Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2023.

Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Vem genomför programmet Erasmus+?

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen är ytterst ansvarig för genomförandet av programmet Erasmus+. Kommissionen förvaltar budgeten och fastställer kontinuerligt prioriteringar, mål och kriterier för programmet. Dessutom ger kommissionen vägledning och ansvarar för den allmänna övervakningen av genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av programmet på europeisk nivå. Europeiska kommissionen har också det övergripande ansvaret för att övervaka och samordna de organisationer som ansvarar för genomförandet av programmet på nationell nivå.

På europeisk nivå är det Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea – det centrala programkontoret) som ansvarar för genomförandet av ett antal insatser i programmet Erasmus+. Förutom den information som ges i denna handledning offentliggörs relevanta ansökningshandlingar och ansökningsblanketter för de insatser som omfattas av denna handledning och förvaltas av det centrala programkontoret på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Det centrala programkontoret ansvarar för förvaltningen under hela den tid dessa projekt löper, från marknadsföring av programmen, analys av bidragsansökningar, övervakning av projekt på plats, fram till spridning av projektets och programmets resultat. Det ansvarar också för särskilda ansökningsomgångar för vissa av de insatser inom programmet som inte omfattas av den här handledningen.

Europeiska kommissionen ansvarar också, främst genom det centrala programkontoret, för att

 • genomföra undersökningar inom de områden som får stöd genom programmet,
 • bedriva forskning och evidensbaserad verksamhet via Eurydicenätverket,
 • öka programmets synlighet och systempåverkan genom verksamhet där programresultaten sprids och utnyttjas,
 • se till att de organ och nätverk som får stöd genom programmet Erasmus+ förvaltas och finansieras avtalsenligt,
 • administrera anbudsinfordringar för att tillhandahålla tjänster inom ramen för programmet.

De nationella programkontoren

Programmet Erasmus+ genomförs främst genom indirekt förvaltning, vilket innebär att Europeiska kommissionen delegerar genomförandeuppgifter till de nationella kontoren. Syftet är att Erasmus+ ska ligga så nära bidragsmottagarna som möjligt och kunna anpassas efter de många olika nationella systemen för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor. Därför har varje EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet utsett ett eller flera nationella programkontor (du hittar kontaktuppgifterna via följande länk: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sv). De nationella programkontoren marknadsför och genomför programmet på nationell nivå och fungerar som länk mellan Europeiska kommissionen och de deltagande organisationerna på lokal, regional och nationell nivå. Deras uppgift är att  

 • tillhandahålla lämplig information om programmet Erasmus+,
 • tillämpa ett rättvist och öppet urvalsförfarande för de projektansökningar som ska finansieras i deras land,
 • övervaka och utvärdera programmets genomförande i sitt land,
 • ge sökande och deltagande organisationer stöd under projektets hela löptid,
 • samarbeta effektivt med nätverket för alla nationella programkontor och med Europeiska kommissionen,
 • främja och skapa synlighet för programmet,
 • främja spridning och användning av programresultaten på lokal och nationell nivå.

Dessutom är de nationella programkontoren viktiga som förmedlare när det gäller den kvalitativa utvecklingen och genomförandet av programmet Erasmus+ genom att

 • genomföra projekt och bedriva verksamhet, t.ex. utbildning, samarbete och nätverksarbete – utöver projekthanteringen – som stöder ett kvalitativt genomförande av programmet och leder till policyutveckling på de områden som stöds genom programmet,
 • stödja nya deltagare, mindre erfarna organisationer och målgrupper av personer med begränsade möjligheter för att avlägsna hindren för att delta fullt ut i programmet,
 • sträva efter samarbete med externa organ och nationella myndigheter för att öka programmets genomslag inom respektive verksamhetsområde, i det egna landet och generellt inom EU.

De nationella programkontorens stödjande verksamhet syftar till att vägleda programmets användare genom alla faser, från den första kontakten med programmet vidare till ansökningsprocessen och genomförandet av projektet fram till den slutliga utvärderingen. Denna princip står inte i strid med kravet på rättvisa och öppenhet i urvalsförfaranden. I stället bygger den på tanken att vissa av målgrupperna för programmet måste få mer stöd genom rådgivning, vägledning, granska och handledning som är anpassad efter deras behov för att det ska gå att garantera lika möjligheter för alla.

