Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilność osób uczących się i pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

W ramach tej akcji zapewnia się wsparcie organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego i innym organizacjom działającym w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla osób uczących się i pracowników zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym.

Wsparcie obejmuje szeroki zakres działań, w tym obserwację pracy i kursy doskonalenia zawodowego kadry, staże i długoterminowe praktyki (ErasmusPro), zapraszanie ekspertów oraz inne działania, jak wyjaśniono poniżej.

Poprzez swoje działania organizacje uczestniczące powinny aktywnie propagować włączenie i różnorodność, zrównoważenie środowiskoweedukację cyfrową, wykorzystując w tym celu szczególne możliwości w zakresie finansowania oferowane w ramach programu, zwiększając świadomość wśród swoich uczestników, dzieląc się najlepszymi praktykami i wybierając odpowiedni plan dla swoich działań.

Cele akcji

Celem działań w zakresie mobilności finansowanych w ramach programu Erasmus+ jest zapewnienie osobom fizycznym możliwości uczenia się oraz wspieranie umiędzynarodowienia i rozwoju instytucjonalnego organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego i innych organizacji działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Akcja ta będzie stanowić wsparcie dla wdrażania zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego i deklaracji z Osnabrück 1   oraz europejskiego programu na rzecz umiejętności 2 . Zapewni ona również wkład w tworzenie europejskiego obszaru edukacji. Szczególne cele tej akcji są następujące:

Podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (IVET i CVET) w Europie przez:

 • wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności umiejętności uczenia się języków i umiejętności cyfrowych
 • wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy
 • wymianę najlepszych praktyk i promowanie stosowania nowych i innowacyjnych metod i technologii pedagogicznych oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, mentorów i innych pracowników kształcenia i szkolenia zawodowego 
 • rozwijanie zdolności organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego do realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie mobilności oraz ich zdolności podejmowania partnerskiej współpracy dobrej jakości przy jednoczesnym rozwijaniu strategii umiędzynarodowienia
 • umożliwienie mobilności wszystkim uczącym się w ramach podstawowego oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie średniego czasu trwania mobilności tych osób w celu zwiększenia jej jakości i wpływu
 • wspieranie jakości, przejrzystości i uznawania efektów uczenia się w okresach mobilności za granicą, zwłaszcza z wykorzystaniem europejskich narzędzi i instrumentów 3 .

Wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia przez:

 • promowanie wartości włączania i różnorodności, tolerancji i udziału w życiu demokratycznym
 • upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności
 • wspieranie rozwoju sieci zawodowych w Europie

Jak uzyskać dostęp do możliwości w zakresie mobilności, które zapewnia program erasmus+?

Organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego i inne organizacje działające w tej dziedzinie mogą ubiegać się o finansowanie na dwa sposoby:

 • Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry dają organizacjom składającym wniosek możliwość organizowania różnych działań w zakresie mobilności przez okres od sześciu do dwunastu miesięcy. Projekty krótkoterminowe są najlepszym wyborem dla organizacji, które po raz pierwszy korzystają z programu Erasmus+, lub dla tych, które chcą zorganizować tylko ograniczoną liczbę działań.
 • Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry –są one otwarte tylko dla organizacji, które uzyskały akredytację w programie Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Ten specjalny instrument finansowania umożliwia akredytowanym organizacjom regularne otrzymywanie środków finansowych na działania w zakresie mobilności, które przyczyniają się do stopniowej realizacji ich planu Erasmus.

Akredytacja w programie Erasmus są dostępne dla wszystkich organizacji zainteresowanych regularnym organizowaniem działań w zakresie mobilności. Wcześniejsze doświadczenie w ramach programu nie jest wymagane. Aby dowiedzieć się więcej o tej możliwości, proszę zapoznać się z rozdziałem niniejszego przewodnika dotyczącym akredytacji w programie Erasmus w dziedzinach kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej.

Ponadto organizacje mogą przystąpić do programu bez konieczności składania wniosku przez:

 • dołączenie do istniejącego konsorcjum na rzecz mobilności w programie Erasmus+ kierowanego przez koordynatora akredytowanego konsorcjum w swoim kraju, które przyjmuje nowych członków w swoim konsorcjum.
 • Przyjmowanie uczestników z innego kraju: każda organizacja może stać się gospodarzem dla osób uczących się lub kadry pochodzących z organizacji partnerskiej za granicą. Bycie organizacją przyjmującą jest cennym doświadczeniem i dobrym sposobem na lepsze zapoznanie się z programem przed złożeniem swojego wniosku.

Zachęca się organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego do przystąpienia do europejskich platform internetowych takich jak EPALE i eTwinning. EPALE oferuje możliwość połączenia się z kolegami i koleżankami z całej Europy oraz uczenia się od nich dzięki ich postom na blogu, forom i narzędziu do wyszukiwania partnerów („Partner Search”), a także pozwala na tworzenie społeczności praktyków, wyszukiwanie materiałów edukacyjnych i uczestnictwo w wydarzeniach. W ramach tej platformy funkcjonuje również społeczność europejskich praktyków VET, która stanowi przestrzeń do współpracy i zdobywania informacji na temat europejskich inicjatyw dla nauczycieli VET, osób prowadzących szkolenia oraz osób prowadzących zajęcia w miejscu pracy. eTwinning jest internetową społecznością mieszczącą się na bezpiecznej platformie dostępnej dla nauczycieli i pracowników uczelni zweryfikowanych przez krajową organizację wsparcia eTwinning. eTwinning umożliwia organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego tworzenie wspólnych wirtualnych sal lekcyjnych i realizację projektów z innymi organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innymi organizacjami partnerskimi (np. przedsiębiorstwami przyjmującymi). Umożliwia także nauczycielom i osobom prowadzącym szkolenia prowadzenie dyskusji i wymianę doświadczeń z kolegami i koleżankami oraz korzystanie z różnego rodzaju możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. eTwinning to także idealne środowisko do znalezienia partnerów do przyszłych projektów.

