Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Vem genomför Programmet Erasmus+?

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen är ytterst ansvarig för genomförandet av programmet Erasmus+. Kommissionen förvaltar budgeten och fastställer kontinuerligt prioriteringar, mål och kriterier för programmet. Dessutom ger kommissionen vägledning och ansvarar för den allmänna övervakningen av genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av programmet på europeisk nivå. Europeiska kommissionen har också det övergripande ansvaret för att övervaka och samordna de organisationer som ansvarar för genomförandet av programmet på nationell nivå.

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – EACEA)

På europeisk nivå är det Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea – det centrala programkontoret) som ansvarar för genomförandet av ett antal insatser i programmet Erasmus+. Eacea genomför programmet genom direkt förvaltning. Förutom den information som ges i denna handledning offentliggörs relevanta ansökningshandlingar och ansökningsblanketter för de insatser som omfattas av denna handledning och förvaltas av det centrala programkontoret på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal – https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home).

Det centrala programkontoret ansvarar för förvaltningen under hela den tid som dessa projekt pågår, från marknadsföring av programmen, utvärdering av bidragsansökningar, övervakning av projekten på plats, fram till spridningen av projektens och programmets resultat. Det ansvarar också för särskilda ansökningsomgångar för vissa av de insatser inom programmet som inte omfattas av den här handledningen.

Europeiska kommissionen ansvarar också, främst genom det centrala programkontoret, för att

 • genomföra undersökningar inom de områden som får stöd genom programmet,
 • bedriva forskning och evidensbaserad verksamhet via Eurydicenätverket,
 • öka programmets synlighet och systempåverkan genom verksamhet där programresultaten sprids och utnyttjas,
 • se till att de organ och nätverk som får stöd genom programmet Erasmus+ förvaltas och finansieras avtalsenligt,
 • administrera anbudsinfordringar för att tillhandahålla tjänster inom ramen för programmet. 

De nationella programkontoren

Programmet Erasmus+ genomförs främst genom indirekt förvaltning, vilket innebär att Europeiska kommissionen delegerar genomförandeuppgifter till de nationella programkontoren. Syftet är att Erasmus+ ska komma så nära bidragsmottagarna som möjligt och kunna anpassas efter de många olika nationella systemen för allmän utbildning och ungdomsfrågor. Därför har varje EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet utsett ett eller flera nationella programkontor (du hittar kontaktuppgifterna via följande länk: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sv). De nationella programkontoren marknadsför och genomför programmet på nationell nivå och utgör en länk mellan Europeiska kommissionen och de deltagande organisationerna på lokal, regional och nationell nivå. Deras uppgifter är att   

 • tillhandahålla lämplig information om programmet Erasmus+,
 • tillämpa ett rättvist och öppet urvalsförfarande för de projektansökningar som ska finansieras i deras land,
 • övervaka och utvärdera programmets genomförande i sitt land,
 • ge sökande och deltagande organisationer stöd under projektets hela löptid,
 • samarbeta effektivt med nätverket för alla nationella programkontor och med Europeiska kommissionen,
 • främja och skapa synlighet för programmet,
 • främja spridning och användning av programresultaten på lokal och nationell nivå.

Dessutom spelar de nationella programkontoren en viktig roll som förmedlare när det gäller den policyutvecklingen och det kvalitativa genomförandet av programmet Erasmus+ genom att

 • genomföra projekt och bedriva verksamhet utöver projekthanteringen som stöder ett kvalitativt genomförande av programmet och leder till policyutveckling på de områden som stöds genom programmet, exempelvis utbildnings- och samarbetsverksamhet samt nätverksaktiviteter,
 • stödja nya deltagare, mindre erfarna organisationer och målgrupper av personer med begränsade möjligheter för att avlägsna hindren för att delta fullt ut i programmet,
 • sträva efter samarbete med externa organ och nationella myndigheter för att öka programmets genomslag inom respektive verksamhetsområde, i det egna landet och generellt inom EU.

De nationella programkontorens stödjande verksamhet syftar till att vägleda programmets potentiella sökande och bidragsmottagare genom alla faser, från den första kontakten med programmet vidare till ansökningsprocessen och genomförandet av projektet fram till den slutliga utvärderingen. Denna metod är i linje med urvalsförfarandenas principer om rättvisa och öppenhet. Den bygger på tanken att målgrupperna för programmet måste få stöd genom rådgivning, vägledning, övervakning och handledning som är anpassad efter deras behov för att man ska kunna garantera lika möjligheter för alla.

Ansökningsomgångar som omfattar de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren för Erasmus+ offentliggörs på webbplatsen för [fn]Erasmus+[ft/]https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_sv.[/fn] och på de nationella programkontorens webbplatser.

Vilka andra organ deltar i genomförandet av programmet?

