Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tko provodi Program Erasmus+?

Europska komisija

Za provedbu programa Erasmus+ u konačnici je odgovorna Europska komisija. Ona kontinuirano upravlja proračunom i određuje prioritete, ciljeve i kriterije programa. Uz to usmjerava i prati opću provedbu, prateće aktivnosti i evaluaciju programa na europskoj razini. Europska komisija snosi i opću odgovornost za nadzor i koordinaciju struktura zaduženih za provedbu programa na nacionalnoj razini.

Europska Izvršna Agencija Za Obrazovanje I Kulturu (EACEA)

Komisijina Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) odgovorna je za provedbu niza aktivnosti programa Erasmus+ na europskoj razini. EACEA program provodi u okviru izravnog upravljanja. Uz informacije iz ovog vodiča relevantni dokumenti za prijavu i prijavni obrasci za aktivnosti obuhvaćene Vodičem kojima upravlja Izvršna agencija objavljuju se na portalu Funding & tender opportunities: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Izvršna agencija zadužena je za potpuno upravljanje životnim ciklusom tih projekata, od promicanja programa, ocjenjivanja zahtjeva za bespovratna sredstva i praćenja projekata do diseminacije rezultata projekata i programa. Odgovorna je i za objavu posebnih poziva na podnošenje prijedloga za određene aktivnosti programa koje nisu obuhvaćene ovim vodičem.

Preko Izvršne agencije Europska komisija odgovorna je i za sljedeće:

 • provođenje studija u područjima koja obuhvaća program
 • provođenje istraživanja i aktivnosti koje se temelje na dokazima putem mreže Eurydice
 • povećanje vidljivosti i sistemskog učinka programa putem aktivnosti diseminacije i korištenja rezultata programa
 • osiguravanje ugovornog upravljanja i financiranja tijela i mreža koje podupire program Erasmus+
 • upravljanje pozivima za podnošenje ponuda za usluge u okviru programa. 

Nacionalne Agencije

Program Erasmus+ uglavnom se provodi neizravnim upravljanjem, što znači da Europska komisija zadaće izvršenja proračuna povjerava nacionalnim agencijama. Razlog je tome namjera da se program Erasmus+ što više približi korisnicima i prilagodi raznolikosti nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja i sustava za mlade. U tu je svrhu svaka država članica ili treća zemlja pridružena programu imenovala jednu ili više nacionalnih agencija (podaci za kontakt dostupni su na: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hr/contacts). Te nacionalne agencije promiču i provode program na nacionalnoj razini i povezuju Europsku komisiju i organizacije sudionice na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Imaju sljedeće zadaće:  

 • pružati odgovarajuće informacije o programu Erasmus+
 • voditi pravedan i transparentan postupak odabira projekata koji će se financirati u njihovoj zemlji
 • pratiti i ocjenjivati provedbu programa u svojoj zemlji
 • pružati potporu prijaviteljima projekata i organizacijama sudionicama tijekom cijelog trajanja projekta
 • učinkovito surađivati s mrežom svih nacionalnih agencija i Europskom komisijom
 • promicati i osigurati vidljivost programa
 • promicati diseminaciju i korištenje rezultata programa na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Osim toga, nacionalne agencije važne su kao posredničke strukture za razvoj politika i kvalitativnu provedbu programa Erasmus+, naime:

 • provode projekte i aktivnosti izvan zadaća upravljanja trajanjem projekta koje podržavaju kvalitativnu provedbu programa i/ili pokreću promjene politika u područjima koja obuhvaća program, kao što su aktivnosti osposobljavanja i suradnje te aktivnosti umrežavanja
 • pružaju podršku novim sudionicima, organizacijama s manje iskustva i ciljnim skupinama s manje mogućnosti kako bi se uklonile prepreke za njihovo potpuno sudjelovanje u programu
 • uspostavljaju suradnju s vanjskim tijelima i nacionalnim tijelima kako bi povećale učinak programa u svojim područjima aktivnosti u svojoj zemlji i u Europskoj uniji.

Nacionalne agencije vode potencijalne prijavitelje i korisnike kroz sve faze programa, od prvog kontakta i postupka prijave do provedbe projekta i završne ocjene. Taj je pristup u skladu s načelima pravednosti i transparentnosti postupaka odabira. Temelji se na ideji da je ciljnim skupinama Programa nužno pružiti potporu putem sustava savjetovanja, praćenja i mentorstva prilagođenih njihovim potrebama kako bi se svima zajamčile jednake mogućnosti.

Relevantni pozivi koji obuhvaćaju aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+ objavljuju se na stranicama programa Erasmus+1  i nacionalnih agencija.

Koja su druga tijela uključena u provedbu programa?

Osim prethodno navedenih tijela sljedeći su resursni centri i informacijski uredi, platforme, mreže za razmjenu znanja i mreže stručnjaka dodatni izvor stručne podrške u provedbi programa Erasmus+.

