Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2023.

Vendar lahko vodnik za leto 2023 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Kdo izvaja program Erasmus+?

Evropska komisija

Evropska komisija je dokončno odgovorna za delovanje programa Erasmus+. Neprekinjeno upravlja proračun in določa prednostne naloge, cilje in merila za program. Poleg tega vodi in spremlja splošno izvajanje, nadaljnje spremljanje in vrednotenje programa na evropski ravni. Evropska komisija je prav tako v celoti odgovorna za nadziranje in koordinacijo struktur, ki so odgovorne za izvajanje programa na nacionalni ravni.

Na evropski ravni je za izvajanje več ukrepov programa Erasmus+ odgovorna Izvajalska agencija Evropske komisije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA). Poleg informacij v tem vodniku so na portalu za financiranje in javne razpise (Funding and Tender Opportunities Portal) objavljeni ustrezni razpisni dokumenti in prijavni obrazci za ukrepe, ki so zajeti v tem vodniku in jih upravlja Izvajalska agencija: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Izvajalska agencija je odgovorna za celotni življenjski cikel upravljanja teh projektov, od promocije programa, analize vlog za nepovratna sredstva, spremljanja projektov na kraju samem do razširjanja rezultatov projekta in programa. Odgovorna je tudi za objavo posebnih razpisov za zbiranje predlogov, povezanih z nekaterimi ukrepi programa, ki niso zajeti v ta vodnik.

Evropska komisija je zlasti prek Izvajalske agencije odgovorna tudi za:

 • izvajanje študij na področjih, ki jih podpira program;
 • izvajanje raziskav in aktivnosti, ki temeljijo na dejstvih, prek omrežja Eurydice;
 • krepitev prepoznavnosti in sistemskega učinka programa z razširjanjem in uporabo rezultatov programa;
 • zagotavljanje pogodbenega upravljanja in financiranja organov ter omrežij, ki jih podpira program Erasmus+;
 • upravljanje povabil k oddaji ponudb za zagotavljanje storitev v okviru programa.

Nacionalne agencije

Program Erasmus+ se izvaja predvsem s posrednim upravljanjem, kar pomeni, da Evropska komisija zaupa naloge izvrševanja proračuna nacionalnim agencijam; namen tega pristopa je, da se Erasmus+ čim bolj približa upravičencem in prilagodi raznolikosti nacionalnih sistemov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. V ta namen je vsaka država članica EU ali tretja država, pridružena programu, imenovala eno ali več nacionalnih agencij (za kontaktne podatke glej naslednjo povezavo: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sl). Te nacionalne agencije spodbujajo in izvajajo program na nacionalni ravni ter delujejo kot vezni člen med Evropsko komisijo in sodelujočimi organizacijami na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Njihova naloga je:  

 • zagotavljati ustrezne informacije o programu Erasmus+;
 • voditi pravičen in pregleden postopek izbora za projektne vloge, ki bodo prejele sredstva v njihovi državi;
 • spremljati in oceniti izvajanje programa v svoji državi;
 • zagotavljati podporo prijaviteljem projektov in sodelujočim organizacijam med celotnim življenjskim ciklom projekta;
 • učinkovito sodelovati z omrežjem vseh nacionalnih agencij in Evropsko komisijo;
 • spodbujati in zagotoviti prepoznavnost programa;
 • spodbujati razširjanje in uporabo rezultatov programa na lokalni in nacionalni ravni.

Nacionalne agencije igrajo tudi pomembno vlogo posredniške strukture za kakovostni razvoj in izvajanje programa Erasmus+ tako, da:

 • o projekte in aktivnosti, kot so aktivnosti usposabljanja in sodelovanja ter aktivnosti mreženja – zunaj okvira nalog upravljanja življenjskega cikla projekta –, ki podpirajo kakovostno izvajanje programa in/ali spodbujajo razvoj politik na področjih, podprtih s programom;
 • zagotavljajo podporni pristop za nove udeležence, manj izkušene organizacije in ciljne skupine z manj priložnostmi, da tako odstranijo ovire za polno udeležbo v programu;
 • si prizadevajo za sodelovanje z zunanjimi organi in nacionalnimi organi, da bi povečale učinek programa na svojih področjih delovanja, v svoji državi in v Evropski uniji.

Cilj podpornega pristopa nacionalnih agencij je voditi uporabnike programa skozi vse faze, od prvega stika s programom, med postopkom oddaje vloge in do uresničenja projekta ter končnega ocenjevanja. To načelo ni v nasprotju s pravičnostjo in preglednostjo postopkov izbora. Temelji namreč na ideji, da je treba za zagotovitev enakih priložnosti za vse nekaterim ciljnim skupinam programa ponuditi več pomoči z nasveti, svetovanjem, spremljanjem in sistemi mentorstva, prilagojenimi njihovim potrebam.

