Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2024.

Vendar lahko vodnik za leto 2024 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Kdo izvaja Program Erasmus+?

Evropska Komisija

Evropska komisija je dokončno odgovorna za delovanje programa Erasmus+. Neprekinjeno upravlja proračun in določa prednostne naloge, cilje in merila za program. Poleg tega vodi in spremlja splošno izvajanje, nadaljnje spremljanje in vrednotenje programa na evropski ravni. Evropska komisija je prav tako v celoti odgovorna za nadziranje in koordinacijo struktur, ki so odgovorne za izvajanje programa na nacionalni ravni.

Evropska Izvajalska Agencija za Izobraževanje, Avdiovizualno Področje in Kulturo (EACEA)

Na evropski ravni je za izvajanje več ukrepov programa Erasmus+ odgovorna Izvajalska agencija Evropske komisije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA). EACEA izvaja program z neposrednim upravljanjem. Poleg informacij v tem vodniku so na portalu za financiranje in javne razpise (Funding and Tender Opportunities Portal) objavljeni ustrezni razpisni dokumenti in prijavni obrazci za ukrepe, ki so zajeti v tem vodniku in jih upravlja Izvajalska agencija: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Izvajalska agencija je odgovorna za celotni življenjski cikel upravljanja teh projektov, od promocije programa, ocenjevanja vlog za nepovratna sredstva, spremljanja projektov do razširjanja rezultatov projektov in programa. Odgovorna je tudi za objavo posebnih razpisov za zbiranje predlogov, povezanih z nekaterimi ukrepi programa, ki niso zajeti v ta vodnik.

Evropska komisija je zlasti prek Izvajalske agencije odgovorna tudi za:

 • izvajanje študij na področjih, ki jih podpira program;
 • izvajanje raziskav in aktivnosti, ki temeljijo na dejstvih, prek omrežja Eurydice;
 • krepitev prepoznavnosti in sistemskega učinka programa z razširjanjem in uporabo rezultatov programa;
 • zagotavljanje pogodbenega upravljanja in financiranja organov ter omrežij, ki jih podpira program Erasmus+;
 • upravljanje povabil k oddaji ponudb za zagotavljanje storitev v okviru programa. 

Nacionalne Agencije

Program Erasmus+ se izvaja predvsem s posrednim upravljanjem, kar pomeni, da Evropska komisija zaupa naloge izvrševanja proračuna nacionalnim agencijam; namen tega pristopa je, da se Erasmus+ čim bolj približa upravičencem in prilagodi raznolikosti nacionalnih sistemov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. V ta namen je vsaka država članica EU ali tretja država, pridružena programu, imenovala eno ali več nacionalnih agencij (za kontaktne podatke glej naslednjo povezavo: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sl). Te nacionalne agencije spodbujajo in izvajajo program na nacionalni ravni ter delujejo kot vezni člen med Evropsko komisijo in sodelujočimi organizacijami na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Njihove naloge so:  

 • zagotavljati ustrezne informacije o programu Erasmus+; 
 • voditi pravičen in pregleden izbirni postopek za vloge projektov, ki bodo prejeli sredstva v njihovi državi;
 • spremljati in oceniti izvajanje programa v svoji državi;
 • zagotavljati podporo prijaviteljem projektov in sodelujočim organizacijam med celotnim življenjskim ciklom projekta;
 • učinkovito sodelovati z omrežjem vseh nacionalnih agencij in Evropsko komisijo;
 • spodbujati in zagotoviti prepoznavnost programa;
 • spodbujati razširjanje in uporabo rezultatov programa na lokalni in nacionalni ravni.

Nacionalne agencije imajo tudi pomembno vlogo posredniške strukture za razvoj politike in kakovostno izvajanje programa Erasmus+ tako, da:

 • izvajajo projekte in aktivnosti, kot so aktivnosti usposabljanja in sodelovanja ter aktivnosti mreženja – zunaj okvira nalog upravljanja življenjskega cikla projekta –, ki podpirajo kakovostno izvajanje programa in/ali spodbujajo razvoj politik na področjih, podprtih s programom;
 • zagotavljajo podporni pristop za nove udeležence, manj izkušene organizacije in ciljne skupine z manj priložnostmi, da tako odstranijo ovire za polno udeležbo v programu;
 • si prizadevajo za sodelovanje z zunanjimi organi in nacionalnimi organi, da bi povečale učinek programa na svojih področjih delovanja, v svoji državi in v Evropski uniji.

Cilj podpornega pristopa nacionalnih agencij je voditi potencialne uporabnike in upravičence programa skozi vse faze, od prvega stika s programom, med postopkom oddaje vloge ter do izvajanja projekta in končnega ocenjevanja. Ta pristop je v skladu z načeloma pravičnosti in preglednosti izbirnih postopkov. Temelji na ideji, da je treba za zagotovitev enakih možnosti za vse podpreti nekatere ciljne skupine programa z nasveti, svetovanjem, spremljanjem in sistemi mentorstva, prilagojenimi njihovim potrebam.

Ustrezni razpisi, ki zajemajo ukrepe, ki jih upravljajo nacionalne agencije programa Erasmus+, so objavljeni na spletišču Erasmus+ 1 in spletiščih nacionalnih agencij.

Kateri drugi organi so vključeni v izvajanje Programa?

