Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Dispożizzjonijiet kuntrattwali importanti oħra

Garanzija finanzjarja

Jekk il-kapaċità finanzjarja titqies dgħajfa, l-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva tista’ titlob lil kwalunkwe benefiċjarju li jkun ingħata għotja li taqbeż is-EUR 60,000 biex jippreżenta garanzija bil-quddiem sabiex jillimita r-riskji finanzjarji marbuta mal-pagament tal-prefinanzjament. Din il-garanzija tista’ tintalab sal-istess ammont ta’ pagament(i) ta’ prefinanzjament.

L-iskop ta’ tali garanzija huwa li tirrendi bank jew istituzzjoni finanzjarja kollateral irrevokabbli, jew l-ewwel garanti tal-obbligi tal-benefiċjarju li huma derivati mill-ftehim ta’ għotja.

Il-garanzija finanzjarja f’euro għandha tiġi pprovduta minn bank jew istituzzjoni finanzjarja approvati stabbiliti fi Stat Membru tal-UE. Meta l-benefiċjarju jkun stabbilit f’pajjiż mhux tal-UE, l-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva tista’ taqbel li bank jew istituzzjoni finanzjarja stabbiliti f’tali pajjiż jipprovdu l-garanzija, jekk tqis li l-bank jew l-istituzzjoni finanzjarja joffru sigurtà finanzjarja u karatteristiċi ekwivalenti bħal dawk offruti fi Stat Membru tal-UE.

Il-garanzija tista’ tiġi ssostitwita minn garanzija ta’ terzi, jew garanziji minn diversi terzi mill-organizzazzjonijiet parteċipanti li huma partijiet mill-istess ftehim ta’ għotja.

Il-garanzija se tiġi rilaxxata wara li l-prefinanzjament jiġi approvat b’mod gradwali kontra pagament interim jew pagament ta’ bilanċ lill-benefiċjarju, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim ta’ għotja. F’każ li l-pagament tal-bilanċ jieħu l-forma ta’ rkupru, jew il-garanzija tiġi rilaxxata wara li l-benefiċjarju jiġi nnotifikat jew jibqa’ fis-seħħ b’mod espliċitu sal-pagament finali u, jekk il-pagament finali jieħu l-forma ta’ rkupru, sa tliet xhur wara li n-nota ta’ debitu tiġi nnotifikata lil benefiċjarju.

Subkuntrattar u għoti ta’ kuntratt ta’ akkwist

Il-benefiċjarju jista’ jirrikorri għas-subkuntrattar għal servizzi tekniċi speċifiċi li jeħtieġu ħiliet speċjalizzati (relatati mal-qasam legali, kontabilistiku, tat-taxxa, tar-riżorsi umani, tal-IT, eċċ.) jew kuntratti ta’ implimentazzjoni. Il-kostijiet imġarrba mill-benefiċjarju għal dan it-tip ta’ servizzi jistgħu għalhekk jitqiesu bħala kostijiet eliġibbli sakemm ikunu jissodisfaw il-kriterji l-oħra kollha deskritti fil-ftehim ta’ għotja.

Meta l-implimentazzjoni tal-proġett tkun teħtieġ l-akkwist ta’ prodotti, xogħlijiet jew servizzi (kuntratt), il-benefiċjarji jridu jagħtu l-kuntratt lill-iktar offerta ekonomikament vantaġġuża, jiġifieri l-offerta li toffri l-aħjar valur għall-flus, jew, kif ikun xieraq lill-offerta bl-irħas prezz, filwaqt li jiżguraw li ma jkunx hemm kunflitt ta’ interessi u li d-dokumentazzjoni tinżamm f’każ ta’ awditjar.

F’każ ta’ kuntratt ta’ implimentazzjoni li jaqbeż il-valur ta’ EUR 60,000, l-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva tista’ timponi regoli speċjali fuq il-benefiċjarju, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu preċedenti. Dawk ir-regoli speċjali jkunu ppubblikati fuq is-siti web tal-Aġenziji Nazzjonali jew l-Aġenzija Eżekuttiva.

Informazzjoni dwar l-għotjiet aġġudikati

F’konformità mal-prinċipju ta’ trasparenza u r-rekwiżit għall-pubbliċità ex-post, l-informazzjoni dwar l-irċevuti tal-fondi tal-Unjoni trid tiġi ppubblikata fuq is-sit web tal-Kummissjoni, l-Aġenzija Eżekuttiva u/jew l-Aġenziji Nazzjonali matul l-ewwel nofs tas-sena wara l-għeluq tas-sena finanzjarja li ngħataw għotja għaliha.

L-informazzjoni tista’ tkun ippubblikata wkoll fi kwalunkwe mezz xieraq ieħor, inkluż Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Aġenziji Nazzjonali u l-Aġenzija Eżekuttiva sejrin jippubblikaw l-informazzjoni li ġejja:

 • isem u lokalità tal-benefiċjarju;
 • l-ammont tal-għotja mogħtija;
 • in-natura u l-iskop tal-għotja.

Fuq talba motivata u sostanzjata kif xieraq mill-benefiċjarju, il-pubblikazzjoni tista’ tiġi rrinunzjata jekk tali divulgazzjoni tkun theddida għad-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi kkonċernati kif imħarsa mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jew tkun ta’ ħsara għall-interessi kummerċjali tal-benefiċjarji.

Sa fejn hija kkonċernata d-data personali li tirreferi għal persuni fiżiċi, l-informazzjoni ppubblikata għandha titneħħa sentejn wara l-għeluq tas-sena finanzjarja li matulha ngħataw il-fondi.

L-istess għandu japplika għad-data personali indikata fit-titli uffiċjali tal-persuni ġuridiċi (eż. assoċjazzjoni jew kumpanija li għandha bħala titlu l-isem tal-fundaturi tagħha).

Din l-informazzjoni ma għandhiex tiġi ppubblikata għal boroż ta’ studju mħallsa lil persuni fiżiċi u appoġġ dirett ieħor imħallas lil persuni fiżiċi l-aktar fil-bżonn (refuġjati u persuni qegħda). Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet benefiċjarji mhumiex awtorizzati jippubblikaw dan it-tip ta’ informazzjoni fir-rigward tal-persuni li jirċievu għotja ta’ mobbiltà skont l-Erasmus+.

Pubbliċità

Minbarra r-rekwiżiti rigward il-viżibbiltà tal-proġett u għall-kondiviżjoni tar-riżultati tal-proġett u l-impatt tal-proġett (li huma kriterji għall-għoti), hemm obbligu ta’ pubbliċità minima għal kull proġett aġġudikat.

Il-benefiċjarji għandhom jirrikonoxxu biċ-ċar l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea fil-komunikazzjonijiet jew il-pubblikazzjonijiet kollha, f’kull forma jew b’kull mezz, inkluż l-Internet, jew fl-okkażjoni ta’ attivitajiet li għalihom tintuża l-għotja.

Dan irid isir skont id-dispożizzjonijiet inklużi fil-ftehim ta’ għotja. Jekk dawn id-dispożizzjonijiet ma jiġux osservati għal kollox, l-għotja tal-benefiċjarju tista’ titnaqqas.

Verifiki u awditjar

L-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva u/jew il-Kummissjoni Ewropea jistgħu jwettqu verifiki u awditjar tekniċi u finanzjarji fir-rigward tal-użu tal-għotja. Jistgħu jivverifikaw ukoll ir-rekords statutorji tal-benefiċjarju (jew il-kobenefiċjarju) għall-fini ta’ valutazzjonijiet perjodiċi ta’ somma f’daqqa, il-kost unitarju jew il-finanzjament b’rata fissa. Il-benefiċjarju (jew il-kobenefiċjarju) sejjer jieħu impenn, bil-firma tar-rappreżentant legali tiegħu, li jipprovdi evidenza li turi li l-għotja ntużat kif suppost. Il-Kummissjoni Ewropea, l-Aġenzija Eżekuttiva, l-Aġenziji Nazzjonali u/jew il-Qorti Ewropew tal-Awdituri, l-OLAF, l-EPPO jew korp mandat minnhom, jistgħu jivverifikaw il-mod li bih intużat l-għotja fi kwalunkwe żmien sa ħames snin, jew sa tliet snin għal għotjiet li ma jaqbżux is-EUR 60,000, li jibdew mid-data tal-pagament tal-bilanċ jew l-eżekuzzjoni tal-irkupru mill-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva. Għalhekk, il-benefiċjarji għandhom iżommu rekords, dokumenti ta’ sostenn oriġinali, ir-rekords statistiċi u dokumenti oħra marbuta mal-għotja matul dan il-perjodu.

Għall-proġetti ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva fil-livell ċentralizzat, jistgħu jiġu applikati tipi differenti ta’ proċeduri tal-awditjar skont it-tip ta’ Azzjoni kkonċernata, id-daqs tal-għotja aġġudikata u l-forma tal-għotja. Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq il-websajt tal-Aġenzija Eżekuttiva.

Id-dispożizzjonijiet dettaljati li jikkonċernaw il-verifiki u l-awditjar huma deskritti fil-ftehim ta’ għotja.