Ustrezni razpisi, ki zajemajo ukrepe, ki jih upravljajo nacionalne agencije programa Erasmus+, so objavljeni na spletišču Erasmus+1  in spletiščih nacionalnih agencij.

Kateri drugi organi so vključeni v izvajanje programa?

Dodatno strokovno znanje za izvajanje programa Erasmus+ poleg zgoraj navedenih organov zagotavljajo naslednji podporni centri in informacijski uradi, platforme ter mreže znanja in strokovnjakov:

Podporni centri in informacijski uradi

Podporni centri SALTO

Cilj podpornih centrov SALTO je izboljšati kakovost in vpliv programa Erasmus+ na sistemski ravni z zagotavljanjem strokovnega znanja, virov, informacij in dejavnosti usposabljanja na posebnih področjih za nacionalne agencije in druge akterje, vključene v izobraževanje, usposabljanje in mladinsko delo. Te dejavnosti med drugim vključujejo organizacijo usposabljanj, seminarjev, delavnic, študijskih obiskov, forumov, sodelovanja in oblikovanja partnerstev v zvezi s prednostnimi temami programa Erasmus+.

Izobraževanje in usposabljanje

Poleg tega delo centra SALTO na področju izobraževanja in usposabljanja:

 • ponuja platformo za evropske dejavnosti usposabljanja;
 • omogoča deležnikom, da med drugim razvijajo zmogljivosti svojih organizacij za polno izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja program Erasmus+, izmenjavo najboljših praks med evropskimi državami, iskanje partnerjev ali povečanje vpliva svojih projektov na evropski ravni.

Mladina

Na področju mladine je delo mladinskih centrov SALTO osredotočeno na izboljšanje kakovosti in učinka mladinskih programov EU (Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota) ter na podporo in razvoj evropskega mladinskega dela. Vključuje naslednje:

 • spodbujanje priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja po vsej Evropi;
 • razvijanje in dokumentiranje usposabljanja ter metod in orodij mladinskega dela;
 • izboljšanje kakovosti mladinskih projektov s tečaji usposabljanja, orodji ter praktičnimi publikacijami in smernicami;
 • dejavno spodbujanje vključujočih pristopov k mladinskemu delu po vsej Evropi;
 • zagotavljanje pregleda evropskih usposabljanj, ki so na voljo mladinskim delavcem, z evropskim koledarjem usposabljanj; zagotavljanje zbirke podatkov o trenerjih in strokovnjakih na področju mladinskega dela; 
 • koordinacijo izvajanja orodja Youthpass, ki je instrument za podporo vrednotenju učnih izidov neformalnega in priložnostnega učenja v okviru aktivnosti mobilnosti mladih in mladinskega dela.

Centri SALTO na področju mladine so tematsko (udeležba in obveščanje, vključevanje in raznolikost, usposabljanje in sodelovanje) ali geografsko (države vzhodnega partnerstva in Rusija, južno Sredozemlje, Zahodni Balkan) usmerjeni.

Več informacij je na voljo na spletnih naslovih: www.salto-et.net in www.salto-youth.net.

Otlas – orodje za iskanje partnerjev za organizacije na področju mladine

Eno od orodij, ki jih razvijajo in gostijo podporni centri za mladino SALTO, je Otlas, osrednje spletno orodje za iskanje partnerjev, namenjeno organizacijam na področju mladine. Organizacije lahko v orodju Otlas registrirajo svoje kontaktne podatke in področja zanimanja ter ustvarijo zahtevke za partnerje pri projektnih idejah.

Več informacij je na voljo na spletnem naslovu: www.salto-youth.net/otlas ali https://www.otlas.eu/.

Nacionalni uradi Erasmus+

V tretjih državah, ki niso pridružene programu (Zahodni Balkan, države vzhodnega in južnega Sredozemlja, Rusija in Osrednja Azija), nacionalni uradi Erasmus+ (NEO) pomagajo Komisiji, Izvajalski agenciji in lokalnim organom pri izvajanju programa Erasmus+. V teh državah so to informacijske točke za deležnike, ki so vključeni v program Erasmus+ na področju terciarnega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa. Prispevajo h krepitvi osveščenosti, prepoznavnosti, pomembnosti, učinkovitosti in učinka mednarodne razsežnosti programa Erasmus+.

