Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2022. Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2022 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Cine Pune În Aplicare Programul Erasmus+?

Comisia Europeană

Responsabilitatea principală pentru desfășurarea programului Erasmus+ îi revine Comisiei Europene. Aceasta administrează bugetul și stabilește în permanență prioritățile, obiectivele și criteriile programului. În plus, Comisia ghidează și monitorizează punerea in aplicare, monitorizarea și evaluarea programului la nivel european. Comisiei Europene îi revine și responsabilitatea generală pentru supravegherea și coordonarea structurilor responsabile cu punerea în aplicare a programului la nivel național.

La nivel european, Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) a Comisiei Europene este responsabilă pentru punerea în aplicare a unei serii de acțiuni ale programului Erasmus+. Pe lângă informațiile cuprinse în prezentul ghid, documentele privind cererea de propuneri și formularele de candidatură relevante pentru acțiunile prevăzute în prezentul ghid și gestionate de Agenția Executivă sunt publicate pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Agenția Executivă se ocupă de gestionarea întregului ciclu de viață al proiectelor, de la promovarea programului, analizarea cererilor de grant, monitorizarea proiectelor la fața locului, până la diseminarea rezultatelor proiectului și ale programului. De asemenea, Agenția Executivă este responsabilă pentru lansarea unor cereri de propuneri specifice legate de anumite acțiuni ale programului care nu sunt acoperite de prezentul ghid.

Comisia Europeană, în special prin intermediul Agenției Executive, este responsabilă, de asemenea, pentru:

 • efectuarea de studii în domeniile sprijinite de program;

 • efectuarea de cercetări și activități bazate pe date concrete prin intermediul rețelei Eurydice;

 • îmbunătățirea vizibilității și a impactului sistemic al programului prin activități de diseminare și de exploatare a rezultatelor programului;

 • asigurarea gestionării contractuale și a finanțării organismelor și rețelelor sprijinite de programul Erasmus+;

 • gestionarea procedurilor de ofertare pentru prestarea de servicii în cadrul programului.

Agențiile naționale

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ are loc, în principal, prin gestiune indirectă, mai exact, Comisia Europeană încredințează sarcini de execuție bugetară agențiilor naționale; rațiunea acestei abordări este de a aduce programul Erasmus+ cât mai aproape de beneficiari și de a-l adapta la diversitatea sistemelor naționale de educație, formare și tineret. În acest scop, fiecare stat membru al UE sau fiecare țară terță asociată la program a desemnat una sau mai multe agenții naționale (pentru datele de contact, vă rugăm să consultați următorul link: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_ro). Agențiile naționale promovează și pun în aplicare programul la nivel național și acționează ca intermediar între Comisia Europeană și organizațiile participante de la nivel local, regional și național. Agențiile respective au sarcina de:

 • a furniza informații adecvate cu privire la programul Erasmus+;

 • a administra un proces de selecție transparent și echitabil pentru cererile de proiecte care urmează să fie finanțate în țara lor;

 • a monitoriza și a evalua punerea în aplicare a programului în țara lor;

 • a acorda sprijin solicitanților și organizațiilor participante pe durata ciclului de viață al proiectului;

 • a colabora în mod eficient cu rețeaua tuturor agențiilor naționale și cu Comisia Europeană;

 • a promova și a asigura vizibilitatea programului;

 • a promova diseminarea și exploatarea rezultatelor programului la nivel local și național.

De asemenea, agențiile naționale joacă un rol important ca structuri intermediare pentru dezvoltarea calitativă și punerea în aplicare a programului Erasmus+ prin:

 • desfășurarea de proiecte și activități, precum activități de formare și cooperare și activități de colaborare în rețea – în afara sarcinilor de gestionare pe durata ciclului de viață al proiectelor – care sprijină punerea în aplicare calitativă a programului și/sau care declanșează evoluții ale politicii în domeniile sprijinite de program;

 • adoptarea unei abordări solidare față de organizațiile nou-venite, de organizațiile cu mai puțină experiență și de grupurile-țintă cu mai puține oportunități, în scopul eliminării obstacolelor din calea participării depline a acestora la program;

 • urmărirea cooperării cu organisme externe și cu autoritățile naționale pentru a spori impactul programului în domeniile lor respective de acțiune, în țara lor și în Uniunea Europeană.