Utöver de organ som anges ovan bidrar följande resurscentrum och informationskontor, plattformar och kunskaps- och expertnätverk med kompletterande sakkunskap till genomförandet av programmet Erasmus+:

SALTO-resurscentrum

Salto-resurscentrumen ska förbättra Erasmus+-programmets kvalitet och genomslag på systemnivå genom att tillhandahålla expertis, resurser, information och utbildning inom särskilda områden för de nationella programkontoren för Erasmus+ och andra aktörer på utbildnings- och ungdomsområdet. Resurscentrumen anordnar bland annat kurser, seminarier, workshoppar, studiebesök, forum och samarbets- och partnerskapsaktiviteter kring prioriterade teman för Erasmus+.

Varje Salto-resurscentrum kan fullt ut bevaka alla programområden, eller bara vissa. Beroende på Salto-resurscentrumens verksamhet kan de antingen ha ett tematiskt fokus eller ett regionalt fokus (länder inom det östliga partnerskapet och Ryssland, södra Medelhavsområdet, västra Balkan), alternativt ett stödjande fokus (Europeiska solidaritetskåren, utbildnings- och samarbetsverksamhet). De regionala resurscentrumen arbetar till exempel endast med insatser på ungdomsområdet.

Dessutom erbjuder Salto-resurscentrumen en rad onlineverktyg och databaser via webbplatsen Salto-webbplatserna, till exempel en översikt över europeiska utbildningar för ungdomsarbetare i den europeiska utbildningskalendern, verktyg och metoder för utbildningsverksamhet, möjligheter till nätbaserat lärande, en databas över utbildare och resurspersoner på området ungdomsarbete och möjligheten att söka efter partnerorganisationer. Salto-resurscentrumens uppgifter omfattar övervakning och presentation av programmets resultat, erfarenheter och dragna lärdomar inom deras specifika områden.

SALTO-Resurscentrum som stöder de övergripande prioriteringarna för Erasmus+

I linje med de övergripande prioriteringarna för Erasmus+ stöder fyra Salto-resurscentrum dessa prioriteringar.

SALTO-Resurscentrumen för inkludering och mångfald

Två Salto-resurscentrum samarbetar för att stödja prioriteringen Inkludering och mångfald inom alla programområden: Ett på utbildningsområdet och ett på ungdomsområdet.

Dessa Salto-resurscentrum har i uppgift är att förbättra kvaliteten på och effekterna av projekten inom Erasmus+, i syfte att göra programmet mer inkluderande och diversifierat.

Dessa resurscentrum fungerar också som evidensbaserade kunskapsnav och opartiska förmedlare baserat på sin expertis om och erfarenhet av programförvaltning på området inkludering och mångfald. Detta innebär att de arbetar med att kontinuerligt bygga upp och kanalisera kunskap om och dragna lärdomar från genomförande av programmet inom detta tematiska område till arbetet med att utveckla programmet i samarbete med nätverket av nationella programkontor och kommissionen genom lämpliga plattformar. Dessutom stöder dessa resurscentrum de nationella programkontoren i genomförandet av programmet på ett sätt som omsätter de relevanta politiska besluten i praktiken (t.ex. rådets slutsatser/resolutioner), resultaten av verksamheter för ömsesidigt lärande och beslut om prioriteringen Inkludering och mångfald.

De viktigaste ansvarsområdena för Salto-resurscentrumen för inkludering och mångfald är följande:

 • Att förbättra kvaliteten på och effekten av projekt och verksamheter inom Erasmus+, med fokus på prioriteringen Inkludering och mångfald.
 • Att bidra till att optimera genomförandet, övervakningen och uppföljningen av prioriteringen Inkludering och mångfald på utbildningsområdet i enlighet med Erasmus+-programmet.
 • Att spela en nyckelroll när det gäller att vägleda de nationella programkontoren i analysen och konsekvensbedömningen av projekt som är inriktade på prioriteringen Inkludering och mångfald i utbildningen.

SALTO-Resurscentrumet för den gröna omställningen och hållbar utveckling

Salto-resurscentrumet för den gröna omställningen och hållbar utveckling bevakar alla områden inom Erasmus+-programmet och bidrar till att via våra program hantera de utmaningar som följer av klimatförändringarna, genom att behandla klimatfrågor och miljörelaterade frågor under arbetet med insatserna.

Detta resurscentrum stöder genomförandet av prioriteringen Miljöskydd, hållbarhet och kampen mot klimatförändringarna i de nya programmen i linje med den europeiska gröna given och klimatpakten, stöder det europeiska området för utbildning när det gäller klimat- och hållbarhetsfrågor och bidrar direkt till uppnåendet av ett av de elva europeiska ungdomsmål (Ett hållbart grönt Europa) som ingår i EU:s ungdomsstrategi. De viktigaste ansvarsområdena för Salto-resurscentrumet för den gröna omställningen och hållbar utveckling är följande:

 • Att förbättra kvaliteten på och effekten av projekt och verksamheter inom Erasmus+ som är inriktade på hållbarhet och kampen mot klimatförändringarna.
 • Att bidra till att optimera genomförandet, övervakningen och uppföljningen av prioriteringen Miljöskydd, hållbarhet och kampen mot klimatförändringarna i enlighet med definitionen i programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.
 • Att spela en nyckelroll när det gäller att vägleda de nationella programkontoren i analysen och konsekvensbedömningen av projekt som är inriktade på programprioriteringen Miljöskydd, hållbarhet och kampen mot klimatförändringarna.

