Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Cine pune în aplicare Programul Erasmus+?

Comisia Europeană

Responsabilitatea principală pentru desfășurarea programului Erasmus+ îi revine Comisiei Europene. Aceasta administrează bugetul și stabilește în permanență prioritățile, obiectivele și criteriile programului. În plus, Comisia ghidează și monitorizează punerea in aplicare, monitorizarea și evaluarea programului la nivel european. Comisiei Europene îi revine și responsabilitatea generală pentru supravegherea și coordonarea structurilor responsabile cu punerea în aplicare a programului la nivel național.

Agenția Executivă Europeană Pentru Educație și Cultură (EACEA)

La nivel european, Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) a Comisiei Europene este responsabilă pentru punerea în aplicare a unei serii de acțiuni ale programului Erasmus+. EACEA pune în aplicare programul în regim de gestiune directă. Pe lângă informațiile cuprinse în prezentul ghid, documentele privind cererea de propuneri și formularele de cerere relevante pentru acțiunile prevăzute în prezentul ghid și gestionate de Agenția Executivă sunt publicate pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Agenția Executivă se ocupă de gestionarea întregului ciclu de viață al proiectelor, de la promovarea programului, evaluarea cererilor de grant, monitorizarea proiectelor, până la diseminarea rezultatelor proiectelor și ale programului. De asemenea, Agenția Executivă este responsabilă pentru lansarea unor cereri de propuneri specifice legate de anumite acțiuni ale programului care nu sunt acoperite de prezentul ghid.

Comisia Europeană, în special prin intermediul Agenției Executive, este responsabilă, de asemenea, pentru:

 • efectuarea de studii în domeniile sprijinite de program;
 • efectuarea de cercetări și activități bazate pe date concrete prin intermediul rețelei Eurydice;
 • îmbunătățirea vizibilității și a impactului sistemic al programului prin activități de diseminare și de exploatare a rezultatelor programului;
 • asigurarea gestionării contractuale și a finanțării organismelor și rețelelor sprijinite de programul Erasmus+;
 • gestionarea procedurilor de ofertare pentru prestarea de servicii în cadrul programului.

Agențiile naționale

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ are loc, în principal, prin gestiune indirectă, mai exact, Comisia Europeană încredințează sarcini de execuție bugetară agențiilor naționale. Rațiunea acestei abordări este de a aduce programul Erasmus+ cât mai aproape de beneficiarii săi și de a-l adapta la diversitatea sistemelor naționale de educație, formare și tineret. În acest scop, fiecare stat membru al UE sau fiecare țară terță asociată la program a desemnat una sau mai multe agenții naționale (pentru datele de contact, vă rugăm să consultați următorul link: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_ro). Agențiile naționale promovează și pun în aplicare programul la nivel național și acționează ca intermediar între Comisia Europeană și organizațiile participante de la nivel local, regional și național. Agențiile respective au sarcina de:

 • a furniza informații adecvate cu privire la programul Erasmus+;
 • a administra un proces de selecție transparent și echitabil pentru cererile de proiecte care urmează să fie finanțate în țara lor;
 • a monitoriza și a evalua punerea în aplicare a programului în țara lor;
 • a acorda sprijin solicitanților și organizațiilor participante pe durata întregului ciclu de viață al proiectului;
 • a colabora în mod eficient cu rețeaua tuturor agențiilor naționale și cu Comisia Europeană;
 • a promova și a asigura vizibilitatea programului;
 • a promova diseminarea și exploatarea rezultatelor programului la nivel local și național.

De asemenea, agențiile naționale joacă un rol important ca structuri intermediare pentru elaborarea de politici și pentru punerea în aplicare calitativă a programului Erasmus+ prin:

 • desfășurarea de proiecte și activități, precum activități de formare și cooperare și activități de colaborare în rețea – în afara sarcinilor de gestionare pe durata ciclului de viață al proiectelor – care sprijină punerea în aplicare calitativă a programului și/sau care declanșează evoluții ale politicii în domeniile sprijinite de program;
 • adoptarea unei abordări solidare față de organizațiile nou-intrate, de organizațiile cu mai puțină experiență și de grupurile-țintă cu mai puține oportunități, în scopul eliminării obstacolelor din calea participării depline a acestora la program;
 • urmărirea cooperării cu organisme externe și cu autoritățile naționale pentru a spori impactul programului în domeniile lor respective de acțiune, în țara lor și în Uniunea Europeană.

Abordarea solidară adoptată de agențiile naționale vizează să îi orienteze pe potențialii solicitanți și pe beneficiarii programului pe parcursul tuturor etapelor, de la primul contact cu programul, trecând prin procesul de depunere a cererii de participare, până la punerea în aplicare a proiectului și la evaluarea finală. Această abordare este conformă cu principiile de corectitudine și transparență ale procedurilor de selecție. Abordarea se bazează pe ideea că, pentru a garanta egalitatea de șanse pentru toți, este necesar să se acorde sprijin grupurilor-țintă ale programului prin sisteme de îndrumare, consiliere, monitorizare și instruire adaptate la nevoile acestora.

Cererile de propuneri relevante care vizează acțiunile gestionate de agențiile naționale Erasmus+ sunt publicate pe site-ul programului Erasmus+ 1 și sunt anunțate pe site-urile agențiilor naționale.

Ce alte organisme mai sunt implicate în punerea în aplicare a Programului?