Resursni Centri SALTO

Cilj je resursnih centara SALTO poboljšati kvalitetu i učinak programa Erasmus+ na sistemskoj razini pružanjem stručnog znanja, resursa, informacija i aktivnosti osposobljavanja u posebnim područjima za nacionalne agencije za program Erasmus+ i druge dionike uključene u obrazovanje, osposobljavanje i rad s mladima. Te aktivnosti uključuju i organiziranje tečajeva osposobljavanja, seminara, radionica, studijskih posjeta, foruma te aktivnosti suradnje i izgradnje partnerstava u vezi s prioritetnim temama programa Erasmus+.

Svaki resursni centar SALTO može potpuno obuhvatiti sva ili samo neka područja programa. Ovisno o području djelovanja mogu biti usmjereni na tematsko ili regionalno područje (zemlje Istočnog partnerstva i Rusija, južno Sredozemlje, zapadni Balkan) ili na pružanje potpore (Europske snage solidarnosti, aktivnosti osposobljavanja i suradnje). Na primjer, regionalni centri SALTO obuhvaćaju samo aktivnosti u području mladih.

Nadalje, resursni centri SALTO na internetskim stranicama SALTO-a nude niz internetskih alata i baza podataka, kao što su pregled europskih aktivnosti osposobljavanja za osobe koje rade s mladima u Europskom kalendaru za osposobljavanje, alati i metode za odgojno-obrazovne aktivnosti, mogućnosti za učenje putem interneta, baza podataka pružatelja usluga osposobljavanja u području rada s mladima i mogućnost traženja partnerskih organizacija. Zadaće resursnih centara SALTO uključuju praćenje i predstavljanje postignuća programa, iskustava i saznanja stečenih u posebnim područjima.

Resursni centri SALTO koji podupiru transverzalne prioritete Programa Erasmus+

U skladu s transverzalnim prioritetima programa Erasmus+ te prioritete podupiru četiri resursna centra SALTO:

Resursni centri SALTO za uključivost i raznolikost

Dva resursna centra SALTO surađuju kako bi poduprla prioritet uključivosti i raznolikosti u svim područjima programa: jedan u području obrazovanja i osposobljavanja, a drugi u području mladih.

Njihova je misija poboljšati kvalitetu i učinak projekata u okviru programa Erasmus+ kako bi program bio uključiviji i raznolikiji.

Ti centri ujedno djeluju kao središta znanja utemeljenog na dokazima i kao nepristrani posrednici na temelju stručnosti i iskustva u upravljanju programima u području uključivosti i raznolikosti. To znači da se znanje i spoznaje stečeni provedbom programa u tom tematskom području kontinuirano ugrađuju i usmjeravaju u kontekst razvoja programa u suradnji s mrežom nacionalnih agencija i Komisijom putem odgovarajućih platformi. Osim toga, ti centri podupiru nacionalne agencije u provedbi programa tako da u praksi provode relevantne odluke o politikama (npr. zaključke/rezolucije Vijeća), rezultate aktivnosti uzajamnog učenja i odluke o prioritetu uključivosti i raznolikosti.

Glavne su odgovornosti centara SALTO za uključivost i raznolikost:

 • povećati kvalitetu i učinak projekata i aktivnosti u okviru programa Erasmus+, posebno s obzirom na prioritet uključivosti i raznolikosti
 • pomoći u optimizaciji provedbe, nadzora i praćenja prioriteta u području uključivosti i raznolikosti u obrazovanju i osposobljavanju kako su definirani u programu Erasmus+
 • imati ključnu ulogu u usmjeravanju nacionalnih agencija u analizi i evaluaciji učinka projekata usmjerenih na prioritet uključivosti i raznolikosti u obrazovanju i osposobljavanju.

Resursni centar SALTO za zelenu tranziciju i održivi razvoj

Resursni centar SALTO za zelenu tranziciju i održivi razvoj obuhvaća sva područja programa Erasmus+ i doprinosi suočavanju s problemom klimatskih promjena putem naših programa tako što se u svim aktivnostima bavi temama povezanima s klimom i okolišem.

Podupire provedbu prioriteta zaštite okoliša, održivosti i borbe protiv klimatskih promjena u novim programima u skladu s europskim zelenim planom i klimatskim paktom, podupire aktivnosti europskog prostora obrazovanja u pogledu obrazovanja za klimu i održivost i izravno doprinosi ostvarivanju jednog od 11 europskih ciljeva za mlade (održiva zelena Europa) sadržanih u strategiji EU-a za mlade. Glavne su odgovornosti centra SALTO za zelenu tranziciju i održivi razvoj:

 • povećavati kvalitetu i učinak projekata i aktivnosti u okviru programa Erasmus+, s težištem na održivosti i borbi protiv klimatskih promjena
 • pomagati u optimizaciji provedbe, nadzora i praćenja prioriteta u području zaštite okoliša, održivosti i borbe protiv klimatskih promjena, kako su definirani u programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti
 • imati veliku ulogu u usmjeravanju nacionalnih agencija u analizi i evaluaciji učinka projekata usmjerenih na prioritet zaštite okoliša, održivosti i borbe protiv klimatskih promjena iz programa.

