Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Glossarju tat-termini - Termini komuni

Akkumpanjatur

L-akkumpanjatur jakkumpanja lill-parteċipanti (studenti, persunal jew persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ) f’attività ta’ mobbiltà biex jiżgura s-sikurezza tagħhom, jipprovdi appoġġ u assistenza, u jiffaċilita l-apprendiment effettiv matul l-esperjenza tal-mobbiltà. F’attivitajiet individwali, l-akkumpanjatur jista’ jakkumpanja parteċipanti b’inqas opportunitajiet jew minorenni u żgħażagħ bi ftit esperjenza barra minn pajjiżhom. Fil-każ ta’ attivitajiet fi grupp, il-persunal tal-edukazzjoni kwalifikat għandu jakkumpanja lill-grupp biex jiffaċilita l-proċess ta’ apprendiment.

Akkreditazzjoni

Proċess li jiżgura li l-organizzazzjonijiet li jixtiequ jirċievu finanzjament mill-Azzjoni tal-Programm Erasmus+ iħarsu sett ta’ standards kwalitattivi jew prerekwiżiti stabbiliti mill-Kummissjoni Ewropea għal dik l-Azzjoni.

Entità affiljata

Dawn li ġejjin jistgħu jitqiesu Entitajiet Affiljati (skont l-Artikolu 187 tar-Regolament Finanzjarju):

 • l-entitajiet legali li għandhom rabta legali jew kapitali mal-benefiċjarji; din ir-rabta la hi limitata għall-azzjoni u lanqas mhi stabbilita għall-iskop uniku tal-implimentazzjoni tagħha;
 • diversi entitajiet li jissodisfaw il-kriterji sabiex jingħataw għotja u flimkien jifformaw entità waħda li tista’ tkun trattata bħala l-benefiċjarju uniku, inkluż fejn l-entità hi speċifikament stabbilita għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-azzjoni.

L-Entitajiet Affiljati għandhom jikkonfermaw mal-kriterji ta’ eliġibbiltà u tan-nonesklużjoni, u fejn applikabbli wkoll mal-kriterji tal-għażla li japplikaw għall-applikanti.

Applikant

Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti jew grupp informali ta’ żgħażagħ li jissottomettu applikazzjoni għal għotja.

L-applikanti jistgħu japplikaw jew individwalment jew f’isem organizzazzjonijiet oħra involuti fil-proġett. Fl-aħħar każ, l-applikant hu definit ukoll bħala koordinatur

Skadenza tal-applikazzjoni

Id-data finali għas-sottomissjoni tal-formola ta’ applikazzjoni lill-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva biex tiġi kkunsidrata eliġibbli.

Sħab assoċjati

Dawn huma sħab mis-settur pubbliku jew privat li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta’ kompiti/attivitajiet speċifiċi tal-proġett jew jappoġġaw il-promozzjoni u s-sostenibbiltà tal-proġett, iżda li għal aspetti ta’ ġestjoni kuntrattwali mhumiex meqjusa bħala benefiċjarji, u ma jirċievu l-ebda finanzjament mill-Programm bħala parti mill-proġett (ma għandhomx id-dritt li jitolbu ħlas għall-kostijiet jew kontribuzzjonijiet.).

Ħiliet bażiċi

Il-litteriżmu, il-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija; dawn il-ħiliet huma inklużi fil-kompetenzi ewlenin.

Benefiċjarju

Meta proġett jiġi approvat għal għotja tal-Erasmus+, l-organizzazzjoni applikanti ssir benefiċjarju billi tiffirma kuntratt mal-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva li tkun għażlet il-proġett. Jekk l-applikazzjoni saret f’isem organizzazzjonijiet oħra parteċipanti, is-sħab jistgħu jsiru kobenefiċjarji tal-għotja.

Mobbiltà mħallta

Il-kombinazzjoni tal-mobbiltà fiżika ma’ komponent virtwali li jiffaċilita l-iskambju kollaborattiv ta’ apprendiment online/ħidma f’tim.

Sejħa għall-proposti

Stedina ppubblikata minn jew f’isem il-Kummissjoni biex tiġi ppreżentata, sa data ta’ għeluq, proposta għal azzjoni li tikkorrespondi għall-objettivi segwiti u li tissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa. Sejħiet għal proposti huma ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (Serje C) u/jew fuq siti web rilevanti tal-Kummissjoni, tal-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva.

Ċertifikat

Fil-kuntest tal-Erasmus+, dan huwa dokument maħruġ lil persuna li tkun lestiet attività ta’ apprendiment fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, fejn applikabbli. Dan jiċċertifika l-attendenza u, fejn applikabbli, l-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipant fl-attività.