În afară de organismele menționate mai sus, următoarele centre de resurse și birouri de informare, platforme și rețele de cunoștințe și specialiști oferă expertiză complementară punerii în aplicare a programului Erasmus+:

Centrele de resurse SALTO

Scopul centrelor de resurse SALTO este de a îmbunătăți calitatea și impactul programului Erasmus+ la nivel sistemic prin furnizarea de expertiză, resurse, informații și activități de formare în domenii specifice, pentru agențiile naționale Erasmus+ și alți actori implicați în educație, formare și activități pentru tineret. Printre aceste activități, se numără organizarea de cursuri de formare, seminare, ateliere, vizite de studiu, forumuri, activități de cooperare și de creare de parteneriate pe teme prioritare ale programului Erasmus+.

Centrele de resurse SALTO pot acoperi integral toate domeniile programului sau numai o parte dintre acestea. În funcție de sfera lor de acțiune, centrele de resurse SALTO pot avea fie un centru de interes tematic, fie un centru de interes regional (țările Parteneriatului estic și Rusia, țările sudmediteraneene, Balcanii de Vest). De exemplu, centrele de resurse SALTO regionale acoperă exclusiv acțiuni în domeniul tineretului.

Mai mult decât atât, centrele de resurse SALTO oferă o serie de instrumente și baze de date online prin intermediul site-ului SALTO-YOUTH, cum ar fi: o prezentare generală a activităților de formare europene pentru lucrătorii de tineret cuprinse în Calendarul european de formare; instrumente și metode pentru activități educaționale; oportunități de învățare online; o bază de date a formatorilor și a persoanelor-resursă din domeniul activităților pentru tineret și posibilitatea de a căuta organizații partenere. Printre sarcinile centrelor de resurse SALTO se numără monitorizarea și prezentarea realizărilor programului, a experiențelor dobândite și a lecțiilor învățate în domeniile specifice acoperite de program.

Centrele de resurse SALTO care sprijină priorități transversale ale Programului Erasmus+

În conformitate cu prioritățile transversale ale programului Erasmus+, există patru centre de resurse SALTO care sprijină prioritățile menționate:

Centrele de resurse SALTO pentru incluziune și diversitate

Două centre de resurse SALTO colaborează pentru a sprijini prioritatea privind incluziunea și diversitatea în toate domeniile programului: unul în domeniul educației și formării și unul în domeniul tineretului.

Misiunea acestor centre de resurse SALTO este de a îmbunătăți calitatea și impactul proiectelor Erasmus+, astfel încât programul să devină mai favorabil incluziunii și mai divers.

Mai exact, pe baza expertizei și a experienței dobândite cu privire la gestionarea programului în domeniul incluziunii și diversității, aceste centre de resurse SALTO au și rol de centre de cunoaștere bazate pe date concrete, pe de o parte, și de brokeri imparțiali, pe de altă parte. Aceasta înseamnă că centrele trebuie să consolideze în permanență cunoștințele dobândite și învățămintele desprinse în urma punerii în aplicare a programului în domeniul lor tematic și să le utilizeze pentru a elabora programe în cooperare cu rețeaua de agenții naționale și cu Comisia, prin intermediul unor platforme adecvate. Mai mult decât atât, aceste centre de resurse SALTO sprijină agențiile naționale în procesul de punere în aplicare a programului într-un mod care pune în practică deciziile de politică relevante (de exemplu, concluziile/rezoluțiile Consiliului), rezultatele activităților de învățare reciprocă și deciziile aferente priorității privind incluziunea și diversitatea.

Responsabilitățile principale ale centrelor de resurse SALTO pentru incluziune și diversitate sunt:

 • îmbunătățirea calității și a impactului proiectelor și activităților Erasmus+, cu accent pe prioritatea privind incluziunea și diversitatea;
 • contribuția la optimizarea punerii în aplicare și a monitorizării priorității privind incluziunea și diversitatea în educație și formare precum și a acțiunilor subsecvente aferente, astfel cum sunt definite în programul Erasmus+;
 • asumarea unui rol esențial în îndrumarea agențiilor naționale cu privire la analiza și evaluarea impactului proiectelor axate pe prioritatea privind incluziunea și diversitatea în educație și formare.

Centrul de resurse SALTO pentru tranziție verde și dezvoltare durabilă

Centrul de resurse SALTO pentru tranziție verde și dezvoltare durabilă acoperă toate domeniile programului Erasmus+ și contribuie la abordarea provocărilor legate de schimbările climatice prin intermediul programelor noastre care vizează teme climatice și de mediu în cadrul tuturor acțiunilor.

Acest centru de resurse SALTO sprijină punerea în aplicare a priorității privind protecția mediului, durabilitatea și combaterea schimbărilor climatice din cadrul noilor programe, în conformitate cu Pactul verde european și cu Pactul climatic, susținând acțiunile Spațiului european al educației în ceea ce privește educația în domeniul climatic și al durabilității și contribuind în mod direct la îndeplinirea unuia dintre cele 11 obiective europene pentru tineret (Europa verde și durabilă) incluse în Strategia UE pentru tineret. Responsabilitățile principale ale centrului de resurse SALTO pentru tranziție verde și dezvoltare durabilă sunt:

 • îmbunătățirea calității și a impactului proiectelor și activităților Erasmus+, cu accent pus pe durabilitate și pe combaterea schimbărilor climatice;
 • contribuția la optimizarea punerii în aplicare și a monitorizării priorității privind protecția mediului, durabilitatea și combaterea schimbărilor climatice, astfel cum sunt definite în programele Erasmus+ și ale Corpului european de solidaritate;
 • asumarea unui rol esențial în îndrumarea agențiilor naționale cu privire la analiza și evaluarea impactului proiectelor axate pe prioritatea privind protecția mediului, durabilitatea și combaterea schimbărilor climatice din cadrul programelor.