Nacionalni uradi Erasmus+ so odgovorni za:

 • zagotavljanje informacij o aktivnostih Erasmus+, ki se jih lahko udeležijo posamezne države (tudi na področju terciarnega izobraževanja, PIU, mladine in športa, če je ustrezno);
 • svetovanje in pomoč morebitnim prijaviteljem;
 • koordinacijo lokalne skupine strokovnjakov za reformo terciarnega izobraževanja (HEREs);
 • prispevanje k študijam in dogodkom;
 • zagotavljanje podpore dialogu o politikah;
 • ohranjanje stikov z lokalnimi organi in delegacijami EU;
 • sledenje razvoju politik na zgoraj omenjenih področjih v lastni državi.

Nacionalne informacijske točke

V tretjih državah, ki niso pridružene zadevnemu programu (Latinska Amerika in Karibi, podsaharska Afrika, Bližnji in Srednji vzhod, Afganistan, Azija in Pacifik) mreža nacionalnih informacijskih točk podpira Komisijo, Izvajalsko agencijo in lokalne organe pri zagotavljanju smernic, praktičnih informacij in pomoči v zvezi z vsemi vidiki sodelovanja v programu Erasmus+ na področju terciarnega izobraževanja, mladine, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter športa. Delujejo kot informacijske točke za deležnike v njihovih državah ter prispevajo k izboljšanju ozaveščenosti, prepoznavnosti, ustreznosti, učinkovitosti in vpliva mednarodne razsežnosti programa Erasmus+.

Nacionalni informacijski centri za priznavanje diplom terciarnega izobraževanja (NARIC)

Omrežje NARIC zagotavlja informacije o priznavanju diplom in obdobjih študija, opravljenih v drugih evropskih državah, ter nasvete o tujih akademskih diplomah v državi, kjer je vzpostavljen NARIC. Omrežje NARIC zagotavlja zanesljive nasvete za vsakogar, ki potuje v tujino zaradi dela ali nadaljnjega izobraževanja, ter za institucije, študente, svetovalce, starše, učitelje in morebitne delodajalce.

Evropska komisija podpira aktivnosti omrežja NARIC z izmenjavo informacij in izkušenj med državami, opredeljevanjem dobrih praks, primerjalno analizo sistemov in politik na tem področju ter razpravo in analizo o zadevah, ki so v skupnem interesu izobraževalne politike.

Več informacij je na voljo na spletnem naslovu: https://www.enic-naric.net/.

Mreža Eurodesk

Mreža Eurodesk ponuja informacijske storitve mladim in osebam, ki delajo z mladimi, glede evropskih priložnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine ter vključevanja mladih v evropske aktivnosti.

Prisotna je v vseh državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, na evropski ravni jo koordinira urad Eurodesk v Bruslju, ponuja pa odgovore na poizvedbe, informacije o sredstvih ter pripravo dogodkov in publikacij. Prispeva tudi k delovanju evropskega mladinskega portala.

Evropski mladinski portal ponuja evropske in nacionalne informacije ter priložnosti, ki zanimajo mlade, ki živijo, se učijo ali delajo v Evropi. Zagotavlja informacije v 28 jezikih.

Evropski mladinski portal je dostopen na spletnem naslovu: https://europa.eu/youth/home_sl. Več informacij o mreži Eurodesk je na voljo na spletnem naslovu: https://www.eurodesk.eu.

Platforme in orodja

Platforma Erasmus+ za rezultate projektov

Platforma Erasmus+ za rezultate projektov omogoča dostop do informacij in rezultatov v zvezi z vsemi projekti, ki se financirajo v okviru programa Erasmus+. Organizacije lahko med obilico informacij o projektih najdejo navdih ter izkoristijo rezultate in spoznanja, pridobljena pri izvajanju programa Erasmus+. 

Projekte je mogoče iskati po ključnih besedah, ključnih ukrepih, letu, državi, temi, vrsti rezultatov itd. Iskanja je mogoče shraniti in jih stalno posodabljati, da prikažejo najnovejše projekte v skladu z vnaprej opredeljenimi merili. Izpostavljeni so projekti dobre prakse, opredeljeni glede na pomembnost za politiko, učinke in možnosti za razširjanje.

Platforma Erasmus+ za rezultate projektov je na voljo na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_sl.

