Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Projekty w zakresie mobilności na rzecz osób pracujących z młodzieżą

  W ramach tej akcji1 organizacje mogą otrzymać wsparcie na realizację projektów obejmujących co najmniej jedno działanie edukacyjne mające na celu rozwój zawodowy i budowanie potencjału osób pracujących z młodzieżą i ich organizacji.

Cele akcji

Za pomocą tej akcji wspiera się rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą, a tym samym rozwój wysokiej jakości pracy z młodzieżą na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym dzięki doświadczeniom w zakresie pozaformalnego i nieformalnego uczenia się w ramach działań w zakresie mobilności. Akcja ta przyczynia się do osiągnięcia celów strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027, w szczególności do realizacji europejskiego programu pracy z  młodzieżą2 na rzecz jakości, innowacji i uznawania pracy z młodzieżą.

Ściślej mówiąc, projekty w zakresie mobilności dla osób pracujących z młodzieżą mają na celu:

 • zapewnienie osobom pracującym z młodzieżą możliwości uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w celach edukacyjnych i na rzecz rozwoju zawodowego, przyczyniając się do powstania wysokiej jakości indywidualnych praktyk oraz do rozwoju organizacji i systemów pracy z młodzieżą;
 • stworzenie społeczności osób pracujących z młodzieżą, które mogą wspierać jakość projektów i działań na rzecz młodzieży w ramach programów UE i poza nimi.
 • Rozwijanie lokalnych praktyk w zakresie pracy z młodzieżą i przyczynianie się do budowy zdolności w odniesieniu do jakości pracy uczestników z młodzieżą oraz ich organizacji, co ma wyraźny wpływ na ich regularną pracę z młodzieżą.

Kontekst polityczny

W strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 określono ramy europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży na podstawie komunikatu Komisji z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie angażowania, łączenia i wzmacniania pozycji osób młodych. Strategia sprzyja uczestnictwu młodzieży w życiu demokratycznym, wspiera zaangażowanie społeczne i obywatelskie młodzieży i ma za cel sprawić, by wszystkie osoby młode dysponowały niezbędnymi środkami umożliwiającymi udział w życiu społecznym. W strategii UE na rzecz młodzieży uwzględniono również proces dialogu młodzieżowego i w tym kontekście w 2018 r. opracowano 11 celów młodzieżowych. Cele te określają dziedziny międzysektorowe mające wpływ na życie młodzieży i wskazują wyzwania. Strategia UE na rzecz młodzieży powinna przyczyniać się do realizacji tej wizji sformułowanej przez młodzież. W ramach kluczowego obszaru „Wzmacnianie pozycji” strategii UE na rzecz młodzieży wspiera się wzmacnianie pozycji młodzieży przez jakość, innowacje i uznawanie pracy z młodzieżą. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Strategie tematyczne na rzecz młodzieży

Program Erasmus+ ma na celu promowanie uczestnictwa młodzieży, wzmocnienie jakości procesów nieformalnego i pozaformalnego uczenia się oraz rozwój wysokiej jakości pracy z młodzieżą. Dalsze wsparcie w tych obszarach jest dostępne w ramach konkretnych strategii tematycznych, takich jak strategia na rzecz uczestnictwa młodzieży, Youthpass i europejska strategia szkoleniowa (ETS)3 .

Opis działań

Działania w Zakresie Doskonalenia Zawodowego

Działania w zakresie doskonalenia zawodowego to działania w zakresie transnarodowej lub międzynarodowej mobilności edukacyjnej wspierające doskonalenie zawodowe osób pracujących z młodzieżą. Mogą one obejmować:

 • wizyty studyjne i różnego rodzaju zadania, takie jak obserwacja pracy, wymiany osób pracujących z młodzieżą i wzajemne uczenie się, w organizacjach pracy z młodzieżą i organizacjach działających w dziedzinie młodzieży za granicą;
 • tworzenie sieci kontaktów i budowanie społeczności wśród osób pracujących z młodzieżą uczestniczących w akcji i wspierających jej cele;
 • kursy szkoleniowe wspierające rozwój kompetencji (np. oparte na odpowiednich istniejących modelach kompetencji), mające na celu wdrożenie wysokiej jakości praktyk w zakresie pracy z młodzieżą lub zajęcie się innowacyjnymi metodami i ich przetestowanie (np. związanymi z pracą z młodzieżą z wykorzystaniem cyfrowych i inteligentnych narzędzi4 ).
 • seminaria i warsztaty wspierające w szczególności budowanie wiedzy i wymianę najlepszych praktyk związanych z celami, wartościami i priorytetami strategii UE na rzecz młodzieży oraz programami UE przyczyniającymi się do jej realizacji. Następujące działania nie kwalifikują się do otrzymania dotacji w ramach projektów mobilności osób pracujących z młodzieżą: akademickie wyjazdy studyjne; działania, których celem jest osiągnięcie zysków finansowych; działania, które można zaklasyfikować jako wyjazd turystyczny; festiwale; wyjazdy wakacyjne; wyjazdy na występy artystyczne, posiedzenia statutowe.

