Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2022. Međutim, cijeli vodič za 2022. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Tko provodi program Erasmus+?

Europska komisija

Za provedbu programa Erasmus+ u konačnici je odgovorna Europska komisija. Ona kontinuirano upravlja proračunom i određuje prioritete, ciljeve i kriterije programa. Uz to usmjerava i prati opću provedbu, prateće aktivnosti i evaluaciju programa na europskoj razini. Europska komisija snosi i opću odgovornost za nadzor i koordinaciju struktura zaduženih za provedbu programa na nacionalnoj razini.

Komisijina Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) odgovorna je za provedbu niza aktivnosti programa Erasmus+ na europskoj razini. Uz informacije iz ovog Vodiča relevantni dokumenti za prijavu i prijavni obrasci za aktivnosti obuhvaćene Vodičem kojima upravlja Izvršna agencija objavljuju se na portalu Funding & tender opportunities: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Izvršna agencija zadužena je za potpuno upravljanje životnim ciklusom tih projekata, od promicanja programa, analize zahtjeva za bespovratna sredstva, praćenja projekata na licu mjesta, do širenja rezultata projekta i programa. Odgovorna je i za objavu posebnih poziva na podnošenje prijedloga za određene aktivnosti programa koje nisu obuhvaćene ovim Vodičem.

Preko Izvršne agencije Europska komisija odgovorna je i za sljedeće:

 • provođenje studija u područjima koja obuhvaća program
 • provođenje istraživanja i aktivnosti koje se temelje na dokazima putem mreže Eurydice
 • povećanje vidljivosti i sistemskog učinka programa putem aktivnosti diseminacije i korištenja rezultata programa
 • osiguravanje ugovornog upravljanja i financiranja tijela i mreža koje podupire program Erasmus+
 • upravljanje pozivima za podnošenje ponuda za usluge u okviru programa.

Nacionalne agencije

Program Erasmus+ uglavnom se provodi neizravnim upravljanjem, što znači da Europska komisija povjerava zadaće izvršenja proračuna nacionalnim agencijama. Razlog je tome namjera da se program Erasmus+ što više približi korisnicima i prilagodi raznolikosti nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja i sustava za mlade. U tu je svrhu svaka zemlja sudionica programa imenovala jednu ili više nacionalnih agencija (podaci za kontakt dostupni su na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_hr). Te nacionalne agencije promiču i provode program na nacionalnoj razini i povezuju Europsku komisiju i organizacije sudionice na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. One imaju sljedeće zadaće:

 • pružati odgovarajuće informacije o programu Erasmus+
 • voditi pravedan i transparentan postupak odabira projekata koji će se financirati u njihovoj zemlji
 • pratiti i ocjenjivati provedbu programa u svojoj zemlji
 • pružati potporu prijaviteljima projekata i organizacijama sudionicama tijekom cijelog trajanja projekta
 • učinkovito surađivati s mrežom svih nacionalnih agencija i Europskom komisijom
 • osigurati vidljivost programa
 • promicati diseminaciju i korištenje rezultata programa na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Osim toga, nacionalne agencije imaju važnu ulogu kao posredničke strukture za kvalitativni razvoj i provedbu programa Erasmus+, naime:

 • provode projekte i aktivnosti, kao što su aktivnosti osposobljavanja i suradnje te aktivnosti umrežavanja – izvan zadaća upravljanja trajanjem projekta – koje podržavaju kvalitativnu provedbu programa i/ili pokreću promjene politika u područjima koja obuhvaća program
 • pružaju podršku novim sudionicima, organizacijama s manje iskustva i ciljnim skupinama s manje mogućnosti kako bi se uklonile prepreke za njihovo potpuno sudjelovanje u programu
 • uspostavljaju suradnju s vanjskim tijelima i nacionalnim tijelima kako bi povećale učinak programa u svojim područjima aktivnosti u svojoj zemlji i u Europskoj uniji.

Nacionalne agencije vode korisnike kroz sve faze programa, od prvog kontakta i postupka prijave do realizacije projekta i završne ocjene. To načelo nije u sukobu s pravednošću i transparentnošću postupaka odabira, nego se temelji na ideji da je nekim ciljnim skupinama programa nužno pružiti više potpore putem sustava savjetovanja, praćenja i obuke prilagođenih njihovim potrebama kako bi se svima zajamčile jednake mogućnosti.