Centrul de Resurse SALTO pentru educația digitală

Centrul de resurse SALTO pentru educația digitală acoperă toate domeniile programului Erasmus+ și, în conformitate cu Planul de acțiune pentru educația digitală și cu documentele-cheie de politică privind tineretul, sprijină punerea în aplicare a dimensiunii digitale ca prioritate generală a programelor Erasmus și Corpul european de solidaritate, îmbunătățind permanent calitatea educației digitale și a aspectelor digitale în domeniul tineretului. Acesta acționează ca centru de cunoaștere bazat pe date concrete în domeniul educației digitale și al tineretului și direcționează cunoștințe din sfera mandatului său pentru dezvoltarea de programe și elaborarea de politici. Responsabilitățile principale ale centrului de resurse SALTO pentru educația digitală sunt:

 • îmbunătățirea calității și a impactului proiectelor și activităților programelor noastre, cu accent pe prioritățile digitale;
 • contribuția la optimizarea punerii în aplicare și a monitorizării priorităților privind educația digitală și tineretul, precum și a acțiunilor subsecvente aferente, astfel cum sunt definite în programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate;
 • asumarea unui rol esențial în îndrumarea agențiilor naționale cu privire la analiza și evaluarea impactului proiectelor axate pe prioritățile digitale ale programelor și care, la rândul lor, urmează să fie incluse în forurile de politică și ale părților interesate, în special Centrul european pentru educația digitală.

Centrul de Resurse SALTO pentru participare și informare

Centrul de resurse SALTO pentru participare și informare acoperă toate domeniile programului Erasmus+ și stabilește acțiuni strategice și inovatoare pentru a încuraja participarea activă la viața democratică, inclusiv prin:

 • elaborarea de orientări pentru solicitanți și beneficiari, în special cu scopul de a încuraja implicarea tinerilor în procesul decizional democratic și participarea tinerilor la viața civică și socială, prin voluntariat sau prin asumarea unui rol în cadrul unor organizații de tineret;
 • furnizarea de orientări și de sprijin tuturor agențiilor naționale cu privire la strategii de ultimă generație pentru comunicarea cu un număr mai mare de tineri, îmbunătățind calitatea și impactul activităților de informare, precum și caracterul incluziv, durabilitatea și transferabilitatea rezultatelor proiectelor.

Pe lângă aceste centre de resurse SALTO, două centre de resurse SALTO specifice domeniului contribuie la consolidarea capacităților agențiilor naționale și ale organizațiilor de a colabora cu Erasmus+, facilitând cooperarea transnațională, colaborarea în rețea și învățarea reciprocă între agențiile naționale și diferite părți interesate:

Centrul de resurse SALTO pentru formare și cooperare în domeniul educației și formării profesionale

 • Oferă o platformă pentru activități de formare la nivel european;
 • ajută părțile interesate, printre altele, să își dezvolte capacitățile organizațiilor lor pentru a valorifica pe deplin oportunitățile oferite de Erasmus+; pentru a face schimb de bune practici între țările europene, pentru a găsi parteneri sau pentru a spori impactul proiectelor lor la nivel european;

Centrul de resurse SALTO pentru formare și cooperare în domeniul tineretului

Centrul de resurse SALTO pentru formare și cooperare se concentrează pe elaborarea unei acțiuni strategice și inovatoare menite să asigure o abordare calitativă generală a strategiilor și activităților de formare din domeniul tineretului și recunoașterea învățării nonformale și informale în cadrul activităților pentru tineret în întreaga Europă, inclusiv prin:

 • elaborarea și punerea în aplicare de procese, activități și instrumente în cadrul strategiei Youthpass pentru a sprijini și promova recunoașterea și validarea activităților de învățare nonformală și informală și a activităților pentru tineret;
 • elaborarea și punerea în aplicare de procese, activități și instrumente în cadrul Strategiei europene de formare în domeniul tineretului pentru a sprijini consolidarea capacităților și dezvoltarea calității activităților pentru tineret de la nivel european;
 • îmbunătățirea calității proiectelor pentru tineret cu ajutorul unor cursuri de formare, al unor instrumente și al unor publicații și orientări practice;
 • acordarea de sprijin personalului agențiilor naționale prin gestionarea cunoștințelor și formarea personalului;

Centre de resurse SALTO regionale în domeniul tineretului

Cele trei centre de resurse SALTO regionale, și anume: SALTO EUROPA DE SUD-EST, SALTO EUROPA DE EST și CAUCAZ și SALTO EUROMED încurajează cooperarea strategică și inovatoare dintre părțile interesate din țările participante la programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate și din țările partenere ale programelor respective, urmărind:

 • creșterea în continuare a cantității, calității și impactului proiectelor și parteneriatelor;
 • sprijinirea activităților pentru tineret și elaborarea unei politici de tineret în țările partenere,

și anume în țările din Balcanii de Vest, în țările Parteneriatului estic și Rusia și în țările sudmediteraneene.