Ansökningsomgångar som omfattar de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren för Erasmus+ offentliggörs på webbplatsen för Erasmus+1  och på de nationella programkontorens webbplatser.

Vilka andra organ deltar i genomförandet av programmet?

Utöver de organ som anges ovan bidrar följande resurscentrum och informationskontor, plattformar och kunskaps- och expertnätverk med kompletterande sakkunskap till genomförandet av programmet Erasmus+:

Resurscentrum och informationskontor

SALTO-resurscentrum

Salto-resurscentrumen ska förbättra Erasmusprogrammets kvalitet och genomslag på systemnivå genom att tillhandahålla expertis, resurser, information och utbildning inom särskilda områden för de nationella programkontoren och andra aktörer på utbildnings- och ungdomsområdet. Resurscentrumen anordnar bland annat kurser, seminarier, workshoppar, studiebesök, forum och samarbets- och partnerskapsaktiviteter kring prioriterade teman för Erasmus+.

Allmän utbildning och yrkesutbildning

På utbildningsområdet fungerar Salto-resurscentrumen dessutom

 • som en plattform för utbildningsverksamheter på europeisk nivå, och
 • ger berörda aktörer möjligheter att bland annat utveckla sin organisatoriska kapacitet för att fullständigt utnyttja möjligheterna med Erasmus+, utbyta bästa praxis mellan europeiska länder, hitta samarbetspartner och öka sina projekts inverkan på europeisk nivå.

Ungdom

På ungdomsområdet är Salto-ungdomscentrumens arbete inriktat på att förbättra kvaliteten på och inverkan av EU:s ungdomsprogram (Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren) och stödja och utveckla det europeiska ungdomsarbetet. I detta arbete ingår följande:

 • Främja erkännandet av icke-formellt och informellt lärande i hela Europa.
 • Utveckla och dokumentera utbildningsmetoder och utbildningsverktyg för arbete inom ungdomsområdet.
 • Förbättra kvaliteten på ungdomsprojekt genom kurser, verktyg och praktiska publikationer samt vägledning.
 • Aktivt främja inkluderande strategier i ungdomsarbetet i hela Europa.
 • Ge en överblick över europeisk utbildningsverksamhet som finns tillgänglig för ungdomsarbetare genom den europeiska utbildningskalendern.
 • Tillhandahålla en databas över utbildare och resurspersoner på området ungdomsarbete. 
 • Samordna genomförandet av ungdomspasset och instrumentet för att stödja validering av resultat av icke-formellt och informellt lärande inom ramen för ungdomsmobilitet och ungdomsverksamhet.

Salto-resurscentrumen har antingen en tematisk inriktning (deltagande och information, inkludering och mångfald, utbildning och samarbete) eller en geografisk inriktning (länder i det östra partnerskapet och Ryssland, södra Medelhavsområdet och västra Balkan).

Mer information finns på www.salto-et.net och http://www.salto-youth.net.

Otlas – verktyget för att hitta partnerorganisationer på ungdomsområdet

Ett av de verktyg som har utvecklats och drivs av Salto-Ungdomsresurscenter är Otlas, ett centraliserat webbaserat verktyg för att hitta partnerorganisationer på ungdomsområdet. Organisationerna kan registrera sina kontaktuppgifter och intresseområden i Otlas och även skapa partnerförfrågningar för projektidéer.

Mer information finns på www.salto-youth.net/otlas eller https://www.otlas.eu/

Nationella kontor för Erasmus+

I de berörda tredjeländerna som inte är associerade till programmet (västra Balkan, östra och södra Medelhavsländerna, Ryssland och Centralasien) stöder de nationella kontoren för Erasmus+ kommissionen, det centrala programkontoret och de lokala myndigheterna vid genomförandet av Erasmus+-programmet. I dessa länder är de nationella kontoren kontaktpunkter för de aktörer som deltar i Erasmus+-programmet inom högre utbildning och yrkesutbildning och på ungdoms- och idrottsområdet. De bidrar till att öka kunskapen om, synligheten för, relevansen hos, effektiviteten i och effekten för den internationella dimensionen i Erasmus+.