Relevantni pozivi koji obuhvaćaju aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+ objavljuju se na stranicama programa Erasmus+[1] i nacionalnih agencija.

KOJA SU DRUGA TIJELA UKLJUČENA U PROVEDBU PROGRAMA?

Osim prethodno navedenih tijela sljedeći su resursni centri i informacijski uredi, platforme, mreže za razmjenu znanja i mreže stručnjaka dodatni izvor stručne podrške u provedbi programa Erasmus+.

RESURSNI CENTRI I INFORMACIJSKI UREDI

RESURSNI CENTRI SALTO

Cilj je resursnih centara SALTO poboljšati kvalitetu i učinak programa Erasmus+ na sistemskoj razini pružanjem stručnog znanja, resursa, informacija i aktivnosti osposobljavanja u posebnim područjima za nacionalne agencije i druge dionike uključene u obrazovanje, osposobljavanje i rad s mladima. Te aktivnosti uključuju i organiziranje tečajeva osposobljavanja, seminara, studijskih posjeta, foruma, aktivnosti suradnje i izgradnje partnerstava u vezi s prioritetnim temama programa Erasmus+.

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Osim toga, u području obrazovanja i osposobljavanja centri SALTO:

 • nude platformu za europske aktivnosti osposobljavanja
 • omogućuju dionicima da, među ostalim, razvijaju kapacitete svojih organizacija kako bi u potpunosti iskoristili mogućnosti programa Erasmus+, razmjenjuju najbolje primjere iz prakse u europskim zemljama, pronalaze partnere ili povećavaju učinak svojih projekata na europskoj razini.

MLADI

U području mladih centri SALTO rade i na:

 • promicanju priznavanja neformalnog i informalnog učenja
 • razvoju i dokumentiranju načina i alata za osposobljavanje i za rad s mladima
 • davanju pregleda europskih aktivnosti osposobljavanja za osobe koje rade s mladima u Europskom kalendaru za osposobljavanje
 • izdavanju praktičnih publikacija i vodiča
 • pružanju aktualnih informacija o europskom radu s mladima
 • bazi podataka pružatelja usluga osposobljavanja u području rada s mladima i njihova osposobljavanja
 • koordiniranju provedbe Youthpassa, instrumenta za potporu vrednovanju rezultata neformalnog i informalnog učenja u aktivnostima mobilnosti mladih i rada s mladima.

Centri SALTO u području mladih usmjereni su ili na tematsko (sudjelovanje i informiranje, uključivost i raznolikost, osposobljavanje i suradnja) ili na geografsko područje (zemlje Istočnog partnerstva i Rusija, južno Sredozemlje, zapadni Balkan).

Više informacija dostupno je na: www.salto-et.net i www.salto-youth.net.

Otlas – alat za pronalaženje partnera za organizacije u području mladih

Jedan od alata koji razvijaju i nude resursni centri za mlade SALTO je Otlas, središnji internetski alat za traženje partnera za organizacije u području mladih. Organizacije u Otlas mogu unijeti svoje podatke za kontakt i područja interesa i tražiti partnere za projektne ideje.

Više informacija dostupno je na: www.salto-youth.net/otlas ili www.otlas.eu.

Nacionalni uredi za Erasmus+

U uključenim partnerskim zemljama (zapadni Balkan, zemlje istočnoga i južnog Sredozemlja, Rusija i središnja Azija) nacionalni uredi za Erasmus+ pomažu Komisiji, Izvršnoj agenciji i lokalnim tijelima u provedbi programa Erasmus+. U tim zemljama oni su glavne kontaktne točke za dionike uključene u program Erasmus+ u području visokog obrazovanja. Pridonose upoznavanju s međunarodnom dimenzijom programa Erasmus+ te njezinoj vidljivosti, relevantnosti, djelotvornosti i učinku.