Resursni centar SALTO za digitalizaciju

Resursni centar SALTO za digitalizaciju obuhvaća sva područja programa Erasmus+ i u skladu s Akcijskim planom za digitalno obrazovanje i važnim dokumentima o politici za mlade podupire provedbu digitalne dimenzije kao glavnog prioriteta programa Erasmus i Europske snage solidarnosti, čime se kontinuirano podiže kvaliteta digitalnog obrazovanja i digitalnih aspekata u području mladih. Djeluje kao centar znanja utemeljenog na dokazima u području digitalnog obrazovanja i mladih te usmjerava znanje iz područja obuhvaćenog njegovim mandatom u program i razvoj politika. Glavne su odgovornosti centra SALTO za digitalizaciju:

 • povećavati kvalitetu i učinak projekata i aktivnosti naših programa, pri čemu je fokus na prioritetima digitalizacije
 • pomagati u optimizaciji provedbe, nadzora i praćenja prioriteta u području digitalnog obrazovanja i mladih, kako su definirani u programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti
 • imati veliku ulogu u usmjeravanju nacionalnih agencija u analizi i evaluaciji učinka projekata usmjerenih na prioritete digitalizacije iz programa, što bi se uzelo u obzir i u oblikovanju politika i u radu foruma dionika, posebno europske platforme za digitalno obrazovanje.

Resursni centar SALTO za sudjelovanje i informiranje

Resursni centar SALTO za sudjelovanje i informiranje pokriva sva područja programa Erasmus+ i organizira strateške i inovativne aktivnosti za poticanje aktivnog sudjelovanja u demokratskom životu, među ostalim:

 • izradom smjernica za prijavitelje i korisnike, posebno kako bi se mlade potaknulo da se uključe u proces demokratskog odlučivanja i sudjeluju u građanskom i društvenom životu volontiranjem ili uključivanjem u organizacije mladih
 • pružanjem smjernica i podrške svim nacionalnim agencijama u vidu najsuvremenijih strategija za dopiranje do većeg broja mladih, povećanje kvalitete i učinka informativnih aktivnosti, njihove uključivosti te održivosti i prenosivosti rezultata projekta.

Osim tih centara SALTO, dva specijalizirana resursna centra SALTO pridonose razvijanju kapaciteta nacionalnih agencija i organizacija korisnica za suradnju s programom Erasmus+ tako što olakšavaju transnacionalnu suradnju, umrežavanje i uzajamno učenje nacionalnih agencija i različitih dionika, i to uglavnom kroz aktivnosti osposobljavanja i suradnje.

Aktivnosti osposobljavanja i suradnje organiziraju nacionalne agencije za program Erasmus+ radi ostvarivanja dodane vrijednosti i općeg povećanja kvalitete programa Erasmus+. To mogu biti radionice, seminari i druge vrste događanja ili aktivnosti (npr. istraživanja) u kojima se razmjenjuju dobri primjeri iz prakse i stečena saznanja i nude mogućnosti za umrežavanje dionicima programa Erasmus+. Seminari za uspostavu kontakata pogotovo su dobar način da novi sudionici pronađu partnere. Sudionici aktivnosti osposobljavanja i suradnje mogu predstavljati ustanove koje već sudjeluju u programu Erasmus+ ili se u okviru njega planiraju prijaviti za bespovratna sredstva.

Resursni centar SALTO za osposobljavanje i suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja

 • Služi kao platforma za podršku aktivnostima osposobljavanja i suradnje
 • omogućuje dionicima da, među ostalim, razvijaju kapacitete svojih organizacija kako bi u potpunosti iskoristili mogućnosti programa Erasmus+,
 • razmjenjivali najbolje primjere iz prakse u europskim zemljama, pronašli partnere ili povećali učinak svojih projekata na europskoj razini.

Više informacija dostupno je na: www.salto-et.net

Resursni centar SALTO za osposobljavanje i suradnju u području mladih

Resursni centar SALTO za osposobljavanje i suradnju primarno se bavi razvojem strateških i inovativnih aktivnosti kako bi se osigurao opći kvalitetni pristup strategijama i aktivnostima osposobljavanja u području mladih te priznavanje neformalnog i informalnog učenja u radu s mladima u cijeloj Europi, među ostalim:

 • razvojem i provedbom postupaka, aktivnosti i alata u okviru strategije Youthpass u svrhu podupiranja i promicanja priznavanja i vrednovanja aktivnosti neformalnog i informalnog učenja i rada s mladima
 • razvojem i provedbom postupaka, aktivnosti i alata u okviru europske strategije osposobljavanja u području mladih radi jačanja kapaciteta i kvalitetnog razvoja europskog rada s mladima
 • poboljšanjem kvalitete projekata za mlade putem tečajeva osposobljavanja, alata i praktičnih publikacija i vodiča
 • pružanjem potpore osoblju nacionalnih agencija u obliku upravljanja znanjem i dodatnog osposobljavanja.

