Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2022. Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2022 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Min jimplimenta l-programm Erasmus+?

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni Ewropea hija finalment responsabbli għat-tmexxija tal-Programm Erasmus+. Tamministra l-baġit u tistabbilixxi l-prijoritajiet, il-miri u l-kriterji għall-Programm fuq bażi kontinwa. Barra minn hekk, tiggwida u tissorvelja l-implimentazzjoni ġenerali, is-segwitu u l-evalwazzjoni tal-Programm fuq livell Ewropew. Il-Kummissjoni Ewropea terfa’ wkoll ir-responsabbiltà ġenerali għas-superviżjoni u l-koordinazzjoni tal-istrutturi inkarigati mill-implimentazzjoni tal-Programm fuq livell nazzjonali.

Fil-livell Ewropew, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura tal-Kummissjoni Ewropea (EACEA) hija responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ numru ta’ azzjonijiet tal-Programm Erasmus+. Minbarra l-informazzjoni li tinsab f’din il-Gwida, id-dokumenti rilevanti tas-Sejħa u l-formoli ta’ applikazzjoni għall-azzjonijiet koperti minn din il-Gwida u ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva huma ppubblikati fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

L-Aġenzija Eżekuttiva hija inkarigata mill-ġestjoni taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ ta’ dawn il-proġetti, mill-promozzjoni tal-Programm, l-analiżi tat-talbiet għal għotja, il-monitoraġġ tal-proġetti fuq il-post, sat-tixrid tal-proġett u r-riżultati tal-Programm. Hija responsabbli wkoll għat-tnedija ta’ sejħiet speċifiċi għall-proposti relatati ma’ xi azzjonijiet tal-Programm li mhumiex koperti permezz ta’ din il-gwida.

Il-Kummissjoni Ewropea, b’mod partikolari permezz tal-Aġenzija Eżekuttiva, hija responsabbli wkoll biex:

 • twettaq studji fl-oqsma appoġġati mill-Programm;
 • twettaq attivitajiet ibbażati fuq ir-riċerka u l-evidenza permezz tan-network Eurydice;
 • ittejjeb il-viżibbiltà u l-impatt sistemiku tal-Programm permezz tal-attivitajiet ta’ tixrid u sfruttament tar-riżultati tal-Programm;
 • tiżgura l-ġestjoni kuntrattwali u l-finanzjament ta’ korpi u networks appoġġati mill-Programm Erasmus+;
 • tamministra s-sejħiet għall-offerti biex jiġu pprovduti servizzi fil-qafas tal-Programm.

L-Aġenziji Nazzjonali

L-implimentazzjoni tal-Programm Erasmus+ hija prinċipalment implimentata bħala Ġestjoni Indiretta, li jfisser li l-Kummissjoni Ewropea tafda l-kompiti ta’ implimentazzjoni tal-baġit lill-Aġenziji Nazzjonali; ir-raġunament wara dan l-approċċ huwa li Erasmus+ jitressaq kemm jista’ jkun qrib il-benefiċjarji tiegħu u jadatta għad-diversità tas-sistemi nazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ. Għal dan il-għan, kull Pajjiż tal-Programm ħatar Aġenzija Nazzjonali waħda jew aktar (għad-dettalji ta’ kuntatt, jekk jogħġbok ikkonsulta l-link li ġej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_mt). Dawn l-Aġenziji Nazzjonali jippromwovu u jimplimentaw il-Programm fuq livell nazzjonali u jaġixxu bħala l-kollegament bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali. Huwa l-kompitu tagħhom li:

 • jipprovdu informazzjoni xierqa dwar il-Programm Erasmus+;
 • jamministraw proċess ta’ għażla ġust u trasparenti għall-applikazzjonijiet tal-proġett li għandhom jiġu ffinanzjati fil-pajjiż tagħhom;
 • jimmonitorjaw u jevalwaw l-implimentazzjoni tal-Programm f’pajjiżhom;
 • jipprovdu appoġġ lill-applikanti tal-proġett u lill-organizzazzjonijiet parteċipanti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġett;
 • jikkollaboraw b’mod effettiv man-network tal-Aġenziji Nazzjonali kollha u l-Kummissjoni Ewropea;
 • jiżguraw il-viżibbiltà tal-Programm;
 • jippromwovu t-tixrid u l-isfruttament tar-riżultati tal-Programm fil-livell lokali u nazzjonali.

Barra minn hekk, l-Aġenziji Nazzjonali għandhom rwol importanti bħala strutturi intermedjarji għall-iżvilupp kwalitattiv u l-implimentazzjoni tal-Programm Erasmus+ billi:

 • jwettqu proġetti u attivitajiet, bħal Attivitajiet ta’ Taħriġ u Kooperazzjoni u Attivitajiet ta’ Networking – barra l-kompiti tal-ġestjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġett – li jappoġġaw l-implimentazzjoni kwalitattiva tal-Programm u/jew iniedu żviluppi tal-politika fl-oqsma appoġġati mill-Programm;
 • jipprovdu approċċ ta’ appoġġ għall-parteċipanti ġodda, l-organizzazzjonijiet b’inqas esperjenza u l-gruppi fil-mira b’inqas opportunitajiet, sabiex ineħħu l-ostakli għall-parteċipazzjoni sħiħa fil-Programm;
 • ifittxu kooperazzjoni ma’ korpi esterni u Awtoritajiet Nazzjonali sabiex jiżdied l-impatt tal-Programm fl-oqsma ta’ azzjoni rispettivi tagħhom, f’pajjiżhom u fl-Unjoni Ewropea.