De nationella Erasmuskontoren

 • tillhandahåller information om verksamheter inom ramen för Erasmus+ som är öppna för deltagande i deras länder (även inom högre utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott i tillämpliga fall),
 • ger råd och stöd till potentiella sökande,
 • samordnar den lokala gruppen av experter på högskolereformer,
 • bidrar till undersökningar och evenemang,
 • stöder den politiska dialogen,
 • upprätthåller kontakter med de lokala myndigheterna och EU-delegationerna, och
 • följer policyutvecklingen inom ovanstående områden i sitt land.

Nationella kontaktpunkter

I de berörda tredjeländerna som inte är associerade till programmet (Latinamerika och Karibien, Afrika söder om Sahara, Mellanöstern, Afghanistan, Asien och Stillahavsområdet) stöder nätverket av nationella kontaktpunkter kommissionen, det centrala programkontoret och de lokala myndigheterna med att ge vägledning, praktisk information och stöd om alla aspekter av deltagande i Erasmus+ när det gäller högre utbildning, ungdomsfrågor, yrkesutbildning och idrott. De fungerar som kontaktpunkter för intressenterna i deras land och bidrar till att öka medvetenheten, synligheten, relevansen, effektiviteten och inverkan av den internationella dimensionen av Erasmus+.

Nätverket av nationella informationscentrum för akademiskt erkännande (Naric)

Naric-nätverket tillhandahåller information om erkännande av examensbevis och studieperioder i andra europeiska länder och ger även råd om utländska akademiska examina i det land där centrumet är etablerat. Naric-nätverket ger råd till alla som reser utomlands för att arbeta eller vidareutbilda sig, men även till institutioner, studenter, studievägledare, föräldrar, lärare och framtida arbetsgivare.

Europeiska kommissionen stöder Naric-nätverkets verksamhet genom utbyte av information och erfarenheter mellan länder, identifiering av goda exempel, jämförande analys av system och politik inom detta område, samt diskussion om och analys av frågor av gemensamt utbildningspolitiskt intresse.

Mer information finns på https://www.enic-naric.net/

Nätverket Eurodesk

Nätverket Eurodesk erbjuder informationstjänster för unga och personer som arbetar med unga när det gäller europeiska möjligheter inom allmän utbildning och yrkesutbildning och på ungdomsområdet, samt ungas delaktighet i europeisk verksamhet.

Eurodesk-nätverket finns i alla EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet, och samordnas på europeisk nivå av Eurodesks Brysselkontor. Nätverket besvarar frågor och ger information om finansiering, evenemang och publikationer. Det bidrar också till verksamheten på Europeiska ungdomsportalen.

Europeiska ungdomsportalen innehåller europeisk och nationell information och information om möjligheter som är av intresse för unga som bor, studerar och arbetar i Europa. Informationen finns på 28 språk.

Du kan komma till Europeiska ungdomsportalen via http://europa.eu/youth/. Du hittar mer information om Eurodesk på https://www.eurodesk.eu

Plattformar och verktyg

Projektdatabasen för Erasmus+

Projektdatabasen för Erasmus+ ger tillgång till information och resultat rörande alla projekt som finansieras inom ramen för programmet Erasmus+. Här kan organisationerna finna inspiration bland all projektinformation och utnyttja resultaten och lärdomarna från genomförandet av Erasmus+. 

Du kan söka efter projekt via nyckelord, programområde, år, land, ämne, typ av resultat osv. Sökningarna kan sparas och uppdateras kontinuerligt med information om de senaste projekten enligt förhandinställda sökkriterier. Goda exempel på projekt – som har valts ut på grund av politisk relevans, genomslag och spridningsmöjligheter – lyfts fram.

Du kommer till Erasmus+ projektdatabas via https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.

