Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Partnerstwa na rzecz współpracy

Czym są partnerstwa na rzecz współpracy?

Akcja ta pozwala organizacjom uczestniczącym na zdobycie doświadczenia w dziedzinie współpracy międzynarodowej oraz wzmocnienie swoich zdolności, ale także na osiągnięcie wysokiej jakości innowacyjnych wyników. W zależności od celów danego projektu, zaangażowanych organizacji uczestniczących, oczekiwanego wpływu lub innych elementów partnerstwa na rzecz współpracy mogą mieć różną skalę i zakres, a działania w ich ramach mogą być odpowiednio dostosowywane. Ocena jakościowa tych projektów będzie adekwatna do celów współpracy i charakteru zaangażowanych organizacji.

Opierając się na tej logice, organizacjom oferuje się dwa rodzaje partnerstwa mające na celu wspólną pracę, uczenie się i rozwój:

  • Partnerstwa współpracy
  • Partnerstwa na małą skalę

Te dwa rodzaje partnerstw omówiono szczegółowo na następnych stronach. Informacje zawarte w tych dwóch sekcjach pomogą Państwu wybrać rodzaj partnerstwa, który najbardziej odpowiada profilowi i strukturze Państwa organizacji oraz Państwa pomysłom na projekty.

Jakie działania zazwyczaj prowadzi się w ramach partnerstw na rzecz współpracy?

Przez cały czas trwania projektu organizacje mogą realizować szeroko zakrojony zakres działań. Organizacje mają możliwość wyboru najlepszej kombinacji działań, od tradycyjnych do bardziej kreatywnych i innowacyjnych, która przyczyni się do osiągnięcia celów projektu w odniesieniu do jego zakresu i proporcjonalnie do możliwości partnerstwa. Na przykład:

  • Zarządzanie projektem: działania, które są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego planowania, realizacji i monitorowania projektów, w tym sprawnej i skutecznej współpracy między partnerami w ramach projektu. Na tym etapie działania zazwyczaj obejmują zadania organizacyjne i administracyjne, wirtualne spotkania partnerów, przygotowanie materiałów komunikacyjnych, przygotowanie i działania następcze wobec uczestników biorących udział w działaniach, itp.
  • Realizacja działań: może obejmować wydarzenia w zakresie tworzenia sieci kontaktów, spotkania, sesje robocze mające na celu wymianę praktyk i osiągnięcie wyników. Działania te mogą również obejmować udział kadry i osób uczących się (pod warunkiem, że ich udział przyczyni się do osiągnięcia celów projektu).
  • Działania mające na celu dzielenie się doświadczeniami i promocję: organizowanie konferencji, sesji, wydarzeń mających na celu dzielenie się rezultatami projektu, ich wyjaśnianie i promowanie, niezależnie od tego, czy mają one formę konkretnych rezultatów, wniosków, dobrych praktyk czy też inną.

Wkład tej akcji w realizację priorytetów w ramach polityki

Co roku Komisja Europejska określa wspólne priorytety i cele, które należy realizować na poziomie programu Erasmus+ w różnych dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. W związku z tym, poza rozwijaniem potencjału organizacji zaangażowanych w projekt, rezultaty osiągnięte w ramach partnerstw na rzecz współpracy mają na celu przyczynienie się do realizacji priorytetów.

W związku z tym wymaga się, aby ramy pracy projektów określano w odniesieniu do jednego lub kilku z tych priorytetów oraz aby wybierano je na etapie składania wniosków. Przy formułowaniu wniosków dotyczących projektu zaleca się również konsultowanie wyników uzyskanych w ramach wcześniej finansowanych projektów opartych na podobnych priorytetach, aby zapewnić spójność i uniknąć powielania działań, a także aby stopniowo rozwijać istniejące wyniki i przyczyniać się do wspólnego rozwoju różnych dziedzin. Przydatne informacje o finansowanych projektach udostępniono na Platformie Rezultatów Programu Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en .

Ponadto, aby lepiej powiązać priorytety europejskie z konkretnymi potrzebami na szczeblu krajowym, agencje narodowe programu Erasmus+ mają możliwość określenia jednego lub kilku z tych priorytetów europejskich jako szczególnie istotnych w kontekście krajowym, w celu zachęcenia organizacji do skoncentrowania swojego wkładu w tych wybranych obszarach w danym roku.

W 2024 r. partnerstwa na rzecz współpracy muszą dotyczyć jednego lub kilku z następujących obszarów priorytetowych:

Priorytety mające zastosowanie do wszystkich sektorów Programu Erasmus+

Włączenie społeczne i różnorodność we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu: w ramach programu wspierane będą projekty, które promują włączenie społeczne i mają na celu poprawę dostępu do osób o mniejszych szansach, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób ze środowisk migracyjnych, a także osób mieszkających na obszarach wiejskich i oddalonych, takich jak regiony najbardziej oddalone, osób stojących w obliczu różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, trudności społeczno-gospodarczych lub wszelkich innych potencjalnych źródeł dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Projekty te pomogą w pokonywaniu barier, jakie napotykają te grupy w dostępie do możliwości oferowanych w ramach programu, a także przyczynią się do tworzenia środowisk sprzyjających włączeniu społecznemu, które wspierają równość i sprawiedliwość oraz odpowiadają na potrzeby szerszej społeczności. W ramach tego priorytetu Program będzie wspierał projekty promujące działania edukacyjne i ułatwiające integrację osób uciekających przed wojną w Ukrainie w nowych środowiskach edukacyjnych.