Żball Klerikali

Żball żgħir jew nuqqas imwettaq b’mod involontarju magħmul f’dokument li jbiddel it-tifsira tiegħu, bħal żball tipografiku jew iż-żieda jew l-ommissjoni mhux intenzjonata ta’ kelma, frażi, jew ċifra.

Kofinanzjament

Il-prinċipju li jimplika li parti mill-kostijiet tal-proġett appoġġati mill-UE għandhom jitħallsu mill-benefiċjarju, jew jiġu koperti permezz ta’ kontribuzzjonijiet esterni minbarra l-għotja tal-UE.

Kumpanija

Il-persuni ġuridiċi stabbiliti skont il-liġi ċivili jew kummerċjali, inkluż soċjetajiet kooperattivi, u persuni ġuridiċi oħra regolati mil-liġi pubblika jew privata, minbarra dawk li ma għandhomx skop ta’ qligħ.

Konsorzju

Żewġ organizzazzjonijiet parteċipanti jew aktar li jaħdmu flimkien biex iħejju, jimplimentaw u jsegwu proġett jew attività fi ħdan proġett. Il-konsorzju jista’ jkun nazzjonali (jiġifieri jinvolvi organizzazzjonijiet stabbiliti fl-istess pajjiż) jew internazzjonali (jinvolvi organizzazzjonijiet parteċipanti minn pajjiżi differenti).

Koordinatur/Organizzazzjoni li tikkoordina

L-organizzazzjoni parteċipanti li tapplika għal għotja tal-Erasmus+ f’isem konsorzju ta’ organizzazzjonijiet sħab.

Il-koordinatur għandu obbligi speċjali previsti fil-ftehim ta’ għotja.

Kompetenza Diġitali

Tinvolvi l-użu kunfidenti, kritiku u responsabbli tat-teknoloġiji diġitali u l-involviment tagħhom għall-apprendiment, fuq il-post tax-xogħol, u għall-parteċipazzjoni fis-soċjetà. Din tinkludi l-litteriżmu tal-informazzjoni u tad-data, il-komunikazzjoni u l-kollaborazzjoni, il-litteriżmu medjatiku, il-ħolqien ta’ kontenut diġitali (inkluż l-ipprogrammar), is-sikurezza (inkluż il-benesseri diġitali u l-kompetenzi relatati maċ-ċibersigurtà), il-mistoqsijiet relatati mal-proprjetà intellettwali, is-soluzzjoni tal-problemi u l-ħsieb kritiku.

Intrapriża

Kwalunkwe intrapriża involuta f’attività ekonomika, irrispettivament mid-daqs jew il-forma ġuridika tagħha jew tas-settur ekonomiku li topera fih.

Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK)

Għodda komuni ta’ referenza Ewropea li sservi bħala apparat ta’ traduzzjoni bejn sistemi differenti ta’ edukazzjoni u taħriġ u l-livelli tagħhom. Għandha l-għan li ttejjeb it-trasparenza, il-komparabbiltà u l-portabbiltà tal-kwalifiki mal-Ewropa kollha, li tippromwovi l-mobbiltà tal-ħaddiema u tal-istudenti, u li tiffaċilita l-apprendiment tul il-ħajja, kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2008/C 111/01.

ESCO (klassifikazzjoni multilingwi tal-Ħiliet, il-Kompetenzi u l-Professjonijiet Ewropej)

Tidentifika u tikkategorizza l-ħiliet u l-kompetenzi, il-kwalifiki u l-okkupazzjonijiet rilevanti għas-suq tax-xogħol tal-UE u l-edukazzjoni u t-taħriġ, f’25 lingwa Ewropea. Is-sistema tipprovdi profili okkupazzjonali li juru r-relazzjonijiet bejn il-professjonijiet, il-ħiliet, il-kompetenzi u l-kwalifiki. L-ESCO ġiet żviluppata f’format tal-IT miftuħ u jista’ jintuża minn kulħadd mingħajr ħlas.

Stabbiliti

Għandha x’taqsam ma’ organizzazzjoni jew korp li jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet nazzjonali (reġistrazzjoni, dikjarazzjoni, pubblikazzjoni, eċċ.) li jippermettu li tali organizzazzjoni jew korp ikunu rikonoxxuti formalment mill-awtorità nazzjonali tagħhom. F’każ ta’ grupp informali ta’ żgħażagħ, ir-residenza legali tar-rappreżentant legali tiegħu titqies li għandha effetti ekwivalenti għall-finijiet tal-eliġibbiltà għal għotja tal-Erasmus+.

L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm

Pajjiżi tal-UE u mhux tal-UE li stabbilixxew Aġenzija Nazzjonali li tieħu sehem b’mod sħiħ fil-Programm Erasmus+. Il-lista tal-Istati Membri tal-UE u tal-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm hija pprovduta fil-Parti A ta’ din il-Gwida, fit-taqsima “Min jista’ jipparteċipa fil-Programm Erasmus+?”.