Nacionalni uredi za Erasmus+ odgovorni su za sljedeće:

 • pružanje informacija o aktivnostima programa Erasmus+ koje su otvorene za sudjelovanje njihovih zemalja (među ostalim u području visokog obrazovanja, mladih i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, ako je relevantno)
 • savjetovanje i pomoć potencijalnim prijaviteljima
 • koordinaciju lokalnog tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (HERE)
 • pridonošenje istraživanjima i događanjima
 • pružanje potpore dijalogu o politikama
 • održavanje kontakata s lokalnim tijelima i delegacijama EU-a
 • praćenje razvoja politika u području visokog obrazovanja u svojoj zemlji.

Nacionalni informacijski centri za akademsko priznavanje (NARIC)

Mreža NARIC pruža informacije o priznavanju diploma i razdoblja studiranja u drugim europskim zemljama te savjete o stranim akademskim diplomama u zemlji u kojoj je osnovan NARIC. Mreža NARIC pruža pouzdane savjete svima koji putuju u inozemstvo radi posla ili daljnjeg obrazovanja, ali i ustanovama, studentima, savjetnicima, roditeljima, nastavnicima i mogućim poslodavcima.

Europska komisija podupire aktivnosti mreže NARIC razmjenom informacija i iskustva među zemljama, utvrđivanjem dobre prakse, usporednom analizom sustava i politika u tom području te raspravama i analizom pitanja od interesa za zajedničku obrazovnu politiku.

Više informacija dostupno je na: www.enic-naric.net.

Mreža Eurodesk

Mreža Eurodesk nudi usluge informiranja mladima i onima koji s njima rade o mogućnostima u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih u Europi i o uključivanju mladih u aktivnosti na europskoj razini.

Mreža Eurodesk prisutna je u svim zemljama sudionicama programa i koordinira je središnji ured u Bruxellesu (Eurodesk Brussels-link), a nudi usluge odgovaranja na upite, informacije o financiranju, događanja i publikacije. Povezana je i s radom Europskog portala za mlade.

Europski portal za mlade nudi mladima koji žive, obrazuju se i rade u Europi informacije i mogućnosti na europskoj i nacionalnoj razini. Informacije su dostupne na 28 jezika.

Europskom portalu za mlade može se pristupiti putem sljedeće poveznice: http://europa.eu/youth/. Više informacija o mreži Eurodesk dostupno je na: http://www.eurodesk.eu.

PLATFORME I ALATI

Platforma programa Erasmus+ za rezultate projekata

Platforma programa Erasmus+ za rezultate projekata pruža pristup informacijama i rezultatima za sve projekte koji se financiraju u okviru programa Erasmus+ i neke od projekata koji se financiraju u okviru prethodnih programa u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Organizacije mogu pronaći inspiraciju u mnoštvu informacija o projektima te iskoristiti rezultate i saznanja prikupljene u 15 godina provedbe programa Erasmus+.

Projekti se mogu pretraživati prema ključnoj riječi, ključnoj aktivnosti, godini, zemlji, temi, vrsti rezultata itd. Pretraživanja se mogu spremiti i neprestano ažurirati s informacijama o najnovijim projektima prema unaprijed definiranim kriterijima. Istaknuti su dobri primjeri projekata na temelju relevantnosti za politiku, učinka i komunikacijskih potencijala, a mogu se preuzeti i promotivni informativni pregledi.

Platformi programa Erasmus+ za rezultate projekata može se pristupiti putem sljedeće poveznice: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.

eTwinning

eTwinning je zajednica odgojno-obrazovnih djelatnika iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, a djeluje putem sigurne platforme kojoj mogu pristupiti samo djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova čiju registraciju odobre nacionalna tijela. Sudionici se mogu uključiti u niz aktivnosti: provedbu projekata s drugim ustanovama, školama i razredima, razmjenu stručnih sadržaja s kolegama i razvoj mreža stručnjaka, sudjelovanje u raznim mogućnostima za stručno usavršavanje (u virtualnom i fizičkom okruženju) itd. eTwinning se financira u okviru ključne aktivnosti 2 programa Erasmus+.