Dodatno strokovno znanje za izvajanje programa Erasmus+ poleg zgoraj navedenih organov zagotavljajo naslednji podporni centri in informacijski uradi, platforme ter mreže znanja in strokovnjakov:

Podporni Centri SALTO

Cilj podpornih centrov SALTO je izboljšati kakovost in vpliv programa Erasmus+ na sistemski ravni z zagotavljanjem strokovnega znanja, virov, informacij in dejavnosti usposabljanja na posebnih področjih za nacionalne agencije Erasmus+ in druge akterje, vključene v izobraževanje, usposabljanje in mladinsko delo. Te dejavnosti med drugim vključujejo organizacijo usposabljanj, seminarjev, delavnic, študijskih obiskov, forumov, sodelovanja in oblikovanja partnerstev v zvezi s prednostnimi temami programa Erasmus+.

Podporni centri SALTO v celoti pokrivajo bodisi vsa področja programa bodisi samo nekatera. Glede na njihovo področje delovanja so lahko podporni centri SALTO tematsko ali regionalno osredotočeni (države vzhodnega partnerstva in Rusija, južno Sredozemlje, Zahodni Balkan). Regionalni podporni centri SALTO denimo pokrivajo le ukrepe na področju mladine.

Poleg tega podporni centri SALTO prek spletišča SALTO-YOUTH ponujajo vrsto spletnih orodij in podatkovnih zbirk, kot so pregled evropskih dejavnosti usposabljanja za mladinske delavce v evropskem koledarju usposabljanj; orodja in metode za izobraževalne dejavnosti; možnosti spletnega učenja; zbirke podatkov o trenerjih in strokovnjakih na področju mladinskega dela ter možnost iskanja partnerskih organizacij. Naloge podpornih centrov SALTO vključujejo spremljanje in predstavitev dosežkov programa, izkušenj in spoznanj, pridobljenih na njihovih posameznih področjih.

Podporni centri SALTO podpirajo prečne prednostne naloge Programa Erasmus+

V skladu s prečnimi prednostnimi nalogami programa Erasmus+ štirje podporni centri SALTO podpirajo naslednje prednostne naloge:

Vključevanje in raznolikost v okviru podpornih centrov SALTO

Dva podporna centra SALTO sodelujeta, da bi podprla prednostno nalogo na področju vključevanja in raznolikosti na vseh področjih programa: eden na področju izobraževanja in usposabljanja ter drugi na področju mladine.

Naloga teh podpornih centrov SALTO je izboljšati kakovost in učinek projektov Erasmus+, da bi program postal bolj vključujoč in raznolik.

Natančneje, ti podporni centri SALTO delujejo tudi kot vozlišča znanja, ki temeljijo na dokazih, ter nepristranski posredniki na podlagi strokovnega znanja in izkušenj z upravljanjem programov na področju vključevanja in raznolikosti. To pomeni stalno pridobivanje in usmerjanje znanja in izkušenj, pridobljenih pri izvajanju programa na tematskem področju, v okvir razvoja programov v sodelovanju z mrežo nacionalnih agencij in Komisijo prek ustreznih platform. Poleg tega ti podporni centri SALTO podpirajo nacionalne agencije pri izvajanju programa na način, ki v praksi izvaja ustrezne politične odločitve (npr. sklepe/resolucije Sveta), rezultate dejavnosti vzajemnega učenja ter odločitve o prednostnih nalogah na področju vključevanja in raznolikosti.

Ključne odgovornosti podpornih centrov SALTO za vključevanje in raznolikosti so:

 • povečati kakovost in učinek projektov in aktivnosti programa Erasmus+ s poudarkom na prednostni nalogi na področju vključevanja in raznolikosti,
 • pomagati pri optimizaciji izvajanja, spremljanja in nadaljnjih ukrepov pri prednostni nalogi na področju vključevanja in raznolikosti pri izobraževanju in usposabljanju, kot je opredeljeno v programu Erasmus+;
 • imeti ključno vlogo pri usmerjanju nacionalnih agencij pri analizi in oceni učinka projektov, ki se osredotočajo na prednostno nalogo na področju vključevanja in raznolikosti pri izobraževanju in usposabljanju.

SALTO za prehod na zeleno gospodarstvo in trajnostni razvoj

Podporni center SALTO na področju prehoda na zeleno gospodarstvo in trajnostnega razvoja pokriva vsa področja programa Erasmus+ ter prek naših programov prispeva k reševanju izzivov v zvezi s podnebnimi spremembami, pri čemer v vseh ukrepih obravnava teme, povezane s podnebjem in okoljem.

Ta podporni center SALTO podpira izvajanje prednostne naloge na področju varstva okolja, trajnostnosti in boja proti podnebnim spremembam v novih programih v skladu z evropskim zelenim dogovorom ter podnebnim paktom, podpira ukrepe evropskega izobraževalnega prostora v smislu izobraževanja o podnebju in trajnostnosti ter neposredno prispeva k doseganju enega od 11 evropskih ciljev mladih (trajnostna zelena Evropa), vključenih v strategije EU za mlade. Ključne odgovornosti podpornega centra SALTO na področju prehoda na zeleno gospodarstvo in trajnostnega razvoja so:

 • povečati kakovost in učinek projektov in aktivnosti programa Erasmus+ s poudarkom na trajnostnosti in boju proti podnebnim spremembam;
 • zagotoviti pomoč pri optimizaciji izvajanja, spremljanja in nadaljnjih ukrepov pri prednostni nalogi na področju okolja, trajnostnosti in boja proti podnebnim spremembam, kot je opredeljeno v programih Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote;
 • imeti ključno vlogo pri usmerjanju nacionalnih agencij pri analizi in oceni učinka projektov, ki se osredotočajo na prednostno nalogo na področju vključevanja in raznolikosti pri izobraževanju in usposabljanju v okviru programov.