L-approċċ ta’ appoġġ tal-Aġenziji Nazzjonali għandu l-għan li jiggwida lill-utenti tal-Programm fil-fażijiet kollha, mill-ewwel kuntatt mal-Programm sal-proċess ta’ applikazzjoni għat-twettiq tal-proġett u l-evalwazzjoni finali. Dan il-prinċipju ma jmurx kontra l-ġustizzja u t-trasparenza tal-proċeduri tal-għażla. Pjuttost huwa bbażat fuq l-idea li biex jiġu ggarantiti opportunitajiet indaqs għal kulħadd, huwa meħtieġ li tingħata aktar għajnuna lill xi gruppi fil-mira tal-Programm permezz ta’ sistemi ta’ għoti ta’ pariri, konsulenza, monitoraġġ u taħriġ imfassla skont il-bżonnijiet tagħhom.

Is-sejħiet rilevanti li jkopru l-azzjonijiet ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ jiġu ppubblikati fis-Sit Web tal-Erasmus+[1] u jiġu ppubblikati fis-siti web tal-Aġenziji Nazzjonali.

LIEMA KORPI OĦRAJN HUMA INVOLUTI FL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGRAMM?

Minbarra l-korpi msemmija hawn fuq, iċ-Ċentri tar-Riżorsi u l-uffiċċji tal-informazzjoni, il-pjattaformi u n-networks tal-għarfien u tal-esperti li ġejjin jipprovdu għarfien espert komplementari għall-implimentazzjoni tal-Programm Erasmus+:

ĊENTRI TAR-RIŻORSI U UFFIĊĊJI TAL-INFORMAZZJONI

ĊENTRI TAR-RIŻORSI SALTO

L-għan taċ-Ċentri tar-Riżorsi SALTO huwa li jtejbu l-kwalità u l-impatt tal-programm Erasmus+ f’livell sistemiku billi jipprovdu għarfien espert, riżorsi, informazzjoni u attivitajiet ta’ taħriġ f’oqsma speċifiċi għall-Aġenziji Nazzjonali u atturi oħra involuti fl-edukazzjoni, fit-taħriġ u fil-ħidma fost iż-żgħażagħ. Fost l-oħrajn, dawn l-attivitajiet jinkludu l-organizzazzjoni ta’ korsijiet ta’ taħriġ, seminars, sessjonijiet ta’ ħidma, żjarat ta’ studju, fora, kooperazzjoni u attivitajiet ta’ bini ta’ sħubija dwar temi ta’ prijorità tal-Erasmus+.

EDUKAZZJONI U TAĦRIĠ

Barra minn hekk, fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ix-xogħol taċ-ċentru SALTO:

 • joffri pjattaforma għal attivitajiet ta’ taħriġ Ewropej;
 • jippermetti lill-partijiet ikkonċernati, fost l-oħrajn, jiżviluppaw il-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet tagħhom li jaħtfu bis-sħiħ l-opportunitajiet tal-Erasmus+, jaqsmu l-aħjar prattiki madwar il-pajjiżi Ewropej, isibu sħab, jew iżidu l-impatt tal-proġetti tagħhom fil-livell Ewropew;

IŻ-ŻGĦAŻAGĦ

Fil-qasam taż-żgħażagħ, il-ħidma taċ-ċentri SALTO tinvolvi wkoll:

 • it-trawwim tar-rikonoxximent ta’ apprendiment mhux formali u informali;
 • l-iżvilupp u d-dokumentazzjoni ta’ metodi u għodod ta’ taħriġ u ħidma fost iż-żgħażagħ;
 • il-preżentazzjoni ta’ ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet ta’ taħriġ Ewropej disponibbli għall-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ permezz tal-Kalendarju Ewropew tat-Taħriġ;
 • il-ħruġ ta’ pubblikazzjonijiet u gwidi prattiċi;
 • l-għoti ta’ informazzjoni aġġornata dwar il-ħidma Ewropea fost iż-żgħażagħ;
 • l-għoti ta’ bażi tad-data ta’ ħarrieġa u persuni ta’ riżorsi fil-qasam tal-ħidma fost iż-żgħażagħ u t-taħriġ taż-żgħażagħ;
 • il-koordinament tal-implimentazzjoni tal-Youthpass, l-istrument li jappoġġa l-validazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment mhux formali u informali fl-attivitajiet ta’ mobilità taż-żgħażagħ u ta’ ħidma fost iż-żgħażagħ.

Iċ-ċentri SALTO fil-qasam taż-żgħażagħ jew għandhom fokus tematiku (parteċipazzjoni u informazzjoni, inklużjoni u diversità, taħriġ u kooperazzjoni) jew ġeografiku (Pajjiżi ta’ Sħubija tal-Lvant u r-Russja, tan-Nofsinhar tal-Mediterran, il-Balkani tal-Punent).

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq: www.salto-et.net u www.salto-youth.net

Otlas – l-għodda ta’ tiftix tas-sħab għall-organizzazzjonijiet fil-qasam taż-żgħażagħ

Waħda mill-għodod żviluppati u ospitati miċ-Ċentri tar-Riżorsi għaż-Żgħażagħ-SALTO hi l-Otlas, għodda ċentrali online biex l-organizzazzjonijiet fil-qasam taż-żgħażagħ isibu sieħeb. L-organizzazzjonijiet jistgħu jirreġistraw id-dettalji ta’ kuntatt tagħhom u l-oqsma ta’ interess fl-Otlas, kif ukoll joħolqu talbiet għal sħab għall-ideat tal-proġetti.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq: www.salto-youth.net/otlas jew www.otlas.eu

Uffiċċji Nazzjonali tal-Erasmus+

Fil-Pajjiżi Sħab ikkonċernati (il-Balkani tal-Punent, il-pajjiżi tal-Mediterran tal-Lvant u tan-Nofsinhar, ir-Russja u l-Asja Ċentrali), l-Uffiċċji Nazzjonali tal-Erasmus+ (NEOs) jgħinu lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija Eżekuttiva u lill-awtoritajiet lokali fl-implimentazzjoni tal-Programm Erasmus+. Dawn huma l-punti fokali f’dawn il-pajjiżi għall-partijiet ikkonċernati tagħhom involuti fil-Programm Erasmus+ fil-qasam tal-edukazzjoni għolja. Huma jikkontribwixxu sabiex itejbu l-għarfien, il-viżibilità, ir-rilevanza, l-effettività u l-impatt tad-dimensjoni internazzjonali ta’ Erasmus+.