Europass

 Il-pjattaforma online tal-Europass, azzjoni tal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet, tipprovdi lill-individwi u lill-organizzazzjonijiet b’għodod ibbażati fuq il-web u informazzjoni dwar opportunitajiet ta’ apprendiment, oqfsa ta’ kwalifiki u kwalifiki, gwida, informazzjoni dwar il-ħiliet, għodod ta’ awtovalutazzjoni u dokumentazzjoni tal-ħiliet u l-kwalifiki, u konnettività ma’ opportunitajiet ta’ apprendiment u ta’ impjieg.

Il-pjattaforma tal-Europass toffri wkoll għodod u software biex tappoġġa kredenzjali ffirmati b’mod diġitali, kif imħabbar fil-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali. Il-pjattaforma jkollha interkonnessjoni ma’ sorsi ta’ data nazzjonali għal opportunitajiet ta’ apprendiment u bażijiet tad-data jew reġistri nazzjonali tal-kwalifiki.

NGO Ewropea

Għall-finijiet ta’ dan il-programm, dawn huma NGOs li joperaw permezz ta’ struttura rikonoxxuta formalment magħmula minn korp/segretarjat Ewropew stabbilit legalment għal mill-inqas sena fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm u ta’ organizzazzjonijiet/fergħat nazzjonali f’mill-inqas disa’ Stati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm. Dawn l-organizzazzjonijiet/fergħat nazzjonali jridu:

 • jkollhom rabta statutorja ppruvata1  mal-korp/is-segretarjat Ewropew;
 • jkunu attivi fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ jew iż-żgħażagħ;

Applikant għall-ewwel darba

Kwalunkwe organizzazzjoni jew istituzzjoni li preċedentement ma rċevietx appoġġ bħala koordinatur tal-proġett (applikant) taħt tip partikolari ta’ azzjoni appoġġata minn dan il-Programm jew mill-programm predeċessur tiegħu fl-aħħar seba’ snin.

Force majeure

Sitwazzjoni eċċezzjonali li ma setgħetx titbassar qabel jew avveniment lil hinn mill-kontroll tal-parteċipant u mhux attribwibbli għal żball jew negliġenza min-naħa tiegħu/tagħha.

Ħiliet ekoloġiċi

Ħiliet fundamentali għat-tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju, li jistgħu jkunu ġenerali bħall-agrikoltura sostenibbli, il-protezzjoni tal-ħamrija, l-użu tal-enerġija u t-tnaqqis tal-iskart, jew aktar tekniċi bħall-għarfien dwar l-enerġija rinnovabbli.

Mezzi sostenibbli tat-trasport (ivvjaġġar ekoloġiku)

Mezzi sostenibbli tat-trasport (ivvjaġġar ekoloġiku) huma ddefiniti bħala l-ivvjaġġar li juża mezzi ta’ trasport b’emissjonijiet baxxi għall-parti prinċipali tal-ivvjaġġar, bħal karozzi tal-linja, ferroviji jew car-pooling.

Apprendiment informali

Apprendiment li jirriżulta minn attivitajiet u esperjenzi ta’ kuljum li mhuwiex organizzat jew strutturat f’termini ta’ objettivi, żmien jew appoġġ għall-apprendiment; dan jista’ ma jkunx intenzjonat mill-perspettiva tal-istudent.

Internazzjonali

Fil-kuntest tal-Erasmus+, huwa relatat ma’ kwalunkwe azzjoni li tinvolvi mill-inqas Stat Membru wieħed tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm u mill-inqas pajjiż terz wieħed mhux assoċjat mal-Programm.

Job shadowing

Soġġorn qasir f’organizzazzjoni sieħba f’pajjiż ieħor bl-għan li jingħata taħriġ billi jiġu segwiti l-prattikanti fil-ħajja tax-xogħol ta’ kuljum tagħhom fl-organizzazzjoni li tilqa’, l-iskambju tal-aqwa prassi, il-kisba tal-ħiliet u l-għarfien u/jew il-bini ta’ sħubijiet fit-tul permezz ta’ osservazzjoni parteċipattiva.

Kompetenzi ewlenin

Is-sett bażiku ta’ għarfien, ħiliet u attitudnijiet li l-individwi kollha jeħtieġu għall-issodisfar u l-iżvilupp personali, iċ-ċittadinanza attiva, l-inklużjoni soċjali u l-impjieg, kif deskritt fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2018 dwar il-kompetenzi ewlenin għall-apprendiment tul il-ħajja.

