Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2022. Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2022 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Glossarju tat-termini - Termini komuni

Akkumpanjatur

L-akkumpanjatur jakkumpanja lill-parteċipanti (studenti, studenti adulti jew persunal/persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ) f’attività ta’ mobbiltà biex jiżgura s-sikurezza tagħhom, jipprovdi appoġġ u assistenza, u jiffaċilita l-apprendiment effettiv matul l-esperjenza tal-mobbiltà. L-akkumpanjatur jista’ jakkumpanja parteċipanti b’inqas opportunitajiet jew minorenni u żgħażagħ bi ftit esperjenza barra minn pajjiżhom.

Akkreditazzjoni

Proċess li jiżgura li l-organizzazzjonijiet li jixtiequ jirċievu finanzjament mill-Azzjoni tal-Programm Erasmus+ iħarsu sett ta’ standards kwalitattivi jew prerekwiżiti stabbiliti mill-Kummissjoni Ewropea għal dik l-Azzjoni.

Entità affiljata

Dawn li ġejjin jistgħu jitqiesu Entitajiet Affiljati (skont l-Artikolu 187 tar-Regolament Finanzjarju):

  • l-entitajiet legali li għandhom rabta legali jew kapitali mal-benefiċjarji; din ir-rabta la hi limitata għall-azzjoni u lanqas mhi stabbilita għall-għan uniku tal-implimentazzjoni tagħha;
  • diversi entitatjiet li jissodisfaw il-kriterji sabiex jingħataw għotja u flimkien jifformaw entità waħda li tista’ tkun trattata bħala l-benefiċjarju uniku, inkluż fejn l-entità hi speċifikament stabbilita għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-azzjoni.

L-Entitajiet Affiljati għandhom jikkonfermaw mal-kriterji ta’ eliġibilità u tan-nonesklużjoni, u fejn applikabbli wkoll mal-kriterji tal-għażla li japplikaw għall-applikanti.

Applikant

Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti jew grupp informali ta’ żgħażagħ li jissottomettu applikazzjoni għal għotja. L-applikanti jistgħu japplikaw jew individwalment jew f’isem organizzazzjonijiet oħrajn involuti fil-proġett. Fl-aħħar każ, l-applikant hu definit ukoll bħala koordinatur.

Skadenza għall-applikazzjoni

Id-data finali għas-sottomissjoni tal-formola ta’ applikazzjoni lill-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva biex tiġi kkunsidrata eliġibbli.

Sħab assoċjati

Dawn huma sħab mis-settur pubbliku jew privat li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta’ kompiti/attivitajiet speċifiċi tal-proġett jew jappoġġaw il-promozzjoni u s-sostenibbiltà tal-proġett, iżda li għal aspetti ta’ ġestjoni kuntrattwali mhumiex meqjusa bħala benefiċjarji, u ma jirċievu l-ebda finanzjament mill-Programm bħala parti mill-proġett (ma għandhomx id-dritt li jitolbu ħlas għall-ispejjeż jew kontribuzzjonijiet.).

Ħiliet bażiċi

Il-litteriżmu, il-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija; dawn il-ħiliet huma inklużi fil-kompetenzi ewlenin.

Benefiċjarju

Meta proġett jiġi approvat għal għotja tal-Erasmus+, l-organizzazzjoni applikanti ssir benefiċjarju billi tiffirma kuntratt mal-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva li tkun għażlet il-proġett. Jekk l-applikazzjoni saret f’isem organizzazzjonijiet oħrajn parteċipanti, is-sħab jistgħu jsiru kobenefiċjarji tal-għotja.

Mobbiltà mħallta

Il-kombinazzjoni tal-mobbiltà fiżika ma’ komponent virtwali li jiffaċilita l-iskambju kollaborattiv ta’ apprendiment online/ħidma f’tim.

Sejħa għall-proposti

Stedina ppubblikata minn jew f’isem il-Kummissjoni biex tiġi ppreżentata, sa data ta’ għeluq, proposta għal azzjoni li tikkorrespondi għall-għanijiet segwiti u li tissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa. Sejħiet għal proposti huma ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (Serje C) u/jew fuq siti web rilevanti tal-Kummissjoni, tal-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva.

Ċertifikat

Fil-kuntest tal-Erasmus+, dan huwa dokument maħruġ lil persuna li tkun lestiet attività ta’ apprendiment fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, fejn applikabbli. Dan jiċċertifika l-attendenza u, fejn applikabbli, l-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipant fl-attività.

Żball Klerikali

Żball żgħir jew nuqqas imwettaq b’mod involontarju magħmul f’dokument li jbiddel it-tifsira tiegħu, bħal żball tipografiku jew iż-żieda jew l-ommissjoni mhux intenzjonata ta’ kelma, frażi, jew ċifra.

