Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Časť A – Všeobecné informácie o Programe Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie 2021 – 2027. Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport predstavujú kľúčové oblasti, ktoré sú pre občanov oporou v ich osobnom aj profesijnom rozvoji. Vysokokvalitné inkluzívne vzdelávanie a odborná príprava, ako aj informálne učenie sa a neformálne vzdelávanie poskytujú mladým ľuďom a účastníkom vo všetkých vekových skupinách kvalifikácie a zručnosti potrebné na ich zmysluplnú účasť na živote v demokratickej spoločnosti, medzikultúrne porozumenie a úspešný prechod na trh práce, resp. zmenu postavenia na ňom. Na základe úspechu programu na obdobie 2014 – 2020 program Erasmus+ posilňuje svoje úsilie o zvýšenie počtu príležitostí ponúkaných stále väčšiemu množstvu účastníkov a širšiemu okruhu organizácií, pričom sa zameriava na kvalitatívny vplyv programu a prispieva k vzniku inkluzívnejších a súdržnejších, ekologickejších spoločností pripravených na digitálne technológie.

Európski občania musia získať lepšiu úroveň vedomostí, zručností a kompetencií potrebných v dynamicky sa meniacej spoločnosti, ktorá je čoraz mobilnejšia, multikultúrnejšia a digitálnejšia. Študovať, učiť sa a pracovať istý čas v zahraničí by sa malo stať bežnou praxou a každý by mal dostať príležitosť naučiť sa okrem materinského jazyka ešte dva ďalšie jazyky. Program je kľúčovým prvkom podpory cieľov európskeho vzdelávacieho priestoru, akčného plánu digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027, stratégie Európskej únie pre mládež a pracovného plánu Európskej únie pre šport (2021 – 2024).

Pandémia ochorenia COVID-19 odhalila, že prístup k vzdelávaniu sa viac než kedykoľvek predtým ukazuje ako zásadný na zabezpečenie rýchlej obnovy po krízach a zároveň podporuje rovnaké príležitosti pre všetkých. V rámci tohto procesu obnovy program Erasmus+ rozširuje svoj inkluzívny rozmer tým, že podporuje príležitosti na osobný, spoločensko-vzdelávací a profesijný rozvoj ľudí v Európe, pričom cieľom je nikoho nevynechať.

S cieľom zvýšiť kvalitatívny vplyv akcií a zabezpečiť rovnosť príležitostí sa programom lepšie a vo väčšej miere oslovia ľudia rôzneho veku z rôznych kultúrnych, sociálnych a ekonomických prostredí. Nesmierne dôležitým cieľom je priblížiť program ľuďom s nedostatkom príležitostí vrátane ľudí so zdravotným postihnutím a migrantov, ako aj občanov Európskej únie, ktorí žijú vo vzdialených regiónoch alebo čelia sociálno-ekonomickým ťažkostiam. Popritom sa budú v rámci programu motivovať jeho účastníci, a to najmä mladí ľudia, aby sa angažovali a učili sa zapájať do života občianskej spoločnosti, čím sa zároveň zvýši ich povedomie o spoločných hodnotách Európskej únie. V roku 2024 sa bude v rámci programu naďalej vyvíjať úsilie o zmiernenie následkov ruskej invázie na Ukrajinu v socioekonomickej oblasti a v oblasti vzdelávania, vrátane podpory projektov zameraných na vzdelávacie aktivity a uľahčovanie integrácie ľudí utekajúcich pred vojnou v Ukrajine do nových vzdelávacích prostredí, ako aj projektov zameraných na aktivity podporujúce organizácie, učiacich sa a zamestnancov na Ukrajine.