School Education Gateway (SEG)

School Education Gateway je evropska spletna platforma za splošno šolsko izobraževanje, ki je na voljo v 23 jezikih EU. Ker gre za javno spletno mesto, lahko do nje dostopa vsakdo na internetu (tj. tudi iz držav zunaj EU), glavno občinstvo pa je širok nabor deležnikov na področju splošnega šolskega izobraževanja v Evropi: učitelji in vodstveni delavci šol, učitelji in trenerji v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, osebje za vzgojo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu, osebje za podporo pri učenju, predstavniki organizacij deležnikov na področju izobraževanja, raziskovalci, lokalni in regionalni organi, inšpektorati in druge agencije osrednjih organov ter ministrstva za izobraževanje. Cilj tega širokega dosega uporabnikov in različnih vsebin je izboljšati povezave med politiko in prakso v evropskem splošnem šolskem izobraževanju, podpirati šolski in poklicni razvoj ter uporabnikom zagotoviti orodja za mreženje in sodelovanje v podporo njihovim projektom in priložnostim za mobilnost.

Platforma SEG ponuja širok nabor vsebin: učinkovite prakse, razvite v okviru evropskih projektov; mesečne članke in videoposnetke intervjujev s strokovnjaki na področju evropskega splošnega šolskega izobraževanja; spletne tečaje za pomoč učiteljem in drugim deležnikom pri razvoju njihovih praks; vire, kot so publikacije, učno gradivo in navodila; informacije o novicah in dogodkih na področju splošnega šolskega izobraževanja; ter namenska tematska področja, kot so vključevanje (z namensko evropsko zbirko orodij za šole) in ključne kompetence. Učitelji in šolsko osebje lahko uporabijo iskalna orodja za iskanje priložnosti za usposabljanje in mobilnost za strokovni razvoj (tečaji na kraju samem, sledenje na delovnem mestu, opravljanje pedagoškega dela itd.), ki se lahko financirajo v okviru ključnega ukrepa 1 programa Erasmus+ in ustreznih partnerjev za ključni ukrep 2 (ali druge projekte, ki niso del programa Erasmus+).

Dostop do vseh orodij Erasmus+ in ustreznih informacij je na voljo na: https://www.schooleducationgateway.eu/sl/pub/index.htm.

eTwinning

eTwinning je skupnost učiteljev in šolskega osebja, dejavnih v predšolski vzgoji ter osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, ki gostuje na varni platformi, dostopni le članom šolskega osebja, ki so jih preverile nacionalne podporne organizacije. Udeleženci lahko sodelujejo v številnih aktivnostih: lahko izvajajo projekte z drugimi šolami in učilnicami; lahko razpravljajo s kolegi in razvijajo poklicno mreženje; lahko sodelujejo v različnih priložnosti za strokovni razvoj (prek spleta in osebno). Program eTwinning se financira v okviru ključnega ukrepa 2 programa Erasmus+.

Nacionalne svetovalne organizacije zagotavljajo podporo učiteljem in šolam, ki sodelujejo v projektih eTwinning. To so organizacije, ki jih imenujejo pristojni nacionalni organi. Šolam pomagajo med postopkom registracije, iskanjem partnerjev in izvajanjem projekta, spodbujajo ukrep, podeljujejo nagrade in znake kakovosti ter organizirajo aktivnosti za poklicni razvoj učiteljev.

Nacionalne podporne organizacije koordinira centralna svetovalna služba (CSS), ki je odgovorna tudi za razvoj platforme eTwinning in organizacijo aktivnosti za poklicni razvoj učiteljev na evropski ravni. Platforma eTwinning se bo v začetku leta 2022 združila s portalom School Education Gateway za poenostavitev dostopa do informacij in orodij.

Seznam vseh služb in več informacij je na voljo na spletnem naslovu: https://www.etwinning.net/sl/pub/community/countries.cfm.

EPALE

Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) je pobuda Evropske komisije, financirana v okviru programa Erasmus+. Namenjena je strokovnim delavcem na področju izobraževanja odraslih: učiteljem, izobraževalcem, trenerjem in prostovoljcem, pa tudi oblikovalcem politik, raziskovalcem, novinarjem in akademikom ter drugim, vključenim v izobraževanje odraslih.

Platforma ponuja aktualne novice o razvoju dogodkov na tem področju in interaktivna omrežja, ki uporabnikom omogočajo, da se povežejo z drugimi uporabniki po vsej Evropi, sodelujejo v razpravah in izmenjujejo dobre prakse. Poleg množice orodij in vsebin platforma EPALE ponuja instrumente, posebej namenjene (morebitnim) upravičencem programa Erasmus+. Med primeri so:

