Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Min jimplimenta l-programm Erasmus+?

Il-kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni Ewropea hija finalment responsabbli għat-tmexxija tal-Programm Erasmus+. Tamministra l-baġit u tistabbilixxi l-prijoritajiet, il-miri u l-kriterji għall-Programm fuq bażi kontinwa. Barra minn hekk, tiggwida u timmonitorja l-implimentazzjoni ġenerali, is-segwitu u l-evalwazzjoni tal-Programm fil-livell Ewropew. Il-Kummissjoni Ewropea terfa’ wkoll ir-responsabbiltà kumplessiva għas-superviżjoni u l-koordinazzjoni tal-istrutturi inkarigati mill-implimentazzjoni tal-Programm fil-livell nazzjonali.

Fil-livell Ewropew, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA) tal-Kummissjoni Ewropea hija responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ għadd ta’ azzjonijiet tal-Programm Erasmus+. Minbarra l-informazzjoni li tinsab f’din il-Gwida, id-dokumenti rilevanti tas-Sejħa u l-formoli ta’ applikazzjoni għall-azzjonijiet koperti minn din il-Gwida u ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva huma ppubblikati fil-Portal dwar l-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

L-Aġenzija Eżekuttiva hija inkarigata mill-ġestjoni taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ ta’ dawn il-proġetti, mill-promozzjoni tal-Programm, l-analiżi tat-talbiet għal għotja, il-monitoraġġ tal-proġetti fuq il-post, sat-tixrid tal-proġett u r-riżultati tal-Programm. Hija responsabbli wkoll għat-tnedija ta’ sejħiet speċifiċi għall-proposti relatati ma’ xi azzjonijiet tal-Programm li mhumiex koperti minn din il-gwida.

Il-Kummissjoni Ewropea, b’mod partikolari permezz tal-Aġenzija Eżekuttiva, hija responsabbli wkoll::

 • għat-twettiq tal-istudji fl-oqsma appoġġati mill-Programm;
 • għat-twettiq tal-attivitajiet ibbażati fuq ir-riċerka u l-evidenza permezz tan-network Eurydice;
 • għat-titjib tal-viżibbiltà u l-impatt sistemiku tal-Programm permezz tal-attivitajiet ta’ tixrid u sfruttament tar-riżultati tal-Programm;
 • għall-iżgurar tal-ġestjoni kuntrattwali u l-finanzjament ta’ korpi u networks appoġġati mill-Programm Erasmus+;
 • għall-amministrazzjoni tas-sejħiet għall-offerti biex jiġu pprovduti servizzi fil-qafas tal-Programm.

Aġenziji nazzjonali

L-implimentazzjoni tal-Programm Erasmus+ hija prinċipalment implimentata bħala Ġestjoni Indiretta, jiġifieri li l-Kummissjoni Ewropea tafda l-kompiti ta’ implimentazzjoni tal-baġit lill-Aġenziji Nazzjonali; ir-raġunament wara dan l-approċċ huwa li l-Erasmus+ jitressaq kemm jista’ jkun qrib il-benefiċjarji tiegħu u jadatta għad-diversità tas-sistemi nazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ. Għal dan l-iskop, kull Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm ħatar Aġenzija Nazzjonali waħda jew aktar (għad-dettalji ta’ kuntatt, jekk jogħġbok ikkonsulta l-link li ġejja: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_mt). Dawn l-Aġenziji Nazzjonali jippromwovu u jimplimentaw il-Programm fil-livell nazzjonali u jaġixxu bħala l-konnessjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-organizzazzjonijiet parteċipanti fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali. Huwa l-kompitu tagħhom li:  

 • jipprovdu informazzjoni xierqa dwar il-Programm Erasmus+;
 • jamministraw proċess ta’ għażla ġust u trasparenti għall-applikazzjonijiet tal-proġett li għandhom jiġu ffinanzjati f’pajjiżhom
 • jimmonitorjaw u jevalwaw l-implimentazzjoni tal-Programm f’pajjiżhom;
 • jipprovdu appoġġ lill-applikanti tal-proġett u lill-organizzazzjonijiet parteċipanti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġett;
 • jikkollaboraw b’mod effettiv man-network tal-Aġenziji Nazzjonali kollha u mal-Kummissjoni Ewropea;
 • jippromwovu u jiżguraw il-viżibbiltà tal-Programm;
 • jippromwovu t-tixrid u l-isfruttament tar-riżultati tal-Programm fil-livell lokali u nazzjonali.

Barra minn hekk, l-Aġenziji Nazzjonali għandhom rwol importanti bħala strutturi intermedjarji għall-iżvilupp kwalitattiv u l-implimentazzjoni tal-Programm Erasmus+ billi:

 • iwettqu proġetti u attivitajiet, bħal Attivitajiet ta’ Taħriġ u Kooperazzjoni u Attivitajiet ta’ Networking – barra l-kompiti tal-ġestjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġett – li jappoġġaw l-implimentazzjoni kwalitattiva tal-Programm u/jew iniedu żviluppi tal-politika fl-oqsma appoġġati mill-Programm;
 • jipprovdu approċċ ta’ appoġġ għall-parteċipanti l-ġodda, l-organizzazzjonijiet b’inqas esperjenza u l-gruppi fil-mira b’inqas opportunitajiet, sabiex ineħħu l-ostakli għall-parteċipazzjoni sħiħa fil-Programm;
 • ifittxu kooperazzjoni ma’ korpi esterni u Awtoritajiet Nazzjonali sabiex jiżdied l-impatt tal-Programm fl-oqsma ta’ azzjoni rispettivi tagħhom, f’pajjiżhom u fl-Unjoni Ewropea.

