Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Akkreditazzjoni tal-Erasmus fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni skolastika u l-edukazzjoni għall-adulti

L-akkreditazzjoni tal-Erasmus hija għodda għall-organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET), l-edukazzjoni skolastika u l-edukazzjoni għall-adulti li jridu jinfetħu għall-iskambju u l-kooperazzjoni transfruntiera. L-għoti tal-akkreditazzjoni tal-Erasmus jikkonferma li l-applikant ikun stabbilixxa pjan biex jimplimenta attivitajiet ta’ mobbiltà ta’ kwalità għolja bħala parti minn sforz usa’ biex jiżviluppa l-organizzazzjoni tiegħu. Dan il-pjan jissejjaħ Pjan Erasmus u huwa parti ewlenija mill-applikazzjoni għal akkreditazzjoni tal-Erasmus.

L-applikanti jistgħu japplikaw għal akkreditazzjoni individwali tal-Erasmus għall-organizzazzjoni tagħhom, jew għal akkreditazzjoni tal-Erasmus għall-koordinaturi ta’ konsorzju ta’ mobbiltà, kif spjegat hawn taħt. Ma hemmx bżonn ta’ esperjenza preċedenti fil-Programm biex wieħed japplika.

L-organizzazzjonijiet li diġà għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus jistgħu jingħataw tikketta ta’ eċċellenza biex tiġi rikonoxxuta l-ħidma preċedenti u d-dedikazzjoni tagħhom għall-kwalità.

Kif taċċessa l-opportunitajiet ta’ mobbiltà b’akkreditazzjoni tal-Erasmus?

L-applikanti magħżula għall-akkreditazzjoni tal-Erasmus se jiksbu aċċess issimplifikat għall-opportunitajiet ta’ finanzjament tal-Azzjoni Ewlenija 1 fil-qasam rispettiv tagħhom. Is-sejħa annwali għall-finanzjament għal proġetti akkreditati hija ppreżentata fil-kapitolu ddedikat għal kull wieħed mill-oqsma koperti mill-akkreditazzjonijiet tal-Erasmus.

Objettivi tal-azzjoni

Fit-tliet oqsma kollha:

Tisħiħ tad-dimensjoni Ewropea tat-tagħlim u tal-apprendiment billi:

 • jiġu promossi l-valuri tal-inklużjoni u tad-diversità, tat-tolleranza u tal-parteċipazzjoni demokratika
 • jiġi promoss l-għarfien dwar il-wirt u d-diversità komuni Ewropej
 • jiġi appoġġat l-iżvilupp ta’ networks professjonali madwar l-Ewropa

Fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali:

Kontribuzzjoni għall-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u d-Dikjarazzjoni ta’ Osnabrück u għall-Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa, u għall-ħolqien taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni billi:

 • tittejjeb il-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali inizjali u kontinwi (IVET u CVET)
 • jissaħħu l-kompetenzi ewlenin u l-ħiliet trasversali, b’mod partikolari l-apprendiment tal-lingwi u l-ħiliet diġitali
 • jiġi appoġġat l-iżvilupp ta’ ħiliet speċifiċi għall-impjiegi meħtieġa fis-suq tax-xogħol attwali u futur
 • jiġu kondiviżi l-aħjar prattiki u jiġi promoss l-użu ta’ metodi u teknoloġiji pedagoġiċi ġodda u innovattivi, u jiġi appoġġat l-iżvilupp professjonali tal-għalliema, tal-ħarrieġa, tal-konsulenti u ta’ persunal ieħor fil-VET
 • tinbena l-kapaċità tal-fornituri tal-VET biex iwettqu proġetti ta’ mobbiltà ta’ kwalità għolja, u l-kapaċità tagħhom li jiffurmaw sħubijiet ta’ kwalità filwaqt li jiżviluppaw l-istrateġija ta’ internazzjonalizzazzjoni tagħhom
 • il-mobbiltà ssir possibbiltà realistika għal kwalunkwe student fl-IVET u s-CVET, u tiżdied id-durata medja tal-mobbiltà għall-istudenti tal-VET biex tittejjeb il-kwalità u jiżdied l-impatt tagħha
 • jitrawwmu l-kwalità, it-trasparenza u r-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment tal-perjodi ta’ mobbiltà barra l-pajjiż, speċjalment permezz ta’ għodod u strumenti Ewropej għal dan l-iskop

Fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika

Titjib fil-kwalità tat-tagħlim u tal-apprendiment fl-edukazzjoni skolastika billi:

 • jiġi appoġġat l-iżvilupp professjonali tal-għalliema, tal-mexxejja tal-iskejjel u ta’ persunal ieħor tal-iskola
 • jiġi promoss l-użu ta’ teknoloġiji ġodda u ta’ metodi ta’ tagħlim innovattivi
 • jittejbu l-apprendiment tal-lingwi u d-diversità tal-lingwi fl-iskejjel
 • jiġu appoġġati l-kondiviżjoni u t-trasferiment tal-aħjar prattiki fit-tagħlim u fl-iżvilupp tal-iskola

Kontribuzzjoni għall-ħolqien taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni billi:

 • tinbena l-kapaċità tal-iskejjel biex jinvolvu ruħhom fi skambji u kooperazzjoni transfruntiera, u jwettqu proġetti ta’ mobbiltà ta’ kwalità għolja
 • il-mobbiltà għall-apprendiment issir possibbiltà realistika għal kwalunkwe student tal-iskola fl-edukazzjoni skolastika
 • jitrawwem ir-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment tal-istudenti tal-iskola u tal-persunal f’perjodi ta’ mobbiltà barra l-pajjiż

Fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti: 

Kontribuzzjoni għall-ħolqien taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u għall-Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa billi:

 • tittejjeb il-kwalità tal-edukazzjoni formali, informali u mhux formali għall-adulti
 • tittejjeb il-kwalità tal-offerta tal-edukazzjoni għall-adulti permezz tal-professjonalizzazzjoni tal-persunal tagħha u l-bini tal-kapaċitajiet tal-fornituri tal-edukazzjoni għall-adulti biex jimplimentaw programmi ta’ apprendiment ta’ kwalità għolja
 • tittejjeb il-kwalità tat-tagħlim u l-apprendiment f’kull forma ta’ edukazzjoni għall-adulti, u l-fatt li din issir rilevanti għall-ħtiġijiet tas-soċjetà inġenerali
 • jittejjeb l-għoti ta’ edukazzjoni għall-adulti għal kompetenzi ewlenin kif iddefiniti mill-qafas tal-UE (2018), inklużi l-ħiliet bażiċi (il-litteriżmu, in-numeriżmu, il-ħiliet diġitali) u l-ħiliet oħra fil-ħajja
 • tinbena l-kapaċità tal-fornituri tal-edukazzjoni għall-adulti u organizzazzjonijiet oħra bi rwol fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti biex iwettqu proġetti ta’ mobbiltà ta’ kwalità għolja
 • tiżdied il-parteċipazzjoni tal-adulti ta’ kull età u sfond soċjoekonomiku fl-edukazzjoni għall-adulti, speċjalment billi titrawwem il-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet li jaħdmu ma’ studenti żvantaġġati, fornituri żgħar tal-edukazzjoni għall-adulti, parteċipanti ġodda fil-Programm u organizzazzjonijiet b’inqas esperjenza, kif ukoll organizzazzjonijiet lokali bbażati fil-komunità

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Min jista’ japplika?

Fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali:

 1. L-organizzazzjonijiet li jipprovdu edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali inizjali jew kontinwi
 2. L-awtoritajiet pubbliċi lokali u reġjonali, il-korpi ta’ koordinazzjoni u l-organizzazzjonijiet oħra bi rwol fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali
 3. Il-kumpaniji u l-organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati oħra li jospitaw, iħarrġu jew jaħdmu b’xi mod ieħor ma’ studenti u apprendisti fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

Fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika:

 1. L-iskejjel li jipprovdu edukazzjoni ġenerali fil-livell preprimarju, primarju jew sekondarju1
 2. L-awtoritajiet pubbliċi lokali u reġjonali, il-korpi ta’ koordinazzjoni u l-organizzazzjonijiet oħra bi rwol fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika

Fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti:

 1. L-organizzazzjonijiet li jipprovdu edukazzjoni formali, informali u mhux formali għall-adulti2
 2. L-awtoritajiet pubbliċi lokali u reġjonali, il-korpi ta’ koordinazzjoni u organizzazzjonijiet oħra bi rwol fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti

Definizzjonijiet u prinċipji applikabbli fit-tliet oqsma kollha

L-eliġibbiltà tal-organizzazzjonijiet skont il-kundizzjoni (1) se tiġi ddeterminata abbażi tal-programmi u tal-attivitajiet edukattivi li jkunu qed jipprovdu. Organizzazzjoni tista’ tkun eliġibbli f’aktar minn qasam wieħed jekk tkun qed tipprovdi diversi programmi u attivitajiet edukattivi.

L-Awtorità Nazzjonali kompetenti f’kull pajjiż se tiddefinixxi:

 • il-programmi u l-attivitajiet edukattivi li jippermettu lill-organizzazzjonijiet ikunu eliġibbli taħt il-kundizzjoni (1), u
 • organizzazzjonijiet eliġibbli taħt il-kundizzjoni (2).

Id-definizzjonijiet applikabbli u l-eżempji ta’ organizzazzjonijiet eliġibbli se jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali responsabbli.

Pajjiżi eliġibbli

L-organizzazzjonijiet applikanti jridu jkunu stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Fejn tissottometti applikazzjoni?

L-applikazzjonijiet iridu jiġu sottomessi lill-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Data ta’ skadenza għas-sottomissjoni

19 ta’ Ottubru f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell)

Standards ta’ kwalità tal-ERASMUS

L-applikanti għall-akkreditazzjoni tal-Erasmus jridu jissottoskrivu għall-istandards tal-kwalità tal-Erasmus kif ippreżentati fuq is-sit web Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_mt 

L-Istandards tal-Kwalità tal-Erasmus jistgħu jiġu aġġornati matul il-perjodu ta’ validità tal-akkreditazzjoni. F’dak il-każ, se jintalab ftehim mal-organizzazzjonijiet akkreditati qabel ma jkunu jistgħu japplikaw għall-għotja li jmiss tagħhom.

Għadd ta’ applikazzjonijiet

Organizzazzjoni tista’ tapplika darba f’kull wieħed mit-tliet oqsma koperti minn din is-sejħa: l-edukazzjoni għall-adulti, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u l-edukazzjoni skolastika. L-organizzazzjonijiet li japplikaw għal aktar minn qasam wieħed jeħtieġ li jissottomettu applikazzjonijiet separati għal kull qasam.

L-organizzazzjonijiet li diġà għandhom akkreditazzjoni tal-Erasmus ma jistgħux japplikaw għal akkreditazzjoni ġdida fl-istess qasam.

Tip ta’ applikazzjonijiet

L-applikanti jistgħu japplikaw bħala organizzazzjoni individwali jew bħala koordinatur tal-konsorzju ta’ mobbiltà. Mhuwiex possibbli li ssir applikazzjoni għaż-żewġ tipi ta’ akkreditazzjoni fl-istess qasam.

Akkreditazzjoni tal-ERASMUS għall-koordinaturi ta’ konsorzju ta’ mobbiltà

Konsorzju ta’ mobbiltà huwa grupp ta’ organizzazzjonijiet mill-istess pajjiż li jimplimenta attivitajiet ta’ mobbiltà bħala parti minn Pjan konġunt tal-Erasmus. Kull konsorzju ta’ mobbiltà huwa kkoordinat minn organizzazzjoni ewlenija waħda: koordinatur tal-konsorzju tal-mobbiltà li jrid ikun akkreditat b’akkreditazzjoni tal-Erasmus.

Il-koordinatur tal-konsorzju tal-mobbiltà jista’ jorganizza attivitajiet huwa stess (l-istess bħal kwalunkwe organizzazzjoni b’akkreditazzjoni individwali), u barra minn hekk jista’ jipprovdi opportunitajiet ta’ mobbiltà lil organizzazzjonijiet membri oħra fil-konsorzju tiegħu. Akkreditazzjoni tal-Erasmus mhijiex meħtieġa għall-membri tal-konsorzju.