Środowisko i walka ze zmianą klimatu: Celem programu jest podnoszenie – we wszystkich sektorach – świadomości na temat transformacji ekologicznej, problemów środowiskowych i kwestii związanych ze zmianą klimatu. Priorytetowo będą traktowane projekty ukierunkowane na rozwój kompetencji w zakresie sektorów związanych ze zrównoważonym rozwojem, rozwój strategii i metodyki w obszarze umiejętności sektorowych bazujących na ekologicznym podejściu, a także przyszłe programy nauczania, które lepiej odpowiadają potrzebom społeczeństwa. Program będzie również wspierał testowanie innowacyjnych praktyk służących przygotowaniu osób uczących się, pracowników i osób pracujących z młodzieżą do realnego zarządzania zmianami (np. odnośnie do oszczędzania zasobów, ograniczenia zużycia i marnowania energii, kompensowania emisji gazów cieplarnianych, dokonywania wyborów promujących zrównoważoną żywność i mobilność, itd.). Poza tym priorytetowo będą traktowane projekty, które – bazując na działaniach związanych z kształceniem, szkoleniem, sportem i młodzieżą – pozwalają wprowadzać zmiany behawioralne w indywidualnych preferencjach, nawykach konsumpcyjnych i stylach życia zgodnie z inicjatywą „Nowy europejski Bauhaus”1 . rozwijać kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród edukatorów i liderów w dziedzinie edukacji oraz wspierać planowane podejścia organizacji uczestniczących w zakresie zrównoważenia środowiskowego.

Uwzględnienie transformacji cyfrowej poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych, odporności cyfrowej i potencjału cyfrowego: program zapewni wsparcie realizacji planów transformacji cyfrowej w szkołach podstawowych i średnich, instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych. Priorytetowo traktowane będą projekty mające na celu zwiększenie zdolności i gotowości instytucji do zarządzania skutecznym przejściem na edukację cyfrową. Program będzie wspierać celowe wykorzystanie technologii cyfrowych w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na potrzeby nauczania, uczenia się, oceny i zaangażowania. Obejmuje to rozwój pedagogiki cyfrowej i wiedzy fachowej w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w odniesieniu do nauczycieli, w tym technologii dotyczących dostępności i wspierania oraz treści cyfrowych, oraz tworzenie i innowacyjne wykorzystywanie treści edukacji cyfrowej. Obejmuje to również rozwijanie umiejętności i kompetencji cyfrowych całej populacji poprzez odpowiednie programy i inicjatywy. Szczególną uwagę będzie się zwracać na promowanie równości płci i niwelowanie różnic pod względem dostępu do rozwiązań i wykorzystywania ich przez grupy niedostatecznie reprezentowane. Program będzie też wspierał wykorzystywanie europejskich struktur ramowych w odniesieniu do cyfrowych kompetencji edukatorów, obywateli i organizacji.

Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo: Celem programu będzie zachęcanie do aktywności obywatelskiej i etycznych zachowań w ramach uczenia się przez całe życie. Chodzi tu o wzmacnianie rozwoju kompetencji społecznych i międzykulturowych, krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów. Priorytetowo będą również traktowane projekty umożliwiające ludziom uczestnictwo w życiu demokratycznym oraz społeczne i obywatelskie zaangażowanie poprzez formalne lub pozaformalne działania związane z uczeniem się, takie jak na przykład działania pogłębiające wiedzę na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. i propagujące udział w tych wyborach. Ważna będzie również kwestia podnoszenia świadomości i wiedzy na temat Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnych unijnych wartości, zasad jedności i różnorodności oraz tożsamości kulturowej, świadomości kulturowej oraz dziedzictwa społecznego, kulturowego i historycznego.

Oprócz wyżej wymienionych priorytetów ogólnych w poszczególnych sektorach realizowane będą następujące priorytety szczegółowe.

Priorytety dotyczące poszczególnych sektorów

W dziedzinie szkolnictwa wyższego:

pierwszeństwo otrzymają akcje kluczowe dla realizacji celów europejskiego obszaru edukacji. Celem jest wspieranie sektora szkolnictwa wyższego, aby stał się jeszcze bardziej połączony, innowacyjny, włączający i cyfrowy. W tym celu program będzie zachęcał do znacznie głębszej i w większym stopniu interdyscyplinarnej współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego, jak również z otaczającymi je ekosystemami innowacji, oraz do wzmacniania powiązań między kształceniem, badaniami naukowymi i innowacjami. Nacisk zostanie położony w szczególności na wzmocnienie włączenia społecznego, mobilności, cyfryzacji, uczenia się przez całe życie, zapewniania jakości i automatycznego uznawania kwalifikacji. Celem jest przyspieszenie transformacji szkolnictwa wyższego w całej Europie, aby szkolić przyszłe pokolenia w zakresie współtworzenia wiedzy na rzecz odpornego, włączającego i zrównoważonego społeczeństwa.

Promowanie wzajemnie połączonych systemów szkolnictwa wyższego: celem programu będzie pogłębienie współpracy strategicznej i strukturalnej między instytucjami szkolnictwa wyższego poprzez: a) wspieranie rozwijania i testowania różnych rodzajów modeli współpracy, w tym współpracy wirtualnej i łączonej oraz wykorzystania różnych narzędzi cyfrowych i platform internetowych; b) poprawę mobilności poprzez wzajemne uznawanie kwalifikacji i efektów kształcenia oraz poprzez uwzględnianie mobilności w programach nauczania; c) wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego we wprowadzaniu założeń i narzędzi procesu bolońskiego, w tym propagowanie podstawowych wartości akademickich oraz norm i wytycznych służących zapewnianiu jakości oraz narzędzi wspierania powszechnej mobilności; d) wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego w ścisłej współpracy z przedstawicielami państw członkowskich w celu pilotowania innowacyjnej współpracy i działań; e) wspieranie wdrażania sieci „Erasmus bez papieru”, wprowadzenie europejskiego identyfikatora studenta i europejskiej legitymacji studenckiej.