Abordarea solidară adoptată de agențiile naționale vizează să îi orienteze pe utilizatorii programului pe parcursul tuturor etapelor, de la primul contact cu programul prin procesul de depunere a cererii de participare, până la realizarea proiectului și la evaluarea finală. Acest principiu nu este în contradicție cu corectitudinea și transparența procedurilor de selecție, ci se bazează, mai degrabă, pe ideea că, pentru a garanta egalitatea de șanse pentru toți, este necesar să se acorde mai mult sprijin anumitor grupuri-țintă ale programului prin sisteme de îndrumare, consiliere, monitorizare și instruire adaptate la nevoile acestora.

Cererile de propuneri relevante care vizează acțiunile gestionate de agențiile naționale Erasmus+ sunt publicate pe site-ul programului Erasmus 1  și sunt anunțate pe site-urile agențiilor naționale.

Ce alte organisme mai sunt implicate în punerea în aplicare a programului?

În afară de organismele menționate mai sus, următoarele centre de resurse și birouri de informare, platforme și rețele de cunoștințe și specialiști oferă expertiză complementară punerii în aplicare a programului Erasmus+:

Centrele de resurse și birourile de informare

Centrele de resurse salto

Scopul centrelor de resurse SALTO este de a îmbunătăți calitatea și impactul programului Erasmus+ la nivel sistemic prin furnizarea de expertiză, resurse, informații și activități de formare în domenii specifice pentru agențiile naționale și alți actori implicați în educație, formare și activități pentru tineret. Printre aceste activități, se numără organizarea de cursuri de formare, seminare, ateliere, vizite de studiu, forumuri, activități de cooperare și de creare de parteneriate pe teme prioritare ale programului Erasmus+.

Educație și formare

În plus, în domeniile educației și formării, activitatea centrului SALTO:

 • oferă o platformă pentru activități de formare la nivel european;

 • ajută părțile interesate, printre altele, să își dezvolte capacitățile organizațiilor lor pentru a valorifica pe deplin oportunitățile oferite de Erasmus+, pentru a face schimb de bune practici între țările europene, pentru a găsi parteneri sau pentru a spori impactul pe care îl au proiectele lor la nivel european.

Tineret

În domeniul tineretului, activitatea centrelor SALTO-YOUTH se axează pe îmbunătățirea calității și a impactului programelor UE pentru tineret (Erasmus+ și Corpul european de solidaritate) și pe sprijinirea și dezvoltarea activităților europene pentru tineret. Aceasta implică:

 • promovarea recunoașterii învățării nonformale și informale în întreaga Europă;

 • dezvoltarea și documentarea metodelor și instrumentelor de formare și de realizare a activităților pentru tineret;

 • îmbunătățirea calității proiectelor pentru tineret prin intermediul unor cursuri de formare, al unor instrumente și al unor publicații și orientări practice;

 • promovarea activă a abordărilor favorabile incluziunii în cadrul activităților pentru tineret din întreaga Europă;

 • oferirea unei imagini de ansamblu asupra activităților de formare europene care sunt disponibile pentru lucrătorii de tineret prin intermediul Calendarului european de formare; oferirea unei baze de date a formatorilor și a persoanelor-resursă din domeniul activităților pentru tineret;

 • coordonarea implementării Youthpass, instrumentul ce are ca scop susținerea validării rezultatelor învățării nonformale și informale obținute prin activitățile de mobilitate a tineretului și prin activitățile pentru tineret.

Centrele SALTO din domeniul tineretului au fie un centru de interes tematic (participare și informare, incluziune și diversitate, formare și cooperare), fie unul geografic (țările Parteneriatului estic și Rusia, țările sud-mediteraneene, Balcanii de Vest).

Informații suplimentare sunt disponibile la: www.salto-et.net și www.salto-youth.net

Otlas – instrumentul de căutare a partenerilor destinat organizațiilor de tineret

Unul dintre instrumentele dezvoltate și găzduite de centrele de resurse SALTO-YOUTH este Otlas, un instrument central online pentru căutarea de parteneri, destinat organizațiilor de tineret. În Otlas, organizațiile își pot înregistra detaliile de contact și zonele de interes și, de asemenea, pot crea cereri de parteneri pentru idei de proiecte.

Informații suplimentare sunt disponibile la: www.salto-youth.net/otlas sau https://www.otlas.eu/

Birourile naționale Erasmus+

Birourile naționale Erasmus+ din țările terțe vizate care nu sunt asociate la program (Balcanii de Vest, țările din regiunea de est și de sud a Mării Mediterane, Rusia și Asia Centrală), oferă asistență Comisiei, Agenției Executive și autorităților locale pentru punerea în aplicare a programului Erasmus+. Aceste birouri reprezintă, în țările respective, punctul focal pentru părțile interesate implicate în programul Erasmus+ în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului. Ele contribuie la creșterea gradului de sensibilizare, a vizibilității, a relevanței, a eficacității și a impactului dimensiunii internaționale a programului Erasmus+.