SALTO za digitalnost

Podporni center SALTO za digitalnost pokriva vsa področja programa Erasmus+ ter v skladu z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje in ključnimi dokumenti politike za mlade podpira izvajanje digitalne razsežnosti kot krovne prednostne naloge v programih Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, pri čemer stalno izboljšuje kakovost digitalnega izobraževanja in digitalne vidike pri mladih. Na področjih digitalnega izobraževanja in mladine deluje kot vozlišče znanja, ki temelji na dokazih, ter usmerja znanje na področju svoje pristojnosti v programe in razvoj politike. Ključne odgovornosti podpornega centra SALTO za digitalnost so:

 • povečati kakovost in učinek projektov in aktivnosti naših programov s poudarkom na digitalnih prednostnih nalogah;
 • zagotoviti pomoč pri optimizaciji izvajanja, spremljanja in nadaljnjih ukrepov na področju digitalnega izobraževanja in prednostnih nalog na področju mladine, kot so opredeljene v programih Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote;
 • imeti ključno vlogo pri usmerjanju nacionalnih agencij pri analizi in oceni učinka projektov, ki se osredotočajo na digitalne prednostne naloge programov, kar bi prispevalo tudi k političnim forumom in forumom deležnikov ter zlasti evropskemu vozlišču za digitalno izobraževanje.

SALTO za sodelovanje in obveščanje

Podporni center SALTO za sodelovanje in informacije podpira vsa področja programa Erasmus+ ter vzpostavlja strateške in inovativne ukrepe za spodbujanje aktivne udeležbe v demokratičnem življenju, vključno z:

 • razvojem smernic za prijavitelje in upravičence, zlasti da bi spodbudili vključevanje mladih v demokratično odločanje, udeležbo mladih v družbenem in civilnem življenju s prostovoljstvom in prevzemanjem vlog v mladinskih organizacijah;
 • zagotavljanjem smernic in podpore vsem nacionalnim agencijam pri najsodobnejših strategijah za doseganje večjega števila mladih, povečanje kakovosti in vpliva informiranja, pa tudi njihove vključenosti ter trajnostnosti in prenosljivosti rezultatov projektov.

Poleg teh podpornih centrov SALTO dva podporna centra SALTO, specifična za posamezna območja, prispevata k razvoju zmogljivosti nacionalnih agencij in organizacij za sodelovanje s programom Erasmus+ ter olajšujeta transnacionalno sodelovanje, mreženje in vzajemno učenje med nacionalnimi agencijami in različnimi deležniki.

SALTO za usposabljanje in sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja

Ponuja platformo za evropske dejavnosti usposabljanja;

 • deležnikom omogoča, da med drugim razvijejo zmogljivosti svojih organizacij, da bi lahko v celoti izkoristile priložnosti programa Erasmus+;
 • izmenjavo dobrih praks med evropskimi državami, iskanje partnerjev in povečanje učinka njihovih projektov na evropski ravni.

SALTO za usposabljanje in sodelovanje na področju mladine

Podporni center SALTO za usposabljanje in sodelovanje se osredotoča na razvoj strateških in inovativnih ukrepov za zagotavljanje splošnega kakovostnega pristopa k strategijam in dejavnostim usposabljanja na področju mladine ter priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja pri mladinskem delu po vsej Evropi, med drugim z:

 • razvojem in izvajanjem postopkov, aktivnosti in orodij v okviru strategije Youthpass za podporo ter spodbujanje priznavanja in potrjevanja aktivnosti neformalnega in priložnostnega učenja ter mladinskega dela;
 • razvojem in izvajanjem postopkov, aktivnosti in orodij v okviru evropske strategije za izobraževanje na področju mladine za podporo krepitvi zmogljivosti in razvoju kakovosti evropskega mladinskega dela;
 • izboljšanjem kakovosti mladinskih projektov s tečaji usposabljanja, orodji ter praktičnimi publikacijami in smernicami;
 • zagotavljanjem podpore osebju nacionalnih agencij z upravljanjem znanja in usposabljanjem osebja.

Regionalni podporni centi SALTO na področju mladine

Trije regionalni podporni centri SALTO: SALTO ZA JUGOVZHODNO EVROPO, SALTO ZA VZHODNO EVROPO in KAVKAZ ter SALTO EUROMED spodbujajo strateško in inovativno sodelovanje med deležniki iz držav programa Erasmus+ in partnerskih držav programa Erasmus+ ter Evropske solidarnostne enote, da bi:

 • dodatno povečali količino, kakovost in učinek projektov in partnerstev;
 • podprli mladinsko delo in razvoj mladinske politike v partnerskih državahna Zahodnem Balkanu, v vzhodnem partnerstvu in Rusiji ter v južnem Sredozemlju.

Več informacij je na voljo na spletnih naslovih: www.salto-et.net in www.salto-youth.net.