Mobbiltà għall-apprendiment

Tfisser li wieħed jittrasferixxi ruħu fiżikament lejn pajjiż ieħor minbarra l-pajjiż ta’ residenza, sabiex jistudja, jitħarreġ jew għal apprendiment mhux formali jew informali.

Eżiti tal-apprendiment

Stqarrijiet dwar dak li student jaf, jifhem u hu kapaċi jagħmel wara li jtemm proċess ta’ apprendiment, definiti f’termini ta’ għarfien, ħiliet u kompetenzi.

Entità ġuridika

Persuna fiżika jew persuna ġuridika maħluqa u rikonoxxuta bħala tali skont id-dritt nazzjonali, id-dritt tal-Unjoni jew id-dritt internazzjonali li jkollha personalità ġuridika u li tista’, filwaqt li taġixxi f’isimha stess, teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal obbligi, jew entità li ma jkollhiex personalità ġuridika kif imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 197(2) tar-Regolament Finanzjarju.

Rappreżentant Maħtur tal-Entità Ġuridika (LEAR)

Għal azzjoni ġestita mill-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura, b’mod parallel mal-validazzjoni ta’ organizzazzjoni fir-Reġistru tal-Parteċipanti, ir-rappreżentant(i) legali tagħha jrid(u) jinnomina(w) Rappreżentant(i) Maħtur(a) ta’ Entità Ġuridika (LEAR). Ir-rwol ta’ LEAR, huwa importanti: ladarba jiġi vvalidat mill-Kummissjoni, il-LEAR se jkun awtorizzat:

 • jimmaniġġja l-informazzjoni legali u finanzjarja dwar l-organizzazzjoni
 • jimmaniġġja d-drittijiet ta’ aċċess tal-persuni fl-organizzazzjoni (iżda mhux fil-livell tal-proġett)
 • jaħtar rappreżentanti tal-organizzazzjoni biex jiffirmaw b’mod elettroniku l-ftehimiet ta’ għotja (“Firmatarji Legali” - LSIGN) jew rapporti finanzjarji (“Firmatarji Finanzjarji” - FSIGN) permezz tal-Portal tal-Finanzjament u l-Offerti.

Il-passi kollha għall-validazzjoni tal-LEAR huma ċċarati fil-Portal tal-Finanzjament u l-Offerti.

Organizzazzjoni b’inqas esperjenza

kwalunkwe organizzazzjoni jew istituzzjoni li ma tkunx irċeviet appoġġ f’tip partikolari ta’ azzjoni appoġġata minn dan il-Programm jew mill-programm predeċessur tiegħu aktar minn darbtejn f’dawn l-aħħar seba’ snin. Din il-kategorija tinkludi l-kategorija ta’ “applikanti għall-ewwel darba”, kif definit hawn fuq.

Apprendiment tul il-ħajja

Apprendiment tul il-ħajja jfisser apprendiment fil-forom kollha tiegħu, kemm jekk formali, mhux formali jew informali, li jseħħ fl-istadji kollha tal-ħajja u li jirriżulta f’titjib jew aġġornament fl-għarfien, fil-ħiliet, fil-kompetenzi u fl-attitudnijiet jew fil-parteċipazzjoni fis-soċjetà minn perspettiva personali, ċivika, kulturali, soċjali jew relatata mal-impjiegi, inkluż il-forniment ta’ servizzi ta’ konsulenza u ta’ gwida; dan jinkludi l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal, l-edukazzjoni ġenerali, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni tal-adulti, il-ħidma fost iż-żgħażagħ u kuntesti oħra ta’ apprendiment barra mill-edukazzjoni u t-taħriġ formali u tipikament jippromwovi l-kooperazzjoni transsettorjali u perkorsi ta’ apprendiment flessibbli.

Organizzazzjoni ġdida

Kwalunkwe organizzazzjoni jew istituzzjoni li qabel ma tkunx irċeviet appoġġ f’tip partikolari ta’ azzjoni appoġġata minn dan il-Programm jew mill-programm predeċessur tiegħu jew bħala koordinatur jew sieħeb.

Mikrokredenzjali

Il-mikrokredenzjali hija prova rikonoxxuta tal-eżiti tal-apprendiment li student ikun kiseb wara esperjenza ta’ apprendiment qasira, skont standards u rekwiżiti trasparenti u wara valutazzjoni.

Il-prova tinsab f’dokument iċċertifikat li jelenka l-isem tad-detentur, l-eżiti tal-apprendiment miksuba, il-metodu ta’ valutazzjoni, il-korp tal-għoti u, fejn applikabbli, il-livell qafas tal-kwalifiki u l-krediti miksuba. Il-mikrokredenzjali huma proprjetà tal-istudent, huma kondiviżi, portabbli u jistgħu jiġu kkombinati f’kredenzjali jew kwalifiki akbar.