Birourile naționale Erasmus+ au următoarele responsabilități:

 • furnizează informații cu privire la activitățile Erasmus+ deschise participării țărilor în care se află (inclusiv în domeniul învățământului superior, al EFP, al tineretului și al sportului, după caz);

 • îi consiliază și îi sprijină pe potențialii solicitanți;

 • coordonează echipa locală de experți în reformarea învățământului superior (HERE);

 • contribuie la studii și evenimente;

 • acordă sprijin pentru dialogul în materie de politici;

 • menține contacte cu autoritățile locale și cu delegațiile UE;

 • monitorizează evoluțiile politicilor în domeniile menționate mai sus din țara în care se află.

Punctele focale naționale

Rețeaua de puncte focale naționale din țările terțe vizate care nu sunt asociate la program (America Latină și zona Caraibilor, Africa Subsahariană, Orientul Mijlociu, Afganistan, Asia și zona Pacificului) oferă sprijin Comisiei, Agenției Executive și autorităților locale pentru oferirea de orientări, de informații practice și de asistență cu privire la toate aspectele participării la programul Erasmus + în domeniul învățământului superior, al tineretului, al educației și formării profesionale și al sportului. Acestea acționează ca puncte focale pentru părțile interesate din țara în care se află și contribuie la creșterea gradului de sensibilizare, a vizibilității, a relevanței, a eficacității și a impactului dimensiunii internaționale a programului Erasmus+.

Centrele naționale de informare pentru recunoaștere academică (NARIC)

Rețeaua NARIC oferă informații privind recunoașterea diplomelor și a perioadelor de studiu efectuate în alte țări europene, precum și consiliere cu privire la diplomele universitare străine în țara în care își are sediul centrul național de informare pentru recunoașterea academică. Rețeaua NARIC oferă recomandări competente tuturor celor care călătoresc în străinătate pentru a studia sau a munci, dar și instituțiilor, studenților, consilierilor, părinților, cadrelor didactice și potențialilor angajatori.

Comisia Europeană sprijină activitățile rețelei NARIC prin schimbul de informații și de experiență între țări, prin identificarea de bune practici, prin analiza comparativă a sistemelor și a politicilor în domeniu și prin discutarea și analizarea aspectelor de interes comun legate de politica educațională.

Informații suplimentare sunt disponibile la: https://www.enic-naric.net/

Rețeaua Eurodesk

Rețeaua Eurodesk oferă tinerilor și persoanelor care lucrează cu tinerii servicii de informare cu privire la oportunitățile europene în domeniile educației, formării și tineretului, precum și la participarea tinerilor la activități europene.

Prezentă în toate statele membre ale UE și în toate țările terțe asociate la program și coordonată la nivel european de Biroul de legătură Eurodesk de la Bruxelles, rețeaua Eurodesk oferă răspunsuri la întrebări, informații privind finanțarea, evenimente și publicații. De asemenea, aceasta contribuie la animarea Portalului european pentru tineret.

Portalul european pentru tineret prezintă informații și oportunități europene și naționale care prezintă interes pentru tinerii care trăiesc, învață și lucrează în Europa. El oferă informații în 28 de limbi.

Pentru a accesa Portalul european pentru tineret, vizitați: https://europa.eu/youth/home_ro Pentru informații suplimentare despre Eurodesk, accesați: https://www.eurodesk.eu

Platforme și instrumente

Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+

Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+ oferă acces la informațiile și rezultatele referitoare la toate proiectele finanțate în cadrul programului Erasmus+. Organizațiile se pot inspira din multitudinea de informații referitoare la proiecte și pot utiliza rezultatele și lecțiile învățate pe parcursul punerii în aplicare a programului Erasmus+.

Proiectele pot fi căutate după cuvânt-cheie, acțiune-cheie, an, țară, subiect, tip de rezultate etc. Căutările pot fi salvate și actualizate constant pentru cele mai recente proiecte, conform unor criterii prestabilite. Sunt evidențiate proiectele care constituie exemple de bune practici – identificate din punctul de vedere al relevanței pentru politici, al impactului și al potențialului de comunicare.

Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+ poate fi consultată la adresa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

School Education Gateway (SEG)

Platforma School Education Gateway este platforma europeană online pentru învățământul școlar, disponibilă în 23 de limbi din UE. Fiind un site public, aceasta poate fi accesată de oricine pe internet (inclusiv din țări din afara UE) și se adresează în principal gamei variate de părți interesate din domeniul învățământului școlar european: cadre didactice și directori de unități de învățământ, cadre didactice și formatori din domeniul EFP, personalul din sectorul educației și îngrijirii timpurii, personalul de asistență pentru învățare, reprezentanți ai organizațiilor părților interesate din domeniul educației, cercetători, autorități locale și regionale, inspectorate și alte agenții ale autorităților centrale și ministere ale educației. Această acoperire a unei game largi de utilizatori și conținutul divers vizează îmbunătățirea legăturilor dintre politică și practică în învățământul școlar european, sprijinirea dezvoltării școlare și profesionale și punerea la dispoziția utilizatorilor a unor instrumente de colaborare în rețea și de cooperare pentru susținerea proiectelor și a oportunităților de mobilitate ale acestora.

SEG oferă un conținut foarte variat: practici eficace dezvoltate în cadrul unor proiecte europene; articole lunare și interviuri video cu experți europeni în materie de învățământ școlar; cursuri online pentru a ajuta cadrele didactice și alte părți interesate să își dezvolte practicile; resurse precum publicații, materiale didactice și tutoriale; informații referitoare la știri și evenimente din domeniul învățământului școlar; și domenii tematice specifice, cum ar fi incluziunea (cu un set european de instrumente școlare dedicat acestei teme) și competențele-cheie. Cadrele didactice și personalul școlar pot să utilizeze instrumentele de căutare pentru a identifica oportunități de formare și de mobilitate în vederea dezvoltării profesionale (cursuri la fața locului, job shadowing, misiuni de predare etc.), care pot fi finanțate în baza Acțiunii-cheie 1 a programului Erasmus+, precum și parteneri corespunzători pentru proiectele din cadrul Acțiunii-cheie 2 (sau alte proiecte din afara programului Erasmus+).

Accesul la toate instrumentele Erasmus+ și la informațiile relevante este disponibil la adresa: https://schooleducationgateway.eu

eTwinning

eTwinning este o comunitate de cadre didactice și personal școlar din instituțiile de învățământ preșcolar și până la instituțiile de învățământ liceal, găzduită pe o platformă securizată accesibilă numai personalului școlar agreat de organizațiile naționale de asistență (NSO). Participanții se pot implica în numeroase activități: realizarea de proiecte cu alte școli și clase; discuții cu colegii și dezvoltarea unor rețele de contacte în scop profesional; implicarea într-o varietate de oportunități de dezvoltare profesională (online și „față în față”). Platforma eTwinning este finanțată în cadrul Acțiunii-cheie 2 a programului Erasmus+.

Cadrele didactice și școlile care participă la eTwinning primesc sprijin de la organizațiile naționale de asistență (NSO). Acestea sunt organizații numite de către autoritățile naționale competente. Ele oferă asistență școlilor în timpul procesului de înregistrare, de căutare a partenerilor și de desfășurare a proiectelor, promovează acțiunea, oferă premii și certificate de calitate și organizează activități de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice.

Organizațiile naționale de asistență sunt coordonate de un serviciu central de asistență (CSS) care este responsabil, de asemenea, cu dezvoltarea platformei eTwinning și cu organizarea activităților de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la nivel european. La începutul anului 2022, platforma eTwinning va fuziona cu platforma School Education Gateway pentru eficientizarea accesului la informații și instrumente.

Lista tuturor serviciilor și informații suplimentare sunt disponibile la: https://www.etwinning.net/en/pub/community/countries.cfm

Epale

Platforma electronică pentru educația adulților în Europa, cunoscută sub denumirea EPALE, este o inițiativă a Comisiei Europene finanțată de programul Erasmus+. Aceasta se adresează profesioniștilor din domeniul învățământului pentru adulți (cadre didactice, pedagogi, formatori și voluntari, dar și factori de decizie, cercetători, jurnaliști și cadre universitare, precum și alți profesioniști implicați în învățământul pentru adulți).