Kofinanzjament

Il-prinċipju li jimplika li parti mill-ispejjeż tal-proġett appoġġati mill-UE għandhom jitħallsu mill-benefiċjarju, jew jiġu koperti permezz ta’ kontribuzzjonijiet esterni minbarra l-għotja tal-UE.

Kumpanija

Il-persuni ġuridiċi stabbiliti skont il-liġi ċivili jew kummerċjali, inkluż soċjetajiet kooperattivi, u persuni ġuridiċi oħra regolati mil-liġi pubblika jew privata, minbarra dawk li ma għandhomx skop ta’ qligħ.

Konsorzju

Żewġ organizzazzjonijiet parteċipanti jew aktar li jaħdmu flimkien biex iħejju, jimplimentaw u jsegwu proġett jew attività fi ħdan proġett. Il-konsorzju jista’ jkun nazzjonali (jiġifieri jinvolvi organizzazzjonijiet stabbiliti fl-istess pajjiż) jew internazzjonali (jinvolvi organizzazzjonijiet parteċipanti minn pajjiżi differenti).

Koordinatur/Organizzazzjoni li tikkoordina

L-organizzazzjoni parteċipanti li tapplika għal għotja Erasmus+ f’isem konsorzju ta’ organizzazzjonijiet sħab.

Il-koordinatur għandu obbligi speċjali previsti fil-ftehim ta’ għotja.

Korsijiet u attivitajiet ta’ taħriġ

Attivitajiet li għandhom l-għan li jiżviluppaw kompetenzi professjonali ta’ għalliem, ħarrieġ jew membru ieħor tal-persunal permezz ta’ programm ta’ apprendiment strutturat b’eżiti tal-apprendiment iddokumentati fil-livell individwali u eżegwiti minn ħarrieġa professjonali jew esperti kkwalifikati oħra. L-attivitajiet jistgħu jieħdu diversi forom bħall-apprendiment fil-klassi, il-workshops, l-apprendiment fil-post, eċċ.

Kompetenza Diġitali

Tinvolvi l-użu kunfidenti, kritiku u responsabbli tat-teknoloġiji diġitali u l-involviment tagħhom għall-apprendiment, fuq il-post tax-xogħol, u għall-parteċipazzjoni fis-soċjetà. Din tinkludi informazzjoni u litteriżmu tad-data, komunikazzjoni u kollaborazzjoni, litteriżmu tal-midja, ħolqien ta’ kontenut diġitali (inkluż l-ipprogrammar), sikurezza (inkluż benesseri diġitali u kompetenzi relatati maċ-ċibersigurtà), mistoqsijiet relatati mal-proprjetà intellettwali, soluzzjoni tal-problemi u ħsieb kritiku.

Intrapriża

Kwalunkwe impriża involuta f’attività ekonomika, irrispettivament mid-daqs jew il-forma ġuridika tagħha jew tas-settur ekonomiku li topera fih.

QEK (Qafas Ewropew tal-Kwalifiki)

Għodda komuni ta’ referenza Ewropea li sservi bħala apparat ta’ traduzzjoni bejn sistemi differenti ta’ edukazzjoni u taħriġ u l-livelli tagħhom. Għandha l-għan li ttejjeb it-trasparenza, il-komparabbiltà u l-portabbiltà tal-kwalifiki mal-Ewropa kollha, li tippromwovi l-mobbiltà tal-ħaddiema u tal-istudenti, u li tiffaċilita l-apprendiment tul il-ħajja, kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2008/C 111/01.

ESCO (klassifikazzjoni multilingwi tal-Ħiliet, il-Kompetenzi u l-Professjonijiet Ewropej)

Tidentifika u tikkategorizza l-ħiliet u l-kompetenzi, il-kwalifiki u l-okkupazzjonijiet rilevanti għas-suq tax-xogħol tal-UE u l-edukazzjoni u t-taħriġ, f’25 lingwa Ewropea. Is-sistema tipprovdi profili okkupazzjonali li juru r-relazzjonijiet bejn il-professjonijiet, il-ħiliet, il-kompetenzi u l-kwalifiki. L-ESCO ġiet żviluppata f’format tal-IT miftuħ u jista’ jintuża minn kulħadd mingħajr ħlas.

Stabbiliti

Għandha x’taqsam ma’ organizzazzjoni jew korp li jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet nazzjonali (reġistrazzjoni, dikjarazzjoni, pubblikazzjoni, eċċ.) li jippermettu li tali organizzazzjoni jew korp ikunu rikonoxxuti formalment mill-awtorità nazzjonali tagħhom. F’każ ta’ grupp informali ta’ żgħażagħ, ir-residenza legali tar-rappreżentant legali tiegħu titqies li għandha effetti ekwivalenti għall-finijiet tal-eliġibbiltà għal għotja ta’ Erasmus+.