Regionalni resursni centri SALTO u području mladih

Tri regionalna centra SALTO, SALTO za JUGOISTOČNU EUROPU, SALTO za ISTOČNU EUROPU i KAVKAZ te SALTO EUROMED potiču stratešku i inovativnu suradnju dionika iz država članica EU-a, trećih zemalja pridruženih programu i trećih zemalja koje nisu pridružene programu u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u svrhu:

 • dodatnog povećanja količine, kvalitete i učinka projekata i partnerstva
 • podržavanja rada s mladima i razvoja politike za mlade u trećim zemljama koje nisu pridružene programu

na zapadnom Balkanu, u zemljama Istočnog partnerstva i Rusiji odnosno u južnom Sredozemlju.

Više informacija dostupno je na: www.salto-et.net and www.salto-youth.net

Informacijski uredi

Nacionalni uredi za Erasmus+

U nekim trećim zemljama koje nisu pridružene programu (zapadni Balkan, istočno susjedstvo, zemlje južnog Sredozemlja, središnja Azija) nacionalni uredi za Erasmus+ pomažu Komisiji, Izvršnoj agenciji i lokalnim tijelima u provedbi programa Erasmus+. U tim zemljama oni su glavne kontaktne točke za dionike uključene u program Erasmus+ u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta. Pridonose upoznavanju s međunarodnom dimenzijom programa Erasmus+ te njezinoj vidljivosti, relevantnosti, djelotvornosti i učinku.

Nacionalni uredi za Erasmus+ odgovorni su za:

 • pružanje informacija o aktivnostima programa Erasmus+ koje su otvorene za sudjelovanje njihovih zemalja (među ostalim u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta ako je relevantno)
 • savjetovanje i pomoć potencijalnim prijaviteljima
 • koordinaciju lokalnog tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (HERE)
 • pridonošenje istraživanjima i događanjima
 • pružanje potpore dijalogu o politikama
 • održavanje kontakata s lokalnim tijelima i delegacijama EU-a
 • praćenje razvoja politika u navedenim područjima u svojoj zemlji.

Nacionalne kontaktne točke programa Erasmus+

U nekim trećim zemljama koje nisu pridružene programu (Sjeverna i Južna Amerika, supsaharska Afrika, Bliski istok, Azija i Pacifik) mreža nacionalnih kontaktnih točaka podupire Komisiju, Izvršnu agenciju i lokalna tijela u pružanju smjernica, praktičnih informacija i pomoći u svim aspektima sudjelovanja u programu Erasmus+ u području visokog obrazovanja, mladih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te sporta. One su glavne kontaktne točke za dionike u svojoj zemlji i pridonose upoznavanju javnosti s međunarodnom dimenzijom programa Erasmus+ te njezinoj vidljivosti, relevantnosti, djelotvornosti i učinku.

Nacionalni informacijski centri za akademsko priznavanje (NARIC)

Mreža NARIC pruža informacije o priznavanju diploma i razdoblja studiranja u drugim europskim zemljama te savjete o stranim akademskim diplomama u zemlji u kojoj je osnovan NARIC. Mreža NARIC pruža pouzdane savjete svima koji putuju u inozemstvo radi posla ili daljnjeg obrazovanja, ali i ustanovama, studentima, savjetnicima, roditeljima, nastavnicima i mogućim poslodavcima.

Europska komisija podupire aktivnosti mreže NARIC razmjenom informacija i iskustva među zemljama, utvrđivanjem dobre prakse, usporednom analizom sustava i politika u tom području te raspravama i analizom pitanja od interesa za zajedničku obrazovnu politiku.

Više informacija dostupno je na: https://www.enic-naric.net/

Mreža Eurodesk

Mreža Eurodesk nudi usluge informiranja mladima i onima koji s njima rade o mogućnostima u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih u Europi i o uključivanju mladih u aktivnosti na europskoj razini.

Mreža Eurodesk prisutna je u svim državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu, koordinira je središnji ured u Bruxellesu (Eurodesk Brussels-link), a nudi usluge odgovaranja na upite, informacije o financiranju, događanja i publikacije. Povezana je i s radom Europskog portala za mlade.

Europski portal za mlade nudi mladima koji žive, obrazuju se i rade u Europi informacije i mogućnosti na europskoj i nacionalnoj razini. Informacije su dostupne na 28 jezika.

Europskom portalu za mlade može se pristupiti putem sljedeće poveznice: http://europa.eu/youth/. Više informacija o mreži Eurodesk dostupno je na: https://www.eurodesk.eu.

Otlas – alat za pronalaženje partnera za organizacije u području mladih

Jedan od alata koji razvijaju i nude resursni centri za mlade SALTO je Otlas, središnji internetski alat za traženje partnera za organizacije u području mladih. Organizacije u Otlas mogu unijeti svoje podatke za kontakt i područja interesa i tražiti partnere za projektne ideje.

Više informacija dostupno je na: www.salto-youth.net/otlas ili https://www.otlas.eu/

Platforme i alati

Platforma programa Erasmus+ za rezultate projekata

Platforma programa Erasmus+ za rezultate projekata omogućuje pristup informacijama i rezultatima za sve projekte koji se financiraju u okviru programa Erasmus+. Organizacije mogu pronaći inspiraciju u mnoštvu informacija o projektima te iskoristiti rezultate i saznanja prikupljene tijekom provedbe programa Erasmus+. 