Site-ul pune la dispoziție știri actualizate cu privire la evoluțiile din domeniu și rețele interactive care permit utilizatorilor să se conecteze cu alți utilizatori din întreaga Europă, să participe la discuții și să facă schimb de bune practici. Printre numeroasele instrumente și conținuturi oferite de EPALE se numără instrumente de interes specific pentru (potențialii) beneficiari Erasmus+. De exemplu:

 • Un calendar al cursurilor și evenimentelor;

 • Un instrument de căutare a partenerilor, util pentru identificarea partenerilor necesari pentru pregătirea unui proiect finanțat de UE sau pentru a găsi sau oferi o oportunitate de job shadowing;

 • Un catalog de cursuri în care vizitatorii pot găsi o gamă variată de cursuri online și offline;

 • Comunități de practicieni, care oferă o facilitate suplimentară pentru a intra în legătură cu persoane și organizații cu interese similare;

 • Spații colaborative în care partenerii de proiect pot lucra într-un mediu sigur pentru a-și dezvolta proiectul;

 • Erasmus+Space, un instrument sigur și securizat, în special pentru coordonatorii proiectelor AC1 și AC2 din cadrul Erasmus+ și partenerii acestora, destinat punerii în practică a mobilității/cooperării mixte și utilizării acesteia pentru gestionarea și diseminarea proiectelor;

 • Un centru de resurse de unde beneficiarii proiectelor își pot procura materiale de referință utile și/sau unde pot publica articole, materiale didactice, rapoarte, manuale și orice alte materiale produse de proiectul sau organizația lor, oferind astfel o oportunitate suplimentară de diseminare;

 • Un blog pe care participanții la proiecte își pot face cunoscută experiența sau pot încărca materiale video pentru a-și prezenta rezultatele într-un mod informal și dinamic.

Proiectele care primesc finanțare UE sunt încurajate să partajeze informații despre activitățile și rezultatele lor pe platformă, prin postări pe blog, știri, evenimente și alte tipuri de activități.

Platforma EPALE este operată de un serviciu central de asistență și de o rețea a organizațiilor naționale de asistență din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program, care sunt responsabile cu identificarea informațiilor interesante și încurajează părțile interesate să utilizeze și să contribuie la platformă. Platforma EPALE poate fi accesată la adresa: https://epale.ec.europa.eu/ro

Selfie

SELFIE („Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies”) este un instrument online, gratuit și multilingv, de autoreflecție care ajută școlile generale și școlile profesionale să își dezvolte capacitatea digitală.

SELFIE colectează în mod anonim opiniile elevilor, ale profesorilor și ale directorilor de unități de învățământ cu privire la modul în care este utilizată tehnologia în școala lor. Acest lucru se face cu ajutorul unor întrebări și enunțuri scurte și al unei evaluări simple de la 1 la 5. Pe baza acestor informații, instrumentul generează un raport sub forma unui „instantaneu” („SELFIE”) al punctelor forte și al punctelor slabe ale școlii în ceea ce privește utilizarea tehnologiei. SELFIE este disponibil pentru toate școlile generale, liceele și școlile profesionale din Europa și din afara acesteia, în peste 30 de limbi. El poate fi utilizat de orice școală, nu doar de cele cu niveluri avansate de infrastructură, echipamente și utilizare a tehnologiilor.

Pandemia de COVID-19 a marcat o trecere masivă la tehnologiile digitale pentru a lucra și a învăța de la distanță, inclusiv în domeniul EFP. S-a demonstrat, de asemenea, că este dificil să se mențină în întreprinderi componenta EFP de învățare la locul de muncă (work-based learning, WBL), ceea ce face și mai urgentă creșterea eficacității dialogului dintre cadrele didactice din domeniul EFP și formatorii din întreprinderi prin mijloace digitale.

Ca parte integrantă a Planului de acțiune pentru educația digitală, este în curs de dezvoltare un nou instrument dedicat cadrelor didactice. Acest instrument („SELFIE for Teachers” sau „SELFIE pentru cadrele didactice”), care va fi disponibil în toate limbile oficiale ale UE în toamna anului 2021, le va permite cadrelor didactice să își autoevalueze competențele digitale și încrederea în mediul virtual și să obțină un feedback imediat cu privire la punctele lor forte, la lacune și la aspectele pe care le pot dezvolta în continuare. De asemenea, cadrele didactice pot colabora în echipe pentru a utiliza instrumentul și a elabora un plan de formare.

La începutul anului 2020, un studiu de fezabilitate privind adaptarea instrumentului SELFIE pentru WBL la educația și formarea profesională a concluzionat că este nevoie de un instrument SELFIE dedicat WBL pentru a crea legături mai strânse între instituțiile EFP și întreprinderi astfel încât acestea să poată discuta împreună cu privire la modalitățile optime de integrare a tehnologiilor digitale în serviciile de educație și formare pe care le oferă. Instrumentul SELFIE pentru WBL nu numai că reunește cele trei perspective, a directorilor unităților de învățământ, a profesorilor EFP și a cursanților, ci adaugă, de asemenea, ca o a patra perspectivă, punctul de vedere al formatorilor din cadrul întreprinderilor. În toamna anului 2020, nouă țări au derulat proiecte-pilot de succes pentru extinderea instrumentului SELFIE la WBL, inclusiv în ceea ce privește uceniciile, implicând un număr mare de părți interesate. Se preconizează că instrumentul SELFIE pentru WBL va fi operațional și va putea fi implementat integral până la jumătatea anului 2021.