L-Uffiċċji Nazzjonali ta’ Erasmus+ huma responsabbli biex:

 • jipprovdu informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Erasmus+ li huma miftuħa għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi tagħhom (inkluż fl-oqsma tal-edukazzjoni għolja, iż-żgħażagħ u l-VET, fejn rilevanti);
 • jagħtu pariri u jassistu lill-applikanti potenzjali;
 • jikkoordinaw it-tim lokali ta’ Esperti dwar ir-Riforma fl-Edukazzjoni Għolja (HEREs);
 • jikkontribwixxu għall-istudji u l-avvenimenti;
 • jipprovdu appoġġ għad-djalogu ta’ politika;
 • iżommu kuntatti mal-awtoritajiet lokali u d-delegazzjonijiet tal-UE;
 • isegwu l-iżviluppi ta’ politika fil-qasam tal-edukazzjoni għolja f’pajjiżhom.

Ċentri Nazzjonali ta’ Informazzjoni dwar ir-Rikonoxximent Akkademiku (NARIC)

In-network tan-NARIC jipprovdi informazzjoni dwar ir-rikonoxximent ta’ diplomi u perjodi ta’ studju mwettqa f’pajjiżi Ewropej oħrajn kif ukoll pariri dwar diplomi akkademiċi barranin fil-pajjiż fejn in-NARIC ikun stabbilit. In-network tan-NARIC jipprovdi pariri awtorevoli lil kull min jivvjaġġa barra l-pajjiż għall-finijiet ta’ xogħol jew edukazzjoni ulterjuri, iżda wkoll lill-istituzzjonijiet, l-istudenti, il-konsulenti, il-ġenituri, l-għalliema u l-impjegaturi prospettivi.

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġa l-attivitajiet tan-network tan-NARIC permezz tal-iskambju ta’ informazzjoni u esperjenza bejn il-pajjiżi, l-identifikazzjoni ta’ prattiki tajbin, l-analiżi komparattiva tas-sistemi u l-politiki f’dan il-qasam, u d-diskussjoni u l-analiżi ta’ kwistjonijiet ta’ interess politiku edukattiv komuni.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq: www.enic-naric.net

Network tal-Eurodesk

In-network tal-Eurodesk joffri servizzi ta’ informazzjoni liż-żgħażagħ u lil dawk li jaħdmu magħhom dwar opportunitajiet Ewropej fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, u l-involviment taż-żgħażagħ f’attivitajiet Ewropej.

In-network tal-Eurodesk, li jinsab fil-Pajjiżi kollha tal-Programm, u li huwa kkoordinat fil-livell Ewropew mill-Uffiċċju tal-Eurodesk Brussels-link, joffri servizzi ta’ tweġibiet għall-mistoqsijiet, informazzjoni dwar il-finanzjament, avvenimenti u pubblikazzjonijiet. Dan jikkontribwixxi wkoll għall-animazzjoni tal-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ.

Il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ joffri informazzjoni u opportunitajiet Ewropej u nazzjonali li huma ta’ interess għaż-żgħażagħ li qed jgħixu, jitgħallmu u jaħdmu fl-Ewropa. Dan jipprovdi informazzjoni fi 28 lingwa.

Biex taċċessa l-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ, żur: http://europa.eu/youth/. Għal aktar informazzjoni dwar il-Eurodesk, żur: http://www.eurodesk.eu.

PJATTAFORMI U GĦODOD

Pjattaforma tar-Riżultati tal-Proġett Erasmus+

Il-Pjattaforma tar-Riżultati tal-Proġett Erasmus+ tipprovdi aċċess għall-informazzjoni u r-riżultati dwar il-proġetti kollha ffinanzjati taħt il-programm Erasmus+ u xi wħud mill-proġetti ffinanzjati taħt il-programmi preċedenti tagħha fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport. L-organizzazzjonijiet jistgħu jsibu l-ispirazzjoni tagħhom fir-rikkezza tal-informazzjoni tal-proġett u jagħmlu użu mir-riżultati u mit-tagħlimiet miksuba mill-15-il sena tal-implimentazzjoni tal-Erasmus+.

Il-proġetti jistgħu jiġu mfittxija permezz ta’ kelma ewlenija, azzjoni ewlenija, sena, pajjiż, suġġett, tip ta’ riżultati, eċċ. It-tiftix jista’ jiġi ssejvjat u aġġornat b’mod kostanti fuq l-aktar proġetti reċenti, skont kriterji definiti minn qabel. Il-proġetti ta’ prattika tajba - li ġew identifikati f’termini ta’ rilevanza ta’ politika, impatt, potenzjal ta’ komunikazzjoni - huma mmarkati, u l-iskedi informattivi promozzjonali huma disponibbli biex jitniżżlu.

Il-Pjattaforma tar-Riżultati tal-Proġett Erasmus+ tista’ tiġi aċċessata hawnhekk: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

eTwinning

L-eTwinning hi komunità ta’ għalliema minn skejjel preprimarji sa dawk sekondarji tat-tieni livell, ospitata fuq pjattaforma sigura aċċessibbli biss għall-għalliema li jkunu ġew ivvettjati mill-awtoritajiet nazzjonali. Il-parteċipanti jistgħu jinvolvu ruħhom f’ħafna attivitajiet: iwettqu proġetti ma’ skejjel u klassijiet oħrajn; jiddiskutu mal-kollegi u jiżviluppaw networking professjonali; jinvolvu ruħhom f’varjetà ta’ opportunitajiet professjonali ta’ żvilupp (online u wiċċ imb wiċċ); eċċ. L-eTwinning hi ffinanzjata taħt l-Azzjoni Ewlenija 2 tal-Programm Erasmus+.