Informacije o projektima i rezultati prikazani na platformi moraju biti potpuno u skladu s primjenjivim pravilima i propisima o osobnim podacima. To je prvenstveno odgovornost korisnika projekta pod nadzorom projektnih službenika u agencijama.

Projekti se mogu pretraživati prema ključnoj riječi, ključnoj aktivnosti, godini, zemlji, temi, vrsti rezultata itd. Pretraživanja se mogu spremiti i neprestano ažurirati s informacijama o najnovijim projektima prema unaprijed definiranim kriterijima. Istaknuti su dobri primjeri projekata na temelju relevantnosti za politiku, učinka i komunikacijskih potencijala.

Platformi programa Erasmus+ za rezultate projekata može se pristupiti putem sljedeće poveznice: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_hr

Europska platforma za školsko obrazovanje i eTwinning

Europska platforma za školsko obrazovanje okuplja sve dionike u sektoru odgoja i obrazovanja, odnosno odgojno-obrazovne djelatnike, istraživače, oblikovatelje politika i druge stručnjake na svim razinama od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do osnovnih i srednjih škola, uključujući početno strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Preko nje je dostupan i eTwinning, sigurna zajednica nastavnog i drugog školskog osoblja kojoj mogu pristupiti samo djelatnici čiju registraciju odobre nacionalne organizacije koje pružaju potporu. Sudionici se mogu uključiti u niz aktivnosti: provoditi projekte s drugim školama i razredima, sudjelovati u diskusijama i povezivati se s kolegama te iskoristiti niz mogućnosti za stručno usavršavanje (i putem interneta i uz fizičku prisutnost).

Odgojno-obrazovni djelatnici i ustanove koji sudjeluju u eTwinningu primaju potporu od nacionalnih organizacija za potporu, koje imenuju nadležna nacionalna tijela. One pomažu odgojno-obrazovnim ustanovama u postupku registracije, traženja partnera i provedbe aktivnosti projekta, promiču eTwinning, dodjeljuju nagrade i oznake kvalitete te organiziraju aktivnosti stručnog usavršavanja za odgojno-obrazovne djelatnike.

Nacionalne organizacije za potporu koordinira Središnja služba za potporu, koja je odgovorna i za razvoj europske platforme za školsko obrazovanje i organizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika na europskoj razini.

Europskoj platformi za školsko obrazovanje i zajednici eTwinning možete pristupiti na: https://school-education.ec.europa.eu/

Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE)

Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi, poznata kao EPALE, inicijativa je Europske komisije koja se financira u okviru programa Erasmus+. Otvorena je za osoblje u obrazovanju odraslih: nastavno osoblje, stručnjake i volontere te oblikovatelje politika, istraživače, novinare, pripadnike akademske zajednice i druge koji sudjeluju u obrazovanju odraslih.

Na stranicama su dostupne svježe informacije iz tog područja i interaktivne mreže koje korisnicima omogućuju povezivanje s drugim korisnicima iz cijele Europe, sudjelovanje u raspravama i razmjenu primjera dobre prakse. Među mnogim alatima i sadržajima EPALE nudi instrumente koji su posebno namijenjeni i (potencijalnim) korisnicima programa Erasmus+. Neki su od primjera:

 • kalendar tečajeva i događanja
 • alat za traženje partnera, koristan za pronalaženje partnera za pripremu projekta koji financira EU ili za pronalaženje ili oglašavanje mogućnosti za praćenje rada
 • katalog kolegija, u kojem posjetitelji mogu pronaći velik izbor kolegija koji se održavaju uživo i putem interneta
 • zajednice prakse nude dodatne prilike za povezivanje s ljudima i organizacijama sa sličnim interesima
 • prostori za suradnju, u kojima projektni partneri u sigurnom okruženju mogu raditi na projektu
 • Erasmus+Space, siguran alat za koordinatore projekata u okviru ključnih aktivnosti 1 i 2 programa Erasmus+ i njihove partnere koji je namijenjen provedbi projekata kombinirane mobilnosti i suradnje te primjeni u upravljanju projektima i diseminaciji
 • resursni centar, gdje korisnici projekta mogu pronaći korisne referentne materijale i/ili objavljivati članke, nastavne materijale, izvješća, priručnike i sve druge materijale sastavljene u okviru njihova projekta ili u njihovoj organizaciji, što je dodatna mogućnost za diseminaciju
 • blog, na kojem sudionici projekta mogu dijeliti iskustva ili objavljivati videozapise u kojima svoje rezultate predstavljaju na neformalan i dinamičan način.

U projektima koji primaju sredstva EU-a sudionike se potiče da na platformi dijele informacije o svojim aktivnostima i rezultatima putem objava u blogu, novosti, događanja i drugih vrsta aktivnosti.

EPALE provode Središnja služba za potporu i mreža nacionalnih organizacija za potporu u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu, koje su zadužene za pronalaženje zanimljivih informacija i poticanje dionika da se služe platformom i da joj doprinose.

EPALE je dostupan na: https://epale.ec.europa.eu/.