SALTO-Resurscentrumet för digitala frågor

Salto-resurscentrumet för digitala frågor omfattar alla områden inom Erasmus+-programmet och stöder, i linje med handlingsplanen för digital utbildning och viktiga policydokument som rör ungdomsfrågor, genomförandet av den digitala dimensionen som en övergripande prioritering i programmen Erasmus och Europeiska solidaritetskåren, genom att kontinuerligt höja kvaliteten på den digitala utbildningen och de digitala aspekterna inom ungdomsområdet. Det fungerar som ett evidensbaserat kunskapsnav på området digital utbildning och ungdomsfrågor och kanaliserar kunskap inom dess uppdragsområde till utvecklingen av program och politik. De viktigaste ansvarsområdena för Salto-resurscentrumet för digitala frågor är följande:

 • Att förbättra kvaliteten på och effekten av projekt och verksamheter inom våra program som är inriktade på prioriteringen Digitala frågor.
 • Att bidra till att optimera genomförandet, övervakningen och uppföljningen av prioriteringarna Digital utbildning och Utbildningsfrågor enligt programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.
 • Att spela en nyckelroll när det gäller att vägleda de nationella programkontoren i analysen och konsekvensbedömningen av projekt som är inriktade på programmens digitala prioriteringar, vilket också används som underlag i politiska forum och intressentforum, särskilt den europeiska digitala utbildningsplattformen.

SALTO-Resurscentrumet för deltagande och information

Salto-resurscentrumet för deltagande och information omfattar alla områden i programmet Erasmus+ och fastställer strategiska och innovativa insatser för att uppmuntra ett aktivt deltagande i det demokratiska livet, bland annat genom följande:

 • Tar fram riktlinjer för sökande och bidragsmottagare, särskilt för att främja ungdomars deltagande i det demokratiska beslutsfattandet samt ungdomars deltagande i samhällslivet och det sociala livet genom volontärarbete eller deltagande i ungdomsorganisationer.
 • Ger vägledning och stöd till alla nationella programkontor om de senaste strategierna för att nå ut till ett större antal ungdomar genom att förbättra kvaliteten på och effekten av informationsverksamheten, liksom genom att förbättra hur pass inkluderande den är, och projektresultatens hållbarhet och överförbarhet.

Utöver dessa Salto-resurscentrum bidrar två områdesspecifika Salto-resurscentrum till att utveckla kapaciteten hos nationella programkontor och bidragsmottagande organisationer när det gäller att arbeta med Erasmus+, genom att främja transnationellt samarbete, nätverksbyggande och ömsesidigt lärande mellan nationella programkontor och olika intressenter via utbildnings- och samarbetsverksamheter (TCA, Training and Cooperation Activities).

Utbildnings- och samarbetsverksamheter anordnas av de nationella programkontoren i syfte att tillföra mervärde och höja den övergripande kvaliteten på Erasmus+-programmet. Utbildnings- och samarbetsverksamheter kan vara workshoppar, seminarier och andra typer av evenemang eller verksamheter (t.ex. forskning) där fokus ligger på att utbyta god praxis, lära av tidigare erfarenheter och erbjuda Erasmus+-intressenter möjlighet att nätverka. I synnerhet kontaktskapande seminarier är ett effektivt sätt för nykomlingar att hitta partner. Deltagare i utbildnings- och samarbetsverksamhet kan vara företrädare för de institutioner som redan deltar i Erasmus+-programmet eller för institutioner som planerar att ansöka om bidrag inom ramen för programmet.

SALTO-Resurscentrumet för utbildning och samarbete på utbildningsområdet

 • Erbjuder en plattform för utbildnings- och samarbetsverksamheter på europeisk nivå.
 • Gör det möjligt för intressenter att bland annat utveckla sina organisationers kapacitet att dra största möjliga nytta av de möjligheter som erbjuds via Erasmus+.
 • Möjliggör utbyte av bästa praxis mellan europeiska länder, hittar partner eller ökar projektens effekter på EU-nivå.

Ytterligare information finns på www.salto-youth.net. 

SALTO-Resurscentrumet för utbildning och samarbete på ungdomsområdet

Salto-resurscentrumet för utbildning och samarbete är inriktat på att utveckla strategiska och innovativa insatser för att säkerställa ett övergripande, kvalitativt tillvägagångssätt när det gäller utbildningsstrategier och utbildningsverksamhet på ungdomsområdet och på erkännandet av icke-formellt och informellt lärande genom ungdomsarbete i hela Europa, bland annat genom att

 • utveckla och genomföra processer, verksamheter och verktyg inom Ungdomspass-strategin för att stödja och främja erkännandet och valideringen av icke-formellt och informellt lärande och ungdomsarbete,
 • utveckla och genomföra processer, verksamheter och verktyg på ungdomsområdet inom den europeiska utbildningsstrategin för att stödja kapacitetsuppbyggnad och en kvalitativ utveckling av ungdomsarbetet i Europa,
 • förbättra kvaliteten på ungdomsprojekt genom kurser, verktyg och praktiska publikationer samt vägledning,
 • ge stöd till personalen vid de nationella programkontoren genom kunskapshantering och personalutbildning.