 • koledar tečajev in dogodkov;
 • orodje za iskanje partnerjev, ki je koristno pri iskanju partnerjev za pripravo projekta, ki ga financira EU, ali pri iskanju ali ponujanju priložnosti za sledenje na delovnem mestu;
 • katalog tečajev, v katerem lahko obiskovalci najdejo najrazličnejše spletne in nespletne tečaje;
 • izkustvene skupnosti ponujajo dodaten prostor za povezovanje z ljudmi in organizacijami s podobnimi interesi;
 • prostori za sodelovanje, v katerih lahko partnerji projekta v varnem okolju razvijajo svoj projekt;
 • program Erasmus+Space, varno in zanesljivo orodje, zlasti za koordinatorje projektov Erasmus+ v okviru ključnih ukrepov 1 in 2 ter njihove partnerje, za izvajanje kombinirane mobilnosti/sodelovanja v praksi ter za njegovo uporabo pri vodenju projektov in razširjanju;
 • center za vire, v katerem lahko upravičenci projekta dobijo koristno referenčno gradivo in/ali objavijo članke, učna gradiva, poročila, priročnike in drugo gradivo, pripravljeno v okviru projekta ali v njihovi organizaciji, kar zagotavlja dodatno priložnost za razširjanje informacij;
 • spletni dnevnik, v katerem lahko udeleženci projektov izmenjujejo izkušnje ali vanj prenesejo video posnetke, s katerimi na neformalen in dinamičen način predstavijo svoje rezultate.

Projekti, ki prejmejo sredstva EU, se spodbujajo, naj na platformi z objavami v spletnem dnevniku, novicami, dogodki in drugimi dejavnostmi delijo informacije o svojih aktivnostih in rezultatih.

Izvajanje platforme EPALE podpirata centralna podporna služba in omrežje nacionalnih podpornih organizacij v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, ki so zadolžene za iskanje informacij ter spodbujanje deležnikov k uporabi platforme in prispevanju k njej. Platforma EPALE je na voljo na spletnem naslovu: https://epale.ec.europa.eu/sl/home-page.

Orodje SELFIE

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – samoocenjevanje učinkovitega učenja s spodbujanjem uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij) je brezplačno, večjezično spletno orodje za samoocenjevanje, ki splošnim in poklicnim šolam pomaga razviti digitalne zmogljivosti.

Orodje SELFIE za šole anonimno zbira stališča učencev, dijakov, učiteljev in ravnateljev o uporabi tehnologije na njihovih šolah. V tem postopku se uporabljajo kratke trditve in vprašanja ter preprosta lestvica odgovorov od 1 do 5. Orodje na podlagi teh vhodnih informacij ustvari poročilo – posnetek („SELFIE“) šolskih odlik in slabosti pri uporabi tehnologije. Orodje SELFIE je na voljo vsem osnovnim, srednjim in poklicnim šolam v Evropi in drugod ter v več kot 30 jezikih. Uporablja ga lahko vsaka šola, ne samo tiste z visokimi ravnmi infrastrukture, opreme in uporabe tehnologije.

Pandemija COVID-19 je povzročila obsežen prehod na digitalne tehnologije za delo in učenje na daljavo, tudi za PIU. Pokazala je tudi težave pri ohranjanju tistega dela PIU, ki zajema učenje na delovnem mestu v podjetjih, zaradi česar je še nujneje povečati učinkovitost dialoga med učitelji PIU in trenerji na delovnem mestu prek digitalnih sredstev.

V okviru akcijskega načrta za digitalno izobraževanje se razvija novo orodje za učitelje. To orodje („SELFIE za učitelje“), ki bo jeseni 2021 na voljo v vseh uradnih jezikih EU, bo učiteljem omogočalo, da samoocenijo svoje digitalne kompetence in zaupanje v svoje digitalne spretnosti ter dobijo takojšnje povratne informacije o odlikah in vrzelih ter o tem, na katerem področju se lahko nadalje razvijajo. Skupine učiteljev lahko tudi skupaj uporabljajo orodje in oblikujejo načrt usposabljanja.

Na začetku leta 2020 je bilo v študiji izvedljivosti prilagoditve orodja SELFIE za učenje na delovnem mestu v okviru PIU ugotovljeno, da obstaja potreba po orodju SELFIE za učenje na delovnem mestu, ki bo omogočilo tesnejše stike med institucijami za PIU in družbami, da bi skupaj razpravljali o tem, kako najbolje vključiti digitalno tehnologijo v izobraževanje in usposabljanje. SELFIE za učenje na delovnem mestu združuje vidike ravnateljev, učiteljev in dijakov v PIU ter dodaja četrti vidik, tj. vidik izvajalcev usposabljanja na delovnem mestu. Jeseni 2020 je devet držav v sodelovanju s številnimi deležniki izvedlo uspešne pilotne projekte za razširitev orodja SELFIE na učenje na delovnem mestu, tudi v zvezi z vajeništvom. Pričakuje se, da bo orodje SELFIE za učenje na delovnem mestu do sredine leta 2021 pripravljeno za popolno uvedbo.