V súlade s cieľmi Európskeho inovačného programu týkajúcimi sa podpory rozvoja talentov na posilnenie inovačnej kapacity Európy je okrem toho nevyhnutným predpokladom udržateľného rastu a súdržnosti Európy v budúcnosti rozvoj digitálnych zručností a kompetencií a zručností v perspektívnych oblastiach, ako sú boj proti zmene klímy, čistá energia, umelá inteligencia, robotika a analýza veľkých dát. Program môže zmysluplne prispieť stimuláciou inovácií a odstránením rozdielov v úrovniach vedomostí, zručností a kompetencií v Európe. Podniky v EÚ sa musia stať konkurencieschopnejšími využívaním talentov a inovácií. Z tejto investície do vedomostí, zručností a kompetencií budú mať prospech jednotlivci, inštitúcie a organizácie, ale aj spoločnosť ako celok, pretože prispeje k udržateľnému rastu a zabezpečí rovnosť, prosperitu a sociálnu inklúziu v Európe aj mimo nej.

Ďalšia výzva sa týka celoeurópskych trendov obmedzenej účasti na demokratickom živote a nižšej úrovne vedomostí a informovanosti o európskych záležitostiach, ako aj ich vplyve na životy všetkých európskych občanov. Mnohí ľudia sa zdráhajú angažovať sa vo svojich komunitách a aktívne sa zúčastňovať na ich živote alebo na politickom a sociálnom živote Európskej únie, prípadne sa pritom stretávajú s ťažkosťami. Posilnenie európskej identity a účasti mladých ľudí na demokratických procesoch je pre budúcnosť Európskej únie mimoriadne dôležité.

Tento cieľ možno dosiahnuť aj prostredníctvom aktivít neformálneho vzdelávania, ktorých cieľom je posilniť zručnosti a kompetencie mladých ľudí a vzdelávajúcich sa dospelých a prehĺbiť ich aktívne občianstvo. Program môže prispieť k zlepšeniu rozvoja sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, a tým predchádzať dezinformáciám a falošným správam a bojovať proti nim.

V súlade s prioritami Európskej únie, ktoré sa týkajú zabezpečenia udržateľnosti jej hospodárstva, by mali byť projekty Erasmus+ navrhnuté environmentálne vhodným spôsobom a mali by zahŕňať ekologické postupy vo všetkých aspektoch. Zapojené organizácie a účastníci by mali svoje projekty navrhovať na základe prístupu šetrného k životnému prostrediu, ktorý ich bude motivovať k diskusiám o problematike životného prostredia a vzdelávaniu v tejto oblasti, premýšľaniu o tom, čo možno urobiť na zabezpečenie väčšej udržateľnosti projektov na ich úrovni, a zároveň im pomôže pri hľadaní ekologickejších spôsobov realizácie svojich aktivít.

Podporovanie a uľahčovanie nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce medzi organizáciami v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu predstavujú nevyhnutný predpoklad na to, aby sa posilnilo postavenie ľudí lepšou výbavou, pokiaľ ide o kľúčové kompetencie, znížila sa miera predčasného ukončenia školskej dochádzky a uznali sa kompetencie získané prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Uľahčuje obeh nápadov, prenos najlepších postupov a odborných znalostí a rozvoj digitálnej gramotnosti. To prispieva ku kvalitnému vzdelávaniu a zároveň sa tým posilňuje sociálna súdržnosť. Program Erasmus+ patrí k najzreteľnejším úspechom Európskej únie. Vychádza z výsledkov vyše tridsaťpäťročnej tradície európskych programov v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré mali vnútroeurópsky rozmer, ako aj rozmer medzinárodných partnerstiev.

Sprievodca programom Erasmus+ sa navrhuje v súlade s ročnými pracovnými programami Erasmus+, ktoré prijíma Európska komisia, a preto sa môže revidovať, aby sa v ňom premietali priority a hlavné vymedzené smerovanie. Realizácia tohto sprievodcu zároveň podlieha dostupnosti rozpočtových prostriedkov stanovených v návrhu rozpočtu po prijatí rozpočtu na daný rok rozpočtovým orgánom EÚ alebo stanovených podľa systému predbežnej dvanástiny.