SELFIE a fost dezvoltat de Centrul Comun de Cercetare și de Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură (DG EAC). Mai multe informații cu privire la instrumentul SELFIE se găsesc la această adresă: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_ro

HEInnovate

Cadrul de orientare al HEInnovate oferă instituțiilor de învățământ superior din UE și din afara acesteia posibilitatea de a-și examina capacitățile de inovare și de antreprenoriat prin autoreflecție în legătură cu una sau mai multe dintre cele opt dimensiuni disponibile, și anume:

 • Conducere și guvernanță

 • Capacitatea organizațională: finanțare, resurse umane și stimulente

 • Predarea și învățarea antreprenorială

 • Pregătirea și susținerea antreprenorilor

 • Transformarea digitală și capacitățile conexe

 • Schimbul de cunoștințe și colaborarea

 • Instituția internaționalizată

 • Măsurarea impactului

HEInnovate este și o comunitate de practică, iar experții săi desfășoară ateliere pentru instituțiile de învățământ superior, pentru ca acestea să își îmbunătățească performanțele în materie de inovare, și organizează activități de formare a formatorilor cu scopul de a disemina această abordare pe o scară mai largă la nivel național. Materiale de formare sunt disponibile pe site. De asemenea, platforma prezintă studii de caz și experiențe ale utilizatorilor pentru a evidenția, prin exemple, diferitele abordări inovatoare adoptate în instituții de învățământ superior din întreaga UE. O serie de evaluări pentru fiecare țară, efectuate în colaborare cu OCDE, sunt disponibile pe site-urile HEInnovate și OCDE. În rapoartele pentru fiecare țară privind HEInnovate sunt prezentate abordări în materie de inovare și antreprenoriat adoptate în diferite state membre ale UE.

Proiectele finanțate prin Erasmus+, cum ar fi alianțele universitare europene și Alianțele pentru inovare, sunt invitate să utilizeze HEInnovate, dacă este necesar, alături de propriile proiecte.

Platforma HEInnovate poate fi accesată la adresa: https://heinnovate.eu/en

Portalul european pentru tineret

Portalul european pentru tineret prezintă informații și oportunități europene și naționale care sunt de interes pentru tinerii care trăiesc, învață și lucrează în Europa. De asemenea, acesta încurajează participarea tinerilor la viața democratică din Europa, în special prin intermediul dialogului UE cu tinerii și al altor inițiative de implicare a tinerilor cu scopul de a influența procesul de elaborare a politicilor. De asemenea, Portalul european pentru tineret oferă informații pentru alte părți interesate care lucrează în domeniul tineretului, este disponibil în 28 de limbi și poate fi accesat la adresa: https://europa.eu/youth/EU_ro

Inițiativa privind legitimația europeană de student

Inițiativa privind legitimația europeană de student vizează simplificarea mobilității în scopul învățării și al formării prin digitalizarea tuturor componentelor principale necesare pentru a organiza mobilitatea studenților, de la furnizarea informațiilor până la procesele de depunere a cererilor și stabilirea în comunitatea gazdă în timpul șederii în străinătate. În contextul acestei inițiative, aplicația pentru dispozitive mobile Erasmus+ (Erasmus+ Mobile App) și rețeaua „Erasmus without Paper” sunt acum disponibile pentru instituțiile de învățământ superior și pentru studenții acestora și vor fi îmbunătățite în continuare prin adăugarea de noi servicii și caracteristici pentru utilizatori.

Aplicația pentru dispozitive mobile Erasmus+ oferă studenților un singur punct de acces online la toate informațiile și serviciile de care au nevoie înaintea, în timpul după încheierea schimburilor lor în străinătate. De asemenea, aplicația pentru dispozitive mobile Erasmus+ include informații privind participarea la program pentru cursanții din alte sectoare. Aplicația este disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play. Informații suplimentare sunt disponibile la adresa: erasmusapp.eu

Rețeaua „Erasmus without Paper” permite instituțiilor de învățământ superior să se conecteze la un canal central de comunicare pentru a face schimb de date privind mobilitatea studenților, fără dificultăți, într-o manieră securizată și raționalizată, sprijinind o gestionare complet digitalizată a mobilității, inclusiv contracte de studii online și acorduri interinstituționale digitale. Instituțiile de învățământ superior care doresc să se conecteze la rețeaua „Erasmus without Paper” pot accesa informații despre cum să se conecteze, orientări și tutoriale vizitând centrul de competență „Erasmus without Paper”: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu

Rețele de cunoștințe și de experți

Rețeaua Eurydice

Rețeaua Eurydice se concentrează, în principal, asupra modului în care este structurată și organizată educația în Europa la toate nivelurile și își propune să contribuie la o mai bună înțelegere reciprocă a sistemelor din Europa. Rețeaua oferă responsabililor cu sistemele și cu politicile educaționale din Europa analize comparative la nivel european și informații specifice la nivel național în domeniile educației și tineretului, destinate să sprijine responsabilii respectivi în procesul de luare a deciziilor.

Rețeaua Eurydice este o sursă vastă de informații, incluzând descrieri detaliate și prezentări generale ale sistemelor naționale de educație (sisteme și politici naționale de educație), rapoarte tematice comparative vizând subiecte specifice de interes european (rapoarte tematice), indicatori și statistici (serii de date-cheie) și o serie de date și cifre legate de educație, cum ar fi structurile educaționale naționale, calendarele școlare, comparații între salariile profesorilor, timpul de predare necesar pe țări și nivelurile educaționale (date și cifre).

Rețeaua este alcătuită dintr-o unitate centrală de coordonare situată la sediul Agenției Executive și din unități naționale prezente în toate statele membre ale UE și în toate țările terțe asociate la program, precum și în Albania, Bosnia și Herțegovina și Muntenegru.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Agenției Executive. https://eacea.ec.europa.eu/homepage

Rețeaua corespondenților naționali Youth Wiki

În conformitate cu strategia UE privind tineretul și cu obiectivul de îmbunătățire a cunoștințelor cu privire la aspectele legate de tineret din Europa, se oferă asistență financiară structurilor naționale care contribuie la Youth Wiki, un instrument interactiv care oferă, într-un mod coerent, actualizat și exploatabil, informații despre situația tinerilor din Europa și despre politicile naționale pentru tineret.

Asistența financiară este oferită organismelor desemnate de autoritățile naționale, care se află într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program, pentru acțiunile desfășurate de aceste organisme cu scopul de a genera informații specifice țării respective, descrieri și indicatori naționali comparabili, care să contribuie la o mai bună înțelegere reciprocă a sistemelor și politicilor pentru tineret din Europa.

Rețeaua de experți în reformarea învățământului superior (HERE)

În țările terțe vizate care nu sunt asociate la program (Balcanii de Vest, țările din regiunea de est și de sud a Mării Mediterane, Rusia și Asia Centrală), echipele naționale de experți în reformarea învățământului superior oferă cunoștințe de specialitate autorităților locale și părților interesate, pentru a promova reformele și a impulsiona progresul în învățământul superior. Experții participă la elaborarea politicilor în învățământul superior din țările lor. Activitățile experților în reformarea învățământului superior se bazează pe contacte „între colegi”. Fiecare echipă națională este alcătuită dintr-un număr de cinci până la cincisprezece membri. Experții HERE sunt specializați în domeniul învățământului superior (rectori, prorectori, decani, cadre universitare de rang superior, specialiști în relații internaționale, studenți etc.).

Misiunea experților în reformarea învățământului superior este de a sprijini:

 • elaborarea de politici în țările vizate, prin sprijinirea modernizării, a procesului și a strategiilor de reformă în învățământul superior, în strânsă legătură cu autoritățile locale;

 • dialogul cu UE în materie de politici în domeniul învățământului superior;

 • activități de formare și de consiliere care vizează părțile interesate locale, în special instituțiile de învățământ superior și personalul acestora;

 • proiecte Erasmus+ (în special cele implementate în cadrul acțiunii de consolidare a capacităților), prin diseminarea rezultatelor și a produselor, în special a bunelor practici și a inițiativelor inovatoare, precum și prin exploatarea acestora în scopul formării.

Echipe naționale pentru sprijinirea punerii în aplicare a instrumentelor EFP ale UE

Scopul echipelor naționale de experți în EFP este de a oferi o bază comună de expertiză pentru a promova aplicarea instrumentelor și principiilor UE în materie de EFP în cadrul proiectelor finanțate de UE cu sprijinul programului Erasmus+. Instrumentele UE în materie de EFP vizate sunt prevăzute în documentele de politică relevante ale UE în domeniul EFP, cum ar fi Cadrul european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace și Recomandarea Consiliului privind EFP (cadrul EQAVET, profilurile de bază ale UE, monitorizarea parcursului profesional al absolvenților și altele). Experții ar trebui, în special, să ofere asistență beneficiarilor proiectelor finanțate de UE cu sprijinul programului Erasmus+ pentru ca aceștia să pună în aplicare, în proiectele lor, instrumentele UE în materie de EFP menționate mai sus.

Rețeaua punctelor naționale de referință EQAVET

Punctele naționale de referință (NRP) EQAVET sunt înființate de către autoritățile naționale și reunesc organismele relevante existente, cu implicarea partenerilor sociali și a tuturor părților interesate de la nivel național și regional, pentru a contribui la punerea în aplicare a Cadrului european de referință pentru asigurarea calității în EFP, astfel cum este definit în Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență2 .

Scopul NRP EQAVET este 1) să întreprindă inițiative concrete pentru a pune în aplicare și a dezvolta în continuare cadrul EQAVET, 2) să informeze și să mobilizeze o gamă largă de părți interesate pentru a contribui la punerea în aplicare a cadrului EQAVET, 3) să sprijine autoevaluarea ca mijloc complementar și eficace de asigurare a calității, 4) să furnizeze o descriere actualizată a măsurilor naționale/regionale de asigurare a calității, bazate pe cadrul EQAVET și 5) să participe la evaluări inter pares la nivelul UE cu privire la asigurarea calității la nivelul sistemului EFP.

CEC, Europass și Euroguidance – Centre naționale

Pentru fiecare țară, aceste trei rețele de centre naționale sunt sprijinite printr-un singur acord:

Punctele naționale de coordonare pentru Cadrul european al calificărilor (CEC)

Punctele naționale de coordonare pentru CEC, desemnate de autoritățile naționale, le sprijină pe acestea în ceea ce privește:

 • elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea cadrelor naționale ale calificărilor și corelarea acestora cu Cadrul european al calificărilor (CEC);

 • reexaminarea și actualizarea, atunci când este necesar, a corelării nivelurilor cadrelor sau ale sistemelor naționale ale calificărilor cu nivelurile CEC.

Punctele naționale de coordonare pentru CEC creează o legătură mai strânsă între CEC, pe de o parte, și cetățeni și organizații, pe de altă parte, prin:

 • sprijinirea includerii nivelurilor CEC corespunzătoare în certificate, diplome, suplimente și alte documente de calificare, precum și în bazele de date cu calificări;

 • dezvoltarea registrelor de calificări sau a bazelor de date care conțin calificările incluse în cadrele naționale ale calificărilor și publicarea acestora pe portalul Europass.

Informații suplimentare sunt disponibile la: https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf

Centrele naționale Europass

Elementul principal al Europass este o platformă online care oferă persoanelor fizice și organizațiilor instrumente interactive și informații privind oportunitățile de învățare, cadrele calificărilor și calificările, orientări, informații privind competențele, instrumente de autoevaluare, precum și documentarea competențelor și a calificărilor și conectivitatea cu oportunitățile de învățare și de angajare. Aceasta necesită un efort semnificativ la nivel național din partea organismelor desemnate de autoritățile naționale. În special, sunt incluse următoarele activități:

 • punerea la dispoziție a informațiilor naționale pentru platforma UE, și anume asigurarea interconectării între platforma UE, sursele naționale de date privind oportunitățile de învățare și bazele de date sau registrele naționale privind calificările;

 • promovarea utilizării serviciilor oferite de platforma UE;

 • asigurarea legăturii cu toate părțile interesate relevante la nivel național.

Rețeaua Euroguidance

Euroguidance este o rețea europeană a centrelor naționale de resurse și informații, desemnate de autoritățile naționale. Toate centrele Euroguidance împărtășesc următoarele obiective comune:

 • cooperarea și sprijinul la nivelul Uniunii în vederea consolidării politicilor, a sistemelor și a practicilor de orientare în cadrul Uniunii (dezvoltarea dimensiunii europene a orientării pe tot parcursul vieții);

 • sprijinirea dezvoltării competențelor practicienilor din domeniul orientării; 

 • furnizarea de informații de calitate privind orientarea pe tot parcursul vieții;

 • promovarea oportunităților europene de mobilitate în scopul învățării și de gestionare a carierei (prin intermediul portalului Europass).

Principalul grup-țintă al rețelei Euroguidance sunt practicienii și factorii de decizie în materie de orientare din sectorul educației și al ocupării forței de muncă.

Informații suplimentare sunt disponibile la: https://euroguidance.eu