Orodje SELFIE sta razvila Skupno raziskovalno središče in Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo (GD EAC). Več informacij o orodju SELFIE je na voljo na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_sl.  

HEInnovate

Vodilni okvir terciarnim izobraževalnim institucijam v EU in drugod ponuja možnost, da proučijo svoje inovacijske in podjetniške zmogljivosti s samoocenjevanjem na področju ene ali več od osmih razpoložljivih razsežnosti, ki so:

 • vodenje in upravljanje;
 • organizacijska zmogljivost: financiranje, ljudje in spodbude;
 • poučevanje in učenje podjetništva;
 • priprava podjetnikov in podpora podjetnikom;
 • digitalna preobrazba in zmogljivost;
 • izmenjava znanja in sodelovanje;
 • internacionalizirana institucija;
 • merjenje vpliva.

HEInnovate je tudi izkustvena skupnost, katere strokovnjaki terciarnim izobraževalnim institucijam ponujajo delavnice za izboljšanje njihove uspešnosti na področju inovacij in dogodke za usposabljanje vodij usposabljanj za razširjanje pristopa na nacionalni ravni. Gradivo za usposabljanje je na voljo na spletišču. Platforma zagotavlja tudi študije primerov in zgodbe uporabnikov, ki predstavljajo primere različnih inovacijskih pristopov na terciarnih izobraževalnih institucijah po vsej EU. V sodelovanju z OECD je bilo izvedenih več pregledov držav, ki so na voljo na spletiščih HEInnovate in OECD. V poročilih HEInnovate za posamezne države so predstavljeni inovacijski in podjetniški pristopi v različnih državah članicah EU.

Izvajalci projektov, financiranih v okviru programa Erasmus+, kot so koalicije evropskih univerz in koalicije za inovacije, so vabljeni, da po potrebi uporabljajo HEInnovate kot dodatek k svojim projektom.

HEInnovate je na voljo na spletnem naslovu: https://heinnovate.eu/en.

Evropski mladinski portal

Evropski mladinski portal ponuja evropske in nacionalne informacije ter priložnosti, ki zanimajo mlade, ki živijo, se učijo ali delajo v Evropi. Spodbuja tudi udeležbo mladih v demokratičnem življenju v Evropi, zlasti prek mladinskega dialoga EU in drugih pobud za sodelovanje z mladimi, da bi vplivali na oblikovanje politik. Evropski mladinski portal zagotavlja tudi informacije za druge deležnike, ki delujejo na področju mladine, in je na voljo v 28 jezikih, dostopen pa je na naslednjem spletnem naslovu: https://europa.eu/youth/EU_sl.

Pobuda za evropsko študentsko izkaznico

Cilj pobude za evropsko študentsko izkaznico je poenostaviti učno mobilnost in mobilnost za usposabljanje z digitalizacijo vseh glavnih komponent, potrebnih za organizacijo študentske mobilnosti, od zagotavljanja informacij do postopkov oddaje vloge in nastanitve v gostiteljski skupnosti v tujini. V okviru te pobude sta terciarnim izobraževalnim institucijam in študentom zdaj na voljo mobilna aplikacija Erasmus+ in mreža Erasmus brez papirja, ki bosta še izboljšani z dodajanjem novih storitev in funkcij za uporabnike.

Mobilna aplikacija Erasmus+ študentom zagotavlja enotno spletno točko za dostop do vseh informacij in storitev, ki jih potrebujejo pred in med izmenjavo v tujini ter po njej. Vključuje tudi informacije o udeležbi v programu za učeče se v drugih sektorjih. Aplikacija je na voljo za prenos v spletnih trgovinah App Store in Google Play. Več informacij je na voljo na spletnem naslovu: erasmusapp.eu.

Mreža Erasmus brez papirja omogoča terciarnim izobraževalnim institucijam, da se povežejo z osrednjim komunikacijskim kanalom za nemoteno izmenjavo podatkov o mobilnosti študentov na varen in poenostavljen način, ki podpira popolnoma digitalizirano upravljanje mobilnosti, vključno s sporazumi o spletnem učenju in digitalnimi medinstitucionalnimi sporazumi. terciarne izobraževalne institucije, ki se želijo povezati z mrežo Erasmus brez papirja, lahko do informacij o povezovanju, smernic in praktičnih vaj dostopajo z obiskom kompetenčnega centra mreže Erasmus brez papirja na spletnem naslovu: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu.