Informații suplimentare sunt disponibile la adresele: www.salto-et.net și www.salto-youth.net

Birourile de informare

Birourile naționale Erasmus+

În țările terțe care nu sunt asociate la program, birourile naționale Erasmus+ (NEO) oferă asistență Comisiei, Agenției Executive și autorităților locale pentru punerea în aplicare a programului Erasmus+. Aceste birouri reprezintă, în țările respective, punctul focal pentru părțile interesate implicate în programul Erasmus+ în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului. Ele contribuie la creșterea gradului de sensibilizare, a vizibilității, a relevanței, a eficacității și a impactului dimensiunii internaționale a programului Erasmus+.

Birourile naționale Erasmus+ au următoarele responsabilități:

 • furnizează informații cu privire la activitățile Erasmus+ deschise participării țărilor în care se află (inclusiv în domeniul învățământului superior, al EFP, al tineretului și al sportului, după caz);
 • îi consiliază și îi sprijină pe potențialii solicitanți;
 • coordonează echipa locală de experți în reformarea învățământului superior (HERE);
 • contribuie la studii și evenimente;
 • acordă sprijin pentru dialogul în materie de politici;
 • menține contacte cu autoritățile locale și cu delegațiile UE;
 • monitorizează evoluțiile politicilor în domeniile menționate mai sus din țara în care se află.

Punctele focale Naționale Erasmus+

În țările terțe vizate care nu sunt asociate la program (țări din America, Africa Subsahariană, Orientul Mijlociu, Asia și zona Pacificului), rețeaua punctelor focale naționale acordă sprijin Comisiei, Agenției Executive și autorităților locale pentru a oferi orientări, informații practice și asistență cu privire la toate aspectele participării la programul Erasmus + în domeniul învățământului superior, al tineretului, al educației și formării profesionale și al sportului. Acestea acționează ca puncte focale pentru părțile interesate din țara în care se află și contribuie la creșterea gradului de sensibilizare, a vizibilității, a relevanței, a eficacității și a impactului dimensiunii internaționale a programului Erasmus+.

Centrele naționale de informare pentru recunoaștere academică (NARIC)

Rețeaua NARIC oferă informații privind recunoașterea diplomelor și a perioadelor de studiu efectuate în alte țări europene, precum și consiliere cu privire la diplomele universitare străine în țara în care își are sediul centrul național de informare pentru recunoașterea academică. Rețeaua NARIC oferă recomandări competente tuturor celor care călătoresc în străinătate pentru a studia sau a munci, dar și instituțiilor, studenților, consilierilor, părinților, cadrelor didactice și potențialilor angajatori.

Comisia Europeană sprijină activitățile rețelei NARIC prin schimbul de informații și de experiență între țări, prin identificarea de bune practici, prin analiza comparativă a sistemelor și a politicilor în domeniu și prin discutarea și analizarea aspectelor de interes comun legate de politica educațională.

Informații suplimentare sunt disponibile la: https://www.enic-naric.net/

Rețeaua Eurodesk

Rețeaua Eurodesk oferă tinerilor și persoanelor care lucrează cu tinerii servicii de informare cu privire la oportunitățile europene în domeniile educației, formării și tineretului, precum și la participarea tinerilor la activități europene.

Prezentă în toate statele membre ale UE și în toate țările terțe asociate la program și coordonată la nivel european de Biroul de legătură Eurodesk de la Bruxelles, rețeaua Eurodesk oferă răspunsuri la întrebări, informații privind finanțarea, evenimente și publicații. De asemenea, aceasta contribuie la animarea Portalului european pentru tineret.

Portalul european pentru tineret prezintă informații și oportunități europene și naționale care sunt de interes pentru tinerii care trăiesc, învață și lucrează în Europa. El oferă informații în 28 de limbi.

Pentru a accesa Portalul european pentru tineret, vizitați: https://europa.eu/youth/home_ro. Pentru informații suplimentare despre Eurodesk, accesați: https://www.eurodesk.eu

Otlas – instrumentul de căutare a partenerilor destinat organizațiilor de tineret

Unul dintre instrumentele dezvoltate și găzduite de centrele de resurse SALTO-YOUTH este Otlas, un instrument central online pentru căutarea de parteneri, destinat organizațiilor de tineret. În Otlas, organizațiile își pot înregistra detaliile de contact și zonele de interes și, de asemenea, pot crea cereri de parteneri pentru idei de proiecte.

Informații suplimentare sunt disponibile la adresele: www.salto-youth.net/otlas sau https://www.otlas.eu/

Platforme și instrumente

Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+

Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+ oferă acces la informațiile și rezultatele referitoare la toate proiectele finanțate în cadrul programului Erasmus+. Organizațiile se pot inspira din multitudinea de informații referitoare la proiecte și pot utiliza rezultatele și lecțiile învățate pe parcursul punerii în aplicare a programului Erasmus+.

Informațiile și rezultatele aferente proiectelor afișate pe platformă trebuie să fie pe deplin conforme cu normele și reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Această responsabilitate le revine în principal beneficiarilor proiectelor, sub supravegherea responsabililor de proiect din cadrul agențiilor.