L-applikanti għall-koordinaturi ta’ konsorzju tal-mobbiltà se jkunu meħtieġa jiddeskrivu l-iskop u l-kompożizzjoni ppjanata tal-konsorzju tagħhom fl-applikazzjoni. L-organizzazzjonijiet membri tal-konsorzju ppjanati kollha jridu jkunu mill-istess Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm bħall-koordinatur tal-konsorzju tal-mobbiltà. Madankollu, f’dan l-istadju mhijiex meħtieġa lista eżatta tal-membri tal-konsorzju. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta l-kriterji ta’ eliġibbiltà għal proġetti ta’ mobbiltà akkreditati fil-qasam rilevanti.

Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ara r-regoli għall-proġetti ta’ mobbiltà akkreditati.

Organizzazzjonijiet ta’ appoġġ

Kwalunkwe organizzazzjoni attiva fl-edukazzjoni u fit-taħriġ tista’ tipparteċipa bħala organizzazzjoni ta’ appoġġ għal benefiċjarju akkreditat. Ir-rwol u l-obbligi tal-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ iridu jiġu ddefiniti formalment bejniethom u l-organizzazzjoni akkreditata (inkluż f’każijiet meta l-organizzazzjoni ta’ appoġġ tkun simultanjament membru tal-konsorzju tal-mobbiltà mmexxi mill-benefiċjarju li jkun qed jiġi appoġġat). Il-kontribuzzjonijiet kollha tal-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ iridu jikkonformaw mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus.

Kriterji tal-għażla

L-applikanti jrid ikollhom kapaċità operazzjonali u professjonali suffiċjenti biex jimplimentaw il-Pjan Erasmus propost, inklużi mill-inqas sentejn ta’ esperjenza rilevanti fil-qasam tal-applikazzjoni u, fil-każ tal-koordinatur tal-konsorzju tal-mobbiltà, irid ikollu kapaċità xierqa biex jikkoordina l-konsorzju. 

Jekk jogħġbok aqra l-parti c ta’ din il-gwida biex issir taf aktar informazzjoni dwar il-kriterji ġenerali tal-kapaċità operattiva u dawn ir-rekwiżiti speċifiċi għall-applikanti tal-akkreditazzjoni.

Kriterji ta’ esklużjoni

L-applikanti jridu jippreżentaw dikjarazzjoni ffirmata fuq l-unur tagħhom, li tiċċertifika li ma jinsabu fl-ebda waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-kriterji ta’ esklużjoni elenkati fil-parti c ta’ din il-gwida, li l-Pjan Erasmus sottomess fih kontenut oriġinali miktub mill-organizzazzjoni applikanti, u li ma tħallset l-ebda organizzazzjoni oħra jew individwu estern ieħor għall-abbozzar tal-applikazzjoni.

Fl-istess ħin, l-applikanti huma permessi u mħeġġa jfittxu parir ta’ politika minn awtoritajiet u esperti tal-edukazzjoni rilevanti, jew jiskambjaw prattiki tajba ma’ organizzazzjonijiet simili għal tagħhom li għandhom aktar esperjenza fl-Erasmus+. L-applikanti għal koordinatur tal-konsorzju tal-mobbiltà jistgħu jikkonsultaw ma’ membri potenzjali tal-konsorzju meta jkunu qed jabbozzaw l-applikazzjoni tagħhom. L-applikanti jistgħu jappoġġaw l-applikazzjoni tagħhom b’dokumenti strateġiċi rilevanti għall-Pjan Erasmus tagħhom, bħal strateġija ta’ internazzjonalizzazzjoni jew strateġija żviluppata mill-korpi ta’ superviżjoni jew ta’ koordinazzjoni tagħhom.

Kriterji għall-għoti

L-applikazzjonijiet se jiġu evalwati b’mod separat għall-edukazzjoni skolastika, għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u għall-edukazzjoni għall-adulti. Il-kwalità tal-applikazzjonijiet se tiġi vvalutata billi jiġu assenjati punti minn total ta’ 100, abbażi tal-kriterji u l-ponderazzjonijiet ta’ hawn taħt.