Regionala SALTO-resurscentrum på ungdomsområdet

De tre regionala Salto-resurscentrumen Salto-resurscentrumet för SYDÖSTRA EUROPA, Salto-resurscentrumet för ÖSTEUROPA och KAUKASIEN och Salto-resurscentrumet för EUROPA–MEDELHAVSOMRÅDET främjar strategiskt och innovativt samarbete mellan berörda parter från EU:s medlemsstater och programländer samt tredjeländer som är associerade till programmet Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren i syfte att

 • ytterligare förbättra kvantiteten, kvaliteten och effekten med avseende på projekt och partnerskap,
 • Stödja ungdomsarbete och utveckling av ungdomspolitiken i tredjeländer som inte är associerade till programmet.

på västra Balkan, inom det östliga partnerskapet och Ryssland och i södra Medelhavsområdet.

Ytterligare information finns på  www.salto-et.net och www.salto-youth.net

Informationskontoren

Nationella kontor för Erasmus+

I vissa tredjeländer som inte är associerade till programmet (västra Balkan, grannskap öst och södra Medelhavsländerna, Centralasien) stöder de nationella kontoren för Erasmus+ kommissionen, det centrala programkontoret och de lokala myndigheterna vid genomförandet av Erasmus+-programmet. I dessa länder är de nationella kontoren kontaktpunkter för de aktörer som deltar i Erasmus+-programmet inom högre utbildning och yrkesutbildning och på ungdoms- och idrottsområdet. De bidrar till att öka kunskapen om, synligheten för, relevansen hos, effektiviteten i och effekten för den internationella dimensionen i Erasmus+.

De nationella Erasmuskontoren

 • tillhandahåller information om verksamheter inom ramen för Erasmus+ som är öppna för deltagande i deras länder (även inom högre utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott i tillämpliga fall),
 • ger råd och stöd till potentiella sökande,
 • samordnar den lokala gruppen av experter på högskolereformer,
 • bidrar till undersökningar och evenemang,
 • stöder den politiska dialogen,
 • upprätthåller kontakter med de lokala myndigheterna och EU-delegationerna, och
 • följer policyutvecklingen inom ovanstående områden i sitt land.

Nationella kontaktpunkter för Erasmus+

I vissa tredjeländer som inte är associerade till programmet (Latinamerika och Karibien, Afrika söder om Sahara, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet) bistår nätverket av nationella kontaktpunkter kommissionen, det centrala programkontoret och de lokala myndigheterna genom att ge vägledning, praktisk information och stöd i fråga om alla aspekter av deltagande i Erasmus+ när det gäller högre utbildning, ungdomsfrågor, yrkesutbildning och idrott. De fungerar som kontaktpunkter för intressenterna i deras land och bidrar till att öka medvetenheten, synligheten, relevansen, effektiviteten och inverkan av den internationella dimensionen med avseende på Erasmus+.

Nätverket av nationella informationscentrum för akademiskt erkännande (Naric)

Naric-nätverket tillhandahåller information om erkännande av examensbevis och studieperioder i andra europeiska länder och ger även råd om utländska akademiska examina i det land där centrumet är etablerat. Naric-nätverket ger råd till alla som reser utomlands för att arbeta eller vidareutbilda sig, men även till institutioner, studenter, studievägledare, föräldrar, lärare och framtida arbetsgivare.

Europeiska kommissionen stöder Naric-nätverkets verksamhet genom utbyte av information och erfarenheter mellan länder, identifiering av goda exempel, jämförande analys av system och politik inom detta område, samt diskussion om och analys av frågor av gemensamt utbildningspolitiskt intresse.

Mer information finns på https://www.enic-naric.net/

Nätverket Eurodesk

Nätverket Eurodesk erbjuder informationstjänster för unga och personer som arbetar med unga när det gäller europeiska möjligheter inom allmän utbildning och yrkesutbildning och på ungdomsområdet, samt ungas delaktighet i europeisk verksamhet.

Eurodesk-nätverket finns i alla EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet, och samordnas på europeisk nivå av Eurodesks Brysselkontor. Nätverket besvarar frågor och ger information om finansiering, evenemang och publikationer. Det bidrar också till verksamheten på Europeiska ungdomsportalen.

Europeiska ungdomsportalen innehåller europeisk och nationell information och information om möjligheter som är av intresse för unga som bor, studerar och arbetar i Europa. Informationen finns på 28 språk.

Du kan komma till Europeiska ungdomsportalen via http://europa.eu/youth/. Mer information om Eurodesk finns på https://www.eurodesk.eu

Otlas – verktyget för att hitta partnerorganisationer på ungdomsområdet

Ett av de verktyg som har utvecklats och drivs av Salto-Ungdomsresurscenter är Otlas, ett centraliserat webbaserat verktyg för att hitta partnerorganisationer på ungdomsområdet. Organisationerna kan registrera sina kontaktuppgifter och intresseområden i Otlas och även skapa partnerförfrågningar för projektidéer.