Europass

Il-pjattaforma online tal-Europass, azzjoni tal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet, tipprovdi lill-individwi u lill-organizzazzjonijiet b’għodod ibbażati fuq il-web u informazzjoni dwar opportunitajiet ta’ apprendiment, oqfsa ta’ kwalifiki u kwalifiki, gwida, informazzjoni dwar il-ħiliet, għodod ta’ awtovalutazzjoni u dokumentazzjoni tal-ħiliet u l-kwalifiki, u konnettività ma’ opportunitajiet ta’ apprendiment u ta’ impjieg.

Il-pjattaforma tal-Europass toffri wkoll għodod u software biex tappoġġa kredenzjali ffirmati b’mod diġitali, kif imħabbar fil-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali. Il-pjattaforma jkollha interkonnessjoni ma’ sorsi ta’ data nazzjonali għal opportunitajiet ta’ apprendiment u bażijiet tad-data jew reġistri nazzjonali tal-kwalifiki.

NGO Ewropea

Għall-finijiet ta’ dan il-programm, dawn huma NGOs li joperaw permezz ta’ struttura rikonoxxuta formalment magħmula minn korp/segretarjat Ewropew stabbilit legalment għal mill-inqas sena f’Pajjiż tal-Programm tal-Erasmus+ u ta’ organizzazzjonijiet/fergħat nazzjonali f’mill-inqas disa’ Pajjiżi tal-Programm tal-Erasmus+. Dawn l-organizzazzjonijiet/fergħat nazzjonali jridu:

  • jkollhom rabta statutorja ppruvata mal-korp/is-segretarjat Ewropew;
  • jkunu attivi fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ jew iż-żgħażagħ;
  • jmexxu attivitajiet li jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE f’wieħed minn dawn is-setturi;

Barra minn hekk

  • Dawk l-NGOs Ewropej attivi fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom ikunu attivi f’mill-inqas wieħed mill-oqsma li ġejjin: l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal, l-edukazzjoni skolastika, l-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-apprendiment għall-adulti u t-trattament ta’ mill-inqas qasam prijoritarju trasversali ewlieni wieħed: edukazzjoni inklużiva u edukazzjoni għall-inklużjoni soċjali, l-edukazzjoni diġitali, l-edukazzjoni għal tranżizzjoni ekoloġika.
  • L-NGOs Ewropej fil-qasam taż-żgħażagħ huma attivi b’mod partikolari f’mill-inqas wieħed mill-oqsma li ġejjin: il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, il-volontarjat fost iż-żgħażagħ, il-ħidma fil-qasam taż-żgħażagħ u l-inklużjoni taż-żgħażagħ. L-NGOs Ewropej attivi fis-Settur taż-Żgħażagħ għandhom iwettqu attivitajiet li jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-oqsma ewlenin tal-Istrateġija tal-UE dwar iż-Żgħażagħ inklużi l-għanijiet taż-Żgħażagħ.

Applikant għall-ewwel darba

tfisser kwalunkwe organizzazzjoni jew istituzzjoni li preċedentement ma rċevitx appoġġ bħala koordinatur tal-proġett (applikant) taħt tip partikolari ta’ azzjoni appoġġata minn dan il-Programm jew mill-programm predeċessur tiegħu fl-aħħar seba’ snin.

Force majeure

Sitwazzjoni eċċezzjonali li ma setgħetx titbassar qabel jew avveniment lil hinn mill-kontroll tal-parteċipant u mhux attribwibbli għal żball jew negliġenza min-naħa tiegħu/tagħha.

Ħiliet ekoloġiċi

Ħiliet fundamentali għat-tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju, li jistgħu jkunu ġenerali bħall-agrikoltura sostenibbli, il-protezzjoni tal-ħamrija, l-użu tal-enerġija u t-tnaqqis tal-iskart, jew aktar tekniċi bħall-għarfien dwar l-enerġija rinnovabbli.

Vjaġġar Ekoloġiku

L-ivvjaġġar ekoloġiku huwa ddefinit bħala l-ivvjaġġar li juża mezzi ta’ trasport b’emissjonijiet baxxi għall-parti prinċipali tal-ivvjaġġar, bħal karozzi tal-linja, ferroviji jew car-pooling.