Biex ikunu kkunsidrati għall-għoti, l-applikazzjonijiet iridu jissodisfaw il-limiti li ġejjin:

 • Mill-inqas 70 mit-total ta’ 100 punt, u
 • Mill-inqas nofs il-punti tal-punteġġ massimu f’kull waħda mill-erba’ kategoriji tal-kriterji għall-għoti

Rilevanza - (punteġġ massimu ta’ 10 punti)

Il-punt sa fejn:

 • il-profil, l-esperjenza, l-attivitajiet u l-popolazzjoni fil-mira ta’ studenti tal-applikant huma rilevanti għall-qasam tal-applikazzjoni u l-objettivi ta’ din is-Sejħa, u t-tip ta’ applikazzjoni (organizzazzjoni individwali jew koordinatur ta’ konsorzju)
 • barra minn hekk, għall-koordinaturi ta’ konsorzju:
  • il-profil tal-membri tal-konsorzju ppjanati huwa rilevanti għall-iskop u għall-objettivi tal-konsorzju kif iddefinit fl-applikazzjoni, għall-qasam tal-applikazzjoni u għall-objettivi ta’ din is-Sejħa
  • il-ħolqien tal-konsorzju jġib valur miżjud ċar għall-membri tiegħu f’termini tal-objettivi ta’ din is-Sejħa

Pjan Erasmus: Objettivi - (punteġġ massimu ta’ 40 punt)

Il-punt sa fejn:

 • il-Pjan Erasmus propost huwa konformi mal-objettivi ta’ din is-Sejħa
 • l-objettivi tal-Pjan Erasmus propost jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-organizzazzjoni applikanti, tal-persunal tagħha u tal-istudenti b’mod ċar u konkret
  • għall-koordinaturi tal-konsorzju, dan il-kriterju japplika għall-konsorzju ppjanat kollu u jirrikjedi li l-objettivi tal-Pjan Erasmus ikunu koerenti mal-iskop tal-konsorzju kif iddefinit fl-applikazzjoni
 • l-objettivi tal-Pjan Erasmus propost u ż-żmien magħżul tagħhom huma realistiċi u ambizzjużi biżżejjed biex jinkiseb impatt pożittiv għall-organizzazzjoni (jew għall-konsorzju)
 • il-miżuri proposti biex jinżamm rendikont u jiġi evalwat il-progress tal-objettivi tal-Pjan Erasmus huma xierqa u konkreti
 • jekk l-applikant ikun hemeż dokumenti strateġiċi mal-applikazzjoni tiegħu: hemm spjegazzjoni ċara tar-rabta bejn il-Pjan Erasmus propost u d-dokumenti inklużi

Pjan Erasmus: Attivitajiet - (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

Il-punt sa fejn:

 • l-għadd propost ta’ parteċipanti f’attivitajiet ta’ mobbiltà huwa proporzjonali għad-daqs u għall-esperjenza tal-organizzazzjoni applikanti
  • għall-koordinaturi tal-konsorzju, se jitqies id-daqs ippjanat tal-konsorzju
 • l-għadd propost ta’ parteċipanti fl-attivitajiet ta’ mobbiltà huwa realistiku u xieraq għall-objettivi stabbiliti fil-Pjan Erasmus
 • il-profili tal-parteċipanti ppjanati huma rilevanti għall-qasam tal-applikazzjoni, il-Pjan Erasmus propost, u l-objettivi ta’ din is-Sejħa
 • fejn ikun rilevanti u jekk l-applikant qed jippjana li jorganizza attivitajiet ta’ mobbiltà għall-istudenti: l-involviment ta’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet

Pjan Erasmus: Ġestjoni - (Punteġġ massimu ta’ 30 punt)

Il-punt sa fejn:

 • l-applikant ippropona modi konkreti biex jikkontribwixxi għall-prinċipji bażiċi tal-akkreditazzjoni tal-Erasmus deskritti fl-istandards tal-kwalità tal-Erasmus
 • l-applikant ippropona allokazzjoni ċara u sħiħa tal-kompiti skont l-istandards tal-kwalità tal-Erasmus
 • l-applikant  alloka riżorsi xierqa għall-ġestjoni tal-attivitajiet tal-Programm f’konformità mal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus
 • ikun hemm involviment xieraq fil-livell ta’ ġestjoni tal-organizzazzjoni
 • ikunu ġew iddefiniti miżuri xierqa biex tiġi żgurata l-kontinwità tal-attivitajiet tal-programm f’każ ta’ bidliet fil-persunal jew fil-ġestjoni tal-organizzazzjoni applikanti
 • l-applikant ippropona passi konkreti u loġiċi biex jintegra r-riżultati tal-attivitajiet ta’ mobbiltà tiegħu fil-ħidma regolari tal-organizzazzjoni
  • għall-koordinaturi ta’ konsorzju, dan il-kriterju japplika għall-konsorzju ppjanat kollu

L-għadd massimu ta’ akkreditazzjonijiet tal-ERASMUS mogħtija

F’pajjiżi fejn l-interess għall-akkreditazzjonijiet tal-Erasmus huwa għoli ħafna, l-Aġenzija Nazzjonali tista’ tistabbilixxi għadd massimu ta’ akkreditazzjonijiet li għandhom jingħataw. Din id-deċiżjoni se tittieħed fuq bażi separata għal kull wieħed mit-tliet oqsma u se tiġi ppubblikata fuq is-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali flimkien ma’ din is-Sejħa.

 • Jekk l-Aġenzija Nazzjonali ma tistabbilixxix għadd massimu ta’ akkreditazzjonijiet approvati għal qasam partikolari, l-applikazzjonijiet kollha li jissodisfaw il-kriterji minimi stabbiliti f’din is-Sejħa se jiġu approvati.
 • Jekk l-Aġenzija Nazzjonali tistabbilixxi għadd massimu ta’ akkreditazzjonijiet approvati għal qasam partikolari, se tiġi stabbilita lista ta’ klassifikazzjoni tal-applikazzjonijiet li jissodisfaw il-kriterji minimi. L-akkreditazzjonijiet se jingħataw lill-applikazzjonijiet bl-ewwel waħda tkun dik bl-ogħla punteġġ sakemm jintlaħaq l-għadd massimu ta’ akkreditazzjonijiet mogħtija. F’każ li aktar minn applikazzjoni waħda jkollha l-istess għadd ta’ punti bħall-aħħar waħda li għandha tingħata, l-għadd massimu ta’ akkreditazzjonijiet mogħtija se jiżdied biex jinkludi l-applikazzjonijiet kollha b’dak l-għadd ta’ punti.

Validità

L-akkreditazzjoni tal-Erasmus tingħata għall-perjodu kollu ta’ programmazzjoni sal-2027. Biex jiġi żgurat l-ippjanar realistiku, il-Pjan Erasmus sottomess se jkopri perjodu iqsar ta’ sentejn sa ħames snin, u se jiġi aġġornat perjodikament.

F’każ li tkun meħtieġa akkreditazzjoni tal-Erasmus għall-parteċipazzjoni fi kwalunkwe azzjoni wara t-tmiem tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2021-2027, l-Aġenzija Nazzjonali tista’ testendi l-validità tal-akkreditazzjoni skont il-kundizzjonijiet iddefiniti mill-Kummissjoni Ewropea.

L-akkreditazzjoni tista’ tiġi tterminata fi kwalunkwe ħin f’każ li l-organizzazzjoni ma tibqax teżisti jew bi ftehim mal-Aġenzija Nazzjonali u l-organizzazzjoni akkreditata.

L-Aġenzija Nazzjonali jew l-organizzazzjoni akkreditata tista’ ttemm l-akkreditazzjoni b’mod unilaterali jekk ma tkun saret l-ebda applikazzjoni għal finanzjament skont dik l-akkreditazzjoni matul mill-inqas tliet snin.

Rapportar, monitoraġġ u assigurazzjoni tal-kwalità

Rapporti tal-għeluq fi tmiem kull ftehim ta’ għotja

Fi tmiem kull ftehim ta’ għotja approvat skont l-akkreditazzjoni tal-Erasmus, l-organizzazzjoni akkreditata se tippreżenta rapport tal-għeluq dwar l-attivitajiet u l-miri li jkunu twettqu.

Rapporti ta’ progress dwar l-akkreditazzjoni

Abbażi tal-kontenut tal-Pjan Erasmus approvat, u mill-inqas darba matul perjodu ta’ ħames snin, l-organizzazzjonijiet akkreditati se jkunu meħtieġa li:

 • jirrappurtaw dwar kif żguraw ir-rispett tal-istandards tal-kwalità tal-Erasmus
 • jirrappurtaw kif l-objettivi tal-Pjan Erasmus tagħhom qed jimxu ’l quddiem
 • jaġġornaw il-Pjan Erasmus tagħhom

L-Aġenzija Nazzjonali tista’ tiddeċiedi li titlob rapport ta’ progress dwar l-elementi differenti elenkati hawn fuq fl-istess ħin, jew b’mod separat.

L-Aġenzija Nazzjonali tista’ tiddeċiedi li tissostitwixxi kwalunkwe rapport ta’ progress dwar l-akkreditazzjoni bi żjara ta’ monitoraġġ strutturata.

Abbażi tal-prestazzjoni tal-organizzazzjoni akkreditata li tirriżulta minn kontrolli ta’ rappurtar, monitoraġġ u assigurazzjoni tal-kwalità, jew minħabba bidliet sinifikanti fl-organizzazzjoni, l-Aġenzija Nazzjonali tista’ tibdel l-għadd u l-iskeda tar-rapporti ta’ progress.

Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet akkreditati jistgħu b’mod volontarju jitolbu li jsir aġġornament tal-Pjan Erasmus tagħhom. Abbażi tar-raġunament tal-organizzazzjoni, l-Aġenzija Nazzjonali se tiddeċiedi jekk aġġornament huwiex iġġustifikat. Aġġornament tal-Pjan Erasmus jista’ jinkludi talba għal bidla minn akkreditazzjoni ta’ organizzazzjoni individwali għal akkreditazzjoni għal koordinatur tal-konsorzju ta’ mobbiltà, jew bil-kontra.

Monitoraġġ u kontrolli

L-Aġenzija Nazzjonali tista’ torganizza kontrolli formali, żjarat ta’ monitoraġġ jew attivitajiet oħra biex iżżomm rendikont tal-progress u tal-prestazzjoni tal-organizzazzjonijiet akkreditati, tiżgura r-rispett tal-istandards tal-kwalità miftiehma, u tipprovdi appoġġ.

Il-kontrolli formali jistgħu jieħdu l-forma ta’ kontrolli jew żjarat fuq il-post fl-organizzazzjoni akkreditata, lill-membri tal-konsorzju, lill-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ, u fi kwalunkwe bini ieħor fejn iseħħu attivitajiet rilevanti. L-Aġenzija Nazzjonali tista’ titlob l-għajnuna ta’ Aġenziji Nazzjonali f’pajjiżi oħra biex jikkontrollaw u jimmonitorjaw l-attivitajiet li jseħħu hemmhekk.

Wara rapport jew attività ta’ monitoraġġ, l-Aġenzija Nazzjonali se tipprovdi feedback lill-organizzazzjoni akkreditata. L-Aġenzija Nazzjonali tista’ tipprovdi wkoll lill-organizzazzjoni akkreditata bi struzzjonijiet obbligatorji jew konsultattivi dwar kif tista’ ttejjeb il-prestazzjoni tagħha.

F’każ ta’ applikanti li jkunu għadhom kif ġew akkreditati, organizzazzjonijiet ta’ riskju għoli, jew f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-istruzzjonijiet u mad-dati ta’ skadenza tal-Aġenzija Nazzjonali, prestazzjoni baxxa ħafna li tirriżulta minn kontrolli ta’ rappurtar, monitoraġġ u assigurazzjoni tal-kwalità, jew ksur tar-regoli tal-Programm (inkluż f’azzjoni oħra), l-Aġenzija Nazzjonali tista’ tieħu l-miżuri rimedjali li ġejjin:

 • Osservazzjoni: l-Aġenzija Nazzjonali tista’ tillimita l-livell ta’ finanzjament li l-organizzazzjoni akkreditata tista’ tapplika għalih f’azzjonijiet fejn l-akkreditazzjoni tal-Erasmus tkun rekwiżit.

L-organizzazzjonijiet li jkunu għadhom kif ġew akkreditati jistgħu jitpoġġew taħt osservazzjoni jekk jiġi identifikat riskju ta’ implimentazzjoni ta’ kwalità baxxa matul il-kontroll tal-kapaċità operazzjonali, jew jekk l-assessuri tal-applikazzjoni jindikaw nuqqasijiet serji fil-Pjan Erasmus tal-applikant.

 • Sospensjoni: l-organizzazzjonijiet sospiżi ma jistgħux japplikaw għal finanzjament f’azzjonijiet fejn l-akkreditazzjoni tal-Erasmus tkun rekwiżit. L-Aġenzija Nazzjonali tista’ ttemm ukoll xi ftehimiet ta’ għotja jew il-ftehimiet ta’ għotja kollha li jkunu għaddejjin li ngħataw taħt l-akkreditazzjoni sospiża.

Il-perjodu ta’ osservazzjoni jew ta’ sospensjoni se jkompli sakemm l-Aġenzija Nazzjonali tiddetermina li l-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-kwalità stabbiliti f’din is-Sejħa għal darb’oħra huma ssodisfati, u li r-riskju ta’ prestazzjoni baxxa ġie indirizzat mill-organizzazzjoni akkreditata.

L-organizzazzjonijiet taħt sospensjoni jew osservazzjoni ma jistgħux japplikaw għal akkreditazzjoni ġdida fl-istess qasam.

F’każ ta’ nuqqas ta’ konformità kontinwu mal-istruzzjonijiet u mad-dati ta’ skadenza tal-Aġenzija Nazzjonali, prestazzjoni baxxa ħafna, jew f’każ ta’ ksur ripetut jew sinifikanti tar-regoli tal-Programm (inkluż f’azzjoni oħra), l-Aġenzija Nazzjonali tista’ ttemm l-akkreditazzjoni.

Rikonoxximent tal-eċċellenza

L-organizzazzjonijiet akkreditati bl-aħjar prestazzjoni se jiġu rikonoxxuti permezz tal-għoti ta’ tikketti ta’ eċċellenza.

Bħala parti minn din is-Sejħa, se tingħata tikketta ta’ eċċellenza lid-detenturi tal-Karta ta’Mobbiltà tal-VET li jkunu applikaw b’suċċess għall-proċedura ta’ għażla ħafifa, u li jkunu kisbu punteġġ medju ta’ mill-inqas 85 punt fl-evalwazzjoni tal-aħħar żewġ rapporti finali tagħhom għall-proġetti tal-Erasmus+ implimentati skont il-Karta ta’Mobbiltà tal-VET. It-tikketti ta’ eċċellenza mogħtija se jkunu validi għal tliet snin.

Il-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ tikketti ta’ eċċellenza lil organizzazzjonijiet li jkunu għadhom kif ġew akkreditati fit-tliet oqsma kollha se jiġu ddefiniti f’sejħiet għal proposti futuri tal-Erasmus+.

 • 1 Inklużi l-organizzazzjonijiet li jipprovdu edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal. L-iskejjel bi status speċjali u taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet nazzjonali f’pajjiż ieħor (eż Lycée français jew skejjel Ġermaniżi) jaf ikollhom japplikaw mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż ta’ superviżjoni. Għal informazzjoni preċiża f’kull każ, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Aġenzija Nazzjonali fil-pajjiż ospitanti jew fil-pajjiż tal-awtorità nazzjonali rilevanti.
 • 2 Mingħajr preġudizzju għad-definizzjonijiet stabbiliti mill-Awtorità Nazzjonali kompetenti, jekk jogħġbok innota li l-organizzazzjonijiet li jipprovdu edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali lil studenti adulti ġeneralment jitqiesu li huma fornituri ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, u mhux fornituri ta’ edukazzjoni għall-adulti. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta d-definizzjonijiet applikabbli fis-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali tiegħek.
Tagged in:  Studenti u persunal tal-ETV Persunal tal-edukazzjoni tal-adulti Persunal tal-edukazzjoni skolastika