Ytterligare information finns på www.salto-youth.net/otlas eller www.otlas.eu.

Plattformar och verktyg

Projektdatabasen för Erasmus+

Projektdatabasen för Erasmus+ ger tillgång till information och resultat rörande alla projekt som finansieras inom ramen för programmet Erasmus+. Här kan organisationerna finna inspiration bland all projektinformation och utnyttja resultaten och lärdomarna från genomförandet av Erasmus+. 

Projektinformation och resultat som visas på plattformen måste följa alla tillämpliga regler och bestämmelser om personuppgifter. Det är först och främst bidragsmottagarna som ansvarar för detta, under tillsyn av de projektansvariga vid programkontoren.

Du kan söka efter projekt via nyckelord, programområde, år, land, ämne, typ av resultat osv. Sökningarna kan sparas och uppdateras kontinuerligt med information om de senaste projekten enligt förhandinställda sökkriterier. Goda exempel på projekt – som har valts ut på grund av politisk relevans, genomslag och spridningsmöjligheter – lyfts fram.

Du kommer till Erasmus+ projektdatabas via https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Den europeiska skolutbildningsplattformen och eTwinning

Den europeiska skolutbildningsplattformen är en mötesplats för alla intressenter inom skolutbildningssektorn – skolpersonal, forskare, beslutsfattare och andra yrkesverksamma – som omfattar alla nivåer, från förskoleverksamhet och barnomsorg till grund- och gymnasieutbildning, inklusive grundläggande yrkesutbildning.

Plattformen är också hem för eTwinning, en gemenskap bestående av lärare och skolpersonal som erbjuder en trygg plats som endast är tillgänglig för personalen, och som granskas av nationella stödorganisationer. Deltagarna kan medverka i många olika aktiviteter, så som att genomföra projekt med andra skolor och klassrum, diskutera med kollegor och knyta yrkesmässiga kontakter, delta i olika former av kompetensutveckling (både på internet och i klassrum).

Lärare och skolor som deltar i eTwinning-verksamhet får stöd genom sina nationella stödorganisationer. Dessa är organisationer som har utsetts av de behöriga nationella myndigheterna. De bistår skolorna under registreringsprocessen, arbetet med att hitta partner och projektverksamheter, marknadsför användningen av eTwinning, delar ut priser och kvalitetsmärken och anordnar fortbildningsverksamhet för lärare.

De nationella stödorganisationerna samordnas av en central stödtjänst, som också ansvarar för utvecklingen av den europeiska skolutbildningsplattformen och för anordnandet av fortbildningsverksamhet för lärare på europeisk nivå.

Du hittar den europeiska skolutbildningsplattformen och eTwinning på: https://school-education.ec.europa.eu/

Webbplatformen för vuxenutbildning i Europa (Epale)

Webbplattformen för vuxenutbildning i Europa – Epale – är ett initiativ från Europeiska kommissionen som finansieras genom programmet Erasmus+. Den är öppen för såväl lärare, utbildare och volontärarbetare som beslutsfattare, forskare, journalister, akademiker och andra aktörer som är involverade i vuxnas lärande.

Plattformen erbjuder aktuella nyheter om utvecklingen på området och interaktiva nätverk som ger användarna möjlighet att knyta kontakter med andra i hela Europa, inleda diskussioner och utbyta goda exempel. Bland Epales många verktyg och resurser finns några som är särskilt intressanta för (potentiella) bidragsmottagare inom Erasmus+. Nedan följer några exempel:

 • En kalender över kurser och evenemang.
 • Ett sökverktyg för att hitta samarbetspartner för att starta ett EU-finansierat projekt eller för att hitta eller erbjuda möjligheter till jobbskuggning.
 • En kurskatalog där besökare kan hitta ett brett utbud av online- och offline-kurser.
 • Praktikgemenskaper är ytterligare en möjlighet att komma i kontakt med personer och organisationer med liknande intressen.
 • Samarbetsrum där projektpartner kan utveckla sitt projekt i en säker miljö.
 • Erasmus+Space, ett säkert verktyg i synnerhet för projektsamordnare inom programområdena 1 och 2 i Erasmus+ och deras partner, avsett för att omsätta blandad mobilitet/blandat samarbete i praktiken och för projektförvaltning och projektspridning.
 • Ett resurscentrum där bidragsmottagare för ett projekt kan inhämta användbart referensmaterial och/eller lägga upp artiklar, rapporter, undervisningsmaterial, handböcker och annat material som sammanställts inom projektet eller av organisationen, vilket därmed utgör ytterligare en möjlighet att sprida detta material.
 • En blogg där projektdeltagarna kan dela med sig av sina erfarenheter eller ladda upp filmer där de presenterar sina resultat på ett informellt och dynamiskt sätt.

De som mottar EU-finansiering för ett projekt uppmuntras att informera om sin verksamhet och sina resultat på plattformen genom blogginlägg, nyheter, evenemang och andra typer av aktiviteter.