Samorefleksija o učinkovitom učenju poticanjem primjene inovativnih obrazovnih tehnologija (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational technologies, SELFIE)

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies) besplatan je višejezični internetski alat za samoprocjenu koji općim i strukovnim školama pomaže da razviju svoje digitalne kapacitete.

SELFIE za škole anonimno prikuplja stajališta učenika, učitelja i ravnatelja o tome kako se tehnologija koristi u njihovoj školi, i to uz pomoć kratkih izjava i pitanja te jednostavne ljestvice s ocjenama od 1 do 5. Na temelju tih informacija alat generira izvješće („SELFIE”) o jačim i slabijim stranama škole u korištenju tehnologije. SELFIE je dostupan svim osnovnim, srednjim i strukovnim školama u Europi i šire, i to na više od 30 jezika. Može ga koristiti svaka škola, ne samo one koje imaju naprednu infrastrukturu, opremu i primjenu tehnologije.

Zbog pandemije bolesti COVID-19 digitalne tehnologije znatno su se više počele koristiti za rad i učenje na daljinu, pa tako i u SOO-u. Problematičnim se pokazalo održavanje učenja kroz rad u poduzećima, zbog čega je još potrebnije što prije povećati djelotvornost dijaloga digitalnim sredstvima između nastavnika u SOO-u i predavača za osposobljavanje uz rad.

U okviru Akcijskog plana za digitalno obrazovanje novi alat za učitelje i nastavnike („SELFIE za učitelje i nastavnike”), koji je dostupan na svim službenim jezicima EU-a, učiteljima i nastavnicima omogućuje da sami procijene svoje digitalne kompetencije i pouzdanje te da odmah dobiju povratne informacije o svojim jačim i slabijim stranama i područjima u kojima se mogu usavršavati. Učitelji i nastavnici mogu i u timovima raditi s alatom i zajedno izraditi plan usavršavanja.

Novi alat SELFIE za učenje kroz rad pokrenut je na svim službenim jezicima EU-a u listopadu 2021. i pridonosi boljem povezivanju ustanova za SOO i poduzeća kako bi zajedno raspravljali o najboljem načinu uključivanja digitalne tehnologije u obrazovanje i osposobljavanje koje pružaju. SELFIE za učenje kroz rad ne samo da objedinjuje tri perspektive: ravnatelja, nastavnika i učenika u SOO-u nego dodaje i četvrtu: stajalište predavača za osposobljavanje uz rad. Daljnji rad na alatu SELFIE za učenje kroz rad bit će usmjeren na otkrivanje načina na koji alat može pridonijeti praćenju i razvoju politike na razini pojedine zemlje i EU-a. Osim toga, trebalo bi dodatno analizirati učinak koji alat SELFIE za učenje kroz rad ima na poduzeća kako bi se istražile mogućnosti dodatnog uključivanja poduzeća ili kako bi se alat dodatno razvio i obuhvatio razne aspekte u skladu s potrebama poduzeća.

Alat SELFIE razvili su Zajednički istraživački centar i Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu (GU EAC).

Više informacija o SELFIE-ju dostupno je ovdje: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_hr  

HEInnovate

Orijentacijski okvir HEInnovatea visokim učilištima u EU-u i šire pruža priliku da ispitaju svoje inovacijske i poduzetničke kapacitete samoprocjenom u jednoj ili više ponuđenih dimenzija:

 • vodstvo i upravljanje
 • organizacijski kapacitet: financiranje, zaposlenici i poticaji
 • poučavanje i učenje u području poduzetništva
 • priprema i podupiranje poduzetnika
 • digitalna transformacija i sposobnost
 • razmjena znanja i suradnja
 • internacionalizirana ustanova
 • mjerenje učinka.

HEInnovate je i zajednica prakse, a njezini stručnjaci visokim učilištima nude radionice za povećanje inovativnosti i edukacije za predavače radi proširenja pristupa na nacionalnoj razini. Edukativni materijali dostupni su na internetskoj stranici. Na platformi su dostupne i studije slučaja i komentari korisnika kako bi se predstavili primjeri različitih inovacijskih pristupa u visokim učilištima u EU-u. U suradnji s OECD-om proveden je niz pregleda za pojedine zemlje, koji su dostupni na stranicama HEInnovatea i OECD-a. Izvješća po zemljama HEInnovatea pokazuju pristupe inovacijama i poduzetništvu u pojedinim državama članicama EU-a.

Projekti koji se financiraju iz programa Erasmus+, kao što su savezi Europskih sveučilišta i savezi za inovacije, pozivaju se da prema potrebi iskoriste HEInnovate.

HEInnovate je dostupan na: https://heinnovate.eu/en

Europski portal za mlade

Europski portal za mlade nudi mladima koji žive, obrazuju se i rade u Europi informacije i mogućnosti na europskoj i nacionalnoj razini. Potiče i sudjelovanje mladih u demokratskom životu Europe, posebno putem dijaloga EU-a s mladima i drugih inicijativa za suradnju s mladima radi utjecanja na donošenje politika.