L-approċċ ta’ appoġġ tal-Aġenziji Nazzjonali għandu l-għan li jiggwida lill-utenti tal-Programm fil-fażijiet kollha, mill-ewwel kuntatt mal-Programm sal-proċess ta’ applikazzjoni għat-twettiq tal-proġett u l-evalwazzjoni finali. Dan il-prinċipju ma jmurx kontra l-ġustizzja u t-trasparenza tal-proċeduri tal-għażla. Pjuttost huwa bbażat fuq l-idea li biex jiġu ggarantiti opportunitajiet indaqs għal kulħadd, huwa meħtieġ li tingħata aktar għajnuna lill xi gruppi fil-mira tal-Programm permezz ta’ sistemi ta’ għoti ta’ pariri, konsulenza, monitoraġġ u taħriġ imfassla skont il-bżonnijiet tagħhom.

Is-sejħiet rilevanti li jkopru l-azzjonijiet ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ jiġu ppubblikati fuq is-Sit Web tal-Erasmus+1  u jiġu ppubbliċizzati fuq is-siti web tal-Aġenziji Nazzjonali.

Liema korpi oħra huma involuti fl-implimentazzjoni tal-programm?

Minbarra l-korpi msemmija hawn fuq, iċ-Ċentri tar-Riżorsi u l-uffiċċji tal-informazzjoni, il-pjattaformi u n-networks tal-għarfien u tal-esperti li ġejjin jipprovdu għarfien espert komplementari għall-implimentazzjoni tal-Programm Erasmus+:

Ċentri tar-riżorsi u uffiċċji tal-informazzjoni

Ċentri tar-riżorsi SALTO

L-għan taċ-Ċentri tar-Riżorsi SALTO huwa li jtejbu l-kwalità u l-impatt tal-programm Erasmus+ f’livell sistemiku billi jipprovdu għarfien espert, riżorsi, informazzjoni u attivitajiet ta’ taħriġ f’oqsma speċifiċi għall-Aġenziji Nazzjonali u atturi oħra involuti fl-edukazzjoni, it-taħriġ u l-ħidma fost iż-żgħażagħ. Fost l-oħrajn, dawn l-attivitajiet jinkludu l-organizzazzjoni ta’ korsijiet ta’ taħriġ, seminars, workshops, żjarat ta’ studju, fora, kooperazzjoni u attivitajiet ta’ bini ta’ sħubija dwar temi ta’ prijorità tal-Erasmus+.

Edukazzjoni u taħriġ

Barra minn hekk, fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-ħidma taċ-ċentru SALTO:

 • toffri pjattaforma għal attivitajiet ta’ taħriġ Ewropej;
 • tippermetti lill-partijiet ikkonċernati, fost l-oħrajn, jiżviluppaw il-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet tagħhom li jaħtfu bis-sħiħ l-opportunitajiet tal-Erasmus+, jaqsmu l-aħjar prattiki madwar il-pajjiżi Ewropej, isibu sħab, jew iżidu l-impatt tal-proġetti tagħhom fil-livell Ewropew;

Żgħażagħ

Fil-qasam taż-żgħażagħ, il-ħidma taċ-ċentri SALTO-YOUTH tiffoka fuq it-titjib tal-kwalità u l-impatt tal-programmi tal-UE għaż-żgħażagħ (l-Erasmus+ u l-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà) u l-appoġġ u l-iżvilupp tal-ħidma Ewropea fost iż-żgħażagħ. Din tinvolvi:

 • it-trawwim tar-rikonoxximent ta’ apprendiment mhux formali u informali madwar l-Ewropa;
 • l-iżvilupp u d-dokumentazzjoni ta’ metodi u għodod ta’ taħriġ u ħidma fost iż-żgħażagħ;
 • it-titjib tal-kwalità tal-proġetti taż-żgħażagħ permezz ta’ korsijiet ta’ taħriġ, għodod u pubblikazzjonijiet u gwida prattiċi
 • il-promozzjoni attiva ta’ approċċi inklużivi fil-ħidma fost iż-żgħażagħ madwar l-Ewropa;
 • il-preżentazzjoni ta’ ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet ta’ taħriġ Ewropej disponibbli għall-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ permezz tal-Kalendarju Ewropew tat-Taħriġ; l-għoti ta’ bażi tad-data ta’ ħarrieġa u persuni ta’ riżorsi fil-qasam tal-ħidma fost iż-żgħażagħ; 
 • il-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Youthpass, l-istrument li jappoġġa l-validazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment mhux formali u informali fl-attivitajiet ta’ mobbiltà taż-żgħażagħ u ta’ ħidma fost iż-żgħażagħ.

Iċ-ċentri SALTO fil-qasam taż-żgħażagħ jew għandhom fokus tematiku (il-parteċipazzjoni u l-informazzjoni, l-inklużjoni u d-diversità, it-taħriġ u l-kooperazzjoni) jew dak ġeografiku (il-Pajjiżi ta’ Sħubija tal-Lvant u r-Russja, tan-Nofsinhar tal-Mediterran, il-Balkani tal-Punent).

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq: www.salto-et.net u www.salto-youth.net

Otlas – l-għodda ta’ tiftix ta’ sieħeb għall-organizzazzjonijiet fil-qasam taż-żgħażagħ

Waħda mill-għodod żviluppati u ospitati miċ-Ċentri tar-Riżorsi għaż-Żgħażagħ-SALTO hi l-Otlas, għodda ċentrali online ta’ tiftix ta’ sieħeb għall-organizzazzjonijiet fil-qasam taż-żgħażagħ. L-organizzazzjonijiet jistgħu jirreġistraw id-dettalji ta’ kuntatt tagħhom u l-oqsma ta’ interess fl-Otlas, kif ukoll joħolqu talbiet għal sieħeb għall-ideat tal-proġetti.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq: www.salto-youth.net/otlas jew https://www.otlas.eu/

Uffiċċji nazzjonali tal-ERASMUS+

Fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm ikkonċernat (il-Balkani tal-Punent, il-pajjiżi tal-Mediterran tal-Lvant u tan-Nofsinhar, ir-Russja u l-Asja Ċentrali), l-Uffiċċji Nazzjonali tal-Erasmus+ (NEOs) jgħinu lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija Eżekuttiva u lill-awtoritajiet lokali fl-implimentazzjoni tal-Programm Erasmus+. Dawn huma l-punti fokali f’dawn il-pajjiżi għall-partijiet ikkonċernati tagħhom involuti fil-Programm Erasmus+ fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, iż-żgħażagħ u l-isport. Huma jikkontribwixxu sabiex itejbu l-għarfien, il-viżibbiltà, ir-rilevanza, l-effettività u l-impatt tad-dimensjoni internazzjonali tal-Erasmus+.