Rozwój systemu i działania informacyjne

Projekty w zakresie mobilności dla osób pracujących z młodzieżą mogą obejmować działania związane z rozwojem systemu oraz działania informacyjne będące działaniami uzupełniającymi, których celem jest zwiększenie wpływu projektu w zakresie mobilności na daną dziedzinę. Obejmują one wszystkie te czynności przyczyniające się do realizacji europejskiego programu pracy z  młodzieżą5  na rzecz jakości, innowacji i uznawania pracy z młodzieżą oraz umożliwiające przekazywanie zdobytych doświadczeń i narzędzi organizacjom uczestniczącym w projektach i nie tylko. Dla bardziej doświadczonych i dysponujących większymi zasobami beneficjentów takie działania uzupełniające stanowią możliwość sprawdzenia innowacyjnych metod i odpowiedzi na wspólne wyzwania, są swego rodzaju „europejskim laboratorium pracy z młodzieżą” opartym na działaniach z zakresu doskonalenia zawodowego wdrożonych w ramach projektów, lecz mających szerzej zakrojone znaczenie.

Tworzenie narzędzi i dzielenie się praktykami przyczyniającymi się do rozwoju i ewolucji organizacji i systemów dla osób pracujących z młodzieżą, działania informacyjne i działania na rzecz budowania społeczności oraz wprowadzanie innowacyjnych metod, w tym wykorzystywanie technologii cyfrowych w pracy z młodzieżą, to tylko niektóre przykłady. Działania te wykraczają poza działania następcze o charakterze upowszechniającym, które są częścią normalnego cyklu życia projektu, jednak takie działania uzupełniające mogą obejmować również bardziej nakierowane i strategiczne działania o charakterze upowszechniającym.

Działania związane z rozwojem systemu i działania informacyjne można prowadzić na poziomie transnarodowym, międzynarodowym lub narodowym.

Wizyty przygotowawcze

Celem wizyt przygotowawczych jest zapewnienie wysokiej jakości działań przez ułatwienie i przygotowanie ustaleń administracyjnych, budowanie zaufania i zrozumienia oraz tworzenie solidnych partnerstw między zaangażowanymi organizacjami i osobami. Wizyty przygotowawcze odbywają się w kraju jednej z organizacji przyjmujących przed rozpoczęciem działania w zakresie doskonalenia zawodowego.

Opracowanie projektu

Projekt wspierany w ramach tej akcji musi obejmować jedno lub więcej działań w zakresie doskonalenia zawodowego. Dopuszczalna jest elastyczność w zakresie łączenia poszczególnych działań, zależnie od celów projektu i potrzeb organizacji uczestniczących i osób pracujących z młodzieżą uczestniczących w projekcie.

Projekt realizują co najmniej dwie organizacje. Wszystkie zaangażowane organizacje muszą być określone na etapie składania wniosków, ponieważ solidne partnerstwo jest podstawowym warunkiem wysokiej jakości realizacji projektu. Zaangażowane organizacje przyjmują rolę uczestników „wysyłających” lub „przyjmujących”, tj. będących gospodarzami danego działania. Jedna z organizacji pełni również rolę koordynatora i składa wniosek na cały projekt w imieniu partnerstwa.

Projekt składa się z czterech etapów: planowania, przygotowania, realizacji działań i działań następczych.

 • Planowanie (określenie potrzeb, celów, efektów uczenia się i form działań, opracowanie programu prac, harmonogramów działań itp.).
 • Przygotowanie (praktyczne ustalenia, wybór uczestników, zawieranie umów z partnerami, językowe/międzykulturowe/edukacyjne i zadaniowe przygotowanie uczestników przed wyjazdem itp.).
 • Realizacja działań.
 • Działania następcze (w tym ocena działań, określenie i udokumentowanie efektów uczenia się uczestników w czasie działania oraz upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu).