Stymulowanie innowacyjnych praktyk w zakresie uczenia się i kształcenia: podejmowanie wyzwań społecznych i propagowanie innowacji i przedsiębiorczości dzięki wsparciu na rzecz: a) opracowania programów nauczania nastawionych na efekty uczenia się i na studenta, które to programy lepiej spełniają potrzeby edukacyjne studentów i zmniejszają niedopasowanie umiejętności oraz propagują przedsiębiorczość przy jednoczesnym zachowaniu zasadności tych programów z punktu widzenia rynku pracy i ogółu społeczeństwa, np. przez zapraszanie pracowników z przedsiębiorstw i środowisk pracy lub opracowywania programów nauczania wspólnie z daną branżą, w tym z udziałem MŚP; b) opracowania, sprawdzenia i wdrożenia elastycznych ścieżek kształcenia i modularnych schematów kursów (niepełny wymiar czasowy, w trybie online lub połączenie tych opcji) oraz odpowiednich form oceny, w tym opracowania oceny internetowej, c) promowania wymiaru uczenia się przez całe życie w szkolnictwie wyższym, w tym badania możliwości podejmowania, zatwierdzania i uznawania krótkich kursów prowadzących do uzyskania mikrokwalifikacji; d) wdrożenia podejść transdyscyplinarnych oraz innowacyjnych metod pedagogicznych takich jak nauka odwrócona, kształcenie międzynarodowe online oparte na współpracy, uczenie się oparte na badaniach naukowych i mieszane programy intensywne, które – poprzez podejście oparte na wyzwaniach – wspierają nabywanie możliwych do przeniesienia umiejętności w dziedzinach przyszłościowych oraz zakresie przedsiębiorczości;

Rozwój podejścia STEM w szkolnictwie wyższym oraz propagowanie udziału kobiet w STEM: priorytet ten wspiera opracowanie i wdrożenie programów nauczania w szkolnictwie wyższym w zakresie STEM dostosowanych do potrzeb, zgodnie z podejściem opartym na naukach przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuce i matematyce (STEAM); promowanie udziału kobiet w dziedzinach STEM, a zwłaszcza w inżynierii, ICT i dziedzinach wymagających zaawansowanych umiejętności cyfrowych; opracowywanie programów poradnictwa i mentoringu dla studentów, zwłaszcza dziewcząt i kobiet, w celu podejmowania studiów i pracy w dziedzinach STEM i ICT; promowanie praktyk edukacyjnych i szkoleniowych uwzględniających kwestie płci w edukacji w zakresie STEM; eliminowanie stereotypów płci w STEM;

Nagradzanie doskonałości w uczeniu się, nauczaniu i rozwijaniu umiejętności poprzez a) opracowywanie i wdrażanie strategii oraz kultury jakości, które nagradzają doskonałość w nauczaniu i zachęcają do niej, w tym w nauczaniu przez internet, podnoszenie jakości doświadczeń związanych z nauką i kształceniem osób uczących się będących w niekorzystnej sytuacji, ukierunkowane na studenta uczenie się i nauczanie w szkolnictwie wyższym, a także poprzez wspieranie elastycznych i atrakcyjnych karier akademickich, doceniających nauczanie, badania, przedsiębiorczość, zarządzanie i działania przywódcze; b) szkolenie kadr akademickich w zakresie innowacyjnych lub internetowych metod pedagogicznych, w tym w zakresie nauczania w środowisku internetowym i mieszanym, podejść transdyscyplinarnych, nowych metod opracowywania programów nauczania, metod realizacji i oceny, które łączą kształcenie z badaniami naukowymi i innowacjami (w stosownych przypadkach); c) opracowywanie nowych praktyk w oparciu o badania edukacyjne i kreatywność.

Wspieranie zdolności cyfrowych i ekologicznych sektora szkolnictwa wyższego: przez wspieranie a) transformacji cyfrowej instytucji szkolnictwa wyższego (w tym interoperacyjności) oraz cyfryzacji mobilności studentów w powiązaniu z inicjatywą europejskiej legitymacji studenckiej, b) rozwoju umiejętności cyfrowych studentów i pracowników, oraz c) baz danych służących monitorowaniu losów absolwentów. W odniesieniu do transformacji ekologicznej program będzie wspierał: a) podejścia ogólnoinstytucjonalne, b) podejścia transdyscyplinarne w połączeniu z solidną wiedzą z zakresu poszczególnych dyscyplin i uczeniem się przez całe życie, w tym poprzez mikrokwalifikacje, c) opracowywanie programów nauczania zgodnie z wymaganymi umiejętnościami ekologicznymi, d) wspieranie transnarodowych partnerstw między studentami, kadrą akademicką, uniwersytetami, pracodawcami, społecznościami i innymi zainteresowanymi stronami w zakresie wyzwań klimatycznych w celu utworzenia prawdziwych liderów w dziedzinie klimatu w szkolnictwie wyższym.