Epale genomförs av en central stödtjänst och ett nätverk av nationella stödorganisationer i EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet, som ansvarar för att hitta intressant information och uppmuntra intressenterna till att använda och bidra till plattformen.

Epale är tillgänglig på http://ec.europa.eu/epale.

Självreflektion för effektivt lärande genom främjande av innovation med hjälp av teknik på utbildningsområdet (Selfie).

Selfie (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies) är ett gratis flerspråkigt och webbaserat självskattningsverktyg som ska hjälpa skolor för allmän och yrkesinriktad utbildning att utveckla sin digitala kapacitet.

Genom Selfie för skolor samlas synpunkter anonymt in från elever, lärare och skolledare om hur teknik används i deras skolor. Detta sker genom korta påståenden och frågor och en enkel svarsskala från 1 till 5. På basis av svaren skapar verktyget en rapport – en ögonblicksbild (en ”selfie”) av en skolas starka och svaga sidor när det gäller teknikanvändning. Selfie finns för alla grund-, gymnasie- och yrkesskolor i och utanför EU och på över 30 språk. Verktyget kan användas av alla skolor – inte bara skolor med avancerad infrastruktur, utrustning och teknikanvändning.

Covid-19-pandemin har lett till en massiv omställning till digital teknik för distansarbete och distansundervisning, även inom yrkesutbildningen. Krisen har också visat att det är svårt att upprätthålla yrkesutbildningens praktikdel i företag, dvs. arbetsplatsförlagt lärande, vilket innebär att det är ännu viktigare att snabbt öka effektiviteten i dialogen mellan yrkeslärarna och utbildarna i företagen via digitala hjälpmedel.

Som en del av handlingsplanen för digital utbildning gör ett nytt verktyg för lärare (Selfie för lärare) som finns tillgängligt på alla officiella EU-språk det möjligt för lärare att själva bedöma sin digitala kompetens och sitt digitala förtroende och få omedelbar återkoppling om starka och svaga sidor, och var de kan stärkas. Grupper av lärare kan även arbeta med verktyget tillsammans och ta fram en utbildningsplan.

I oktober 2021 lanserades det nya Selfie-verktyget för arbetsplatsförlagt lärande på alla officiella EU-språk. Det bidrar till att föra yrkesutbildningsinstitutioner och företag närmare varandra för att gemensamt diskutera hur man på bästa sätt kan integrera digital teknik i den utbildning som tillhandahålls. Selfie för arbetsplatsförlagt lärande samlar inte bara skolledares, yrkeslärares och studerandes åsikter, utan har även ett fjärde perspektiv i form av interna företagsutbildares åsikter. Det fortsatta arbetet med Selfie för arbetsplatsförlagt lärande kommer att inriktas på att undersöka hur verktyget kan stödja övervakningen och utvecklingen av politiken på nationell nivå och EU-nivå. Dessutom bör effekten av Selfie för arbetsplatsförlagt lärande även analyseras närmare för att undersöka vidare deltagande av företag eller för att vidareutveckla verktyget för att behandla olika aspekter beroende på företagens behov.

Selfie har utvecklats av gemensamma forskningscentrumet och generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur (GD EAC).

Mer information om Selfie finns på https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en    

HEInnovate

Den vägledande ramen HEInnovate ger högskolor både inom och utanför EU möjlighet att testa sin innovations- och entreprenörskapacitet genom självskattning inom ett eller flera av följande åtta områden:

 • Ledarskap och styrning.
 • Organisationskapacitet: finansiering, människor och incitament.
 • Entreprenörsinriktad utbildning.
 • Förberedelse och stöd till entreprenörer.
 • Digital omställning och kapacitet.
 • Kunskapsutbyte och samarbete.
 • Den internationaliserade institutionen.
 • Resultatmätning.

HEInnovate är också en praktikgemenskap och dess experter erbjuder workshoppar för lärosäten där de kan förbättra sina innovationsresultat, samt instruktörsutbildningar för att sprida metoden mer allmänt på nationell nivå. Utbildningsmaterial finns på webbplatsen. Plattformen innehåller även fallstudier och användningsfall för att lyfta fram exempel på olika innovationsmetoder som tillämpas av lärosäten i EU. Ett antal landsgranskningar har genomförts i samarbete med OECD. De finns tillgängliga på HEInnovates och OECD:s webbplatser. HEInnovates landsrapporter beskriver innovations- och entreprenörsstrategier i olika EU-länder.

Erasmusfinansierade projekt såsom Europauniversiteten och innovationsallianserna uppmanas att använda HEInnovate när det är relevant för att komplettera sina projekt.

HEInnovate finns på https://heinnovate.eu/en

Europeiska ungdomsportalen

Europeiska ungdomsportalen innehåller europeisk och nationell information och information om möjligheter som är av intresse för unga som bor, studerar och arbetar i Europa. Ett annat syfte med portalen är att uppmuntra unga att delta i Europas demokratiska liv, särskilt via EU:s ungdomsdialog och andra initiativ som ger dem möjlighet att vara med och påverka beslutsfattandet.