Ftehim tal-mobbiltà/tal-Apprendiment

Il-ftehim bejn l-organizzazzjoni li tibgħat u dik li tilqa’ u l-individwi parteċipanti, li jiddefinixxi l-objettivi u l-kontenut tal-perjodu ta’ mobbiltà sabiex jiġu żgurati r-rilevanza u l-kwalità tiegħu. Jista’ jintuża wkoll bħala bażi għar-rikonoxximent tal-perjodu barra mill-pajjiż mill-organizzazzjoni li tilqa’.

Xahar

Fil-kuntest tal-Programm Erasmus+ u għall-fini tal-kalkolu tal-għotjiet, xahar huwa ugwali għal 30 jum.

MOOC

Abbrevjazzjoni ta’ “Kors Online Miftuħ Massiv,” tip ta’ kors li jitwassal kompletament online, hu miftuħ biex jiġi aċċessat minn kulħadd mingħajr kost, kwalifiki ta’ dħul jew restrizzjonijiet oħra; in-numri tal-parteċipanti spiss ikunu kbar. Dawn il-korsijiet jista’ jkollhom komponenti personali, eż. jinkoraġġixxu laqgħat tal-parteċipanti lokali, u valutazzjoni formali, iżda għandhom it-tendenza li jużaw ir-rieżami bejn il-pari, l-awtovalutazzjoni u l-gradazzjoni awtomatizzata. Hemm bosta varjanti tal-MOOCs, iffukati fuq setturi, gruppi fil-mira (eż. fokus vokazzjonali, għalliema, eċċ.) jew metodi ta’ tagħlim speċifiċi. Il-MOOCs iffinanzjati taħt l-Erasmus+ iridu jkunu miftuħin għal kulħadd u kemm il-parteċipazzjoni kif ukoll iċ-ċertifikat jew il-badge ta’ tlestija jkunu mingħajr ħlas għall-parteċipanti. Ir-rekwiżit ta’ aċċess miftuħ għar-riżorsi edukattivi japplika wkoll għall-MOOCs u korsijiet sħaħ oħra.

Aġenzija Nazzjonali

Korp inkarigat mill-ġestjoni tal-implimentazzjoni tal-Programm fil-livell nazzjonali fi Stat Membru jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm. Tista’ teżisti Aġenzija Nazzjonali waħda jew aktar f’kull pajjiż.

Awtorità Nazzjonali

Awtorità responsabbli, fil-livell nazzjonali, tal-monitoraġġ u s-superviżjoni tal-ġestjoni tal-Programm fi Stat Membru jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm. Tista’ teżisti Awtorità Nazzjonali waħda jew aktar f’kull pajjiż.

Apprendiment mhux formali

Apprendiment li jsir barra mill-edukazzjoni u t-taħriġ formali permezz ta’ attivitajiet ippjanati f’termini ta’ objettivi ta’apprendiment u ħin ta’ apprendiment u fejn hemm xi forma ta’ appoġġ għall-apprendiment.

Profil okkupazzjonali

Is-sett ta’ ħiliet, kompetenzi, għarfien u kwalifiki li normalment huma rilevanti għal okkupazzjoni speċifika.

OID

L-ID tal-Organizzazzjoni (OID) tidentifika b’mod uniku l-organizzazzjoni tiegħek fost l-organizzazzjonijiet kollha li jipparteċipaw fl-azzjonijiet tal-Erasmus+ u tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali. Tista’ tuża l-OID tal-organizzazzjoni tiegħek meta tapplika għall-akkreditazzjoni jew għotja taħt l-azzjonijiet tal-Erasmus+ u tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali

Aċċess Miftuħ

Kunċett ġenerali ta’ pubblikazzjoni ta’ materjali ta’ tip speċifiku b’mod miftuħ, jiġifieri mfassal biex ikun aċċessibbli u użabbli mill-akbar grupp ta’ utenti possibbli u għall-akbar għadd ta’ każijiet ta’ użu. L-Erasmus+ għandu Rekwiżit ta’ Aċċess Miftuħ għar-riżorsi edukattivi u jħeġġeġ Aċċess Miftuħ għar-riżultati ta’ tfittxija u d-data.

Riżorsi Edukattivi Miftuħa (OER)

Il-materjali edukattivi ta’ kull xorta (eż. textbooks, worksheets, pjanijiet tal-lezzjonijiet, vidjos tat-tagħlim, korsijiet sħaħ online, logħob edukattiv) li jistgħu jintużaw, jiġu adattati u skambjati liberament. L-OERs jew ġew rilaxxati taħt liċenzja miftuħa jew huma fid-dominju pubbliku (eż. il-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur skadiet). Il-materjali mingħajr kost li ma jistgħux jiġu adattati u maqsuma mal-pubbliku mhumiex OERs.