Apprendiment mhux formali

Apprendiment informali jirreferi għall-apprendiment fl-attivitajiet tal-ħajja ta’ kuljum, fix-xogħol, mal-kollegi, eċċ. Prinċipalment ifisser li wieħed jitgħallem billi jagħmel, mhuwiex organizzat jew strutturat f’termini ta’ għanijiet, ħin jew appoġġ għall-apprendiment; u jista’ jkun mhux intenzjonat mill-perspettiva tal-istudent. Fis-settur taż-żgħażagħ, l-apprendiment informali jista’ jieħu l-forma ta’ inizjattivi taż-żgħażagħ, fi gruppi ta’ diskussjoni bejn il-pari, permezz ta’ attivitjajiet volontarji u f’firxa sħiħa ta’ sitwazzjonijiet oħra.

Internazzjonali

Fil-kuntest tal-Erasmus+, għandu x’jaqsam ma’ kwalunkwe azzjoni li tinvolvi tal-anqas Pajjiż tal-Programm wieħed u tal-anqas Pajjiż Sieħeb wieħed.

Job shadowing (esperjenza ta’ apprendiment prattiku)

Soġġorn qasir f’organizzazzjoni sieħba f’pajjiż ieħor bl-għan li jingħata taħriġ billi jiġu segwiti l-prattikanti fil-ħajja tax-xogħol ta’ kuljum tagħhom fl-organizzazzjoni li tilqa’, l-iskambju tal-aqwa prassi, il-kisba tal-ħiliet u l-għarfien u/jew il-bini ta’ sħubijiet fit-tul permezz ta’ osservazzjoni parteċipattiva.

Kompetenzi ewlenin

Is-sett bażiku ta’ għarfien, ħiliet u attitudnijiet li l-individwi kollha jeħtieġu għall-issodisfar u l-iżvilupp personali, iċ-ċittadinanza attiva, l-inklużjoni soċjali u l-impjieg, kif deskritt fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2018 dwar il-kompetenzi ewlenin għall-apprendiment tul il-ħajja.

Mobbiltà għall-apprendiment

Il-parteċipazzjoni f’attività li tikkonsisti f’perjodu ta’ ċaqliq fiżiku għal pajjiż li mhux il-pajjiż ta’ residenza, possibbilment ikkombinat ma’ perjodu ta’ parteċipazzjoni virtwali, sabiex isir studju, taħriġ jew apprendiment mhux formali jew informali. Tista’ tieħu l-forma ta’ traineeships, apprendistati, skambji taż-żgħażagħ, tagħlim jew parteċipazzjoni f’attività ta’ żvilupp professjonali, u tista’ tinkludi attivitajiet preparatorji, bħal taħriġ fil-lingwa lokali, kif ukoll attivitajiet ta’ bgħit, riċeviment u segwitu.

Eżiti tal-apprendiment

Stqarrijiet dwar dak li student jaf, jifhem u hu kapaċi jagħmel wara li jtemm proċess ta’ tagħlim, definiti f’termini ta’ għarfien, ħiliet u kompetenzi.

Rappreżentant Maħtur tal-Entità Ġuridika (LEAR)

B’mod parallel mal-validazzjoni ta’ organizzazzjoni fir-Reġistru tal-Parteċipanti, ir-rappreżentant(i) legali tagħha għandu jinnomina Rappreżentant Maħtur tal-Entità Ġuridika (LEAR). Ir-rwol ta’ LEAR, huwa importanti: ladarba jiġi vvalidat mill-Kummissjoni, il-LEAR se jkun awtorizzat:

•jimmaniġġja l-informazzjoni legali u finanzjarja dwar l-organizzazzjoni

•jimmaniġġja d-drittijiet ta’ aċċess tal-persuni fl-organizzazzjoni (iżda mhux fil-livell tal-proġett)

•jaħtar rappreżentanti tal-organizzazzjoni biex jiffirmaw b’mod elettroniku l-ftehimiet ta’ għotja (“Firmatarji Legali” - LSIGN) jew dikjarazzjonijiet finanzjarji (“Firmatarji Finanzjarji” - FSIGN) permezz tal-Portal tal-Finanzjament u l-Offerti.

Il-passi kollha għall-validazzjoni tal-LEAR huma ċċarati fil-Portal tal-Finanzjament u l-Offerti.

Organizzazzjoni b’inqas esperjenza

kwalunkwe organizzazzjoni jew istituzzjoni li ma tkunx irċeviet appoġġ f’tip partikolari ta’ azzjoni appoġġata minn dan il-Programm jew mill-programm predeċessur tiegħu aktar minn darbtejn f’dawn l-aħħar seba’ snin. Din il-kategorija tinkludi l-kategorija ta’ “applikanti għall-ewwel darba”, kif definit hawn fuq.