Opracowanie projektu

Organizacja składająca wniosek jest kluczowym podmiotem w projekcie w ramach akcji kluczowej 1. Organizacja ta sporządza i składa wniosek, podpisuje umowę o udzielenie dotacji, realizuje działania w zakresie mobilności i przedstawia sprawozdania agencji narodowej. W procesie składania wniosków dotyczących zarówno projektów krótkoterminowych, jak i akredytacji w programie Erasmus skupiono się na potrzebach i planach organizacji składającej wniosek.

Działania w zakresie mobilności w ramach projektu mobilności mogą mieć charakter wyjazdowy lub przyjazdowy. Większość rodzajów dostępnych działań to działania w zakresie mobilności wyjazdowej. Oznacza to, że organizacja składająca wniosek będzie działać jako organizacja wysyłająca: dokona wyboru uczestników i wyśle ich do organizacji przyjmującej za granicą. Ponadto istnieją specjalne rodzaje działań przyjazdowych, w ramach których organizacje składające wniosek mogą zapraszać do swojej organizacji ekspertów lub szkolących się nauczycieli i edukatorów. Celem działań w zakresie przyjmowania nie jest stworzenie dwukierunkowej wymiany, ale raczej sprowadzenie osób, które mogą pomóc w rozwoju i umiędzynarodowieniu organizacji składającej wniosek.

Realizacja wszystkich działań wspieranych w ramach tej akcji musi spełniać standardy jakości Erasmus. Standardy jakości Erasmus obejmują konkretne praktyki w zakresie realizacji zadań w ramach projektów, takich jak wybór i przygotowanie uczestników, określanie, ocena i uznawanie efektów uczenia się, dzielenie się wynikami projektów itp. Pełen tekst standardów jakości Erasmus dostępny jest pod poniższym adresem na stronie internetowej Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en

Wymiary horyzontalne

We wszystkich projektach mobilności powinny być uwzględnione następujące wymiary wspólne dla całego programu Erasmus+:

Włączenie i różnorodność

Zgodnie ze standardami jakości Erasmus organizacje, które otrzymują wsparcie w ramach programu, muszą oferować uczestnikom ze wszystkich środowisk możliwości w zakresie mobilności w sposób, który sprzyja włączeniu społecznemu i jest sprawiedliwy. Przy wyborze osób, które wezmą udział w działaniach w ramach projektu, należy wziąć pod uwagę kluczowe czynniki, takie jak motywacja, osiągnięcia, a także potrzeby uczestników w zakresie rozwoju osobistego i edukacji. Podobnie w przypadku wyboru uczestników spośród kadry należy dopilnować, aby korzyści z ich doskonalenia zawodowego były dostępne dla wszystkich osób uczących się w organizacji.

Przez cały okres przygotowywania i realizacji działań w zakresie mobilności oraz powiązanych działań następczych organizacje wysyłające i przyjmujące powinny angażować uczestników w podejmowanie kluczowych decyzji w celu zapewnienia maksymalnych korzyści i oddziaływania dla każdego z uczestników.

Beneficjenci i inne organizacje uczestniczące zapewniające kształcenie i szkolenie zachęca się do aktywnego tworzenia i ułatwiania tworzenia możliwości w zakresie mobilności, na przykład przez tworzenie w swoim kalendarzu akademickim okien mobilności i określanie standardowych etapów reintegracji dla powracających uczestników.

Zrównoważone środowiskowo i odpowiedzialne praktyki

Zgodnie ze standardami jakości Erasmus organizacje, które otrzymują wsparcie w ramach programu, muszą propagować wśród swoich uczestników zachowania zrównoważone środowiskowo i odpowiedzialne, zwiększając ich świadomość w kwestii znaczenia działań mających na celu zmniejszenie lub zrównoważenie śladu środowiskowego działań w zakresie mobilności. Zasady te powinny znaleźć odzwierciedlenie w przygotowaniu i realizacji wszystkich działań w ramach programu, w szczególności przez wykorzystanie specjalnego wsparcia finansowego dostępnego w ramach programu w celu propagowania zrównoważonych sposobów podróżowania. Organizacje zajmujące się kształceniem i szkoleniem powinny włączyć te zasady do swojej codziennej pracy i aktywnie promować zmianę mentalności i zachowań wśród osób uczących się i kadry.

Transformacja cyfrowa w kształceniu i szkoleniu

Zgodnie ze standardami jakości Erasmus w ramach programu wszystkie organizacje uczestniczące otrzymują wsparcie w zakresie korzystania z cyfrowych narzędzi i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych oraz poprawy współpracy między organizacjami partnerskimi, a także poprawy jakości ich uczenia się i nauczania. Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego powinny również informować osoby uczące się o możliwościach zdobycia i dalszego rozwijania odpowiednich umiejętności cyfrowych. Taką możliwością są np. staże „Cyfrowe możliwości” dla osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz niedawnych absolwentów 4 . Ponadto uczestniczący pracownicy mogą korzystać ze staży „Cyfrowe możliwości”: działań w zakresie mobilności, dzięki którym mogą zdobyć umiejętności cyfrowe i rozwinąć zdolności w zakresie szkolenia, nauczania i wykonywania innych zadań przy pomocy narzędzi cyfrowych. Takie działania można organizować w każdym z dostępnych formatów mobilności pracowników.

Uczestnictwo w życiu demokratycznym

Celem programu jest pomoc uczestnikom w odkrywaniu korzyści płynących z aktywności obywatelskiej oraz uczestnictwa w życiu demokratycznym. Objęte wsparciem działania w zakresie mobilności powinny poprawić umiejętności związane z uczestnictwem w różnych sferach społeczeństwa obywatelskiego, a także rozwój kompetencji społecznych i międzykulturowych, krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów. W miarę możliwości projekty powinny umożliwiać uczestnictwo w życiu demokratycznym oraz społeczne i obywatelskie zaangażowanie poprzez formalne lub pozaformalne działania związane z uczeniem się. Projekty powinny również zwiększać wiedzę uczestników na temat Unii Europejskiej i wspólnych unijnych wartości, takich jak poszanowanie zasad demokratycznych, godności człowieka, zasad jedności i różnorodności, dialogu międzykulturowego, a także europejskiego dziedzictwa społecznego, kulturowego i historycznego.