Liċenzja miftuħa

Il-mod għal dawk li għandhom id-drittijiet tal-awtur (ħallieqa jew detenturi ta’ drittijiet oħra) biex jagħtu lill-pubbliku ġenerali l-permess legali li jużaw xogħolhom liberament. Fil-kuntest tar-Rekwiżit ta’ Aċċess Miftuħ tal-Erasmus+, kwalunkwe liċenzja miftuħa bħal din għandha tippermetti tal-inqas l-użu, l-adattament u d-distribuzzjoni. Il-liċenzja miftuħa għandha tkun indikata fuq ix-xogħol innifsu jew kull fejn jiġi distribwit ix-xogħol. Il-materjali edukattivi b’liċenzja miftuħa jissejħu Riżorsi Edukattivi Miftuħa (OERs).

Parteċipanti f’attivitajiet ta’ proġetti tal-erasmus+

Il-parteċipanti tal-Erasmus+ huma dawk l-individwi li huma involuti bis-sħiħ fi proġett u li jistgħu jirċievu parti mill-għotja tal-Unjoni Ewropea maħsuba biex tkopri l-kostijiet tagħhom ta’ parteċipazzjoni (b’mod partikolari l-ivvjaġġar u s-sussistenza).  

Organizzazzjoni parteċipanti

Organizzazzjoni jew grupp informali ta’ żgħażagħ involuti fi proġett tal-Erasmus+, bħala applikant jew sieħeb.

Organizzazzjoni sieħba

organizzazzjoni sieħba hija organizzazzjoni formalment involuta fil-proġett (kobenefiċjarji) iżda ma jkollhiex ir-rwol ta’ applikant.

Sħubija

Ftehim bejn grupp ta’ istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet biex iwettqu attivitajiet u proġetti konġunti.

Parteċipant b’inqas opportunitajiet

Persuni b’inqas opportunitajiet tfisser persuni li, għal raġunijiet ekonomiċi, soċjali, kulturali, ġeografiċi jew ta’ saħħa, sfond ta’ migrazzjoni, jew għal raġunijiet bħad-diżabbiltà u d-diffikultajiet edukattivi jew għal kwalunkwe raġuni oħra, inklużi dawk li jistgħu jwasslu għal diskriminazzjoni skont l-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, iħabbtu wiċċhom ma’ ostakli li jżommuhom milli jkollhom aċċess effettiv għall-opportunitajiet skont il-programm.

Apprendiment bejn il-Pari

Attività ta’ apprendiment reċiproku, li hija ta’ benefiċċju reċiproku u tinvolvi l-kondiviżjoni ta’ għarfien, ideat u esperjenza bejn il-parteċipanti. Il-prattiċi tal-apprendiment bejn il-pari jippermettu li jkun hemm interazzjoni ma’ parteċipanti oħra, ma’ sħabhom, u li jipparteċipaw f’attivitajiet fejn jistgħu jitgħallmu minn xulxin u jilħqu l-objettivi edukattivi, professjonali u/jew ta’ żvilupp personali.

Żjara Preparatorja

Żjarat fil-pajjiż tal-organizzazzjoni li tilqa’ qabel il-bidu tal-attivitajiet ta’ mobbiltà biex iħejju u jiżguraw kwalità għolja ta’ dawk l-attivitajiet. L-eżempji jinkludu kompiti li jiffaċilitaw l-arranġamenti amministrattivi u jibnu fiduċja u fehim bejn l-organizzazzjonijiet involuti.

Żvilupp professjonali

Il-proċess tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet professjonali tal-parteċipanti (studenti u persunal) billi jiġu żviluppati kompetenzi u għarfien espert u jinkisbu ħiliet ġodda, li normalment jiġu identifikati f’analiżi tal-ħtiġijiet tal-iżvilupp. L-iżvilupp professjonali jinkludi t-tipi kollha ta’ opportunitajiet ta’ apprendiment, li jvarjaw minn taħriġ strutturat u seminars għal opportunitajiet ta’ apprendiment informali.

Korp bi skop ta’ qligħ attiv fir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva

Kumpanija privata li a) twettaq in-negozju tagħha f’konformità ma’ standards etiċi u/jew b) flimkien mal-attivitajiet tan-negozju tagħha, twettaq xi azzjonijiet li għandhom valur soċjali.

Proġett

Sett koerenti ta’ attivitajiet li huma mfassla u organizzati sabiex jintlaħqu l-objettivi u r-riżultati ddefiniti.

Kwalifika

L-eżitu formali ta’ proċess ta’ valutazzjoni u validazzjoni li jinkiseb meta korp kompetenti jiddetermina li individwu kiseb eżiti tal-apprendiment li jilħqu standards partikolari.