Europeiska ungdomsportalen tillhandahåller även information för andra aktörer som arbetar på ungdomsområdet. Portalen finns tillgänglig på 28 språk och du kommer dit via följande länk: https://europa.eu/youth/EU_sv

Initiativet för ett europeiskt studentkort

Syftet med initiativet för ett europeiskt studentkort är att förenkla mobilitet i utbildningssyfte genom att alla grundläggande komponenter som krävs för att organisera studentmobilitet i utbildningssyfte digitaliseras, från information till ansökningsförfaranden och hjälp med komma till rätta i värdsamhället under utlandsvistelsen. Inom ramen för detta initiativ finns nu mobilappen för Erasmus+ och nätverket för ett papperslöst Erasmus tillgängliga för lärosäten och studenter och kommer att förstärkas ytterligare med fler tjänster och funktioner för användarna.

Mobilappen för Erasmus+ fungerar som enda kontaktpunkt för studenterna, där de får tillgång till all information och alla tjänster som de behöver före, under och efter utlandsutbytet. Via mobilappen kan även studenter och elever inom andra sektorer få information om hur de kan delta i programmet. Appen kan laddas ned via App Store och Google Play. Mer information finns på erasmusapp.eu.

Via nätverket för ett papperslöst Erasmus kan lärosätena ansluta sig till en central kommunikationskanal för ett friktionsfritt, säkert och smidigt utbyte av information om studentmobilitet. Detta möjliggör en fullständigt digitaliserad hantering av utbyten, bland annat digitala lärandeavtal och digitala interinstitutionella avtal. Lärosäten som söker information om hur de kan ansluta sig till och använda nätverket papperslöst Erasmus kan få tillgång till information, riktlinjer och handledningar genom att besöka sidan Erasmus Without Papers på portalen för det europeiska studentkortet på: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative/ewp

Kunskaps- och expertnätverk

Eurydicenätverket

Eurydicenätverket är främst inriktat på hur de europeiska utbildningssystemen är strukturerade och organiserade på alla nivåer och ska bidra till bättre ömsesidiga kunskaper om utbildningssystemen i Europa. Det tar fram jämförande analyser på europeisk nivå och nationell specifik information på utbildnings- och ungdomsområdet till dem som är ansvariga för utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa, vilket underlättar beslutsfattandet.

Eurydicenätverket producerar en stor mängd information, bland annat detaljerade beskrivningar och översikter av nationella utbildningssystem (nationella utbildningssystem och nationell utbildningspolitik), jämförande tematiska rapporter om olika frågor av unionsintresse (tematiska rapporter), indikatorer och statistik (nyckeldata), och en serie med fakta- och sifferuppgifter om utbildning, t.ex. nationella utbildningsstrukturer, uppläggning av läsåret, jämförelser av lärarlöner och obligatorisk undervisningstid i olika länder samt utbildningsnivåer (fakta- och sifferuppgifter).

Nätverket består av en central samordningsenhet vid det centrala programkontoret och av nationella enheter i alla EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet samt Albanien, Bosnien och Hercegovina och Montenegro. 

Du hittar mer information på det centrala programkontorets webbplats: https://eacea.ec.europa.eu/homepage och på webbplatsen för Eurydicenätverket: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/

Nationellt kontaktnätverk för wikin för ungdomsfrågor

I enlighet med EU:s ungdomsstrategi och målet att förbättra kunskapen om ungdomsfrågor i Europa ges ekonomiskt stöd till nationella strukturer som bidrar till wikin för ungdomsfrågor. Wikin är ett interaktivt verktyg med sammanhängande, uppdaterad och användbar information om ungdomars situation i Europa och om den nationella ungdomspolitiken.

Nationella myndigheter utser de organ i en EU-medlemsstat eller i ett tredjeland som är associerat till programmet som får ekonomiskt stöd för att sammanställa landsspecifik information, jämförbara landsbeskrivningar och indikatorer som bidrar till bättre ömsesidiga kunskaper om ungdomssystem och ungdomspolitik i Europa.

Mer information finns på onlineplattformen: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki  

Nätverk av experter på högskolereformer

I tredjeländer som inte är associerade till programmet som stöds av nationella Erasmus+-kontor utgör de nationella grupperna av experter på högskolereformer en reserv av sakkunskap för de lokala myndigheterna och intressenterna när det gäller att främja reformer och bidra till ytterligare framsteg inom den högre utbildningen. De deltar i policyutvecklingen inom högre utbildning i sina respektive länder. Nätverkets verksamhet baseras på kollegiala kontakter. Varje nationell grupp består av fem till femton medlemmar. Experterna är sakkunniga inom högre utbildning (t.ex. rektorer och biträdande rektorer, dekaner, forskare i högre befattning, tjänstemän med ansvar för internationella relationer och studenter).