Tworzenie systemów szkolnictwa wyższego sprzyjających włączeniu społecznemu: Program będzie służył propagowaniu włączających podejść do mobilności i współpracy w drodze stosowania rozwiązań takich jak a) wspieranie kształcenia studentów i kadry będących uchodźcami oraz wspieranie starań instytucji i kadry państw przyjmujących w tym zakresie, b) poprawa wskaźników w zakresie dostępu, uczestnictwa i uzyskania dyplomu dotyczących osób o mniejszych szansach, w tym grup niedostatecznie reprezentowanych, również poprzez określanie dobrowolnych celów ilościowych; c) aktywne wsparcie nowych uczestników mobilnych w procesie szukania zakwaterowania, w tym na bazie współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, jeśli chodzi o zapewnienie właściwego i niedrogiego mieszkania; d) wsparcie dla zdrowia psychicznego studentów i kadry akademickiej; e) promowanie równowagi płci w instytucjach szkolnictwa wyższego, na wszystkich kierunkach studiów i na stanowiskach kierowniczych; f) sprzyjanie zaangażowaniu obywatelskiemu poprzez promowanie nieformalnego uczenia się i zajęć pozalekcyjnych oraz uznawanie wolontariatu i pracy na rzecz społeczności w wynikach nauczania studentów.

Wspieranie wśród studentów innowacji i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości: Program pozwoli zapewnić wsparcie dla innowacji i przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym, w tym na przykład poprzez a) wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania żywych laboratoriów i inkubatorów przedsiębiorczości w ramach instytucji szkolnictwa wyższego, w ścisłej współpracy z sektorem przedsiębiorczości i innymi właściwymi podmiotami, w celu wspierania innowacyjnego uczenia się i nauczania oraz pomagania studentom-przedsiębiorcom w przekuwaniu pomysłów w działalność gospodarczą, b) wsparcie dla partnerstw w zakresie uczenia się i nauczania z komercyjnymi i niekomercyjnymi organizacjami w sektorze prywatnym, które propagują zapoznawanie się studentów z innowacjami i przedsiębiorczością.

Wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego we współpracy z ich odpowiednikami z Ukrainy w ramach reagowania na wojnę w Ukrainie: celem tego działania będzie wspieranie Ukrainy w przekształcaniu i odbudowie jej systemu szkolnictwa wyższego przez współpracę z instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie, m.in. w zakresie: jakości i przydatności nauczania i uczenia się dostępnych dla szerokiej grupy osób uczących się; innowacyjnych podejść pedagogicznych; podejść skoncentrowanych na studentach, opartych na wyzwaniach i wielodziedzinowych; umiejętności cyfrowych i ekologicznych; praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie; systemu kwalifikacji; efektywnych praktyk zarządzania; ochrony wartości akademickich współpracy z ekosystemem innowacji; opracowywania i wprowadzania wspólnych działań i programów edukacyjnych.

W dziedzinie edukacji szkolnej:

Przeciwdziałanie nierównościom w nauce, wczesnemu kończeniu nauki i niskiemu poziomowi biegłości w zakresie umiejętności podstawowych: celem tego priorytetu jest pomoc w umożliwieniu osiągnięcia sukcesu wszystkim osobom uczącym się, a w szczególności osobom o mniejszych szansach. Priorytet ten obejmuje monitorowanie, wczesną identyfikację uczniów zagrożonych, podejścia zapobiegawcze i wczesne interwencje na rzecz osób uczących się mających problemy w nauce, promowanie podejść bardziej skoncentrowanych na osobie uczącej się, promowanie dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego osób uczących się i nauczycieli, a także ochronę przed nękaniem w szkole. Na poziomie szkół priorytet ten wspiera holistyczne podejście do nauczania i uczenia się oraz współpracę między wszystkimi członkami społeczności szkolnych, a także z rodzinami oraz innymi osobami zainteresowanymi spoza szkół. Ponadto, na poziomie strategicznym, nacisk kładzie się na poprawę przechodzenia między poszczególnymi etapami kształcenia, poprawę oceny i opracowanie solidnych systemów zapewniania jakości.

Wspieranie nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i innych zawodów nauczycielskich: priorytet ten wspiera osoby wykonujące zawody nauczycielskie (w tym edukatorów nauczycieli) na wszystkich etapach ich kariery zawodowej. Projekty w ramach tego priorytetu mogą koncentrować się na poprawie kształcenia wstępnego nauczycieli, jak również ich stałego rozwoju zawodowego, w szczególności poprzez poprawę ram politycznych i konkretnych możliwości w zakresie mobilności nauczycieli. Kolejnym obszarem zainteresowania w ramach priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności i różnorodności kariery nauczycielskiej oraz wzmocnienie selekcji, rekrutacji i oceny w zawodach nauczycielskich. Projekty mogą również bezpośrednio wspierać rozwój silniejszej kadry kierowniczej w szkołach oraz innowacyjnych metod nauczania i oceny.

Rozwój kompetencji kluczowych: projekty w ramach tego priorytetu będą koncentrować się na promowaniu współpracy w obrębie programów nauczania, kreatywności oraz innowacyjnych podejść do zdobywania wiedzy, rozwijaniu kreatywności, wspieraniu nauczycieli w zakresie nauczania opartego o kompetencje oraz opracowywaniu ocen i walidacji kluczowych kompetencji.

Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków: priorytet ten obejmuje projekty, których celem jest wspieranie włączenia wymiaru językowego do wszystkich programów nauczania oraz zagwarantowanie odpowiedniego poziomu kompetencji językowych przez osoby uczące się przed zakończeniem kształcenia obowiązkowego. Upowszechnienie wykorzystania nowych technologii celem wsparcia nauki języków również stanowi część prac przewidzianych w ramach tego priorytetu. Ponadto w ramach priorytetu wspierane są projekty, które mogą pomóc w tworzeniu szkół świadomych językowo oraz wykorzystują rosnącą różnorodność językową w szkołach, na przykład poprzez zachęcanie i podnoszenie świadomości dotyczącej wczesnego rozpoczęcia nauki języka oraz rozwijanie wielojęzycznych opcji kształcenia (w szczególności w regionach przygranicznych i w regionach, gdzie mieszkańcy posługują się więcej niż jednym językiem).