Jakościowy projekt w zakresie mobilności osób pracujących z młodzieżą:

 • wywiera wyraźny wpływ na ich regularną pracę z młodzieżą oraz na jej organizację;
 • polega na aktywnym zaangażowaniu organizacji uczestniczących i osób pracujących z młodzieżą, które to grupy powinny brać czynny udział we wszystkich etapach projektu, wzbogacając w ten sposób swoje doświadczenie w zakresie uczenia się i rozwoju;
 • opiera się na wyraźnie określonych potrzebach dotyczących edukacji i doskonalenia zawodowego osób pracujących z  młodzieżą6 , zwłaszcza w zakresie jakości, innowacji i uznawania, projektowi towarzyszą ponadto odpowiedni dobór, przygotowanie i działania po zakończeniu mobilności;
 • zapewnia właściwe uznawanie efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego uczestników oraz możliwość przenoszenia i wykorzystywania wyników projektu, w tym wszelkich metod, materiałów i narzędzi, w ramach organizacji uczestniczących, co przyczynia się do rozwoju organizacji pracy z młodzieżą i do dalszego ich upowszechniania w dziedzinie młodzieży;
 • zachęca uczestników do refleksji nad problematyką i wartościami europejskimi i zapewnia osobom pracującym z młodzieżą narzędzia i metody promowania poszanowania i zarządzania różnorodnością w ich codziennej pracy;
 • promuje stosowanie innowacyjnych praktyk i metod, takich jak włączanie cyfrowych działań w zakresie pracy z młodzieżą, aby stać się instrumentem na rzecz zapobiegania wszelkim formom dezinformacji cyfrowej i fałszywych informacji w internecie.

Proces uczenia się

W projekcie w zakresie mobilności osób pracujących z młodzieżą należy przewidzieć wsparcie dla procesu refleksji, określenia i dokumentowania efektów uczenia się, zwłaszcza za pomocą instrumentu Youthpass, aby wspierać uznawanie i oddziaływanie efektów projektu, wynikające z nich praktyki, metodykę i materiały dotyczące pracy z młodzieżą.

Ochrona i bezpieczeństwo uczestników

Podczas planowania i przygotowywania projektu należy zająć się kwestią ochrony i bezpieczeństwa uczestników oraz przewidzieć wszelkie niezbędne środki w zakresie zapobiegania/ograniczania ryzyka.

Standardy jakości Erasmus+ w Dziedzinie Młodzieży

Wszystkie projekty wspierane w ramach tej akcji muszą być realizowane przy spełnieniu standardów jakości Erasmus+ w dziedzinie młodzieży dotyczących organizowania wysokiej jakości działań w zakresie mobilności edukacyjnej. Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie młodzieży obejmują podstawowe zasady akcji, jak również konkretne praktyki w zakresie realizacji zadań w ramach projektów, takich jak wybór i przygotowanie uczestników, określanie, ocena i uznawanie efektów uczenia się, dzielenie się wynikami projektów itp. Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży udostępniono tutaj: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en 

Wymiary horyzontalne

Przy opracowywaniu projektu mobilności należy w nim uwzględnić następujące wymiary wspólne dla całego programu Erasmus+:

Włączenie i różnorodność

Celem programu Erasmus+ jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia i sprawiedliwości we wszystkich jego akcjach. Organizacje powinny w ramach projektów opracowywać łatwo dostępne i włączające działania uwzględniające opinie osób o mniejszych szansach i angażujące je w proces podejmowania decyzji. 

 • Projekty w zakresie mobilności osób pracujących z młodzieżą są szczególnie odpowiednie dla zwiększania świadomości różnorodności wśród osób pracujących z młodzieżą, a także dla poprawy umiejętności i kompetencji umożliwiających włączenie uczestników o mniejszych szansach do praktyki pracy z młodzieżą. Zaangażowanie uczestniczących w projekcie osób pracujących z młodzieżą na wszystkich etapach sprzyja starannemu doradztwu w procesie uczenia się i rozwoju oraz pozwala na dokładniejsze działania następcze.
 • Uczestnictwo osób prowadzących szkolenie i osób wspomagających proces kształcenia w większości działań zapewnia bardziej zindywidualizowane podejście dostosowane do potrzeb uczestników.
 • W całym projekcie należy przyjąć świadome podejście do kwestii włączenia i różnorodności. Aspekty te uwzględnia się przy planowaniu, przygotowaniu, realizacji działań i działaniach następczych. Szczególnie ważny jest sposób, w jaki projekt zwiększa zdolność organizacji uczestniczących do rozwiązywania problemów związanych z włączeniem i różnorodnością w ramach ich normalnej działalności.
 • Ten format działań jest również odpowiedni dla zaangażowania osób o mniejszych szansach. W ramach tej akcji przewiduje się elastyczność w zakresie formatu działań (np. czas trwania, rodzaj itp.), dzięki czemu możliwe jest dostosowanie się do potrzeb uczestników.

