Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2023г.

Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2023г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Кой изпълнява програмата „Еразъм+“?

Европейската комисия

Европейската комисия носи цялостната отговорност за изпълнението на програмата „Еразъм+“. Комисията постоянно осъществява управлението на бюджета и определя приоритетите, целите и критериите на програмата. Наред с това тя ръководи и осъществява мониторинг на общото изпълнение, последващите дейности и оценката на програмата на европейско равнище. Европейската комисия носи и цялостната отговорност за надзора и координацията на структурите, на които е възложено изпълнението на програмата на национално равнище.

На европейско равнище отговорността за изпълнението на редица действия по програмата „Еразъм+“ се носи от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) на Европейската комисия. В допълнение към информацията, съдържаща се в настоящото ръководство, съответната документация във връзка с поканите и формулярите за кандидатстване за действията, обхванати от настоящото ръководство и управлявани от Изпълнителната агенция, се публикуват в портала „Възможности за финансиране и търгове“: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Изпълнителната агенция отговаря за управлението на пълния жизнен цикъл на тези проекти — от популяризирането на програмата, анализа на заявленията за безвъзмездни средства и осъществяването на мониторинг на място върху проектите до разпространението на резултатите от проектите и програмата. Тя е натоварена и с обявяването на специални покани за представяне на предложения, свързани с някои действия по програмата, които не са включени в обхвата на настоящото ръководство.

Европейската комисия отговаря, по-специално чрез Изпълнителната агенция, и за:

 • провеждане на проучвания в областите, подкрепяни от програмата;
 • провеждане на научни изследвания и основани на факти дейности чрез мрежата „Евридика“;
 • подобряване на видимостта и системното въздействие на програмата посредством дейности за разпространение и използване на резултатите от програмата;
 • осигуряване на управлението на договорите и финансирането на органите и мрежите, подпомагани от програмата „Еразъм+“;
 • управление на покани за подаване на оферти за предоставяне на услуги в рамките на програмата.

Националните агенции

Изпълнението на програмата „Еразъм+“ се осъществява основно посредством непряко управление, което означава, че Европейската комисия възлага задачите по изпълнение на бюджета на националните агенции; основанието за този подход е управлението на програмата „Еразъм+“ да се осъществява възможно най-близо до нейните бенефициери и да бъде адаптирано към многообразните особености на националните системи за образование, обучение и работа с младежи. За тази цел всяка държава — членка на ЕС или трета държава, асоциирана по програмата, е определила една или повече национални агенции (данни за контакт с тези агенции можете да намерите на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_bg). Тези национални агенции популяризират и изпълняват програмата на национално равнище и действат като звена за връзка между Европейската комисия и участващите организации на местно, регионално и национално равнище. Техните задачи включват:  

 • предоставяне на подходяща информация за програмата „Еразъм+“; 
 • провеждане на справедливи и прозрачни процедури по подбор на проектите, които ще бъдат финансирани в съответните държави;
 • мониторинг и оценяване на изпълнението на програмата в съответните държави;
 • предоставяне на подкрепа на кандидатите по проекти и на участващите организации през целия жизнен цикъл на проектите;
 • осъществяване на ефективно сътрудничество с мрежата на националните агенции и Европейската комисия;
 • популяризиране и осигуряване на видимостта на програмата;
 • стимулиране на разпространението и използването на резултатите от програмата на местно и национално равнище.

Наред с горното националните агенции изпълняват важната функция на междинни структури във връзка с качественото развитие и изпълнение на програмата „Еразъм+“ посредством:

 • изпълнение на проекти и дейности като дейности по обучение и сътрудничество и дейности по изграждане на мрежи, различни от задачите, свързани с управлението на жизнения цикъл на проектите, и които подпомагат качественото изпълнение на програмата и/или стимулират развитието на политиките в областите, подпомагани от програмата;
 • предоставяне на подкрепа на новите участници, организациите с по-малко опит и целевите групи с по-малко възможности с цел отстраняване на пречките за пълноценно участие в програмата;
 • търсене на възможности за сътрудничество с външни структури и национални органи с цел повишаване на въздействието на програмата в съответните им области на действие, в съответните държави и в Европейския съюз.