L-għalliema u l-iskejjel li jipparteċipaw fl-eTwinning jirċievu appoġġ mis-Servizzi ta’ Appoġġ Nazzjonali (NSS) tagħhom. Dawn huma organizzazzjonijiet maħtura mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Dawn jassistu lill-iskejjel matul il-proċess tar-reġistrazzjoni, it-tiftix ta’ sħab u attivitajiet tal-proġett, jippromwovu l-Azzjoni, jagħtu l-premjijiet u t-tikketti tal-kwalità u jorganizzaw attivitajiet ta’ żvilupp professjonali għall-għalliema.

Is-Servizzi ta’ Appoġġ Nazzjonali huma kkoordinati minn Servizz Ċentrali ta’ Appoġġ (CSS), li hu responsabbli wkoll għall-iżvilupp tal-pjattaforma tal-Internet tal-eTwinning u l-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ żvilupp professjonali tal-għalliema fil-livell Ewropew.

Il-lista tas-servizzi kollha u aktar informazzjoni huma disponibbli fuq: http://www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm

Il-pjattaforma School Education Gateway (SEG)

School Education Gateway hi l-pjattaforma online Ewropea għall-edukazzjoni skolastika, attwalment disponibbli fi 23 lingwa tal-UE, maħsuba biex tipprovdi dak kollu li l-għalliema jeħtieġu f’termini ta’ informazzjoni, apprendiment u żvilupp professjonali, appoġġ mill-pari u networking, proġetti kollaborattivi u opportunitajiet ta’ mobbiltà, intuwizzjonijiet dwar il-politiki eċċ. Minbarra l-komunità tal-għalliema, il-bażi tal-utenti fil-mira tal-SEG tinkludi l-partijiet kollha li jipparteċipaw fl-attivitajiet taħt il-Programm Erasmus+ bħal: skejjel u atturi u organizzazzjonijiet edukattivi oħrajn; dawk li jfasslu l-politika u awtoritajiet nazzjonali; NGOs; intrapriżi; eċċ. Peress li hi sit web pubbliku, din tista’ tiġi aċċessata minn kwalunkwe persuna fuq l-Internet (jiġifieri anki minn pajjiżi barra l-UE). Din il-firxa wiesgħa hi mistennija li ttejjeb ir-rabtiet bejn il-politika u l-prattika fl-edukazzjoni skolastika Ewropea, kif ukoll tgħin fil-promozzjoni ta’ politika bbażata fuq ir-realtà ta’ dak li qed jiġri fl-iskejjel u dak li hu meħtieġ mis-suq tax-xogħol.

L-SEG toffri firxa wiesgħa ta’ kontenut, bħall-prattiki tajbin mill-proġetti Ewropej; kontributi fi blogg ta’ kull xahar u intervisti b’vidjo ta’ esperti Ewropej fl-edukazzjoni skolastika; korsijiet online għall-għalliema biex jgħinu jindirizzaw l-isfidi topiċi fil-klassijiet; riżorsi bħall-materjal ta’ tagħlim, tutorials u l-Għodod Ewropej għall-Iskejjel; informazzjoni dwar il-politiki tal-edukazzjoni fl-iskejjel; aħbarijiet u avvenimenti topiċi; eċċ. Din toffri għodod speċjali li jappoġġaw lill-għalliema u lill-persunal tal-iskejjel biex isibu opportunitajiet ta’ taħriġ u ta’ mobbiltà għall-iżvilupp professjonali (korsijiet fuq il-post, job shadowing, inkarigi ta’ tagħlim, eċċ.), li jistgħu jiġu ffinanzjati taħt l-Azzjoni Ewlenija 1 tal-Erasmus+:

 • Għodda tal-Erasmus+ “Katalgu tal-Kors” (għall-opportunitajiet ta’ taħriġ wiċċ imb wiċċ);
 • Għodda tal-Erasmus+ “Opportunitajiet ta’ Mobbiltà” (għall-mobbiltà tal-għalliema taħt l-Azzjoni Ewlenija 1)

http://schooleducationgateway.eu

EPALE

Il-Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim tal-Adulti fl-Ewropa – magħrufa bħala EPALE – hi inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea ffinanzjata mill-Programm Erasmus+. Hi miftuħa għall-professjonisti tal-apprendiment għall-adulti: għalliema, ħarrieġa u voluntiera, kif ukoll għal dawk li jfasslu l-politika, riċerkaturi, ġurnalisti u akkademiċi, u oħrajn involuti fl-apprendiment għall-adulti.

Is-sit joffri aħbarijiet aġġornati dwar żviluppi fil-qasam u fin-networks interattivi, li jippermettu lill-utenti jingħaqdu ma’ oħrajn minn madwar l-Ewropa kollha, jinvolvu ruħhom f’diskussjonijiet u jiskambjaw prattika tajba. Fost ħafna għodod u kontenut, l-EPALE toffri strumenti ta’ interess speċifiku għall-benefiċjarji (potenzjali) ta’ Erasmus+. Xi eżempji jinkludu:

 • Kalendarju tal-korsijiet u l-avvenimenti, li jista’ jintuża
  • biex jinstabu opportunitajiet ta’ mobbiltà għall-benefiċjarji ta’ proġetti taħt l-Azzjoni Ewlenija 1 (KA1)
  • biex jiġu promossi l-korsijiet u l-avvenimenti organizzati mill-proġetti taħt l-Azzjoni Ewlenija 2 (KA2)
 • Għodda tat-tiftix tas-sħab, utli biex jinstabu sħab biex jitħejja proġett iffinanzjat mill-UE jew biex tinstab jew tiġi offruta opportunità ta’ job shadowing.
 • Komunitajiet ta’ prattika joffru faċilità addizzjonali biex ikun hemm kollaborazzjoni ma’ persuni u organizzazzjonijiet b’interess simili
 • Spazji kollaborattivi, fejn is-sħab tal-proġett jistgħu jaħdmu f’ambjent sikur biex jiżviluppaw il-proġett tagħhom
 • Ċentru tar-riżorsi, fejn il-benefiċjarji tal-proġett jistgħu jiksbu materjal ta’ referenza utli u/jew itellgħu artikli, materjali għat-tagħlim, rapporti, manwali, u kwalunkwe materjal ieħor prodott mill-proġett tagħhom jew mill-organizzazzjoni tagħhom, u b’hekk joffri opportunità ta’ tixrid addizzjonali
 • Blogg, fejn il-parteċipanti fil-proġetti jistgħu jaqsmu l-esperjenza tagħhom jew itellgħu vidjos fejn jippreżentaw ir-riżultati tagħhom b’mod informali u dinamiku.