School Education Gateway

School Education Gateway är EU:s onlineplattform för skolutbildning som finns att tillgå på 23 EU-språk. Eftersom den är en offentlig webbplats kan den nås av vem som helst på internet (dvs. även från länder utanför EU) och huvudpubliken är en lång rad intressenter inom den europeiska skolutbildningen: lärare och skolledare, yrkeslärare och yrkesutbildare, personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg, stödpersonal till undervisningen, företrädare för utbildningsintressentorganisationer, forskare, lokala och regionala myndigheter, inspektörer och andra centrala myndigheter samt utbildningsministerier. Syftet med att nå så många användare och ha ett så brett innehåll är att stärka kopplingen mellan politik och praxis inom den europeiska skolutbildningen, stödja skolutvecklingen och fortbildningen och erbjuda användarna nätverks- och samarbetsverktyg som stöder deras projekt och mobilitetsmöjligheter.

School Education Gateway har ett brett innehållsutbud: effektiv praxis som utvecklats inom ramen för europeiska projekt, månatliga artiklar och videointervjuer med europeiska utbildningsexperter, onlinekurser för att hjälpa lärare och andra intressenter att utveckla sin praktiska kompetens, resurser såsom publikationer, undervisningsmaterial och handledningar, information om nyheter och evenemang inom skolutbildningen, och särskilda tematiska områden, t.ex. inkludering (med en särskild europeisk verktygslåda för skolor) och nyckelkompetenser. Lärare och skolpersonal kan använda sökverktygen för att hitta utbildnings- och mobilitetsmöjligheter för yrkesmässig utveckling (t.ex. kurser på plats, jobbskuggning, undervisningsuppdrag), som kan finansieras inom ramen för programområde 1 i Erasmus+, och lämpliga partner för projekt inom programområde 2 (eller andra projekt som inte ingår i Erasmus+).

Tillgång till alla Erasmus+-verktyg och relevant information finns på: https://schooleducationgateway.eu

eTwinning

eTwinning är en gemenskap för förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare på en säker plattform som endast är tillgänglig för skolpersonal som kontrollerats av nationella stödorganisationer. Deltagarna kan medverka i många olika aktiviteter. De kan genomföra projekt med andra skolor och klassrum, diskutera med kolleger och knyta yrkesmässiga kontakter, och delta i en rad olika möjligheter till fortbildning (online och i klassrum). eTwinning finansieras inom ramen för programområde 2 i Erasmus+-programmet.

Lärare och skolor som deltar i eTwinning-verksamhet får stöd genom sina nationella stödorganisationer. Dessa är organisationer som har utsetts av de behöriga nationella myndigheterna. De bistår skolorna under registreringsprocessen, arbetet med att hitta partner och projektverksamheten, marknadsför insatsen, delar ut priser och kvalitetsmärken och anordnar fortbildningsverksamhet för lärare.

De nationella stödorganisationerna samordnas av en central stödtjänst, som också ansvarar för utveckling av eTwinning-plattformen och för anordnande av fortbildningsverksamhet för lärare på europeisk nivå. I början av 2022 kommer plattformen eTwinning att slås samman med School Education Gateway för att effektivisera tillgången till information och verktyg.

En lista över alla tjänster och mer information finns på https://www.etwinning.net/sv/pub/community/countries.cfm

EPALE

Webbplattformen för vuxenutbildning i Europa – Epale – är ett initiativ från Europeiska kommissionen som finansieras genom programmet Erasmus+. Den är öppen för såväl lärare, utbildare och volontärarbetare som beslutsfattare, forskare, journalister, akademiker och andra aktörer som är involverade i vuxnas lärande.