L-Uffiċċji Nazzjonali tal-Erasmus+ huma responsabbli biex:

 • jipprovdu informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Erasmus+ li huma miftuħa għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi tagħhom (inkluż fl-oqsma tal-edukazzjoni għolja, il-VET, iż-żgħażagħ u l-isport, fejn rilevanti);
 • jagħtu pariri u jassistu lill-applikanti potenzjali;
 • jikkoordinaw it-tim lokali ta’ Esperti dwar ir-Riforma fl-Edukazzjoni Għolja (HEREs);
 • jikkontribwixxu għall-istudji u l-avvenimenti;
 • jipprovdu appoġġ għad-djalogu ta’ politika;
 • iżommu kuntatti mal-awtoritajiet lokali u d-delegazzjonijiet tal-UE;
 • isegwu l-iżviluppi ta’ politika fl-oqsma msemmija hawn fuq f’pajjiżhom.

Punti fokali nazzjonali

Fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm ikkonċernat (l-Amerka Latina u l-Karibew, l-Afrika sub-Saħarjana, il-Lvant Nofsani, l-Afganistan, l-Asja u l-Paċifiku), in-network ta’ Punti Fokali Nazzjonali (NFPs) jappoġġa lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija Eżekuttiva u lill-awtoritajiet lokali biex jipprovdu gwida, informazzjoni u assistenza prattiċi dwar l-aspetti kollha tal-parteċipazzjoni fl-Erasmus+ fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, iż-żgħażagħ, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u l-isport. Dawn jaġixxu bħala punti fokali għall-partijiet ikkonċernati f’pajjiżhom u jikkontribwixxu għat-titjib tas-sensibilizzazzjoni, tal-viżibbiltà, tar-rilevanza, tal-effettività u tal-impatt tad-dimensjoni internazzjonali tal-Erasmus+.

Ċentri nazzjonali ta’ informazzjoni dwar ir-rikonoxximent akkademiku (naric)

In-network tan-NARIC jipprovdi informazzjoni dwar ir-rikonoxximent ta’ diplomi u perjodi ta’ studju mwettqa f’pajjiżi Ewropej oħra kif ukoll pariri dwar diplomi akkademiċi barranin fil-pajjiż fejn in-NARIC ikun stabbilit. In-network tan-NARIC jipprovdi pariri awtorevoli lil kull min jivvjaġġa barra l-pajjiż għall-finijiet ta’ xogħol jew edukazzjoni ulterjuri, iżda wkoll lill-istituzzjonijiet, l-istudenti, il-konsulenti, il-ġenituri, l-għalliema u l-impjegaturi prospettivi.

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġa l-attivitajiet tan-network tan-NARIC permezz tal-iskambju tal- informazzjoni u tal-esperjenza bejn il-pajjiżi, l-identifikazzjoni ta’ prattiki tajbin, l-analiżi komparattiva tas-sistemi u l-politiki f’dan il-qasam, u d-diskussjoni u l-analiżi ta’ kwistjonijiet ta’ interess politiku edukattiv komuni.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq: https://www.enic-naric.net/

Network tal-eurodesk

In-network tal-Eurodesk joffri servizzi ta’ informazzjoni liż-żgħażagħ u lil dawk li jaħdmu magħhom dwar l-opportunitajiet Ewropej fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, u l-involviment taż-żgħażagħ f’attivitajiet Ewropej.

In-network tal-Eurodesk, li jinsab fl-Istati Membri kollha tal-UE u fil-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm, u li huwa kkoordinat fil-livell Ewropew mill-Uffiċċju tal-Eurodesk Brussels-link, joffri servizzi ta’ tweġibiet għall-mistoqsijiet, informazzjoni dwar il-finanzjament, avvenimenti u pubblikazzjonijiet. Dan jikkontribwixxi wkoll għall-animazzjoni tal-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ.

Il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ joffri informazzjoni u opportunitajiet Ewropej u nazzjonali li huma ta’ interess għaż-żgħażagħ li qed jgħixu, jitgħallmu u jaħdmu fl-Ewropa. Dan jipprovdi informazzjoni fi 28 lingwa.

Biex taċċessa l-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ, żur: http://europa.eu/youth/. Għal aktar informazzjoni dwar il-Eurodesk, żur: https://www.eurodesk.eu

Pjattaformi u għodod

Pjattaforma tar-riżultati tal-proġetti tal-ERASMUS+

Il-Pjattaforma tar-Riżultati tal-Proġetti tal-Erasmus+ tipprovdi aċċess għall-informazzjoni u r-riżultati dwar il-proġetti kollha ffinanzjati taħt il-Programm Erasmus+. L-organizzazzjonijiet jistgħu jsibu l-ispirazzjoni tagħhom fir-rikkezza tal-informazzjoni tal-proġett u jagħmlu użu mir-riżultati u mit-tagħlimiet meħuda mill-implimentazzjoni tal-Erasmus+. 

Il-proġetti jistgħu jiġu mfittxija permezz ta’ keyword, azzjoni ewlenija, sena, pajjiż, suġġett, tip ta’ riżultati, eċċ. It-tiftix jista’ jiġi ssejvjat u aġġornat b’mod kontinwu fuq l-aktar proġetti reċenti, skont kriterji definiti minn qabel. Il-proġetti ta’ prattika tajba - li ġew identifikati f’termini ta’ rilevanza ta’ politika, impatt, potenzjal ta’ komunikazzjoni - huma mmarkati.