Informacijske pisarne

Nacionalni Uradi Erasmus+

V tretjih državah, ki niso pridružene programu, nacionalni uradi Erasmus+ (NEO) pomagajo Komisiji, Izvajalski agenciji in lokalnim organom pri izvajanju programa Erasmus+. V teh državah so to informacijske točke za deležnike, ki so vključeni v program Erasmus+ na področju terciarnega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa. Prispevajo h krepitvi osveščenosti, prepoznavnosti, pomembnosti, učinkovitosti in učinka mednarodne razsežnosti programa Erasmus+.

Nacionalni uradi Erasmus+ so odgovorni za:

 • zagotavljanje informacij o aktivnostih Erasmus+, ki se jih lahko udeležijo posamezne države (tudi na področju terciarnega izobraževanja, PIU, mladine in športa, če je ustrezno);
 • svetovanje in pomoč morebitnim prijaviteljem;
 • koordinacijo lokalne skupine strokovnjakov za reformo terciarnega izobraževanja (HEREs);
 • prispevanje k študijam in dogodkom;
 • zagotavljanje podpore dialogu o politikah;
 • ohranjanje stikov z lokalnimi organi in delegacijami EU;
 • sledenje razvoju politik na zgoraj omenjenih področjih v lastni državi.

Nacionalne Kontaktne Točke Erasmus+

V tretjih državah, ki niso pridružene zadevnemu programu (Severna in Južna Amerika, podsaharska Afrika, Bližnji in Srednji vzhod, Azija in Pacifik), mreža nacionalnih informacijskih točk podpira Komisijo, Izvajalsko agencijo in lokalne organe pri zagotavljanju smernic, praktičnih informacij in pomoči v zvezi z vsemi vidiki sodelovanja v programu Erasmus+ na področju terciarnega izobraževanja, mladine, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter športa. Delujejo kot informacijske točke za deležnike v njihovih državah ter prispevajo k izboljšanju ozaveščenosti, prepoznavnosti, ustreznosti, učinkovitosti in vpliva mednarodne razsežnosti programa Erasmus+.

Nacionalni Informacijski Centri za Priznavanje Diplom Terciarnega Izobraževanja (NARIC)

Omrežje NARIC zagotavlja informacije o priznavanju diplom in obdobjih študija, opravljenih v drugih evropskih državah, ter nasvete o tujih akademskih diplomah v državi, kjer je vzpostavljen NARIC. Omrežje NARIC zagotavlja zanesljive nasvete za vsakogar, ki potuje v tujino zaradi dela ali nadaljnjega izobraževanja, ter za institucije, študente, svetovalce, starše, učitelje in morebitne delodajalce.

Evropska komisija podpira aktivnosti omrežja NARIC z izmenjavo informacij in izkušenj med državami, opredeljevanjem dobrih praks, primerjalno analizo sistemov in politik na tem področju ter razpravo in analizo o zadevah, ki so v skupnem interesu izobraževalne politike.

Več informacij je na voljo na spletnem naslovu: https://www.enic-naric.net/.

Mreža Eurodesk

Mreža Eurodesk ponuja informacijske storitve mladim in osebam, ki delajo z mladimi, glede evropskih priložnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine ter vključevanja mladih v evropske aktivnosti.

Prisotna je v vseh državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, na evropski ravni jo koordinira urad Eurodesk v Bruslju, ponuja pa odgovore na poizvedbe, informacije o sredstvih ter pripravo dogodkov in publikacij. Prispeva tudi k delovanju evropskega mladinskega portala.

Evropski mladinski portal ponuja evropske in nacionalne informacije ter priložnosti, ki zanimajo mlade, ki živijo, se učijo ali delajo v Evropi. Zagotavlja informacije v 28 jezikih.

Evropski mladinski portal je dostopen na spletnem naslovu: https://europa.eu/youth/home_sl. Več informacij o mreži Eurodesk je na voljo na spletnem naslovu: https://www.eurodesk.eu.

Otlas - orodje za iskanje partnerjev za organizacije na področju mladine

Eno od orodij, ki jih razvijajo in gostijo podporni centri za mladino SALTO, je Otlas, osrednje spletno orodje za iskanje partnerjev, namenjeno organizacijam na področju mladine. Organizacije lahko v orodju Otlas registrirajo svoje kontaktne podatke in področja zanimanja ter ustvarijo zahtevke za partnerje pri projektnih idejah.

Več informacij je na voljo na spletnem naslovu: www.salto-youth.net/otlas ali https://www.otlas.eu/.

Platforme in orodja

Platforma Erasmus+ za Rezultate Projektov

Platforma Erasmus+ za rezultate projektov omogoča dostop do informacij in rezultatov v zvezi z vsemi projekti, ki se financirajo v okviru programa Erasmus+. Organizacije lahko med obilico informacij o projektih najdejo navdih ter izkoristijo rezultate in spoznanja, pridobljena pri izvajanju programa Erasmus+. 

Informacije o projektih in rezultati, prikazani na platformi, morajo biti v celoti skladni z veljavnimi pravili in predpisi v zvezi z osebnimi podatki. To je predvsem odgovornost upravičencev projektov pod nadzorom projektnih uradnikov v agencijah.

Projekte je mogoče iskati po ključnih besedah, ključnih ukrepih, letu, državi, temi, vrsti rezultatov itd. Iskanja je mogoče shraniti in jih stalno posodabljati, da prikažejo najnovejše projekte v skladu z vnaprej opredeljenimi merili. Izpostavljeni so projekti dobre prakse, opredeljeni glede na pomembnost za politiko, učinke in možnosti za razširjanje.