Proiectele pot fi căutate după cuvânt-cheie, acțiune-cheie, an, țară, subiect, tip de rezultate etc. Căutările pot fi salvate și actualizate constant pentru cele mai recente proiecte, conform unor criterii prestabilite. Sunt evidențiate proiectele care constituie exemple de bune practici – identificate din punctul de vedere al relevanței pentru politici, al impactului și al potențialului de comunicare.

Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+ poate fi consultată la adresa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Platforma europeană pentru educația școlară (European School Education Platform, ESEP), care include eTwinning

Platforma europeană pentru educația școlară este punctul de întâlnire al tuturor părților interesate din sectorul învățământului școlar – personal școlar, cercetători, responsabili de elaborarea politicilor și alți profesioniști – și acoperă toate nivelurile începând cu educația și îngrijirea copiilor preșcolari și până la învățământul primar și secundar, inclusiv educația și formarea profesională inițială.

Platforma include, de asemenea, eTwinning: o comunitate de cadre didactice și personal școlar, care găzduiește un spațiu securizat accesibil numai personalului școlar agreat de organizațiile naționale de asistență (NSO). Participanții pot lua parte la numeroase activități: realizarea de proiecte cu alte școli și clase; discuții cu colegii și dezvoltarea unor rețele de contacte în scop profesional; implicarea într-o varietate de oportunități de dezvoltare profesională (online și „față în față”).

Cadrele didactice și școlile care participă la eTwinning primesc sprijin de la organizațiile naționale de asistență (NSO). Acestea sunt organizații numite de către autoritățile naționale competente. Ele oferă asistență școlilor în timpul procesului de înregistrare, de căutare a partenerilor și de desfășurare a proiectelor, promovează utilizarea eTwinning, oferă premii și etichete de calitate și organizează activități de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice.

Organizațiile naționale de asistență sunt coordonate de un serviciu central de asistență (Central Support Service, CSS) care este responsabil, de asemenea, cu dezvoltarea Platformei europene pentru educația școlară și cu organizarea activităților de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la nivel european.

Platforma europeană pentru educația școlară și eTwinning pot fi accesate la adresa: https://school-education.ec.europa.eu/ro

EPALE

Platforma electronică pentru educația adulților în Europa, cunoscută sub denumirea EPALE, este o inițiativă a Comisiei Europene finanțată de programul Erasmus+. Aceasta se adresează profesioniștilor din domeniul educației adulților: cadre didactice, pedagogi, formatori și voluntari, dar și responsabili de elaborarea politicilor, cercetători, jurnaliști și cadre universitare, precum și alți profesioniști implicați în educația adulților.

Site-ul pune la dispoziție știri actualizate cu privire la evoluțiile din domeniu și rețele interactive care permit utilizatorilor să se conecteze cu alți utilizatori din întreaga Europă, să participe la discuții și să facă schimb de bune practici. Printre numeroasele instrumente și conținuturi oferite de EPALE se numără instrumente de interes specific pentru (potențialii) beneficiari Erasmus+. De exemplu:

 • un calendar al cursurilor și evenimentelor;
 • un instrument de căutare a partenerilor, util pentru identificarea partenerilor necesari pentru pregătirea unui proiect finanțat de UE sau pentru a găsi sau oferi o oportunitate de job shadowing;
 • un catalog de cursuri în care vizitatorii pot găsi o gamă variată de cursuri online și offline;
 • comunități de practicieni, care oferă o facilitate suplimentară pentru a intra în legătură cu persoane și organizații cu interese similare;
 • spații colaborative în care partenerii de proiect care pot lucra într-un mediu sigur pentru a-și dezvolta proiectul;
 • Erasmus+Space, un instrument sigur și securizat, în special pentru coordonatorii proiectelor AC1 și AC2 din cadrul Erasmus+ și partenerii acestora, destinat punerii în practică a mobilității/cooperării mixte și utilizării acesteia pentru gestionarea și diseminarea proiectelor;
 • un centru de resurse de unde beneficiarii proiectelor își pot procura materiale de referință utile și/sau unde pot publica articole, materiale didactice, rapoarte, manuale și orice alt tip de materiale produse de proiectul sau organizația lor, oferind astfel o oportunitate suplimentară de diseminare;
 • un blog pe care participanții la proiecte își pot face cunoscută experiența sau pot încărca materiale video pentru a-și prezenta rezultatele într-un mod informal și dinamic.

Proiectele care primesc finanțare din partea UE sunt încurajate să partajeze informații despre activitățile și rezultatele lor pe platformă, prin postări pe blog, știri, evenimente și alte tipuri de activități.

Platforma EPALE este operată de un serviciu central de asistență și de o rețea a organizațiilor naționale de asistență din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program, care sunt responsabile cu identificarea informațiilor interesante și încurajează părțile interesate să utilizeze și să contribuie la platformă. Platforma EPALE poate fi accesată la adresa: https://epale.ec.europa.eu/ro

SELFIE

SELFIE („Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies”) este un instrument online, gratuit și multilingv, de autoreflecție care ajută școlile generale și școlile profesionale să își dezvolte capacitatea digitală.