Il-proġetti li jirċievu finanzjament mill-UE huma mħeġġa li jaqsmu l-informazzjoni dwar l-attivitajiet u r-riżultati tagħhom fuq il-pjattaforma permezz ta’ posts fuq il-blogg, aħbarijiet, avvenimenti u tipi oħra ta’ attivitajiet.

L-EPALE hi implimentata mis-Servizz ta’ Appoġġ Ċentrali u minn network ta’ Servizzi ta’ Appoġġ Nazzjonali fil-pajjiżi tal-Programm Erasmus+, li huma responsabbli għall-identifikazzjoni ta’ informazzjoni interessanti u jħeġġu lill-partijiet ikkonċernati biex jużaw u jikkontribwixxu għall-pjattaforma. L-EPALE tista’ tiġi aċċessata fuq: https://epale.ec.europa.eu/.

SELFIE

SELFIE (“Awtoriflessjoni dwar l-Apprendiment Effettiv bit-Trawwim tal-Innovazzjoni permezz ta’ Teknoloġiji Edukattivi”) hija għodda ta’ awtoriflessjoni bla ħlas, multilingwi, ibbażata fuq l-internet biex tgħin lill-iskejjel ġenerali u vokazzjonali jiżviluppaw il-kapaċità diġitali tagħhom.

SELFIE għall-Iskejjel tiġbor b’mod anonimu l-fehmiet tal-istudenti, tal-għalliema u tal-kapijiet tal-iskola dwar kif tintuża t-teknoloġija fl-iskola tagħhom. Dan isir bl-użu ta’ dikjarazzjonijiet qosra u mistoqsijiet u skala sempliċi ta’ tweġibiet minn 1-5. Abbażi ta’ dan l-input, l-għodda tiġġenera rapport – ritratt (“SELFIE”) tal-punti tajbin u tan-nuqqasijiet ta’ skola fl-użu tagħhom tat-teknoloġija. SELFIE hija disponibbli għall-iskejjel primarji, sekondarji u vokazzjonali fl-Ewropa u lil hinn minnha, u f’aktar minn 30 lingwa. Din tista’ tintuża minn kwalunkwe skola – mhux biss minn dawk b’livelli avvanzati ta’ infrastruttura, tagħmir u użu ta’ teknoloġija.

Il-kriżi tal-Covid-19 uriet bidla enormi lejn teknoloġiji diġitali għal xogħol u apprendiment mill-bogħod, inkluż għall-VET. Din uriet ukoll id-diffikultà li tinżamm il-parti tal-apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol (WBL) tal-VET fil-kumpaniji, li jagħmilha saħansitra aktar urġenti li tiżdied l-effettività tad-djalogu bejn l-għalliema tal-VET u l-ħarrieġa fil-kumpaniji permezz ta’ mezzi diġitali.

Bħala parti mill-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali, qed tiġi żviluppata għodda ġdida għall-għalliema. Din l-għodda (“SELFIE għall-Għalliema”) li se tkun disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE fil-ħarifa tal-2021 se tippermetti lill-għalliema jivvalutaw huma stess il-kompetenza u l-kunfidenza diġitali tagħhom u jiksbu feedback immedjat dwar il-punti tajbin u l-lakuni u fejn jistgħu jiżviluppaw aktar. It-timijiet ta’ għalliema jistgħu wkoll jaħdmu flimkien biex jużaw l-għodda u jiżviluppaw pjan ta’ taħriġ.

Fil-bidu tal-2020, studju ta’ fattibbiltà dwar l-adattament tal-għodda SELFIE għad-WBL fil-VET ikkonkluda li hemm bżonn ta’ SELFIE għad-WBL biex l-istituzzjonijiet u l-kumpaniji tal-VET jingħaqdu flimkien biex jiddiskutu b’mod konġunt kif l-aħjar jintegraw it-teknoloġija diġitali fl-edukazzjoni u t-taħriġ ipprovduti. SELFIE għad-WBL mhux biss tiġbor it-tliet perspettivi tal-kapijiet tal-iskejjel, tal-għalliema u tal-istudenti tal-VET, iżda żżid ukoll bħala r-raba’ perspettiva l-opinjoni ta’ ħarrieġa fil-kumpaniji. Fil-ħarifa tal-2020, disa’ pajjiżi wettqu b’suċċess proġetti pilota għall-estensjoni ta’ SELFIE għad-WBL, inkluż dawk relatati ma’ apprendistati, li jinvolvu għadd kbir ta’ partijiet ikkonċernati. SELFIE għad-WBL huwa mistenni li jkun operattiv għal tnedija sħiħa sa nofs l-2021.