Europski portal za mlade pruža informacije i drugim dionicima koji rade u području mladih, a dostupan je na 28 jezika na: https://europa.eu/youth/EU_hr

Inicijativa za uvođenje europske studentske iskaznice

Cilj je inicijative za uvođenje europske studentske iskaznice pojednostavniti mobilnost u svrhu učenja i osposobljavanja digitalizacijom svih glavnih komponenti potrebnih za organizaciju mobilnosti studenata, od pružanja informacija do postupaka prijave i smještaja u zajednici domaćinu tijekom boravka u inozemstvu. U kontekstu te inicijative visokim učilištima i studentima sad su dostupne mobilna aplikacija Erasmus+ i mreža Erasmus bez papira, koje će se još poboljšavati dodavanjem novih usluga i funkcija za korisnike.

Mobilna aplikacija Erasmus+ studentima na jednom mjestu pruža pristup svim informacijama i uslugama koje su im potrebne prije, tijekom i nakon razmjene u inozemstvu, a sadržava i informacije o sudjelovanju u programu za učenike iz drugih sektora. Aplikacija se može preuzeti u trgovinama App Store i Google Play. Više informacija dostupno je na: erasmusapp.eu.

Mreža Erasmus bez papira omogućuje visokim učilištima da se povežu sa središnjim komunikacijskim kanalom i nesmetano razmjenjuju podatke o mobilnosti studenata na siguran i jednostavan način, uz potpuno digitalizirano upravljanje mobilnošću, uključujući digitalne ugovore o učenju i međuinstitucijske sporazume. Visoka učilišta koja se žele povezati s mrežom Erasmus bez papira mogu pristupiti informacijama, smjernicama i uputama na istoimenoj stranici na portalu inicijative za europsku studentsku iskaznicu na: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative/ewp

Mreže znanja i stručnjaka

Mreža Eurydice

Mreža Eurydice ponajprije se bavi načinom na koji je obrazovanje u Europi strukturirano i organizirano na svim razinama te joj je cilj pridonijeti boljem međusobnom razumijevanju obrazovnih sustava u Europi. Odgovornima za obrazovne sustave i politike u Europi pruža usporedne analize na europskoj razini i specifične informacije za pojedine zemlje u području obrazovanja i mladih koje će im pomoći u donošenju odluka.

Mreža Eurydice je opsežan izvor informacija, koje se objavljuju kao detaljni opisi i pregledi nacionalnih obrazovnih sustava (nacionalni odgojno-obrazovni sustavi i politike), komparativna tematska izvješća posvećena posebnim temama od značaja za zajednicu (tematska izvješća), pokazatelji i statistički podaci (serije ključnih podataka) i serije činjenica i brojčanih podataka o obrazovanju, kao što su nacionalne obrazovne strukture, školski kalendari i usporedba plaća nastavnog osoblja, trajanja obrazovanja po zemljama i razina obrazovanja (činjenice i brojke).

Sastoji se od središnje koordinacijske jedinice smještene u Izvršnoj agenciji i nacionalnih jedinica u svim državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu te u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. 

Više informacija dostupno je na stranicama Izvršne agencije: https://eacea.ec.europa.eu/homepage i na internetskim stranicama mreže Eurydice: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/

Mreža nacionalnih korespondenata za Youth Wiki

U skladu sa strategijom EU-a za mlade i radi boljeg uvida u probleme mladih u Europi daje se financijska potpora nacionalnim strukturama koje pridonose platformi Youth Wiki, interaktivnom alatu za koherentan pristup ažuriranim i iskoristivim informacijama o situaciji mladih u Europi i o nacionalnim politikama za mlade.

Financijsku potporu dobivaju tijela u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu koja su nadležna nacionalna tijela imenovala za pribavljanje informacija na nacionalnoj razini i za usporedive opise zemalja i pokazatelja koji pridonose boljem međusobnom razumijevanju sustava i politika za mlade u Europi.

Više informacija dostupno je na internetskoj platformi: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki 

Mreža stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (HERE)

U trećim zemljama koje nisu pridružene programu, a imaju nacionalne urede za Erasmus+, nacionalni timovi stručnjaka za reformu visokog obrazovanja lokalnim tijelima i dionicima pružaju stručne savjete radi poticanja reforme i napretka u visokom obrazovanju. Oni sudjeluju u razvoju politika u visokom obrazovanju u svojoj zemlji. Aktivnosti mreže HERE temelje se na kontaktima među stručnjacima. Svaki nacionalni tim ima od pet do petnaest članova. Članovi HERE-a stručnjaci su u području visokog obrazovanja (rektori, prorektori, dekani, iskusni sveučilišni profesori, službenici za međunarodne odnose, studenti itd.).

Misija HERE-a uključuje rad na sljedećim područjima:

 • razvoju nacionalnih politika podupiranjem modernizacije, procesa reformi i strategija u visokom obrazovanju, u bliskoj suradnji s lokalnim tijelima
 • dijalogu s EU-om o politikama u području visokog obrazovanja
 • aktivnostima osposobljavanja i savjetovanja za lokalne dionike, posebno za visoka učilišta i njihovo osoblje
 • projektima programa Erasmus+ (posebno u okviru aktivnosti jačanja kapaciteta) diseminacijom njihovih rezultata i ishoda, prije svega primjera dobre prakse i inovativnih inicijativa te njihovim korištenjem u svrhe osposobljavanja.