Предоставяната от националните агенции подкрепа има за цел участниците в програмата да бъдат насочвани на всички етапи на своето участие — от първия контакт с програмата през процедурата за кандидатстване до изпълнението на проекта и окончателната оценка. Този принцип не противоречи на изискванията за справедливост и прозрачност на процедурите по подбор. Той се основава по-скоро на идеята, че за да бъдат гарантирани равни възможности за всички, е необходимо на някои целеви групи по програмата да бъде предоставено по-активно подпомагане под формата на съвети, консултиране, мониторинг и наставничество, съобразени с техните потребности.

Съответните покани за представяне на предложения, обхващащи действията, управлявани от националните агенции за „Еразъм+“, се публикуват на уебсайта на програмата „Еразъм+“1  и се оповестяват на уебсайтовете на националните агенции.

Кои други органи участват в изпълнението на програмата?

Освен изброените по-горе органи, следните ресурсни центрове и информационни служби, платформи и мрежи за обмен на знания и експертен опит участват със своя допълнителен експертен капацитет в изпълнението на програмата „Еразъм+“:

Ресурсни центрове и информационни служби

Ресурсни центрове salto

Ресурсните центрове SALTO са предназначени да подобряват качеството и въздействието на програмата „Еразъм+“ на системно равнище чрез предоставяне на експертен опит, ресурси и дейности за информация и обучение в конкретни области в помощ на националните агенции и на други участници в образованието, обучението и младежката работа. Наред с другото, тези дейности включват организиране на курсове за обучение, семинари, работни срещи, учебни посещения, форуми, сътрудничество и дейности за изграждане на партньорства по приоритетни теми на програмата „Еразъм+“.

Образование и обучение

Освен това в областите на образованието и обучението чрез работата на центъра SALTO:

 • се предлага платформа за европейски дейности за обучение;
 • дава се възможност на заинтересованите страни, inter alia, да развиват капацитета на своите организации за цялостно оползотворяване на възможностите на програмата „Еразъм+“, да споделят най-добри практики в европейските държави, да намират партньори или да увеличават въздействието на проектите си на европейско равнище;

Младеж

В областта на младежта работата на центровете SALTO-YOUTH е съсредоточена върху подобряването на качеството и въздействието на програмите на ЕС за младежта („Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“), както и върху подкрепата и развитието на европейската младежка работа. Това включва:

 • насърчаване на признаването на неформалното и информалното учене в цяла Европа;
 • разработване и документиране на методи и инструменти за обучение и младежка работа;
 • повишаване на качеството на проектите в сферата на младежта чрез курсове за обучение, инструменти и практически публикации и насоки;
 • активно насърчаване на приобщаващи подходи в младежката работа в цяла Европа;
 • изготвяне на общ преглед на европейски дейности за обучение, достъпни за младежки работници, чрез Европейския календар за обучение; изготвяне на база данни за обучители и ресурсни специалисти в областта на младежката работа; 
 • координиране на прилагането на Youthpass — инструмента за подкрепа на валидирането на резултатите от неформалното и информалното учене в дейностите за младежка мобилност и младежка работа.

Центровете SALTO в областта на младежта имат тематична (участие и информация, приобщаване и многообразие, обучение и сътрудничество) или географска (страните от Източното партньорство и Русия, Южното Средиземноморие, Западните Балкани) насоченост.

Повече информация можете да намерите на следните адреси: www.salto-et.net и www.salto-youth.net

Otlas — инструмент за търсене на партньори за организации, работещи в областта на младежта

Един от инструментите, разработени и администрирани от младежките ресурсни центрове SALTO-Youth, е Otlas — централизиран онлайн инструмент за търсене на партньори, предназначен за организации, работещи в областта на младежта. Организациите могат да регистрират своите данни за контакт и области на интерес в Otlas и да съставят заявки за търсене на партньори във връзка с конкретни идеи за проекти.