Il-Pjattaforma tar-Riżultati tal-Proġetti tal-Erasmus+ tista’ tiġi aċċessata hawnhekk: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

School education gateway (seg)

Il-Pjattaforma School Education Gateway hija l-pjattaforma online tal-Ewropa għall-edukazzjoni skolastika, disponibbli fi 23 lingwa tal-UE. Peress li din hija sit web pubbliku, tista’ tiġi aċċessata minn kwalunkwe persuna fuq l-Internet (jiġifieri anke minn pajjiżi barra l-UE) u l-udjenza ewlenija hija l-firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati Ewropej fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika: għalliema u mexxejja tal-iskejjel, għalliema u ħarrieġa tal-VET, persunal tal-Edukazzjoni u l-Kura Bikrija tat-Tfal, persunal ta’ appoġġ għall-apprendiment, rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati fil-qasam tal-edukazzjoni, riċerkaturi, awtoritajiet lokali u reġjonali, spettorati u aġenziji oħra tal-awtorità ċentrali, u ministeri tal-edukazzjoni. Dan l-ilħuq wiesa’ ta’ utenti u kontenut varjat għandhom l-għan li jtejbu r-rabtiet bejn il-politika u l-prattika fl-edukazzjoni skolastika Ewropea, jappoġġaw l-iżvilupp professjonali u tal-iskejjel, u jipprovdu lill-utenti b’għodod kollaborattivi u ta’ networking biex jappoġġaw il-proġetti u l-opportunitajiet ta’ mobbiltà tagħhom.

Is-SEG toffri firxa wiesgħa ta’ kontenut: prattiki effettivi żviluppati fil-proġetti Ewropej; artikli u intervisti b’vidjo ta’ kull xahar ta’ esperti Ewropej fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika; korsijiet online biex jappoġġaw lill-għalliema u lil partijiet ikkonċernati oħra jiżviluppaw il-prattiki tagħhom; riżorsi bħal pubblikazzjonijiet, materjali tat-tagħlim u tutorials; informazzjoni dwar l-aħbarijiet u l-avvenimenti tal-edukazzjoni skolastika; u oqsma tematiċi ddedikati, fosthom dwar l-Inklużjoni (b’Sett ta’ Għodod Ewropej dedikat għall-Iskejjel) u Kompetenzi Ewlenin. L-għalliema u l-persunal tal-iskejjel jistgħu jużaw l-għodod tat-tiftix biex isibu opportunitajiet ta’ taħriġ u ta’ mobbiltà għall-iżvilupp professjonali (korsijiet fuq il-post, job shadowing, inkarigi ta’ tagħlim eċċ.), li jistgħu jiġu ffinanzjati taħt l-Azzjoni Ewlenija 1 tal-Erasmus+ u sħab xierqa għal proġetti tal-Azzjoni Ewlenija 2 (jew proġetti oħra mhux tal-Erasmus+).

L-aċċess għall-għodod kollha tal-Erasmus+ u l-informazzjoni rilevanti huwa disponibbli fuq: https://www.schooleducationgateway.eu/mt/pub/index.htm

Etwinning

L-eTwinning hija komunità ta’ għalliema u persunal tal-iskejjel minn skejjel preprimarji sa dawk sekondarji tat-tieni livell, ospitata fuq pjattaforma sigura aċċessibbli biss għall-persunal tal-iskejjel li jkunu ġew skrutinizzati mill-Organizzazzjonijiet ta’ Appoġġ Nazzjonali (NSO). Il-parteċipanti jistgħu jinvolvu ruħhom f’ħafna attivitajiet: iwettqu proġetti ma’ skejjel u klassijiet oħra; jiddiskutu mal-kollegi u jiżviluppaw networking professjonali; jinvolvu ruħhom f’varjetà ta’ opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali (online u wiċċ imb wiċċ). L-eTwinning hija ffinanzjata taħt l-Azzjoni Ewlenija 2 tal-Programm Erasmus+.

L-għalliema u l-iskejjel li jipparteċipaw fl-eTwinning jirċievu appoġġ mill-Organizzazzjonijiet ta’ Appoġġ Nazzjonali (NSO) tagħhom. Dawn huma organizzazzjonijiet maħtura mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Dawn jassistu lill-iskejjel matul il-proċess tar-reġistrazzjoni, it-tiftix ta’ sieħeb u attivitajiet tal-proġett, jippromwovu l-Azzjoni, jagħtu l-premjijiet u t-tikketti tal-kwalità u jorganizzaw attivitajiet ta’ żvilupp professjonali għall-għalliema.

L-Organizzazzjonijiet ta’ Appoġġ Nazzjonali huma kkoordinati minn Servizz ta’ Appoġġ Ċentrali (CSS), li huwa responsabbli wkoll għall-iżvilupp tal-pjattaforma tal-eTwinning u għall-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ żvilupp professjonali tal-għalliema fil-livell Ewropew. Il-pjattaforma tal-eTwinning se tingħaqad mal-Pjattaforma School Education Gateway fil-bidu tal-2022 biex jiġi ssimplifikat l-aċċess għall-informazzjoni u l-għodod.

Il-lista tas-servizzi kollha u aktar informazzjoni huma disponibbli fuq: https://www.etwinning.net/mt/pub/community/countries.cfm

Epale

Il-Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim tal-Adulti fl-Ewropa – magħrufa bħala EPALE – hija inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea ffinanzjata mill-Programm Erasmus+. Hi miftuħa għall-professjonisti tal-apprendiment għall-adulti: għalliema, edukaturi, ħarrieġa u voluntiera, kif ukoll għal dawk li jfasslu l-politika, riċerkaturi, ġurnalisti u akkademiċi, u oħra involuti fl-apprendiment għall-adulti.

Is-sit joffri aħbarijiet aġġornati dwar żviluppi fil-qasam u fin-networks interattivi, li jippermettu lill-utenti jingħaqdu ma’ oħra minn madwar l-Ewropa kollha, jinvolvu ruħhom f’diskussjonijiet u jiskambjaw prattika tajba. Fost ħafna għodod u kontenut, l-EPALE toffri strumenti ta’ interess speċifiku għall-benefiċjarji (potenzjali) tal-Erasmus+. Xi eżempji jinkludu:

 • Kalendarju ta’ korsijiet u avvenimenti;
 • Għodda tat-tiftix ta’ sieħeb, utli biex jinsabu sħab biex jitħejja proġett iffinanzjat mill-UE jew biex tinsab jew tiġi offruta opportunità ta’ job shadowing;
 • Katalgu ta’ Korsijiet, fejn il-viżitaturi jistgħu jsibu firxa wiesgħa ta’ korsijiet online u offline;
 • Komunitajiet ta’ prattika joffru faċilità addizzjonali biex ikun hemm kollaborazzjoni ma’ persuni u ma’ organizzazzjonijiet b’interess simili;
 • Spazji kollaborattivi, fejn is-sħab tal-proġett ikunu jistgħu jaħdmu f’ambjent sikur biex jiżviluppaw il-proġett tagħhom;
 • Erasmus+Space, għodda sikura u sigura b’mod partikolari għall-koordinaturi tal-proġetti KA1 u KA2 tal-Erasmus+ u s-sħab tagħhom biex ipoġġu l-mobbiltà/il-kooperazzjoni mħallta fil-prattika u biex jużawha għall-ġestjoni u t-tixrid tal-proġetti;
 • Ċentru tar-riżorsi, fejn il-benefiċjarji tal-proġett jistgħu jiksbu materjal ta’ referenza utli u/jew itellgħu artikli, materjali għat-tagħlim, rapporti, manwali, u kwalunkwe materjal ieħor prodott mill-proġett tagħhom jew mill-organizzazzjoni tagħhom, u b’hekk joffri opportunità ta’ tixrid addizzjonali;
 • Blogg, fejn il-parteċipanti fil-proġetti jistgħu jikkondividu l-esperjenza tagħhom jew itellgħu vidjos fejn jippreżentaw ir-riżultati tagħhom b’mod informali u dinamiku.

Il-proġetti li jirċievu finanzjament mill-UE huma mħeġġa li jikkondividu l-informazzjoni dwar l-attivitajiet u r-riżultati tagħhom fuq il-pjattaforma permezz ta’ posts fuq il-blogg, aħbarijiet, avvenimenti u tipi oħra ta’ attivitajiet.

L-EPALE hija implimentata minn Servizz ta’ Appoġġ Ċentrali u minn network ta’ Organizzazzjonijiet ta’ Appoġġ Nazzjonali fl-Istati Membri tal-UE u fil-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm, li huma responsabbli biex jidentifikaw informazzjoni interessanti u jħeġġu lill-partijiet ikkonċernati biex jużaw u jikkontribwixxu għall-pjattaforma. L-EPALE tista’ tiġi aċċessata fuq: https://epale.ec.europa.eu/.

 

Selfie

SELFIE (“Awto riflessjoni dwar l-Apprendiment Effettiv bit-Trawwim tal-Użu ta’ Teknoloġiji Edukattivi Innovattivi”) hija għodda ta’ awto riflessjoni bla ħlas, multilingwi, ibbażata fuq l-internet biex tgħin lill-iskejjel ġenerali u vokazzjonali jiżviluppaw il-kapaċità diġitali tagħhom.

SELFIE għall-iskejjel tiġbor b’mod anonimu l-fehmiet tal-istudenti, tal-għalliema u tal-kapijiet tal-iskola dwar kif tintuża t-teknoloġija fl-iskola tagħhom. Dan isir bl-użu ta’ dikjarazzjonijiet qosra u mistoqsijiet u skala sempliċi ta’ tweġibiet minn 1-5. Abbażi ta’ dan l-input, l-għodda tiġġenera rapport – ritratt (“SELFIE”) tal-punti b’saħħithom u dawk dgħajfa ta’ skola fl-użu tat-teknoloġija tagħhom. SELFIE hija disponibbli għall-iskejjel primarji, sekondarji u vokazzjonali fl-Ewropa u lil hinn minnha, u f’aktar minn 30 lingwa. Din tista’ tintuża minn kwalunkwe skola – mhux biss minn dawk b’livelli avvanzati ta’ infrastruttura, tagħmir u użu ta’ teknoloġija.

Il-pandemija tal-COVID-19 uriet bidla enormi lejn teknoloġiji diġitali għal xogħol u apprendiment mill-bogħod, inkluż għall-VET. Din uriet ukoll id-diffikultà li tinżamm il-parti tal-apprendiment ibbażata fuq ix-xogħol (WBL) tal-VET fil-kumpaniji, li jagħmilha saħansitra aktar urġenti li tiżdied l-effettività tad-djalogu bejn l-għalliema tal-VET u l-ħarrieġa fil-kumpaniji permezz ta’ mezzi diġitali.

Bħala parti mill-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali, qed tiġi żviluppata għodda ġdida għall-għalliema. Din l-għodda (“SELFIE għall-Għalliema”) li se tkun disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE fil-ħarifa tal-2021 se tippermetti lill-għalliema jivvalutaw huma stess il-kompetenza u l-kunfidenza diġitali tagħhom u jiksbu feedback immedjat dwar il-punti b’saħħithom u l-lakuni u fejn jistgħu jiżviluppaw aktar. It-timijiet ta’ għalliema jistgħu wkoll jaħdmu flimkien biex jużaw l-għodda u jiżviluppaw pjan ta’ taħriġ.

Fil-bidu tal-2020, studju tal-fattibbiltà dwar l-adattament tal-għodda SELFIE għad-WBL fil-VET ikkonkluda li hemm bżonn ta’ SELFIE għad-WBL biex l-istituzzjonijiet u l-kumpaniji tal-VET jingħaqdu flimkien biex jiddiskutu b’mod konġunt kif l-aħjar jintegraw it-teknoloġija diġitali fl-edukazzjoni u t-taħriġ ipprovduti. SELFIE għad-WBL mhux biss tiġbor it-tliet perspettivi tal-kapijiet tal-iskejjel, tal-għalliema u tal-istudenti tal-VET, iżda żżid ukoll bħala r-raba’ perspettiva l-opinjoni tal- ħarrieġa fil-kumpaniji. Fil-ħarifa tal-2020, disa’ pajjiżi wettqu b’suċċess proġetti pilota għall-estensjoni ta’ SELFIE għad-WBL, inkluż dawk relatati ma’ apprendistati, li jinvolvu għadd kbir ta’ partijiet ikkonċernati. SELFIE għad-WBL hija mistennija litkun operattiva għal tnedija sħiħa sa nofs l-2021.

SELFIE ġiet żviluppata miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka u mid-Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Kultura (DĠ EAC). Aktar informazzjoni dwar SELFIE tinsab hawnhekk: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_mt  

HEInnovate

Il-qafas ta’ gwida ta’ HEInnovate joffri lill-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja (HEIs) fl-UE u lil hinn minnha l-opportunità biex jeżaminaw il-kapaċitajiet ta’ innovazzjoni u ta’ intraprenditorija tagħhom permezz ta’ awto riflessjoni f’dimensjoni waħda jew aktar minn tmien dimensjonijiet disponibbli, li huma:

 • Tmexxija u Governanza
 • Kapaċità Organizzattiva: Finanzjament, Persuni u Inċentivi
 • Tagħlim u Apprendiment Intraprenditorjali
 • Tħejjija u Appoġġ lill-Imprendituri
 • Trasformazzjoni u Kapaċità Diġitali
 • Skambju tal-Għarfien u Kollaborazzjoni
 • Istituzzjoni Internazzjonalizzata
 • Kejl tal-Impatt

HEInnovate hija wkoll komunità ta’ prattika u l-esperti tagħha joffru workshops għall-HEIs biex itejbu l-prestazzjoni tal-innovazzjoni tagħhom u jħarrġu l-avvenimenti ta’ ħarrieġa biex ixerrdu l-approċċ b’mod aktar wiesa’ fil-livell nazzjonali. Il-materjali ta’ taħriġ huma disponibbli fuq is-sit web. Il-pjattaforma tipprovdi wkoll studji ta’ każijiet u stejjer ta’ utenti biex turi eżempji ta’ approċċi ta’ innovazzjoni differenti fl-HEIs madwar l-UE. Saru għadd ta’ Rieżamijiet tal-Pajjiżi b’kollaborazzjoni mal-OECD u huma disponibbli fuq is-siti web tal-HEInnovate u tal-OECD. Ir-rapporti tal-pajjiżi ta’ HEInnovate juru approċċi ta’ innovazzjoni u intraprenditorija fi stati membri differenti tal-UE.

Il-proġetti ffinanzjati mill-Erasmus bħall-Alleanzi tal-Università Ewropea u l-Alleanzi għall-Innovazzjoni huma mistiedna jużaw il-HEInnovate fejn rilevanti biex jakkumpanjaw il-proġetti tagħhom.

HEInnovate tista’ tiġi aċċessata fuq: https://heinnovate.eu/en

Portal ewropew taż-żgħażagħ

Il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ joffri informazzjoni u opportunitajiet Ewropej u nazzjonali li huma ta’ interess għaż-żgħażagħ li qed jgħixu, jitgħallmu u jaħdmu fl-Ewropa. Dan iħeġġeġ ukoll il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika fl-Ewropa, b’mod partikolari permezz tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ u permezz ta’ inizjattivi oħra biex jiġu involuti ż-żgħażagħ bil-għan li jinfluwenzaw it-tfassil tal-politika. Il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ jipprovdi wkoll informazzjoni għal partijiet ikkonċernati oħra li jaħdmu fil-qasam taż-żgħażagħ u huwa disponibbli fi 28 lingwa u jista’ jiġi aċċessat hawnhekk: https://europa.eu/youth/EU_mt

Inizjattiva tal-kard ewropea tal-istudenti

L-Inizjattiva tal-Kard Ewropea tal-Istudenti għandha l-għan li tissimplifika l-mobbiltà għall-apprendiment u t-taħriġ billi tiddiġitalizza l-komponenti ewlenin kollha meħtieġa għall-organizzazzjoni tal-mobbiltà tal-istudenti, mill-għoti ta’ informazzjoni sal-proċessi ta’ applikazzjoni u l-issetiljar fil-komunità ospitanti meta jkunu barra minn pajjiżhom. Fil-kuntest ta’ din l-inizjattiva, l-Applikazzjoni Mobbli tal-Erasmus+ u n-Network Erasmus mingħajr Karti (Erasmus without Paper Network) issa huma disponibbli għall-istituzzjonijiet u għall-istudenti tal-edukazzjoni għolja u se jkomplu jittejbu biż-żieda ta’ servizzi u karatteristiċi ġodda għall-utenti.

L-Applikazzjoni Mobbli tal-Erasmus+ tagħti lill-istudenti punt uniku ta’ aċċess online għall-informazzjoni u s-servizzi kollha li jeħtieġu qabel, l-iskambji tagħhom barra minn pajjiżhom, matulhom u warajhom. L-Applikazzjoni Mobbli tal-Erasmus+ tinkludi wkoll informazzjoni dwar il-parteċipazzjoni fil-programm għal studenti f’setturi oħra. L-applikazzjoni hija disponibbli biex titniżżel mill-App store u l-Google Play. Għal aktar informazzjoni: erasmusapp.eu

In-Network Erasmus mingħajr Karti jippermetti lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jikkonnettjaw ma’ mezz ċentrali ta’ komunikazzjoni biex jiskambjaw mingħajr xkiel data dwar il-mobbiltà tal-istudenti b’mod sigur u simplifikat li jappoġġa ġestjoni tal-mobbiltà kompletament diġitalizzata, inkluż ftehimiet ta’ apprendiment online u ftehimiet interistituzzjonali diġitali. L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li qed ifittxu li jikkonnettjaw man-Network Erasmus mingħajr Karti jistgħu jaċċessaw informazzjoni dwar kif jikkonnettjaw, linji gwida u tutorials billi jżuru ċ-Ċentru ta’ Kompetenza ta’ Erasmus mingħajr Karti: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu

Networks ta’ għarfien u ta’ esperti

Network eurydice

In-network Eurydice primarjament jiffoka fuq il-mod kif l-edukazzjoni fl-Ewropa hija strutturata u organizzata fil-livelli kollha u jimmira sabiex jikkontribwixxi għal fehim reċiproku aħjar tas-sistemi fl-Ewropa. Dan jipprovdi lil dawk responsabbli għas-sistemi u l-politiki tal-edukazzjoni fl-Ewropa b’analiżijiet komparattivi fil-livell Ewropew u informazzjoni speċifika nazzjonali fl-oqsma tal-edukazzjoni u ż-żgħażagħ, li se jgħinhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom.

In-Network Eurydice jipproduċi sors enormi ta’ informazzjoni, inkluż deskrizzjonijiet dettaljati u ħarsiet ġenerali lejn is-sistemi tal-edukazzjoni nazzjonali (Sistemi u Politiki Nazzjonali tal-Edukazzjoni), rapporti tematiċi komparattivi dedikati għas-suġġetti speċifiċi ta’ interess Komunitarju (Rapporti Tematiċi), indikaturi u statistika (Serje ta’ Data Ewlenija), u serje ta’ fatti u ċifri relatati mal-edukazzjoni, bħall-istrutturi nazzjonali tal-edukazzjoni, il-kalendarji skolastiċi, il-paragun tal-pagi tal-għalliema u taż-żmien meħtieġ ta’ tagħlim għall-pajjiżi u l-livelli ta’ edukazzjoni (Fatti u Ċifri).

Dan jikkonsisti f’unità ċentrali ta’ koordinazzjoni li tinsab fl-Aġenzija Eżekuttiva u fl-unitajiet nazzjonali bbażati fl-Istati Membri kollha tal-UE u fil-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm kif ukoll l-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina u l-Montenegro. 

Aktar informazzjoni hi disponibbli fuq is-sit web tal-Aġenzija Eżekuttiva: https://eacea.ec.europa.eu/homepage

Network nazzjonali tal-korrispondenti tal-wiki taż-żgħażagħ

F’konformità mal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ u l-objettiv li jittejjeb l-għarfien dwar kwistjonijiet taż-żgħażagħ fl-Ewropa, qed jiġi pprovdut appoġġ finanzjarju lill-Istrutturi Nazzjonali li jikkontribwixxu għall-Wiki taż-Żgħażagħ, għodda interattiva li tipprovdi informazzjoni dwar is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ fl-Ewropa u dwar il-politiki nazzjonali taż-żgħażagħ b’mod koerenti, aġġornat u sfruttabbli.

L-appoġġ finanzjarju jingħata lill-korpi maħtura mill-awtoritajiet nazzjonali, li jinsabu fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm, għall-azzjonijiet imwettqa minn dawn il-korpi għall-produzzjoni ta’ informazzjoni speċifika għall-pajjiż, deskrizzjonijiet u indikaturi komparabbli tal-pajjiż li jikkontribwixxu għal fehim reċiproku aħjar tas-sistemi u l-politiki taż-żgħażagħ fl-Ewropa.

Network ta’ esperti fir-riforma tal-edukazzjoni għolja (heres)

Fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm ikkonċernat (il-Balkani tal-Punent, il-pajjiżi tal-Mediterran tal-Lvant u tan-Nofsinhar, ir-Russja u l-Asja Ċentrali), it-Timijiet Nazzjonali ta’ Esperti fir-Riforma tal-Edukazzjoni Għolja jipprovdu ġabra ta’ esperti lill-awtoritajiet lokali u l-partijiet ikkonċernati biex jippromwovu r-riforma u jtejbu l-progress fl-edukazzjoni għolja. Dawn jieħdu sehem fl-iżvilupp tal-politiki fl-edukazzjoni għolja fil-pajjiż rispettiv tagħhom. L-attivitajiet tal-HERE huma bbażati fuq “kuntatti bejn il-pari”. Kull tim nazzjonali jikkonsisti minn ħames membri sa ħmistax-il membru. Il-HEREs huma esperti fil-qasam tal-edukazzjoni għolja (Retturi, Viċi-Retturi, Dekani, akkademiċi ta’ livell għoli, uffiċjali tar-relazzjonijiet internazzjonali, studenti eċċ.).

Il-missjoni tal-HEREs tinvolvi appoġġ:

 • għall-iżvilupp tal-politika fil-pajjiżi rispettivi tagħhom, billi tappoġġa l-modernizzazzjoni, il-proċessi ta’ riforma u l-istrateġiji fl-edukazzjoni għolja, f’kuntatt mill-qrib mal-awtoritajiet lokali kkonċernati;
 • għad-djalogu ta’ politika mal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni għolja;
 • għall-attivitajiet ta’ taħriġ u ta’ konsulenza mmirati lejn il-partijiet ikkonċernati lokali, b’mod partikolari l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u l-persunal tagħhom;
 • għall-proġetti tal-Erasmus+ (b’mod partikolari dawk implimentati taħt l-Azzjoni għall-Bini tal-Kapaċità) billi xxerred ir-riżultati u l-eżiti tagħhom, b’mod partikolari prattiki tajbin u inizjattivi innovattivi u tisfruttahom għall-finijiet ta’ taħriġ.

Timijiet Nazzjonali biex jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-għodod tal-VET tal-UE

L-iskop tat-timijiet nazzjonali ta’ esperti tal-VET huwa li jipprovdu ġabra ta’ għarfien espert biex jippromwovu l-applikazzjoni tal-għodod u l-prinċipji tal-VET tal-UE fi proġetti ffinanzjati mill-UE appoġġati mill-Programm Erasmus+. L-għodod tal-VET tal-UE kkonċernati huma stabbiliti fid-dokumenti rilevanti tal-politika tal-VET tal-UE bħall-Qafas Ewropew għall-Apprendistati ta’ Kwalità u Effettivi u r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-VET (bħall-Qafas tal-EQAVET, il-profili ewlenin tal-UE, it-traċċar tal-gradwati u oħrajn). L-esperti għandhom b’mod partikolari jipprovdu appoġġ lill-benefiċjarji ta’ proġetti ffinanzjati mill-UE appoġġati mill-Programm Erasmus+ biex jimplimentaw l-għodod tal-VET tal-UE msemmija hawn fuq fil-proġetti tagħhom.