Nacionalni timovi za potporu provedbi alata EU-a za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Svrha je nacionalnih timova stručnjaka za SOO objediniti stručno znanje radi promicanja primjene alata i načela EU-a za SOO u projektima koje financira EU uz potporu iz programa Erasmus+. Ti alati EU-a za SOO utvrđeni su u relevantnim EU-ovim dokumentima o politici u području SOO-a, kao što su europski okvir za kvalitetna i učinkovita naukovanja i Preporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (npr. okvir EQAVET, europski temeljni strukovni profili i praćenje osoba s kvalifikacijom). Stručnjaci bi posebno trebali pružati potporu korisnicima projekata koje financira EU uz potporu iz programa Erasmus+ kako bi u svojim projektima primijenili navedene alate EU-a za SOO.

Mreža nacionalnih referentnih točaka za EQAVET

Nacionalne referentne točke za EQAVET uspostavljaju nacionalna tijela i one okupljaju relevantna tijela koja uključuju socijalne partnere i sve relevantne dionike na nacionalnoj i regionalnoj razini kako bi se doprinijelo provedbi europskog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, kako je definiran u Preporuci Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost.

Ciljevi nacionalnih referentnih točaka za EQAVET su sljedeći:

 • poduzimati konkretne inicijative za provedbu i daljnji razvoj okvira EQAVET
 • informirati i mobilizirati širok spektar dionika kako bi doprinijeli provedbi tog okvira
 • poduprijeti samovrednovanje kao komplementaran i djelotvoran način osiguravanja kvalitete
 • dostavljati ažurirani opis nacionalnih/regionalnih mehanizama osiguravanja kvalitete na temelju okvira EQAVET
 • uključiti se u istorazinsko vrednovanje osiguravanja kvalitete na razini sustava SOO-a u EU-u.

Europski kvalifikacijski okvir, Europass i Euroguidance – nacionalni centri

Za svaku zemlju te tri mreže nacionalnih centara primaju potporu na temelju jednog ili više ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

Nacionalne koordinacijske točke za Europski kvalifikacijski okvir (EQF)

Nacionalne koordinacijske točke za EQF, koje su imenovala nacionalna tijela, podupiru ih u:

 • razvoju, provedbi i preispitivanju nacionalnih kvalifikacijskih okvira i njihovu upućivanju na EQF
 • preispitivanju i ažuriranju, prema potrebi, upućivanja razina nacionalnih kvalifikacijskih okvira ili sustava na razine EQF-a.

Nacionalne kontaktne točke za EQF približavaju ga pojedincima i organizacijama:

 • podupiranjem uključivanja odgovarajućih razina EQF-a u svjedodžbe, diplome, dopunske isprave o studiju i druge isprave o kvalifikacijama te u baze podataka o kvalifikacijama
 • izradom registara ili baza podataka o kvalifikacijama koji uključuju kvalifikacije iz nacionalnih kvalifikacijskih okvira i njihovim objavljivanjem na platformi Europass.

Više informacija dostupno je na: https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf

Nacionalni Europass centri

Glavna je značajka Europassa internetska platforma koja pojedincima i organizacijama pruža interaktivne alate i informacije o mogućnostima za učenje, kvalifikacijskim okvirima i kvalifikacijama, smjernice, informacije o vještinama, alate za samoprocjenu i dokumentiranje vještina i kvalifikacija te ih povezuje s mogućnostima za učenje i zapošljavanje.  Za to je potrebno mnogo rada na nacionalnoj razini koji obavljaju tijela koja su imenovala nacionalna tijela, prije svega:

 • stavljanje na raspolaganje nacionalnih informacija za platformu EU-a, odnosno osiguravanje međusobne povezanosti platforme EU-a i nacionalnih izvora podataka o mogućnostima za učenje i nacionalnih baza podataka ili registara kvalifikacija
 • promicanje korištenja usluga koje pruža platforma EU-a
 • povezivanje sa svim relevantnim dionicima na nacionalnoj razini.

Mreža Euroguidance

Euroguidance je europska mreža nacionalnih resursnih i informacijskih centara koje odabiru nacionalna tijela. Svi centri mreže Euroguidance imaju sljedeće zajedničke ciljeve:

 • suradnja i potpora na razini Unije radi jačanja politika, sustava i prakse za profesionalno usmjeravanje unutar Unije (razvoj europske dimenzije cjeloživotnog usmjeravanja) 
 • potpora razvoju kompetencija stručnjaka za profesionalno usmjeravanje 
 • pružanje kvalitetnih informacija o cjeloživotnom usmjeravanju
 • promicanje europskih mogućnosti za mobilnost u svrhu učenja i upravljanje karijerom (putem platforme Europass).

Glavna su ciljna skupina mreže Euroguidance savjetnici i oblikovatelji politika u sektoru obrazovanja i zapošljavanja.

Više informacija dostupno je na: https://euroguidance.eu