Повече информация можете да намерите на следните адреси: www.salto-youth.net/otlas или https://www.otlas.eu/

Национални бюра на програмата „Еразъм+“

Националните бюра на програмата „Еразъм+“ (НБE) в съответните трети държави, които не са асоциирани към програмата (Западните Балкани, държавите от Източното и Южното Средиземноморие, Русия и Централна Азия), подпомагат работата на Комисията, на Изпълнителната агенция и на местните органи по изпълнението на програмата „Еразъм+“. Те изпълняват функциите на координационни центрове в тези държави за заинтересованите страни, участващи в изпълнението на програмата „Еразъм+“ в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение, младежта и спорта. Тези бюра допринасят за повишаване на осведомеността, видимостта, релевантността, ефективността и въздействието на международното измерение на програмата „Еразъм+“.

Отговорностите на националните бюра на програмата „Еразъм+“ включват:

 • предоставяне на информация за дейностите по програмата „Еразъм+“, които са отворени за участие за съответните държави (включително в областта на висшето образование, ПОО, младежта и спорта, когато е уместно);
 • предоставяне на съвети и съдействие на потенциалните кандидати;
 • координиране на работата на местния екип от експерти по реформата на висшето образование (HERE);
 • участие в организирането на проучвания и прояви;
 • предоставяне на подкрепа за провеждане на диалог относно политиката;
 • поддържане на контакти с местните органи и делегациите на ЕС;
 • проследяване на развитието на политиката в гореспоменатите области в съответните държави.

Национални координатори

Мрежата от национални координатори (НК) в съответните трети държави, които не са асоциирани към програмата (Латинска Америка и Карибския басейн, Африка на юг от Сахара, Близкия изток, Афганистан, Азия и Тихоокеанския басейн), подпомагат работата на Комисията, Изпълнителната агенция и местните органи по предоставяне на насоки, практическа информация и съдействие по всички аспекти на участието в програмата „Еразъм+“ в областта на висшето образование, младежта, професионалното образование и обучение и спорта. Те изпълняват функциите на координационни центрове в тези държави за заинтересованите страни и допринасят за повишаване на осведомеността, видимостта, релевантността, ефективността и въздействието на международното измерение на програмата „Еразъм+“.

Национални информационни центрове за академично признаване (NARIC)

Мрежата NARIC предоставя информация относно признаването на дипломи и периоди на обучение, предприети в други европейски държави, както и съвети относно чуждестранни дипломи за висше образование в държавата, в която е установен съответният център NARIC. Мрежата NARIC предоставя компетентни съвети на всички лица, които пътуват в чужбина с цел работа или по-нататъшно образование, както и на институции, студенти, консултанти, родители, преподаватели и бъдещи работодатели.

Европейската комисия подпомага дейността на мрежата NARIC посредством обмен на информация и опит между държавите, идентифициране на добри практики, сравнителен анализ на системи и политики в тази област и обсъждане и анализ на въпроси на политиката в областта на образованието, представляващи общ интерес.

Повече информация можете да намерите на следните адреси: https://www.enic-naric.net/

Мрежа Eurodesk

Мрежата Eurodesk предоставя информационни услуги на младежи и младежки работници, относно европейски възможности в областите на образованието, обучението и младежта, както и във връзка с участието на младежи в европейски дейности.

Мрежата, която присъства във всички държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и чиято дейност се координира на европейско равнище от службата Eurodesk Brussels Link, предлага услуги като отговори на запитвания, информация за възможности за финансиране, събития и публикации. Наред с горното мрежата допринася за поддържането на Европейския младежки портал.

Европейският младежки портал предлага европейска и национална информация и възможности от интерес за младежите, които живеят, учат и работят в Европа. Информацията се предоставя на 28 езика.

Европейският младежки портал е достъпен на адрес: https://europa.eu/youth/home_bg. Повече информация за Eurodesk можете да намерите на следния адрес: https://www.eurodesk.eu

Платформи и инструменти

Платформа за резултатите от проекти по програмата „Еразъм+“

Платформата за резултатите от проекти по програмата „Еразъм+“ предоставя достъп до информация и резултати по всички проекти, финансирани по програмата „Еразъм+“. Организациите могат да почерпят вдъхновение от богатата информация за проектите и да се възползват от резултатите и поуките, извлечени от изпълнението на програмата „Еразъм+“. 

В проектите може да се търси по ключова дума, ключово действие, година, държава, тема, вид резултати и др. Търсенията могат да бъдат запаметявани и постоянно се актуализират с най-новите проекти според предварително определени критерии. Откроени са проекти с добри практики, определени според тяхното значение за политиката, въздействие, комуникационен потенциал.

Платформата за резултатите от проекти по програмата „Еразъм+“ е достъпна на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_bg

Портал за училищно образование (SEG)

Порталът за училищно образование е европейската онлайн платформа за училищно образование, достъпна на 23 езика на ЕС. Тъй като порталът представлява публичен уебсайт, той е достъпен за всички потребители в интернет (включително от държави извън ЕС), а основната аудитория е широк кръг от заинтересовани страни в европейското училищно образование: учители и директори на училища, учители и обучители в системата на ПОО, персонал в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст, помощен персонал в обучението, представители на заинтересовани организации в областта на образованието, изследователи, местни и регионални власти, инспекторати и други агенции на централната власт и министерства на образованието. Целта на този широк обхват на потребители и разнообразно съдържание е да се подобрят връзките между политиката и практиката в европейското училищно образование, да се подпомогне училищното и професионалното развитие и да се предоставят на потребителите инструменти за работа в мрежа и сътрудничество в подкрепа на техните проекти и възможности за мобилност.

Порталът SEG предлага съдържание с голямо разнообразие: ефективни практики, разработени в рамките на европейски проекти; месечни статии и видеоинтервюта на европейски експерти в областта на училищното образование; онлайн курсове в подкрепа на учителите и другите заинтересовани страни за развитие на техните практики; ресурси като публикации, учебни помагала и упражнения; информация за новини и събития в областта на училищното образование; и специални тематични области, като например приобщаване (със специален европейски инструментариум за училищата) и ключови компетентности. Учителите и училищният персонал могат да използват инструментите за търсене, за да намерят възможности за обучение и мобилност с цел професионално развитие (присъствени курсове, обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги, командировки с цел преподаване и др.), които могат да се финансират по ключово действие 1 на програмата „Еразъм+“, както и подходящи партньори за проекти по ключово действие 2 (или други проекти, различни от тези по програмата „Еразъм+“).

Достъп до всички инструменти на „Еразъм+“ и до съответната информация е предоставен на: https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/index.htm

eTwinning

eTwinning е общност на учители и училищен персонал от предучилищните до гимназиалните нива, поддържана от сигурна платформа, която е достъпна само за училищен персонал, допуснат от националните звена за координация (НЗК). Участниците могат да се включват в редица дейности: изпълнение на проекти с други училища и класни стаи; обсъждания с колеги и изграждане на професионални мрежи; участие в разнообразни възможности за професионално развитие (онлайн и присъствено). eTwinning се финансира по ключово действие 2 на програмата „Еразъм+“.

Учителите и училищата, които участват в eTwinning, получават подкрепа от съответните национални звена за координация (НЗК). Тези организации са определени да изпълняват съответните функции от компетентните национални органи. Те оказват съдействие на училищата във връзка с регистрирането, намирането на партньори и изпълнението на дейностите по проектите, популяризират действието, връчват награди и знаци за качество и организират дейности за професионално развитие на учители.

Дейността на националните звена за координация се координира от централно звено за координация (ЦЗК), което отговаря и за развитието на платформата eTwinning и организирането на дейности за професионално развитие на учители на европейско равнище. В началото на 2022 г. платформата eTwinning ще бъде обединена с портала за училищно образование, за да се оптимизира достъпът до информация и инструменти.

Повече информация и подробен списък на предлаганите услуги можете да намерите на следния адрес: https://www.etwinning.net/bg/pub/community/countries.cfm

Електронна платформа за образование за възрастни в Европа (epale)

Електронна платформа за образование за възрастни в Европа (EPALE) Електронната платформа за образование за възрастни в Европа, известна като EPALE, е инициатива на Европейската комисия, финансирана по програмата „Еразъм+“. Тя е отворена за специалисти в областта на образованието за възрастни: учители, преподаватели, обучители и доброволци, както и за лица, разработващи политики, изследователи, журналисти и представители на академичната общност и други лица, работещи в областта на образованието за възрастни.