SELFIE ġiet żviluppata miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka u mid-Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Kultura (DĠ EAC). Aktar informazzjoni dwar SELFIE tinsab hawnhekk: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_mt

HEInnovate

Il-qafas ta’ gwida ta’ HEInnovate joffri lill-Istituzzjonijiet ta’ Edukazzjoni Għolja (HEIs) fl-UE u lil hinn l-opportunità li jeżaminaw il-kapaċitajiet tagħhom ta’ innovazzjoni u intraprenditorija permezz ta’ awtoriflessjoni f’dimensjoni waħda jew aktar minn tmien dimensjonijiet disponibbli, li huma:

 • Tmexxija u Governanza
 • Kapaċità Organizzattiva: Finanzjament, Nies u Inċentivi
 • Tagħlim u Apprendiment Intraprenditorjali
 • Tħejjija u Appoġġ lill-Imprendituri
 • Trasformazzjoni u Kapaċità Diġitali
 • Skambju tal-Għarfien u Kollaborazzjoni
 • L-Istituzzjoni Internazzjonalizzata
 • Kejl tal-Impatt

HEInnovate hija wkoll komunità ta’ prattika u l-esperti tagħha joffru workshops għall-HEIs biex itejbu l-prestazzjoni tal-innovazzjoni tagħhom u jħarrġu l-avvenimenti ta’ ħarrieġa biex ixerrdu l-approċċ b’mod aktar wiesa’ fil-livell nazzjonali. Il-materjali ta’ taħriġ huma disponibbli fuq is-sit web. Il-pjattaforma tipprovdi wkoll studji ta’ każijiet u stejjer ta’ utenti biex turi eżempji ta’ approċċi ta’ innovazzjoni differenti fl-HEIs madwar l-UE. Saru għadd ta’ rieżamijiet tal-pajjiżi b’kollaborazzjoni mal-OECD u huma disponibbli fuq is-siti web tal-HEInnovate u tal-OECD. Ir-rapporti tal-pajjiżi ta’ HEInnovate juru approċċi ta’ innovazzjoni u intraprenditorija fi stati membri differenti tal-UE.

Proġetti ffinanzjati mill-Erasmus bħall-Alleanzi tal-Università Ewropea u l-Alleanzi għall-Innovazzjoni huma mistiedna jużaw l-HEInnovate fejn rilevanti biex jakkumpanjaw il-proġetti tagħhom.

HEInnovate tista’ tiġi aċċessata fuq: https://heinnovate.eu/en

Il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ

Il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ joffri informazzjoni u opportunitajiet Ewropej u nazzjonali li huma ta’ interess għaż-żgħażagħ li qed jgħixu, jitgħallmu u jaħdmu fl-Ewropa. Jinkoraġġixxi wkoll il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika fl-Ewropa, b’mod partikolari permezz tad-Djalogu tal-UE dwar iż-Żgħażagħ u inizjattivi oħra biex jinvolvu ruħhom maż-żgħażagħ biex jinfluwenzaw it-tfassil tal-politika. Il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ jipprovdi wkoll informazzjoni għal partijiet ikkonċernati oħra li jaħdmu fil-qasam taż-żgħażagħ, huwa disponibbli fi 28 lingwa u jista’ jiġi aċċessat hawnhekk: https://europa.eu/youth/EU_mt

Otlas

Waħda mill-għodod żviluppati u ospitati miċ-Ċentri tar-Riżorsi għaż-Żgħażagħ-SALTO hi l-Otlas, għodda ċentrali online biex l-organizzazzjonijiet fil-qasam taż-żgħażagħ isibu sieħeb. L-organizzazzjonijiet jistgħu jirreġistraw id-dettalji ta’ kuntatt tagħhom u l-oqsma ta’ interess fl-Otlas, kif ukoll joħolqu talbiet għal sħab għall-ideat tal-proġetti.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq: www.salto-youth.net/otlas jew www.otlas.eu

L-Inizjattiva tal-Kard Ewropea tal-Istudenti

L-Inizjattiva tal-Kard Ewropea tal-Istudenti għandha l-għan li tissimplifika l-mobbiltà għall-apprendiment u t-taħriġ billi tiddiġitalizza l-komponenti ewlenin kollha meħtieġa għall-organizzazzjoni tal-mobbiltà tal-istudenti, mill-għoti ta’ informazzjoni sal-proċessi ta’ applikazzjoni u l-issettiljar fil-komunità ospitanti meta jkunu barra minn pajjiżhom. Fil-kuntest ta’ din l-inizjattiva, l-Applikazzjoni Mobbli ta’ Erasmus+ u n-Network Erasmus mingħajr Karti issa huma disponibbli għall-istituzzjonijiet u għall-istudenti tal-edukazzjoni għolja u se jkomplu jittejbu biż-żieda ta’ servizzi u karatteristiċi ġodda għall-utenti.

L-Applikazzjoni Mobbli ta’ Erasmus+ tagħti lill-istudenti punt uniku ta’ aċċess online għall-informazzjoni u s-servizzi kollha li jeħtieġu qabel, matul, u wara l-iskambji tagħhom barra minn pajjiżhom. L-Applikazzjoni Mobbli ta’ Erasmus+ tinkludi wkoll informazzjoni dwar il-parteċipazzjoni fil-programm għal studenti f’setturi oħra. L-applikazzjoni hija disponibbli biex titniżżel fl-App store u fuq Google Play. Aktar informazzjoni tista’ tinstab hawnhekk: erasmusapp.eu

In-Network ta’ Erasmus mingħajr Karti jippermetti lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jikkonnettjaw ma’ mezz ċentrali ta’ komunikazzjoni biex jiskambjaw mingħajr xkiel data dwar il-mobbiltà tal-istudenti b’mod sigur u simplifikat li jappoġġa ġestjoni tal-mobbiltà kompletament diġitalizzata, inkluż ftehimiet ta’ apprendiment online u ftehimiet interistituzzjonali diġitali. L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li qed ifittxu li jikkonnettjaw man-Network ta’ Erasmus mingħajr Karti jistgħu jaċċessaw informazzjoni dwar kif jikkonnettjaw, linji gwida u tutorials billi jżuru ċ-Ċentru ta’ Kompetenza ta’ Erasmus mingħajr Karti: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu

NETWORKS TA’ GĦARFIEN U TA’ ESPERTI

In-network Eurydice

In-network Eurydice primarjament jiffoka fuq il-mod kif l-edukazzjoni fl-Ewropa hi strutturata u organizzata fil-livelli kollha u jimmira sabiex jikkontribwixxi għal fehim reċiproku aħjar tas-sistemi fl-Ewropa. Dan jipprovdi lil dawk responsabbli għas-sistemi u l-politiki tal-edukazzjoni fl-Ewropa b’analiżijiet komparattivi fuq livell Ewropew u informazzjoni speċifika nazzjonali fl-oqsma tal-edukazzjoni u ż-żgħażagħ, li se jgħinhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom.