Platforma Erasmus+ za rezultate projektov je na voljo na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_sl.

Evropska Platforma za Šolsko Izobraževanje in eTwinning

Evropska platforma za šolsko izobraževanje je stična točka za vse deležnike v sektorju šolskega izobraževanja – šolsko osebje, raziskovalce, oblikovalce politik in druge strokovnjake – od vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu do osnovne in srednje šole, vključno z začetnim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem.

Na platformi gostuje tudi eTwinning: skupnost učiteljev in šolskega osebja, ki gosti varen prostor, dostopen le članom osebja, ki so jih preverile nacionalne podporne organizacije. Udeleženci lahko sodelujejo v številnih aktivnostih: lahko izvajajo projekte z drugimi šolami in učilnicami; lahko razpravljajo s kolegi in razvijajo poklicno mreženje; lahko se udeležijo različnih priložnosti za poklicni razvoj (na spletu ali osebno).

Nacionalne svetovalne organizacije zagotavljajo podporo učiteljem in šolam, ki sodelujejo v projektih eTwinning. To so organizacije, ki jih imenujejo pristojni nacionalni organi. Šolam pomagajo med postopkom registracije, iskanjem partnerjev in izvajanjem projekta, spodbujajo uporabo skupnosti eTwinning, podeljujejo nagrade in znake kakovosti ter organizirajo aktivnosti za poklicni razvoj učiteljev.

Nacionalne podporne organizacije koordinira centralna svetovalna služba (CSS), ki je odgovorna tudi za razvoj evropske platforme za šolsko izobraževanje in organizacijo aktivnosti za poklicni razvoj učiteljev na evropski ravni.

Evropska platforma za šolsko izobraževanje in skupnost eTwinning sta na voljo na spletnem naslovu: https://school-education.ec.europa.eu/.

EPALE

Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) je pobuda Evropske komisije, financirana v okviru programa Erasmus+. Namenjena je strokovnim delavcem na področju izobraževanja odraslih: učiteljem, izobraževalcem, trenerjem in prostovoljcem, pa tudi oblikovalcem politik, raziskovalcem, novinarjem in akademikom ter drugim, vključenim v izobraževanje odraslih.

Platforma ponuja aktualne novice o razvoju dogodkov na tem področju in interaktivna omrežja, ki uporabnikom omogočajo, da se povežejo z drugimi uporabniki po vsej Evropi, sodelujejo v razpravah in izmenjujejo dobre prakse. Poleg množice orodij in vsebin platforma EPALE ponuja instrumente, posebej namenjene (morebitnim) upravičencem programa Erasmus+. Med primeri so:

 • koledar tečajev in dogodkov;
 • orodje za iskanje partnerjev, ki je koristno pri iskanju partnerjev za pripravo projekta, ki ga financira EU, ali pri iskanju ali ponujanju priložnosti za sledenje na delovnem mestu;
 • katalog tečajev, v katerem lahko obiskovalci najdejo najrazličnejše spletne in nespletne tečaje;
 • izkustvene skupnosti ponujajo dodaten prostor za povezovanje z ljudmi in organizacijami s podobnimi interesi;
 • prostori za sodelovanje, v katerih lahko partnerji projekta v varnem okolju razvijajo svoj projekt;
 • program Erasmus+Space, varno in zanesljivo orodje, zlasti za koordinatorje projektov Erasmus+ v okviru ključnih ukrepov 1 in 2 ter njihove partnerje, za izvajanje kombinirane mobilnosti/sodelovanja v praksi ter za njegovo uporabo pri vodenju projektov in razširjanju;
 • center za vire, v katerem lahko upravičenci projekta dobijo koristno referenčno gradivo in/ali objavijo članke, učna gradiva, poročila, priročnike in drugo gradivo, pripravljeno v okviru projekta ali v njihovi organizaciji, kar zagotavlja dodatno priložnost za razširjanje informacij;
 • spletni dnevnik, v katerem lahko udeleženci projektov izmenjujejo izkušnje ali vanj prenesejo video posnetke, s katerimi na neformalen in dinamičen način predstavijo svoje rezultate.

Projekti, ki prejmejo sredstva EU, se spodbujajo, naj na platformi z objavami v spletnem dnevniku, novicami, dogodki in drugimi dejavnostmi delijo informacije o svojih aktivnostih in rezultatih.

Izvajanje platforme EPALE podpirata centralna podporna služba in omrežje nacionalnih podpornih organizacij v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, ki so zadolžene za iskanje informacij ter spodbujanje deležnikov k uporabi platforme in prispevanju k njej. Platforma EPALE je na voljo na spletnem naslovu: https://epale.ec.europa.eu/sl/home-page.

Orodje SELFIE

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – samoocenjevanje učinkovitega učenja s spodbujanjem uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij) je brezplačno, večjezično spletno orodje za samoocenjevanje, ki splošnim in poklicnim šolam pomaga razviti digitalne zmogljivosti.