Сайтът предлага актуални новини за развитията в тази област и интерактивни мрежи, които позволяват на потребителите да се свързват с други потребители от цяла Европа, да участват в дискусии и да обменят добри практики. Наред с многото функции и публикации EPALE предлага инструменти, представляващи специален интерес за бенефициерите и потенциалните бенефициери на „Еразъм+“. Ето някои примери:

 • календар с курсове и събития;
 • инструмент за търсене на партньори (Partner search), който може да се използва за намиране на партньори за подготовка на финансирани от ЕС проекти и намиране или предлагане на възможност за обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги;
 • каталог на курсовете, в който посетителите могат да намерят голямо разнообразие от онлайн и офлайн курсове;
 • секция „Общности от практикуващи специалисти“ (Communities of practice) предлага допълнителни възможности за свързване с хора и организации със сходни интереси;
 • секция „Пространства за сътрудничество“, в които партньорите могат да разработват своя проект в безопасна среда;
 • Erasmus+Space — безопасен и сигурен инструмент, който по-специално координаторите на проекти по КД 1 и КД 2 на програма „Еразъм+“ и техните партньори могат да използват за практическо прилагане на смесена мобилност/сътрудничество и за управление и разпространение на проекти;
 • ресурсен център, в който бенефициерите по даден проект могат да намират полезни справочни материали и/или да изпращат статии, учебни помагала, доклади, ръководства и всякакви други материали, разработени по техния проект или от тяхната организация, предлагайки по този начин допълнителна възможност за разпространението им;
 • блог, в който участниците в проекти могат неформално и динамично да споделят своя опит или да публикуват видеоматериали, представящи техните резултати.

Насърчава се споделянето на информация в платформата за дейностите и резултатите по проекти, получаващи финансиране от ЕС, чрез публикации в блога, новини, събития и други видове дейности.

EPALE се реализира от централно звено за координация и мрежа от национални звена за координация в държави — членки на ЕС, и в трети държави, асоциирани към програмата, които отговарят за откриването на интересна информация и насърчават заинтересованите лица да използват и да обогатяват платформата. Достъпът до EPALE може да бъде осъществен на адрес: https://epale.ec.europa.eu/bg.

SELFIE

SELFIE („Самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии“) е безплатен, многоезичен и уеб-базиран инструмент за самооценка, чрез който се подпомага развитието на цифровия капацитет на общите и професионалните училища.

„SELFIE за училища“ събира анонимно мненията на учениците, учителите и училищните ръководители относно това как се използват технологиите в тяхното училище. За целта се използват кратки твърдения и въпроси с проста скала от 1 до 5 за отговори. Въз основа на този принос инструментът генерира доклад — моментна снимка („SELFIE“) на силните и слабите страни на училището в използването на технологиите. SELFIE е достъпен на над 30 езика за всички основни, средни и професионални училища в Европа и извън нея. Инструментът може да се използва от всички училища — не само от тези с високи равнища на инфраструктура, оборудване и използване на технологии.

В условията на пандемията от COVID-19 се осъществи масов преход към цифрови технологии за дистанционна работа и обучение, включително за ПОО. Същевременно станаха ясни и затрудненията при запазването на частта от ПОО, свързана с ученето в процеса на работа (УПР), в предприятията, които правят още по-неотложно повишаването на ефективността на диалога между учителите в системата на ПОО и обучителите в предприятията чрез цифрови средства.

В рамките на плана за действие в областта на цифровото образование се разработва нов инструмент за учителите. С този инструмент („SELFIE за учители“), който ще бъде достъпен на всички официални езици на ЕС през есента на 2021 г., ще се даде възможност на учителите сами да оценяват своята компетентност и увереност в цифровите технологии и да получават незабавна обратна връзка относно силните и слабите си страни и насоки за възможно развитие. Екипи от учители също могат да работят заедно по използването на инструмента и да разработват план за обучение.

В проучване за осъществимост за адаптирането на инструмента SELFIE за УПР в ПОО, проведено в началото на 2020 г., се стига до заключението, че е налице нужда от SELFIE за УПР, с чиято помощ институциите за ПОО и предприятията да установят по-близки контакти, за да обсъждат съвместно как най-успешно да внедряват цифровите технологии в предоставяното образование и обучение. SELFIE за УПР не само обединява трите гледни точки на директорите на училища, учителите в системата на ПОО и учещите, но също така добавя като четвърта гледна точка мнението на обучителите в предприятията. През есента на 2020 г. девет държави проведоха успешни пилотни проекти за разширяване на SELFIE до УПР, включително във връзка с чиракуването, с участието на голям брой заинтересовани страни. Очаква се SELFIE за УПР да започне да функционира пълноценно до средата на 2021 г.

