidance споделят следните общи цели:

 • Сътрудничество и подкрепа на равнището на Съюза за укрепване на политиките, системите и практиките за ориентиране в рамките на Съюза (развитие на европейското измерение на ориентиране през целия живот); 
 • Подкрепа за развитието на компетентността на практикуващите специалисти в областта на ориентирането; 
 • Предоставяне на качествена информация за ориентирането през целия живот;
 • Насърчаване на европейските възможности за образователна мобилност и управление на професионалното развитие (чрез платформата „Европас“).

Основната целева група на Euroguidance са практикуващите специалисти в областта на ориентирането и лицата, разработващи политики, както от сектора на образованието, така и от сектора на заетостта.

Повече информация можете да намерите на следните адреси: https://euroguidance.eu