Orodje SELFIE za šole anonimno zbira stališča učencev, dijakov, učiteljev in ravnateljev o uporabi tehnologije na njihovih šolah. V tem postopku se uporabljajo kratke trditve in vprašanja ter preprosta lestvica odgovorov od 1 do 5. Orodje na podlagi teh vhodnih informacij ustvari poročilo – posnetek („SELFIE“) šolskih odlik in slabosti pri uporabi tehnologije. Orodje SELFIE je na voljo vsem osnovnim, srednjim in poklicnim šolam v Evropi in drugod ter v več kot 30 jezikih. Uporablja ga lahko vsaka šola, ne samo tiste z visokimi ravnmi infrastrukture, opreme in uporabe tehnologije.

Pandemija COVID-19 je povzročila obsežen prehod na digitalne tehnologije za delo in učenje na daljavo, tudi za PIU. Pokazala je tudi težave pri ohranjanju tistega dela PIU, ki zajema učenje na delovnem mestu v podjetjih, zaradi česar je še nujneje povečati učinkovitost dialoga med učitelji PIU in trenerji na delovnem mestu prek digitalnih sredstev.

Novo orodje za učitelje („SELFIE za učitelje“), ki je del akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in je na voljo v vseh uradnih jezikih EU, učiteljem omogoča, da sami ocenijo svoje digitalne kompetence in zaupanje v svoje digitalne spretnosti ter pridobijo takojšnje povratne informacije o odlikah in vrzelih ter o tem, kje se lahko še dodatno razvijajo. Skupine učiteljev lahko tudi skupaj uporabljajo orodje in oblikujejo načrt usposabljanja.

Oktobra 2021 je bilo v vseh uradnih jezikih EU uvedeno novo orodje SELFIE za učenje na delovnem mestu. Pomaga zbliževati institucije PIU in podjetja, da bi skupaj razpravljali o tem, kako najbolje vključiti digitalno tehnologijo v izobraževanje in usposabljanje. Orodje SELFIE za učenje na delovnem mestu združuje vidike ravnateljev, učiteljev in dijakov v PIU ter dodaja četrti vidik, tj. vidik izvajalcev usposabljanja na delovnem mestu. Nadaljnje delo v zvezi z orodjem SELFIE za učenje na delovnem mestu bo osredotočeno na preučitev, kako lahko orodje podpira spremljanje in razvoj politike na ravni držav in EU. Poleg tega bi bilo treba nadalje analizirati učinek orodja SELFIE za učenje na delovnem mestu, ki ga ima na podjetja, da bi preučili nadaljnje vključevanje podjetij ali dodatno razvili orodje, ki bi zajemalo različne vidike v skladu s potrebami podjetij.

Orodje SELFIE sta razvila Skupno raziskovalno središče in Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo (GD EAC).

Več informacij o orodju SELFIE je na voljo na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_sl.  

HEInnovate

Vodilni okvir terciarnim izobraževalnim institucijam v EU in drugod ponuja možnost, da proučijo svoje inovacijske in podjetniške zmogljivosti s samoocenjevanjem na področju ene ali več od osmih razpoložljivih razsežnosti, ki so:

 • vodenje in upravljanje;
 • organizacijska zmogljivost: financiranje, ljudje in spodbude;
 • poučevanje in učenje podjetništva;
 • priprava podjetnikov in podpora podjetnikom;
 • digitalna preobrazba in zmogljivost;
 • izmenjava znanja in sodelovanje; 
 • internacionalizirana institucija;
 • merjenje vpliva.

HEInnovate je tudi izkustvena skupnost, katere strokovnjaki terciarnim izobraževalnim institucijam ponujajo delavnice za izboljšanje njihove uspešnosti na področju inovacij in dogodke za usposabljanje vodij usposabljanj za razširjanje pristopa na nacionalni ravni. Gradivo za usposabljanje je na voljo na spletišču. Platforma zagotavlja tudi študije primerov in zgodbe uporabnikov, ki predstavljajo primere različnih inovacijskih pristopov na terciarnih izobraževalnih institucijah po vsej EU. V sodelovanju z OECD je bilo izvedenih več pregledov držav, ki so na voljo na spletiščih HEInnovate in OECD. V poročilih HEInnovate za posamezne države so predstavljeni inovacijski in podjetniški pristopi v različnih državah članicah EU.

Izvajalci projektov, financiranih v okviru programa Erasmus+, kot so koalicije evropskih univerz in koalicije za inovacije, so vabljeni, da po potrebi uporabljajo HEInnovate kot dodatek k svojim projektom.

HEInnovate je na voljo na spletnem naslovu: https://heinnovate.eu/en.

Evropski Mladinski Portal

Evropski mladinski portal ponuja evropske in nacionalne informacije ter priložnosti, ki zanimajo mlade, ki živijo, se učijo ali delajo v Evropi. Spodbuja tudi udeležbo mladih v demokratičnem življenju v Evropi, zlasti prek mladinskega dialoga EU in drugih pobud za sodelovanje z mladimi, da bi vplivali na oblikovanje politik. Evropski mladinski portal zagotavlja tudi informacije za druge deležnike, ki delujejo na področju mladine, in je na voljo v 28 jezikih, dostopen pa je na naslednjem spletnem naslovu: https://europa.eu/youth/EU_sl.

Pobuda za Evropsko Študentsko Izkaznico

Cilj pobude za evropsko študentsko izkaznico je poenostaviti učno mobilnost in mobilnost za usposabljanje z digitalizacijo vseh glavnih komponent, potrebnih za organizacijo študentske mobilnosti, od zagotavljanja informacij do postopkov oddaje vloge in nastanitve v gostiteljski skupnosti v tujini. V okviru te pobude sta terciarnim izobraževalnim institucijam in študentom zdaj na voljo mobilna aplikacija Erasmus+ in mreža Erasmus brez papirja, ki bosta še izboljšani z dodajanjem novih storitev in funkcij za uporabnike.

Mobilna aplikacija Erasmus+ študentom zagotavlja enotno spletno točko za dostop do vseh informacij in storitev, ki jih potrebujejo pred in med izmenjavo v tujini ter po njej. Vključuje tudi informacije o udeležbi v programu za učeče se v drugih sektorjih. Aplikacija je na voljo za prenos v spletnih trgovinah App Store in Google Play. Več informacij je na voljo na spletnem naslovu: erasmusapp.eu.

Mreža Erasmus brez papirja omogoča terciarnim izobraževalnim institucijam, da se povežejo z osrednjim komunikacijskim kanalom za nemoteno izmenjavo podatkov o mobilnosti študentov na varen in poenostavljen način, ki podpira popolnoma digitalizirano upravljanje mobilnosti, vključno s spletnimi učnimi sporazumi in digitalnimi medinstitucionalnimi sporazumi. terciarne izobraževalne institucije, ki se želijo povezati z mrežo Erasmus brez papirja, lahko do informacij o povezovanju, smernic in praktičnih vaj dostopajo z obiskom kompetenčnega centra mreže Erasmus brez papirja na spletnem naslovu: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu.

Mreže znanja in strokovnjakov

Omrežje Eurydice

Omrežje Eurydice je usmerjeno predvsem v to, kako je izobraževanje v Evropi strukturirano in organizirano na vseh ravneh, njegov cilj pa je prispevati k boljšemu vzajemnemu razumevanju sistemov v Evropi. Osebam, ki so odgovorne za sisteme izobraževanja in politike v Evropi, zagotavlja primerjalne analize na evropski ravni in informacije o posameznih državah na področju izobraževanja in mladine, ki jim pomagajo pri odločanju.

Omrežje Eurydice ustvarja obsežen vir informacij, na primer podrobne opise in preglede nacionalnih sistemov izobraževanja (nacionalni sistemi izobraževanja in politike), primerjalna tematska poročila, posvečena posebnim temam v interesu Skupnosti (tematska poročila), kazalnike in statistike (nabor ključnih podatkov) ter vrsto dejstev in številk v zvezi z izobraževanjem, kot so nacionalne strukture izobraževanja, šolski koledarji, primerjave učiteljskih plač ter zahtevanega časa učenja v posameznih državah in ravni izobrazbe (dejstva in številke).

Sestavljajo ga osrednja koordinatorska enota v Izvajalski agenciji in nacionalne enote s sedežem v vseh državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, ter v Albaniji, Bosni in Hercegovini in Črni gori. 

Več informacij je na voljo na spletišču Izvajalske agencije na naslovu: https://eacea.ec.europa.eu/homepage.

Mreža Nacionalnih Korespondentov za Mladinski Wiki

V skladu s strategijo EU za mlade in ciljem izboljšanja znanja o vprašanjih v zvezi z mladimi v Evropi je na voljo finančna podpora za nacionalne strukture, ki prispevajo k platformi mladinski wiki, ki je interaktivno orodje, ki razumljivo in ažurno zagotavlja koristne informacije o položaju mladih v Evropi ter o nacionalnih mladinskih politikah.

Organom, ki jih imenujejo nacionalni organi in imajo sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, je zagotovljena finančna podpora za ukrepe, ki jih izvedejo za pripravo informacij za posamezno državo, primerljivih opisov držav in kazalnikov, ki prispevajo k boljšemu vzajemnemu razumevanju sistemov na področju mladih in mladinskih politik v Evropi.

Omrežje Strokovnjakov za Reformo Terciarnega Izobraževanja (HEREs)

V zadevnih tretjih državah, ki niso pridružene programu, nacionalne skupine strokovnjakov za reformo terciarnega izobraževanja zagotavljajo vir strokovnega znanja za lokalne organe in deležnike, da spodbujajo reforme in krepijo napredek v terciarnem izobraževanju. Sodelujejo pri razvoju politik na področju terciarnega izobraževanja v svoji državi. Aktivnosti HEREs temeljijo na vzajemnem sodelovanju strokovnjakov. Vsaka nacionalna skupina je sestavljena iz pet do petnajst članov. HEREs so strokovnjaki na področju terciarnega izobraževanja (rektorji, prorektorji, dekani, vodilni akademiki, uradniki za mednarodne odnose, študenti itd.).

Poslanstvo HEREs zajema podporo:

 • razvoju politik v posameznih državah tako, da podpira posodobitve, postopke reform in strategije na področju terciarnega izobraževanja in pri tem tesno sodeluje z zadevnimi lokalnimi organi;
 • dialogu o politikah z EU na področju terciarnega izobraževanja;
 • aktivnostim usposabljanja in svetovanja, ki so ciljno usmerjene v lokalne deležnike, zlasti terciarne izobraževalne institucije in njihovo osebje;
 • projektom Erasmus+ (predvsem tistim, ki se izvajajo v okviru ukrepa krepitve zmogljivosti), tako da razširja rezultate teh projektov, zlasti dobre prakse in inovativne pobude, ter jih uporablja v namene usposabljanja.

Nacionalne Skupine za podporo izvajanju orodij EU za PIU

Namen nacionalnih skupin strokovnjakov za PIU je zagotavljati vir strokovnega znanja za spodbujanje uporabe orodij in načel EU za PIU v projektih, ki jih financira EU in podpira program Erasmus+. Zadevna orodja EU za PIU so določena v ustreznih dokumentih o politiki EU za PIU, kot sta evropski okvir za kakovostna in učinkovita vajeništva ter priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (med navedenimi orodji so okvir EQAVET, temeljni profili EU, sledenje dijakom in druga orodja). Strokovnjaki bi morali zlasti zagotavljati podporo upravičencem projektov, ki jih financira EU in podpira program Erasmus+, da bi lahko v svojih projektih uporabljali navedena orodja EU za PIU.

Mreža Nacionalnih Referenčnih točk EQAVET (Evropski Referenčni Okvir za Zagotavljanje Kakovosti v PIU)

Nacionalne referenčne točke EQAVET so vzpostavili nacionalni organi, združujejo pa obstoječe zadevne organe, ki zajemajo socialne partnerje in vse zadevne deležnike na nacionalni in regionalni ravni, da prispevajo k izvajanju evropskega okvira za zagotavljanje kakovosti v PIU, kot je opredeljen v Priporočilu Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost 2 .

Namen nacionalnih referenčnih točk EQAVET je: (1) dajanje konkretnih pobud za izvajanje in nadaljnji razvoj okvira EQAVET; (2) obveščanje in mobilizacija širokega kroga deležnikov, da bi prispevali k izvajanju okvira EQAVET; (3) podpiranje samoocenjevanja kot komplementarnega in učinkovitega sredstva za zagotavljanje kakovosti; (4) zagotavljanje posodobljenega opisa nacionalnih/regionalnih ureditev za zagotavljanje kakovosti na podlagi okvira EQAVET ter (5) sodelovanje pri medsebojnih strokovnih pregledih na ravni EU v zvezi z zagotavljanjem kakovosti na ravni sistema PIU.

Evropsko ogrodje Kvalifikacij, Europass in Euroguidance - Nacionalni Centri

Za vsako državo so ta tri omrežja nacionalnih središč podprta z enim ali več sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev:

Nacionalne koordinacijske točke evropskega ogrodja kvalifikacij (NKT EOK)

Nacionalne koordinacijske točke EOK, ki jih imenujejo nacionalni organi, te organe podpirajo pri:

 • razvijanju, izvajanju in pregledovanju nacionalnih ogrodij kvalifikacij ter njihovem povezovanju z evropskim ogrodjem kvalifikacij (EOK);
 • pregledovanju in po potrebi posodabljanju umestitve ravni nacionalnih ogrodij ali sistemov kvalifikacij glede na ravni EOK.

Nacionalne koordinacijske točke EOK na naslednje načine približujejo EOK posameznikom in organizacijam:

 • s podpiranjem vključitve ustreznih ravni EOK v spričevala, diplome, priloge in druge dokumente o kvalifikacijah ter podatkovne zbirke kvalifikacij;
 • z oblikovanjem registrov ali podatkovnih zbirk kvalifikacij, ki vključujejo kvalifikacije iz nacionalnih ogrodij kvalifikacij, in njihovo objavo na platformi Europass.

Več informacij je na voljo na spletnem naslovu: https://europa.eu/europass/sl/implementation-european-qualifications-framework-eqf.

Nacionalni Centri Europass

Glavna značilnost orodja Europass je spletna platforma, ki posameznikom in organizacijam zagotavlja interaktivna orodja in informacije o priložnostih za učenje, ogrodjih kvalifikacij in kvalifikacijah, usmerjanju, podatkih o spretnostih, orodjih za samoocenjevanje, dokumentiranju spretnosti in kvalifikacij ter povezavo s priložnostmi za učenje in zaposlitev. To zahteva veliko dela na nacionalni ravni, ki ga opravljajo organi, ki jih imenujejo nacionalni organi. To delo obsega predvsem:

 • omogočanje dostopnosti nacionalnih informacij za platformo EU, in sicer z zagotavljanjem medsebojne povezanosti med platformo EU in nacionalnimi viri podatkov za priložnosti za učenje ter nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali registri kvalifikacij;
 • spodbujanje uporabe storitev, ki jih zagotavlja platforma EU;
 • povezovanje z vsemi ustreznimi deležniki na nacionalni ravni.

Omrežje Euroguidance

Euroguidance je evropsko omrežje nacionalnih centrov za informiranje, ki jih imenujejo nacionalni organi. Vsi centri Euroguidance imajo naslednje skupne cilje:

 • sodelovati in zagotavljati podporo na ravni Unije za okrepitev politik, sistemov in praks za usmerjanje v Uniji (razvoj evropske razsežnosti vseživljenjskega usmerjanja); 
 • podpirati razvoj kompetenc svetovalcev; 
 • zagotavljati kakovostne informacije o vseživljenjskem usmerjanju;
 • promovirati evropske priložnosti za učno mobilnost in načrtovanje poklicne poti (prek platforme Europass).

Glavna ciljna skupina omrežja Euroguidance so svetovalci in oblikovalci politik iz sektorjev izobraževanja in zaposlovanja.

Več informacij je na voljo na spletnem naslovu: https://euroguidance.eu.