Odgojno-obrazovni djelatnici i ustanove koji sudjeluju u eTwinningu primaju potporu od nacionalnih službi za potporu, organizacija koje su imenovala nadležna nacionalna tijela. One pomažu odgojno-obrazovnim ustanovama u postupku registracije, traženja partnera i provedbe aktivnosti projekta, promiču eTwinning, dodjeljuju nagrade i oznake kvalitete te organiziraju aktivnosti stručnog usavršavanja za odgojno-obrazovne djelatnike.

Nacionalne službe za potporu koordinira Središnja služba za potporu, koja je odgovorna i za razvoj internetske platforme eTwinning i organizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika na europskoj razini.

Popis svih službi i dodatne informacije dostupni su na:

http://www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm

School Education Gateway

School Education Gateway je europska internetska platforma za odgoj i obrazovanje, koja je trenutačno dostupna na 23 jezika EU-a i čiji je cilj nastavnom osoblju pružiti sve potrebne informacije te mogućnosti za učenje i stručno usavršavanje, uzajamnu potporu i umrežavanje, za suradničke projekte i mobilnost, uvid u politike itd. Osim nastavnog osoblja ciljni su korisnici platforme i sve strane koje sudjeluju u aktivnostima u okviru programa Erasmus+, kao što su škole i drugi obrazovni subjekti i organizacije, oblikovatelji politika i nacionalna tijela, nevladine organizacije, poduzeća itd. Budući da je riječ o javnim stranicama, platformi mogu pristupiti svi korisnici interneta (i iz zemalja izvan EU-a). Namjera je na taj način poboljšati veze između politike i prakse odgoja i obrazovanja u Europi te pridonijeti promicanju politike koja se temelji na stvarnoj situaciji u školama i stvarnim potrebama na tržištu rada.

School Education Gateway nudi široku paletu sadržaja, kao što su primjeri dobre prakse iz europskih projekata, mjesečni blogovi i videorazgovori s europskim stručnjacima za odgoj i obrazovanje, internetski tečajevi za nastavno osoblje kao pomoć s određenim tematskim izazovima u razredu, resursi kao što su nastavni materijali, vodiči i Europski skup alata za škole, informacije o politikama u području odgoja i obrazovanja, tematske vijesti i događanja itd. Nudi posebne alate za potporu učiteljima, nastavnicima i školskom osoblju u traženju mogućnosti za osposobljavanje i mobilnost radi stručnog usavršavanja (tečajevi u ustanovama, praćenje rada, aktivnosti poučavanja itd.), koji se mogu financirati u okviru ključne aktivnosti 1 programa Erasmus+:

 • „Katalog tečajeva” (za mogućnosti osposobljavanja uživo)
 • „Mogućnosti za mobilnost” (za mobilnost nastavnog osoblja u okviru ključne aktivnosti 1).

http://schooleducationgateway.eu

EPALE

Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi, poznata kao EPALE, inicijativa je Europske komisije koja se financira u okviru programa Erasmus+. Otvorena je za osoblje u obrazovanju odraslih: nastavnike, stručnjake i volontere te oblikovatelje politika, istraživače, novinare i pripadnike akademske zajednice koji sudjeluju u obrazovanju odraslih.

Na stranicama su dostupne svježe informacije iz tog područja i interaktivne mreže koje korisnicima omogućuju povezivanje s drugim korisnicima iz cijele Europe, sudjelovanje u raspravama i razmjenu primjera dobre prakse. Među mnogim alatima i sadržajima EPALE nudi instrumente koji su posebno namijenjeni i (potencijalnim) korisnicima programa Erasmus+. Neki su od primjera:

 • kalendar tečajeva i događanja, koji može poslužiti za:
  • pronalaženje mogućnosti za mobilnost korisnika projekata u okviru ključne aktivnosti 1
  • promicanje tečajeva i događanja koji se organiziraju u okviru projekata ključne aktivnosti 2
 • alat za traženje partnera, koristan za pronalaženje partnera za pripremu projekta koji financira EU ili za pronalaženje ili oglašavanje mogućnosti za praćenje rada
 • zajednice prakse nude dodatne prilike za povezivanje s ljudima i organizacijama sa sličnim interesima
 • prostori za suradnju, u kojima projektni partneri mogu u sigurnom okruženju raditi na svojem projektu
 • resursni centar, gdje korisnici projekta mogu pronaći korisne referentne materijale i/ili objavljivati članke, nastavne materijale, izvješća, priručnike i sve druge materijale sastavljene u okviru njihova projekta ili u njihovoj organizaciji, što je dodatna mogućnost za diseminaciju
 • blog, na kojem sudionici projekta mogu dijeliti svoja iskustva ili objavljivati videozapise u kojima predstavljaju svoje rezultate na neformalan i dinamičan način.