L-apprendiment tul il-ħajja

L-edukazzjoni ġenerali, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-apprendiment mhux formali u l-apprendiment informali kollha li jkunu twettqu tul il-ħajja, li jirriżultaw f’titjib fl-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi jew il-parteċipazzjoni fis-soċjetà f’perspettiva personali, ċivika, kulturali, soċjali u/jew relatata mal-impjieg, inkluż l-għoti ta’ servizzi ta’ konsulenza u gwida.

Organizzazzjoni ġdida

kwalunkwe organizzazzjoni jew istituzzjoni li qabel ma tkunx irċeviet appoġġ f’tip partikolari ta’ azzjoni appoġġata minn dan il-Programm jew mill-programm predeċessur tiegħu jew bħala koordinatur jew sieħeb.

Mikrokredenzjali

Il-mikrokredenzjali hija prova rikonoxxuta tal-eżiti tal-apprendiment li student ikun kiseb wara esperjenza ta’ apprendiment qasira, skont standards u rekwiżiti trasparenti u wara valutazzjoni.

Il-prova tinsab f’dokument iċċertifikat li jelenka l-isem tad-detentur, l-eżiti tal-apprendiment miksuba, il-metodu ta’ valutazzjoni, il-korp tal-għoti u, fejn applikabbli, il-livell qafas tal-kwalifiki u l-krediti miksuba. Il-mikrokredenzjali huma proprjetà tal-istudent, huma kondiviżi, portabbli u jistgħu jiġu kkombinati f’kredenzjali jew kwalifiki akbar.

Ftehim tal-Mobbiltà/tal-Apprendiment

Il-ftehim bejn l-organizzazzjoni li tibgħat u dik li tilqa’ u l-individwi parteċipanti, li jiddefinixxi l-għanijiet u l-kontenut tal-perjodu ta’ mobbiltà sabiex jiġu żgurati r-rilevanza u l-kwalità tiegħu. Jista’ jintuża wkoll bħala bażi għar-rikonoxximent tal-perjodu barra mill-pajjiż mill-organizzazzjoni li tilqa’.

Xahar

Fil-kuntest tal-Programm Erasmus+ u għall-fini tal-kalkolu tal-għotjiet, xahar huwa ugwali għal 30 jum.

MOOC

Abbrevjazzjoni ta’ “Massive Open Online Course (Kors Online Miftuħ Massiv),” tip ta’ kors li jitwassal kompletament online, hu miftuħ biex jiġi aċċessat minn kulħadd mingħajr ħlas, kwalifiki ta’ dħul jew restrizzjonijiet oħrajn; in-numru ta’ parteċipanti huwa spiss wieħed kbir. Dawn il-korsijiet jista’ jkollhom komponenti personali, eż. jinkoraġġixxu laqgħat tal-parteċipanti lokali, u valutazzjoni formali, iżda għandhom it-tendenza li jużaw ir-rieżami bejn il-pari, l-awtovalutazzjoni u l-gradazzjoni awtomatizzata. Hemm bosta varjanti tal-MOOCs, iffukati fuq setturi, gruppi fil-mira (eż. fokus vokazzjonali, għalliema, eċċ.) jew metodi ta’ tagħlim speċifiċi. Il-MOOCs iffinanzjati taħt Erasmus+ jridu li jkunu miftuħin għal kulħadd u kemm il-parteċipazzjoni kif ukoll iċ-ċertifikat jew il-badge ta’ tlestija jkunu mingħajr ħlas għall-parteċipanti. Ir-rekwiżit ta’ aċċess miftuħ għar-riżorsi edukattivi japplika wkoll għall-MOOCs u korsijiet sħaħ oħrajn.

Apprendiment informali

L-apprendiment mhux formali jirreferi għall-apprendiment li jsir barra l-kurrikulu edukattiv formali. Għandu approċċ parteċipattiv u ffokat fuq l-istudent; jitwettaq mill-istudenti fuq bażi volontarja u għalhekk huwa marbut mill-qrib mal-ħtiġijiet, l-aspirazzjonijiet u l-interessi taż-żgħażagħ. Dawn l-azzjonijiet jipprovdu sors addizzjonali u forom ġodda ta’ apprendiment u għalhekk huma wkoll mezzi importanti biex jittejbu l-kisbiet fl-edukazzjoni u t-taħriġ formali, biex jiġu indirizzati n-NEETs żgħażagħ (jiġifieri ż-żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ) jew iż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet, u biex tiġi miġġielda l-esklużjoni soċjali.

Profil okkupazzjonali

Is-sett ta’ ħiliet, kompetenzi, għarfien u kwalifiki li normalment huma rilevanti għal okkupazzjoni speċifika.