Promowanie zainteresowania naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką (STEM) i podejściem STEM oraz doskonałości w tym zakresie oraz zainteresowania STEM wśród dziewcząt: Projekt ten wspiera projekty, które promują podejście STEM do edukacji poprzez interdyscyplinarne nauczanie w kontekstach kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, projektowych i innych, a w szczególności zainteresowanie dziewcząt podejściem STEM. Priorytet ten obejmuje rozwój i propagowanie efektywnych i innowacyjnych metod pedagogicznych i systemów oceny. Szczególnie wartościowe w tym kontekście jest tworzenie partnerstw między szkołami, przedsiębiorstwami, instytucjami szkolnictwa wyższego, instytucjami badawczymi i ogółem społeczeństwa. Na poziomie strategicznym priorytet ten ma na celu promowanie rozwoju krajowych strategii STEM.

Rozwijanie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem: priorytet ten koncentruje się na promowaniu wdrażania unijnych ram jakości w odniesieniu do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem dołączonych do zalecenia Rady z 2019 r. w sprawie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem2 . Obejmuje on projekty zapewniające wsparcie na rzecz wczesnego i ustawicznego doskonalenia zawodowego pracowników uczestniczących w organizowaniu, prowadzeniu i zapewnianiu wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Priorytet wspiera ponadto tworzenie, testowanie i wdrażanie strategii i praktyk ukierunkowanych na intensyfikację uczestnictwa wszystkich dzieci we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem, z uwzględnieniem dzieci o mniejszych szansach.

Uznawanie wyników kształcenia uczestników transgranicznej mobilności edukacyjnej: priorytet ten ma na celu pomoc we wprowadzeniu w życie zalecenia Rady w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania. Wspiera on włączanie transgranicznych wymian klasowych do programów szkolnych, budowanie potencjału szkół w zakresie organizowania okresów nauki za granicą dla swoich uczniów oraz tworzenie długoterminowych partnerstw między szkołami w różnych krajach. Na poziomie strategicznym priorytet ten ma na celu większe zaangażowanie władz szkolnych na wszystkich szczeblach w starania na rzecz zapewnienia uznawania, a także wspiera rozwój i wymianę narzędzi i praktyk związanych z przygotowaniem, monitorowaniem i uznawaniem okresów spędzonych za granicą.

Wspieranie innowatorów w szkole: Zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie Europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych3  priorytet ten ma na celu zaangażowanie czołowych osobistości z przedsiębiorstw typu start do pełnienia roli ambasadorów i mentorów inspirujących osoby młode i zachęcających ich do rozwijania nowych pomysłów i rozwiązań.

Wspieranie reagowania europejskich systemów kształcenia i szkolenia na wojnę w Ukrainie: w ramach tego priorytetu wspiera się projekty, których celem jest wprowadzanie, wymiana i propagowanie inkluzywnych podejść pedagogicznych i praktyk opartych na pracy przeznaczonych dla uczniów i kadry uciekających z Ukrainy. Projekty w ramach tego priorytetu powinny opierać na standardach wysokiej jakości i znacznym doświadczeniu w integracji nowo przybyłych osób w środowiskach edukacyjnych i szkoleniowych. Mogą one mieć na celu zapewnianie usług lub wsparcia językowego, stosowanie wyników badań naukowych i rozszerzanie zakresu badań, wymianę z instytucjami z Ukrainy, analizowanie dobrych praktyk wspierających dobrostan psychospołeczny osób uczących się i kadry uciekających z Ukrainy itp.

W dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (zarówno wstępnego, jak i ustawicznego):

Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy: obejmuje to wspieranie rozwoju programów kształcenia i szkolenia zawodowego, które oferują zrównoważony zestaw umiejętności zawodowych dobrze dostosowanych do wszystkich cykli gospodarczych, stale zmieniających się rynków i metod pracy oraz kluczowych kompetencji, oraz stwarzają możliwości uczenia się w miejscu pracy. Priorytet ten sprzyja również opracowywaniu programów nauczania VET, ofert programowych i kwalifikacji, które są regularnie aktualizowane dzięki gromadzeniu informacji na temat umiejętności. W ramach projektów organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego otrzymają wsparcie w dostosowywaniu ich oferty szkoleniowej do zmieniających się potrzeb w zakresie umiejętności, dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej oraz cykli koniunkturalnych.

Zwiększenie elastyczności pod względem możliwości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego: priorytet ten wspiera inicjatywy, w których rozwija się elastyczne i ukierunkowane na osobę uczącą się programy kształcenia i szkolenia zawodowego i które przyczyniają się do wypełniania istniejących luk w dostępie do szkoleń dla dorosłych w wieku produkcyjnym, aby mogli oni z powodzeniem radzić sobie ze zmianami stanu na rynku pracy. Projekty w ramach tego priorytetu przyczyniają się również do rozwoju programów ustawicznego szkolenia zawodowego, które mają być możliwe do dostosowania do rynku pracy, a także programów ułatwiających transfer, uznawanie i akumulację efektów uczenia się prowadzących do uzyskania krajowych kwalifikacji.

Przyczynianie się do innowacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego: w ramach tego priorytetu wspiera się projekty, których głównym celem jest zasadnicza zmiana sposobu prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego, tak aby w większym stopniu odpowiadało ono obecnym i przyszłym potrzebom gospodarki i społeczeństwa. Zmiany te mogą mieć charakter organizacyjny (planowanie, finansowanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, monitorowanie i komunikacja). Mogą one również dotyczyć nauczania i uczenia się poprzez opracowywanie i wdrażanie nowych i bardziej adekwatnych podejść do tych procesów. Zmiany te mogą dotyczyć ekosystemu organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz sposobu, w jaki angażują się oni w kontakty z partnerami, na przykład poprzez upowszechnianie technologii i badania stosowane, rzecznictwo, tworzenie sieci kontaktów i działania na rzecz umiędzynarodowienia. Mogą one również być ukierunkowane na opracowywanie i dostarczanie produktów i usług VET (jak np. rozwój umiejętności, badania stosowane i doradztwo) podmiotom zewnętrznym takim jak studenci, przedsiębiorstwa i rządy.