Projekty w zakresie mobilności osób pracujących z młodzieżą są również odpowiednie do pracy nad włączeniem i różnorodnością jako przedmiotem projektu, na przykład poprzez wymianę włączających praktyk i metod. 

Zrównoważoność środowiskowa

Projekt powinien służyć promowaniu wśród uczestników odpowiedzialnych zachowań ekologicznych, zwiększając ich świadomość w kwestii znaczenia działań mających na celu zmniejszenie lub zrównoważenie śladu środowiskowego działań w zakresie mobilności. Należy go opracować i realizować ze świadomością ekologiczną, np. poprzez włączenie zrównoważonych praktyk, takich jak korzystanie z materiałów wielokrotnego użytku lub materiałów przyjaznych środowisku, ograniczanie ilości odpadów i recykling oraz korzystanie ze zrównoważonych środków transportu.

Transformacja cyfrowa

W ramach programu Erasmus+ wszystkie organizacje uczestniczące otrzymują wsparcie w zakresie korzystania z cyfrowych narzędzi i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych oraz poprawy współpracy między organizacjami partnerskimi, a także poprawy jakości działań. Zachęca się do wprowadzania elementów cyfrowych i internetowych w celu obniżenia progu uczestnictwa osób młodych o mniejszych szansach. Dzięki projektom i działaniom, które mają na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych, rozwój umiejętności cyfrowych lub rozwój zrozumienia zagrożeń i możliwości technologii cyfrowej, program może zmienić nastawienie i przyczynić się do rozwoju cyfrowych i mieszanych podejść w działaniach młodzieży.

W zależności od koncepcji i celów działań, rozwój kompetencji i świadomości w zakresie kwestii cyfrowych oraz wykorzystanie nowych technologii można wprowadzić w ramach mobilności edukacyjnej.

Agencje narodowe oferują szereg możliwości szkoleniowych dla osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych w ramach swoich działań z zakresu szkoleń i współpracy, w tym w dotyczących wspierania transformacji cyfrowej w dziedzinie młodzieży. Oferty te publikowane są w europejskim kalendarzu szkoleń https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inspiracje można również znaleźć w narzędziach centrów zasobów SALTO https://www.salto-youth.net/tools/.

Uczestnictwo

Program Erasmus+ wspiera wszystkie organizacje uczestniczące w zwiększaniu jakości realizowanych przez nie projektów poprzez uwzględnianie wymiaru partycypacyjnego, oferowanie osobom pracującym z młodzieżą odpowiednich możliwości aktywnego angażowania się i uczestnictwa w opracowywaniu i realizacji działań w ramach projektu, dzięki czemu mogą one poznawać korzyści wynikające z aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa w życiu demokratycznym. Zasoby na rzecz rozwoju partycypacyjnego wymiaru wspieranych projektów są dostępne m.in. na stronie internetowej participationpool.eu. Warto również tworzyć powiązania z istniejącymi krajowymi, międzynarodowymi lub (innymi) unijnymi inicjatywami i platformami dotyczącymi uczestnictwa i zaangażowania obywatelskiego oraz uczestniczyć w tego typu inicjatywach i platformach.

Kryteria stosowane do oceny standardowych projektów mobilności osób pracujących z młodzieżą

Kryteria kwalifikowalności

Poniższe kryteria ogólne mają zastosowanie do standardowych projektów w zakresie mobilności osób pracujących z młodzieżą. Informacje na temat akredytowanych wnioskodawców zamieszczono w odpowiedniej sekcji niniejszego przewodnika.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być każda uprawniona organizacja uczestnicząca z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt7 .

Uprawnione organizacje uczestniczące

Organizacjami uczestniczącymi mogą być:

 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa; europejska młodzieżowa organizacja pozarządowa; organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym; przedsiębiorstwo społeczne; organizacja komercyjna działająca w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
 • grupa młodzieży zaangażowanej w pracę z młodzieżą, lecz niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowej (tj. nieformalna grupa młodzieży).<span class="MsoFootnoteReference"> 8

z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem sąsiadującym z UE (regiony 1–4; zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika).