OID

L-ID tal-Organizzazzjoni (OID) tidentifika b’mod uniku l-organizzazzjoni tiegħek fost l-organizzazzjonijiet kollha li jipparteċipaw fl-azzjonijiet tal-Erasmus+ u tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali. Tista’ tuża l-OID tal-organizzazzjoni tiegħek meta tapplika għall-akkreditazzjoni jew għotja taħt l-azzjonijiet tal-Erasmus+ u tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali

Aċċess Miftuħ

Kunċett ġenerali ta’ pubblikazzjoni ta’ materjali ta’ tip speċifiku b’mod miftuħ, jiġifieri mfassal biex ikun aċċessibbli u użabbli mill-akbar grupp ta’ utenti possibbli u għall-akbar numru ta’ każijiet ta’ użu. Erasmus+ għandu Rekwiżit ta’ Aċċess Miftuħ għar-riżorsi edukattivi u jinkuraġġixxi Aċċess Miftuħ għar-riżultati ta’ tfittxija u d-data.

Riżorsi Edukattivi Miftuħa (OER)

Il-materjali edukattivi ta’ kull xorta (eż. textbooks, worksheets, pjanijiet tal-lezzjonijiet, vidjos tat-tagħlim, korsijiet sħaħ online, logħob edukattiv) li jistgħu jintużaw, jiġu adattati u skambjati mingħajr ħlas. L-OERs jew ġew rilaxxati taħt liċenzja miftuħa jew huma fid-dominju pubbliku (eż. il-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur skadiet). Il-materjali mingħajr ħlas li ma jistgħux jiġu adattati u maqsuma mal-pubbliku mhumiex OERs.

Liċenzja miftuħa

Il-mod għal dawk li għandhom id-drittijiet tal-awtur (ħallieqa jew detenturi ta’ drittijiet oħrajn) biex jagħtu lill-pubbliku ġenerali l-permess legali li jużaw xogħolhom mingħajr ħlas. Fil-kuntest tar-Rekwiżit ta’ Aċċess Miftuħ ta’ Erasmus+, kwalunkwe liċenzja miftuħa bħal din għandha tippermetti tal-anqas l-użu, l-adattament u d-distribuzzjoni. Il-liċenzja miftuħa għandha tkun indikata fuq ix-xogħol innifsu jew kull fejn jiġi distribwit ix-xogħol. Il-materjali edukattivi b’liċenzja miftuħa jissejħu Riżorsi Edukattivi Miftuħa (OERs).

Parteċipanti

Il-parteċipanti tal-Erasmus+ huma dawk l-individwi li huma involuti bis-sħiħ fi proġett u li jistgħu jirċievu parti mill-għotja tal-Unjoni Ewropea maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tagħhom ta’ parteċipazzjoni (b’mod partikolari l-ivvjaġġar u s-sussistenza).

Organizzazzjoni parteċipanti

Organizzazzjoni jew grupp informali ta’ żgħażagħ involuti fi proġett Erasmus+, bħala applikant jew sieħeb.

Organizzazzjoni sieħba

organizzazzjoni sieħba hija organizzazzjoni formalment involuta fil-proġett (kobenefiċjarji) iżda ma jkollhiex ir-rwol ta’ applikant.

Pajjiżi Sħab

Pajjiżi li ma jiħdux sehem bis-sħiħ fil-Programm Erasmus+, iżda li jistgħu jieħdu sehem (bħala sħab jew applikanti) f’ċerti Azzjonijiet tal-Programm. Il-lista tal-Pajjiżi Sħab tal-Erasmus+ hija stabbilita fil-Parti A ta’ din il-Gwida, fit-taqsima “Min jista’ jieħu sehem fil-Programm Erasmus+?”.

Sħubija

Ftehim bejn grupp ta’ istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet biex iwettqu attivitajiet u proġetti konġunti.

Parteċipant b’inqas opportunitajiet

Persuni b’inqas opportunitajiet tfisser persuni li, għal raġunijiet ekonomiċi, soċjali, kulturali, ġeografiċi jew ta’ saħħa, sfond ta’ migrazzjoni, jew għal raġunijiet bħad-diżabilità u d-diffikultajiet edukattivi jew għal kwalunkwe raġuni oħra, inklużi dawk li jistgħu jwasslu għal diskriminazzjoni skont l-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, iħabbtu wiċċhom ma’ ostakli li jżommuhom milli jkollhom aċċess effettiv għall-opportunitajiet skont il-programm.

Apprendiment Bejn il-Pari

Attività ta’ apprendiment reċiproku, li hija ta’ benefiċċju reċiproku u tinvolvi l-kondiviżjoni ta’ għarfien, ideat u esperjenza bejn il-parteċipanti. Il-prattiċi tal-apprendiment bejn il-pari jippermettu li jkun hemm interazzjoni ma’ parteċipanti oħrajn, ma’ sħabhom, u li jipparteċipaw f’attivitajiet fejn jistgħu jitgħallmu minn xulxin u jilħqu l-għanijiet edukattivi, professjonali u/jew ta’ żvilupp personali.

Żjara Preparatorja

Żjarat fil-pajjiż tal-organizzazzjoni li tilqa’ qabel il-bidu tal-attivitajiet ta’ mobbiltà biex iħejju u jiżguraw kwalità għolja ta’ dawk l-attivitajiet. L-eżempji jinkludu kompiti li jiffaċilitaw l-arranġamenti amministrattivi u jibnu fiduċja u fehim bejn l-organizzazzjonijiet involuti.

Żvilupp professjonali

Il-proċess tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet professjonali tal-parteċipanti (studenti u persunal) billi jiġu żviluppati kompetenzi u għarfien espert u jinkisbu ħiliet ġodda, li normalment jiġu identifikati f’analiżi tal-ħtiġijiet tal-iżvilupp. L-iżvilupp professjonali jinkludi t-tipi kollha ta’ opportunitajiet ta’ apprendiment, li jvarjaw minn taħriġ strutturat u seminars għal opportunitajiet ta’ apprendiment informali.

Korp bi skop ta’ qligħ attiv fir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva

Kumpanija privata li a) twettaq in-negozju tagħha f’konformità ma’ standards etiċi u/jew b) flimkien mal-attivitajiet tan-negozju tagħha, twettaq xi azzjonijiet li għandhom valur soċjali.

Pajjiżi tal-Programm

Pajjiżi tal-UE u mhux tal-UE li stabbilixxew Aġenzija Nazzjonali li tieħu sehem b’mod sħiħ fil-Programm Erasmus+. Il-lista tal-Pajjiżi tal-Programm Erasmus+ tinsab fil-Parti A ta’ din il-Gwida, taqsima “Min jista’ jieħu sehem fil-Programm Erasmus+?”.

Proġett

Sett koerenti ta’ attivitajiet li huma mfassla u organizzati sabiex jintlaħqu l-għanijiet u r-riżultati ddefiniti.

Kwalifika

L-eżitu formali ta’ proċess ta’ valutazzjoni u validazzjoni li jinkiseb meta korp kompetenti jiddetermina li individwu kiseb eżiti tal-apprendiment li jilħqu standards partikolari.

Organizzazzjoni li tilqa’

Taħt xi Azzjonijiet tal-Erasmus+ (b’mod partikolari l-Azzjonijiet ta’ mobbiltà) l-organizzazzjoni li tilqa’ hija l-organizzazzjoni parteċipanti li tilqa’ parteċipant wieħed jew aktar u li torganizza attività waħda jew aktar ta’ proġett tal-Erasmus+.

Skola

Istituzzjoni li tipprovdi edukazzjoni ġenerali, vokazzjonali jew teknika, fi kwalunkwe livell mill-preprimarja sa dik sekondarja tat-tieni livell, inkluż l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal. Biex tivverifika l-eliġibbiltà taħt il-qasam tal-“edukazzjoni skolastika”, jekk jogħġbok ikkonsulta d-definizzjoni ta’ skejjel eliġibbli f’kull pajjiż fuq is-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali rilevanti.

Organizzazzjoni li tibgħat

Taħt ċerti Azzjonijiet tal-Erasmus+ (b’mod partikolari l-Azzjonijiet ta’ mobbiltà) l-organizzazzjoni li tibgħat hija l-organizzazzjoni parteċipanti li tibgħat parteċipant wieħed jew aktar għal attività tal-proġett tal-Erasmus+.

SMEs (Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju)

L-intrapriżi (ara d-definizzjoni ta’ hawn fuq) li jimpjegaw anqas minn 250 persuna u li għandhom fatturat annwali li ma jaqbiżx EUR 50 miljun, u/jew karta tal-bilanċ annwali li ma taqbiżx EUR 43 miljun.

Intrapriża soċjali

Impriża, tkun xi tkun il-forma ġuridika tagħha, li mhijiex elenkata fuq suq regolat fis-sens tal-punt (14) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE, u li: 1) skont l-artikoli ta’ assoċjazzjoni, l-istatuti jew kwalunkwe dokument statutorju ieħor tagħha li jistabbilixxi n-negozju, għandha bħala l-għan primarju tagħha l-ilħuq ta’ impatti soċjali pożittivi li jistgħu jitkejlu aktar milli tiġġenera profitt għas-sidien, il-membri u l-partijiet ikkonċernati tagħha, meta l-impriża: a) tipprovdi servizzi jew prodotti innovattivi li jiġġeneraw redditu soċjali u/jew b) tuża metodu innovattiv ta’ produzzjoni ta’ prodotti u servizzi u dak il-metodu ta’ produzzjoni jinkorpora l-għan soċjali tagħha; 2) tinvesti mill-ġdid il-profitt l-ewwel u qabel kollox biex tilħaq l-għan primarju tagħha u għandha fis-seħħ proċeduri u regoli predefiniti għal kwalunkwe ċirkostanza li fiha l-profitti huma distribwiti lill-azzjonisti u s-sidien, sabiex jiġi żgurat li d-distribuzzjoni tal-profitti ma xxekkilx l-għan primarju; 3) hi mmaniġġjata b’mod intraprenditorjali, responsabbli u trasparenti, b’mod partikulari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-klijenti, u/jew il-partijiet ikkonċernati affettwati mill-attivitajiet tan-negozju tagħha.

Persunal

Persuni li huma involuti fl-edukazzjoni, it-taħriġ jew l-apprendiment mhux formali taż-żgħażagħ fuq bażi professjonali jew volontarja, inklużi professuri, għalliema, ħarrieġa, mexxejja tal-iskejjel, ħaddiema żgħażagħ u persunal mhux edukattiv.

Żjarat ta’ studju

Vjaġġ fejn il-parteċipant isir jaf u jistudja organizzazzjoni jew istituzzjoni oħra, il-prattiki u s-sistemi tagħha. Dan jippermetti lill-parteċipant li jkollu esperjenza ta’ apprendiment ibbażata fuq kuntatt dirett u fuq osservazzjoni tal-metodi u l-prattiki tal-organizzazzjoni ospitanti.

Traineeship (kollokament fuq il-post tax-xogħol)

Il-perjodu ta’ żmien li persuna tqatta’ f’intrapriża jew organizzazzjoni f’pajjiż ieħor, bl-għan li tikseb kompetenzi speċifiċi li huma meħtieġa mis-suq tax-xogħol, tikseb esperjenza tax-xogħol u takkwista fehim aħjar tal-kultura ekonomika u soċjali ta’ dak il-pajjiż.

Tranżnazzjonali

Fil-kuntest tal-Erasmus+, relatata, sakemm ma jkunx indikat b’mod ieħor, ma’ kwalunkwe attività li tinvolvi tal-anqas żewġ Pajjiżi tal-Programm.

Ħiliet trasversali (personali; għall-ħajja)

Jinkludu il-kapaċità ta’ ħsieb kritiku, il-kurżità u l-kreattività, it-teħid ta’ inizjattiva, is-soluzzjoni tal-problemi u l-ħidma kollaborattiva, il-kapaċità ta’ komunikazzjoni effiċjenti f’ambjent multikulturali u interdixxiplinarju, l-abbiltà ta’ adattament għall-kuntest, l-immaniġġjar tal-istress u tal-inċertezza. Dawn il-ħiliet jagħmlu parti mill-kompetenzi ewlenin.

Għodod ta’ trasparenza u rikonoxximent tal-Unjoni

Strumenti li jgħinu lill-partijiet ikkonċernati jifhmu, japprezzaw u, kif ikun xieraq, jirrikonoxxu l-eżiti tal-apprendiment u l-kwalifiki madwar l-Unjoni Ewropea kollha.

Validazzjoni tal-apprendiment mhux formali u informali

Proċess ta’ konferma minn korp awtorizzat li individwu kiseb l-eżiti tal-apprendiment imkejla skont standard rilevanti u li jikkonsisti mill-erba’ fażijiet distinti li ġejjin:

1.

Identifikazzjoni permezz ta’ djalogu ta’ esperjenzi partikulari ta’ individwu;

2.

Dokumentazzjoni sabiex l-esperjenzi tal-individwu jsiru viżibbli;

3.

Valutazzjoni formali ta’ dawn l-esperjenzi; kif ukoll

4.

Ċertifikazzjoni tar-riżultati tal-valutazzjoni li tista’ twassal għal kwalifika parzjali jew sħiħa

Mobbiltà virtwali

Sett ta’ attivitajiet appoġġati mit-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni, inkluż e-apprendiment, li jwettqu jew jiffaċilitaw esperjenzi kollaborattivi, internazzjonali f’kuntest ta’ tagħlim, taħriġ jew apprendiment.

Żgħażagħ

Fil-kuntest tal-Programm Erasmus+, l-individwi li għandhom bejn it-13-il sena u t-30 sena.