Zwiększanie atrakcyjności VET: priorytetowo traktowane będą projekty, które przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego na różnych poziomach. Przykładem mogą być projekty, których celem jest działanie na rzecz większej przenikalności między różnymi poziomami kształcenia, które sprzyjają otwartym i partycypacyjnym środowiskom edukacyjnym, wspierają rozwój zawodowy nauczycieli i osób prowadzących szkolenia VET lub ułatwiają uznawanie efektów uczenia się oraz korzystanie z Europass i innych usług cyfrowych. W ramach tego priorytetu wspierane są również projekty, które przyczyniają się do rozwoju długoterminowych partnerstw na rzecz tworzenia lub wzmacniania międzynarodowych, krajowych, regionalnych i sektorowych konkursów umiejętności. Wpływ tych działań można zoptymalizować poprzez ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego, izbami handlowymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami na poszczególnych etapach cyklu projektu.

Poprawa w zakresie zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym: priorytet ten koncentruje się na pomiarze i poprawie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez opracowanie krajowych systemów zapewniania jakości, zarówno w odniesieniu do wstępnego, jak i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego, we wszystkich środowiskach edukacyjnych i wszystkich formach uczenia się, świadczonych zarówno przez publicznych, jak i prywatnych organizatorów. W szczególności obejmuje to ustanowienie i testowanie rozwiązań w zakresie monitorowania losów absolwentów zgodnie z zaleceniem Rady dotyczącym monitorowania losów absolwentów oraz zaleceniem w sprawie europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET)4 , a także badanie podstawowych profili zawodowych UE i mikrokwalifikacji.

Tworzenie i wdrażanie strategii na rzecz umiędzynarodowienia dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego: priorytet ten ma na celu wprowadzenie mechanizmów wsparcia i ram umownych promujących wysokiej jakości mobilność kadry zapewniającej kształcenie i szkolenie zawodowe oraz osób uczących się w tym zakresie. Do szczególnie ważnych aspektów należą automatyczne wzajemne uznawanie kwalifikacji i efektów uczenia się, a także rozwój usług wsparcia dla uczniów w zakresie mobilności osób uczących się. Usługi takie mogą obejmować informowanie, motywowanie i przygotowywanie osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w kraju przyjmującymi oraz ułatwianie im integracji społecznej, a także zwiększanie ich świadomości międzykulturowej i aktywności obywatelskiej.

Wspieranie reagowania europejskich systemów kształcenia i szkolenia na wojnę w Ukrainie: w ramach tego priorytetu wspiera się projekty, których celem jest wprowadzanie, wymiana i propagowanie inkluzywnych podejść pedagogicznych i praktyk uczenia się opartego na pracy, w tym praktyk zawodowych, przeznaczonych dla osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego i kadry uciekających z Ukrainy. Projekty w ramach tego priorytetu powinny opierać na standardach wysokiej jakości i znacznym doświadczeniu w integracji nowo przybyłych osób w środowiskach edukacyjnych i szkoleniowych. Mogą się one skupiać na szkoleniu językowym, włączaniu osób uczących się do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym do programów uczenia się opartego na pracy i systemów przygotowania zawodowego (w miarę możliwości ze wsparciem ukraińskich nauczycieli i szkoleniowców uciekających przed wojną), na procedurach uznawania umiejętności i kwalifikacji, z udziałem instytucji z Ukrainy, praktykach wspierających dobrostan psychospołeczny osób uczących się i kadry uciekających przed wojną itp.

W dziedzinie edukacji dorosłych:

Zwiększenie liczby osób korzystających z kształcenia dorosłych oraz poprawa jego inkluzywności i dostępności: priorytetowo traktowane będą projekty, które wzmacniają pozycję osób dorosłych i umożliwiają im udział w szkoleniach, aby zmniejszyć niedobory kwalifikacji i niedobory na rynku pracy, a także propagować i ułatwiać uczestnictwo osób dorosłych w uczeniu się. W szczególności projekty, które opierają się na indywidualnych rachunkach szkoleniowych i ramach wspomagających (w tym możliwości poświadczania i poradnictwa oraz skuteczne strategie motywacyjne).

Poprawa dostępu do wysokiej jakości, elastycznej i uznawanej edukacji dla osób dorosłych: priorytet ten zapewnia wsparcie dla tworzenia i rozwoju elastycznych ofert edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób dorosłych w zakresie uczenia się, na przykład poprzez rozwój możliwości w zakresie kształcenia mieszanego i cyfrowego uczenia się. Priorytetowo traktowane są również projekty, w ramach których pracuje się nad poświadczaniem umiejętności potwierdzanych mikrokwalifikacjami lub nabytych w drodze uczenia się nieformalnego i pozaformalnego.