Liczba organizacji uczestniczących

Należy zaangażować co najmniej dwie organizacje uczestniczące (co najmniej jedna organizacja wysyłająca i jedna przyjmująca) z różnych krajów.

Ta sama organizacja (jeden OID) nie może być zaangażowana w ponad 5 wniosków w danym terminie w tej akcji, ani jako wnioskodawca, ani jako partner.

Czas trwania projektu

Od 3 do 24 miesięcy

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja składająca wniosek.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie najpóźniej do:

dnia 20 lutego do godz. 12:00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 czerwca a 31 grudnia tego samego roku

dnia 1 października do godz. 12:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między dniem 1 stycznia a dniem 31 maja następnego roku

Możliwa dodatkowa runda składania wniosków:

Agencje narodowe mogą zdecydować się na otwarcie dodatkowej rundy składania wniosków. Agencje narodowe poinformują wnioskodawców o otwarciu dodatkowej rundy za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Jeśli zostanie zorganizowana druga runda naboru, wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 7 maja do godz. 12.00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli), w przypadku projektów rozpoczynających się pomiędzy dniem 1 sierpnia a 31 grudnia następnego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Pozostałe kryteria

Do formularza wniosku należy też dołączyć oświadczenie przedstawiciela prawnego.

Każdy projekt musi obejmować co najmniej jedno działanie w zakresie doskonalenia zawodowego.

Do formularza wniosku należy załączyć harmonogram dotyczący każdego działania w zakresie doskonalenia zawodowego, wizyt przygotowawczych oraz działań na rzecz rozwoju systemu i działań informacyjnych zaplanowanych w projekcie.

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności w przypadku działań w zakresie doskonalenia zawodowego

Czas trwania działań

Od 2 dni do 60 dni, z wyłączeniem dni na podróż.

Jeśli działanie trwa tylko dwa dni, muszą one następować bezpośrednio po sobie.

Miejsce (miejsca) działań

Działania muszą być realizowane w kraju jednej (lub – w przypadku działań mobilnych – kilku) organizacji uczestniczących w działaniu.

Liczba organizacji uczestniczących

Należy zaangażować co najmniej dwie organizacje uczestniczące (co najmniej jedna organizacja wysyłająca i jedna przyjmująca) z różnych krajów.

Działania z udziałem państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem: wszystkie organizacje uczestniczące muszą pochodzić z państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Działania z udziałem państw trzecich niestowarzyszonych z Programem sąsiadujących z UE: w działaniu musi brać udział co najmniej jedna organizacja uczestnicząca pochodząca z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem i jedna organizacja uczestnicząca pochodząca z państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem sąsiadująca z UE (regiony 1–4).

Uprawnieni uczestnicy

Brak ograniczeń wiekowych.

Uczestnicy muszą mieszkać w kraju będącym siedzibą ich organizacji wysyłającej lub przyjmującej.

Osoby prowadzące szkolenia, osoby towarzyszące i osoby wspomagające proces kształcenia nie są uznawane za uczestników działania, ale kwalifikują się do wsparcia w ramach niektórych pozycji budżetu.

Liczba uczestników

Liczba uczestników: do 50 uczestników w każdym działaniu zaplanowanym w ramach projektu.

Osoby prowadzące szkolenia, osoby towarzyszące i osoby wspomagające proces kształcenia nie są wliczane do liczby uczestników.

W każde działanie muszą być zaangażowani uczestnicy z kraju organizacji przyjmującej.

Pozostałe kryteria

Co najmniej jedna organizacja wysyłająca lub organizacja przyjmująca w odniesieniu do działania musi pochodzić z kraju narodowej agencji, do której składa się wniosek.

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności dla wizyt przygotowawczych

Miejsce (miejsca) działania

Projekt musi być realizowany w kraju będącym siedzibą organizacji przyjmującej.

Uprawnieni uczestnicy

Przedstawiciele organizacji uczestniczących, osoby prowadzące szkolenia i osoby wspomagające proces kształcenia biorące udział w głównym działaniu.