U projektima koji primaju sredstva EU-a sudionike se potiče da na platformi dijele informacije o svojim aktivnostima i rezultatima putem objava u blogu, novosti, događanja i drugih vrsta aktivnosti.

EPALE provode središnja služba za podršku i mreža nacionalnih službi za podršku u zemljama sudionicama programa Erasmus+, koje su zadužene su za pronalaženje zanimljivih informacija i poticanje dionika da se služe platformom i da joj doprinose. EPALE je dostupan na: https://epale.ec.europa.eu/.

SELFIE

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies) besplatan je, višejezičan internetski alat za samoprocjenu koji općim i strukovnim školama pomaže da razviju svoje digitalne kapacitete.

SELFIE za škole anonimno prikuplja stajališta učenika, učitelja i ravnatelja o tome kako se tehnologija koristi u njihovoj školi, i to uz pomoć kratkih izjava i pitanja te jednostavne ljestvice s ocjenama od 1 do 5. Na temelju tih informacija alat generira izvješće („SELFIE”) o jačim i slabijim stranama škole u korištenju tehnologije. SELFIE je dostupan svim osnovnim, srednjim i strukovnim školama u Europi i šire, i to na više od 30 jezika. Može ga koristiti svaka škola, ne samo one koje imaju naprednu infrastrukturu, opremu i primjenu tehnologije.

Zbog krize izazvane bolešću COVID-19 došlo je do velikog pomaka u korištenju digitalnih tehnologija za rad i učenje na daljinu, pa tako i u SOO-u. Problematičnim se pokazalo održavanje učenja kroz rad u poduzećima, zbog čega je još potrebnije što prije povećati djelotvornost dijaloga digitalnim sredstvima između nastavnika u SOO-u i predavača za osposobljavanje uz rad.

U okviru Akcijskog plana za digitalno obrazovanje u pripremi je novi alat za učitelje i nastavnike. Taj alat („SELFIE za učitelje i nastavnike”), koji će biti dostupan na svim službenim jezicima EU-a ujesen 2021., omogućit će učiteljima i nastavnicima da sami procijene svoje digitalne kompetencije i pouzdanje te da odmah dobiju povratne informacije o svojim jačim i slabijim stranama i područjima u kojima se mogu usavršavati. Učitelji i nastavnici mogu i u timovima raditi s alatom i na planu usavršavanja.

Početkom 2020. u studiji izvedivosti prilagodbe alata SELFIE za učenje kroz rad u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju zaključeno je da postoji potreba za tim da SELFIE bolje poveže ustanove za SOO i poduzeća kako bi zajedno raspravljali o najboljem načinu uključivanja digitalne tehnologije u obrazovanje i osposobljavanje koje pružaju. SELFIE za učenje kroz rad ne samo da objedinjuje tri perspektive: ravnatelja, nastavnika i učenika u SOO-u nego dodaje i četvrtu: stajalište predavača za osposobljavanje uz rad. Ujesen 2020. devet zemalja provelo je uspješne pilot-projekte za proširenje SELFIE-ja na učenje kroz rad, među ostalim u naukovanju, u koje je uključen velik broj dionika. Očekuje se da će SELFIE za učenje kroz rad biti potpuno uveden do sredine 2021.

Alat SELFIE razvili su Zajednički istraživački centar i Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu (GU EAC). Više informacija o SELFIE-ju dostupno je ovdje: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_hr.

HEInnovate

Orijentacijski okvir HEInnovatea visokim učilištima u EU-u i šire pruža priliku da ispitaju svoje inovacijske i poduzetničke kapacitete samoprocjenom u jednoj ili više ponuđenih dimenzija:

 • vodstvo i upravljanje
 • organizacijski kapacitet: financiranje, zaposlenici i poticaji
 • poučavanje i učenje u području poduzetništva
 • priprema i podupiranje poduzetnika
 • digitalna transformacija i sposobnost
 • razmjena znanja i suradnja
 • internacionalizirana ustanova
 • mjerenje učinka.