Propagowanie lokalnych ośrodków kształcenia i innowacyjnych przestrzeni do nauki: Priorytet ten ma na celu wspieranie lokalnych środowisk edukacyjnych, promowanie włączenia społecznego, zaangażowania obywatelskiego i demokracji oraz przyciąganie i oferowanie wszystkim członkom społeczności możliwości uczenia się przez całe życie, również przez wykorzystanie technologii cyfrowych i środków na rzecz działań informacyjnych i angażowania osób uczących się. W ramach projektów można by na przykład zachęcać lokalne ośrodki kształcenia, biblioteki, muzea, zakłady karne, społeczeństwo obywatelskie i szerszą społeczność (organizacje pozarządowe, władze lokalne, służbę zdrowia, ośrodki kultury itp.) do współpracy w celu motywowania osób dorosłych w każdym wieku do uczenia się umiejętności życiowych i kompetencji kluczowych niezbędnych do zachowania odporności i zdolności adaptacyjnych w obliczu zmian i niepewności oraz umożliwiania tym osobom podjęcia takich działań.

Tworzenie ścieżek podnoszenia i zmiany kwalifikacji: priorytet ten ma na celu promowanie nowych możliwości kształcenia dorosłych, w szczególności osób dorosłych o niskim poziomie umiejętności, wiedzy i kompetencji. Stworzenie nowych ścieżek poprawy umiejętności powinno umożliwić dorosłym słuchaczom podniesienie kompetencji kluczowych i dokonanie postępów na drodze do zdobycia wyższych kwalifikacji. Prace uzupełniające wchodzące w zakres tego priorytetu obejmują rozwijanie poradnictwa jako usługi w celu zapewnienia dorosłym dostępu do odpowiedniego uczenia się przez całe życie, poprawę identyfikacji i monitorowania umiejętności, opracowywanie dostosowanych do potrzeb ofert w zakresie uczenia się oraz opracowywanie skutecznych strategii w zakresie działań informacyjnych, poradnictwa i motywacji.

Podnoszenie kompetencji edukatorów i innych pracowników zajmujących się edukacją dorosłych: priorytetowo traktowane są w szczególności projekty, w ramach których rozwija się kompetencje pracowników dydaktycznych, które prowadzą do ogólnej poprawy w przedmiotowej dziedzinie, zgodnie z transformacją ekologiczną i cyfrową. W szczególności priorytetowo traktowane będą projekty wspierające edukatorów, w tym zespoły przywódcze, w nauczaniu i działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także rozwijające kompetencje cyfrowe edukatorów, np. poprzez staże „Cyfrowe możliwości”, oraz doskonalące metody i narzędzia nauczania przez efektywne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań i technologii cyfrowych. Priorytetowo traktowane będą projekty ukierunkowane na rozwój umiejętności uznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych, np. projektowanie indywidualnych ścieżek lub planów dostosowanych do pochodzenia i sytuacji osób uczących się, ocena nabytej wcześniej wiedzy i umiejętności dorosłych słuchaczy, lepsze i bardziej innowacyjne metody nauczania, jak również wzmocnienie roli wspierającej pracowników dydaktycznych zajmujących się kształceniem dorosłych w motywowaniu i instruowaniu osób uczących się w trudnych sytuacjach edukacyjnych oraz doradzaniu im w tym zakresie.

Tworzenie i promowanie możliwości kształcenia wśród wszystkich obywateli i pokoleń: Priorytetowo traktowane są projekty, w ramach których tworzy się i promuje możliwości uczenia się międzypokoleniowego, w tym możliwości uczenia się i wymiany doświadczeń wśród wszystkich grup wiekowych, w tym seniorów, w celu pogłębiania wiedzy na temat Unii Europejskiej i jej wartości oraz wzmacniania tożsamości europejskiej.

Rozszerzenie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia dorosłych: priorytet ten wspiera opracowanie lepszych mechanizmów zapewniania jakości w zakresie polityki i oferty kształcenia dorosłych. W szczególności obejmuje to opracowanie i transfer metodyki z zakresu monitorowania w celu pomiaru skuteczności oferty kształcenia dorosłych oraz monitorowania postępów dorosłych słuchaczy.

Wspieranie reagowania europejskich systemów kształcenia i szkolenia na wojnę w Ukrainie: w ramach tego priorytetu wspiera się projekty, których celem jest wprowadzanie, wymiana i propagowanie inkluzywnych podejść pedagogicznych i praktyk opartych na pracy przeznaczonych dla dorosłych słuchaczy i kadry uciekających z Ukrainy. Projekty w ramach tego priorytetu powinny opierać na standardach wysokiej jakości i znacznym doświadczeniu w integracji nowo przybyłych osób w środowiskach edukacyjnych i szkoleniowych. Mogą one mieć na celu zapewnianie usług lub wsparcia językowego, stosowanie wyników badań naukowych i rozszerzanie zakresu badań, wymianę z instytucjami z Ukrainy, analizowanie dobrych praktyk wspierających dobrostan psychospołeczny osób uczących się i kadry uciekających z Ukrainy itp.

W dziedzinie młodzieży:

Priorytetowo traktowane będą akcje, które przyczyniają się do osiągania celów w kluczowych obszarach strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027: angażowanie, łączenie i wzmacnianie pozycji osób młodych. Szczególny nacisk zostanie położony na wzmocnienie współpracy międzysektorowej pozwalającej na osiągnięcie większych synergii w różnych obszarach akcji mających znaczenie dla osób młodych, promowanie uczestnictwa młodzieży na różną skalę i w różnych formach oraz wspieranie aktywności obywatelskiej osób młodych, zwłaszcza młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Konkretne priorytety w dziedzinie młodzieży obejmują:

Promowanie aktywności obywatelskiej, zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym przedsiębiorczości społecznej: Priorytet ten ma na celu wspieranie aktywności obywatelskiej wśród osób młodych, w szczególności poprzez wolontariat i działania będące przejawem solidarności, a tym samym wzmocnienie ich zmysłu inicjatywy, w szczególności w dziedzinie społecznej, oraz wspieranie ich społeczności. Projekty w ramach tego priorytetu mogłyby również promować przedsiębiorczość, kreatywne uczenie się i przedsiębiorczość społeczną wśród młodzieży. Dialog międzykulturowy, znajomość i uznanie różnorodności oraz promowanie tolerancji mają kluczowe znaczenie dla tego priorytetu.