Mreže znanja in strokovnjakov

Omrežje Eurydice

Omrežje Eurydice je usmerjeno predvsem v to, kako je izobraževanje v Evropi strukturirano in organizirano na vseh ravneh, njegov cilj pa je prispevati k boljšemu vzajemnemu razumevanju sistemov v Evropi. Osebam, ki so odgovorne za sisteme izobraževanja in politike v Evropi, zagotavlja primerjalne analize na evropski ravni in informacije o posameznih državah na področju izobraževanja in mladine, ki jim pomagajo pri odločanju.

Omrežje Eurydice ustvarja obsežen vir informacij, na primer podrobne opise in preglede nacionalnih sistemov izobraževanja (nacionalni sistemi izobraževanja in politike), primerjalna tematska poročila, posvečena posebnim temam v interesu Skupnosti (tematska poročila), kazalnike in statistike (nabor ključnih podatkov) ter vrsto dejstev in številk v zvezi z izobraževanjem, kot so nacionalne strukture izobraževanja, šolski koledarji, primerjave učiteljskih plač ter zahtevanega časa učenja v posameznih državah in ravni izobrazbe (dejstva in številke).

Sestavljajo ga osrednja koordinatorska enota v Izvajalski agenciji in nacionalne enote s sedežem v vseh državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, ter v Albaniji, Bosni in Hercegovini in Črni gori. 

Več informacij je na voljo na spletišču Izvajalske agencije na naslovu: https://eacea.ec.europa.eu/homepage.

Mreža nacionalnih korespondentov za mladinski wiki

V skladu s strategijo EU za mlade in ciljem izboljšanja znanja o vprašanjih v zvezi z mladimi v Evropi je na voljo finančna podpora za nacionalne strukture, ki prispevajo k platformi mladinski wiki, ki je interaktivno orodje, ki razumljivo in ažurno zagotavlja koristne informacije o položaju mladih v Evropi ter o nacionalnih mladinskih politikah.

Organom, ki jih imenujejo nacionalni organi in imajo sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, je zagotovljena finančna podpora za ukrepe, ki jih izvedejo za pripravo informacij za posamezno državo, primerljivih opisov držav in kazalnikov, ki prispevajo k boljšemu vzajemnemu razumevanju sistemov na področju mladih in mladinskih politik v Evropi.

Omrežje strokovnjakov za reformo terciarnega izobraževanja (HEREs)

V zadevnih tretjih državah, ki niso pridružene programu (Zahodni Balkan, države vzhodnega in južnega Sredozemlja, Rusija in Osrednja Azija), nacionalne skupine strokovnjakov za reformo terciarnega izobraževanja zagotavljajo vir strokovnega znanja za lokalne organe in deležnike, da spodbujajo reforme in krepijo napredek v terciarnem izobraževanju. Sodelujejo pri razvoju politik na področju terciarnega izobraževanja v svoji državi. Aktivnosti HEREs temeljijo na vzajemnem sodelovanju strokovnjakov. Vsaka nacionalna skupina je sestavljena iz pet do petnajst članov. HEREs so strokovnjaki na področju terciarnega izobraževanja (rektorji, prorektorji, dekani, vodilni akademiki, uradniki za mednarodne odnose, študenti itd.).

Poslanstvo HEREs zajema podporo:

 • razvoju politik v posameznih državah tako, da podpira posodobitve, postopke reform in strategije na področju terciarnega izobraževanja in pri tem tesno sodeluje z zadevnimi lokalnimi organi;
 • dialogu o politikah z EU na področju terciarnega izobraževanja;
 • aktivnostim usposabljanja in svetovanja, ki so ciljno usmerjene v lokalne deležnike, zlasti terciarne izobraževalne institucije in njihovo osebje;
 • projektom Erasmus+ (predvsem tistim, ki se izvajajo v okviru ukrepa krepitve zmogljivosti), tako da razširja rezultate teh projektov, zlasti dobre prakse in inovativne pobude, ter jih uporablja v namene usposabljanja.

Nacionalne skupine za podporo izvajanju orodij EU za PIU

Namen nacionalnih skupin strokovnjakov za PIU je zagotavljati vir strokovnega znanja za spodbujanje uporabe orodij in načel EU za PIU v projektih, ki jih financira EU in podpira program Erasmus+. Zadevna orodja EU za PIU so določena v ustreznih dokumentih o politiki EU za PIU, kot sta evropski okvir za kakovostna in učinkovita vajeništva ter priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (med navedenimi orodji so okvir EQAVET, temeljni profili EU, sledenje dijakom in druga orodja). Strokovnjaki bi morali zlasti zagotavljati podporo upravičencem projektov, ki jih financira EU in podpira program Erasmus+, da bi lahko v svojih projektih uporabljali navedena orodja EU za PIU.