In-Network Eurydice jipproduċi sors enormi ta’ informazzjoni, inkluż deskrizzjonijiet dettaljati u ħarsiet ġenerali lejn is-sistemi tal-edukazzjoni nazzjonali (Sistemi u Politiki Nazzjonali tal-Edukazzjoni), rapporti tematiċi komparattivi dedikati għas-suġġetti speċifiċi ta’ interess Komunitarju (Rapporti Tematiċi), indikaturi u statistika (Serje ta’ Data Ewlenija), u serje ta’ fatti u ċifri relatati mal-edukazzjoni, bħall-istrutturi nazzjonali tal-edukazzjoni, il-kalendarji skolastiċi, il-paragun tal-pagi tal-għalliema u taż-żmien meħtieġ ta’ tagħlim għall-pajjiżi u l-livelli ta’ edukazzjoni (Fatti u Ċifri).

Dan jikkonsisti f’unità ċentrali ta’ koordinazzjoni li tinsab fl-Aġenzija Eżekuttiva u unitajiet nazzjonali bbażati fil-pajjiżi kollha tal-Programm Erasmus+ kif ukoll l-Albanija, il-Bosnja-Ħerzegovina u l-Montenegro.

Aktar informazzjoni hi disponibbli fuq is-sit web tal-Aġenzija Eżekuttiva: https://eacea.ec.europa.eu/homepage

In-Network Nazzjonali tal-Korrispondenti tal-Wiki taż-Żgħażagħ

F’konformità mal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ u bl-għan li jittejjeb l-għarfien dwar kwistjonijiet taż-żgħażagħ fl-Ewropa, qed jiġi pprovdut appoġġ finanzjarju lill-Istrutturi Nazzjonali li jikkontribwixxu għall-Wiki taż-Żgħażagħ, għodda interattiva li tipprovdi informazzjoni dwar is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ fl-Ewropa u dwar il-politiki nazzjonali taż-żgħażagħ b’mod koerenti, aġġornat u sfruttabbli.

L-appoġġ finanzjarju jingħata lill-korpi nominati mill-awtoritajiet nazzjonali, li jinsabu f’Pajjiż tal-Programm, għall-azzjonijiet imwettqa minn dawn il-korpi għall-produzzjoni ta’ informazzjoni speċifika għall-pajjiż, deskrizzjonijiet u indikaturi komparabbli tal-pajjiż li jikkontribwixxu għal fehim reċiproku aħjar tas-sistemi u l-politiki taż-żgħażagħ fl-Ewropa.

In-Network ta’ Esperti fir-Riforma tal-Edukazzjoni Għolja (HEREs)

Fil-Pajjiżi Sħab ikkonċernati (il-Balkani tal-Punent, il-pajjiżi tal-Mediterran tal-Lvant u tan-Nofsinhar, ir-Russja u l-Asja Ċentrali), it-Timijiet Nazzjonali ta’ Esperti fir-Riforma tal-Edukazzjoni Għolja jipprovdu grupp ta’ esperti lill-awtoritajiet lokali u l-partijiet ikkonċernati biex jippromwovu r-riforma u jtejbu l-progress fl-edukazzjoni għolja. Dawn jieħdu sehem fl-iżvilupp tal-politiki fl-edukazzjoni għolja fil-pajjiż rispettiv tagħhom. L-attivitajiet tal-HERE huma bbażati fuq “kuntatti bejn il-pari”. Kull tim nazzjonali jikkonsisti minn ħames sa ħmistax-il membru. L-HEREs huma esperti fil-qasam tal-edukazzjoni għolja (Retturi, Viċi-Retturi, Dekani, akkademiċi ta’ livell għoli, uffiċjali tar-relazzjonijiet internazzjonali, studenti eċċ.).

Il-missjoni tal-HEREs tinvolvi appoġġ:

 • għall-iżvilupp tal-politika fil-pajjiżi rispettivi tagħhom, billi tappoġġa l-modernizzazzjoni, il-proċessi ta’ riforma u l-istrateġiji fl-edukazzjoni għolja, f’kuntatt mill-qrib mal-awtoritajiet lokali kkonċernati;
 • għad-djalogu tal-politika mal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni għolja;
 • għall-attivitajiet ta’ taħriġ u ta’ konsulenza mmirati lejn il-partijiet ikkonċernati lokali, b’mod partikolari l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u l-persunal tagħhom;
 • għall-proġetti Erasmus+ (b’mod partikolari dawk implimentati taħt l-Azzjoni għall-Bini ta’ Kapaċità) billi xxerred ir-riżultati u l-eżiti tagħhom, b’mod partikolari prattiki tajbin u inizjattivi innovattivi u tisfruttahom għall-finijiet ta’ taħriġ.

Timijiet Nazzjonali biex jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-għodod tal-VET tal-UE

L-għan tat-timijiet nazzjonali ta’ esperti tal-VET huwa li jipprovdu ġabra ta’ għarfien espert biex jippromwovu l-applikazzjoni tal-għodod u l-prinċipji tal-VET tal-UE fi proġetti ffinanzjati mill-UE appoġġati mill-Programm Erasmus+. L-għodod tal-VET tal-UE kkonċernati huma stabbiliti fid-dokumenti rilevanti tal-politika tal-VET tal-UE bħall-Qafas Ewropew għall-Apprendistati ta’ Kwalità u Effettivi u r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-VET (bħall-Qafas tal-EQAVET, il-profili ewlenin tal-UE, it-traċċar tal-gradwati u oħrajn). L-esperti għandhom b’mod partikolari jipprovdu appoġġ lill-benefiċjarji ta’ proġetti ffinanzjati mill-UE appoġġati mill-Programm Erasmus+ biex jimplimentaw l-għodod tal-VET tal-UE msemmija hawn fuq fil-proġetti tagħhom.