Experterna på högskolereformer har bland annat i uppdrag att stödja

 • policyutveckling i sina respektive länder genom att stödja modernisering, reformprocesser och strategier inom högre utbildning, i nära kontakt med de berörda lokala myndigheterna,
 • politisk dialog med EU inom högre utbildning,
 • utbildning och rådgivning för lokala intressenter, särskilt för lärosäten och deras personal, och
 • Erasmusprojekt (särskilt de som genomförs inom ramen för insatsen för kapacitetsuppbyggnad) genom att sprida deras resultat, framför allt goda exempel och innovativa initiativ och använda dessa för utbildningsändamål.

Nationella grupper till stöd för genomförandet av EU:s verktyg för yrkesutbildning

Syftet med de nationella grupperna av yrkesutbildningsexperter är att tillhandahålla en pool med sakkunskap för att främja användningen av EU:s verktyg och principer för yrkesutbildning i EU-finansierade projekt som stöds av programmet Erasmus+. De berörda verktygen anges i relevanta dokument om EU:s yrkesutbildningspolitik, såsom den europeiska ramen för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet och rådets rekommendation om yrkesutbildning (t.ex. Eqavet-ramen, europeiska yrkesbasprofiler, uppföljning av utexaminerade och andra). Experterna bör i synnerhet hjälpa bidragsmottagare i EU-finansierade projekt som stöds av programmet Erasmus+ att genomföra de ovannämnda verktygen för yrkesutbildning i sina projekt.

Nätverk av nationella referenspunkter för Eqavet

Eqavets nationella referenspunkter upprättas av nationella myndigheter och sammanför relevanta institutioner, arbetsmarknadens parter och alla berörda intressenter på nationell och regional nivå för att bidra till genomförandet av den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. Referensramen definieras i rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft.

Eqavets nationella referenspunkter ska

 • ta konkreta initiativ för att genomföra och ytterligare utveckla Eqavet-ramen,
 • informera och mobilisera en lång rad parter för att bidra till genomförandet av Eqavet-ramen,
 • stödja självbedömning som en kompletterande och effektiv metod för kvalitetssäkring,
 • tillhandahålla en uppdaterad beskrivning av de nationella eller regionala kvalitetssäkringsåtgärderna med utgångspunkt i Eqavet-ramen och
 • på EU-nivå engagera sig i ömsesidiga utvärderingar av kvalitetssäkring av yrkesutbildningssystem.

EQF, Europass och Euroguidance – nationella samordningspunkter

Dessa tre nätverk av nationella samordningspunkter stöds genom ett eller flera bidragsavtal:

Nationella samordningspunkter för den europeiska referensramen för kvalifikationer

De nationella samordningspunkterna, som utses av de nationella myndigheterna, stöder myndigheterna när det gäller att

 • utforma, genomföra och se över nationella kvalifikationsramar och koppla dem till den europeiska ramen för kvalifikationer (EQF),
 • vid behov se över och uppdatera kopplingarna mellan nivåerna i nationella ramar eller system för kvalifikationer och EQF-nivåerna.

EQF:s nationella samordningspunkter minskar avståndet mellan EQF och enskilda personer och organisationer genom att

 • stödja införandet av lämpliga EQF-nivåer i intyg, examensbevis, bilagor till dessa och andra kvalifikationsdokument samt i databaser över kvalifikationer,
 • ta fram register eller databaser över kvalifikationer som inkluderar kvalifikationer i de nationella kvalifikationsramarna och offentliggöra dem på Europass-plattformen.

Mer information finns på https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf

Nationella Europass-center

Den viktigaste funktionen i Europass är en webbaserad plattform som ger enskilda personer och organisationer interaktiva verktyg och information om lärandemöjligheter, kvalifikationsramar och kvalifikationer, vägledning, kompetensinventering, självbedömningsverktyg och dokumentering av färdigheter och kvalifikationer och förmedlar lärande- och anställningsmöjligheter.  Detta kräver mycket arbete på nationell nivå, som utförs av organ som utses av de nationella myndigheterna. De har främst följande uppgifter:

 • Tillhandahålla nationell information på EU-plattformen, vilket innebär att de säkerställer att EU-plattformen och de nationella datakällorna om lärandemöjligheter och nationella databaser eller register över kvalifikationer är sammankopplade.
 • Främja användningen av EU-plattformens tjänster.
 • Samarbeta med berörda aktörer på nationell nivå.

Euroguidance-nätverket

Euroguidance är ett europeiskt nätverk av nationella resurs- och informationscentrum som utses av de nationella myndigheterna. Alla Euroguidance-centrum har följande gemensamma mål:

 • Samarbete och stöd på EU-nivå för att förstärka strategier, system och metoder för vägledning inom unionen (utveckling av den europeiska dimensionen av livslång vägledning). 
 • Stödja vägledares kompetensutveckling. 
 • Tillhandahålla kvalitetsinformation om livslång vägledning.
 • Främja möjligheter till mobilitet i utbildningssyfte och karriärplanering i Europa (via Europassplattformen).

Den främsta målgruppen för Euroguidance är de som arbetar med vägledning och beslutsfattare från både utbildnings- och arbetsmarknadssektorn.

Mer information finns på http://euroguidance.eu/