Kryteria przyznania dofinansowania

Złożone wnioski zostaną ocenione przez przyznanie punktów z łącznej liczby 100 punktów na podstawie poniższych kryteriów i ich znaczenia. Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone pozytywnie, muszą przejść następujące progi:

 • co najmniej 60 z łącznej liczby 100 punktów oraz
 • co najmniej połowa maksymalnych punktów w każdej z trzech kategorii kryteriów udzielenia akredytacji

Adekwatność, uzasadnienie i wpływ (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • profil, doświadczenie i działalność wnioskodawcy są adekwatne do pracy z młodzieżą;
 • przedmiotem projektu będzie priorytet lub priorytety unijnego dialogu młodzieżowego lub cele młodzieżowe;
 • projekt może przyczynić się do włączenia i różnorodności, wymiaru ekologicznego, cyfrowego i partycypacyjnego programu;
 • wniosek dotyczący projektu jest istotny z punktu widzenia celów działania
 • projekt ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji;
 • w ramach projektu i proponowanych działań zaspokaja się potrzeby w zakresie rozwoju uczestniczących osób pracujących z młodzieżą i organizacji zajmujących się pracą z młodzieżą;
 • projekt jest odpowiedni do:
  • wspierania lub zmiany praktyk stosowanych przez organizacje uczestniczące, jeżeli chodzi o jakość, innowacyjność i uznawanie pracy z młodzieżą, a także, w stosownych przypadkach, zmiany ich zakresu z lokalnego na globalny;
  • generowania wysokiej jakości efektów uczenia się w przypadku uczestniczących osób pracujących z młodzieżą;
  • angażowania uczestników pracujących z młodzieżą w organizacjach uczestniczących, a także organizacji, które podejmują konkretne działania w zakresie pracy z młodzieżą i regularnie współpracują z osobami młodymi na szczeblu lokalnym;
  • wywarcia wpływu na uczestniczące osoby pracujące z młodzieżą i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
  • wywarcia wpływu na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne, które nie uczestniczą bezpośrednio w projekcie na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim, lub globalnym;(w stosownych przypadkach) proponowany rozwój systemu i działania informacyjne przyczyniają się do rozwoju środowiska osób pracujących z młodzieżą;
 • projekt angażuje nowe osoby po raz pierwszy uczestniczące w Akcji oraz mniej doświadczone organizacje.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 40 punktów)

Zakres, w jakim:

 • we wniosku wykazano spójność zidentyfikowanych potrzeb, celów projektu, profilów uczestników i proponowanych działań;
 • we wniosku opisano w jasny i przekonujący sposób wszystkie etapy projektu (przygotowanie, realizację i działania następcze) oraz aktywne zaangażowanie uczestników na wszystkich etapach;
 • zachowano zrównoważoną reprezentację uczestników pod względem krajów i płci;
 • środki mające na celu wybór osób pracujących z młodzieżą są odpowiednie i zgodne z definicją osoby pracującej z młodzieżą zawartą w podstawie prawnej;
 • działania opracowuje się w sposób dostępny i sprzyjający włączeniu i są one otwarte na uczestników z różnych środowisk i o różnych umiejętnościach; 
 • działania obejmują zrównoważone i przyjazne środowisku praktyki;
 • proponowane metody uczenia się, w tym narzędzia cyfrowe lub elementy wirtualne, są odpowiednie dla działań;
 • środki wspierające proces refleksji, określanie i dokumentowanie efektów uczenia się uczestników oraz stosowanie unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności, w szczególności instrumentu Youthpass, są adekwatne;
 • (w stosownych przypadkach) narzędzia i praktyki proponowane w ramach „rozwoju systemu i działań informacyjnych” są odpowiednie, mogą być powielane i służyć jako inspiracja dla innych organizacji.

Jakość zarządzania projektem (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • jakość praktycznych ustaleń, procesów zarządzania i mechanizmów wsparcia jest zadowalająca;
 • środki przewidziane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczestników są adekwatne i skuteczne;
 • zadania i obowiązki związane z realizacją działań zostały wyraźnie zdefiniowane zgodnie ze standardami jakości Erasmus;
 • plan współpracy i komunikacji między uczestnikami grupy, organizacjami uczestniczącymi oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami stanowi ramy wspierające zarządzanie projektem; 
 • wnioskodawca zaproponował odpowiedni sposób oceny poszczególnych etapów i wyników projektu w stosunku do jego celów;
 • wnioskodawca zaproponował odpowiedni sposób rozpowszechniania wyników projektu w organizacjach uczestniczących i poza nimi;
 • projekt zawiera środki mające na celu zapewnienie trwałości osiągniętych wyników po jego zakończeniu.