Punti ta’ referenza nazzjonali tan-network tal-eqavet

Il-Punti ta’ Referenza Nazzjonali (NRPs) tal-EQAVET huma stabbiliti mill-awtoritajiet nazzjonali u jġibu flimkien il-korpi rilevanti eżistenti li jinvolvu s-sħab soċjali u l-partijiet ikkonċernati kollha fil-livelli nazzjonali u reġjonali, biex jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-qafas Ewropew għall-assigurazzjoni tal-kwalità fil-VET kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali għal kompetittività sostenibbli, ġustizzja soċjali u reżiljenza2 .

In-NRPs tal-EQAVET għandhom l-għan li 1) jieħdu inizjattivi konkreti biex jimplimentaw u jiżviluppaw aktar il-Qafas tal-EQAVET 2) jinformaw u jimmobilizzaw firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati biex jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-qafas tal-EQAVET 3) jappoġġaw l-awtoevalwazzjoni bħala mezz komplementari u effettiv ta’ assigurazzjoni tal-kwalità 4) jipprovdu deskrizzjoni aġġornata tal-arranġamenti nazzjonali/reġjonali tal-assigurazzjoni tal-kwalità bbażati fuq il-Qafas tal-EQAVET u 5) jinvolvu ruħhom f’rieżamijiet bejn il-pari fil-livell tal-UE tal-assigurazzjoni tal-kwalità fil-livell tas-sistema tal-VET.

Qek, europass u euroguidance - ċentri nazzjonali

Għal kull pajjiż, dawn it-tliet networks ta’ ċentri nazzjonali huma appoġġati permezz ta’ ftehim wieħed:

Punti ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (NCPs tal-QEK)

In-NCPs tal-QEK, maħtura mill-awtoritajiet nazzjonali, jappoġġawhom:

 • fl-iżvilupp, l-implimentazzjoni u r-rieżami tal-oqfsa nazzjonali tal-kwalifiki u r-referenzjar tagħhom fil-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK);
 • fir-rieżami u l-aġġornament, fejn rilevanti, tar-referenzjar tal-livelli tal-oqfsa jew tas-sistemi nazzjonali tal-kwalifiki għal-livelli tal-QEK.

In-NCPs tal-QEK iġibu l-QEK eqreb tal-individwi u tal-organizzazzjonijiet billi:

 • jappoġġaw l-inklużjoni tal-livelli xierqa tal-QEK dwar iċ-ċertifikati, id-diplomi, is-supplimenti u dokumenti oħra tal-kwalifiki u dwar il-bażijiet tad-data tal-kwalifiki;
 • jiżviluppaw reġistri jew bażijiet tad-data tal-kwalifiki li jinkludu kwalifiki inklużi fl-oqfsa nazzjonali tal-kwalifiki u jippubblikawhom fuq il-portal tal-Europass.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq: https://europa.eu/europass/mt/implementation-european-qualifications-framework-eqf

Ċentri Nazzjonali tal-Europass

Il-karatteristika prinċipali tal-Europass hija pjattaforma online li tipprovdi lill-individwi u lill-organizzazzjonijiet b’għodod u informazzjoni interattivi dwar opportunitajiet ta’ apprendiment, oqfsa ta’ kwalifiki u kwalifiki, gwida, informazzjoni dwar il-ħiliet, għodod ta’ awtovalutazzjoni u dokumentazzjoni tal-ħiliet u l-kwalifiki, u konnettività ma’ opportunitajiet ta’ apprendiment u ta’ impjieg.  Dan jeħtieġ ħidma sostanzjali fil-livell nazzjonali, imwettqa minn korpi maħtura mill-awtoritajiet nazzjonali. Dan jinkludi b’mod partikolari:

 • Id-disponibbiltà ta’ informazzjoni nazzjonali għall-pjattaforma tal-UE, jiġifieri l-iżgurar tal-interkonnessjoni bejn il-pjattaforma tal-UE u s-sorsi ta’ data nazzjonali għall-opportunitajiet ta’ apprendiment u l-bażijiet tad-data jew ir-reġistri nazzjonali tal-kwalifiki;
 • Il-promozzjoni tal-użu tas-servizzi pprovduti mill-pjattaforma tal-UE;
 • Il-kollaborazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha fil-livell nazzjonali.

Network Euroguidance

Il-Euroguidance huwa network Ewropew ta’ ċentri nazzjonali ta’ riżorsi u informazzjoni, maħtur mill-awtoritajiet nazzjonali. Iċ-ċentri kollha tal-Euroguidance jikkondividu dawn l-għanijiet komuni li ġejjin:

 • il-kooperazzjoni u l-appoġġ fil-livell tal-Unjoni biex jissaħħu l-politiki, is-sistemi u l-prattiki għall-gwida fi ħdan l-Unjoni (l-iżvilupp tad-dimensjoni Ewropea tal-gwida tul il-ħajja); 
 • l-appoġġ tal-iżvilupp tal-kompetenza tal-ispeċjalisti fil-qasam tal-gwida vokazzjonali; 
 • il-provvediment tal-informazzjoni ta’ kwalità dwar il-gwida tul il-ħajja
 • il-promozzjoni tal-opportunitajiet Ewropej għall-mobbiltà għall-apprendiment u l-ġestjoni tal-karriera (permezz tal-portal Europass).

Il-grupp prinċipali fil-mira tal-Euroguidance hu l-ispeċjalisti fil-qasam tal-gwida vokazzjonali u dawk li jfasslu l-politika kemm mis-settur tal-edukazzjoni kif ukoll minn dak tal-impjiegi.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq: https://euroguidance.eu