HEInnovate je i zajednica prakse, a njezini stručnjaci visokim učilištima nude radionice za povećanje inovativnosti i edukacije za predavače radi proširenja pristupa na nacionalnoj razini. Edukativni materijali dostupni su na internetskoj stranici. Na platformi su dostupne i studije slučaja i komentari korisnika kako bi se predstavili primjeri različitih inovacijskih pristupa u visokim učilištima u EU-u. U suradnji s OECD-om proveden je niz pregleda za pojedine zemlje, koji su dostupni na stranicama HEInnovatea i OECD-a. Izvješća po zemljama HEInnovatea pokazuju pristupe inovacijama i poduzetništvu u pojedinim državama članicama EU-a.

Projekti koji se financiraju iz programa Erasmus, kao što su savezi Europskih sveučilišta i savezi za inovacije, pozivaju se da prema potrebi iskoriste HEInnovate.

HEInnovate je dostupan na: https://heinnovate.eu/en.

Europski portal za mlade

Europski portal za mlade nudi mladima koji žive, obrazuju se i rade u Europi informacije i mogućnosti na europskoj i nacionalnoj razini. Potiče i sudjelovanje mladih u demokratskom životu Europe, posebno putem dijaloga EU-a s mladima i drugih inicijativa za suradnju s mladima radi utjecanja na donošenje politika. Europski portal za mlade pruža informacije i drugim dionicima koji rade u području mladih, a dostupan je na 28 jezika na: https://europa.eu/youth/EU_hr.

Otlas

Jedan od alata koji razvijaju i nude resursni centri za mlade SALTO je Otlas, središnji internetski alat za traženje partnera za organizacije u području mladih. Organizacije u Otlas mogu unijeti svoje podatke za kontakt i područja interesa i tražiti partnere za projektne ideje.

Više informacija dostupno je na: www.salto-youth.net/otlas ili www.otlas.eu.

Inicijativa za uvođenje europske studentske iskaznice

Cilj je inicijative za uvođenje europske studentske iskaznice pojednostavniti mobilnost u svrhu učenja i osposobljavanja digitalizacijom svih glavnih komponenti potrebnih za organizaciju mobilnosti studenata, od pružanja informacija do postupaka prijave i smještaja u zajednici domaćinu tijekom boravka u inozemstvu. U kontekstu te inicijative visokim učilištima i studentima sad su dostupne mobilna aplikacija Erasmus+ i mreža Erasmus bez papira, koje će se još poboljšavati dodavanjem novih usluga i funkcija za korisnike.

Mobilna aplikacija Erasmus+ studentima na jednom mjestu pruža pristup svim informacijama i uslugama koje su im potrebne prije, tijekom i nakon razmjene u inozemstvu, a sadržava i informacije o sudjelovanju u programu za učenike iz drugih sektora. Aplikacija se može preuzeti u trgovinama App Store i Google Play. Više informacija dostupno je na: erasmusapp.eu.

Mreža Erasmus bez papira omogućuje visokim učilištima da se povežu sa središnjim komunikacijskim kanalom i nesmetano razmjenjuju podatke o mobilnosti studenata na siguran i jednostavan način, uz potpuno digitalizirano upravljanje mobilnošću, uključujući digitalne ugovore o učenju i međuinstitucijske sporazume. Visoka učilišta koja se žele povezati s mrežom Erasmus bez papira mogu pristupiti informacijama o tome kako se povezati te smjernicama i vodičima preko Stručnog centra mreže Erasmus bez papira: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu

MREŽE ZNANJA I STRUČNJAKA

Mreža Eurydice

Mreža Eurydice ponajprije se bavi načinom na koji je obrazovanje u Europi strukturirano i organizirano na svim razinama te joj je cilj pridonijeti boljem međusobnom razumijevanju sustava u Europi. Odgovornima za obrazovne sustave i politike u Europi pruža usporedne analize na europskoj razini i specifične informacije za pojedine zemlje u području obrazovanja i mladih koje će im pomoći u donošenju odluka.