Zasady finansowania

Pozycja budżetu – Wsparcie organizacyjne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: Osoby towarzyszące, osoby prowadzące szkolenia i osoby wspomagające proces kształcenia nie kwalifikują się do wsparcia organizacyjnego.

Kwota

125 EUR na uczestnika działania w zakresie doskonalenia zawodowego.

Pozycja budżetu – Podróż

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Dofinansowanie kosztów podróży uczestników, w tym osób prowadzących szkolenia, osób towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia, z miejsca zamieszkania do miejsca działania i z powrotem.

Co do zasady uczestnicy będą podróżować niskoemisyjnymi środkami transportu na dystansach poniżej 500 km

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie odległości oraz liczby osób.

Wnioskodawca musi wskazać odległość między miejscem zamieszkania a miejscem działania9 przy użyciu kalkulatora odległości Komisji Europejskiej10 .

W przypadku działań mobilnych wnioskodawca powinien zsumować odległości pomiędzy poszczególnymi miejscami i wybrać przedział odległości odpowiadający uzyskanej sumie11 .

Kwota

Odległość

Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu

Podróż bez wykorzystania ekologicznych środków transportu

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1999 km

417 EUR

309 EUR

2 000–2 999 km

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km lub więcej

1 735 EUR

1 735 EUR

Pozycja budżetu – Wsparcie indywidualne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z utrzymaniem.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: w zależności od długości pobytu uczestnika, osób towarzyszących, osób prowadzących szkolenia i osób wspomagających proces kształcenia (w stosownych przypadkach), z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu, oraz do czterech dodatkowych dni dla uczestników, dla osób prowadzących szkolenia, osób wspomagających proces kształcenia i osoby towarzyszącej otrzymujących dotację na podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu.

Kwota

Tabela A2.2, na uczestnika na dzień.

Tabela ta ma również zastosowanie do osób prowadzących szkolenia, osób wspomagających proces kształcenia i osób towarzyszących.

Maksymalnie 1 100 EUR na uczestnika, osobę prowadzącą szkolenia, osobę wspomagającą proces kształcenia i osobę towarzyszącą

Pozycja budżetu – Wsparcie włączenia

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Wsparcie włączenia dla organizacji: Koszty związane z organizacją działań w zakresie mobilności osób o mniejszych szansach.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników o mniejszych szansach, nie licząc osób towarzyszących, osób prowadzących szkolenia i osób wspomagających proces kształcenia.

Kwota

125 EUR na uczestnika

Wsparcie włączenia dla uczestników: Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z uczestnikami o mniejszych szansach i osobami towarzyszącymi, osobami prowadzącymi szkolenia i osobami wspomagającymi proces kształcenia (w tym uzasadnione koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste.

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.

100% kosztów kwalifikowalnych

Pozycja budżetu – Wsparcie w zakresie wizyty przygotowawczej

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z przeprowadzeniem wizyty przygotowawczej, w tym koszty podróży i utrzymania.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: z wyłączeniem uczestników z organizacji przyjmującej. Finansowanie może uzyskać maksymalnie 2 uczestników na organizację uczestniczącą na działanie. Ponadto jedna osoba wspomagająca proces kształcenia na wizytę przygotowawczą może również otrzymać finansowanie. Warunek: konieczność przeprowadzenia wizyty przygotowawczej, której cele oraz uczestnicy wymagają przedstawienia uzasadnienia przez wnioskodawcę i zatwierdzenia przez agencję narodową. Warunek ten nie ma zastosowania do projektów finansowanych w ramach systemu akredytacji.

Kwota

680 EUR na uczestnika na wizytę przygotowawczą.

Pozycja budżetu – Rozwój systemu i działania informacyjne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z realizacją działań uzupełniających.

Koszty pośrednie: Kwota zryczałtowana nieprzekraczająca 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich działań uzupełniających kwalifikuje się jako koszty pośrednie stanowiące ogólne koszty administracyjne beneficjenta, jakimi mogą zostać obciążone działania uzupełniające (np. rachunki za energię lub internet, koszty związane z wynajmem lokalu, koszt stałych pracowników itp.).

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste.

Zasada alokacji: potrzeby i cele muszą być uzasadnione przez wnioskodawcę i zatwierdzone przez agencję narodową. Do działań tych możliwe jest przydzielenie maksymalnie 10% łącznych kosztów projektu.