Il-Punti ta’ Referenza Nazzjonali tan-Network tal-EQAVET

Il-Punti ta’ Referenza Nazzjonali (NRPs) tal-EQAVET huma stabbiliti mill-awtoritajiet nazzjonali u jġibu flimkien il-korpi rilevanti eżistenti li jinvolvu s-sħab soċjali u l-partijiet ikkonċernati kollha fil-livelli nazzjonali u reġjonali, biex jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-qafas Ewropew għall-assigurazzjoni tal-kwalità fil-VET kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali għal kompetittività sostenibbli, ġustizzja soċjali u reżiljenza[2].

Il-PNR tal-EQAVET għandhom l-għan li 1) jieħdu inizjattivi konkreti biex jimplimentaw u jiżviluppaw aktar il-Qafas tal-EQAVET 2) jinformaw u jimmobilizzaw firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati biex jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-qafas tal-EQAVET 3) jappoġġaw l-awtoevalwazzjoni bħala mezz komplementari u effettiv ta’ assigurazzjoni tal-kwalità 4) jipprovdu deskrizzjoni aġġornata tal-arranġamenti nazzjonali/reġjonali tal-assigurazzjoni tal-kwalità bbażati fuq il-Qafas tal-EQAVET u 5) jinvolvu ruħhom f’rieżamijiet bejn il-pari fil-livell tal-UE tal-assigurazzjoni tal-kwalità fil-livell tas-sistema tal-VET.

QEK, Europass u Euroguidance - Ċentri nazzjonali

Għal kull pajjiż, dawn it-tliet networks ta’ ċentri nazzjonali huma appoġġati permezz ta’ ftehim wieħed:

Il-Punti ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (NCPs tal-QEK)

L-NCPs tal-QEK, maħtura mill-awtoritajiet nazzjonali, jappoġġawhom:

 • fl-iżvilupp, l-implimentazzjoni u r-rieżami tal-oqfsa nazzjonali tal-kwalifiki u r-referenzjar tagħhom mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK);
 • fir-rieżami u l-aġġornament, fejn rilevanti, tar-referenzjar tal-livelli tal-oqfsa jew tas-sistemi nazzjonali tal-kwalifiki għal-livelli tal-QEK.

L-NCPs tal-QEK iġibu l-QEK eqreb tal-individwi u tal-organizzazzjonijiet billi:

 • jappoġġaw l-inklużjoni tal-livelli xierqa tal-QEK dwar iċ-ċertifikati, id-diplomi, is-supplimenti u dokumenti oħra tal-kwalifiki u dwar il-bażijiet tad-data tal-kwalifiki;
 • jiżviluppaw reġistri jew bażijiet tad-data tal-kwalifiki li jinkludu kwalifiki inklużi fl-oqfsa nazzjonali tal-kwalifiki u jippubblikawhom fuq il-portal tal-Europass.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq: https://europa.eu/europass/mt/implementation-european-qualifications-framework-eqf

Ċentri Nazzjonali tal-Europass

Il-karatteristika prinċipali tal-Europass hija pjattaforma online li tipprovdi lill-individwi u lill-organizzazzjonijiet b’għodod u informazzjoni interattivi dwar opportunitajiet ta’ apprendiment, oqfsa ta’ kwalifiki u kwalifiki, gwida, informazzjoni dwar il-ħiliet, għodod ta’ awtovalutazzjoni u dokumentazzjoni tal-ħiliet u l-kwalifiki, u konnettività ma’ opportunitajiet ta’ apprendiment u ta’ impjieg. Dan jeħtieġ ħidma sostanzjali fil-livell nazzjonali, imwettqa minn korpi maħtura mill-awtoritajiet nazzjonali. Dan jinkludi b’mod patikolari:

 • Id-disponibbiltà ta’ informazzjoni nazzjonali għall-pjattaforma tal-UE, jiġifieri l-iżgurar tal-interkonnessjoni bejn il-pjattaforma tal-UE u s-sorsi ta’ data nazzjonali għall-opportunitajiet ta’ apprendiment u l-bażijiet tad-data jew ir-reġistri nazzjonali tal-kwalifiki;
 • Il-promozzjoni tal-użu tas-servizzi pprovduti mill-pjattaforma tal-UE;
 • Il-kollaborazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha fil-livell nazzjonali.

In-Network Euroguidance

Il-Euroguidance huwa network Ewropew ta’ ċentri nazzjonali ta’ riżorsi u informazzjoni, maħtur mill-awtoritajiet nazzjonali. Iċ-ċentri kollha tal-Euroguidance jikkondividu dawn l-għanijiet komuni li ġejjin:

 • il-kooperazzjoni u l-appoġġ fil-livell tal-Unjoni biex jissaħħu l-politiki, is-sistemi u l-prattiki għall-gwida fi ħdan l-Unjoni (l-iżvilupp tad-dimensjoni Ewropea tal-gwida tul il-ħajja); 
 • jappoġġaw l-iżvilupp tal-kompetenza tal-ispeċjalisti fil-qasam tal-gwida vokazzjonali; 
 • jipprovdu informazzjoni ta’ kwalità dwar il-gwida tul il-ħajja
 • jippromwovu opportunitajiet Ewropej għall-mobbiltà għall-apprendiment u l-ġestjoni tal-karriera (permezz tal-portal Europass).

Il-grupp prinċipali fil-mira tal-Euroguidance hu l-ispeċjalisti fil-qasam tal-gwida vokazzjonali u dawk li jfasslu l-politika kemm mis-settur tal-edukazzjoni kif ukoll minn dak tal-impjiegi.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq: http://euroguidance.eu

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_mt

 2. Għandha tiżdied nota f’qiegħ il-paġna b’referenza għall-Ġurnal Uffiċjali meta jkun disponibbli