Mreža Eurydice je opsežan izvor informacija, koje se objavljuju kao detaljni opisi i pregledi nacionalnih obrazovnih sustava (nacionalni odgojno-obrazovni sustavi i politike), komparativna tematska izvješća posvećena posebnim temama od značaja za EU (tematska izvješća), pokazatelji i statistički podaci (serije ključnih podataka) i serije činjenica i brojčanih podataka o obrazovanju, kao što su nacionalne obrazovne strukture, školski kalendari i usporedba plaća nastavnog osoblja, trajanja obrazovanja po zemljama i razina obrazovanja (činjenice i brojke).

Sastoji se od središnje koordinacijske jedinice smještene u Izvršnoj agenciji i nacionalnih jedinica u svim zemljama sudionicama programa Erasmus+ te u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Više informacija dostupno je na stranicama Izvršne agencije: https://eacea.ec.europa.eu/homepage.

Mreža nacionalnih korespondenata za Youth Wiki

U skladu sa strategijom EU-a za mlade i radi boljeg uvida u probleme mladih u Europi daje se financijska potpora nacionalnim strukturama koje pridonose platformi Youth Wiki, interaktivnom alatu za koherentan pristup ažuriranim i iskoristivim informacijama o situaciji mladih u Europi i o nacionalnim politikama za mlade.

Tu financijsku potporu dobivaju tijela u zemlji sudionici programa koja su imenovala nadležna nacionalna tijela, i to za pribavljanje informacija na nacionalnoj razini i za usporedive opise zemalja i pokazatelja koji pridonose boljem međusobnom razumijevanju sustava i politika za mlade u Europi.

Mreža stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (HERE)

U predmetnim partnerskim zemljama (zapadni Balkan, zemlje istočnoga i južnog Sredozemlja, Rusija i središnja Azija) nacionalni timovi stručnjaka za reformu visokog obrazovanja lokalnim tijelima i dionicima pružaju stručne savjete radi poticanja reforme i napretka u visokom obrazovanju. Oni sudjeluju u razvoju politika u visokom obrazovanju u svojoj zemlji. Aktivnosti mreže HERE temelje se na kontaktima među stručnjacima. Svaki nacionalni tim ima od pet do petnaest članova. Članovi HERE-a stručnjaci su u području visokog obrazovanja (rektori, prorektori, dekani, iskusni sveučilišni profesori, službenici za međunarodne odnose, studenti itd.).

Misija HERE-a uključuje rad na sljedećim područjima:

 • razvoju nacionalnih politika podupiranjem modernizacije, procesa reformi i strategija u visokom obrazovanju, u bliskoj suradnji s lokalnim tijelima
 • dijalogu s EU-om o politikama u području visokog obrazovanja
 • aktivnostima osposobljavanja i savjetovanja za lokalne dionike, posebno za visoka učilišta i njihovo osoblje
 • projektima programa Erasmus+ (posebno u okviru aktivnosti jačanja kapaciteta) diseminacijom njihovih rezultata i ishoda, prije svega primjera dobre prakse i inovativnih inicijativa te njihovim korištenjem u svrhe osposobljavanja.

Nacionalni timovi za potporu provedbi alata EU-a za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Svrha je nacionalnih timova stručnjaka za SOO objediniti stručno znanje radi promicanja primjene alata i načela EU-a za SOO u projektima koje financira EU uz potporu iz programa Erasmus+. Ti alati EU-a za SOO utvrđeni su u relevantnim EU-ovim dokumentima o politici u području SOO-a, kao što su europski okvir za kvalitetna i učinkovita naukovanja i Preporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (npr. okvir EQAVET, europski temeljni strukovni profili i praćenje osoba s kvalifikacijom). Stručnjaci bi posebno trebali pružati potporu korisnicima projekata koje financira EU uz potporu iz programa Erasmus+ kako bi u svojim projektima primijenili navedene alate EU-a za SOO.