Organizzazzjoni li tilqa’

Taħt xi Azzjonijiet tal-Erasmus+ (b’mod partikolari l-Azzjonijiet ta’ mobbiltà) l-organizzazzjoni li tilqa’ hija l-organizzazzjoni parteċipanti li tilqa’ parteċipant wieħed jew aktar u li torganizza attività waħda jew aktar ta’ proġett tal-Erasmus+.

Skola

Istituzzjoni li tipprovdi edukazzjoni ġenerali, vokazzjonali jew teknika, fi kwalunkwe livell mill-preprimarja sa dik sekondarja tat-tieni livell, inkluż l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal. Biex tivverifika l-eliġibbiltà taħt il-qasam tal-“edukazzjoni skolastika”, jekk jogħġbok ikkonsulta d-definizzjoni ta’ skejjel eliġibbli f’kull pajjiż fuq is-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali rilevanti.

Studenti tal-iskola

Persuna rreġistrata f’kapaċità ta’ apprendiment f’istituzzjoni li tipprovdi edukazzjoni ġenerali fi kwalunkwe livell mill-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal sal-edukazzjoni sekondarja għolja, jew persuna li tkun ġiet mgħallma barra minn ambjent istituzzjonali kkunsidrat mill-awtoritajiet kompetenti bħala eliġibbli biex tipparteċipa fil-Programm fit-territorji rispettivi tagħhom.

Organizzazzjoni li tibgħat

Taħt ċerti Azzjonijiet tal-Erasmus+ (b’mod partikolari l-Azzjonijiet ta’ mobbiltà) l-organizzazzjoni li tibgħat hija l-organizzazzjoni parteċipanti li tibgħat parteċipant wieħed jew aktar għal attività tal-proġett tal-Erasmus+.

Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs)

L-intrapriżi (ara d-definizzjoni ta’ hawn fuq) li jimpjegaw inqas minn 250 persuna u li għandhom fatturat annwali li ma jaqbiżx EUR 50 miljun, u/jew karta tal-bilanċ annwali li ma taqbiżx EUR 43 miljun.

Intrapriża soċjali

Impriża, tkun xi tkun il-forma ġuridika tagħha, li mhijiex elenkata fuq suq regolat fis-sens tal-punt (14) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE, u li: 1) skont l-artikoli ta’ assoċjazzjoni, l-istatuti jew kwalunkwe dokument statutorju ieħor tagħha li jistabbilixxi n-negozju, għandha bħala l-objettiv primarju tagħha l-ilħuq ta’ impatti soċjali pożittivi li jistgħu jitkejlu aktar milli tiġġenera profitt għas-sidien, il-membri u l-partijiet ikkonċernati tagħha, meta l-impriża: a) tipprovdi servizzi jew prodotti innovattivi li jiġġeneraw redditu soċjali u/jew b) tuża metodu innovattiv ta’ produzzjoni ta’ prodotti u servizzi u dak il-metodu ta’ produzzjoni jinkorpora l-objettiv soċjali tagħha; 2) tinvesti mill-ġdid il-profitt l-ewwel u qabel kollox biex tilħaq l-objettiv primarju tagħha u għandha fis-seħħ proċeduri u regoli predefiniti għal kwalunkwe ċirkostanza li fiha l-profitti huma distribwiti lill-azzjonisti u s-sidien, sabiex jiġi żgurat li d-distribuzzjoni tal-profitti ma xxekkilx l-objettiv primarju; 3) hi ġestita b’mod intraprenditorjali, responsabbli u trasparenti, b’mod partikulari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-klijenti, u/jew il-partijiet ikkonċernati affettwati mill-attivitajiet tan-negozju tagħha.

Persunal

Persuna li, fuq bażi professjonali jew volontarja, tkun involuta fl-edukazzjoni, fit-taħriġ jew fl-apprendiment mhux formali fil-livelli kollha. Tinkludi professuri, għalliema (inklużi għalliema ta’ qabel l-iskola), ħarrieġa, mexxejja tal-iskejjel, persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, persunal tal-isport, persunal tal-edukazzjoni u tal-kura bikrija tat-tfal, persunal mhux edukattiv u prattikanti oħra involuti fuq bażi regolari fil-promozzjoni tal-apprendiment.