Działania

W tej sekcji przedstawiono rodzaje działań, które mogą być wspierane z funduszy programu Erasmus+, zarówno w ramach projektów krótkoterminowych, jak i akredytowanych.

W przypadku każdego działania można zapewnić dodatkowe wsparcie dla osób towarzyszących osobom o mniejszych szansach, małoletnich lub młodych dorosłych, którzy wymagają nadzoru. Osoby towarzyszące mogą być wspierane przez cały okres trwania działania lub jego część.

Mobilność kadry

Uprawnione działania

 • Obserwacja pracy (trwająca od 2 do 60 dni)
 • Wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe (trwające od 2 do 365 dni)
 • Kursy i szkolenia (trwające od 2 do 30 dni; opłaty za udział w kursach będą ograniczone do łącznie 10 dni na uczestnika)

Oprócz mobilności fizycznej wszystkie działania w zakresie mobilności pracowników można łączyć z działaniami wirtualnymi. Minimalne i maksymalne okresy trwania określone powyżej mają zastosowanie do elementu związanego z mobilnością fizyczną.

Obserwacja pracy: uczestnicy mogą spędzić pewien okres w organizacji przyjmującej w innym kraju w celu nauczenia się nowych praktyk i gromadzenia nowych pomysłów poprzez obserwację i interakcję z osobami na równoważnych stanowiskach, ekspertami lub innymi praktykami podczas ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej.

Wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe: uczestnicy mogą spędzić pewien okres, nauczając lub prowadząc szkolenia dla osób uczących się w organizacji przyjmującej w innym kraju, co stanowi sposób na uczenie się przez wykonywanie zadań i wymianę doświadczeń z osobami na równoważnych stanowiskach.

Kursy i szkolenia: uczestnicy mogą skorzystać ze zorganizowanego kursu lub podobnego rodzaju szkolenia prowadzonego przez wykwalifikowanych specjalistów, opartego na wcześniej określonym programie i efektach uczenia się. W szkoleniu muszą brać udział uczestnicy z co najmniej dwóch różnych krajów i musi ono umożliwiać uczestnikom interakcję z innymi osobami uczącymi się i osobami prowadzącymi szkolenia. Wsparcie nie obejmuje całkowicie biernych działań, takich jak słuchanie wykładów, wystąpień lub organizowanych na masową skalę konferencji.

Wnioskodawcy powinni być świadomi, że wszyscy organizatorzy kursów są całkowicie niezależni od programu Erasmus+ oraz że działają w charakterze dostawców usług na wolnym rynku. Za wybór kursów i szkoleń odpowiada zatem organizacja będąca beneficjentem. Następujące standardy jakości są dostępne jako wsparcie dla wnioskodawców w ich wyborze:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Uprawnieni uczestnicy

Uprawnieni uczestnicy to nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia oraz wszyscy inni eksperci niebędący nauczycielami i pracownicy zajmujący się kształceniem i szkoleniem zawodowym podstawowym oraz ustawicznym kształceniem i szkoleniem zawodowym.

Uprawnieni pracownicy niebędący nauczycielami to kadra zajmująca się podstawowym i ustawicznym kształceniem i szkoleniem zawodowym w placówkach organizujących kształcenie i szkolenie zawodowe (np. kadra zarządzająca, pracownicy zajmujący się mobilnością międzynarodową itp.) albo w innych organizacjach zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym (np. osoby prowadzące szkolenia w lokalnych przedsiębiorstwach partnerskich, doradcy, koordynatorzy polityki odpowiedzialni za kształcenie i szkolenie zawodowe itp.).

Uczestnicy muszą być zatrudnieni w organizacji wysyłającej lub muszą regularnie współpracować z organizacją wysyłającą, aby pomóc w prowadzeniu jej głównej działalności (np. jako zewnętrzne i wewnętrzne osoby prowadzące szkolenia w miejscu pracy, eksperci lub wolontariusze).

We wszystkich przypadkach zadania, które łączą uczestnika z organizacją wysyłającą, trzeba udokumentować w sposób umożliwiający agencji narodowej zweryfikowanie tego powiązania (np. przedstawiając umowę o pracę lub umowę o wolontariacie, opis zadań lub podobny dokument). Agencje narodowe ustanawiają przejrzyste i spójne praktyki w zakresie tego, co stanowi dopuszczalne stosunki pracy i dokumenty potwierdzające w kontekście ich kraju.

Kwalifikujące się miejsca

Działania muszą mieć miejsce za granicą, w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Ponadto organizacje posiadające akredytację w programie Erasmus mogą wysyłać uczestników na obserwację pracy oraz wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem (regiony 1–14 wskazane w części A: Kraje uprawnione).

Mobilność osób uczących się

Uprawnione działania

 • Udział w konkursach umiejętności zawodowych (trwający od 1 do 10 dni)
 • Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (trwająca od 10 do 89 dni)
 • Długoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (ErasmusPro) (trwająca od 90 do 365 dni)

Oprócz mobilności fizycznej wszystkie działania w zakresie mobilności osób uczących się można łączyć z działaniami wirtualnymi. Minimalne i maksymalne okresy trwania określone powyżej mają zastosowanie do elementu związanego z mobilnością fizyczną.

Udział w konkursach umiejętności zawodowych: osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego mogą brać udział w międzynarodowych wydarzeniach sektorowych, których głównym elementem jest oparty na rywalizacji pokaz umiejętności wykorzystywany jako główne narzędzie promowania, uznawania i wymiany doświadczeń, wiedzy fachowej i innowacji technologicznych w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego 5 . Finansowanie zapewnione jest również dla pracowników, mentorów lub ekspertów towarzyszących osobom uczącym się podczas działań.

Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego: Osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego mogą spędzić okres nauki za granicą u partnerskiego organizatora kształcenia i szkolenia zawodowego, w partnerskim przedsiębiorstwie lub w innej organizacji działającej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego lub na rynku pracy. Okres nauki musi obejmować wyraźny komponent oparty na pracy, a dla każdego uczestnika trzeba opracować indywidualny program nauczania. W uzasadnionych przypadkach dla osób o mniejszych szansach można zorganizować mobilność z minimalnym okresem trwania wynoszącym 2 dni.

Długoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (ErasmusPro) Osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego mogą spędzić dłuższy okres nauki za granicą u partnerskiego organizatora kształcenia i szkolenia zawodowego, w partnerskim przedsiębiorstwie lub w innej organizacji działającej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego lub na rynku pracy. Okres nauki musi obejmować wyraźny komponent oparty na pracy, a dla każdego uczestnika trzeba opracować indywidualny program nauczania.

Uprawnieni uczestnicy

Uprawnieni uczestnicy to osoby uczące się i uczniowie zawodu korzystający z kształcenia i szkolenia zawodowego podstawowego oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego. Uczestnicy muszą być brać udział w kwalifikującym się programie kształcenia i szkolenia zawodowego podstawowego lub ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego 6 .

Niedawni absolwenci (w tym byli uczniowie zawodu) są uprawnieni do uczestnictwa w programach kształcenia i szkolenia zawodowego podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego do 12 miesięcy po ukończeniu szkoły. W przypadku gdy uczestnicy pełnili obowiązkową służbę cywilną lub wojskową po ukończeniu studiów, okres uprawnienia do uczestnictwa zostanie przedłużony o czas trwania tej służby.

Kwalifikujące się miejsca

Działania muszą mieć miejsce za granicą, w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Ponadto organizacje posiadające akredytację w programie Erasmus mogą wysyłać osoby uczące się w ramach krótkoterminowej i długoterminowej mobilności (ErasmusPro) oraz na konkursy umiejętności zawodowych w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem (regiony 1–14 wskazane w części A: Kraje uprawnione).

Inne wspierane działania

Uprawnione działania

 • Zaproszeni eksperci (od 2 do 60 dni)
 • Przyjmowanie szkolących się nauczycieli i edukatorów (od 10 do 365 dni)

Zaproszeni eksperci: organizacje mogą zaprosić osoby prowadzące szkolenia, nauczycieli, ekspertów w dziedzinie polityki lub innych wykwalifikowanych specjalistów z zagranicy, którzy mogą przyczynić się do poprawy nauczania, szkolenia i uczenia się w organizacji przyjmującej. Zaproszeni eksperci mogą na przykład prowadzić szkolenia dla kadry organizacji przyjmującej, prezentować nowe metody nauczania lub pomagać w przekazywaniu dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania.

Przyjmowanie szkolących się nauczycieli i edukatorów: organizacje składające wnioski mogą przyjmować szkolących się nauczycieli, którzy chcą odbyć staż za granicą. Organizacja przyjmująca otrzyma wsparcie na rzecz zorganizowania działania, natomiast instytucja wysyłająca uczestnika (która może również ubiegać się o finansowanie w ramach programu Erasmus+) powinna pokryć jego koszty podróży i zapewnić indywidualne wsparcie.

Uprawnieni uczestnicy

Zaproszonymi ekspertami mogą być dowolne osoby z innego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem, które mogą zapewnić wiedzę specjalistyczną i szkolenie istotne z punktu widzenia potrzeb i celów organizacji, która je zaprasza.

Przyjmowanie szkolących się nauczycieli i edukatorów jest dostępne dla uczestników, którzy biorą udział w programie kształcenia nauczycieli (lub podobnego rodzaju programie edukacyjnym dla osób prowadzących szkolenia lub edukatorów) lub którzy niedawno ukończyli go 7   w innym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Kwalifikujące się miejsca

Miejscem przyjmowania zaproszonych ekspertów i szkolących się nauczycieli/edukatorów jest zawsze organizacja będąca beneficjentem (w tym członkowie konsorcjum).

Wizyty przygotowawcze

Czym jest wizyta przygotowawcza?

Wizyta przygotowawcza to wizyta pracowników organizacji wysyłającej w przyszłej organizacji przyjmującej w celu lepszego przygotowania działań w zakresie mobilności osób uczących się lub pracowników.

Kiedy można zorganizować wizytę przygotowawczą?

Każda wizyta przygotowawcza musi mieć jasne uzasadnienie i musi służyć poprawie włączenia społecznego, zakresu i jakości działań w zakresie mobilności.

Na przykład wizyty przygotowawcze mogą być organizowane w celu lepszego przygotowania działań na rzecz mobilności osób o mniejszych szansach, rozpoczęcia współpracy z nową organizacją partnerską lub przygotowania bardziej długoterminowych działań w zakresie mobilności.

Wizyty przygotowawcze mogą być organizowane w ramach przygotowania do każdego rodzaju mobilności osób uczących się lub mobilności pracowników z wyłączeniem kursów i szkoleń.

Kto może uczestniczyć w wizycie przygotowawczej?

W wizytach przygotowawczych mogą uczestniczyć wszystkie osoby kwalifikujące się do działań w zakresie mobilności kadry i zaangażowane w organizację projektu.

W wyjątkowych przypadkach osoby uczące się, które wezmą udział w długoterminowych działaniach na rzecz mobilności edukacyjnej, oraz osoby o mniejszych szansach w każdym rodzaju działania, mogą wziąć udział w wizytach przygotowawczych do działań, w których będą uczestniczyć.

W wizycie przygotowawczej mogą wziąć udział maksymalnie trzy osoby, a w danej organizacji przyjmującej można zorganizować maksymalnie jedną wizytę przygotowawczą.

Gdzie mogą odbywać się wizyty przygotowawcze?

Wizyty przygotowawcze odbywają się w siedzibie przyszłej organizacji przyjmującej lub w innym miejscu, w którym planowane są działania w zakresie mobilności. Zasady mające zastosowanie do miejsc realizacji działań w zakresie mobilności pracowników i osób uczących się mają również zastosowanie do wizyt przygotowawczych związanych z tymi działaniami.

Krótkoterminowe projekty w zakresie mobilności osób uczących się i pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry to prosty sposób na osiągnięcie korzyści z programu Erasmus+. Ich celem jest umożliwienie beneficjentowi łatwego zorganizowania kilku działań i zdobycia doświadczenia w ramach programu.