Инструментът SELFIE е разработен от Съвместния изследователски център и Генералната дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ (ГД EAC). Допълнителна информация за SELFIE може да се намери на адрес: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_bg  

HEInnovate

Ръководната рамка HEInnovate предоставя на институциите за висше образование (ИВО) в ЕС и извън него възможността да изследват своя капацитет за иновации и предприемачество чрез самоанализ в едно или няколко от следните осем налични измерения:

 • Лидерство и управление
 • Организационен капацитет: финансиране, хора и стимули
 • Преподаване и обучение по предприемачество
 • Подготовка и подкрепа на предприемачи
 • Цифрова трансформация и способности
 • Обмен на знания и сътрудничество
 • Интернационализирана институция
 • Измерване на въздействието

HEInnovate също така е общност от практикуващи специалисти, чиито експерти предлагат на ВУ семинари за подобряване на резултатите им в областта на иновациите и събития за обучение на обучители с цел по-широко разпространение на подхода на национално равнище. На уебсайта могат да се намерят материали за обучение. В платформата също така се представят конкретни случаи и истории на потребители, с които се дават примери за различни иновационни подходи във ВУ в целия ЕС. В сътрудничество с ОИСР бяха осъществени редица прегледи по държави, които са публикувани на уебсайтовете на HEInnovate и ОИСР. Докладите на HEInnovate по държави свидетелстват за иновационни и предприемачески подходи в различни държави — членки на ЕС.

Препоръчително е проектите, финансирани по програмата „Еразъм+“, като алиансите на европейските университети и алиансите за иновации, да използват HEInnovate, когато е уместно, в допълнение към своите проекти.

Достъпът до HEInnovate може да бъде осъществен на адрес: https://heinnovate.eu/en

Европейски младежки портал

Европейският младежки портал предлага европейска и национална информация и възможности от интерес за младежите, които живеят, учат и работят в Европа. С него се насърчава също така участието на младежите в демократичния живот в Европа, по-специално чрез диалога на ЕС по въпросите на младежта и чрез други инициативи за взаимодействие с младежите с цел въздействие върху разработването на политики. Европейският младежки портал предоставя и информация за други заинтересовани страни, работещи в областта на младежта, на 28 езика и е достъпен на следния адрес: https://europa.eu/youth/home_bg

Инициатива за европейска студентска карта

Инициативата за европейска студентска карта има за цел да опрости мобилността с цел образование и обучение чрез цифровизиране на всички основни компоненти, необходими за организацията на мобилността на студентите, от предоставянето на информация до процесите на кандидатстване и установяването в приемащата общност в чужбина. В контекста на тази инициатива мобилното приложение „Еразъм+“ и мрежата „Еразъм без документи на хартиен носител“ вече са на разположение на институциите за висше образование и на студентите и ще бъдат допълнително подобрени чрез добавяне на нови услуги и функции за потребителите.

Мобилното приложение „Еразъм+“ предоставя на студентите единна онлайн точка за достъп до цялата информация и услуги, от които те се нуждаят преди, по време на и след обмена си в чужбина. Мобилното приложение „Еразъм+“ включва и информация за участието в програмата за учещи в други сектори. Приложението е достъпно за изтегляне в App Store и в Google Play. Допълнителна информация може да се намери на адрес: erasmusapp.eu

Мрежата „Еразъм без документи на хартиен носител“ позволява на институциите за висше образование да се свързват с централен комуникационен канал за безпроблемен обмен на данни за мобилност на студенти по сигурен и рационализиран начин, който поддържа изцяло цифровизирано управление на мобилността, включително онлайн споразумения за обучение и цифрови междуинституционални споразумения. Институциите за висше образование, които планират да се свържат с мрежата „Еразъм без документи на хартиен носител“, могат да получат информация за свързването, насоки и въвеждащи курсове в експертния център на мрежата „Еразъм без документи на хартиен носител“: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu

Мрежи за обмен на знания и експертен опит

Мрежа „Евридика“

Чрез мрежата „Евридика“ се осигурява информация предимно за начина на структуриране и организиране на образованието в Европа на всички равнища с цел да се допринася за по-добро взаимно разбиране на системите в Европа. С цел подпомагане на вземането на решения от органите, отговарящи за образователните системи и политики в Европа, чрез мрежата се предоставят съпоставителни анализи на европейско равнище и информация за отделните държави в областите на образованието и младежта.

Мрежата „Евридика“ представлява мащабен източник на информация, обхващащ подробни описания и обзорни прегледи на националните образователни системи („Национални образователни системи и политики“), сравнителни тематични доклади, посветени на конкретни теми от интерес за Общността („Тематични доклади“), показатели и статистически данни („Серии от ключови данни“) и поредицa факти и данни в областта на образованието, като например относно националните образователни структури, училищните календари, сравнителни данни за заплатите на преподавателите и за задължителния хорариум в отделните държави и образователни степени („Факти и данни“).

Мрежата се състои от централно координационно звено в структурата на Изпълнителната агенция и национални звена, функциониращи във всички държави — членки на ЕС, и в трети държави, асоциирани към програмата, както и в Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора. 

Повече информация ще намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция: https://eacea.ec.europa.eu/homepage

Мрежа от национални кореспонденти на „Младежка Уикипедия“

В съответствие със Стратегията на ЕС за младежта и с целта за подобряване на познанията относно проблемите на младежта в Европа се предоставя финансова подкрепа на националните структури, допринасящи за „Младежка Уикипедия“ (Youth Wiki) — интерактивен инструмент, който осигурява последователна, актуална и използваема информация относно положението на младежите в Европа и националните политики в областта на младежта.

Финансовата подкрепа се предоставя на структури, определени от националните органи и със седалище в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана по програмата, за действия на тези структури, свързани с изготвянето на специфична информация и съпоставими описания и показатели за тяхната държава, които допринасят за по-доброто взаимно опознаване на системите и политиките за младежите в Европа.

Мрежа на експертите по реформата на висшето образование (HERE)

Националните екипи от експерти по реформата на висшето образование в съответните трети държави, които не са асоциирани към програмата (Западните Балкани, държавите от Източното и Южното Средиземноморие, Русия и Централна Азия), предоставят на разположение на местните органи и на заинтересованите страни експертен капацитет с цел стимулиране на реформите и ускоряване на развитието в областта на висшето образование. Те участват в дейности по разработване на политики в областта на висшето образование в съответната държава. Дейностите на екипите от експерти по реформата на висшето образование се основават на контакти между равнопоставени партньори. Всеки национален екип включва от петима до петнадесет членове. Членовете на екипите са експерти в областта на висшето образование (ректори, заместник-ректори, декани, високопоставени представители на академичната общност, служители по международните отношения, студенти и др.).

Мисията на експертите по реформата на висшето образование включва предоставяне на подкрепа за:

 • разработване на политики в съответните държави посредством подпомагане на модернизирането, процесите на реформи и стратегиите в областта на висшето образование в тясно сътрудничество с компетентните местни органи;
 • осъществяване на диалог с ЕС относно политиките в областта на висшето образование;
 • дейности за обучение и консултиране на местни заинтересовани страни и по-специално институции за висше образование и членове на техния персонал;
 • проекти по програмата „Еразъм+“ (и по-специално проекти, изпълнявани в рамките на действието за изграждане на капацитет) посредством разпространение на резултатите от проектите, по-специално на добри практики и иновативни инициативи, и използване на тези резултати за целите на обучението.

Национални екипи в подкрепа на внедряването на инструменти на ЕС за ПОО

Предназначението на националните екипи от експерти в областта на ПОО е да предоставят експертен капацитет в подкрепа на прилагането на инструментите и принципите на ЕС за ПОО в проекти, финансирани от ЕС и подкрепени по програмата „Еразъм+“. Съответните инструменти на ЕС за ПОО (като референтната рамка EQAVET, европейските основни професионални профили, проследяването на дипломираните лица и др.) са заложени в релевантните документи за политиката на ЕС относно ПОО като Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване и Препоръката на Съвета относно ПОО. Експертите следва по-специално да предоставят подкрепа на бенефициерите на финансирани от ЕС проекти, подпомагани по програмата „Еразъм+“, за прилагането на горепосочените инструменти на ЕС за ПОО в техните проекти.

Мрежа на националните референтни точки на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET)

Националните референтни точки на EQAVET се създават от националните органи и обединяват съответните съществуващи органи, включващи социалните партньори и всички заинтересовани страни на национално и регионално равнище, за да допринесат за изпълнението на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение съгласно Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост2  Чрез националните референтни точки на EQAVET се цели:

1) предприемане на конкретни инициативи за прилагане и по-нататъшно разгръщане на рамката EQAVET, 2) информиране и мобилизиране на широк кръг от заинтересовани страни с цел да се допринесе за прилагането на рамката EQAVET, 3) оказване на подкрепа за самооценяването като допълнително и ефективно средство за осигуряване на качеството, 4) предоставяне на актуализирано описание на националните/регионалните мерки за осигуряване на качеството въз основа на рамката EQAVET и 5) участие в партньорски оценки на равнището на ЕС за осигуряване на качеството на системно равнище на ПОО.

ЕКР, „Европас“ и Euroguidance — Национални центрове

За всяка държава тези три мрежи от национални центрове се подкрепят чрез едно единствено споразумение

Национални координационни звена (НКЗ) за Европейската квалификационна рамка (ЕКР)

НКЗ за ЕКР се определят от националните органи, на които предоставят подкрепа за:

 • разработване, прилагане и преразглеждане на националните квалификационни рамки, както и съотнасянето им към Европейската квалификационна рамка (ЕКР);
 • преглед и актуализиране, когато е уместно, на съотнасянето на нивата на националните квалификационни рамки или системи към нивата по ЕКР.

Чрез националните координационни звена за ЕКР Европейската квалификационна рамка стига по-близо до физическите лица и организациите чрез:

 • подкрепа за включването на подходящите нива по ЕКР в свидетелства, дипломи, приложения и други документи за квалификация, както и в бази данни за квалификациите;
 • разработване на квалификационни регистри или бази данни, които включват квалификациите, присъстващи в националните квалификационни рамки, и публикуването им на портала „Европас“.

Повече информация можете да намерите на следните адреси: https://europa.eu/europass/bg/national-qualifications-frameworks-nqfs

Национални центрове „Европас“

По своята същност „Европас“ е онлайн платформа, която предоставя на физическите лица и организациите интерактивни инструменти и информация относно възможностите за учене, квалификационните рамки и квалификациите, ориентирането, определянето на необходимите умения, инструментите за самооценка и документирането на уменията и квалификациите, както и връзката с възможностите за учене и заетост.  Това изисква съществена работа на национално равнище, която се осъществява от структури, определени от националните органи. Това включва по-специално:

 • предоставяне на национална информация за платформата на ЕС, а именно, осигуряване на взаимосвързаност между платформата на ЕС и националните източници на данни относно възможностите за обучение и националните бази данни или регистри за квалификациите;
 • насърчаване на използването на услугите, предоставяни от платформата на ЕС;
 • поддържане на контакт с всички заинтересовани страни на национално равнище.

Мрежа „Euroguidance“

Euroguidance е европейска мрежа от национални ресурсни и информационни центрове, определени от националните органи. Всички центрове на Euroguidance споделят следните общи цели:

 • сътрудничество и подкрепа на равнището на Съюза за укрепване на политиките, системите и практиките за ориентиране в рамките на Съюза (развитие на европейското измерение на ориентиране през целия живот); 
 • подкрепа за развитието на компетентността на практикуващите специалисти в областта на ориентирането; 
 • предоставяне на качествена информация за ориентирането през целия живот;
 • насърчаване на европейските възможности за образователна мобилност и управление на професионалното развитие (чрез портала „Европас“).

Основната целева група на Euroguidance са практикуващите специалисти в областта на ориентирането и лицата, разработващи политики, както от сектора на образованието, така и от сектора на заетостта.

Повече информация можете да намерите на следните адреси: https://euroguidance.eu