SELFIE colectează în mod anonim opiniile elevilor, ale cadrelor didactice și ale directorilor de unități de învățământ cu privire la modul în care este utilizată tehnologia în școala lor. Acest lucru se face cu ajutorul unor întrebări și enunțuri scurte și al unei evaluări simple pe o scară de la 1 la 5. Pe baza acestor informații, instrumentul generează un raport sub forma unui „instantaneu” („SELFIE”) al punctelor forte și al punctelor slabe ale școlii în ceea ce privește utilizarea tehnologiei. SELFIE este disponibil pentru toate școlile generale, liceele și școlile profesionale din Europa și din afara acesteia, în peste 30 de limbi. El poate fi utilizat de orice școală, nu doar de cele cu niveluri avansate de infrastructură, echipamente și utilizare a tehnologiilor.

Pandemia de COVID-19 a marcat o trecere masivă la tehnologiile digitale pentru a lucra și a învăța de la distanță, inclusiv în domeniul EFP. S-a demonstrat, de asemenea, că este dificil să se mențină în întreprinderi componenta EFP de învățare la locul de muncă (work-based learning – WBL), ceea ce face și mai urgentă creșterea eficacității dialogului dintre cadrele didactice din domeniul EFP și formatorii din cadrul întreprinderilor prin mijloace digitale.

Ca parte a Planului de acțiune pentru educația digitală, un nou instrument pentru cadrele didactice („SELFIE for Teachers” sau „SELFIE pentru cadrele didactice”), disponibil în toate limbile oficiale ale UE, le permite cadrelor didactice să își autoevalueze competențele digitale și încrederea în mediul virtual și să obțină un feedback imediat cu privire la punctele lor forte, la lacune și la aspectele pe care le pot dezvolta în continuare. De asemenea, cadrele didactice pot colabora în echipe pentru a utiliza instrumentul și a elabora un plan de formare.

Noul instrument SELFIE pentru învățarea la locul de muncă (work-based learning, WBL) a fost lansat în octombrie 2021 în toate limbile oficiale ale UE. Acest instrument este utilizat pentru a crea legături mai strânse între instituțiile EFP și întreprinderi, astfel încât acestea să poată discuta împreună cu privire la modalitățile optime de integrare a tehnologiilor digitale în serviciile de educație și formare pe care le oferă. Instrumentul SELFIE pentru învățare la locul de muncă nu numai că reunește cele trei perspective, a directorilor unităților de învățământ, a cadrelor didactice din domeniul EFP și a cursanților, ci adaugă, de asemenea, ca o a patra perspectivă, punctul de vedere al formatorilor din cadrul întreprinderilor. Activitățile viitoare privind instrumentul SELFIE pentru învățare la locul de muncă se vor concentra pe explorarea modului în care instrumentul poate sprijini monitorizarea și elaborarea de politici la nivel național și la nivelul UE. În plus, impactul instrumentului SELFIE pentru învățare la locul de muncă asupra întreprinderilor ar trebui să fie analizat mai în detaliu pentru a explora posibilitatea implicării mai intense a întreprinderilor sau pentru a dezvolta și mai mult instrumentul pentru ca acesta să acopere aspecte diferite în funcție de nevoile întreprinderilor.

SELFIE a fost dezvoltat de Centrul Comun de Cercetare și de Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură (DG EAC). Mai multe informații cu privire la instrumentul SELFIE se găsesc la această adresă: https://education.ec.europa.eu/ro/selfie

HEInnovate

Cadrul de orientare al HEInnovate oferă instituțiilor de învățământ superior din UE și din afara acesteia posibilitatea de a-și examina capacitățile de inovare și de antreprenoriat prin autoreflecție în legătură cu una sau mai multe dintre cele opt dimensiuni disponibile, și anume:

 • Conducere și guvernanță
 • Capacitatea organizațională: finanțare, resurse umane și stimulente
 • Predarea și învățarea antreprenorială
 • Pregătirea și susținerea antreprenorilor
 • Transformarea digitală și capacitățile conexe
 • Schimbul de cunoștințe și colaborarea
 • Instituția internaționalizată
 • Măsurarea impactului

HEInnovate este și o comunitate de practică, iar experții săi desfășoară ateliere pentru instituțiile de învățământ superior, pentru ca acestea să își îmbunătățească performanțele în materie de inovare, și organizează activități de formare a formatorilor cu scopul de a disemina această abordare pe o scară mai largă la nivel național. Materiale de formare sunt disponibile pe site. De asemenea, platforma prezintă studii de caz și experiențe ale utilizatorilor pentru a evidenția, prin exemple, diferitele abordări inovatoare adoptate în instituții de învățământ superior din întreaga UE. O serie de evaluări pentru fiecare țară, efectuate în colaborare cu OCDE, sunt disponibile pe site-urile HEInnovate și OCDE. În rapoartele pentru fiecare țară privind HEInnovate sunt prezentate abordări în materie de inovare și antreprenoriat adoptate în diferite state membre ale UE.

Proiectele finanțate prin Erasmus+, cum ar fi alianțele universitare europene și Alianțele pentru inovare, sunt invitate să utilizeze HEInnovate, dacă este necesar, alături de propriile proiecte.