Mreža nacionalnih referentnih točaka za EQAVET

Nacionalne referentne točke za EQAVET uspostavljaju nacionalna tijela i one okupljaju relevantna tijela koja uključuju socijalne partnere i sve relevantne dionike na nacionalnoj i regionalnoj razini kako bi se doprinijelo provedbi europskog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, kako je definiran u Preporuci Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost[2].

Ciljevi nacionalnih referentnih točaka za EQAVET su sljedeći: 1) poduzeti konkretne inicijative za provedbu i daljnji razvoj okvira EQAVET, 2) informirati i mobilizirati širok spektar dionika kako bi doprinijeli provedbi tog okvira, 3) poduprijeti samovrednovanje kao komplementaran i djelotvoran način osiguravanja kvalitete, 4) ponuditi ažuran opis nacionalnih/regionalnih mehanizama za osiguravanje kvalitete na temelju okvira EQAVET i 5) uključiti se u istorazinsko vrednovanje osiguravanja kvalitete na razini sustava SOO-a.

Europski kvalifikacijski okvir, Europass i Euroguidance – nacionalni centri

Za svaku zemlju te tri mreže nacionalnih centara primaju potporu na temelju jednog sporazuma:

Nacionalne koordinacijske točke za Europski kvalifikacijski okvir (EQF)

Nacionalne koordinacijske točke za EQF, koje su imenovala nacionalna tijela, podupiru ih u:

 • razvoju, provedbi i preispitivanju nacionalnih kvalifikacijskih okvira i njihovom upućivanju na EQF
 • preispitivanju i ažuriranju, prema potrebi, upućivanja razina nacionalnih kvalifikacijskih okvira ili sustava na razine EQF-a.

Nacionalne kontaktne točke za EQF približavaju ga pojedincima i organizacijama:

 • podupiranjem uključivanja odgovarajućih razina EQF-a u svjedodžbe, diplome, dopunske isprave o studiju i druge isprave o kvalifikacijama te u baze podataka o kvalifikacijama
 • izradom registara ili baza podataka o kvalifikacijama koji uključuju kvalifikacije iz nacionalnih kvalifikacijskih okvira i njihovim objavljivanjem na portalu Europass.

Više informacija dostupno je na: https://europa.eu/europass/hr/implementation-european-qualifications-framework-eqf.

Nacionalni Europass centri

Glavna je značajka Europassa internetska platforma koja pojedincima i organizacijama pruža interaktivne alate i informacije o mogućnostima za učenje, kvalifikacijskim okvirima i kvalifikacijama, smjernicama, informacijama o vještinama, alatima za samoprocjenu i dokumentiranju vještina i kvalifikacija te povezanost s mogućnostima za učenje i zapošljavanje. Za to je potrebno mnogo rada na nacionalnoj razini koji obavljaju tijela koja su imenovala nacionalna tijela, prije svega:

 • stavljanje na raspolaganje nacionalnih informacija za platformu EU-a, odnosno osiguravanje međusobne povezanosti platforme EU-a i nacionalnih izvora podataka o mogućnostima za učenje i nacionalnih baza podataka ili registara kvalifikacija
 • promicanje korištenja usluga koje pruža platforma EU-a
 • povezivanje sa svim relevantnim dionicima na nacionalnoj razini.

Mreža Euroguidance

Euroguidance je europska mreža nacionalnih resursnih i informacijskih centara koje odabiru nacionalna tijela. Svi centri mreže Euroguidance imaju sljedeće zajedničke ciljeve:

 • suradnja i potpora na razini Unije radi jačanja politika, sustava i prakse za profesionalno usmjeravanje unutar Unije (razvoj europske dimenzije cjeloživotnog usmjeravanja) 
 • potpora razvoju kompetencija stručnjaka za profesionalno usmjeravanje 
 • pružanje kvalitetnih informacija o cjeloživotnom usmjeravanju
 • promicanje europskih mogućnosti za mobilnost u svrhu učenja i upravljanje karijerom (putem portala Europass).

Glavna su ciljna skupina mreže Euroguidance savjetnici i oblikovatelji politika u sektorima obrazovanja i zapošljavanja.

Više informacija dostupno je na: http://euroguidance.eu.

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_hr

 2. Bilješka s upućivanjem na Službeni list dodat će se kad bude dostupna.