Mreža nacionalnih referenčnih točk EQAVET (Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti v PIU)

Nacionalne referenčne točke EQAVET so vzpostavili nacionalni organi, združujejo pa obstoječe zadevne organe, ki zajemajo socialne partnerje in vse zadevne deležnike na nacionalni in regionalni ravni, da prispevajo k izvajanju evropskega okvira za zagotavljanje kakovosti v PIU, kot je opredeljen v Priporočilu Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost2 .

Namen nacionalnih referenčnih točk EQAVET je: (1) dajanje konkretnih pobud za izvajanje in nadaljnji razvoj okvira EQAVET; (2) obveščanje in mobilizacija širokega kroga deležnikov, da bi prispevali k izvajanju okvira EQAVET; (3) podpiranje samoocenjevanja kot komplementarnega in učinkovitega sredstva za zagotavljanje kakovosti; (4) zagotavljanje posodobljenega opisa nacionalnih/regionalnih ureditev za zagotavljanje kakovosti na podlagi okvira EQAVET ter (5) sodelovanje pri medsebojnih strokovnih pregledih na ravni EU v zvezi z zagotavljanjem kakovosti na ravni sistema PIU.

Evropsko ogrodje kvalifikacij, Europass in Euroguidance – nacionalni centri

Za vsako državo so ta tri omrežja nacionalnih središč podprta z enim samim sporazumom:

Nacionalne koordinacijske točke evropskega ogrodja kvalifikacij (NKT EOK)

Nacionalne koordinacijske točke EOK, ki jih imenujejo nacionalni organi, te organe podpirajo pri:

 • razvijanju, izvajanju in pregledovanju nacionalnih ogrodij kvalifikacij ter njihovem povezovanju z evropskim ogrodjem kvalifikacij (EOK);
 • pregledovanju in po potrebi posodabljanju umestitve ravni nacionalnih ogrodij ali sistemov kvalifikacij glede na ravni EOK.

Nacionalne koordinacijske točke EOK na naslednje načine približujejo EOK posameznikom in organizacijam:

 • s podpiranjem vključitve ustreznih ravni EOK v spričevala, diplome, priloge in druge dokumente o kvalifikacijah ter podatkovne zbirke kvalifikacij;
 • z oblikovanjem registrov ali podatkovnih zbirk kvalifikacij, ki vključujejo kvalifikacije iz nacionalnih ogrodij kvalifikacij, in njihovo objavo na portalu Europass.

Več informacij je na voljo na spletnem naslovu: https://europa.eu/europass/sl/implementation-european-qualifications-framework-eqf.

Nacionalni centri Europass

Glavna značilnost orodja Europass je spletna platforma, ki posameznikom in organizacijam zagotavlja interaktivna orodja in informacije o priložnostih za učenje, ogrodjih kvalifikacij in kvalifikacijah, usmerjanju, podatkih o spretnostih, orodjih za samoocenjevanje, dokumentiranju spretnosti in kvalifikacij ter povezavo s priložnostmi za učenje in zaposlitev.  To zahteva veliko dela na nacionalni ravni, ki ga opravljajo organi, ki jih imenujejo nacionalni organi. To delo obsega predvsem:

 • omogočanje dostopnosti nacionalnih informacij za platformo EU, in sicer z zagotavljanjem medsebojne povezanosti med platformo EU in nacionalnimi viri podatkov za priložnosti za učenje ter nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali registri kvalifikacij;
 • spodbujanje uporabe storitev, ki jih zagotavlja platforma EU;
 • povezovanje z vsemi ustreznimi deležniki na nacionalni ravni.

Omrežje Euroguidance

Euroguidance je evropsko omrežje nacionalnih centrov za informiranje, ki jih imenujejo nacionalni organi. Vsi centri Euroguidance imajo naslednje skupne cilje:

 • sodelovati in zagotavljati podporo na ravni Unije za okrepitev politik, sistemov in praks za usmerjanje v Uniji (razvoj evropske razsežnosti vseživljenjskega usmerjanja); 
 • podpirati razvoj kompetenc svetovalcev; 
 • zagotavljati kakovostne informacije o vseživljenjskem usmerjanju;
 • promovirati evropske priložnosti za učno mobilnost in načrtovanje poklicne poti (prek portala Europass).

Glavna ciljna skupina omrežja Euroguidance so svetovalci in oblikovalci politik iz sektorjev izobraževanja in zaposlovanja.

Več informacij je na voljo na spletnem naslovu: https://euroguidance.eu.