Protezzjoni tad-data

Kwalunkwe data personali inkluża fil-formola ta’ applikazzjoni jew il-ftehim/deċiżjoni ta’ għoti għandha tiġi pproċessata mill-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva, jew mill-Kummissjoni Ewropea skont:

 • Għall-ipproċessar kollu li huwa meħtieġ minn kwalunkwe gwida uffiċjali jew struzzjonijiet mill-Kummissjoni Ewropea jew li huma meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Programm Erasmus+: ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018[1] dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (Test b’rilevanza għaż-ŻEE.);
 • Għall-ipproċessar kollu għal skopijiet oħra, mhux meħtieġ minn xi gwida uffiċjali jew struzzjonijiet mill-Kummissjoni Ewropea u lanqas mhu meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-Programm Erasmus+:
  • ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR jew ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016[2]) għal:
   • id-data personali kollha pproċessata minn kontrollur jew proċessur fl-UE/fiż-ŻEE;
   • id-data personali kollha dwar is-suġġetti tad-data li jinsabu fl-UE/fiż-ŻEE fil-bidu tal-ipproċessar;
  • il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-data għall-ipproċessar l-ieħor kollu.

F’dawn il-każijiet, l-entità li tiddeċiedi dwar il-mezzi u l-finijiet tal-ipproċessar għal dawn l-objettivi l-oħra għandha tissostitwixxi lill-Kummissjoni Ewropea bħala Kontrollur responsabbli tad-Data skont il-leġiżlazzjoni applikabbli tagħha dwar il-protezzjoni tad-data.

Sakemm ma jkunux immarkati bħala fakultattivi, it-tweġibiet tal-applikant għall-mistoqsijiet fil-formola ta’ applikazzjoni huma meħtieġa biex tiġi evalwata u tkompli tiġi pproċessata l-applikazzjoni għal għotja skont il-Gwida tal-Programm Erasmus+. Id-data personali se tiġi pproċessata biss għal dak l-iskop mid-dipartiment jew l-Unità responsabbli għall-programm ta’ għotjiet tal-Unjoni kkonċernati (entità li taġixxi bħala kontrollur tad-data). Id-data personali tista’ tiġi ttrasferita fuq bażi ta’ bżonn ta’ għarfien lil terzi involuti fl-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet jew fil-proċedura ta’ ġestjoni tal-għotja, mingħajr preġudizzju ta’ trasferiment lill-korpi responsabbli mill-kompiti ta’ sorveljanza u spezzjoni skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea jew lil korpi b’mandat li jwettqu evalwazzjonijiet tal-Programm jew xi waħda mill-Azzjonijiet tiegħu. B’mod partikolari, għall-objettivi ta’ salvagwardja tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, data personali tista’ tiġi trasferita lis-servizzi tal-verifika interna, lill-Qorti tal-Awdituri Ewropea, lill-Panil tal-Irregolaritajiet Finanzjarji jew lill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi u bejn l-uffiċjali awtorizzanti tal-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi. L-applikant għandu jkollu d-dritt ta’ aċċess għad-data personali tiegħu u għandu jkollu d-dritt li jikkoreġi kwalunkwe data bħal din. Jekk l-applikant ikollu xi mistoqsija dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħu, għandu jindirizzaha lill-Aġenzija li għażlet il-proġett. F’każ ta’ kunflitti; l-applikant għandu wkoll id-dritt li fi kwalunkwe waqt jirrikorri għand il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali skont il-Programm Erasmus+, hemm disponibbli stqarrija dettaljata ta’ privatezza, inkluż informazzjoni ta’ kuntatt, fuq is-sit web tal-Kummissjoni u tal-Aġenzija Eżekuttiva:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/help/erasmus-and-data-protection_mt 

Għal azzjonijiet ġestiti mill-EACEA:

https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/legal_notice/h2020-ssps-grants-sedia_en.pdf 

L-applikant għandu jinforma lill-individwi li d-data personali tagħhom tinsab fil-proposta tad-dikjarazzjoni ta’ privatezza rilevanti kif indikat hawn fuq, qabel ma jissottometti l-proposti tagħhom.

Fil-qafas ta’ azzjonijiet iċċentralizzati ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva, l-applikanti - u, jekk ikunu entitajiet ġuridiċi, il-persuni li jkunu membri tal-korp amministrattiv, maniġerjali jew superviżorju ta’ dak l-applikant jew li jkollhom setgħat ta’ rappreżentanza, deċiżjoni jew kontroll fir-rigward ta’ dak l-applikant, jew inkella persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jassumu responsabbiltà mingħajr limitu għad-djun ta’ dak l-applikant – huma infurmati li, id-data personali tagħhom (l-isem, l-isem mogħti jekk ikunu persuna fiżika, l-indirizz, il-forma ġuridika, u l-isem u l-isem mogħti tal-persuni b’setgħat ta’ rappreżentanza, ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet jew ta’ kontroll, jekk persuna ġuridika) tista’ tiġi rreġistrata fis-Sistema ta’ Identifikazzjoni Bikrija u ta’ Esklużjoni (EDES) mill-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Aġenzija, jekk ikunu f’waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni.