Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Akcja Erasmus Mundus

Akcja Erasmus Mundus obejmuje:

 • Grupa 1: Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (EMJM) oraz
 • Grupa 2: Działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus (EMDM).

Akcja ta ma na celu promowanie doskonałości i umiędzynarodowienie instytucji szkolnictwa wyższego poprzez programy studiów na całym świecie – na poziomie studiów magisterskich – realizowanych i uznawanych wspólnie przez instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibami w Europie i otwartych na instytucje w innych krajach świata.

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (EMJM) oraz działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus (EMDM) stanowią dwie niezależne grupy. Nie ma obowiązku wdrażania EMDM przed EMJM. Wybór danego wniosku dotyczącego działań w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus nie oznacza automatycznego przyznania finansowania w ramach EMJM, a ukończenie projektu dotyczącego EMDM nie stanowi kryterium przyznania finansowania w ramach EMJM.

Grupa 1: Wspólne Studia Magisterskie Erasmus Mundus (EMJM)

EMJM stanowi wsparcie dla wysokiej jakości, zintegrowanych, transnarodowych programów studiów na poziomie magisterskim1  realizowanych przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie oraz, w stosownych przypadkach, innych partnerów edukacyjnych lub innych niż edukacyjnych, posiadających szczególną wiedzę ekspercką i zainteresowanych danymi obszarami studiów/dziedzinami zawodowymi.

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus to programy doskonalenia, które powinny się przyczyniać do integracji i umiędzynaradawiania europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Specyfika wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus polega na wysokim stopniu połączenia/integracji wśród uczestniczących instytucji oraz na doskonałości ich treści akademickich.

Cele EMJM

EMJM ma na celu zwiększenie atrakcyjności i doskonałości europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie oraz przyciągnięcie utalentowanych osób do Europy, dzięki połączeniu:

 1. instytucjonalnej współpracy akademickiej w celu zaprezentowania europejskiej doskonałości w szkolnictwie wyższym, oraz
 2. mobilności osób w odniesieniu do wszystkich studentów biorących udział w EMJM, otrzymujących finansowane przez UE stypendia dla najlepszych ubiegających się studentów.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus?

Kryteria kwalifikowalności

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus, wnioski w sprawie projektów dotyczących wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus muszą spełniać następujące kryteria:

Uprawnione organizacje uczestniczące - (Kto może złożyć wniosek?)

Aby się kwalifikować, wnioskodawcy (beneficjenci i podmioty stowarzyszone) muszą:

 • być podmiotami prawnymi (podmiotami publicznymi lub prywatnymi);
 • być instytucjami szkolnictwa wyższego ustanowionymi w jednym z krajów uprawnionych, tj. państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w uprawnionym państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem muszą posiadać certyfikat ECHE (Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego).

ECHE nie jest wymagana w przypadku instytucji szkolnictwa wyższego z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem, ale instytucje te będą musiały przestrzegać jej zasad.

Stowarzyszenia lub organizacje instytucji szkolnictwa wyższego, organizacje publiczne lub prywatne (wraz z podmiotami stowarzyszonymi), które bezpośrednio i aktywnie przyczyniają się do prowadzenia wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus, ustanowione w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub uprawnionym państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem, mogą również uczestniczyć, lecz nie w charakterze koordynatora.   

Dodatkowo program studiów EMJM może również skorzystać na zaangażowaniu partnerów stowarzyszonych (opcjonalnie).

Na etapie składania wniosków2  instytucje szkolnictwa wyższego będące partnerami pełnoprawnymi muszą wykazać spełnienie zewnętrznych wymogów zapewniania jakości obowiązujących w ich jurysdykcji w odniesieniu do wspólnych programów. Może ono wynikać (i) z pomyślnego wprowadzenia europejskiego podejścia do zapewnienia jakości wspólnych programów (jeżeli zezwalają na to przepisy krajowe) (ii) albo opierać się na specjalnych akredytacjach/ocenach dotyczących wspólnego programu (iii) albo każdego krajowego komponentu wchodzącego w skład wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

Wyjątek: organizacje z Białorusi (region 2) i z Federacji Rosyjskiej (region 4) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Skład konsorcjum (Liczba i profil organizacji uczestniczących)

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej trzech instytucji szkolnictwa wyższego (beneficjentów, nie podmiotów stowarzyszonych) z trzech różnych państw, wśród których są co najmniej dwa różne państwa członkowskie UE lub państwa trzecie stowarzyszone z Programem.                                                                        

Położenie geograficzne (Miejsce działań)

Działania muszą odbywać się w krajach uprawnionych.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu zwykle powinien wynosić 74 miesiące (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany).

W przypadku wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (EMJMD) i wspólnych studiów magisterskich (EMJM) można ubiegać się o przedłużenie umowy najwcześniej w roku poprzedzającym jej wygaśnięcie. Dwie edycje programu magisterskiego w ramach dwóch różnych umów o udzielenie dotacji w żadnym wypadku nie mogą się rozpocząć w tym samym roku akademickim.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-EDU-2024-PEX-EMJM-MOB

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z często zadawanymi pytaniami w portalu „Funding & tender opportunities”.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 15 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Jak należy złożyć wniosek?

W celu uzyskania informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Opracowanie projektu

Oczekuje się, że EMJM będą spełniały następujące wymagania:

 1. Będą obejmowały wspólnie opracowany i w pełni zintegrowany program nauczania zgodny z normami zapewniania jakości wspólnych programów na europejskim obszarze szkolnictwa wyższego3 , które będą miały zastosowanie w dniu złożenia wniosku o przyjęcie na wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus. Normy te obejmują wszystkie główne aspekty wspólnych programów pod względem wspólnego opracowywania, wdrażania, realizacji i zapewniania jakości.

Oprócz norm zapewniania jakości wspólnych programów, we wspólnych studiach magisterskich Erasmus Mundus kładzie się nacisk na następujące wspólne procedury wdrażania:

 • wspólne wymagania dotyczące przyjmowania studentów i wniosków, wyboru, polityki opłat, monitorowania, zasad/procedur dotyczących oceny wyników/realizacji celów;
 • wspólne opracowanie programu i zintegrowane działania w zakresie nauczania/szkolenia, w tym wspólnie uzgodnioną politykę językową i wspólny proces uznawania semestrów w ramach konsorcjum;
 • wspólnych usług oferowanych studentom (np. kursów językowych, wsparcia w uzyskaniu wizy)
 • wspólne działania promocyjne i podnoszące świadomość w celu zapewnienia widoczności programu, jak również systemu stypendiów Erasmus Mundus na całym świecie. Strategia promocyjna powinna obejmować zintegrowaną i kompleksową stronę internetową (w języku angielskim oraz w głównym języku lub głównych językach nauczania, jeżeli się różnią) zawierającą wszystkie niezbędne informacje na temat programów dla studentów i innych zainteresowanych stron, np. przyszłych pracodawców;
 • wspólne zarządzanie administracyjne i zarządzanie finansami przez konsorcjum;
 • wspólne dyplomy stanowiące przedmiot zachęty, jeżeli dopuszczają je przepisy krajowe.
 1. Będą realizowane przez konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego oraz, w stosownych przypadkach, innych partnerów o charakterze edukacyjnym lub nieedukacyjnym, mających siedzibę w państwie członkowskim lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem. Konsorcjum musi obejmować co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z trzech różnych krajów, z których co najmniej dwa muszą być państwami członkowskimi UE i państwami trzecimi stowarzyszonymi z Programem.

Wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego będące partnerami pełnoprawnymi (z państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem lub z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem) muszą być instytucjami uprawnionymi do prowadzenia studiów magisterskich i do wydawania wspólnego dyplomu albo wielu dyplomów poświadczających ukończenie programu wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus studentom spełniającym wymogi studiów. Przed naborem pierwszych studentów na EMJM należy zapewnić niezbędne instytucjonalne zaangażowanie wszystkich organizacji uczestniczących w konsorcjum prowadzącym EMJM w celu zagwarantowania solidnych podstaw instytucjonalnych i wsparcia instytucjonalnego. Zaangażowanie to ma formę umowy o partnerstwie dotyczącym EMJM, która musi zostać podpisana przez wszystkie instytucje partnerskie (w tym partnerów stowarzyszonych, jeśli uznają to za stosowne). Uczestniczące instytucje szkolnictwa wyższego z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem powinny przestrzegać zasad ECHE zawartych w takiej umowie o partnerstwie. Umowa ta będzie musiała obejmować wszystkie kwestie akademickie, operacyjne, administracyjne i finansowe związane z realizacją wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus i zarządzaniem stypendiami przyznawanymi w trakcie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (zob. poniżej). Projekt umowy o partnerstwie należy przedstawić na etapie składania wniosku.

Program studiów EMJM może również skorzystać na zaangażowaniu partnerów stowarzyszonych (opcjonalnie). Organizacje te mają pośredni wkład w realizację określonych zadań/działań lub wspierają upowszechnianie i trwałość EMJM. Taki wkład może mieć np. formę transferu wiedzy i umiejętności, kursów uzupełniających lub możliwości wsparcia w przypadku oddelegowania lub praktyki. W przypadku kwalifikowalności i aspektów dotyczących zarządzania umowami partnerów stowarzyszonych nie uznaje się za beneficjentów dofinansowania z programu.

 1. Nabór będzie obejmował najlepszych studentów z całego świata. Konsorcjum prowadzące EMJM ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór, nabór i monitorowanie poszczególnych studentów. Wybór studentów musi być zorganizowany w sposób przejrzysty, bezstronny i sprawiedliwy. Spośród tych studentów pewna liczba może skorzystać ze stypendium przyznawanego w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

Na EMJM mogą się zapisać studenci studiów magisterskich, którzy uzyskali dyplom studiów pierwszego stopnia lub posiadają uznawany równoważny poziom wykształcenia zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktykami w krajach/instytucjach wydających dyplomy. Pierwsze pokolenie zapisanych studentów powinno rozpocząć naukę nie później niż w roku akademickim następującym po roku, w którym dokonano wyboru projektu.

Aby zapewnić pełną przejrzystość zasad oraz określić prawa i obowiązki wszystkich przyjętych studentów, obie strony (tj. przyjęci studenci i konsorcjum EMJM) muszą podpisać umowę ze studentem przy przyjęciu danego studenta do programu. Wzór umowy ze studentem należy opublikować na stronie internetowej EMJM.

 1. Uwzględniać obowiązkową mobilność fizyczną w odniesieniu do wszystkich przyjętych studentów. Ścieżki mobilności i mechanizm uznawania semestrów przez instytucje partnerskie muszą zostać uzgodnione w ramach konsorcjum na etapie składania wniosków o przyjęcie do projektu.

EMJM muszą obejmować obowiązkową mobilność fizyczną wszystkich przyjętych studentów (którzy otrzymali stypendium EMJM i tych, którzy go nie otrzymali), tj. spędzenie co najmniej dwóch semestrów w dwóch krajach, z których co najmniej jeden musi być państwem członkowskim UE lub państwem trzecim stowarzyszonym z Programem. Te dwa kraje muszą się różnić od kraju zamieszkania studenta na etapie zapisów. Każdy z dwóch obowiązkowych semestrów musi odpowiadać nakładowi pracy wynoszącemu co najmniej jeden semestr akademicki (30 punktów ECTS lub równoważnych)4 . Wirtualna mobilność (kształcenie na odległość) nie może zastąpić okresów obowiązkowej mobilności. Pozostałe semestry można organizować dowolnie. Wszystkie semestry studiów magisterskich muszą przebiegać w instytucjach szkolnictwa wyższego będących partnerami pełnoprawnymi lub pod ich bezpośrednim nadzorem.

Wirtualna mobilność (kształcenie na odległość) nie może zastąpić okresów obowiązkowej mobilności.

5. Będą służyły promowaniu wymiany kadry i zapraszanych naukowców w celu wniesienia wkładu w nauczanie, szkolenie, badania i działania administracyjne.

6.Ukończenie programu EMJM musi prowadzić do uzyskania wspólnego dyplomu (tj. jednego dyplomu przyznawanego przez co najmniej dwie instytucje szkolnictwa wyższego z różnych krajów, z których co najmniej jeden musi być państwem członkowskim UE lub państwem trzecim stowarzyszonym z Programem), albo wielu dyplomów (tj. co najmniej dwóch dyplomów przyznawanych przez dwie instytucje szkolnictwa wyższego z różnych krajów, z których co najmniej jeden musi być państwem członkowskim UE lub państwem trzecim stowarzyszonym z Programem), albo ich kombinacji.

Dyplom lub dyplomy przyznawane absolwentom muszą należeć do systemów szkolnictwa wyższego krajów, w których instytucje te mają swoją siedzibę. Dyplom lub dyplomy muszą być wzajemnie uznawane przez wszystkie przyznające instytucje szkolnictwa wyższego będące partnerami pełnoprawnymi. Na koniec studiów konsorcja powinny zapewniać studentom wspólny suplement do dyplomu obejmujący całą treść programu studiów magisterskich.

Na etapie składania wniosków, wnioski dotyczące wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus muszą zawierać w pełni opracowane programy wspólnych studiów, gotowe do realizacji i promocji na całym świecie niezwłocznie po dokonaniu wyboru. Nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o dyscyplinę.

Poniższe pozycje należy uwzględnić we wniosku jako główne oczekiwane wyniki w trakcie realizacji projektu:

 • Strona internetowa projektu
 • Materiał promocyjny
 • Wzór umowy ze studentem
 • Wzór dyplomu
 • Podpisany protokół posiedzeń w sprawie wyboru
 • Sprawozdania z wewnętrznego/zewnętrznego przeglądu jakości
 • Trwałość/biznesplan.

Wnioskodawcom zaleca się ograniczenie liczby kategorii wyników do maksymalnie 15.

Poza wkładem finansowym w prowadzenie wspólnych programów magisterskich (zob. poniżej w sekcji dotyczącej zasad finansowania) wszelkie projekty finansowane w ramach programu Erasmus Mundus kończące się w latach 2021–2027 (w tym te, które rozpoczęły się w latach 2014–2020) mogą przyczynić się do prowadzenia programów magisterskich Erasmus Mundus aż do trzech dodatkowych edycji po zakończeniu akcji, pod warunkiem że wynik oceny umów o udzielenie dotacji przeprowadzonej przez EACEA na etapie sprawozdawczości końcowej wyniesie co najmniej 75. W ramach przedmiotowych programów magisterskich należy (i) w dalszym ciągu zapewniać zgodność z celami, zakresem i oczekiwanym wpływem akcji, (ii) angażować się w zapewnianie ciągłości z wcześniej ufundowanym programem magisterskim oraz (iii) przedstawiać sprawozdanie z działalności na koniec danego okresu.

Oczekiwany wpływ

Na poziomie systemów

 • Sprzyjanie współpracy akademickiej w ramach europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego i poza nim poprzez wspieranie wspólnego nauczania i kwalifikacji, poprawę jakości, promowanie doskonałości akademickiej.
 • Wzmocnienie międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego poprzez współpracę między instytucjami w Europie i za granicą oraz mobilność najlepszych studentów na całym świecie.
 • Zwiększenie synergii między szkolnictwem wyższym, innowacjami i badaniami.
 • Eliminowanie barier w uczeniu się, poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia opartego na innowacjach oraz ułatwienie osobom uczącym się poruszania się między krajami.
 • Odpowiadanie na potrzeby społeczne i potrzeby rynku pracy.
 • Przyczynianie się do opracowania innowacyjnych strategii politycznych dotyczących kształcenia.

Na szczeblu instytucjonalnym

 • Zapewnienie europejskim i pozaeuropejskim instytucjom szkolnictwa wyższego większych możliwości w zakresie zorganizowanej i trwałej współpracy akademickiej na całym świecie.
 • Poprawa jakości programów na poziomie magisterskim i ustaleń dotyczących nadzoru.
 • Poprawa międzynarodowego charakteru i konkurencyjności organizacji uczestniczących.
 • Wspieranie tworzenia nowych sieci i podnoszenie jakości tych istniejących.
 • Zwiększanie atrakcyjności organizacji uczestniczącej lub organizacji uczestniczących w odniesieniu do utalentowanych studentów.
 • Przyczynianie się do rozwoju polityki umiędzynaradawiania instytucji szkolnictwa wyższego poprzez rozwijanie międzynarodowej świadomości za pomocą ich programów nauczania oraz opracowywanie kompleksowych strategii umiędzynaradawiania (w zakresie współpracy instytucjonalnej i transgranicznej mobilności osób).

Na szczeblu indywidualnym

 • Zwiększanie zdolności do zatrudnienia uczestniczących studentów.
 • Poprawa kluczowych dla studentów kompetencji i umiejętności.
 • Kształtowanie nowego nastawienia i podejścia do studiów akademickich poprzez międzynarodowe, interdyscyplinarne, międzysektorowe i międzykulturowe doświadczenia.
 • Poprawa zdolności studentów w zakresie tworzenia sieci kontaktów i komunikacji.
 • Zwiększenie indywidualnego wkładu w gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy.

Kryteria przyznania dofinansowania

Adekwatność projektu (maksymalny wynik: 30 punktów)

Kontekst i cele ogólne

Ogólne cele projektu i ich znaczenie w kontekście opracowywania EMJM.

Wartości UE:

wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.

Analiza potrzeb i szczegółowe cele

 • Uzasadnienie projektu i analiza potrzeb, na których opiera się wniosek.
 • Zagadnienia/wyzwania/luki i szczegółowe cele, którymi projekt zajmie się w kategoriach akademickich oraz w odniesieniu do potrzeb społecznych i rynku pracy.

Komplementarność z innymi działaniami i innowacjami

 • Strategia w zakresie wspierania doskonałości i innowacji.
 • Wsparcie strategii dotyczącej modernizacji i internacjonalizacji partnerskich instytucji szkolnictwa wyższego.
 • Unikalność projektu i wartość dodana w porównaniu z istniejącą ofertą programów studiów magisterskich.
 • Strategia dotycząca zwiększania atrakcyjności, integracji, internacjonalizacji i przyczyniania się do realizacji celów polityki europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 30 punktów)

Koncepcja i metodyka 

 • Wspólność/integracja EMJM z uwzględnieniem wymogów opisanych w sekcji „Opracowanie projektu”. W szczególności we wniosku opisano: 
 • program akademicki oraz sposoby zapewnienia doskonałości i innowacyjnych elementów w doświadczeniu uczenia się w ramach całego konsorcjum
 • organizację semestrów, w tym minimalnych wymagań w zakresie mobilności oraz wzajemnego uznawania efektów uczenia się/punktów
 • zasady i wymagania dotyczące składania wniosków przez studentów, ich wyboru, uczestnictwa w kursie oraz przyznania studentom stypendiów
 • usługi oferowane studentom
 • Wkład mobilnych pracowników i zapraszanych naukowców w nauczanie, szkolenie, badania i działania administracyjne.
 • Szczególne środki wsparcia mające na celu ułatwienie równego i uniwersalnego dostępu do uczestników oraz przyjmowanie studentów/personelu/zaproszonych naukowców o indywidualnych potrzebach związanych z długoterminowymi dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi, intelektualnymi lub sensorycznymi.

Zapewnienie jakości, strategia monitorowania i oceny

 • Wewnętrzne i zewnętrzne środki zapewniania jakości programu studiów magisterskich.
 • Stopień w jakim wspólnie opracowany i w pełni zintegrowany program nauczania jest zgodny z normami zapewniania jakości wspólnych programów na europejskim obszarze szkolnictwa wyższego.
 • Wspólny dyplom lub dyplomy, które zostaną wydane, oraz ich uznawanie przez przyznające instytucje szkolnictwa wyższego będące partnerami pełnoprawnymi, jak również suplement do wspólnego dyplomu.

Zespoły ds. projektu, personel i eksperci

Zespoły ds. projektu oraz ich wspólna strategia wdrożenia projektu.

Efektywność pod względem kosztów i zarządzanie finansami 

Zarządzanie finansowaniem unijnym, mobilizacja finansowania uzupełniającego oraz plan budżetowy. 

Zarządzanie ryzykiem

Identyfikacja zagrożeń płynących z realizacji projektu oraz planowanie odpowiednich środków łagodzących.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy (maksymalny wynik: 20 punktów)

Struktura konsorcjum

 • Uzasadnienie składu konsorcjum i uzupełniania się partnerów; ich wartość dodana w kontekście realizacji wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (EMJM) oraz to, w jaki sposób każdy z partnerów czerpie korzyści z udziału w projekcie.
 • Innowacyjny charakter konsorcjum oraz włączenie partnerów o różnym poziomie doświadczenia z akcją Erasmus Mundus. W odpowiednim przypadku:
  • sposoby wzmocnienia istniejącego konsorcjum dotyczącego Erasmus Mundus;
  • sposoby organizacji współpracy z podmiotami spoza sektora kształcenia oraz jej cel;
 • Zdefiniowanie ról i zadań każdego z partnerów oraz poziom zaangażowania w działania związane z projektem.      

Zarządzanie konsorcjum i proces decyzyjny

 • Ustalenia w zakresie współpracy, organy zarządzające i narzędzia służące do zarządzania, szczególnie pod względem administracyjnym i finansowym.
 • Instytucjonalne zaangażowanie instytucji partnerskich przy realizacji EMJM.
 • Adekwatność projektu umowy o partnerstwie w celu skutecznego zarządzania EMJM.

Wpływ (maksymalny wynik: 20 punktów)

Wpływ i zamierzone cele 

 • Wpływ na poziomie systemu (w środowisku akademickim i poza nim, w tym wśród ogółu społeczeństwa), na poziomie instytucjonalnym (organizacje partnerskie) oraz na poziomie indywidualnym (ze szczególnym naciskiem na zdolność do zatrudnienia).
 • Prognozy dotyczące liczby studentów przyjętych w czasie realizacji projektu. Środki zapewniające równowagę państw pochodzenia studentów podczas naboru. 

Komunikacja, rozpowszechnianie informacji i widoczność

 • Strategia promowania w celu przyciągnięcia najlepszych studentów z całego świata: grupy docelowe, zadania partnerów, wykorzystanie znaku Erasmus Mundus oraz sposoby zachęcania studentów do wnoszenia wkładu w tworzenie tożsamości/wspólnoty Erasmus+.
 • Rozpowszechnianie, wykorzystywanie i strategia widoczności.

Trwałość i kontynuacja

 • Średnio-/długoterminowa strategia rozwoju i trwałości wykraczająca poza okres finansowania unijnego, w tym mobilizacja innych źródeł finansowania.
 • Synergie/komplementarność z innymi działaniami (finansowanymi przez UE i spoza UE), które mogą opierać się na wynikach projektu.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 70 punktów i osiągnąć minimalny wynik kwalifikujący w przypadku każdego z czterech kryteriów przyznania dofinansowania (tj. co najmniej 22 punkty w kategorii „Adekwatność projektu”, co najmniej 15 punktów w kategorii „Jakość planu projektu i jego realizacji”; co najmniej 10 punktów w przypadku kategorii „Jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy” oraz „Wpływ”).

W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatność”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Jakość planu projektu i jego realizacji”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Oddziaływania”. Jeśli nie pozwala to na określenie pierwszeństwa, można dokonać dalszej priorytetyzacji, biorąc pod uwagę ogólny portfel projektów i tworzenie pozytywnych synergii między projektami lub inne czynniki związane z celami zaproszenia. Czynniki te zostaną udokumentowane w sprawozdaniu zespołu.

Jakie są zasady finansowania?

Wysokość dofinansowania wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus oblicza się na podstawie następujących trzech elementów:

 • wkładu w koszty instytucjonalne związane z realizacją programu
 • maksymalnej liczby stypendiów studenckich przyznawanych w okresie obowiązywania umowy,
 • dodatku przeznaczonego na pokrycie indywidualnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami.

Wkład ten przeznaczony jest na sfinansowanie co najmniej czterech edycji programu studiów magisterskich, z których każda trwa od roku do dwóch lat akademickich (60, 90 lub 120 punktów ECTS).

Wkład w koszty instytucjonalne związane ze wspólnymi studiami magisterskimi Erasmus Mundus

Ma on formę kosztu jednostkowego na przyjętego studenta oraz ma na celu pokrycie części kosztów związanych z realizacją programu EMJM.

Koszty jednostkowe obejmują koszty osobowe (nauczanie, podróż), zaproszonych wykładowców, promocji, upowszechniania, koszty organizacyjne (w tym pełne ubezpieczenie przyjętych studentów, wsparcie finansowe dla przyjętych studentów o indywidualnych potrzebach w przypadku, gdy nie są oni objęci mechanizmem uzupełniającym (patrz poniżej), pomoc w zakwaterowaniu i inne usługi dla studentów), koszty administracyjne i wszystkie inne koszty niezbędne do realizacji udanego programu magisterskiego.

W ramach wybranych projektów nie można obciążać studentów opłatami zgłoszeniowymi. Ponadto w ramach projektów nie będzie można obciążyć posiadaczy stypendium Erasmus Mundus czesnym ani innymi obowiązkowymi kosztami związanymi z uczestnictwem studenta w kursie.

Maksymalny wkład w koszty instytucjonalne wynosi: 750 EUR/miesiąc x DR x NRES

gdzie:

 • DR = maksymalny czas trwania programu magisterskiego w miesiącach (tj. 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące)
 • NRES = przewidziana liczba studentów przyjętych w całym okresie obowiązywania umowy o udzielenie dotacji (posiadaczy stypendium oraz studentów nieposiadających stypendium).

Uwaga: przy obliczaniu kwoty dofinansowania maksymalna wartość NRES może wynieść 100 (z wyłączeniem stypendiów uzupełniających przeznaczonych dla docelowych regionów świata, jeśli istnieją).

Stypendia dla studentów

Stypendium będzie stanowiło wkład w koszty ponoszone przez studentów będących beneficjentami i będzie przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, wizy, adaptacji i utrzymania. Jego kwotę oblicza się na podstawie miesięcznego kosztu jednostkowego za cały okres potrzebny przyjętemu beneficjentowi stypendium do ukończenia programu studiów (proporcjonalnie do faktycznej liczby dni). Okres ten obejmuje działania związane ze studiami, badaniami, stażem, przygotowanie pracy dyplomowej i obronę, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wspólnych studiów magisterskich. W tym okresie stypendium można przyznać jedynie w pełnej postaci i wyłącznie studentom programów dziennych.

Stypendia przyznaje się w przypadku zapisania się na studia w pełnym wymiarze czasu, przy czym stypendia te obejmą cały okres trwania programu studiów magisterskich (tj. 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące). Krótszy czas trwania stypendium ma zastosowanie w przypadku uznania dotychczasowych efektów uczenia się i nabytych umiejętności (przy czym minimalny czas trwania stypendium wynosi jeden rok akademicki).

Studenci, którzy uzyskali już stypendium EMJM, nie są uprawnieni do ubiegania się o dodatkowe stypendium w ramach EMJM.

Stypendia w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus mogą być oferowane studentom z całego świata. Konsorcja powinny jednak zapewnić równowagę geograficzną – tj. nie więcej niż 10% całkowitej liczby stypendiów przyznawanych podczas realizacji projektu powinno przypadać kandydatom tej samej narodowości (zasada ta nie ma zastosowania do uzupełniających stypendiów przeznaczonych dla docelowych regionów świata, jeśli istnieją).

Obliczanie maksymalnej kwoty stypendium na studenta:

Kwotę stypendium oblicza się w następujący sposób: 1 400 EUR/miesiąc x DS

Gdzie DS = czas trwania programu studiów magisterskich.

Obliczenie maksymalnej kwoty stypendium EMJM w okresie obowiązywania umowy o udzielenie dotacji:

Maksymalną kwotę stypendium oblicza się w następujący sposób: 1 400 EUR/miesiąc x DR x NRS

gdzie:

 • DR = maksymalny czas trwania programu magisterskiego w miesiącach (tj. 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące)
 • NRS = przewidziana liczba stypendiów w całym okresie obowiązywania umowy o udzielenie dotacji (maksymalnie 60, z wyłączeniem stypendiów uzupełniających przeznaczonych dla konkretnych regionów na świecie, w stosownych przypadkach)

Wkład na pokrycie indywidualnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami

Wkład na pokrycie indywidualnych potrzeb jest kwalifikowalny, jeżeli spełnia ogólne warunki kwalifikowalności określone w umowie o udzielenie dotacji. Wkład ten zostanie wykorzystany na pokrycie potrzeb przyjętych studentów (posiadających lub nieposiadających stypendium) z niepełnosprawnościami (np. długoterminowymi dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi, intelektualnymi lub sensorycznymi), takimi jak te związane z nabyciem specjalnych przedmiotów lub usług (np. pomoc osoby trzeciej, dostosowanie środowiska pracy, dodatkowe koszty podróży/transportu).

Wsparcie na pokrycie takich indywidualnych potrzeb przyjętych studentów będzie miało postać następujących kosztów jednostkowych dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych:

a) 3 000 EUR,

b) 4 500 EUR,

c) 6 000 EUR

d) 9 500 EUR,

e) 13 000 EUR,

f) 18 500 EUR,

g) 27 500 EUR,

h) 35 500 EUR,

i) 47 500 EUR,

j) 60 000 EUR.

Obliczanie kwoty wkładu kosztów jednostkowych na studenta:

Przyjęci studenci deklarują, jaki rodzaj przedmiotów/usług jest dla nich niezbędny, oraz ich koszt. Mający zastosowanie koszt jednostkowy zostanie określony jako stawka odpowiadająca szacowanym wydatkom lub najbliższa niższa stawka. Taki koszt jednostkowy stanowi wkład i nie ma na celu pełnego pokrycia faktycznych kosztów.

Uwaga: koszty niższe niż najniższa stawka (tj. poniżej 3 000 EUR) nie będą się kwalifikowały do objęcia dodatkowym wsparciem i będą musiały zostać pokryte z wkładu na koszty instytucjonalne EMJM lub z innych źródeł finansowania instytucji będących beneficjentami.

Obliczenie maksymalnego wkładu, który zostanie przyznany na rzecz EMJM w okresie obowiązywania umowy o udzielenie dotacji:

Na etapie składania wniosków, na podstawie swoich oszacowań, wnioskodawcy wystąpią o pokrycie maksymalnie dwóch kosztów jednostkowych odpowiadających najwyższym dostępnym kosztom jednostkowym, tj. maksymalnie 2 x 60 000 EUR. Kwota ta zostanie wykorzystana w celu przydzielenia kosztów jednostkowych do odpowiednich studentów.

Na etapie realizacji koszty jednostkowe przyjmą postać miesięcznego wkładu jednostkowego obliczanego w następujący sposób:

{jednostka specjalnych potrzeb edukacyjnych x (1/liczba miesięcy)}

Liczba miesięcy w powyższym wzorze musi odpowiadać liczbie miesięcy, przez które wykorzystywano lub produkowano w celu realizacji akcji jednostki lub usługi specjalnych potrzeb edukacyjnych, w zależności od charakteru takich jednostek lub usług. W przypadku kosztów jednorazowych liczba miesięcy jest równa 1.

Dodatkowe stypendia dla studentów z określonych regionów świata

Wnioskodawcy mogą wystąpić o dodatkowe fundusze dla studentów z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem z następujących regionów: Regiony 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 finansowane z instrumentów działań zewnętrznych UE.

Na proponowane EMJM można otrzymać maksymalnie 18 dodatkowych stypendiów (z uwzględnieniem odpowiadających kosztów instytucjonalnych) finansowanych ze środków Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR) oraz maksymalnie 2 dodatkowe stypendia (z uwzględnieniem odpowiadających kosztów instytucjonalnych) finansowanych ze środków IPA III na cały czas trwania studiów magisterskich. Dodatkowe stypendia są oferowane w celu realizacji ustalonych priorytetowych celów unijnych działań zewnętrznych w zakresie szkolnictwa wyższego i uwzględniają różne poziomy rozwoju gospodarczego i społecznego odpowiednich państw trzecich niestowarzyszonych z Programem. Stypendia te zostaną przydzielone na wybrane do finansowania EMJM zgodnie z ich pozycją w porządku malejącym oraz z uwzględnieniem dostępnego budżetu.

Dodatkowe informacje dotyczące dostępnych kwot w ramach każdej puli zostaną opublikowane w portalu „Funding & tender opportunities”. Fundusze będą musiały być wykorzystywane w sposób zrównoważony geograficznie, a instytucje zachęca się do pozyskiwania studentów w najuboższych i najsłabiej rozwiniętych państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Cele geograficzne i orientacyjny udział w budżecie wyznaczone dla tej akcji są następujące:

 • region 1 (Bałkany Zachodnie): szczególny nacisk zostanie położony na stypendia w dziedzinie zmiany klimatu, środowiska i energii, technologii cyfrowych, inżynierii, zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia;
 • region 3 (południowe sąsiedztwo): 8% budżetu dostępnego z ISWMR;
 • region 5 (Azja): 23% budżetu dostępnego z ISWMR. Pierwszeństwo otrzymają kraje najsłabiej rozwinięte;
 • region 6 (Azja Środkowa): 9% budżetu dostępnego z ISWMR. Pierwszeństwo otrzymają kraje najsłabiej rozwinięte;
 • region 7 (Bliski Wschód): 3% budżetu dostępnego z ISWMR. Pierwszeństwo otrzymają kraje najsłabiej rozwinięte;
 • region 8 (rejon Pacyfiku): 1% budżetu dostępnego z ISWMR. Pierwszeństwo otrzymają kraje najsłabiej rozwinięte;
 • region 9 (Afryka Subsaharyjska): 31% budżetu dostępnego z ISWMR. Pierwszeństwo otrzymają kraje najsłabiej rozwinięte. Szczególny nacisk kładzie się również na kraje priorytetowe w zakresie migracji. Żaden kraj nie może uzyskać dostępu do więcej niż 8% funduszy przewidzianych dla regionu;
 • region 10 (Ameryka Łacińska): 24 % budżetu dostępnego z ISWMR. Brazylia i Meksyk mogą otrzymać łącznie maksymalnie 30% funduszy;
 • region 11 (Karaiby): 1% budżetu dostępnego z ISWMR.

Regionalne budżety docelowe i priorytety mają zastosowanie na poziomie projektu i będą monitorowane na etapie wdrażania.

Obliczenie ostatecznej kwoty dotacji

Ostateczna kwota dotacji zostanie obliczona na końcowym etapie sprawozdawczym na podstawie liczby przyznanych stypendiów, liczby przyjętych studentów oraz faktycznej liczby kosztów jednostkowych przeznaczonych na indywidualne potrzeby, pod warunkiem, że łączna kwota nie przekroczy maksymalnej wysokości przyznanego dofinansowania. W ramach projektów będzie można swobodnie przenosić środki między stypendiami (z wyłączeniem stypendiów uzupełniających przeznaczonych dla konkretnych regionów na świecie, w stosownych przypadkach) a indywidualnymi potrzebami w zależności od rzeczywistych potrzeb i zgodnie z umową o udzielenie dotacji. Przenoszenie środków między działami oraz między instrumentami finansowania nie jest dozwolone. 

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”.

Grupa 2: Działania w Zakresie Opracowywania Studiów Erasmus Mundus

Działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus powinny przyczynić się do zwiększenia możliwości uczelni w zakresie modernizacji i umiędzynarodowienia ich programów nauczania oraz praktyk dotyczących nauczania, łączenia zasobów, a w przypadku systemów kształcenia wyższego także do opracowania wspólnych mechanizmów związanych z zapewnianiem jakości, akredytacją oraz uznawaniem dyplomów i punktów. Wsparcie ma również na celu zbadanie i wykorzystanie możliwości oferowanych przez europejskie podejście do zapewniania jakości wspólnych programów. Biorąc pod uwagę wysoki poziom wspólności/integracji wśród uczestniczących instytucji, takie zintegrowane, transnarodowe programy powinny się przyczyniać do integracji i umiędzynaradawiania europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.

Cel działań w Zakresie Opracowywania Studiów Erasmus Mundus

Głównym celem działań w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus jest zachęcanie do opracowywania nowych, innowacyjnych i wysoce zintegrowanych transnarodowych programów studiów na poziomie magisterskim. W działania te powinny być zaangażowane niedostatecznie reprezentowane w programie Erasmus Mundus a) państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z Programem, b) instytucje z tych państw lub c) obszary tematyczne (zob. katalog Erasmus Mundus) 5 . Beneficjenci powinni zapewniać poziom kształcenia odpowiadający poziomowi 7 Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) z 2011 r.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący działań w zakresie opracowywania studiów erasmus mundus?

Kryteria kwalifikowalności

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach Erasmus+, wnioski w sprawie projektów dotyczących działań w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus muszą spełniać następujące kryteria:

Uprawnione organizacje uczestniczące (Kto może złożyć wniosek?)

Aby się kwalifikować, wnioskodawcy muszą:

 • być podmiotami prawnymi (podmiotami publicznymi lub prywatnymi);
 • być instytucjami szkolnictwa wyższego ustanowionymi w jednym z krajów uprawnionych, tj. państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w uprawnionym państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.      

Wyjątek:organizacje z Białorusi (region 2) i z Federacji Rosyjskiej (region 4) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem muszą posiadać certyfikat ECHE (Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego).

ECHE nie jest wymagana w przypadku instytucji szkolnictwa wyższego z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem, ale instytucje te będą musiały przestrzegać jej zasad.

Położenie geograficzne (Miejsce działań)

Działania muszą odbywać się w krajach uprawnionych.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu zwykle powinien wynosić 15 miesiące (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-EDU-2024-EMJM-DESIGN

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z często zadawanymi pytaniami w portalu „Funding & tender opportunities”.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 15 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Jak należy złożyć wniosek?

W celu uzyskania informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Opracowanie projektu

Celem działań w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus (EMDM) jest wsparcie opracowania wysokiej jakości programów studiów na poziomie magisterskim6  realizowanych wspólnie przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie oraz, w stosownych przypadkach, innych partnerów edukacyjnych lub innych niż edukacyjnych, posiadających szczególną wiedzę ekspercką i zainteresowanych danymi obszarami studiów/dziedzinami zawodowymi.

Projekt dotyczący EMDM należy do projektów z jednym beneficjentem. Beneficjent nawiąże kontakty i współpracę w świetle ustanowienia programu magisterskiego zgodnie z definicją „zintegrowanego programu magisterskiego” (zob. sekcja dotycząca EMJM „Opracowanie projektu”). Na etapie składania wniosku wnioskodawca powinien wskazać organizacje uczestniczące. Nie wezmą one jednak udziału w procesie podpisywania umowy o udzielenie dotacji. Planowane działania zostaną opisane w części B formularza wniosku oraz w pojedynczym pakiecie prac.

Do końca okresu finansowania w ramach wspólnie opracowanych studiów magisterskich powinno się:

 • oferować w pełni zintegrowany program nauczania dostarczony przez konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego (składające się z co najmniej trzech instytucji szkolnictwa wyższego z trzech różnych krajów, z których co najmniej dwa muszą być państwami członkowskimi UE i państwami trzecimi stowarzyszonymi z Programem)
 • dążyć do naboru najlepszych studentów z całego świata
 • uwzględniać obowiązkową mobilność fizyczną w odniesieniu do wszystkich przyjętych studentów
 • dążyć do uzyskania wspólnego dyplomu (tj. jednego dyplomu przyznawanego przez co najmniej dwie instytucje szkolnictwa wyższego z różnych krajów, z których co najmniej jeden musi być państwem członkowskim UE lub państwem trzecim stowarzyszonym z Programem), albo wielu dyplomów (tj. co najmniej dwóch dyplomów przyznawanych przez dwie instytucje szkolnictwa wyższego z różnych krajów, z których co najmniej jeden musi być państwem członkowskim UE lub państwem trzecim stowarzyszonym z Programem), albo ich kombinacji.

Oczekuje się również, że w ramach projektu zostaną opracowane następujące podstawowe wspólne mechanizmy:

 • wspólnych wymagań dotyczących przyjmowania studentów i wniosków, wyboru, monitorowania, zasad/procedur dotyczących egzaminów/realizacji celów
 • wspólnego programu i zintegrowanych działań w zakresie nauczania/szkolenia
 • planu wspólnych usług oferowanych studentom (np. kursów językowych, wsparcia w uzyskaniu wizy)
 • wspólnej strategii w zakresie promowania i podnoszenia świadomości
 • wspólnej strategii zarządzania administracyjnego i zarządzania finansami
 • wspólnej polityki dotyczącej dyplomów;
 • projektu wspólnej umowy o partnerstwie obejmującej co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z trzech różnych krajów, z których co najmniej dwa powinny być państwami członkowskimi UE i państwami trzecimi stowarzyszonymi z Programem. Zgodnie z planem umowa ta ma obejmować wszystkie kwestie akademickie, operacyjne, administracyjne i finansowe związane z realizacją programu studiów magisterskich;
 • projektu wspólnej umowy ze studentem.

Wyżej wymienione pozycje należy uwzględnić we wniosku jako główne oczekiwane wyniki na koniec realizacji projektu.

Opracowywany program studiów magisterskich powinien być zgodny z <a href="https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/" class=" eac-external-link">normami zapewniania jakości wspólnych programów na europejskim obszarze szkolnictwa wyższego</a>7 .

Zachęca się, aby przed zakończeniem projektu co najmniej rozpocząć proces akredytacji/oceny i zbadać możliwości europejskiego podejścia do zapewnienia jakości wspólnych programów studiów (jeżeli pozwala na to ustawodawstwo krajowe).

Oczekiwany wpływ

 • Zapewnienie europejskim i nieeuropejskim instytucjom szkolnictwa wyższego możliwości w zakresie tworzenia nowych partnerstw.
 • Poprawa jakości programów na poziomie magisterskim oraz wspieranie innowacji w ich zakresie, a także doprecyzowanie ustaleń dotyczących nadzoru.
 • Zwiększenie umiędzynarodowienia i konkurencyjności organizacji uczestniczących.
 • Zwiększanie atrakcyjności organizacji uczestniczącej lub organizacji uczestniczących w odniesieniu do utalentowanych studentów.
 • Przyczynianie się do rozwoju polityki umiędzynaradawiania uczelni poprzez rozwijanie międzynarodowej świadomości za pomocą ich programów nauczania oraz opracowywanie kompleksowych strategii umiędzynaradawiania (w zakresie współpracy instytucjonalnej i transgranicznej mobilności osób).

Kryteria przyznania dofinansowania

Adekwatność projektu (maksymalny wynik: 40 punktów)

Kontekst i cele ogólne

 • Ogólne cele projektu i ich znaczenie w kontekście działań w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus, a w szczególności cel polegający na opracowaniu nowych, wysokiej jakości, zintegrowanych, transnarodowych programów studiów na poziomie magisterskim.

Wartości UE:

 • wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.

Analiza potrzeb i szczegółowe cele

 • Adekwatność opracowania wysoce zintegrowanego programu studiów magisterskich.
 • Wkład w opracowanie nowych partnerstw oraz potencjał w zakresie angażowania a) państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem, b) instytucji z tych państw lub c) obszarów tematycznych, które nie są w wystarczającym stopniu reprezentowane w programie Erasmus Mundus.

Komplementarność z innymi działaniami i innowacjami

Poziom ambicji projektu w porównaniu z istniejącą ofertą studiów magisterskich i jego wkład w atrakcyjność europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 20 punktów)

Koncepcja i metodyka 

Adekwatność i wykonalność planowanych działań prowadzących do osiągnięcia celów i oczekiwanych efektów.

Zarządzanie projektem i zapewnianie jakości

 • Środki przewidziane w celu zapewnienia realizacji projektu na wysokim poziomie i w terminie.
 • Planowane działania mające na celu rozpoczęcie procesu akredytacji/oceny proponowanych studiów magisterskich, w miarę możliwości z wykorzystaniem możliwości oferowanych w ramach europejskiego podejścia do zapewniania jakości wspólnych programów.

Zespoły ds. projektu, personel i eksperci  

 • Przewidywane zasoby operacyjne (w tym organizacje uczestniczące) w związku z planowanymi działaniami i efektami.
 • Określenie ról i podział zadań w zespole ds. projektu.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy (maksymalny wynik: 20 punktów)

Struktura konsorcjum       

 • Przewidywana rola organizacji uczestniczących. Ich wkład w realizację projektu i opracowanie programu studiów magisterskich.
 • Uzasadnienie ich udziału, wartość dodana i komplementarność.

Wpływ (maksymalny wynik: 20 punktów)

Wpływ i zamierzone cele

Oczekiwany wpływ i zamierzone cele nowego projektu dotyczącego EMDM.

Komunikacja, rozpowszechnianie informacji i widoczność

Działalność przewidziana w kontekście promowania i rozpowszechniania nowych programów studiów magisterskich oraz efektów projektów.

Trwałość i kontynuacja

Przewidywane działania mające na celu pomyślne uruchomienie/wdrożenie nowego programu studiów magisterskich (w tym zatwierdzenie instytucjonalne) oraz środki przewidziane w celu zapewnienia jego trwałości (w tym wskazanie możliwych źródeł finansowania).

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów i osiągnąć minimalny wynik kwalifikujący w przypadku każdego z czterech kryteriów przyznania dofinansowania (tj. co najmniej 20 punktów w kategorii „Adekwatność projektu” i 10 punktów w kategoriach „Jakość planu projektu i jego realizacji”; „Jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy” oraz „Wpływ”).

W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatność”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Jakość planu projektu i jego realizacji”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Oddziaływania”. Jeśli nie pozwala to na określenie pierwszeństwa, można dokonać dalszej priorytetyzacji, biorąc pod uwagę ogólny portfel projektów i tworzenie pozytywnych synergii między projektami lub inne czynniki związane z celami zaproszenia. Czynniki te zostaną udokumentowane w sprawozdaniu zespołu.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych.

Kwoty dofinansowania UE na projekt są następujące: 60 000 EUR

Wkład w postaci kwoty ryczałtowej pokryje koszty bezpośrednio związane z działaniami koniecznymi do utworzenia nowego programu studiów magisterskich, takimi jak spotkania i konferencje, badania/ankiety, proces akredytacji/oceny itp. Wkład można również wykorzystać do pokrycia kosztów osobowych, kosztów podróży i zakwaterowania, kosztów administracyjnych oraz kosztów działań zleconych podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to istotne dla realizacji działań w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus.

Parametry dofinansowania zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji.

Na potrzeby końcowej płatności dotacji beneficjenci będą musieli przedstawić dowody, że cele w zakresie działań i efektów przewidzianych w ich wniosku zostały osiągnięte w sposób pełny i zadowalający.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”.

Tagged in:  Erasmus Mundus