Kwota

Maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych

Pozycja budżetu – Koszty nadzwyczajne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskie:

Wysokie koszty podróży uczestników, osób towarzyszących, osób prowadzących szkolenia i osób wspomagających proces kształcenia, które nie mogą być dofinansowane w ramach standardowej pozycji „Podróż” ze względu na oddalenie geograficzne lub inne bariery (np. w przypadku, gdy korzystanie z bardziej ekologicznych, emitujących mniej dwutlenku węgla środków transportu powoduje wysokie koszty podróży). O ile zostanie przyznane, dofinansowanie nadzwyczajnych kosztów związanych z wysokimi kosztami podróży zastępuje dofinansowanie kosztów podróży oparte na kosztach jednostkowych.

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste.

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową. Mechanizm wysokich kosztów podróży ma zastosowanie w przypadkach, gdy dofinansowanie kosztów podróży oparte na kosztach jednostkowych nie pokrywa co najmniej 70% kosztów podróży uczestników. W przypadku przyznania dofinansowania nadzwyczajne koszty związane z wysokimi kosztami podróży zastępują dotację na pokrycie kosztów podróży bez wykorzystania ekologicznych środków transportu.

Kwota

Zabezpieczenie finansowe: 80 % kosztów kwalifikowalnych

Wysokie koszty podróży: 80% kwalifikowalnych kosztów podróży

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskie: 100% kosztów kwalifikowalnych

Tabela A2.2 Wsparcie indywidualne na rzecz działań w zakresie doskonalenia zawodowego

 

Wsparcie indywidualne (kwota w euro na dzień)

Austria

84

Belgia

88

Bułgaria

60

Chorwacja

75

Cypr

81

Czechy

65

Dania

95

Estonia

76

Finlandia

93

Francja

85

Niemcy

77

Grecja

80

Węgry

77

Islandia

99

Irlandia

91

Włochy

85

Łotwa

66

Liechtenstein

84

Litwa

65

Luksemburg

84

Malta

77

Niderlandy

92

Macedonia Północna

57

Norwegia

94

Polska

68

Portugalia

78

Rumunia

64

Serbia

59

Słowacja

67

Słowenia

78

Hiszpania

81

Szwecja

87

Turcja

68

Sąsiadujące państwa trzecie niestowarzyszone z Programem

62

 • 1 Główny budżet tej akcji przeznaczono na wsparcie działań transnarodowych obejmujących organizacje i uczestników z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem. Z maksymalnie 25% budżetu przeznaczonego na tę akcję można jednak finansować działania w zakresie mobilności międzynarodowej obejmujące organizacje i uczestników z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem sąsiadujących z UE (regiony 1–4; zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika). ↩ back
 • 2

  Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie ram tworzenia europejskiego programu pracy z młodzieżą.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.POL Więcej informacji na temat wdrażania europejskiego programu pracy z młodzieżą można znaleźć na stronie https://www.bonn-process.net/ ↩ back

 • 3 Strategie są dostępne pod adresem: https://www.salto-youth.net/ ↩ back
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01) ↩ back
 • 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.POL oraz www.bonn-process.net ↩ back
 • 6 Zob. „Europejska strategia szkoleniowa – model kompetencji dla osób pracujących z młodzieżą do pracy w wymiarze międzynarodowym”, https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/ ↩ back
 • 7 Organizacje uczestniczące będą musiały podpisać formularz o przystąpieniu na potrzeby organizacji składającej wniosek. Te formularze o przystąpieniu należy dostarczyć na etapie składania wniosku i najpóźniej przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika. ↩ back
 • 8 Grupa co najmniej czterech osób młodych w wieku od 13 do 30 lat. Jeden z członków grupy, w wieku co najmniej 18 lat, przejmuje rolę przedstawiciela i odpowiedzialność w imieniu grupy. Definicja grupy nieformalnej znajduje się w glosariuszu. ↩ back
 • 9 Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km), a następnie wybiera odpowiedni przedział odległości (tj. między 500 a 1 999 km). ↩ back
 • 10 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl ↩ back
 • 11 Jeżeli na przykład uczestnik z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu mobilnym odbywającym się najpierw w Rzymie (Włochy), a następnie w Lublanie (Słowenia), wnioskodawca oblicza najpierw odległość między Madrytem a Rzymem (1 365,28 km), następnie między Rzymem a Lublaną (489,75 km), po czym dodaje obie te odległości do siebie (1 855,03 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. 500–1 999 km) i c) oblicza kwotę dofinansowania UE, która będzie stanowiła wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Lublany (przez Rzym) i z powrotem (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth