Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilność edukacyjna w dziedzinie młodzieży

W niniejszej sekcji przewodnika przedstawiono działania w ramach akcji kluczowej 1 w dziedzinie młodzieży. Działania te stwarzają możliwości uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Dzięki uczeniu się pozaformalnemu i nieformalnemu młodzież może nabywać podstawowe kompetencje, które stanowią wkład w jej rozwój osobisty i społeczno-edukacyjny oraz sprzyjają jej aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, poprawiając tym samym jej szanse na zatrudnienie.

Uczestnicząc w działaniach w zakresie mobilności edukacyjnej, osoby pracujące z młodzieżą zdobywają umiejętności istotne dla ich doskonalenia zawodowego, rozwijają nowe praktyki organizacyjne i podnoszą ogólną jakość pracy z młodzieżą.

Działania w zakresie uczenia się w odniesieniu do młodzieży mają wywierać znaczny pozytywny wpływ na osoby młode oraz na zaangażowane organizacje, społeczności, w których takie działania się odbywają, sektor młodzieży jako taki oraz europejskie sektory społeczno-ekonomiczne jako całość. Wsparciem objęte są następujące akcje:

  • mobilność osób młodych – wymiany młodzieży
  • projekty w zakresie mobilności na rzecz osób pracujących z młodzieżą
  • działania wspierające uczestnictwo młodzieży
  • działanie na rzecz włączenia DiscoverEU

Jak uzyskać dostęp do tych możliwości?

O finansowanie można ubiegać się na dwa sposoby:

  • standardowe projekty umożliwiają organizacjom składającym wnioski i nieformalnym grupom młodzieży realizację jednego lub kilku działań w dziedzinie młodzieży w okresie od trzech do dwudziestu czterech miesięcy. Standardowe projekty są najlepszym wyborem dla organizacji, które po raz pierwszy korzystają z programu Erasmus+, dla tych, które chcą zorganizować tylko jeden projekt lub przeprowadzić ograniczoną liczbę działań.
  • akredytowane projekty są otwarte tylko dla organizacji, które uzyskały akredytację w programie Erasmus w dziedzinie młodzieży. Ten specjalny instrument finansowania umożliwia akredytowanym organizacjom regularne otrzymywanie środków finansowych na działania w zakresie mobilności, które przyczyniają się do stopniowej realizacji ich planu akredytacji.

Organizacje zainteresowane regularnym organizowaniem działań w zakresie mobilności mogą ubiegać się o akredytację w programie Erasmus. Aby dowiedzieć się więcej o akredytacji, proszę zapoznać się z rozdziałem niniejszego przewodnika dotyczącym akredytacji w programie Erasmus w dziedzinie młodzieży.

Ponadto organizacje i nieformalne grupy osób młodych mogą przystąpić do programu bez konieczności składania wniosku poprzez dołączenie do projektu w roli partnera.

Tagged in:  Youth