Platforma HEInnovate poate fi accesată la adresa: https://heinnovate.eu/en

Portalul European Pentru Tineret

Portalul european pentru tineret prezintă informații și oportunități europene și naționale care sunt de interes pentru tinerii care trăiesc, învață și lucrează în Europa. De asemenea, acesta încurajează participarea tinerilor la viața democratică din Europa, în special prin intermediul dialogului UE cu tinerii și al altor inițiative de implicare a tinerilor cu scopul de a influența procesul de elaborare a politicilor. De asemenea, Portalul european pentru tineret oferă informații pentru alte părți interesate care lucrează în domeniul tineretului, este disponibil în 28 de limbi și poate fi accesat la adresa: https://europa.eu/youth/EU_ro

Inițiativa privind legitimația europeană de student

Inițiativa privind legitimația europeană de student vizează simplificarea mobilității în scopul învățării și al formării prin digitalizarea tuturor componentelor principale necesare pentru a organiza mobilitatea studenților, de la furnizarea informațiilor până la procesele de depunere a cererilor și stabilirea în comunitatea-gazdă în timpul șederii în străinătate. În contextul acestei inițiative, aplicația pentru dispozitive mobile Erasmus+ (Erasmus+ Mobile App) și rețeaua „Erasmus without Paper” sunt acum disponibile pentru instituțiile de învățământ superior și pentru studenții acestora și vor fi îmbunătățite în continuare prin adăugarea de noi servicii și caracteristici pentru utilizatori.

Aplicația pentru dispozitive mobile Erasmus+ oferă studenților un singur punct de acces online la toate informațiile și serviciile de care au nevoie înaintea, în timpul după încheierea schimburilor lor în străinătate. De asemenea, aplicația pentru dispozitive mobile Erasmus+ include informații privind participarea la program pentru cursanții din alte sectoare. Aplicația este disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play. Informații suplimentare sunt disponibile la adresa: erasmusapp.eu

Rețeaua „Erasmus without Paper” permite instituțiilor de învățământ superior să se conecteze la un canal central de comunicare pentru a face schimb de date privind mobilitatea studenților, fără dificultăți, într-o manieră securizată și raționalizată, sprijinind o gestionare complet digitalizată a mobilității, inclusiv contracte de studii online și acorduri interinstituționale digitale. Instituțiile de învățământ superior care doresc să se conecteze la rețeaua „Erasmus without Paper” pot accesa informații despre cum să se conecteze, orientări și tutoriale vizitând centrul de competență „Erasmus without Paper”: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu

Rețele de cunoștințe și de experți

Rețeaua Eurydice

Rețeaua Eurydice se concentrează, în principal, asupra modului în care este structurată și organizată educația în Europa la toate nivelurile și își propune să contribuie la o mai bună înțelegere reciprocă a sistemelor din Europa. Rețeaua oferă responsabililor cu sistemele și cu politicile educaționale din Europa analize comparative la nivel european și informații specifice la nivel național în domeniile educației și tineretului, destinate să sprijine responsabilii respectivi în procesul de luare a deciziilor.

Rețeaua Eurydice este o sursă vastă de informații, incluzând descrieri detaliate și prezentări generale ale sistemelor naționale de educație (sisteme și politici naționale de educație), rapoarte tematice comparative vizând subiecte specifice de interes european (rapoarte tematice), indicatori și statistici (serii de date-cheie) și o serie de date și cifre legate de educație, cum ar fi structurile educaționale naționale, calendarele școlare, comparații între salariile cadrelor didactice, timpul de predare necesar pe țări și nivelurile educaționale (date și cifre).

Rețeaua este alcătuită dintr-o unitate centrală de coordonare situată la sediul Agenției Executive și din unități naționale prezente în toate statele membre ale UE și în toate țările terțe asociate la program, precum și în Albania, Bosnia și Herțegovina și Muntenegru.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Agenției Executive: https://eacea.ec.europa.eu/homepage

Rețeaua corespondenților naționali Youth Wiki

În conformitate cu Strategia UE pentru tineret și cu obiectivul de îmbunătățire a cunoștințelor cu privire la aspectele legate de tineret din Europa, se oferă asistență financiară structurilor naționale care contribuie la Youth Wiki, un instrument interactiv care oferă, într-un mod coerent, actualizat și exploatabil, informații despre situația tinerilor din Europa și despre politicile naționale pentru tineret.

Asistența financiară este oferită organismelor desemnate de autoritățile naționale, care se află într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program, pentru acțiunile desfășurate de aceste organisme cu scopul de a genera informații specifice țării respective, descrieri și indicatori naționali comparabili, care să contribuie la o mai bună înțelegere reciprocă a sistemelor și politicilor pentru tineret din Europa.

Rețeaua de experți în reformarea învățământului superior (HERE)

În țările terțe vizate care nu sunt asociate la program, echipele naționale de experți în reformarea învățământului superior oferă cunoștințe de specialitate autorităților locale și părților interesate, pentru a promova reformele și a impulsiona progresul în învățământul superior. Experții participă la elaborarea politicilor în învățământul superior din țările lor. Activitățile experților în reformarea învățământului superior se bazează pe contacte „între colegi”. Fiecare echipă națională este alcătuită dintr-un număr de cinci până la cincisprezece membri. Experții HERE sunt specializați în domeniul învățământului superior (rectori, prorectori, decani, cadre universitare de rang superior, specialiști în relații internaționale, studenți etc.).

Misiunea experților în reformarea învățământului superior este de a sprijini:

 • elaborarea de politici în țările vizate, prin sprijinirea modernizării, a procesului și a strategiilor de reformă în învățământul superior, în strânsă legătură cu autoritățile locale;
 • dialogul cu UE în materie de politici în domeniul învățământului superior;
 • activități de formare și de consiliere care vizează părțile interesate de la nivel local, în special instituțiile de învățământ superior și personalul acestora;
 • proiecte Erasmus+ (în special cele puse în aplicare în cadrul acțiunii de consolidare a capacităților), prin diseminarea rezultatelor și a produselor, în special a bunelor practici și a inițiativelor inovatoare, precum și prin exploatarea acestora în scopul formării.

Echipe naționale pentru sprijinirea punerii în aplicare a instrumentelor EFP ale UE

Scopul echipelor naționale de experți în EFP este de a oferi o bază comună de expertiză pentru a promova aplicarea instrumentelor și principiilor UE în materie de EFP în cadrul proiectelor finanțate de UE cu sprijinul programului Erasmus+. Instrumentele UE în materie de EFP vizate sunt prevăzute în documentele de politică relevante ale UE în domeniul EFP, cum ar fi Cadrul european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace și Recomandarea Consiliului privind EFP (cadrul EQAVET, profilurile de bază ale UE, monitorizarea parcursului profesional al absolvenților și altele). Experții ar trebui, în special, să ofere asistență beneficiarilor proiectelor finanțate de UE cu sprijinul programului Erasmus+ pentru ca aceștia să pună în aplicare, în proiectele lor, instrumentele UE în materie de EFP menționate mai sus.

Rețeaua punctelor naționale de referință EQAVET

Punctele naționale de referință (NRP) EQAVET sunt înființate de către autoritățile naționale și reunesc organismele relevante existente, cu implicarea partenerilor sociali și a tuturor părților interesate de la nivel național și regional, pentru a contribui la punerea în aplicare a Cadrului european de referință pentru asigurarea calității în EFP, astfel cum este definit în Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență 2 .

Scopul NRP EQAVET este (1) să întreprindă inițiative concrete pentru a pune în aplicare și a dezvolta în continuare cadrul EQAVET; (2) să informeze și să mobilizeze o gamă largă de părți interesate pentru a contribui la punerea în aplicare a cadrului EQAVET; (3) să sprijine autoevaluarea ca mijloc complementar și eficace de asigurare a calității; (4) să furnizeze o descriere actualizată a măsurilor naționale/regionale de asigurare a calității, bazate pe cadrul EQAVET și (5) să participe la evaluări inter pares la nivelul UE cu privire la asigurarea calității la nivelul sistemului EFP.

CEC, Europass și Euroguidance – Centre naționale

Pentru fiecare țară, aceste trei rețele de centre naționale sunt sprijinite printr-un singur acord de grant sau prin mai multe astfel de acorduri:

Punctele naționale de coordonare pentru Cadrul european al calificărilor (CEC)

Punctele naționale de coordonare pentru CEC, desemnate de autoritățile naționale, le sprijină pe acestea în ceea ce privește:

 • elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea cadrelor naționale ale calificărilor și corelarea acestora cu Cadrul european al calificărilor (CEC);
 • reexaminarea și actualizarea, atunci când este necesar, a corelării nivelurilor cadrelor sau ale sistemelor naționale ale calificărilor cu nivelurile CEC.

Punctele naționale de coordonare pentru CEC creează o legătură mai strânsă între CEC, pe de o parte, și cetățeni și organizații, pe de altă parte, prin:

 • sprijinirea includerii nivelurilor CEC corespunzătoare în certificate, diplome, suplimente și alte documente de calificare, precum și în bazele de date cu calificări;
 • dezvoltarea registrelor de calificări sau a bazelor de date care conțin calificările incluse în cadrele naționale ale calificărilor și publicarea acestora pe platforma Europass.

Informații suplimentare sunt disponibile la: https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf

Centrele naționale Europass

Elementul principal al Europass este o platformă online care oferă persoanelor fizice și organizațiilor instrumente interactive și informații privind oportunitățile de învățare, cadrele calificărilor și calificările, orientări, informații privind competențele, instrumente de autoevaluare, precum și documentarea competențelor și a calificărilor și conectivitatea cu oportunitățile de învățare și de angajare. Aceasta necesită un efort semnificativ la nivel național din partea organismelor desemnate de autoritățile naționale. În special, sunt incluse următoarele activități:

 • punerea la dispoziție a informațiilor naționale pentru platforma UE, și anume asigurarea interconectării între platforma UE, sursele naționale de date privind oportunitățile de învățare și bazele de date sau registrele naționale privind calificările;
 • promovarea utilizării serviciilor oferite de platforma UE;
 • asigurarea legăturii cu toate părțile interesate relevante la nivel național.

Rețeaua Euroguidance

Euroguidance este o rețea europeană a centrelor naționale de resurse și informații, desemnate de autoritățile naționale. Toate centrele Euroguidance împărtășesc următoarele obiective comune:

 • cooperarea și sprijinul la nivelul Uniunii în vederea consolidării politicilor, a sistemelor și a practicilor de orientare în cadrul Uniunii (dezvoltarea dimensiunii europene a orientării pe tot parcursul vieții);
 • sprijinirea dezvoltării competențelor practicienilor din domeniul orientării;
 • furnizarea de informații de calitate privind orientarea pe tot parcursul vieții;
 • promovarea oportunităților europene de mobilitate în scopul învățării și de gestionare a carierei (prin intermediul platformei Europass).

Principalul grup-țintă al rețelei Euroguidance sunt practicienii și factorii de decizie în materie de orientare din sectorul educației și al ocupării forței de muncă.

Informații suplimentare sunt disponibile la: https://euroguidance.eu