Podnoszenie jakości, innowacyjności i skali uznawania pracy z młodzieżą: Priorytet ten ma na celu promowanie uznawania i poświadczania pracy z młodzieżą oraz uczenia się nieformalnego i pozaformalnego na wszystkich poziomach, a także wspieranie rozwoju jakości i innowacji w pracy z młodzieżą zgodnie z priorytetami określonymi w europejskim programie pracy z młodzieżą i deklaracji bońskiej z grudnia 2020 r. Obejmuje to budowanie zdolności osób pracujących z młodzieżą w zakresie ich praktyk stosowanych w internecie i poza nim, a także wspieranie opracowywania i udostępniania metod docierania do zmarginalizowanych osób młodych, zapobiegania rasizmowi i nietolerancji wśród młodzieży oraz zagrożenia, szanse i skutki związane z transformacją cyfrową.

Wzmacnianie zdolności do zatrudnienia osób młodych: Priorytet ten ma na celu zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych wśród osób młodych. Sektor młodzieży odgrywa ważną rolę w ułatwianiu młodzieży wkraczania w dorosłość, w tym poprzez wspieranie wchodzenia na rynek pracy. Podstawę tego priorytetu stanowią działania skupiające się na włączeniu społecznym i zwiększaniu zdolności do zatrudnienia osób młodych o mniejszych szansach (w tym młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się), ze szczególnym naciskiem na osoby młode zagrożone marginalizacją oraz pochodzące ze środowisk migracyjnych.

Wzmacnianie powiązań między polityką, badaniami i praktyką: Priorytet ten dotyczy potrzeby zacieśnienia powiązań między polityką, badaniami i praktyką w dziedzinie młodzieży, aby zapewnić lepsze dowody na potrzeby i ułatwić kształtowanie polityki. Istotne z punktu widzenia tego priorytetu będą działania promujące lepszą wiedzę na temat sytuacji osób młodych i polityk dotyczących młodzieży w Europie i poza jej granicami.

Wspieranie reagowania na wojnę w Ukrainie w dziedzinie młodzieży: W ramach tego priorytetu wspiera się projekty, których celem jest wprowadzanie, wymiana i propagowanie inkluzywnych podejść i praktyk przeznaczonych dla osób młodych i osób pracujących z młodzieżą uciekających przed wojną w Ukrainie oraz organizatorów pracy z młodzieżą z państw przyjmujących aktywnie zaangażowanych w takie działania. Działania powinny być zgodne z zasadami pracy z młodzieżą, w tym uczenia się pozaformalnego i międzykulturowego, oraz powinny przyczyniać się do propagowania i rozumienia praw człowieka i demokracji, a także zwiększenia zdolności organizacji uczestniczących. Celem działań może być zapewnianie usług i wsparcia językowego, stosowanie wyników badań naukowych i rozszerzanie zakresu badań, zwiększanie synergii i komplementarności z organizacjami działającymi w dziedzinie młodzieży w Ukrainie, analizowanie dobrych praktyk wspierających dobrostan psychospołeczny młodych uchodźców i osób pracujących z młodzieżą będących uchodźcami z Ukrainy oraz wspieranie budowania zdolności organizacji pracujących z młodzieżą, zarówno w Ukrainie, jak i w państwach przyjmujących, itp.

W dziedzinie sportu:

Priorytetowo traktowane będą partnerstwa, które przyczyniają się do realizacji kluczowych dokumentów programowych, takich jak plan prac UE w dziedzinie sportu (2021–2024) lub zalecenie Rady w sprawie prozdrowotnej aktywności fizycznej. Konkretne priorytety w dziedzinie sportu obejmują:

Zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia: projekty w ramach tego priorytetu będą koncentrować się głównie na: a) wdrażaniu trzech filarów inicjatywy HealthyLifestyle4All, b) wdrażaniu zalecenia Rady w sprawie prozdrowotnej aktywności fizycznej i wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej, c) wspieraniu wdrażania Europejskiego Tygodnia Sportu, d) promowaniu sportu i aktywności fizycznej jako narzędzia wspierającego zdrowie, e) promowaniu wszelkich działań zachęcających do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, f) promowaniu tradycyjnych dyscyplin sportu i gier.

Promowanie uczciwości i wartości w sporcie: projekty w ramach tego priorytetu będą koncentrować się głównie na: a) zwalczaniu stosowania dopingu b) zwalczaniu ustawiania wyników zawodów sportowych i korupcji w sporcie c) poprawie dobrych rządów w sporcie oraz d) promowaniu pozytywnych sportowych wartości.

Promowanie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport: projekty w ramach tego priorytetu będą koncentrować się głównie na a) wspieraniu rozwoju umiejętności w sporcie, b) zachęcaniu do podejmowania dwutorowej kariery sportowców c) promowaniu jakości pracy trenerów i personelu d) wykorzystywaniu mobilności jako narzędzia podnoszenia kwalifikacji e) promowaniu zdolności do zatrudnienia poprzez sport.

Promowanie równości i wartości europejskich w sporcie i poprzez sport: projekty w ramach tego priorytetu będą ukierunkowane przede wszystkim na promowanie a) równości w sporcie, w tym równouprawnienia płci5 , b) wartości europejskich, w tym wykorzystania sportu jako środka na rzecz pokoju i integracji, c) wartości polegających na niedyskryminacji z jakiegokolwiek względu, przeciwdziałaniu rasizmowi, otwartości i tolerancji wobec innych osób.