Plattformen erbjuder aktuella nyheter om utvecklingen på området och interaktiva nätverk som ger användarna möjlighet att knyta kontakter med andra i hela Europa, inleda diskussioner och utbyta goda exempel. Bland Epales många verktyg och resurser finns några som är särskilt intressanta för (potentiella) bidragsmottagare inom Erasmus+. Nedan följer några exempel:

 • En kalender över kurser och evenemang.
 • Ett sökverktyg för att hitta samarbetspartner för att starta ett EU-finansierat projekt eller för att hitta eller erbjuda möjligheter till jobbskuggning.
 • En kurskatalog där besökare kan hitta ett brett utbud av online- och offline-kurser.
 • Praktikgemenskaper är ytterligare en möjlighet att komma i kontakt med personer och organisationer med liknande intressen.
 • Samarbetsrum där projektpartner kan utveckla sitt projekt i en säker miljö.
 • Erasmus+Space, ett säkert verktyg i synnerhet för projektsamordnare inom programområdena 1 och 2 i Erasmus+ och deras partner, avsett för att omsätta blandad mobilitet/blandat samarbete i praktiken och för projektförvaltning och projektspridning.
 • Ett resurscentrum där bidragsmottagare för ett projekt kan inhämta användbart referensmaterial och/eller lägga upp artiklar, rapporter, undervisningsmaterial, handböcker och annat material som sammanställts inom projektet eller av organisationen, vilket därmed utgör ytterligare en möjlighet att sprida detta material.
 • En blogg där projektdeltagarna kan dela med sig av sina erfarenheter eller ladda upp filmer där de presenterar sina resultat på ett informellt och dynamiskt sätt.

De som mottar EU-finansiering för ett projekt uppmuntras att informera om sin verksamhet och sina resultat på plattformen genom blogginlägg, nyheter, evenemang och andra typer av aktiviteter.

Epale genomförs av en central stödtjänst och ett nätverk av nationella stödorganisationer i EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet, som ansvarar för att hitta intressant information och uppmuntra intressenterna till att använda och bidra till plattformen. Epale är tillgänglig på https://een.ec.europa.eu/.

Selfie

Selfie (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies) är ett gratis flerspråkigt och webbaserat självskattningsverktyg som ska hjälpa skolor för allmän och yrkesinriktad utbildning att utveckla sin digitala kapacitet.

Genom Selfie för skolor samlas synpunkter anonymt in från elever, lärare och skolledare om hur teknik används i deras skolor. Detta sker genom korta påståenden och frågor och en enkel svarsskala från 1 till 5. På basis av svaren skapar verktyget en rapport – en ögonblicksbild (en ”selfie”) av en skolas starka och svaga sidor när det gäller teknikanvändning. Selfie finns för alla grund-, gymnasie- och yrkesskolor i och utanför EU och på över 30 språk. Verktyget kan användas av alla skolor – inte bara skolor med avancerad infrastruktur, utrustning och teknikanvändning.

Covid-19-pandemin har lett till en massiv omställning till digital teknik för distansarbete och distansundervisning, även inom yrkesutbildningen. Krisen har också visat att det är svårt att upprätthålla yrkesutbildningens praktikdel i företag, dvs. arbetsplatsförlagt lärande, vilket innebär att det är ännu viktigare att snabbt öka effektiviteten i dialogen mellan yrkeslärarna och utbildarna i företagen via digitala hjälpmedel.

Ett nytt verktyg för lärare är under utveckling inom ramen för handlingsplanen för digital utbildning. Verktyget ”Selfie för lärare” kommer att finnas tillgängligt på alla officiella EU-språk under hösten 2021. Genom detta verktyg kommer lärarna att själva kunna bedöma sin digitala kompetens och kapacitet och få omedelbar återkoppling om sina starka sidor och om luckor där de kan utvecklas ytterligare. Grupper av lärare kan även arbeta med verktyget tillsammans och ta fram en utbildningsplan.

I början av 2020 visade en genomförbarhetsstudie om anpassningen av Selfie-verktyget på yrkesutbildningsområdet att det behövs ett närmare samarbete mellan yrkesskolor och företag inom ramen för Selfie för arbetsplatsförlagt lärande, så att de gemensamt kan diskutera hur den digitala tekniken bäst kan integreras i den utbildning som tillhandahålls. Selfie för arbetsplatsförlagt lärande samlar inte bara skolledares, yrkeslärares och studerandes åsikter, utan har även ett fjärde perspektiv i form av interna företagsutbildares åsikter. Under hösten 2020 genomförde nio länder pilotprojekt med lyckade resultat för att utvidga Selfie till att även omfatta arbetsförlagt lärande, bland annat lärlingsplatser, med deltagande av ett stort antal berörda aktörer. Selfie för arbetsplatsförlagt lärande förväntas vara fullständigt operativt i mitten av 2021.

Selfie har utvecklats av gemensamma forskningscentrumet och generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur (GD EAC). Mer information om Selfie finns på https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_sv  

HEInnovate

Den vägledande ramen HEInnovate ger lärosäten både inom och utanför EU möjlighet att testa sin innovations- och entreprenörskapacitet genom självskattning inom ett av följande åtta områden:

 • Ledarskap och styrning.
 • Organisationskapacitet: finansiering, människor och incitament.
 • Entreprenörsinriktad utbildning.
 • Förberedelse och stöd till entreprenörer.
 • Digital omställning och kapacitet.
 • Kunskapsutbyte och samarbete. 
 • Den internationaliserade institutionen.
 • Resultatmätning.

HEInnovate är också en praktikgemenskap och dess experter erbjuder workshoppar för lärosäten där de kan förbättra sina innovationsresultat, samt instruktörsutbildningar för att sprida metoden mer allmänt på nationell nivå. Utbildningsmaterial finns på webbplatsen. Plattformen innehåller även fallstudier och användningsfall för att lyfta fram exempel på olika innovationsmetoder som tillämpas av lärosäten i EU. Ett antal landsgranskningar har genomförts i samarbete med OECD. De finns tillgängliga på HEInnovates och OECD:s webbplatser. I HEInnovates landsrapporter beskrivs innovations- och entreprenörsstrategier i olika EU-länder.

Erasmusfinansierade projekt såsom Europauniversiteten och innovationsallianserna uppmanas att använda HEInnovate när det är relevant för att komplettera sina projekt.

HEInnovate finns på https://heinnovate.eu/en.

Europeiska ungdomsportalen

Europeiska ungdomsportalen innehåller europeisk och nationell information och information om möjligheter som är av intresse för unga som bor, studerar och arbetar i Europa. Ett annat syfte med portalen är att uppmuntra unga att delta i Europas demokratiska liv, särskilt via EU:s ungdomsdialog och andra initiativ som ger dem möjlighet att vara med och påverka beslutsfattandet. Europeiska ungdomsportalen tillhandahåller även information för andra aktörer som arbetar på ungdomsområdet. Portalen finns tillgänglig på 28 språk och du kommer dit via följande länk: https://europa.eu/youth/EU_sv

Initiativet för ett europeiskt studentkort

Syftet med initiativet för ett europeiskt studentkort är att förenkla mobilitet i utbildningssyfte genom att alla grundläggande komponenter som krävs för att organisera studentmobilitet i utbildningssyfte digitaliseras, från information till ansökningsförfaranden och hjälp med komma till rätta i värdsamhället under utlandsvistelsen. Inom ramen för detta initiativ finns nu mobilappen för Erasmus+ och nätverket för ett papperslöst Erasmus tillgängliga för lärosäten och studenter och kommer att förstärkas ytterligare med fler tjänster och funktioner för användarna.

Mobilappen för Erasmus+ fungerar som enda kontaktpunkt för studenterna, där de får tillgång till all information och alla tjänster som de behöver före, under och efter utlandsutbytet. Via mobilappen kan även studenter och elever inom andra sektorer få information om hur de kan delta i programmet. Appen kan laddas ned via App Store och Google Play. Mer information finns på erasmusapp.eu.

Via nätverket för ett papperslöst Erasmus kan lärosätena ansluta sig till en central kommunikationskanal för ett friktionsfritt, säkert och smidigt utbyte av information om studentmobilitet. Detta möjliggör en fullständigt digitaliserad hantering av utbyten, bland annat lärandeavtal på nätet och digitala interinstitutionella avtal. Lärosäten som vill ansluta sig till nätverket för ett papperslöst Erasmus hittar information om hur man ansluter sig samt riktlinjer och vägledning på kompetenscentrumet för ett papperslöst Erasmus: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu

Kunskaps- och expertnätverk

Eurydicenätverket

Eurydicenätverket är främst inriktat på hur de europeiska utbildningssystemen är strukturerade och organiserade på alla nivåer och ska bidra till bättre ömsesidiga kunskaper om systemen i Europa. Det tar fram jämförande analyser på europeisk nivå och nationell specifik information på utbildnings- och ungdomsområdet till dem som är ansvariga för utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa, vilket underlättar beslutsfattandet.

Eurydicenätverket producerar en stor mängd information, bland annat detaljerade beskrivningar och översikter av nationella utbildningssystem (nationella utbildningssystem och nationell utbildningspolitik), jämförande tematiska rapporter om olika frågor av unionsintresse (tematiska rapporter), indikatorer och statistik (nyckeldata), och en serie med fakta- och sifferuppgifter om utbildning, t.ex. nationella utbildningsstrukturer, uppläggning av läsåret, jämförelser av lärarlöner och obligatorisk undervisningstid i olika länder samt utbildningsnivåer (fakta- och sifferuppgifter).

Nätverket består av en central samordningsenhet vid det centrala programkontoret och av nationella enheter i alla EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet samt Albanien, Bosnien och Hercegovina och Montenegro. 

Du hittar mer information på det centrala programkontorets webbplats: https://eacea.ec.europa.eu/homepage

Nationellt kontaktnätverk för wikin för ungdomsfrågor

I enlighet med EU:s ungdomsstrategi och målet att förbättra kunskapen om ungdomsfrågor i Europa ges ekonomiskt stöd till nationella strukturer som bidrar till wikin för ungdomsfrågor. Wikin är ett interaktivt verktyg med sammanhängande, uppdaterad och användbar information om ungdomars situation i Europa och om den nationella ungdomspolitiken.

Nationella myndigheter utser de organ i en EU-medlemsstat eller i ett tredjeland som är associerat till programmet som får ekonomiskt stöd för att sammanställa landsspecifik information, jämförbara landsbeskrivningar och indikatorer som bidrar till bättre ömsesidiga kunskaper om ungdomssystem och ungdomspolitik i Europa.

Nätverk av experter på högskolereformer

I de berörda tredjeländerna som inte är associerade till programmet (västra Balkan, östra och södra Medelhavsländerna, Ryssland och Centralasien) utgör de nationella grupperna av experter på högskolereformer en reserv av sakkunskap för de lokala myndigheterna och intressenterna när det gäller att främja reformer och bidra till ytterligare framsteg inom den högre utbildningen. De deltar i policyutvecklingen inom högre utbildning i sina respektive länder. Nätverkets verksamhet baseras på kollegiala kontakter. Varje nationell grupp består av fem till femton medlemmar. Experterna är sakkunniga inom högre utbildning (t.ex. rektorer och biträdande rektorer, dekaner, forskare i högre befattning, tjänstemän med ansvar för internationella relationer och studenter).

Experterna på högskolereformer har bland annat i uppdrag att stödja

 • policyutveckling i sina respektive länder genom att stödja modernisering, reformprocesser och strategier inom högre utbildning, i nära kontakt med de berörda lokala myndigheterna,
 • politisk dialog med EU inom högre utbildning,
 • utbildning och rådgivning för lokala aktörer, särskilt för lärosäten och deras personal, och
 • Erasmusprojekt (särskilt de som genomförs inom ramen för insatsen för kapacitetsuppbyggnad) genom att sprida deras resultat, framför allt goda exempel och innovativa initiativ och använda dessa för utbildningsändamål.

Nationella grupper till stöd för genomförandet av EU:s verktyg för yrkesutbildning

Syftet med de nationella grupperna av yrkesutbildningsexperter är att tillhandahålla en pool med sakkunskap för att främja användningen av EU:s verktyg och principer för yrkesutbildning i EU-finansierade projekt som stöds av programmet Erasmus+. De berörda verktygen anges i relevanta dokument om EU:s yrkesutbildningspolitik, såsom den europeiska ramen för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet och rådets rekommendation om yrkesutbildning (t.ex. Eqavet-ramen, europeiska yrkesbasprofiler, uppföljning av utexaminerade och andra). Experterna bör i synnerhet hjälpa bidragsmottagare i EU-finansierade projekt som stöds av programmet Erasmus+ att genomföra de ovannämnda verktygen för yrkesutbildning i sina projekt.

Nätverk av nationella referenspunkter för Eqavet

Eqavets nationella referenspunkter upprättas av nationella myndigheter och sammanför relevanta institutioner, arbetsmarknadens parter och alla berörda aktörer på nationell och regional nivå för att bidra till genomförandet av den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. Referensramen definieras i rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft2 .

Eqavets nationella referenspunkter ska 1) ta konkreta initiativ för att genomföra och ytterligare utveckla Eqavet-ramen, 2) informera och mobilisera en lång rad berörda parter, däribland yrkeskunskapscentrum, för att bidra till genomförandet av Eqavet-ramen, 3) stödja självbedömning som en kompletterande och effektiv metod för kvalitetssäkring, 4) tillhandahålla en uppdaterad beskrivning av de nationella eller regionala kvalitetssäkringsåtgärderna med utgångspunkt i Eqavet-ramen, och 5) på EU-nivå engagera sig i ömsesidiga utvärderingar av kvalitetssäkring av yrkesutbildningssystem.

EQF, Europass och Euroguidance – nationella samordningspunkter

Dessa tre nätverk av nationella samordningspunkter stöds genom en gemensam överenskommelse för alla länder:

Nationella samordningspunkter för den europeiska referensramen för kvalifikationer

De nationella samordningspunkterna, som utses av de nationella myndigheterna, stöder myndigheterna när det gäller att

 • utforma, genomföra och se över nationella kvalifikationsramar och koppla dem till den europeiska ramen för kvalifikationer (EQF),
 • vid behov se över och uppdatera kopplingarna mellan nivåerna i nationella ramar eller system för kvalifikationer och EQF-nivåerna.

EQF:s nationella samordningspunkter minskar avståndet mellan EQF och enskilda personer och organisationer genom att

 • stödja införandet av lämpliga EQF-nivåer i intyg, examensbevis, bilagor till dessa och andra kvalifikationsdokument samt i databaser över kvalifikationer,
 • ta fram register eller databaser över kvalifikationer i de nationella kvalifikationsramarna och offentliggöra dem på Europass-portalen.

Mer information finns på https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf.

Nationella Europass-center

Den viktigaste funktionen i Europass är en webbaserad plattform som ger enskilda personer och organisationer interaktiva verktyg och information om lärandemöjligheter, kvalifikationsramar och kvalifikationer, vägledning, kompetensinventering, självbedömningsverktyg och dokumentering av färdigheter och kvalifikationer och förmedlar lärande- och anställningsmöjligheter.  Detta kräver mycket arbete på nationell nivå, som utförs av organ som utses av de nationella myndigheterna. De har främst följande uppgifter:

 • Tillhandahålla nationell information på EU-plattformen, vilket innebär att de säkerställer att EU-plattformen och de nationella datakällorna om lärandemöjligheter och nationella databaser eller register över kvalifikationer är sammankopplade.
 • Främja användningen av EU-plattformens tjänster.
 • Samarbeta med berörda aktörer på nationell nivå.

Euroguidance-nätverket

Euroguidance är ett europeiskt nätverk av nationella resurs- och informationscentrum som utses av de nationella myndigheterna. Alla Euroguidance-centrum har följande gemensamma mål:

 • Samarbete och stöd på EU-nivå för att förstärka strategier, system och metoder för vägledning inom unionen (utveckling av den europeiska dimensionen av livslång vägledning). 
 • Stödja vägledares kompetensutveckling. 
 • Tillhandahålla kvalitetsinformation om livslång vägledning.
 • Främja möjligheter till mobilitet i utbildningssyfte och karriärplanering i Europa (via Europass-portalen).

Den främsta målgruppen för Euroguidance är de som arbetar med vägledning och beslutsfattare från både utbildnings- och arbetsmarknadssektorn.

Mer information finns på https://euroguidance.eu