Rabta statutorja

Din in-nozzjoni timplika li l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet ikkonċernati hija bbażata fuq relazzjoni fformalizzata/dokumentata, li la hi limitata għall-proġett li japplikaw għalih u lanqas hi stabbilita għall-iskop ewlieni tal-implimentazzjoni tiegħu. Din ir-rabta tista’ tkopri diversi forom, minn waħda integrata ħafna (eż “organizzazzjoni omm” waħda bil-fergħat nazzjonali/l-entitajiet affiljati tagħha b’entità legali proprja jew mingħajrha) għal waħda aktar laxka (eż il-funzjonament ta’ network permezz ta’ modalità ta’ sħubija definita b’mod ċar, li tkun tirrikjedi pereżempju: il-ħlas ta’ tariffa, il-firma ta’ kuntratt/ftehim ta’ sħubija, id-definizzjoni tad-drittijiet u l-obbligi miż-żewġ partijiet, eċċ.)

Żjarat ta’ studju

Vjaġġ fejn il-parteċipant isir jaf u jistudja organizzazzjoni jew istituzzjoni oħra, il-prattiki u s-sistemi tagħha. Dan jippermetti lill-parteċipant li jkollu esperjenza ta’ apprendiment ibbażata fuq kuntatt dirett u fuq osservazzjoni tal-metodi u l-prattiki tal-organizzazzjoni ospitanti.

Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm

Pajjiżi li ma jiħdux sehem bis-sħiħ fil-Programm Erasmus+, iżda li jistgħu jieħdu sehem (bħala sħab jew applikanti) f’ċerti Azzjonijiet tal-Programm. Il-lista ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm hija stabbilita fil-Parti A ta’ din il-Gwida, fit-taqsima “Min jista’ jieħu sehem fil-Programm Erasmus+?”.

Traineeship (kollokament fuq il-post tax-xogħol)

Il-perjodu ta’ żmien li persuna tqatta’ f’intrapriża jew organizzazzjoni f’pajjiż ieħor, bl-għan li tikseb kompetenzi speċifiċi li huma meħtieġa mis-suq tax-xogħol, tikseb esperjenza tax-xogħol u takkwista fehim aħjar tal-kultura ekonomika u soċjali ta’ dak il-pajjiż.

tranżnazzjonali

Fil-kuntest tal-Erasmus+, huwa relatat, sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, ma’ kwalunkwe attività li tinvolvi mill-inqas żewġ Stati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Ħiliet trasversali (personali; għall-ħajja)

Jinkludu il-kapaċità ta’ ħsieb kritiku, il-kurżità u l-kreattività, it-teħid ta’ inizjattiva, is-soluzzjoni tal-problemi u l-ħidma kollaborattiva, il-kapaċità ta’ komunikazzjoni effiċjenti f’ambjent multikulturali u interdixxiplinarju, l-abbiltà ta’ adattament għall-kuntest, l-immaniġġjar tal-istress u tal-inċertezza. Dawn il-ħiliet jagħmlu parti mill-kompetenzi ewlenin.

Għodod ta’ trasparenza u rikonoxximent tal-Unjoni

Strumenti li jgħinu lill-partijiet ikkonċernati jifhmu, japprezzaw u, kif ikun xieraq, jirrikonoxxu l-eżiti tal-apprendiment u l-kwalifiki madwar l-Unjoni Ewropea kollha.

Validazzjoni tal-apprendiment mhux formali u informali

Proċess ta’ konferma minn korp awtorizzat li individwu kiseb l-eżiti tal-apprendiment imkejla skont standard rilevanti u li jikkonsisti mill-erba’ fażijiet distinti li ġejjin:

 1. Identifikazzjoni permezz ta’ djalogu ta’ esperjenzi partikulari ta’ individwu;
 2. Dokumentazzjoni sabiex l-esperjenzi tal-individwu jsiru viżibbli;
 3. Valutazzjoni formali ta’ dawn l-esperjenzi; kif ukoll
 4. Ċertifikazzjoni tar-riżultati tal-valutazzjoni li tista’ twassal għal kwalifika parzjali jew sħiħa

Kooperazzjoni virtwali

Forma waħda ta’ kooperazzjoni bl-użu ta’ għodod tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni biex tiġi ffaċilitata u appoġġata kwalunkwe azzjoni rilevanti tal-Programm.

Apprendiment virtwali

 L-akkwist tal-għarfien, tal-ħiliet u tal-kompetenzi permezz tal-użu ta’ għodod tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni li jippermettu lill-parteċipanti jkollhom esperjenza sinifikanti ta’ apprendiment tranżnazzjonali jew internazzjonali.

Pakkett ta’ Ħidma

Komponent tat-tqassim tax-xogħol tal-proġett. Dan jirrappreżenta grupp ta’ attivitajiet ta’ proġett li jimmiraw lejn objettivi speċifiċi komuni.

Żgħażagħ

Fil-kuntest tal-Programm Erasmus+, l-individwi li għandhom bejn it-13-il sena u t-30 sena.

 • 1 Iddefinit taħt it-terminu “rabta statutorja” f’dan il-Glossarju.