Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Możliwości w zakresie mobilności dla akredytowanych organizacji Erasmus w dziedzinie młodzieży

Akredytowane organizacje mają możliwość ubiegania się o finansowanie (wniosek o dotację) działań w zakresie mobilności młodzieży w uproszczony sposób. Wnioski opierają się na wcześniej zatwierdzonym planie działania, więc szczegółowy wykaz i opis planowanych działań nie jest wymagany. Zamiast tego we wnioskach należy przedstawić szacunkową liczbę działań, które mają zostać zrealizowane, a także liczby zaangażowanych w nie uczestników.

Działania w zakresie mobilności, które mają być realizowane w ramach tej akcji, muszą być zgodne z przepisami i zasadami ustanowionymi dla każdego rodzaju działania w odpowiednich sekcjach niniejszego przewodnika.

Akredytowane organizacje zobowiązują się do przestrzegania standardów jakości programu Erasmus w dziedzinie młodzieży i prowadzenia wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w dziedzinie młodzieży.

Akredytowane organizacje pracujące z młodzieżą nie kwalifikują się do finansowania w ramach standardowych wymian młodzieży i projektów w zakresie mobilności na rzecz osób pracujących z młodzieżą. Mogą one jednak w tych projektach przyjąć rolę partnera.

Kryteria kwalifikowalności

Do wniosków o dotacje zastosowanie mają poniższe kryteria ogólne.

Kto może złożyć wniosek?

Organizacja posiadająca ważną akredytację w programie Erasmus w dziedzinie młodzieży w dniu, w którym mija termin składania wniosków

Uprawnione działania

  • Wymiany młodzieży
  • Działania umożliwiające rozwój osobisty osobom pracującym z młodzieżą

Ponadto można realizować następujące działania:

  • Wizyty przygotowawcze
  • Rozwój systemu i działania informacyjne (tylko w związku z działaniami związanymi z rozwojem zawodowym osób pracujących z młodzieżą)

Opis i kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do każdego z tych działań określono w odpowiednich sekcjach niniejszego przewodnika.

Czas trwania projektu

Wstępny czas trwania wszystkich akredytowanych projektów wyniesie 15 miesięcy. Po 12 miesiącach wszyscy beneficjenci będą mieć możliwość przedłużenia swojego projektu, tak aby jego łączny czas trwania wyniósł 24 miesiące.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja składająca wniosek.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie najpóźniej do:

  • dnia 23 lutego do godz. 12.00:00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć w dniu 1 czerwca tego samego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Pozostałe kryteria

Akredytowana organizacja może złożyć wniosek tylko raz w ramach jednego zaproszenia.

Do formularza wniosku należy też dołączyć oświadczenie przedstawiciela prawnego.

Alokacja budżetu

Kwota przyznanego dofinansowania będzie zależała od szeregu elementów:

  • całkowitego budżetu przeznaczonego do przyznania akredytowanym wnioskodawcom;
  • działań, których dotyczy wniosek;
  • minimalnego i maksymalnego dofinansowania;
  • następujących kryteriów alokacji: wyników finansowych, wyników jakościowych, priorytetów politycznych i obszarów tematycznych uwzględnionych w działaniach, których dotyczy wniosek, oraz równowagi geograficznej (jeżeli zostały zastosowane przez agencję narodową).

Szczegółowe zasady dotyczące podstawowego i maksymalnego dofinansowania, oceny punktowej przyznawanej w odniesieniu do kryteriów alokacji, wagi każdego kryterium, metody alokacji oraz budżetu dostępnego na potrzeby akredytowanych projektów zostaną opublikowane przez agencję narodową przed upływem terminu składania wniosku.

Tagged in:  Youth