Dla uproszczenia projekty krótkoterminowe wiążą się z ograniczeniem w zakresie liczby uczestników i czasu trwania projektu. Format ten jest otwarty tylko dla indywidualnych organizacji, a nie dla konsorcjów. Akredytowane organizacje nie mogą składać wniosków dotyczących projektów krótkoterminowych, ponieważ mają już stały dostęp do finansowania w ramach programu Erasmus+.

Wniosek dotyczący projektów krótkoterminowych zawiera wykaz i opis działań, które organizacja składająca wniosek planuje zorganizować.

Kryteria kwalifikowalności

Kwalifikujące się organizacje: Kto może złożyć wniosek?

Następujące organizacje kwalifikują 8   się do złożenia wniosku:

 • Organizacje zapewniające podstawowe lub ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe
 • Lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje pełniące rolę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Przedsiębiorstwa i inne organizacje publiczne lub prywatne zajmujące się organizacją szkoleń, ich prowadzeniem lub w inny sposób pracą z osobami uczącymi się i uczniami zawodu w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Organizacje, które uzyskały akredytację w programie Erasmus w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, nie mogą składać wniosków dotyczących projektów krótkoterminowych.

Kraje uprawnione

Organizacje składające wnioski muszą być ustanowione w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Gdzie złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę wnioskodawca.

Termin składania wniosków

Runda 1 (dla wszystkich agencji narodowych): 23 lutego, godz. 12:00:00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli)

Runda 2: Agencje narodowe mogą zdecydować się na otwarcie drugiego terminu (runda 2). W takim przypadku agencje narodowe poinformują o tym wnioskodawców za pośrednictwem swojej strony internetowej. W przypadku rundy 2 wnioskodawcy muszą złożyć wniosek do dnia 4 października do godziny 12:00:00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli).

Daty rozpoczęcia projektu

Można wybrać następujące daty rozpoczęcia projektu:

 • Runda 1.: między dniem 1 czerwca a 31 grudnia tego samego roku
 • Runda 2 (jeżeli zostanie otwarta): między dniem 1 stycznia a 31 maja następnego roku

Czas trwania projektu

Od 6 do 18 miesięcy

Liczba wniosków

W każdej rundzie selekcyjnej organizacja może złożyć wniosek dotyczący tylko jednego krótkoterminowego projektu w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Organizacje, które otrzymają dotację na projekt krótkoterminowy w ramach pierwszej rundy składania wniosków, nie mogą składać wniosków w ramach drugiej rundy tego samego zaproszenia do składania wniosków.

W okresie pięciu kolejnych lat zaproszeń do składania wniosków organizacje mogą otrzymać maksymalnie trzy dotacje na krótkoterminowe projekty w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Dotacje otrzymane w okresie 2014–2020 nie wliczają się do tego limitu.

Uprawnione działania

Wszystkie rodzaje działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Szczegółowy wykaz i zasady można znaleźć w sekcji „Działania”. Aby wnioski były kwalifikowalne, muszą obejmować co najmniej jedno działanie w zakresie mobilności pracowników lub osób uczących się.

Zakres projektu

Wniosek dotyczący projektu krótkoterminowego może obejmować maksymalnie 30 uczestników działań w zakresie mobilności.

Wizyty przygotowawcze i udział osób towarzyszących nie będą wliczane do tego limitu.

Organizacje wspierające

Organizacja wspierająca to organizacja pomagająca organizacji będącej beneficjentem w praktycznych aspektach realizacji projektu, które nie dotyczą podstawowych zadań projektu (zgodnie z definicją standardów jakości Erasmus).

Wszelkie organizacje działające w obszarze kształcenia i szkolenia mogą zostać organizacjami wspierającymi. Rola i obowiązki organizacji wspierających muszą być oficjalnie określone między daną organizacją a organizacją będącą beneficjentem. Organizacja wspierająca działa pod nadzorem organizacji będącej beneficjentem, a ta ostatnia ponosi ostateczną odpowiedzialność za rezultaty i jakość realizowanych działań. Wszelki wkład organizacji wspierających musi być zgodny ze standardami jakości Erasmus.

Kryteria przyznania dofinansowania

Złożone wnioski zostaną ocenione przez przyznanie punktów z łącznej liczby 100 punktów na podstawie poniższych kryteriów i ich znaczenia. Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone pozytywnie, muszą przejść następujące progi:

 • co najmniej 60 z łącznej liczby 100 punktów oraz
 • co najmniej połowa maksymalnych punktów w każdej z trzech kategorii kryteriów udzielenia akredytacji

Istotność (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • profil, doświadczenie, działalność i grupa docelowa osób uczących się wnioskodawcy są adekwatne do dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego
 • wniosek dotyczący projektu jest istotny z punktu widzenia celów działania
 • wniosek dotyczący projektu jest istotny z punktu widzenia następujących konkretnych priorytetów:
  • wspieranie nowych osób po raz pierwszy uczestniczących w akcji oraz mniej doświadczonych organizacji
  • wspieranie uczestników działań ErasmusPro
  • wspieranie osób o mniejszych szansach

Jakość planu projektu  (maksymalny wynik: 40 punktów)

Zakres, w jakim:

 • cele proponowane w ramach projektu odnoszą się do potrzeb organizacji składającej wniosek, jej pracowników i osób uczących się w jasny i konkretny sposób;
 • treść proponowanych działań i równowaga między różnymi rodzajami działań służą osiągnięciu celów projektu;
 • opracowano jasny plan pracy w odniesieniu do każdego z proponowanych działań;
 • projekt uwzględnia zrównoważone środowiskowo i odpowiedzialne praktyki;
 • w ramach projektu korzysta się z cyfrowych narzędzi (szczególnie narzędzia eTwinning do celów kształcenia i szkolenia zawodowego podstawowego i EPALE do celów ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego) i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań w zakresie mobilności fizycznej oraz poprawy współpracy z organizacjami partnerskimi.

Jakość działań następczych (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • wnioskodawca wyraźnie zdefiniował zadania i obowiązki związane z realizacją działań zgodnie ze standardami jakości programu Erasmus;
 • wnioskodawca zaproponował konkretne i logiczne kroki w celu uwzględnienia wyników działań w zakresie mobilności w ramach regularnej pracy organizacji;
 • wnioskodawca zaproponował odpowiedni sposób oceny efektów projektu;
 • wnioskodawca zaproponował konkretne i skuteczne działania mające na celu udostępnienie wyników projektu w ramach organizacji składającej wniosek, podzielenie się nimi z innymi organizacjami i opinią publiczną oraz publiczne uznanie finansowania Unii Europejskiej.

Akredytowane projekty w zakresie mobilności osób uczących się i pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Organizacje, które uzyskały akredytację w programie Erasmus w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, mogą składać wnioski w ramach specjalnego instrumentu finansowania otwartego tylko dla nich. Wnioski opierają się na wcześniej zatwierdzonym planie Erasmus, więc szczegółowy wykaz i opis planowanych działań nie jest wymagany w momencie składania wniosku o finansowanie. Zamiast tego we wnioskach należy przedstawić szacunkowy budżet potrzebny na kolejny zestaw działań.

Kryteria kwalifikowalności

Kwalifikujące się organizacje: Kto może złożyć wniosek?

Do składania wniosków kwalifikują się organizacje posiadające ważną akredytację w programie Erasmus w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Konsorcjum realizujące projekty mobilności

Organizacje, które uzyskały akredytację w programie Erasmus dla koordynatorów konsorcjum, muszą złożyć wniosek w formacie konsorcjum realizującego projekty mobilności.

Razem z wnioskiem należy dostarczyć listę członków konsorcjum w ramach projektu mobilności, która oprócz koordynatora musi zawierać co najmniej jedną organizację członkowską.

Członkiem konsorcjum realizującego projekty mobilności może zostać każda organizacja spełniająca kryteria kwalifikowalności stosowane do akredytacji w programie Erasmus w tej samej dziedzinie. Wszystkie organizacje, których udział planuje się w konsorcjum, muszą pochodzić z tego samego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem, co koordynator konsorcjum realizującego projekty mobilności.

Członkowie konsorcjum nie są zobowiązani do uzyskania akredytacji w programie Erasmus.

Organizacje uczestniczące w konsorcjum na rzecz mobilności mogą otrzymać finansowanie na realizację maksymalnie dwóch umów o udzielenie dotacji w ramach akcji kluczowej 1 w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach tego samego zaproszenia do składania wniosków. Dlatego też organizacje działające na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego, które otrzymują dofinansowanie na projekt krótkoterminowy lub akredytowany projekt, mogą dodatkowo uczestniczyć tylko w jednym konsorcjum na rzecz mobilności kształcenia i szkolenia zawodowego jako organizacje członkowskie. Inne organizacje mogą uczestniczyć w nie więcej niż dwóch konsorcjach na rzecz mobilności.

Gdzie złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja składająca wniosek.

Termin składania wniosków

23 lutego, godz. 12:00:00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli)

Data rozpoczęcia projektu

1 czerwca tego samego roku

Czas trwania projektu

Wstępny czas trwania wszystkich akredytowanych projektów wyniesie 15 miesięcy. Po 12 miesiącach wszyscy beneficjenci będą mieć możliwość przedłużenia swojego projektu, tak aby jego łączny czas trwania wyniósł 24 miesiące.

Liczba wniosków

Akredytowane organizacje mogą złożyć wniosek tylko raz w każdej rundzie selekcyjnej.

Uprawnione działania

Wszystkie rodzaje działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Szczegółowy wykaz i zasady można znaleźć w sekcji „Działania”.

Aby wnioski były kwalifikowalne, muszą obejmować co najmniej jedno działanie w zakresie mobilności pracowników lub osób uczących się.

Zakres projektu

Liczba uczestników, którzy mogą wziąć udział w akredytowanych projektach, nie jest ograniczona; obowiązują jednak ograniczenia określone na etapie alokacji budżetu.

W ramach projektów na działania realizowane z udziałem państw trzecich niestowarzyszonymi z Programem 9 nie można przeznaczyć więcej niż 20% przyznanej dotacji. Możliwości te mają za zadanie zachęcić organizacje w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem do opracowania działań w zakresie mobilności wyjazdowej z udziałem kilku państw trzecich niestowarzyszonych z Programem. Oczekuje się, że takie możliwości obejmą swoim zakresem jak największy obszar geograficzny.

Alokacja budżetu

Jakość przygotowanego przez wnioskodawcę planu Erasmus oceniono na etapie wniosku o akredytację, wobec czego na etapie alokacji budżetu nie ma miejsca żadna ocena jakościowa. Dofinansowanie zostanie przyznane w przypadku każdego kwalifikowalnego wniosku o dofinansowanie.

Kwota przyznanego dofinansowania będzie zależała od szeregu elementów:

 • całkowitego budżetu przeznaczonego do przyznania akredytowanym wnioskodawcom;
 • działań, których dotyczy wniosek (w tym szacunkowego budżetu wymaganego do ich realizacji);
 • podstawowego i maksymalnego dofinansowania;
 • następujących kryteriów alokacji: wyników wnioskodawcy, priorytetów politycznych oraz równowagi geograficznej (jeżeli zostały zastosowane przez agencję narodową).

Szczegółowe zasady dotyczące podstawowej i maksymalnej wysokości dotacji, oceny punktowej przyznawanej w odniesieniu do kryteriów alokacji, wagi każdego kryterium, metody alokacji oraz budżetu dostępnego na potrzeby akredytowanych projektów zostaną opublikowane przez agencję narodową przed upływem terminu składania wniosków.

Jakie są zasady finansowania?

Do projektów krótkoterminowych i projektów akredytowanych zastosowanie mają następujące zasady finansowania.

Pozycja budżetu - Wsparcie organizacyjne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności, których nie obejmują inne kategorie kosztów.

Na przykład: przygotowanie (pedagogiczne, międzykulturowe i inne), mentoring, monitorowanie i wsparcie uczestników podczas działań w zakresie mobilności, usługi, narzędzia i sprzęt potrzebny do tworzenia wirtualnych komponentów w działaniach mieszanych, uznawanie efektów uczenia się, dzielenie się wynikami i upublicznianie finansowania Unii Europejskiej.

Wsparcie organizacyjne obejmuje koszty ponoszone zarówno przez organizacje wysyłające, jak i przyjmujące (z wyjątkiem przypadków dotyczących mobilności kadry w zakresie kursów i szkoleń). Sposób podziału otrzymanej dotacji zostanie uzgodniony między obiema organizacjami.

zarówno przez organizacje wysyłające, jak i przyjmujące (z wyjątkiem przypadków dotyczących mobilności kadry w zakresie kursów i szkoleń). Sposób podziału otrzymanej dotacji zostanie uzgodniony między obiema organizacjami.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników.

Kwota

100 EUR

 • Na każdego uczestnika mobilności kadry w zakresie kursów i szkoleń
 • Na każdego zaproszonego eksperta
 • Na każdego przyjmowanego nauczyciela lub edukatora 
 • Na każdego uczestnika konkursów umiejętności w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

350 EUR 200 EUR po przekroczeniu liczby stu uczestników tego samego rodzaju działań

 • Na każdego uczestnika krótkoterminowej mobilności edukacyjnej osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 
 • Na każdego uczestnika mobilności kadry w zakresie obserwacji pracy oraz wyjazdów w celu nauczania lub szkoleniowych

500 EUR

 • Na każdego uczestnika długoterminowej mobilności edukacyjnej osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (ErasmusPro) 
 • Na uczestnika każdego działania z udziałem państw trzecich niestowarzyszonych z Programem

Pozycja budżetu – Podróż

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Dofinansowanie kosztów podróży w obie strony uczestników oraz osób towarzyszących, z miejsca zamieszkania do miejsca działania.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych

Zasada alokacji: na podstawie odległości oraz liczby osób.

Wnioskodawca musi wskazać odległość powietrzną między miejscem zamieszkania a miejscem działania 10  przy użyciu kalkulatora odległości Komisji Europejskiej11 .

Odległość Podróż standardowa Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu
10–99 km 23 EUR  
100–499 km 180 EUR 210 EUR
500–1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000–2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000–3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000–7 999 km 820 EUR  
8 000 km lub więcej 1 500 EUR  

Pozycja budżetu - Wsparcie indywidualne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty utrzymania uczestników i osób towarzyszących 12 w czasie działania. W stosownych przypadkach koszty utrzymania są kwalifikowalne w odniesieniu do czasu podróży przed rozpoczęciem i po zakończeniu działania, przy czym w przypadku uczestników i osób towarzyszących otrzymujących standardową dotację na pokrycie kosztów podróży pokrywa się maksymalnie koszty dwóch dni podróży, a w przypadku uczestników otrzymujących dotację na podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu – maksymalnie sześciu dodatkowych dni. Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych Zasada alokacji: na podstawie liczby osób, czasu trwania pobytu i kraju przyjmującego13 .

Kwota

Kategoria uczestników Grupa krajów 1: Grupa krajów 2: Grupa krajów 3:
Kadra/pracownicy 101–180 EUR 90–160 EUR 79–140 EUR
Osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 39–120 EUR 34–104 EUR 28–88 EUR

Powyższe stawki są stawkami bazowymi za każdy dzień działania. Każda agencja narodowa decyduje o dokładnych stawkach bazowych w ramach dozwolonych przedziałów.

Stawka podstawowa jest stosowana do 14. dnia działania. Od 15.. dnia działania stosowana stawka będzie odpowiadać 70% stawki podstawowej Stosowane stawki będą zaokrąglane do najbliższej pełnej wartości euro.

Pozycja budżetu - Wsparcie włączenia

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Wsparcie włączenia dla organizacji: Koszty związane z organizacją działań w zakresie mobilności osób o mniejszych szansach.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych

Zasada alokacji: na podstawie liczby osób o mniejszych szansach

Kwota

100 EUR na uczestnika

Wsparcie włączenia dla uczestników: Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z osobami o mniejszych szansach i osobami towarzyszącymi (w tym koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.

Kwota

100% kosztów kwalifikowalnych

Pozycja budżetu  - Wizyty przygotowawcze

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty podróży i utrzymania związane z uczestnictwem w wizycie przygotowawczej.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników.

Kwota

575 EUR na uczestnika, przy maksymalnej liczbie trzech uczestników na wizytę

Pozycja budżetu - Opłata za udział w kursie

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty obejmujące opłaty wpisowe w związku z mobilnością pracowników w formie „kursów i szkoleń”.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: w zależności od czasu trwania działania

Kwota

80 EUR na uczestnika na dzień w ramach jednej umowy o udzielenie dotacji pojedynczy pracownik może otrzymać maksymalnie 800 EUR na opłaty za udział w kursach.

Pozycja budżetu - Wsparcie językowe

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty zapewnienia materiałów do nauki języków i szkoleń uczestnikom wymagającym lepszej znajomości języka, jakim będą się posługiwali podczas nauki, lub odbycia szkolenia podczas działania.

Uczestnicy mobilności pracowników dłuższej niż 30 dni oraz krótkoterminowej i długoterminowej indywidualnej mobilności osób uczących się kwalifikują się do wsparcia językowego. Wsparcie jest stosowane tylko, gdy uczestnik nie może otrzymać wsparcia językowego online ze względu na niedostępność odpowiedniego języka lub poziomu nauczania. Ten warunek nie ma zastosowania do zwiększonego wsparcia uczestników ErasmusPro .

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników.

Kwota

150 EUR na uczestnika

Ponadto: 150 EUR zwiększonego wsparcia językowego na każdego uczestnika ErasmusPro

Pozycja budżetu - Koszty nadzwyczajne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

Wysokie koszty podróży uczestników i osób towarzyszących, które nie mogą otrzymać wsparcia w ramach standardowej pozycji „Podróże” ze względu na oddalenie geograficzne lub inne bariery.

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczeń lekarskich.

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową. Mechanizm wysokich kosztów podróży ma zastosowanie w przypadkach , gdy dofinansowanie podróży oparte na kosztach jednostkowych nie pokrywa co najmniej 70% kosztów podróży uczestników.

Kwota

Koszty dotyczące zabezpieczenia finansowego: 80 % kosztów kwalifikowalnych

Wysokie koszty podróży: 80% kwalifikowalnych kosztów podróży

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskie: 100% kosztów kwalifikowalnych

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pl
 • 3 Protokół ustaleń i porozumienia o programie zajęć.
 • 4 Za staż „Cyfrowe możliwości” uznaje się każdą mobilność osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w ramach której stażysta zajmuje się co najmniej jedną z następujących czynności: marketing cyfrowy (np. zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka stron internetowych); graficzne, mechaniczne lub architektoniczne projektowanie cyfrowe; tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów lub stron internetowych; instalacja, utrzymanie systemów i sieci informatycznych oraz zarządzanie nimi; cyberbezpieczeństwo; analityka, eksploracja i wizualizacja danych; programowanie i szkolenie robotów oraz aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Omawiana kategoria nie obejmuje generycznego wsparcia dla klientów, realizacji zamówień, wprowadzania danych ani zadań biurowych.
 • 5 Bardziej szczegółowe informacje na temat definicji konkursów umiejętności zawodowych znajdują się w części D – Glosariusz.
 • 6 Kwalifikujące się programy kształcenia i szkolenia zawodowego podstawowego oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego w każdym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem zostaną określone przez właściwą władzę krajową i opublikowane na stronie internetowej właściwej agencji narodowej.
 • 7 Niedawni absolwenci są uprawnieni do uczestnictwa w programie do 12 miesięcy po ukończeniu studiów. W przypadku gdy uczestnicy pełnili obowiązkową służbę cywilną lub wojskową po ukończeniu studiów, okres uprawnienia do uczestnictwa zostanie przedłużony o czas trwania tej służby.
 • 8 Kwalifikujące się organizacje w każdym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem zostaną określone przez właściwą władzę krajową i opublikowane na stronie internetowej właściwej agencji narodowej wraz z odpowiednimi przykładami.
 • 9 Do limitu nie wlicza się kategorii budżetu „Wsparcie włączenia dla uczestników” i „Koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży”.
 • 10 Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km), a następnie wybiera odpowiedni przedział odległości (tj. między 500 a 1 999 km).
 • 11 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl
 • 12 W przypadku osób towarzyszących obowiązują stawki dla kadry. W wyjątkowych przypadkach, gdy osoba towarzysząca musi zostać za granicą dłużej niż 60 dni, dodatkowe koszty utrzymania po upływie 60. dnia będą dofinansowywane w ramach pozycji budżetowej „Wsparcie związane z włączeniem społecznym”.
 • 13 Grupy krajów przyjmujących dla państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem:

  Grupa krajów 1: Norwegia, Dania, Luksemburg, Islandia, Szwecja, Irlandia, Finlandia i Liechtenstein;

  Grupa krajów 2: Niderlandy, Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Cypr, Grecja, Malta i Portugalia

  Grupa krajów 3: Słowenia, Estonia, Łotwa, Chorwacja, Słowacja, Republika Czeska, Litwa, Turcja, Węgry, Polska, Rumunia, Bułgaria, Macedonia Północna, Serbia

  Grupy krajów przyjmujących dla państw trzecich niestowarzyszonych z Programem:

  Grupa krajów 1: Japonia, Izrael, Korea Południowa, Gruzja, Argentyna, Armenia, Angola, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo, Szwajcaria, Bahrajn, Azerbejdżan, Sudan, Saint Kitts i Nevis, Saint Vincent i Grenadyny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hongkong, Liban, Wietnam, Meksyk, Tajwan, Mołdawia, Malezja, Tanzania, Kanada, Singapur, Australia, Tajlandia, Wyspy Owcze.

  Grupa krajów 2: Indie, Kazachstan, Brazylia, DR Konga, Chile, Nigeria, Uganda, Liberia, Dżibuti, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Uzbekistan, Turkmenistan, Republika Dominikańska, Jamajka, Białoruś, Libia, Syria, Kuba, Jemen, Kenia, Rwanda, Seszele, Antigua i Barbuda, Brunei, Czarnogóra, Malawi, Barbados, Saint Lucia, Grenada, Dominika, Urugwaj, Albania, Chiny, Filipiny, Peru, Wenezuela, Panama, Ghana, Czad, Gujana, Egipt, Maroko, Kiribati, Oman, Bośnia i Hercegowina, Iran, Mozambik, Senegal, Mauritius, Katar, Andora, Jordania, Indonezja, Laos, Republika Południowej Afryki, Etiopia, Bangladesz, Ekwador, Paragwaj, Kostaryka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Sierra Leone, Gabon, Haiti, Bahamy, Papua-Nowa Gwinea, Mikronezja, Ukraina, Kirgistan, Rosja, Monako, San Marino, Palestyna, Watykan.

  Grupa krajów 3: Nepal, Malediwy, Tadżykistan, Nikaragua, Zambia, Gwinea, Kongo, Botswana, Belize, Samoa, Wyspy Marshalla, Palau, Tuvalu, Nauru, Wyspy Cooka, Niue, Nowa Zelandia, Pakistan, Bhutan, Salwador, Surinam, Gwatemala, Honduras, Somalia, Trynidad i Tobago, Algieria, Kolumbia, Gambia, Fidżi, Wyspy Salomona, Vanuatu, Kambodża, Zimbabwe, Burundi, Mongolia, Kamerun, Timor Wschodni, Sri Lanka, Madagaskar, Mali, Togo, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Tonga, Boliwia, Benin, Lesotho, Makau, Tunezja, Irak, Burkina Faso, Gwinea Równikowa, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Bissau, Namibia, Komory, Erytrea, Birma, Afganistan, Niger, Mauretania, Republika Zielonego Przylądka, Kosowo, Eswatini, Sudan Południowy.

Tagged in:  Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego